HOTĂRÂRE nr. 115 din 27 februarie 2019pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 5 martie 2019
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 6 aprilie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 8 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
  a) sunt realizate efectiv după data semnării contractului de finanțare sau deciziei AFIR de finanțare și sunt în legătură cu îndeplinirea obiectivelor investiției/investițiilor fiecărei măsuri/submăsuri, cu excepția:(i) cheltuielilor necesare implementării proiectelor care presupun și înființare/reconversie plantații pomicole, realizate în cadrul submăsurii 4.1a «Investiții în exploatații pomicole», denumită în continuare submăsura 4.1a, care pot fi efectuate după depunerea cererii de finanțare, potrivit prevederilor art. 60 alin. (2) din regulament;(ii) cheltuielilor pentru activități pregătitoare aferente sub-măsurilor 16.1 «Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor operaționale (GO), pentru dezvoltarea de noi proiecte-pilot, noi produse, practici și tehnologii în sectoarele agricol, alimentar și forestier», denumită în continuare submăsura 16.1, care pot fi efectuate după depunerea cererii de finanțare, potrivit prevederilor art. 60 alin. (2) din regulament;(iii) cheltuielilor pentru activități pregătitoare aferente submăsurii 16.1a «Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor operaționale (GO), pentru dezvoltarea de noi proiecte-pilot, noi produse, practici și tehnologii în sectorul pomicol», denumită în continuare submăsura 16.1a, care pot fi efectuate după depunerea cererii de finanțare, potrivit prevederilor art. 60 alin. (2) din regulament;(iv) cheltuielilor necesare implementării proiectelor aferente măsurii 5 «Refacerea potențialului de producție agricolă afectat de dezastre naturale și evenimente catastrofale și instituirea unor măsuri de prevenire corespunzătoare» și submăsurii 7.4 «Sprijin pentru investițiile în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente», care pot fi efectuate înainte de depunerea cererii de finanțare, dar nu mai devreme de data recunoașterii oficiale de către autoritățile competente a producerii fenomenului epizootiei de pestă porcină africană (PPA) în România, respectiv 31 iulie 2017, în condițiile prevederilor art. 60 alin. (2), paragraful al doilea, teza a doua din regulament.
  2. La articolul 12, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: (3) Durata maximă de execuție prevăzută la alin. (1) și (2) poate fi prelungită, conform procedurilor AFIR aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, cu acordul prealabil al AFIR și cu aplicarea penalităților prevăzute în contractul de finanțare, cu excepția investițiilor care prevăd adaptarea la standardele europene prevăzute în legislația europeană specifică, pentru care prelungirea nu poate depăși termenul de grație legal impus pentru adaptarea la standarde.3. La articolul 12, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (3^1) și (3^2), cu următorul cuprins: (3^1) Prelungirea duratei maxime de execuție a contractelor de finanțare potrivit prevederilor alin. (3) se efectuează cu încadrarea în termenul de plată prevăzut la art. 65 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, AFIR urmând a încheia, în condițiile legii, acte adiționale la contractele de finanțare, ținând cont de stadiul de realizare și specificitatea investițiilor aferente fiecărui proiect, precum și de evitarea riscului de dezangajare pentru alocările anilor 2017-2020, astfel cum sunt prevăzute în capitolul 10 din PNDR 2014-2020.(3^2) Prevederile alin. (3) nu se aplică investițiilor cofinanțate prin intermediul submăsurilor sM16.1 «Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor operaționale (GO), pentru dezvoltarea de proiecte-pilot, noi produse în sectorul agricol» și 16.1a «Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor operaționale (GO), dezvoltarea de proiecte-pilot, produse și procese în sectorul pomicol», denumite în continuare sM 16.1 și sM16.1a.


  Articolul II

  Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale prevăzut la art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 226/2015, cu modificările și completările ulterioare, se emite în termen de cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul III

  Contractele de finanțare pentru proiectele de investiții, încheiate de către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se pot modifica, în condițiile legii, potrivit prevederilor art. 12 alin. (3) și (3^1) din Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre, prin acordul de voință al părților contractante.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul fondurilor europene
  Rovana Plumb
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Alexandru-Victor Micula,
  secretar de stat

  București, 27 februarie 2019.
  Nr. 115.
  ----