ORDIN nr. 281 din 11 aprilie 1997
EMITENT
 • MINISTERUL APELOR, PĂDURILOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 100 bis din 26 mai 1997  Luând în considerare noile reglementări privind accesul publicului la informaţia de gospodărire a apelor,
  vazind referatul Direcţiei strategii şi reglementarea resurselor de apa,
  în temeiul prevederilor Legii apelor nr. 107/1996 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 457/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului,
  ministrul apelor, pădurilor şi protecţiei mediului emite următorul ordin:
  1. Se aprobă Procedura privind mecanismul de acces la informaţia de gospodărire a apelor, prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.
  2. Prezentul ordin se aplică de la data publicării lui în Monitorul Oficial al României. Începând cu aceeaşi dată se abroga Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 854/05.12.1996.
  3. Direcţia strategii şi reglementarea resurselor de apa din cadrul Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului şi Regia Autonomă "Apele Române" vor lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
  Ministrul apelor,
  pădurilor şi protecţiei mediului
  Ioan Oltean

  Anexa 1
  PROCEDURA
  privind mecanismul de acces la informaţia de gospodărire a apelor
  I. Dispoziţii generale

  Articolul 1

  Accesul publicului la informaţia deţinută de unitatea de gospodărire a apelor privind starea de calitate a resursei de apa, condiţiile de restrictionare la sursa de apa, măsurile privind prevenirea, diminuarea şi controlul poluarii sau a unor fenomene hidrologice periculoase prezintă o deosebită importanţa în procesul utilizării şi punerii în aplicare a strategiei de gospodărire a apelor.


  Articolul 2

  Informaţia privind gospodărirea apelor vizează, atât cunoaşterea impactului negativ potenţial al ecosistemului acvatic asupra comunităţii sau a unei părţi din aceasta şi posibilităţile de utilizare a resurselor de apa în folosul comunităţii respective, cît şi participarea publicului - în deplina cunoştinţa - la actul decizional în activitatea de gospodărire a apelor.
  II. Mecanismul de informare


  Articolul 3

  (1) Mecanismul de informare cuprinde etape legate de crearea, controlul şi furnizarea informatiei.
  (2) În sensul prezentei reglementări, informaţia referitoare la "gospodărirea apelor" reprezintă orice informaţie disponibilă, în forma scrisă, vizuala, orala, computerizata, privind starea apei, caracteristicile cantitative şi calitative ale resurselor de apa, zonele inundabile, degradările albiilor şi malurilor, lucrările de amenajare a bazinelor hidrografice şi alte lucrări care au legătură cu apele, inclusiv sursele de poluare şi lucrările pentru protecţia calităţii apelor şi alte elemente caracteristice naturale sau antropice, dreptul de utilizare a apelor, precum şi acţiunile şi măsurile ce pot influenţa negativ starea de calitate a apei sau ce conduc la protejarea calităţii şi conservarea resursei de apa, inclusiv măsurile administrative şi programele de gospodărire a apelor.


  Articolul 4

  Orice persoană fizica sau juridică are acces la informaţiile ce constituie Fondul naţional de date de gospodărire a apelor. În fondul naţional de date de gospodărirea apelor sunt cuprinse informaţiile hidrometeorologice, hidrogeologice, precum şi cele de gospodărire a apelor.


  Articolul 5

  Persoanele fizice pot solicita, printr-un formular de solicitare, unele informaţii de gospodărire a apelor, deţinute de Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, de Regia Autonomă "Apele Române" şi unităţile bazinale, cu excepţia informaţiilor prevăzute la art. 15.


  Articolul 6

  Solicitarea de informaţie de gospodărire a apelor se realizează prin completarea unui formular care se adresează autorităţii deţinătoare de informaţie.


  Articolul 7

  Formularul de solicitare conţine:
  Numele şi adresa unităţii deţinătoare de informaţie de gospodărire a apelor.
  Ref: Solicitare pentru informaţie potrivit prevederii Legii apelor nr. 107/1996 şi procedurii privind mecanismul de acces la informaţie.
  Stimate domn/doamna,
  În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, solicit accesul la (sau o copie din ............) informaţiile legate de ............. (descrierea subiectului solicitării sau a documentelor solicitate) ....................... (clarificarea formei de fuzionare a conţinutului informatiei solicitate - discheta, copie xerox etc.)
  Solicit aceasta informaţie (în calitate de reprezentant al mass media, al unei organizaţii nonprofit etc.) ..............
  Intentionez sa utilizez aceasta informaţie (pentru interesul meu personal, în scopuri educaţionale etc.) ..................
  Confirm plata costurilor ocazionate de obţinerea informatiei (pentru identificarea, prelucrarea, copierea, traducerea materialului solicitat etc.)
  (Solicit o reducere sau o scutire de taxa, întrucît interesul meu pentru aceasta informaţie nu este de natura comercială.)
  Astept răspuns în termen de 2 luni.
  (Specialitatea instituţiei, organizaţiei, precum şi adresa, telefon, fax, e-mail, pentru primirea informatiei solicitate).
  Multumesc pentru colaborare.
  Semnatura/Data ..............
  III. Mecanismul de furnizare a informatiei


  Articolul 8

  Informaţiile constituite în Fondul naţional de date de gospodărire a apelor se pot obţine de la filialele bazinale ale Regiei Autonome "Apele Române", precum şi de la alte unităţi specializate autorizate sau direct de la utilizatorii de apa.


  Articolul 9

  Informaţiile necesare pentru elaborarea schemelor-cadru şi a programelor de dezvoltare, inclusiv cele necesare pentru stabilirea cerinţelor de apa, de valorificare a potenţialului hidroenergetic şi de apărare împotriva inundaţiilor, pe ansamblul teritoriului naţional, pe etape de dezvoltare vor fi puse obligatoriu la dispoziţia Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului şi Regiei Autonome "Apele Române" de către ministere, regii autonome, consilii judeţene şi consilii locale, de principalii utilizatori de apa, precum şi de alte organizaţii neguvernamentale, interesate în amenajarea bazinelor hidrografice. Aceste informaţii vor fi puse şi la dispoziţia comitetelor de bazin.


  Articolul 10

  Regia Autonomă "Apele Române" va păstra la dispoziţia persoanelor fizice şi juridice lista lucrărilor şi instalaţiilor supuse autorizării sau notificării, care sunt folosite pentru prelevări de apa de suprafaţa sau subterana ori pentru evacuari în receptori naturali.


  Articolul 11

  Unităţile şi instalaţiile autonome care furnizează informaţiile hidrologice, hidrogeologice şi meteorologice specifice gospodăririi apelor, precum şi informaţiile privind caracteristicile cantitative şi calitative ale resurselor de apa, formează reţeaua naţionala de observaţii pentru gospodărirea apelor.


  Articolul 12

  Unităţile specializate autorizate, ca şi utilizatorii de apa care produc informaţii ce pot constitui Fondul naţional de date de gospodărire a apelor, sunt obligaţi să le păstreze timp de 5 ani şi să le transmită lunar la Regia Autonomă "Apele Române", în conformitate cu procedura stabilită de Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţia Mediului.


  Articolul 13

  Unitatea de gospodărire a apelor va trebui sa răspundă solicitării înaintate, cît mai curînd posibil şi nu mai tirziu de doua luni.


  Articolul 14

  Unităţile de gospodărire a apelor vor asigura măsurile necesare publicării rapoartelor informative privind starea de calitate a apei, prognoze meteo- şi hidro-, inclusiv sinteze informative din următoarele materiale:
  a) Programe privind satisfacerea cerinţelor de apa ale populaţiei şi economiei.
  b) Planuri de restrictii temporare pentru cursurile de apa deficitare.
  c) Studii de sinteza privind gospodărirea cantitativă şi calitativă a apelor, pe bazine hidrografice.
  d) Prognoze meteo şi hidro.
  e) Studii şi cercetări în domeniile meteorologiei, hidrologiei şi hidrogeologiei.
  f) Planuri de apărare împotriva inundaţiilor, pe bazine hidrografice.
  g) Propuneri de lucrări noi de amenajare a bazinelor hidrografice.
  h) Sinteze anuale de cadastrul apelor.


  Articolul 15

  (1) Prin excepţie de la regula prevăzută în art. 5, deţinătorii de informaţii ce constituie Fondul naţional de date de gospodărire a apelor pot refuza furnizarea de astfel de informaţii în cazul în care acestea afectează:
  a) siguranţa naţionala;
  b) desfăşurarea unor acţiuni în curs de urmărire penală sau de judecată;
  c) confidenţialitatea industriala şi comercială. Prin aceasta se înţeleg situaţiile în care se dezvaluie şi se folosesc secrete de comerţ, într-o maniera contrară practicilor comerciale loiale.
  (2) Informaţia solicitată poate fi furnizată parţial, în condiţiile în care poate separa acea componenta care este protejata prin excepţiile sus-menţionate.
  (3) O solicitare de informaţie poate fi de asemenea refuzată, dacă:
  a) va implica furnizarea unui material sau document nefinalizat;
  b) solicitarea de informaţie este formulată în termeni confuzi;
  c) se constata manifestarea unor solicitări nerezonabile.


  Articolul 16

  Mecanismul de acces la informaţii include, pe lângă prevederile referitoare la dreptul de a fi informat şi de a beneficia de o informaţie accesibila, şi activităţi de control şi inspecţie, precum şi de urmărire prin sisteme de monitoring.


  Articolul 17

  Furnizarea informaţiilor se va face contra cost. În calculul costurilor se va lua în considerare:
  a) activitatea de copiere sau reproducere a informatiei solicitate;
  b) perioada de timp consumată şi efortul depus de deţinătorul informatiei de gospodărire a apelor, în identificarea acesteia.


  Articolul 18

  Deţinătorul informatiei poate acorda scutire sau reducere de taxa pentru situaţii în care solicitantul nu va folosi informaţia în scopuri comerciale.
  --------------------