LEGE nr. 12 din 8 martie 2021privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A.
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 8 martie 2021
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  ARTICOL UNIC

  Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95 din 4 iunie 2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.“ - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 497 din 11 iunie 2020, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 3^1, cu următorul cuprins:3^1. La articolul 8, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Pentru acoperirea cheltuielilor efectuate de C.N.I. cu activitățile necesare realizării obiectivelor de investiții, în devizul general al lucrării se vor prevedea cheltuieli forfetare în cuantum de 8% din valoarea devizului. Aceste sume constituie venituri proprii ale C.N.I.2. La articolul I punctul 4, literele a) și b) ale alineatului (6) al articolului 8 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  a) 50% din suma echivalentă cheltuielilor forfetare de 8% din valoarea devizului, la semnarea contractului, pe baza documentelor justificative;
  b) în procent egal pentru restul de 50% din suma echivalentă cheltuielilor forfetare de 8% din valoarea devizului, respectiv 4% aplicat la valoarea situațiilor de plată prezentate de antreprenor pentru a fi decontate periodic, conform stadiilor fizice realizate.
  3. La articolul I, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 6^1, cu următorul cuprins:6^1. La anexa nr. 3 articolul 1 alineatul (2), după litera r) se introduce o nouă literă, litera s), cu următorul cuprins:
  s) sistem de canalizare reprezintă ansamblul construcțiilor și terenurilor aferente instalațiilor tehnologice, echipamentelor funcționale și dotărilor specifice, prin care se realizează serviciul public de canalizare și care cuprinde, de regulă, următoarele componente:– racorduri de canalizare de la punctul de delimitare a proprietății și preluare;– rețele de canalizare;– stații de pompare;– stații de epurare;– colectoare de evacuare spre emisar;– guri de vărsare în emisar;– depozite de nămol deshidratat.
  4. La articolul I punctul 8, la anexa nr. 3 articolul 2 alineatul (1), litera l) se modifică și va avea următorul cuprins:
  l) Subprogramul «Fose septice, microstații de epurare, sisteme de alimentare cu apă și sisteme de canalizare;

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  LAURENȚIU-DAN LEOREANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  ANCA DANA DRAGU

  București, 8 martie 2021.
  Nr. 12.
  ----