ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 1 iunie 1999 (*republicată*)
privind activitatea de audit financiar*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 22 august 2003  ──────────── Notă *) Republicată în temeiul art. III din Ordonanţa Guvernului nr. 67/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 31 august 2002, dându-se textelor o noua numerotare.
  Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 75/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 256 din 4 iunie 1999, a fost aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 133/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 din 5 aprilie 2002, lege rectificata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 383 din 3 iunie 2003. Ulterior a mai fost modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 67/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 31 august 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 12/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 38 din 23 ianuarie 2003.

  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Prezenta ordonanţă de urgenţă constituie cadrul juridic pentru organizarea activităţii de audit financiar şi reglementarea exercitării independente a profesiei de auditor financiar de către persoanele care au dobândit aceasta calitate în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.


  Articolul 2

  Auditul financiar reprezintă activitatea de examinare, în vederea exprimarii de către auditorii financiari, a unei opinii asupra situaţiilor financiare, în conformitate cu standardele de audit, armonizate cu standardele internaţionale de audit şi adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România, denumita în continuare Camera.


  Articolul 3

  (1) Auditorul financiar este persoana fizica sau persoana juridică ce dobândeşte aceasta calitate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.
  (2) Auditorii financiari persoane fizice sau persoane juridice, care au dobândit aceasta calitate şi sunt membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, în exercitarea independenta a profesiei pot desfăşura:
  a) activitatea de audit financiar;
  b) activitatea de audit intern;
  c) activităţi de consultanţa financiar-contabila şi fiscală;
  d) activităţi de asigurare a managementului financiarcontabil;
  e) activităţi de pregătire profesională de specialitate în domeniu;
  f) activităţi de expertiza contabila;
  g) activităţi de evaluare;
  h) activităţi de reorganizare judiciară şi lichidare.
  (3) Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de auditor financiar pot practica activităţile economico-financiare prevăzute la alin. (2), cu respectarea reglementărilor specifice fiecăreia dintre activităţile respective, după caz, şi a principiului independentei.


  Articolul 4

  Auditorii financiari, în exercitarea independenta a profesiei, trebuie să fie liberi şi perceputi a fi liberi de orice constrângere care ar putea aduce atingere principiilor de independenta, obiectivitate şi integritate profesională.


  Capitolul II Înfiinţarea, organizarea şi atribuţiile Camerei Auditorilor Financiari din România


  Articolul 5

  (1) Se înfiinţează Camera Auditorilor Financiari din România, persoana juridică autonomă, ca organizaţie profesională de utilitate publică fără scop lucrativ.
  (2) Camera, în numele statului, organizează, coordonează şi autorizeaza desfăşurarea activităţii de audit financiar în România.
  (3) Camera are următoarele atribuţii:
  a) elaborează următoarele documente:
  a1) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei, în vederea supunerii lui spre aprobare Guvernului. Regulamentul va cuprinde prevederi referitoare la:
  - organele de conducere ale Camerei şi modul de desemnare a acestora;
  - atribuţiile şi răspunderile Camerei;
  - regulile de atribuire şi atragere a calităţii de auditor financiar;
  - cerinţele privind asigurarea pentru riscul profesional în exercitarea activităţii de audit financiar;
  - abaterile disciplinare, sancţiunile disciplinare şi procedura de disciplina;
  a2) Codul privind conduita etica şi profesională în domeniul auditului financiar;
  a3) standardele de audit;
  a4) programa analitica pentru examenul de aptitudini profesionale;
  a5) Normele privind procedurile de control al calităţii auditului financiar;
  a6) Regulile privind pregătirea continua a auditorilor financiari;
  a7) Normele privind procedurile minimale de audit;
  Reglementările prevăzute la lit. a2)-a7) se aproba prin hotărâri ale Consiliului Camerei;
  b) atribuie calitatea de auditor financiar şi emite autorizaţii pentru exercitarea acestei profesii;
  c) organizează şi urmăreşte programul de pregătire continua a auditorilor financiari;
  d) controlează calitatea activităţii de audit financiar;
  e) promovează actualizarea legislaţiei prin instituţiile abilitate, precum şi a normelor de audit financiar, în concordanta cu reglementările instituţiilor profesionale europene şi internaţionale;
  f) elaborează normele interne privind activitatea Camerei;
  g) retrage temporar sau definitiv dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar în condiţiile prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei;
  h) asigura reprezentarea internationala a profesiei de auditor financiar din România;
  i) emite reguli şi proceduri în limitele şi competentele stabilite în regulamentul de organizare şi funcţionare, prin care să se asigure respectarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă.


  Articolul 6

  (1) Camera are sediul în municipiul Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 12, etajul 5, sectorul 5. Guvernul acorda în folosinţă gratuita pe 10 ani spaţiul necesar desfăşurării activităţii la adresa menţionată mai sus.
  (2) Camera poate înfiinţa reprezentante în ţara şi în străinătate.
  (3) Organele de conducere ale Camerei sunt: Conferinţa, Consiliul şi Biroul permanent al Consiliului Camerei.
  (4) Membrii Consiliului Camerei sunt aleşi în cadrul Conferintei ordinare, putând îndeplini cel mult două mandate. Consiliul alege, pentru aceeaşi perioadă, Biroul permanent, precum şi persoanele care îndeplinesc funcţiile de conducere prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare.
  (5) Hotărârile Conferintei şi ale Consiliului Camerei pot fi publicate, conform hotărârii Consiliului, în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 7

  Membrii Consiliului Camerei, care în perioada mandatului devin, potrivit legii, incompatibili cu aceasta calitate, sunt obligaţi să solicite suspendarea lor din funcţia pe care o deţin în Consiliu, pe durata incompatibilitatii.


  Articolul 8

  (1) Camera are ca membri auditori financiari persoane fizice şi juridice care, din punct de vedere al dreptului de exercitare a profesiei, pot fi activi sau nonactivi.
  (2) Sunt auditori financiari nonactivi membrii care sunt incompatibili pentru exercitarea activităţii de audit financiar. Situaţiile de incompatibilitate se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei.
  (3) Auditorii financiari, membri ai Camerei, se înscriu în Registrul auditorilor financiari pe cele două categorii, activi sau nonactivi, în baza declaraţiei date pe propria răspundere.
  (4) Refuzul Camerei de a înscrie ca membri persoane care considera ca întrunesc cerinţele prezentei ordonanţe de urgenţă poate fi atacat pe calea contenciosului administrativ.


  Articolul 9

  Nu pot fi auditori financiari activi într-o entitate economică sau, dacă au fost desemnaţi de adunarea generală a entitatii economice respective, decad din aceasta calitate:
  a) rudele sau afinii până la gradul al patrulea inclusiv ori sotii administratorilor;
  b) persoanele care primesc, sub orice formă, pentru alte funcţii decât aceea de auditor financiar activ un salariu sau o remuneraţie de la administratori ori de la entitatea economică auditata;
  c) persoanele cărora le este interzisă funcţia de administrator, potrivit legii;
  d) persoanele care pe durata exercitării profesiei de auditor financiar activ au atribuţii de control financiar în cadrul Ministerului Finanţelor Publice sau al altor instituţii publice, cu excepţia situaţiilor prevăzute expres de lege.


  Articolul 10

  (1) Sunt stagiari în activitatea de audit financiar persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
  a) sunt licentiate ale unei facultăţi cu profil economic şi au o vechime în activitatea financiar-contabila de minimum 4 ani sau au calitatea de expert contabil, respectiv de contabil autorizat cu studii superioare economice;
  b) au promovat testul de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu;
  c) au satisfăcut pe parcursul stagiului cerinţele Codului privind conduita etica şi profesională în domeniul auditului financiar.
  (2) Camera stabileşte normele pentru desfăşurarea programului de pregătire a stagiarului în activitatea de audit financiar.
  (3) Stagiarii în activitatea de audit financiar pot efectua programul de pregătire practica prin participarea la activitatea de audit financiar, în cadrul unor cabinete individuale sau societăţi de profil, cu forme legale de încadrare sau fără remuneraţie, potrivit normelor elaborate de Camera, pentru care entitatile economice menţionate mai sus vor elibera adeverinta de efectuare a stagiului.


  Capitolul III Reguli de atribuire a calităţii de auditor financiar


  Articolul 11

  Pentru atribuirea calităţii de auditor financiar, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
  A. Persoanele fizice:
  a) sa îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (1);
  b) sa fi efectuat un stagiu practic de 3 ani în activitatea de audit financiar, stagiul putând începe numai după îndeplinirea cumulativa a condiţiilor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a) şi b);
  c) sa promoveze examenul de aptitudini profesionale prevăzut la art. 13.
  B. Persoanele juridice:
  a) persoanele care efectuează auditul financiar al situaţiilor financiare în numele societăţilor de audit trebuie să satisfacă condiţiile prevăzute la lit. A sau la art. 12;
  b) majoritatea drepturilor de vot trebuie deţinută direct sau indirect de persoane fizice ori societăţi de audit care satisfac condiţiile prevăzute la lit. A sau la art. 12;
  c) majoritatea membrilor consiliului de administraţie al unei societăţi de audit trebuie să fie persoane fizice sau societăţi de audit care satisfac condiţiile prevăzute la lit. A ori la art. 12.


  Articolul 12

  Camera, la cerere, poate să atribuie calitatea şi sa acorde dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar şi persoanelor care îndeplinesc următoarele condiţii:
  A. Persoanele fizice trebuie:
  a) sa posede o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat;
  b) sa fi fost pentru cel puţin 3 ani auditor independent sau angajatul, asociatul, acţionarul unei societăţi ori grup de societăţi care are în obiectul de activitate auditul financiar;
  c) sa satisfacă cerinţele Codului de etica profesională al Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC);
  d) să facă dovada ca poseda cunoştinţele necesare pentru desfăşurarea activităţii de audit financiar în România.
  B. Persoanele juridice care au dobândit calitatea de auditor financiar într-un stat străin sau care fac parte dintr-un grup de societăţi în care majoritatea acţionarilor sau/şi a angajaţilor deţine calitatea de auditor financiar în statul respectiv.
  C. Atribuirea calităţii de membru al Camerei şi acordarea dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar persoanelor care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute în prezentul articol se vor face potrivit normelor elaborate de Consiliul Camerei.


  Articolul 13

  (1) Calitatea de auditor financiar se atribuie pe bază de examen de aptitudini profesionale, prin care trebuie să se certifice un nivel corespunzător de cunoştinţe teoretice, precum şi capacitatea de a le aplica.
  (2) Examenele pentru atribuirea calităţii de auditor financiar se organizează de Camera, conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei.
  (3) Examenul consta în susţinerea de probe scrise la următoarele discipline:
  a) a1) audit financiar;
  a2) contabilitate generală: reglementări naţionale, europene şi internaţionale; aspecte teoretice, metodologice şi practice privind tratamentele contabile potrivit standardelor de contabilitate internationala; evaluarea elementelor bilantiere; determinarea profitului şi pierderii;
  a3) analiza şi evaluarea critica a situaţiilor financiare;
  a4) reguli de consolidare a conturilor;
  a5) contabilitatea costurilor şi contabilitatea managerială; relaţia dintre contabilitate şi management;
  a6) audit intern;
  a7) standardele privind întocmirea situaţiilor financiare şi a bilanţurilor consolidate şi metodele de evaluare a elementelor bilantiere şi de determinare a profitului şi pierderii;
  a8) normele legale şi profesionale privind auditul financiar al situaţiilor financiare şi al celorlalte documente contabile şi persoanele care efectuează audit financiar;
  b) alte discipline corelate cu auditul financiar:
  b1) drept comercial;
  b2) drept fiscal;
  b3) drept civil;
  b4) dreptul muncii şi protecţiei sociale;
  b5) sisteme informationale şi sisteme informatice;
  b6) economia întreprinderii, economie generală şi financiară;
  b7) matematica şi statistica;
  b8) principii de bază privind managementul financiar al întreprinderii.


  Capitolul IV Exercitarea independenta a profesiei de auditor financiar


  Articolul 14

  Auditorul financiar poate exercita independent profesia de auditor financiar numai dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
  a) este membru persoana activa a Camerei;
  b) îndeplineşte condiţiile stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei.


  Articolul 15

  (1) O persoana nu poate exercita independent profesia de auditor financiar al unei entităţi economice dacă este angajata a acesteia ori dacă are relaţii cu aceasta sau cu orice persoană cu care entitatea economică respectiva are relaţii care conduc la situaţia de incompatibilitate sau conflict de interese.
  (2) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin incompatibilitate sau conflict de interese se înţelege toate situaţiile care conduc la stirbirea cerinței fundamentale de independenta în exercitarea independenta a profesiei de auditor financiar.


  Articolul 16

  Dacă pe durata exercitării independente a profesiei de auditor financiar nu se mai îndeplinesc condiţiile pentru exercitarea acesteia, auditorul financiar are obligaţia sa renunţe imediat la contractul sau şi sa notifice clientului încetarea acestuia, precum şi motivul renunţării.


  Articolul 17

  (1) În cazul în care Camera ia cunoştinţa de situaţia în care un auditor financiar, în timpul exercitării independente a profesiei, nu a îndeplinit cerinţele profesionale conform normelor de audit emise de Camera, aceasta va sesiza autoritatea statului la care se depun situaţiile financiare ale entitatii economice respective şi va lua măsuri disciplinare împotriva auditorului financiar respectiv.
  (2) În situaţia în care autoritatea de stat prevăzută la alin. (1) solicita efectuarea unui al doilea audit, entitatea economică va lua măsurile necesare pentru a se conformă în cel mai scurt timp, dar înlăuntrul unui termen ce nu va depăşi 6 luni de la data primirii de către entitatea economică a comunicării scrise.


  Capitolul V Independenta şi integritate profesională


  Articolul 18

  Profesia de auditor financiar poate fi exercitată numai de persoanele care îndeplinesc condiţiile de independenta prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei.


  Articolul 19

  (1) Persoanele cărora li s-a atribuit calitatea de membru persoana activa a Camerei nu pot angaja sau desfăşura activităţi care prejudiciază ori care pot prejudicia integritatea, obiectivitatea, independenta sau reputaţia profesională, astfel cum acestea sunt definite în Codul privind conduita etica şi profesională în domeniul auditului financiar.
  (2) Integritatea, obiectivitatea sau independenta profesională nu este afectată dacă auditorul financiar îşi exercită profesia la doua sau mai multe entităţi economice în acelaşi timp, în condiţiile în care sunt respectate prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale codului menţionat la alin. (1).


  Capitolul VI Auditul intern


  Articolul 20

  Începând cu exerciţiul financiar al anului 2001 entitatile economice ale căror situaţii financiare sunt supuse auditului financiar sunt obligate sa organizeze şi să asigure exercitarea activităţii profesionale de audit intern, potrivit normelor legale în vigoare.


  Articolul 21

  Auditul intern reprezintă activitatea de examinare obiectivă a ansamblului activităţilor entitatii economice în scopul furnizarii unei evaluări independente a managementului riscului, controlului şi proceselor de conducere a acestuia.


  Articolul 22

  Auditul intern are drept obiective:
  a) verificarea conformitatii activităţilor din entitatea economică auditata cu politicile, programele şi managementul acestuia, în conformitate cu prevederile legale;
  b) evaluarea gradului de adecvare şi aplicare a controalelor financiare şi nefinanciare dispuse şi efectuate de către conducerea unităţii în scopul creşterii eficientei activităţii entitatii economice;
  c) evaluarea gradului de adecvare a datelor/informaţiilor financiare şi nefinanciare destinate conducerii pentru cunoaşterea realităţii din entitatea economică;
  d) protejarea elementelor patrimoniale bilantiere şi extrabilantiere şi identificarea metodelor de prevenire a fraudelor şi pierderilor de orice fel.


  Articolul 23

  Responsabilii pentru organizarea activităţii de audit intern, coordonarea lucrărilor/angajamentelor şi semnarea rapoartelor de audit intern trebuie să aibă calitatea de auditor financiar.


  Articolul 24

  Auditorii financiari efectuează, cu ocazia planificarii şi exercitării independente a profesiei de auditor financiar, evaluarea funcţiei de audit intern atât sub aspectul gradului de adecvare a ariei de cuprindere a programelor conexe aplicate, cat şi a performantelor acestuia, pentru a determina măsura în care se pot baza pe rezultatele auditului intern în desfăşurarea activităţii lor de audit financiar.


  Articolul 25

  Camera elaborează norme de audit intern aliniate la standardele internaţionale în domeniu.


  Capitolul VII Rolul, atribuţiile şi drepturile autorităţii de stat


  Articolul 26

  Activitatea Camerei se desfăşoară sub supravegherea autorităţii de stat, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice.


  Articolul 27

  Autoritatea de stat va urmări permanent ca reglementările emise de Camera şi deciziile luate de organele de conducere ale acesteia sa nu contravina reglementărilor legale.


  Articolul 28

  În cazul în care autoritatea de stat constata că nu sunt respectate condiţiile şi obligaţiile prevăzute de lege, aceasta va lua măsurile legale ce se impun.


  Articolul 29

  (1) Categoriile de entităţi economice ale căror situaţii financiare vor fi auditate potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se stabilesc de către Ministerul Finanţelor Publice în acord cu Programul de implementare a Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a 78/660 CEE şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate.
  (2) La entitatile economice care aplica reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a 78/660 CEE şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate auditul financiar se efectuează potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă.
  (3) Entitatile economice care nu au obligaţia, potrivit legii, să aplice Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a 78/660 CEE şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate pot opta pentru auditarea situaţiilor financiare în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.


  Articolul 30

  Ministerul Finanţelor Publice va elabora, cu consultarea prealabilă a Camerei, şi va promova spre adoptare proiecte de acte normative pentru completarea şi/sau modificarea prezentei ordonanţe de urgenţă, în funcţie de modificarea şi/sau de completarea Directivei a VIII-a 84/653 CEE.


  Capitolul VIII Registrul auditorilor financiari


  Articolul 31

  (1) Auditorii financiari activi şi nonactivi, persoane fizice şi juridice, vor fi înscrişi în Registrul auditorilor financiari, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va fi actualizat anual cu modificările intervenite.
  (2) În Registrul auditorilor financiari vor fi menţionate cel puţin următoarele informaţii:
  a) pentru persoanele fizice: numele, prenumele, adresa, numărul de telefon şi numărul carnetului de auditor financiar;
  b) pentru persoanele juridice: denumirea societăţii, adresa sediului social, numărul de telefon şi numărul autorizaţiei de funcţionare.
  (3) Pentru fiecare societate de audit financiar se vor menţiona în plus următoarele:
  a) numele, prenumele, adresa şi numărul de telefon ale persoanelor fizice care efectuează auditul financiar în numele şi în contul societăţilor de audit financiar;
  b) numele, prenumele, adresa şi numărul de telefon ale asociaţilor sau ale acţionarilor;
  c) numele, prenumele, adresa şi numărul de telefon ale membrilor consiliului de administraţie.


  Capitolul IX Sancţiuni


  Articolul 32

  Încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă atrage, după caz, răspunderea administrativă, disciplinară, civilă sau penală.


  Articolul 33

  (1) Auditorii financiari persoane juridice răspund, potrivit legii, în calitatea lor de membri ai Camerei, dacă unul dintre asociaţi, administratori sau angajaţi, care nu are calitatea de auditor, va interveni în exercitarea independenta a profesiei de auditor financiar astfel încât sa prejudicieze independenta persoanelor fizice care desfăşoară aceasta activitate în numele persoanei juridice.
  (2) Prevederile prezentului capitol se aplică şi persoanelor fizice care sunt membre ale Camerei şi care desfăşoară activitatea de auditor financiar în numele unor auditori financiari persoane juridice.
  (3) În măsura în care nu sunt infracţiuni, faptele prevăzute la alin. (1) şi (2) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă între 10 şi 25 milioane lei. Constatarea contravenţiei se face de persoane anume împuternicite de Consiliul Camerei.


  Capitolul X Dispoziţii tranzitorii


  Articolul 34

  (1) Prin ordin al ministrului finanţelor publice se stabileşte un comitet provizoriu format din 9 membri.
  (2) Pe parcursul perioadei tranzitorii, care se întinde până la primele alegeri ale conducerii Camerei, Comitetul provizoriu îndeplineşte atribuţiile Camerei prevăzute la art. 5 alin. (3). Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei prevăzut la art. 5 alin. (3) se aproba prin hotărâre a Guvernului.
  (3) Comitetul provizoriu va funcţiona până la primele alegeri ale conducerii Camerei.
  (4) Primele alegeri ale conducerii Camerei se organizează în termen de 3 luni de la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei, potrivit regulilor prevăzute de acesta.


  Articolul 35

  (1) La constituire Camera va fi alcătuită din persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii şi care vor dobândi calitatea de membru provizoriu:
  a) deţin calitatea de expert contabil de cel puţin 4 ani şi au studii superioare economice;
  b) sunt cenzori la societăţi comerciale în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la bănci, societăţi de asigurare şi reasigurare, în baza unor legi speciale, dacă au exercitat aceasta calitate o perioadă de 3 ani din ultimii 5 ani;
  c) se bucura de o reputaţie profesională nestirbita.
  (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), la constituire pot fi acceptate în Camera şi persoane cu studii economice superioare de specialitate, care au exercitat timp de 15 ani activităţi profesionale şi ştiinţifice ce le-au permis acumularea unei experienţe deosebit de valoroase în domeniu.


  Articolul 36

  În vederea sustinerii examenului de aptitudini profesionale de către membrii provizorii, Comitetul provizoriu va organiza şi va asigura desfăşurarea corespunzătoare a acestuia.


  Articolul 37

  În corelare cu Programul naţional de pregătire a auditorilor financiari, cu cel de elaborare a normelor, regulilor şi procedurilor naţionale armonizate cu cele europene şi internaţionale în domeniu, precum şi cu implementarea programului de dezvoltare a sistemului contabil românesc, Comitetul provizoriu poate aproba, pe o perioadă de cel mult 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, exercitarea temporară a calităţii de auditor financiar anumitor persoane fizice sau juridice, pe baza criteriilor şi a cerinţelor stabilite în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei.


  Capitolul XI Dispoziţii finale


  Articolul 38

  Auditarea societăţilor cotate pe pieţele secundare de valori mobiliare se efectuează numai de auditori financiari.


  Articolul 39

  (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga prevederile art. 6 lit. c), referitoare la auditul financiar contabil, din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiza contabila şi a contabililor autorizaţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 30 august 1994, aprobată prin Legea nr. 42/1995, cu modificările ulterioare.
  (2) Prevederile art. 154-161 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la cenzori, nu sunt aplicabile societăţilor comerciale care aplica Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a CEE şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate.
  NOTĂ:
  Reproducem mai jos textul art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 67/2002, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 12/2003, care nu a fost inclus în forma republicabila:
  "Art. II. - Responsabilii pentru organizarea activităţii de audit intern care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, nu au calitatea de auditor financiar pot îndeplini în continuare aceste atribuţii, timp de cel mult 4 ani, perioada în care pot obţine calitatea de auditor financiar, în condiţiile legii."
  ──────────────