ORDONANTA nr. 41 din 30 ianuarie 1998
privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 30 ianuarie 1998  În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 lit. a) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României emite următoarea ordonanţa:

  Capitolul 1 Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Taxele pentru procedurile legale de protecţie a obiectelor proprietăţii industriale: invenţii, mărci şi indicaţii geografice, desene şi modele industriale, respectiv a topografiilor circuitelor integrate, cele pentru menţinerea în vigoare a titlurilor de protecţie, precum şi celelalte taxe în legătură cu protecţia proprietăţii industriale se plătesc de către persoanele fizice şi juridice române şi străine în contul Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, în cuantumul şi la termenele prevăzute în anexele la prezenta ordonanţă.


  Articolul 2

  Solicitantul sau titularul dreptului de proprietate industriala, care nu a preluat sau nu a transmis în condiţiile legale dreptul sau până la data plăţii, plăteşte taxele prevăzute în anexe, după cum urmează:
  a) 50% din fiecare taxa, dacă este agent economic cu cifra de afaceri a anului financiar anterior mai mica de 5 miliarde lei;
  b) 25% din fiecare taxa, dacă este persoana fizica cu un venit brut mediu lunar pe ultimele 12 luni mai mic de patru ori decât câştigul mediu brut realizat pe economie, comunicat de Comisia Naţionala pentru Statistica, în ultimele 12 luni;
  c) 10% din fiecare taxa, dacă are şi calitatea de autor cu un venit brut mediu lunar pe ultimele 12 luni mai mic de trei ori decât câştigul mediu brut realizat pe economie, comunicat de Comisia Naţionala pentru Statistica, în ultimele 12 luni;
  d) 5% din fiecare taxa, dacă are şi calitatea de autor cu un venit brut mediu lunar pe ultimele 12 luni mai mic de doua ori decât câştigul mediu brut realizat pe economie, comunicat de Comisia Naţionala pentru Statistica, în ultimele 12 luni.


  Articolul 3

  Nu plătesc taxele prevăzute în anexe solicitanţii şi titularii protecţiei care sunt autori sau care nu au transmis şi nu au dobândit de la o altă persoană drepturile de exploatare şi care, la data plăţii, nu au venituri sau au un venit brut mediu lunar pe ultimele 12 luni mai mic de 0,5 ori decât câştigul mediu brut realizat pe economie, comunicat de Comisia Naţionala pentru Statistica, în ultimele 12 luni.


  Articolul 4

  Reducerile prevăzute la art. 2, precum şi scutirile prevăzute la art. 3 se aplică, la data plăţii, pentru fiecare procedura în parte. Persoana care solicită acordarea reducerilor, respectiv a scutirilor, trebuie să prezinte, la data plăţii, acte prin care să dovedească îndeplinirea condiţiilor de acordare.
  În cazul în care sunt mai mulţi solicitanţi sau titulari, aceştia beneficiază de reduceri sau de scutiri, dacă fiecare dintre aceste persoane îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 sau, respectiv, la art. 3; în aceste cazuri, taxa cuvenită se va plati în cuantumul datorat de persoana care beneficiază de cea mai mica reducere.


  Articolul 5

  Cuantumul taxelor în lei prevăzute în anexe, precum şi nivelul cifrei de afaceri prevăzut la art. 2 lit. a) pot fi actualizate anual, prin ordin al ministrului de stat sau, respectiv, al ministrului care coordonează activitatea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu avizul Ministerului Finanţelor, în funcţie de evoluţia cursului leu/dolar şi, respectiv, de indicele de inflaţie, valabile la data de 1 noiembrie a fiecărui an. Ordinul se publică în Monitorul Oficial al României, intră în vigoare începând cu prima zi a anului următor şi este valabil pe întreg anul calendaristic.


  Articolul 6

  Sumele ce se cuvin Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci din taxele plătite de solicitanţii şi titularii străini pentru efectuarea procedurilor de protecţie, pentru extinderea efectelor brevetului european şi pentru menţinerea în vigoare a titlurilor de protecţie pe teritoriul României în baza unor convenţii internaţionale se plătesc în contul Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, potrivit dispoziţiilor acestor convenţii.


  Articolul 7

  Persoanele fizice şi juridice române, solicitanţi sau titulari, plătesc în lei taxele prevăzute în prezenta ordonanţă.
  Persoanele fizice şi juridice străine, care sunt solicitanţi, titulari sau care au preluat un drept de proprietate industriala, plătesc în valută taxele datorate.
  În cazul în care sunt mai mulţi solicitanţi sau titulari, atât români, cat şi străini, taxele datorate în comun se plătesc în valută.


  Articolul 8

  Preţurile şi tarifele pentru publicaţiile şi serviciile efectuate, potrivit dispoziţiilor legale, de către Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci se stabilesc prin ordin al directorului general al acestuia.


  Capitolul 2 Taxe pentru cereri şi brevete de invenţii


  Articolul 9

  Cuantumul şi termenele de plată a taxelor pentru protecţia inventiilor sunt cele prevăzute în anexa nr. 1.


  Articolul 10

  Prevederile art. 2 şi 3 nu se aplică pentru procedurile prevăzute la pct. 8 şi 15 din anexa nr. 1.


  Articolul 11

  Neplata taxelor de procedura în termenele prevăzute în anexa nr. 1 are drept consecinţa neefectuarea procedurii respective şi luarea hotărârii de respingere a cererii de brevet sau de decădere a titularului din drepturile decurgând din brevet.


  Articolul 12

  Taxele de menţinere în vigoare pentru anii de protecţie până la eliberarea brevetului de invenţie în temeiul Legii nr. 64/1991, inclusiv anul în care se eliberează acesta, se plătesc o dată cu taxa pentru eliberarea brevetului, în termenul prevăzut la pct. 20 din anexa nr. 1.
  Pentru fiecare dintre anii următori anului eliberării brevetului, taxa pentru menţinerea în vigoare a acestuia se plăteşte anual până la începerea anului de protecţie respectiv.
  Taxele anuale pentru un brevet extins se plătesc la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci pentru anii care urmează anului în care menţiunea eliberării brevetului european a fost publicată de către Oficiul European de Brevete.
  Taxele de menţinere în vigoare a brevetului de invenţie, neplătite în termenele prevăzute la alin. 1 şi 2, pot fi plătite ulterior, într-un termen de 6 luni, cu o majorare de 50% .
  Neplata acestor taxe până la expirarea termenului prevăzut la alin. 4 are drept urmare decăderea titularului din drepturile decurgând din brevet. Decăderea se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industriala.


  Articolul 13

  O dată cu plata taxei de revalidare a brevetului de invenţie, titularul acestuia este obligat sa plătească şi taxa de menţinere în vigoare, prevăzută la pct. 20 din anexa nr. 1, datorată pentru perioada pentru care nu s-a făcut plata. Revalidarea se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industriala.
  Taxe pentru înregistrarea marcilor şi a indicaţiilor geografice


  Articolul 14

  Cuantumul şi termenele de plată a taxelor pentru protecţia marcilor şi a indicaţiilor geografice sunt prevăzute în anexa nr. 2.


  Articolul 15

  Pentru înregistrarea marcilor şi a indicaţiilor geografice nu se aplică prevederile art. 2 şi 3.


  Articolul 16

  Taxele pentru reînnoirea marcii sau a indicatiei geografice, neplătite în termenul prevăzut de lege, pot fi plătite ulterior, într-un termen de 6 luni de la expirarea protecţiei, cu o majorare de 50% .
  Neplata acestor taxe până la expirarea termenului prevăzut la alineatul precedent are drept urmare decăderea titularului din drepturile ce decurg din înregistrarea unei mărci sau indicaţii geografice.
  Taxe pentru înregistrarea desenelor şi a modelelor industriale


  Articolul 17

  Cuantumul şi termenele de plată a taxelor pentru protecţia desenelor şi a modelelor industriale sunt cele prevăzute în anexa nr. 3.


  Articolul 18

  Pentru înregistrarea desenelor şi a modelelor industriale se aplică numai reducerile prevăzute la art. 2 lit. b).
  Nu se aplică reducerile prevăzute la alineatul precedent pentru taxele menţionate la pct. 3, 4 şi 8-13 din anexa nr. 3.
  Neplata taxelor la termenele prevăzute în anexa nr. 3 atrage neefectuarea procedurii corespunzătoare.


  Articolul 19

  Taxele pentru menţinerea în vigoare şi pentru reînnoirea certificatului de desen sau de model industrial, neplătite în termenele prevăzute la pct. 7 şi 8 din anexa nr. 3, pot fi plătite ulterior, în termen de 6 luni, cu o majorare de 50% .
  Neplata acestor taxe până la expirarea termenului prevăzut la alineatul precedent are drept urmare decăderea titularului din drepturile ce decurg din înregistrarea unui desen sau model industrial.
  Taxe pentru înregistrarea topografiilor de circuite integrate


  Articolul 20

  Cuantumul şi termenele de plată a taxelor privind protecţia topografiilor circuitelor integrate sunt cele prevăzute în anexa nr. 4.


  Articolul 21

  Prevederile art. 2 şi 3 nu se aplică pentru taxele prevăzute la pct. 6-10 din anexa nr. 4.


  Articolul 22

  Plata taxelor prevăzute la pct. 1-5 din anexa nr. 4 reprezintă una dintre condiţiile legale de constituire a depozitului reglementar necesar înregistrării unei topografii; neplata acestor taxe în termenul prevăzut are ca efect respingerea de la înregistrare a topografiei.
  Neplata taxelor prevăzute la pct. 6-10 din anexa nr. 4 are ca urmare neefectuarea activităţilor, cu toate consecinţele care pot decurge conform legii.


  Articolul 23

  Taxele prevăzute în anexa nr. 4, încasate de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, se restituie plătitorului, la cererea acestuia, dacă nu s-a început efectuarea lucrărilor pentru care au fost plătite, cu excepţia taxelor prevăzute la pct. 1 şi 2, care nu se restituie.


  Capitolul 3 Regimul de utilizare a taxelor din domeniul proprietăţii industriale


  Articolul 24

  Încasările în lei şi în valută, obţinute ca urmare a aplicării prezentei ordonanţe, constituie venituri ale Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, care se gestionează şi se utilizează în regim extrabugetar, în condiţiile legii. Cheltuielile de funcţionare şi cheltuielile de investiţii ale Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci se finanţează din veniturile extrabugetare realizate.
  Pentru constituirea fondurilor necesare finanţării cheltuielilor de capital necesare consolidării şi extinderii sediului Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, prin legile bugetare anuale se pot aloca fonduri de la bugetul de stat Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci. Sumele necheltuite la sfârşitul anului din alocaţiile bugetare se vărsa la bugetul de stat.


  Articolul 25

  Bugetul de venituri şi cheltuieli al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci se întocmeşte anual potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor şi se aproba de directorul general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu avizul Ministerului Finanţelor.


  Articolul 26

  Disponibilităţile băneşti în lei şi în valută, existente la sfârşitul anului, după scăderea obligaţiilor de plată şi a încasărilor anticipate, se repartizează astfel:
  a) o cota de până la 50% pentru premierea personalului încadrat cu contract individual de muncă;
  b) diferenţa se reportează şi rămâne la dispoziţia Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi se utilizează în anul următor, potrivit destinaţiilor aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli, în condiţiile legii.


  Articolul 27

  Fondul de premiere se poate constitui şi acorda lunar, conform legii, cu obligaţia încadrării în fondul anual aprobat prin bugetul de venituri şi cheltuieli.
  Criteriile şi condiţiile de acordare a premierilor prevăzute la art. 26 se stabilesc prin ordin al directorului general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci.


  Capitolul 4 Contravenţii şi sancţiuni


  Articolul 28

  Prestarea serviciilor prevăzute în prezenta ordonanţă fără perceperea taxelor legale constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100.000 lei la 500.000 lei.
  Constatarea contravenţiei se face de către persoanele împuternicite de directorul general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci.
  Prevederile alin. 1 se completează cu cele ale Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia art. 25-27.


  Capitolul 5 Dispoziţii tranzitorii şi finale


  Articolul 29

  Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.


  Articolul 30

  Pentru procedurile şi pentru menţinerea în vigoare a titlurilor de protecţie la care nu au fost plătite taxele până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe se datorează taxele prevăzute în anexele la prezenta ordonanţă.


  Articolul 31

  În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Guvernul va adopta o noua hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, ca urmare a funcţionarii acestuia în regim extrabugetar.


  Articolul 32

  În aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu avizul Ministerului Finanţelor, poate elabora norme şi poate emite ordine.


  Articolul 33

  Prevederile prezentei ordonanţe intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 34

  Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga: Legea nr. 120/1992 privind taxele pentru cererile de brevet de invenţie şi pentru brevetele de invenţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 8 ianuarie 1993; Hotărârea Guvernului nr. 274/1991 privind taxele cu privire la mărci de fabrica, de comerţ şi de serviciu, precum şi la denumiri de origine a produselor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 9 mai 1991; art. 28 şi anexele nr. 1 şi 2 din Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 8 ianuarie 1993; art. 44-47 din Legea nr. 16/1995 privind protecţia topografiilor circuitelor integrate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 9 martie 1995; Regula nr. 25 pct. (2)-(7), Regula nr. 26 pct. (4), Regula nr. 28 pct. (3) şi Regula nr. 38 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 152/1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 30 aprilie 1992; art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 222/1995 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 19 aprilie 1995, precum şi alte dispoziţii legale contrare.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR CIORBEA
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul finanţelor,
  Valentin Lazea,
  secretar de stat
  Ministru de stat,
  ministrul muncii şi protecţiei sociale,
  Alexandru Athanasiu
  Ministru de stat,
  ministrul industriei şi comerţului,
  Mircea Ciumara


  Anexa 1
                  CUANTUMUL ŞI TERMENELE
  privind plata taxelor pentru cererile de brevet de invenţie
  şi pentru brevetele de invenţie
             
    Nr. crt.Obiectul plăţiiTermenul de platăCuantumul (lei)Cuantumul ($)
    01234
    1.Înregistrarea cererii de brevet de invenţie la O.S.I.M3 luni de la data înregistrării180.00030
    2.Deschiderea fazei naţionale a cererii internaţionalela deschiderea fazei naţionale    
    3.Publicarea C.B.I. după 18 luni de la data depozitului sau, după caz, a priorităţii invocate şi recunoscute6 luni de la data depozitului sau 3 luni de la data invocării priorităţii recunoscute300.00050
    4.a) Publicarea cererii de brevet de invenţie înainte cu 18 luni de la dată depozitului sau priorităţii invocate şi recunoscuteo data cu solicitarea publicării600.000100
      b) Publicarea cererii de brevet de invenţie după scoaterea din regimul "secret" sau "nepublic"în 3 luni de la data scoaterii din regimul la care a fost supusă300.00050
    5.a) Publicarea traducerii în limba română a unei cereri de brevet de invenţie înregistrate internaţional, pentru care s-a deschis faza naţională în România, la 18 luni de la data deschiderii fazei naţionale sau la 6 luni de la aceeaşi data3 luni de la dată deschiderii fazei naţionale300.00050
      b) Publicarea traducerii în limba română a unei cereri de brevet de invenţie, înregistrată internaţional, pentru care s-a deschis faza naţională în România înainte de expirarea termenului de publicare legalo dată cu solicitarea publicării480.00080
      c) Publicarea în limba română a revendicărilor din cererea de brevet de invenţie european extinsă pentru Româniao dată cu depunerea cererii360.00060
    6.a) Publicarea modificărilor aduse unei cereri de brevet de invenţie înregistrate pe cale naţională sau internaţională pentru care s-a deschis faza naţională o dată cu publicarea cereriio dată cu depunerea modificărilor60.00010
      b) Publicarea în limba română a unei versiuni corectate a revendicărilor din cererea de brevet de invenţie european extinse pentru România, care a fost publicată conform pct. 4. lit. c)o dată cu solicitarea publicării180.00030
    7.Întocmirea şi publicarea unui raport de documentare18 luni de la data depozitului600.000100
    8.Întocmirea şi publicarea unui raport de documentare pentru o cerere de brevet de invenţie înregistrată internaţional pentru care s-a deschis faza naţională în România18 luni de la data deschiderii fazei naţionale300.00050
    9.Examinarea cererii de brevet de invenţie şi luarea hotărârii în termen de 18 luni de la data depozitului:3 luni de la data depozitului    
      a) când descrierea, revendicările şi desenele nu depăşesc 20 de pagini, iar numărul revendicărilor nu este mai mare de 10   3.600.000600
      b) pentru fiecare pagină de descriere, revendicări şi desene în plus faţă de cele prevăzute la pct. a)   48.0008
      c) pentru fiecare revendicare în plus faţă de cele prevăzute la pct. a)   90.00015
    10.Examinarea cererii de brevet de invenţie şi luarea hotărârii în termen de 18 luni de la data plăţii:după luna a 3-a şi până în luna a 30-a inclusiv de la data depozitului, fără a se depăşi un termen de 3 luni de la solicitarea în scris a examinării    
      a) când descrierea, revendicările şi desenele nu depăşesc 20 de pagini, iar numărul revendicărilor nu este mai mare de 10   2.400.000400
      b) pentru fiecare pagină de descriere, revendicări şi desene în plus faţă de cele prevăzute la lit. a)   30.0005
      c) pentru fiecare revendicare în plus faţă de cele prevăzute la lit. a)   60.00010
    11.Tipărirea descrierii, revendicărilor şi desenelor şi eliberarea brevetului de invenţie care nu depăşeşte 10 paginipână în 12 luni de la data publicării hotărârii de acordare600.000100
      - pentru fiecare pagină în plus   30.0005
    12.Publicarea traducerii în limba română a fasciculului de brevet european extins, care nu depăşeşte 10 paginio dată cu depunerea traducerii600.000100
      - pentru fiecare pagină în plus   30.0005
    13.Publicarea traducerii în limba română a revendicărilor modificate ale brevetului european extins, care nu depăşeşte 10 paginio dată cu depunerea traducerii300.000  
      - pentru fiecare pagină în plus   30.0005
    14.Contestaţieo dată cu depunerea contestaţiei900.000150
    15.Cererea de revocareo dată cu depunerea cererii1.800.000300
    16.Invocarea unei priorităţi:      
      a) o dată cu înregistrarea cererii de brevet de invenţie3 luni de la data înregistrării cererii o dată cu deschiderea fazei naţionale300.00050
      b) în cazul unei cereri internaţionale pentru care s-a deschis faza naţională în Româniao dată cu deschiderea fazei naţionale300.00050
      c) în termen de 2 luni de la data înregistrării cererii de brevet de invenţie3 luni de la data înregistrării1.200.000200
    17.Eliberarea unui certificat de prioritateo dată cu depunerea cererii pentru eliberarea certificatului1.200.00020
    18.Transmiterea cererii internaţionale de la O.S.I.M., ca oficiu receptor, la Biroul Internaţional al OMPIpână în luna a 13-a de la data priorităţii300.00050
    19.Menţinerea în regim "secret" a unei cereri de brevet de invenţie, pe câte o perioadă de un ano dată cu înregistrarea solicitării acestui regim pentru primul an şi, respectiv, cu o lună înainte de încheierea perioadei achitate, pentru fiecare dintre anii următori600.000100
    20.Menţinerea în regim "nepublic":      
      a) a unei cereri de brevet de invenţie pe câte o perioadă de un ano dată cu înregistrarea solicitării acestui regim pentru primul an şi, respectiv, cu o lună înainte de încheierea perioadei achitate, pentru fiecare dintre anii următori600.000100
      b) a inventatorilor pe timp nelimitato dată cu înregistrarea acestui regim300.00050
    21.Menţinerea în vigoare a brevetului de invenţie pentru fiecare an de protecţie începând cu data depozitului:conform art. 12    
      - anul 1   300.00050
      - anul 2   480.00080
      - anul 3   660.000110
      - anul 4   840.000140
      - anul 5   1.020.000170
      - anul 6   1.200.000200
      - anul 7   1.320.000220
      - anul 8   1.440.000240
      - anul 9   1.560.000260
      - anul 10   1.680.000280
      - anul 11   1.800.000300
      - anul 12   1.920.000320
      - anul 13   2.040.000340
      - anul 14   2.220.000370
      - anul 15   2.400.000400
      - anul 16   3.000.000500
      - anul 17   3.000.000500
      - anul 18   3.000.000500
      - anul 19   3.000.000500
      - anul 20   3.000.000500
    22.Menţinerea în vigoare a brevetului de invenţie de perfecţionare:acelaşi termen ca la pct. 20    
      a) pe perioada valabilităţii brevetului de invenţie pe care o perfecţionează   - 50% din taxa prevăzută la pct. 20 din prezenta anexă
      b) pe perioada de după încetarea valabilităţii brevetului de invenţie pe care o perfecţionează   - acelaşi cuantum ca la pct . 20
    23.Revalidarea brevetuluio dată cu depunerea cererii de revalidare1.800.000300
    24.Completarea cererii de brevet de invenţie:      
      a) depunerea ulterioară a revendicărilor şi/sau deseneloro dată cu depunerea60.00010
      b) depunerea traducerii în limba românăo dată cu depunerea600.000100
    25.Înregistrarea de modificări în situaţia juridică a cererii de brevet sau a brevetului de invenţie:      
      a) cesiune, licenţă, succesiune legală sau testamentară   600.000100
      b) rezilieri ale actelor prevăzute la lit. a)o dată cu înregistrarea cesiunii, licenţei sau succesiunii legale sau testamentare la O.S.I.M.240.00040
      c) alte modificări referitoare la actele încheiate prevăzute la lit. a), excluderea sau cooptarea unui inventator, nume, prenume, denumire sau adresă a unui solicitant, persoană îndreptăţită, inventator sau titular, schimbarea mandatarului etc.o dată cu înregistrarea actului din care reiese situaţia nou-creată150.0002
    26.Certificarea şi eliberarea unui document oficial de tipul: adeverinţă, duplicat, copieo dată cu înregistrarea solicitării60.00010
    27.Publicarea unei erate pentru înlăturarea erorilor datorate solicitantului, persoanei îndreptăţite la eliberarea brevetului sau titularuluio dată cu înregistrarea solicitării90.00015  Anexa 2
                 
    CUANTUMUL ŞI TERMENELE privind plata taxelor pentru mărci şi indicaţii geografice
    Nr. crt.Obiectul plăţiiTermenul de platăCuantumul (lei)Cuantumul ($)
    01234
    1.1.1Înregistrarea şi examinarea cererii de înregistrare a unei mărci individuale:3 luni de la data depunerii la O.S.I.M. a cererii de înregistrare a mărcii individuale    
        a)pentru o clasă de produse sau servicii      
          - alb-negru   720.000120
          - color   1.200.000200
        b)pentru fiecare clasă suplimentară de produse şi/sau servicii   300.00050
        c)pentru un element figurativ sau o marcă verbală cu o grafică specială   180.00030
      1.2Reînnoirea unei mărci individuale:o dată cu depunerea cererii    
        a)pentru o clasă de produse sau servicii      
          - alb-negru   720.000120
          - color   1.200.000200
        b)pentru fiecare clasă suplimentară de produse şi/sau servicii   300.00050
        c)pentru un element figurativ sau o marcă verbală cu o grafică specială   180.00030
    2.2.1Înregistrarea şi examinarea cererii de înregistrare a unei mărci colective şi de certificare:3 luni de la data depunerii la O.S.I.M. a cererii de înregistrare a mărcii individuale    
        a)pentru o clasă de produse sau servicii      
          - alb-negru   2.400.000400
          - color   3.000.000500
        b)pentru fiecare clasă suplimentară de produse şi/sau servicii   420.00070
        c)pentru un element figurativ sau o marcă verbală cu o grafică specială   360.00060
      2.2Reînnoirea unei mărci colective sau de certificare:o dată cu depunerea cererii    
        a)pentru o clasă de produse sau servicii      
          - alb-negru   2.400.000400
          - color   3.000.000500
        b)pentru fiecare clasă suplimentară de produse şi/sau servicii   420.00060
        c)pentru un element figurativ sau o marcă verbală cu o grafică specială   360.00060
    3.Solicitarea reînnoirii înregistrării unei mărci după expirarea duratei de protecţie în curs6 luni de la data expirării duratei de protecţie în cursTaxele prevăzute la pct. 1.2 şi 2.2, cu o majorare de 50%Taxele prevăzute la pct. 1.2 şi 2.2, cu o majorare de 50%
    4.Invocarea priorităţii3 luni de la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii300.00050
    5.Eliberarea unui certificat de prioritateo dată cu solicitarea eliberării certificatului180.00030
    6.Eliberarea unui certificat de înregistrare a mărcii3 luni de la data publicării mărcii300.00050
    7.Eliberarea certificatului de reînnoire a înregistrării mărciio dată cu depunerea cererii de reînnoire a înregistrării mărcii300.00050
    8.Examinarea unei cereri de opoziţie la înregistrarea unei mărcio dată cu depunerea cererii de opoziţie180.00030
    9.Acordarea solicitantului cererii de înregistrare a unui termen suplimentar de 3 luni pentru depunerea punctului de vedere, atunci când O.S.I.M. a notificat neîndeplinirea condiţiilor pentru înregistrarea mărciio dată cu cererea de acordare a unui termen suplimentar de 3 luni60.00010
    10.Divizarea cererii iniţiale de înregistrare a mărcii3 luni de la data solicitării divizării cererii300.00050
    11.Reclasificarea listei de produse şi/sau servicii pentru care se solicită înregistrarea mărcii3 luni de la data depunerii cererii180.00030
    12.Examinarea unei contestaţiio dată cu depunerea contestaţiei900.000150
    13.Înregistrarea unei modificări în situaţia juridică a mărcii:o dată cu depunerea cererii de înscriere a modificării    
        a)cesiuni, licenţe   600.000100
        b)cu privire la numele, denumirea sau adresa titularului   150.00025
        c)alte modificări   150.00025
    14.Eliberarea de adeverinţe, duplicate, copii sau alte acte legate de situaţia juridică a unei mărcio dată cu depunerea solicitării60.00010
    15.Înregistrarea unei indicaţii geograficeo dată cu depunerea cererii de înregistrare a indicaţiei geografice2.400.000400
    16.Eliberarea certificatului de înregistrare a unei indicaţii geografice2 luni de la data publicării indicaţiei geografice în BOPI300.00050
    17.Reînnoirea duratei de utilizare a unei indicaţii geograficeo dată cu depunerea cererii de reînnoire2.400.000400
    18.Reclasificarea listei de produse pentru care se solicită înregistrarea unei indicaţii geograficeo dată cu depunerea cererii180.00030


  Anexa 3
                  CUANTUMUL ŞI TERMENELE
  privind plata taxelor pentru desenele şi modelele industriale
               
    Nr. crt.Obiectul plăţiiTermenul de platăCuantumul (lei)Cuantumul ($)
    01234
    1.Înregistrarea cererii în Registrul naţional al cererilor depuse:o dată cu depunerea cererii    
      a)pentru primul desen/model   180.00030
      b)pentru fiecare desen/model suplimentar   30.00010
    2.Publicarea desenului sau a modelului:o lună de la depunerea cererii    
      a)în (6 pentru fiecare figură, spaţiu standard x 6 cm), alb-negru;   120.00020
      b)în (6 pentru fiecare figură, spaţiu standard x 6 cm), în culori   600.000100
      c)ca 30 pentru elementele racteristice (maximum de cuvinte)   60.00010
    3.Amânarea publicăriio dată cu depunerea cererii120.00020
    4.Invocarea priorităţii3 luni de la depunerea cererii de invocare a priorităţii120.00020
    5.Examinarea cererii de înregistrare:o lună de la publicarea cererii    
      a)pentru primul desen/model   300.00050
      b)pentru fiecare desen/model suplimentar   60.00010
               
    6.Eliberarea certificatului de înregistrare:o lună de la comunicarea hotărârii de admitere    
      a)pentru 1-20 desene/modele   120.00020
      b)pentru 21-50 desene/modele   180.00030
      c)pentru 51-100 desene/modele   300.00050
    7.Menţinerea în vigoare a certificatului de înregistrare pentru fiecare an de protecţie, pe primii 5 ani:o lună de la comunicarea hotărârii de admitere a cererii, pentru primii 2 ani, şi apoi în prima lună a fiecărui an    
      a)pentru 1-20 desene/modele   120.00020
      b)pentru 21-50 desene/modele   150.00025
      c)pentru 51-100 desene/modele   180.00030
    8.Reînnoirea certificatului de înregistrare pentru fiecare an de protecţie:prima lună a fiecărui an de protecţie    
      a)pentru 1-20 desene/modele   120.00020
      b)pentru 21-50 desene/modele   150.00025
      c)pentru 51-100 desene/modele   180.00030
    9.Examinarea unei contestaţiio dată cu depunerea cererii900.000150
    10.Examinarea unei obiecţii la înregistrarea desenului/modeluluio dată cu depunerea cererii180.00030
    11.Revalidarea certificatului de înregistrare a desenului/modeluluio dată cu depunerea cererii600.000100
    12.Înregistrarea de modificări în situaţia juridică a cererii sau a certificatului de înregistrare:o dată cu înregistrarea solicitării    
      a)cesiune, licenţă   180.00030
      b)alte modificări   60.00010
    13.Eliberare de acte, adeverinţe, duplicate, copii certificate, extras din registruo dată cu înregistrarea solicitării60.00010  Anexa 4
                  CUANTUMUL ŞI TERMENELE
  privind plata taxelor pentru topografiile circuitelor integrate
               
    Nr. crt.Obiectul plăţiiTermenul de platăCuantumul (lei)Cuantumul ($)
    01234
    1.Depunerea cererii de înregistrare a unei topografiio dată cu depunerea cererii sau în termen de 2 luni de la data notificării neefectuării plăţii180.00030
    2.Examinarea cererii de înregistrare a unei topografiio dată cu depunerea cererii sau în termen de 2 luni de la data notificării neefectuării plăţii600.000100
    3.Înregistrarea unei topografiio dată cu depunerea cererii sau în termen de 2 luni de la data notificării neefectuării plăţii1.800.000300
    4.Publicarea înregistrării unei topografiio dată cu depunerea cererii sau în termen de 2 luni de la data notificării neefectuării plăţii90.00015
    5.Eliberarea unui certificat de înregistrareo dată cu depunerea cererii sau în termen de 2 luni de la data notificării neefectuării plăţii90.00015
    6.Examinarea unei contestaţiio dată cu depunerea600.000100
    7.Înregistrarea de modificări în situaţia juridică a cererii sau a certificatului de înregistrare:o dată cu înregistrarea solicitării    
      a)cesiune, licenţă   600.000100
      b)alte modificări   150.00025
    8.Consultarea documentaţiei publice din depozitul reglementaro dată cu înregistrarea solicitării60.00010
    9.Eliberarea unei copii certificate de pe documentele publice din depozitul reglementar sau de pe file ale Registrului naţional al topografiiloro dată cu înregistrarea solicitării60.00010

  -------------