NORME din 7 noiembrie 2021privind atestarea profesională a psihologilor cu drept de liberă practică
EMITENT
 • COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1104 din 19 noiembrie 2021 Notă
  Conținute de HOTĂRÂREA nr. 63 din 7 noiembrie 2021, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1104 din 19 noiembrie 2021.


  Capitolul I Precizări generale introductive

  Articolul 1
  (1) Prezentele norme reglementează condițiile și procedura unică de acces în profesia de psiholog și de schimbare a nivelului/treptei de atestare profesională în psihologie pentru psihologii care își derulează activitatea pe teritoriul României.(2) Atestarea dreptului de liberă practică se face în baza standardelor privind formarea profesională, supervizarea profesională și experiența profesională. Prezentele norme definesc standardele minimale pentru atestarea dreptului de liberă practică în toate specialitățile și la toate treptele de atestare profesională.(3) Cerințele pentru atestarea dreptului de liberă practică trebuie să fie echivalente pentru psihologii aflați pe aceeași treaptă în diferite specialități.(4) În vederea asigurării unei maxime oportunități pentru mobilitatea psihologilor români pe piața muncii europeană, standardele privind formarea și atestarea dreptului de liberă practică sunt aliniate cu standardele relevante europene.


  Articolul 2
  (1) Cetățenii români, precum și categoriile de cetățeni străini reglementate prin lege pot solicita obținerea atestatelor de liberă practică în România.(2) Accesul în profesia de psiholog se realizează numai prin obținerea atestatului de liberă practică emis de către Colegiul Psihologilor din România (CPR), în condițiile legii.(3) Practicarea profesiei de psiholog în România se realizează numai în baza deținerii unui atestat de liberă practică emis de CPR.(4) Atestarea sau recunoașterea dreptului de liberă practică în psihologie, în oricare dintre specialitățile profesionale, pe teritoriul României, se realizează numai de către CPR, în condițiile legii.(5) Titlul unic de calificare în profesia de psiholog pe teritoriul României este atestatul de liberă practică.(6) Titlul unic de calificare obținut de către un psiholog cuprinde titlul profesional de psiholog, pe când titlul unic de calificare obținut de către o altă persoană asimilată în condițiile legii și ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005, cu completările ulterioare (Norme metodologice), nu cuprinde titlul profesional de psiholog.


  Articolul 3
  (1) Accesul în profesia de psiholog al cetățenilor unui stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene, pentru cetățenii statelor terțe titulari ai Cărții albastre a Uniunii Europene, eliberată în România sau de un alt stat membru al Uniunii Europene sau pentru cetățenii statelor cu care România are încheiate convenții bilaterale în domeniu poate lua una dintre următoarele forme:
  a) recunoașterea documentelor de calificare profesională, a titlului profesional sau a titlului de calificare profesională obținut în țara de origine sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European sau în Confederația Elvețiană sau într-un stat cu care România are încheiate convenții bilaterale în domeniu, în vederea exercitării profesiei de psiholog în România, cu îndeplinirea condițiilor prevăzute de dispozițiile legale în vigoare;
  b) obținerea atestatului de liberă practică în România, cu îndeplinirea condițiilor prevăzute de dispozițiile legale;
  c) exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, cu caracter temporar și ocazional, în România, cu îndeplinirea condițiilor prevăzute de dispozițiile legale în vigoare.
  (2) Recunoașterea documentelor de calificare profesională, a titlului profesional sau a titlului de calificare profesională obținut potrivit alin. (1) poate atrage eliberarea titlului unic de calificare profesională pe teritoriul României și înregistrarea în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România, dacă sunt întrunite condițiile prevăzute de dispozițiile legale în vigoare.(3) Cetățenii străini pot solicita obținerea atestatului de liberă practică în România, cu respectarea tuturor condițiilor prevăzute de dispozițiile legale în vigoare.


  Capitolul II Standarde generale pentru atestarea dreptului de liberă practică în psihologie

  Articolul 4
  (1) Standardele pentru atestarea profesională la nivel de psiholog practicant, în regim de supervizare, sunt următoarele:
  a) deținerea diplomei de licență în psihologie sau a unei diplome asimilate, obținută într-o instituție de învățământ superior acreditată, din România sau din străinătate, recunoscută sau echivalată, după caz, potrivit legii;
  b) pentru specialitatea psihoterapie se adaugă cerința parcurgerii unui program de formare profesională de lungă durată, care se va întinde pe minimum 3 ani și va include un număr minim de 500 de ore de formare profesională, 250 de ore de dezvoltare personală/experiență terapeutică personală și 150 de ore de supervizare profesională. Din totalul celor 250 de ore de dezvoltare personală/experiență terapeutică personală, 150 de ore se vor derula obligatoriu înaintea obținerii dreptului de liberă practică pentru treapta de psiholog practicant, în regim de supervizare, în specialitatea/competența psihoterapie. Diferența de 100 de ore va putea fi parcursă și după obținerea dreptului de liberă practică pentru treapta de psiholog practicant, în regim de supervizare, pe durata supervizării profesionale, fiind o condiție pentru obținerea autonomiei profesionale. Dreptul de liberă practică pentru treapta de psiholog practicant, în regim de supervizare, pentru specialitatea psihoterapie se va putea obține după minimum 2 ani de la începerea programului de formare profesională de lungă durată și parcurgerea a 500 de ore de formare profesională și minimum 150 de ore de dezvoltare personală/experiență terapeutică personală;
  c) pentru specialitatea consiliere psihologică se adaugă cerința parcurgerii unui program de formare profesională de lungă durată, care se va întinde pe minimum 2 ani și va include un număr minim de 250 de ore de formare profesională, 150 de ore de dezvoltare personală/experiență terapeutică personală și 100 de ore de supervizare profesională. Din totalul celor 150 de ore de dezvoltare personală/experiență terapeutică personală, 100 de ore se vor derula obligatoriu înaintea obținerii dreptului de liberă practică pentru treapta de psiholog practicant, în regim de supervizare, în specialitatea consiliere psihologică. Diferența de 50 de ore va putea fi parcursă și după obținerea dreptului de liberă practică pentru treapta de psiholog practicant, în regim de supervizare, pe durata supervizării profesionale, fiind o condiție pentru obținerea autonomiei profesionale. Dreptul de liberă practică pentru treapta de psiholog practicant, în regim de supervizare, pentru specialitatea consiliere psihologică se va putea obține după minimum 1 an de la începerea programului de formare profesională de lungă durată și parcurgerea a 250 de ore de formare profesională și minimum 100 de ore de dezvoltare personală/experiență terapeutică personală;
  d) pentru specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf se adaugă cerința parcurgerii unui program de formare profesională de lungă durată, care se va întinde pe minimum 1 an și va avea o durată de 400 de ore de formare profesională, dintre care 1/3 din acestea reprezentând activități practice;
  e) promovarea probei scrise de evaluare a cunoștințelor.
  (2) Standardele pentru atestarea profesională la nivel de psiholog practicant, în regim autonom, sunt următoarele:
  a) absolvirea unui program de master în psihologie, recunoscut de către Colegiul Psihologilor din România, în domeniul general de specializare sau deținerea titlului de doctor în psihologie sau deținerea unei diplome echivalente în condițiile legii;
  b) parcurgerea perioadei de minimum 1 an în condiții de supervizare și întrunirea numărului de ore prevăzut în hotărârea Consiliului Colegiului Psihologilor din România, perioada de supervizare fiind finalizată cu un raport favorabil, potrivit legii;
  c) pentru specialitatea psihoterapie, parcurgerea celor 100 de ore din totalul celor 250 de ore de dezvoltare personală/experiență terapeutică personală din cadrul programului de formare profesională de lungă durată în domeniul psihoterapiei, în situația în care acestea nu au fost parcurse anterior obținerii dreptului de liberă practică pentru treapta de psiholog practicant, în regim de supervizare, în specialitatea/competența psihoterapie;
  d) pentru specialitatea consiliere psihologică, parcurgerea celor 50 de ore din totalul celor 150 de ore de dezvoltare personală/experiență terapeutică personală din cadrul programului de formare profesională de lungă durată în domeniul consilierii psihologice, în situația în care acestea nu au fost parcurse anterior obținerii dreptului de liberă practică pentru treapta de psiholog practicant, în regim de supervizare, în specialitatea consiliere psihologică;
  e) pentru specialitatea psihopedagogie specială este necesară parcurgerea următoarelor discipline: fundamentele psihopedagogiei speciale sau defectologie și logopedie, diagnoză și intervenție în tulburările de învățare, introducere în logopedie, terapia tulburărilor de limbaj și psihopedagogia deficienților de intelect, discipline ce pot fi parcurse în cadrul programelor de licență, programelor de master sau programelor postuniversitare;
  f) întrunirea numărului minimal de credite prevăzut de dispozițiile legale aplicabile.
  (3) Standardele pentru atestarea profesională la nivel de psiholog specialist sunt următoarele:
  a) deținerea diplomei de master în psihologie, recunoscută de către Colegiul Psihologilor din România, în domeniul general de specializare, deținerea titlului de doctor în psihologie sau deținerea unei diplome echivalente, în condițiile legii;
  b) încheierea supervizării obligatorii: minimum 150 de ore pentru specialitatea psihoterapie și 100 de ore pentru celelalte specialități;
  c) minimum 5 ani de experiență demonstrabilă ca psiholog practicant în specialitatea pentru care se solicită atestarea profesională la nivel de psiholog specialist;
  d) întrunirea numărului minimal de credite prevăzut de dispozițiile legale aplicabile;
  e) promovarea probei scrise de evaluare a cunoștințelor și a interviului bazat pe portofoliu.
  (4) Standardele pentru atestarea profesională la nivel de psiholog principal sunt următoarele:
  a) minimum 5 ani experiență demonstrabilă ca psiholog specialist în specialitatea pentru care se solicită atestarea profesională la nivel de psiholog principal;
  b) întrunirea numărului minimal de credite prevăzut de dispozițiile legale aplicabile;
  c) promovarea interviului bazat pe portofoliu;
  d) deținerea diplomei de master în psihologie, recunoscută de către Colegiul Psihologilor din România, în domeniul general de specializare, deținerea titlului de doctor în psihologie sau deținerea unei diplome echivalente, în condițiile legii.
  (5) Mențiunea privind exercitarea profesiei în regim autonom va fi înregistrată în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România.


  Articolul 5

  Arhitectura generală a atestării liberei practici în psihologie de către CPR se prezintă astfel:1. Absolvenții de licență în psihologie sau deținătorii de diplome asimilate în condițiile legii care îndeplinesc și celelalte condiții legale pentru atestarea profesională pot aplica pentru înscrierea în CPR și atestarea dreptului de practică în psihologie și vor susține procedura specifică de atestare. Absolvenții de psihologie pot accesa competența generală în psihopedagogie specială, absolvenții de psihopedagogie specială pot accesa specialitatea psihopedagogie specială, iar absolvenții de studii universitare în domenii conexe psihologiei - medicină/ psihopedagogie/filosofie/teologie/asistență socială pot accesa, în condițiile generale definite prin prezentele norme, competența în psihoterapie.2. Specialitatea/Competența generală în psihoterapie și specialitățile consiliere psihologică și psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf presupun o pregătire suplimentară în cadrul unor programe de formare profesională de lungă durată desfășurate sub egida CPR și cu avizul Comitetului director al CPR, conform standardelor precizate la art. 4.3. După minimum 1 an de la obținerea dreptului de liberă practică la nivel de psiholog practicant în condiții de supervizare, psihologul poate solicita trecerea la practica autonomă în aceeași specialitate/competență generală dacă întrunește condițiile prevăzute la art. 4 alin. (4).4. După minimum 5 ani de liberă practică la nivel de psiholog practicant, psihologul se poate prezenta pentru obținerea nivelului/treptei de psiholog specialist în aceeași specialitate/ competență generală și poate parcurge procedura specifică de atestare dacă:
  a) a absolvit un program de studii universitare de master în psihologie, acreditat în condițiile legii și recunoscut de către CPR în unul sau mai multe domenii generale de specializare, deține titlul de doctor în psihologie sau deține o diplomă echivalentă în condițiile legii. Domeniile generale de specializare sunt: domeniul clinic, domeniul educațional și domeniul muncă și organizații;
  b) cel puțin 1 an de practică psihologică s-a realizat sub supervizare, fiind acoperit numărul minim de ore de supervizare de 150 de ore pentru specialitatea/competența în psihoterapie și 100 de ore pentru restul specialităților, pe baza unui contract cu cel puțin un supervizor în domeniu;
  c) a realizat numărul minimal de credite prevăzut de dispozițiile legale aplicabile.
  5. Psihologul cu drept de liberă practică la nivelul/treapta de psiholog specialist se poate prezenta pentru derularea procedurii specifice pentru atestarea la nivelul/treapta de psiholog principal în aceeași specialitate/competență generală dacă:
  a) a practicat minimum 5 ani la nivelul/treapta de specialist;
  b) a realizat numărul minimal de credite prevăzut de dispozițiile legale aplicabile;
  c) a absolvit un program de master în psihologie, recunoscut de către Colegiul Psihologilor din România, în domeniul general de specializare sau deține titlul de doctor în psihologie sau deține o diplomă echivalentă în condițiile legii.
  6. Pentru programele de master absolvite în străinătate și recunoscute de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED), după caz, la momentul depunerii dosarului de către solicitant, comisia de specialitate va analiza curricula acestora și va decide în care dintre domeniile generale de specializare se încadrează acesta.7. Sunt exceptați de la cerința absolvirii unui program de master în domeniul general de specializare absolvenții facultăților de medicină cu specializarea psihiatrie care accesează competența în psihoterapie.


  Articolul 6

  Cerința constând în absolvirea unui program de master în psihologie recunoscut de către Colegiul Psihologilor din România în domeniul general de specializare sau deținerea titlului de doctor în psihologie sau deținerea unei diplome echivalente în condițiile legii, cerută pentru obținerea atestatului de liberă practică în treapta de specializare practicant, regim de exercitare autonom, respectiv pentru treptele de specializare psiholog specialist și psiholog principal nu se aplică deținătorilor unei diplome de licență în psihologie sau asimilată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna.


  Articolul 7
  (1) Persoanele care au absolvit o instituție de învățământ superior de specialitate, obținând diploma de licență în psihologie, domeniul psihologie, specializarea psihologie sau asimilată, anterior înființării Colegiului Psihologilor din România, pot solicita obținerea atestatului de liberă practică autonomă în treapta de specializare psiholog practicant numai după prezentarea dovezii legale privind experiența de minimum un an în specialitate, realizată anterior datei de 31.12.2006.(2) Persoanele care au absolvit o instituție de învățământ superior de specialitate, obținând diploma de licență în psihologie, domeniul psihologie, specializarea psihologie sau asimilată, anterior înființării Colegiului Psihologilor din România, pot solicita obținerea atestatului de liberă practică autonomă în treapta de specializare psiholog specialist numai după prezentarea dovezii legale privind experiența de minimum 5 ani în specialitate, realizată anterior datei de 31.12.2006.(3) Persoanele care au absolvit o instituție de învățământ superior de specialitate, obținând diploma de licență în psihologie, domeniul psihologie, specializarea psihologie sau asimilată, anterior înființării Colegiului Psihologilor din România, pot solicita obținerea atestatului de liberă practică autonomă în treapta de specializare psiholog principal numai după prezentarea dovezii legale privind experiența de minimum 10 ani în specialitate, realizată anterior datei de 31.12.2006.


  Articolul 7^1

  Persoanele care au absolvit o instituție de învățământ superior de specialitate, obținând diploma de licență în specializarea psihopedagogie specială anterior datei de 14 mai 2013, pot solicita obținerea atestatului de liberă practică cu competență în specialitatea psihopedagogie specială în treapta de specializare practicant, regim de exercitare autonom, respectiv pentru treptele de specializare specialist sau principal, astfel:
  a) persoanele care au absolvit o instituție de învățământ superior de specialitate, obținând diploma de licență în specializarea psihopedagogie specială anterior datei de 14 mai 2013, pot solicita obținerea atestatului de liberă practică cu competență în specialitatea psihopedagogie specială, în treapta de specializare practicant, regim de exercitare autonom, numai după prezentarea dovezii legale privind experiența de minimum un an în specialitate, realizată anterior datei de 14 mai 2013;
  b) persoanele care au absolvit o instituție de învățământ superior de specialitate, obținând diploma de licență în specializarea psihopedagogie specială anterior datei de 14 mai 2013, pot solicita obținerea atestatului de liberă practică cu competență în specialitatea psihopedagogie specială, în treapta de specializare specialist, regim de exercitare autonom, numai după prezentarea dovezii legale privind experiența de minimum 5 ani în specialitate, realizată anterior datei de 14 mai 2013;
  c) persoanele care au absolvit o instituție de învățământ superior de specialitate, obținând diploma de licență în specializarea psihopedagogie specială anterior datei de 14 mai 2013, pot solicita obținerea atestatului de liberă practică cu competență în specialitatea psihopedagogie specială, în treapta de specializare principal, regim de exercitare autonom, numai după prezentarea dovezii legale privind experiența de minimum 10 ani în specialitate, realizată anterior datei de 14 mai 2013.

  (la 29-12-2023, Capitolul II a fost completat de Punctul 1., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 62 din 13 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1192 din 29 decembrie 2023 )


  Capitolul III Standarde specifice comisiilor aplicative

  Articolul 8

  Standardele specifice Comisiei de psihologie clinică și psihoterapie sunt următoarele:1. pentru a putea derula intervenții primare și consiliere psihologică de suport în domeniul consilierii genetice, al asistării persoanelor cu tulburări din spectrul autist, cu tulburări de neurodezvoltare sau al asistării persoanelor cu cerințe educaționale speciale (CES), psihologul care deține un atestat de liberă practică în specialitatea psihologie clinică trebuie să facă dovada absolvirii unor programe de formare profesională continuă în domeniu, desfășurate sub egida CPR și cu avizul Comitetului director al CPR. Comisia de psihologie clinică și psihoterapie va propune standarde specifice pentru aceste programe de formare profesională, care vor fi aprobate de către Comitetul director al CPR;2. pentru a putea derula activități de psihoterapie în domeniul intervențiilor paliative sau în lucrul cu tulburări din spectrul autist și tulburări de neurodezvoltare, psihologul care deține un atestat de liberă practică în specialitatea psihoterapie sau consiliere psihologică trebuie să facă dovada absolvirii unor programe de formare profesională continuă în domeniu, desfășurate sub egida CPR și cu avizul Comitetului director al CPR. Comisia de psihologie clinică și psihoterapie va propune standarde specifice pentru aceste programe de formare profesională, care vor fi aprobate de către Comitetul director al CPR.


  Articolul 9

  Standardele specifice specialităților psihologia muncii și organizațională și psihologia aplicată în servicii sunt următoarele:– pentru a putea realiza diagnoza stresului ocupațional și intervenții primare, secundare și terțiare legate de stresul ocupațional, psihologul specialist și principal în specialitățile psihologia muncii și organizațională și psihologia aplicată în servicii trebuie să facă dovada absolvirii unui program de formare profesională continuă în domeniu, care să conțină și o componentă de activități practice, de minimum 25 de ore, desfășurat sub egida CPR și cu avizul Comitetului director al CPR. Comisia de psihologia muncii, transporturilor și serviciilor va propune standarde specifice pentru aceste programe de formare profesională, care vor fi aprobate de către Comitetul director al CPR.


  Articolul 10

  Standardele specifice specialității psihologia transporturilor sunt următoarele:1. pentru a putea derula activități de evaluare și consiliere specifică psihologiei traficului, psihologul care deține un atestat de liberă practică în specialitatea psihologia transporturilor trebuie să facă dovada absolvirii programelor de formare continuă în domeniu de 10 ore/an, desfășurate sub egida CPR și cu avizul Comitetului director al CPR. Comisia de psihologia muncii, transporturilor și serviciilor va propune standarde specifice pentru aceste programe de formare profesională, care vor fi aprobate de Comitetul director al CPR;2. trecerea de la treapta de psiholog practicant la treapta psiholog specialist se realizează în condițiile generale specificate prin prezentele norme, la care se adaugă un portofoliu de minimum 300 de evaluări în specialitate.


  Articolul 11

  Standardele specifice Comisiei de psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională sunt următoarele:1. pentru a putea derula evaluări psihologice, intervenții primare și consiliere psihologică de suport în domeniul psihologiei educaționale, psihologul care deține un atestat de liberă practică în specialitatea psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională trebuie să facă dovada absolvirii unor programe de formare profesională continuă în domeniu, desfășurate sub egida CPR și cu avizul Comitetului director al CPR. Comisia de psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională va propune standarde specifice pentru aceste programe de formare profesională, care vor fi aprobate de Comitetul director al CPR;2. pentru a putea derula evaluări psihologice, intervenții primare și consiliere psihologică de suport în domeniul psihopedagogiei speciale, psihologul care deține un atestat de liberă practică în specialitatea psihopedagogie specială trebuie să facă dovada absolvirii unor programe de formare profesională continuă în domeniu, desfășurate sub egida CPR și cu avizul Comitetului director al CPR. Comisia de psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională va propune standarde specifice pentru aceste programe de formare profesională, care vor fi aprobate de Comitetul director al CPR.


  Articolul 12

  Standardele specifice Comisiei de psihologie pentru apărare, ordine publică și siguranță națională sunt următoarele:1. nivelul de competență specific obținut de către persoanele prevăzute în mod limitativ în cuprinsul dispozițiilor art. 18 alin. (2) din Normele metodologice este stabilit prin certificatul privind acordarea competențelor profesionale generale și specifice în specialitate;2. psihologii specialiști sau principali în specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf care își desfășoară activitatea în cadrul unor structuri publice sau private pot dobândi calitatea și brevetul de expert oficial criminalist sau expert autorizat criminalist în domeniul evaluării comportamentului simulat prin tehnica poligraf, în relația cu instituțiile de aplicare a legii - exemplificativ, parchete, instanțe etc. Aceștia au competențele prevăzute de treapta de specializare pe care o dețin, conform pct. 1;3. trecerea de la treapta de psiholog practicant la treapta de psiholog specialist se realizează în condițiile generale definite prin prezentele norme, la care se adaugă obligația de a efectua un număr de minimum 400 de examinări în perioada stabilită;4. trecerea de la treapta de psiholog specialist la treapta de psiholog principal se realizează în condițiile generale definite prin prezentele norme, la care se adaugă obligația de a efectua un număr de minimum 500 de examinări în perioada de stagiu stabilită;5. obținerea competențelor specifice în specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf se realizează în condițiile finalizării unor cursuri de formare profesională de lungă durată, care se vor întinde pe minimum 1 an și vor avea o durată de 400 de ore de formare profesională, dintre care 1/3 din acestea reprezentând activități practice.


  Capitolul IV Procedura de atestare a dreptului de liberă practică

  Articolul 13
  (1) Procedura pentru obținerea atestatului de liberă practică pentru treapta de psiholog practicant în regim de supervizare constă în parcurgerea următorilor pași:
  a) depunerea dosarului;
  b) verificarea conformității documentelor depuse;
  c) analiza dosarului de către comisia aplicativă competentă;
  d) susținerea evaluării cunoștințelor pe bază de probă scrisă;
  e) hotărârea Comitetului director privind eliberarea sau, după caz, respingerea acordării atestatului de liberă practică;
  f) comunicarea rezultatelor;
  g) eliberarea atestatului de liberă practică sau comunicarea deciziei de respingere a acordării atestatului de liberă practică.
  (2) Procedura pentru obținerea atestatului de liberă practică pentru treapta de psiholog practicant în regim autonom constă în parcurgerea următorilor pași:
  a) depunerea dosarului;
  b) verificarea conformității documentelor depuse;
  c) analiza dosarului de către comisia aplicativă competentă;
  d) hotărârea Comitetului director privind eliberarea sau, după caz, respingerea acordării atestatului de liberă practică;
  e) comunicarea rezultatelor;
  f) eliberarea atestatului de liberă practică sau comunicarea deciziei de respingere a acordării atestatului de liberă practică.
  (3) Procedura pentru obținerea atestatului de liberă practică pentru treapta de psiholog specialist constă în parcurgerea următorilor pași:
  a) depunerea dosarului;
  b) verificarea conformității documentelor depuse;
  c) analiza dosarului de către comisia aplicativă competentă;
  d) susținerea evaluării cunoștințelor pe bază de probă scrisă;
  e) prezentarea portofoliului în cadrul unui interviu acordat comisiei aplicative competente, în situația promovării evaluării cunoștințelor pe bază de probă scrisă;
  f) hotărârea Comitetului director privind eliberarea sau, după caz, respingerea acordării atestatului de liberă practică;
  g) comunicarea rezultatelor;
  h) eliberarea atestatului de liberă practică sau comunicarea deciziei de respingere a acordării atestatului de liberă practică.
  (4) Procedura pentru atestarea dreptului de liberă practică la treapta de psiholog principal constă în parcurgerea următorilor pași:
  a) depunerea dosarului;
  b) verificarea conformității documentelor depuse;
  c) analiza dosarului de către comisia aplicativă competentă;
  d) prezentarea portofoliului în cadrul unui interviu acordat comisiei aplicative competente;
  e) hotărârea Comitetului director privind eliberarea sau, după caz, respingerea acordării atestatului de liberă practică;
  f) comunicarea rezultatelor;
  g) eliberarea atestatului de liberă practică sau comunicarea deciziei de respingere a acordării atestatului de liberă practică.


  Articolul 14
  (1) Modalitatea de evaluare a candidaților în vederea atestării profesionale la nivelul/treapta de psiholog practicant, regim exercitare supervizare, este evaluarea cunoștințelor de specialitate pe bază de probă scrisă.(2) Evaluarea va urmări cunoștințele de specialitate în psihologie obținute prin programele de studii urmate, cunoștințele de legislație specifică profesiei, cunoștințele de etică și deontologie profesională, precum și cunoștințele dobândite pe baza experienței practice, conform domeniilor generale de specializare: domeniul clinic, domeniul educațional și domeniul muncă și organizații.(3) Evaluarea cunoștințelor de specialitate va avea caracter obiectiv și standardizat și va fi realizată conform unei metodologii adoptate prin hotărâre a Comitetului director.(4) Modalitatea de evaluare a candidaților în vederea atestării profesionale la treapta de psiholog specialist este evaluarea cunoștințelor de specialitate pe bază de probă scrisă și prezentarea portofoliului în cadrul unui interviu acordat comisiei aplicative competente, în situația promovării evaluării cunoștințelor pe bază de probă scrisă. Metodologia de evaluare a psihologilor în vederea atestării profesionale va furniza detalii privind conținutul și structura portofoliului.(5) Modalitatea de evaluare a candidaților în vederea atestării profesionale la treapta de psiholog principal este prezentarea portofoliului în cadrul unui interviu acordat comisiei aplicative competente. Metodologia de evaluare a psihologilor în vederea atestării profesionale va furniza detalii privind conținutul și structura portofoliului.(6) În termen de 90 de zile de la adoptarea prezentelor norme, Comitetul director va elabora și va supune adoptării metodologia de evaluare a cunoștințelor pe bază de probă scrisă, prevăzută de prezentele norme.


  Articolul 15

  Conținutul dosarelor pentru obținerea atestatelor de liberă practică este prevăzut în cuprinsul anexelor nr. 1A-1M, 2A-2J, 3A-3J și 4A-4J care fac parte integrantă din prezentele norme.


  Articolul 16
  (1) Candidații nemulțumiți de rezultatul obținut în urma derulării procedurilor de atestare profesională pot depune contestație în condițiile prevăzute la art. 29 din Normele metodologice.(2) Contestațiile privind rezultatele obținute la probele scrise de evaluare a cunoștințelor vor fi soluționate conform metodologiei de evaluare.


  Capitolul V Precizări tranzitorii și finale

  Articolul 17
  (1) Până la adoptarea metodologiei de evaluare a cunoștințelor pe bază de probă scrisă, prevăzută de prezentele norme, depunerea dosarelor și evaluarea candidaților în vederea atestării și schimbării de treaptă se vor face conform procedurilor în vigoare la data de 4.03.2019.(2) Până la data de 5.03.2022, absolvenții care la data de 5.03.2019 se aflau înscriși într-un program de formare profesională complementară de lungă durată și psihologii care la data de 5.03.2019 dețineau un atestat de liberă practică pentru treapta de practicant vor putea obține dreptul de liberă practică pe baza normelor aplicabile la data de 4.03.2019.


  Anexa nr. 1A

  la norme
  CONȚINUTUL
  dosarului de atestare profesională Nivelul I de specializare - practicant,
  regim exercitare - supervizare Specialitatea psihologie clinică

  Dosarul pentru obținerea atestatului de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - supervizare, specialitatea psihologie clinică, conține următoarele documente:1. cerere adresată Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România pentru obținerea atestatului de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - supervizare, specialitatea psihologie clinică - în original;2. carte de identitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;3. certificat de căsătorie sau hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă de divorț (dacă este cazul) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu a fost depus/ă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);4. cazier judiciar, ce nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni calculate începând cu data eliberării acestuia și până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cel depus anterior);5. adeverință medicală, ce nu trebuie să fie mai veche de 6 luni calculate începând cu data eliberării acesteia și până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depusă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cea depusă anterior);6. curriculum vitae - în original (dacă nu a fost depus în dosare anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);7. diplomele de studii sau documentele echivalente - exemplificativ - adeverințe de promovare a examenului de licență, certificate de recunoaștere a studiilor făcute în străinătate, diplome de licență asimilate în condițiile legii etc. și anexele acestora - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);8. dovada achitării taxei profesionale pentru analiză dosar atestare profesională nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - supervizare, specialitatea psihologie clinică.


  Anexa nr. 1B

  la norme
  CONȚINUTUL
  dosarului de atestare profesională Nivelul I de specializare - practicant,
  regim exercitare - supervizare Specialitatea consiliere psihologică

  Dosarul pentru obținerea atestatului de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - supervizare, specialitatea consiliere psihologică, conține următoarele documente:1. cerere adresată Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România pentru obținerea atestatului de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - supervizare, specialitatea consiliere psihologică - în original;2. carte de identitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;3. certificat de căsătorie sau hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă de divorț (dacă este cazul) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu a fost depus/ă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);4. cazier judiciar, ce nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni calculate începând cu data eliberării acestuia și până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cel depus anterior);5. adeverință medicală, ce nu trebuie să fie mai veche de 6 luni calculate începând cu data eliberării acesteia și până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depusă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cea depusă anterior);6. curriculum vitae - în original (dacă nu a fost depus în dosare anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);7. diplomele de studii sau documentele echivalente - exemplificativ - adeverințe de promovare a examenului de licență, certificate de recunoaștere a studiilor făcute în străinătate, diplome de licență asimilate în condițiile legii etc. și anexele acestora - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);8. certificatul ce atestă parcurgerea unui program de formare profesională de lungă durată în specialitatea consiliere psihologică, avizat de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România, în vederea obținerii atestării profesionale pentru treapta de practicant, regim de exercitare supervizare - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;9. dovada achitării taxei profesionale pentru analiză dosar atestare profesională nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - supervizare, specialitatea consiliere psihologică.


  Anexa nr. 1C

  la norme
  CONȚINUTUL
  dosarului de atestare profesională Nivelul I de specializare - practicant,
  regim exercitare - supervizare Specialitatea psihoterapie

  Dosarul pentru obținerea atestatului de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - supervizare, specialitatea psihoterapie, conține următoarele documente:1. cerere adresată Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România pentru obținerea atestatului de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - supervizare, specialitatea psihoterapie - în original;2. carte de identitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;3. certificat de căsătorie sau hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă de divorț (dacă este cazul) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu a fost depus/ă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);4. cazier judiciar, ce nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni calculate începând cu data eliberării acestuia și până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cel depus anterior);5. adeverință medicală, ce nu trebuie să fie mai veche de 6 luni calculate începând cu data eliberării acesteia și până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depusă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cea depusă anterior);6. curriculum vitae - în original (dacă nu a fost depus în dosare anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);7. diplomele de studii sau documentele echivalente - exemplificativ - adeverințe de promovare a examenului de licență, certificate de recunoaștere a studiilor făcute în străinătate, diplome de licență asimilate în condițiile legii etc. și anexele acestora - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);8. certificatul ce atestă parcurgerea unui program de formare profesională de lungă durată în specialitatea psihoterapie, avizat de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România, în vederea obținerii atestării profesionale pentru treapta de practicant, regim de exercitare supervizare - în copie certificată pentru conformitate cu originalul.
  NOTĂ:
  Competența în specialitatea psihoterapie poate fi dobândită și de absolvenți de studii universitare în domenii conexe psihologiei - medicină/pedagogie/psihopedagogie/filosofie/ teologie/asistență socială, cu condiția completării studiilor universitare cu un pachet de discipline universitare de specialitate care va avea cel puțin următorul conținut: a) Introducere în psihologie sau Psihologie generală sau Fundamentele psihologiei sau Psihologia personalității sau Teorii ale personalității sau alte denumiri echivalente - 40 ore; b) Psihologia dezvoltării sau Psihologia vârstelor sau alte denumiri echivalente - 40 ore; c) Psihologie clinică sau Psihopatologie sau Psihiatrie sau Profile dezadaptative de comportament sau alte denumiri echivalente - 40 ore; d) Evaluare psihologică sau Evaluare și testare psihologică sau Psihodiagnostic sau alte denumiri echivalente - 40 ore; e) Introducere în psihoterapie sau Abordări în psihoterapie sau alte denumiri echivalente - 40 ore;
  9. dovada achitării taxei profesionale pentru analiză dosar atestare profesională nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - supervizare, specialitatea psihoterapie.


  Anexa nr. 1D

  la norme
  CONȚINUTUL
  dosarului de atestare profesională Nivelul I de specializare - practicant,
  regim exercitare - supervizare Specialitatea psihologia muncii și organizațională

  Dosarul pentru obținerea atestatului de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - supervizare, specialitatea psihologia muncii și organizațională, conține următoarele documente:1. cerere adresată Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România pentru obținerea atestatului de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - supervizare, specialitatea psihologia muncii și organizațională - în original;2. carte de identitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;3. certificat de căsătorie sau hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă de divorț (dacă este cazul) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu a fost depus/ă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);4. cazier judiciar, ce nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni calculate începând cu data eliberării acestuia și până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cel depus anterior);5. adeverință medicală, ce nu trebuie să fie mai veche de 6 luni calculate începând cu data eliberării acesteia și până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depusă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cea depusă anterior);6. curriculum vitae - în original (dacă nu a fost depus în dosare anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);7. diplomele de studii sau documentele echivalente - exemplificativ - adeverințe de promovare a examenului de licență, certificate de recunoaștere a studiilor făcute în străinătate, diplome de licență asimilate în condițiile legii etc. și anexele acestora - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);8. dovada achitării taxei profesionale pentru analiză dosar atestare profesională nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - supervizare, specialitatea psihologia muncii și organizațională.


  Anexa nr. 1E

  la norme
  CONȚINUTUL
  dosarului de atestare profesională Nivelul I de specializare - practicant,
  regim exercitare - supervizare Specialitatea psihologia transporturilor

  Dosarul pentru obținerea atestatului de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - supervizare, specialitatea psihologia transporturilor, conține următoarele documente:1. cerere adresată Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România pentru obținerea atestatului de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - supervizare, specialitatea psihologia transporturilor - în original;2. carte de identitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;3. certificat de căsătorie sau hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă de divorț (dacă este cazul) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu a fost depus/ă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);4. cazier judiciar, ce nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni calculate începând cu data eliberării acestuia și până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cel depus anterior);5. adeverință medicală, ce nu trebuie să fie mai veche de 6 luni calculate începând cu data eliberării acesteia și până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depusă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cea depusă anterior);6. curriculum vitae - în original (dacă nu a fost depus în dosare anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);7. diplomele de studii sau documentele echivalente - exemplificativ - adeverințe de promovare a examenului de licență, certificate de recunoaștere a studiilor făcute în străinătate, diplome de licență asimilate în condițiile legii etc. și anexele acestora - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);8. dovada achitării taxei profesionale pentru analiză dosar atestare profesională nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - supervizare, specialitatea psihologia transporturilor.


  Anexa nr. 1F

  la norme
  CONȚINUTUL
  dosarului de atestare profesională Nivelul I de specializare - practicant,
  regim exercitare - supervizare Specialitatea psihologia aplicată în servicii

  Dosarul pentru obținerea atestatului de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - supervizare, specialitatea psihologia aplicată în servicii, conține următoarele documente:1. cerere adresată Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România pentru obținerea atestatului de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - supervizare, specialitatea psihologia aplicată în servicii - în original;2. carte de identitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;3. certificat de căsătorie sau hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă de divorț (dacă este cazul) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu a fost depus/ă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);4. cazier judiciar, ce nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni calculate începând cu data eliberării acestuia și până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cel depus anterior);5. adeverință medicală, ce nu trebuie să fie mai veche de 6 luni calculate începând cu data eliberării acesteia și până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depusă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cea depusă anterior);6. curriculum vitae - în original (dacă nu a fost depus în dosare anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);7. diplomele de studii sau documentele echivalente - exemplificativ - adeverințe de promovare a examenului de licență, certificate de recunoaștere a studiilor făcute în străinătate, diplome de licență asimilate în condițiile legii etc. și anexele acestora - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);8. dovada achitării taxei profesionale pentru analiză dosar atestare profesională nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - supervizare, specialitatea psihologia aplicată în servicii.


  Anexa nr. 1G

  la norme
  CONȚINUTUL
  dosarului de atestare profesională Nivelul I de specializare - practicant,
  regim exercitare - supervizare Specialitatea psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională

  Dosarul pentru obținerea atestatului de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - supervizare, specialitatea psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională, conține următoarele documente:1. cerere adresată Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România pentru obținerea atestatului de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - supervizare, specialitatea psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională - în original;2. carte de identitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;3. certificat de căsătorie sau hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă de divorț (dacă este cazul) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu a fost depus/ă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);4. cazier judiciar, ce nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni calculate începând cu data eliberării acestuia și până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cel depus anterior);5. adeverință medicală, ce nu trebuie să fie mai veche de 6 luni calculate începând cu data eliberării acesteia și până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depusă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cea depusă anterior);6. curriculum vitae - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);7. diplomele de studii sau documentele echivalente - exemplificativ - adeverințe de promovare a examenului de licență, certificate de recunoaștere a studiilor făcute în străinătate, diplome de licență asimilate în condițiile legii etc. și anexele acestora - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);8. dovada achitării taxei profesionale pentru analiză dosar atestare profesională nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - supervizare, specialitatea psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională.


  Anexa nr. 1H

  la norme
  CONȚINUTUL
  dosarului de atestare profesională Nivelul I de specializare - practicant,
  regim exercitare - supervizare Specialitatea psihopedagogie specială

  Dosarul pentru obținerea atestatului de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - supervizare, specialitatea psihopedagogie specială, conține următoarele documente:1. cerere adresată Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România pentru obținerea atestatului de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - supervizare, specialitatea psihopedagogie specială - în original;2. carte de identitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;3. certificat de căsătorie sau hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă de divorț (dacă este cazul) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu a fost depus/ă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);4. cazier judiciar, ce nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni calculate începând cu data eliberării acestuia și până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cel depus anterior);5. adeverință medicală, ce nu trebuie să fie mai veche de 6 luni calculate începând cu data eliberării acesteia și până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depusă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cea depusă anterior);6. curriculum vitae - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);7. diplomele de studii sau documentele echivalente - exemplificativ - adeverințe de promovare a examenului de licență, certificate de recunoaștere a studiilor făcute în străinătate, diplome de licență asimilate în condițiile legii etc. și anexele acestora - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);
  NOTĂ:
  Dreptul de liberă practică în specialitatea psihopedagogie specială poate fi dobândit și de către persoanele care au absolvit o instituție de învățământ superior de specialitate, având diploma de licență cu specializarea psihopedagogie specială.
  8. dovada achitării taxei profesionale pentru analiză dosar atestare profesională nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - supervizare, specialitatea psihopedagogie specială.


  Anexa nr. 1I

  la norme
  CONȚINUTUL
  dosarului de atestare profesională Nivelul I de specializare - practicant,
  regim exercitare - supervizare Specialitatea psihologie aplicată în domeniul securității naționale

  Dosarul pentru obținerea atestatului de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - supervizare, specialitatea psihologie aplicată în domeniul securității naționale, conține următoarele documente:1. cerere adresată Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România pentru obținerea atestatului de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - supervizare, specialitatea psihologie aplicată în domeniul securității naționale - în original;2. carte de identitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;3. certificat de căsătorie sau hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă de divorț (dacă este cazul) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu a fost depus/ă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);4. cazier judiciar, ce nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni calculate începând cu data eliberării acestuia și până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cel depus anterior);5. adeverință medicală, ce nu trebuie să fie mai veche de 6 luni calculate începând cu data eliberării acesteia și până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depusă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cea depusă anterior);6. curriculum vitae - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);7. diplomele de studii sau documentele echivalente - exemplificativ - adeverințe de promovare a examenului de licență, certificate de recunoaștere a studiilor făcute în străinătate, diplome de licență asimilate în condițiile legii etc. și anexele acestora - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);8. dovada achitării taxei profesionale pentru analiză dosar atestare profesională nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - supervizare, specialitatea psihologie aplicată în domeniul securității naționale.


  Anexa nr. 1J

  la norme
  CONȚINUTUL
  dosarului de atestare profesională Nivelul I de specializare - practicant,
  regim exercitare - supervizare Specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf

  Dosarul pentru obținerea atestatului de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - supervizare, specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf, conține următoarele documente:1. cerere adresată Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România pentru obținerea atestatului de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - supervizare, specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf - în original;2. carte de identitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;3. certificat de căsătorie sau hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă de divorț (dacă este cazul) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu a fost depus/ă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);4. cazier judiciar, ce nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni calculate începând cu data eliberării acestuia și până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cel depus anterior);5. adeverință medicală, ce nu trebuie să fie mai veche de 6 luni calculate începând cu data eliberării acesteia și până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depusă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cea depusă anterior);6. curriculum vitae - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);7. diplomele de studii sau documentele echivalente - exemplificativ - adeverințe de promovare a examenului de licență, certificate de recunoaștere a studiilor făcute în străinătate, diplome de licență asimilate în condițiile legii etc. și anexele acestora - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);8. certificatul ce atestă parcurgerea unui program de formare profesională de lungă durată în specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf, avizat de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România, în vederea obținerii atestării profesionale pentru treapta de practicant, regim de exercitare supervizare - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
  NOTĂ:
  Competența în specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf poate fi obținută și de către absolvenții facultăților de drept, cu condiția completării studiilor universitare cu un pachet de discipline universitare de specialitate care va avea cel puțin următorul conținut: a) Fundamentele psihologiei - 40 ore; b) Psihologie clinică - 40 ore; c) Psihologie experimentală - 40 ore; d) Psihodiagnostic - 40 ore; e) Psihologie judiciară - 40 ore; f) Psihologie socială - 40 ore.
  9. dovada achitării taxei profesionale pentru analiză dosar atestare profesională nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - supervizare, specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf.


  Anexa nr. 1K

  la norme
  CONȚINUTUL
  dosarului de atestare profesională Nivelul I de specializare - practicant,
  regim exercitare - autonom (acces în profesie)

  Dosarul pentru obținerea atestatului de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - autonom, acces în profesie, specialitatea psihologie clinică/consiliere psihologică/psihoterapie/psihologia muncii și organizațională/ psihologia transporturilor/psihologia aplicată în servicii/ psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională/ psihopedagogie specială/psihologie aplicată în domeniul securității naționale/psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf, conține următoarele documente:1. cerere adresată Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România pentru obținerea atestatului de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim de exercitare - autonom, acces în profesie, specialitatea psihologie clinică/consiliere psihologică/psihoterapie/psihologia muncii și organizațională/psihologia transporturilor/psihologia aplicată în servicii/psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională/psihopedagogie specială/psihologie aplicată în domeniul securității naționale/psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf - în original;2. carte de identitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;3. certificat de căsătorie sau hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă de divorț (dacă este cazul) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu a fost depus/ă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);4. cazier judiciar, ce nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni calculate începând cu data eliberării acestuia și până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cel depus anterior);5. adeverință medicală, ce nu trebuie să fie mai veche de 6 luni calculate începând cu data eliberării acesteia și până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depusă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cea depusă anterior);6. curriculum vitae și lista manifestărilor științifice la care a participat, a comunicărilor științifice prezentate, a articolelor și cărților de specialitate publicate - în original (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);7. diplomele de studii sau documentele echivalente - exemplificativ - adeverințe de promovare a examenului de licență, certificate de recunoaștere a studiilor făcute în străinătate, diplome de licență asimilate în condițiile legii etc. și anexele acestora - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);8. documente care atestă absolvirea unor stagii, cursuri de specializare și alte forme de perfecționare - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);9. dovezi legale privind experiența profesională de minimum 1 an în specialitatea psihologie clinică/consiliere psihologică/ psihoterapie/psihologia muncii și organizațională/psihologia transporturilor/psihologia aplicată în servicii/psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională/psihopedagogie specială/psihologie aplicată în domeniul securității naționale/ psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf, realizată anterior datei de 31.12.2006 - carnet de muncă și/sau contract individual de muncă, extras din Revisal și fișa postului, iar pentru psihologii din structurile apărării, ordinii publice și siguranței naționale, adeverințe care să ateste vechimea în muncă și în specialitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări).
  Pentru persoanele prevăzute la art. 7^1 din norme, respectiv persoanele care au absolvit o instituție de învățământ superior de specialitate, obținând diploma de licență în specializarea psihopedagogie specială anterior datei de 14 mai 2013 - dovezi legale privind experiența profesională de minimum 1 an în specialitatea psihopedagogie specială realizată anterior datei de 14 mai 2013 - carnet de muncă și/sau contract individual de muncă, extras din Revisal și fișa postului, iar pentru psihologii din structurile apărării, ordinii publice și siguranței naționale, adeverințe care să ateste vechimea în muncă și în specialitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);
  (la 29-12-2023, Punctul 9., Anexa nr. 1K a fost modificat de Punctul 2., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 62 din 13 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1192 din 29 decembrie 2023 )
  10. dovada achitării taxei profesionale pentru analiză dosar atestare profesională nivelul I de specializare - practicant, regim de exercitare autonom, acces în profesie, specialitatea psihologie clinică/consiliere psihologică/psihoterapie/psihologia muncii și organizațională/psihologia transporturilor/psihologia aplicată în servicii/psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională/psihopedagogie specială/psihologie aplicată în domeniul securității naționale/psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf.


  Anexa nr. 1L

  la norme
  CONȚINUTUL
  dosarului de atestare profesională Nivelul II de specializare - specialist (acces în profesie)

  Dosarul pentru obținerea atestatului de liberă practică, nivelul II de specializare - specialist, acces în profesie, specialitatea psihologie clinică/consiliere psihologică/psihoterapie/psihologia muncii și organizațională/psihologia transporturilor/psihologia aplicată în servicii/psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională/psihopedagogie specială/psihologie aplicată în domeniul securității naționale/psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf, conține următoarele documente:1. cerere adresată Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România pentru obținerea atestatului de liberă practică, nivelul II de specializare - specialist, acces în profesie, specialitatea psihologie clinică/consiliere psihologică/psihoterapie/ psihologia muncii și organizațională/psihologia transporturilor/ psihologia aplicată în servicii/psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională/psihopedagogie specială/psihologie aplicată în domeniul securității naționale/psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf - în original;2. carte de identitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;3. certificat de căsătorie sau hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă de divorț (dacă este cazul) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu a fost depus/ă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);4. cazier judiciar, ce nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni calculate începând cu data eliberării acestuia și până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cel depus anterior);5. adeverință medicală, ce nu trebuie să fie mai veche de 6 luni calculate începând cu data eliberării acesteia și până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depusă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cea depusă anterior);6. curriculum vitae și lista manifestărilor științifice la care a participat, a comunicărilor științifice prezentate, a articolelor și cărților de specialitate publicate - în original (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);7. diplomele de studii sau documentele echivalente - exemplificativ - adeverințe de promovare a examenului de licență, certificate de recunoaștere a studiilor făcute în străinătate, diplome de licență asimilate în condițiile legii etc. și anexele acestora - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);8. documente care atestă absolvirea unor stagii, cursuri de specializare și alte forme de perfecționare - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);9. dovezi legale privind experiența profesională de minimum 5 ani în specialitatea psihologie clinică/consiliere psihologică/ psihoterapie/psihologia muncii și organizațională/psihologia transporturilor/psihologia aplicată în servicii/psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională/psihopedagogie specială/psihologie aplicată în domeniul securității naționale/ psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf, realizată anterior datei de 31.12.2006 - carnet de muncă și/sau contract individual de muncă, extras din Revisal și fișa postului, iar pentru psihologii din structurile apărării, ordinii publice și siguranței naționale, adeverințe care să ateste vechimea în muncă și în specialitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări).
  Pentru persoanele prevăzute la art. 7^1 din norme, respectiv persoanele care au absolvit o instituție de învățământ superior de specialitate, obținând diploma de licență în specializarea psihopedagogie specială anterior datei de 14 mai 2013 - dovezi legale privind experiența profesională de minimum 5 ani în specialitatea psihopedagogie specială realizată anterior datei de 14 mai 2013 - carnet de muncă și/sau contract individual de muncă, extras din Revisal și fișa postului, iar pentru psihologii din structurile apărării, ordinii publice și siguranței naționale, adeverințe care să ateste vechimea în muncă și în specialitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);
  (la 29-12-2023, Punctul 9., Anexa nr. 1L a fost modificat de Punctul 3., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 62 din 13 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1192 din 29 decembrie 2023 )
  10. portofoliul stabilit de către comisiile aplicative ale Colegiului Psihologilor din România pentru treapta de specializare specialist, pentru specialitatea psihologie clinică/ consiliere psihologică/psihoterapie/psihologia muncii și organizațională/psihologia transporturilor/psihologia aplicată în servicii/psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională/ psihopedagogie specială/psihologie aplicată în domeniul securității naționale/psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;11. dovada achitării taxei profesionale pentru analiză dosar atestare profesională nivelul II de specializare - specialist, acces în profesie, specialitatea psihologie clinică/consiliere psihologică/psihoterapie/psihologia muncii și organizațională/ psihologia transporturilor/psihologia aplicată în servicii/ psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională/ psihopedagogie specială/psihologie aplicată în domeniul securității naționale/psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf.


  Anexa nr. 1M

  la norme
  CONȚINUTUL
  dosarului de atestare profesională Nivelul III de specializare - principal (acces în profesie)

  Dosarul pentru obținerea atestatului de liberă practică, nivelul III de specializare - principal, acces în profesie, specialitatea psihologie clinică/consiliere psihologică/psihoterapie/psihologia muncii și organizațională/psihologia transporturilor/psihologia aplicată în servicii/psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională/psihopedagogie specială/psihologie aplicată în domeniul securității naționale/psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf, conține următoarele documente:1. cerere adresată Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România pentru obținerea atestatului de liberă practică, nivelul III de specializare - principal, acces în profesie, specialitatea psihologie clinică/consiliere psihologică/psihoterapie/ psihologia muncii și organizațională/psihologia transporturilor/ psihologia aplicată în servicii/psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională/psihopedagogie specială/psihologie aplicată în domeniul securității naționale/psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf - în original;2. carte de identitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;3. certificat de căsătorie sau hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă de divorț (dacă este cazul) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu a fost depus/ă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);4. cazier judiciar, ce nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni calculate începând cu data eliberării acestuia și până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cel depus anterior);5. adeverință medicală, ce nu trebuie să fie mai veche de 6 luni calculate începând cu data eliberării acesteia și până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depusă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cea depusă anterior);6. curriculum vitae și lista manifestărilor științifice la care a participat, a comunicărilor științifice prezentate, a articolelor și cărților de specialitate publicate - în original (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);7. diplomele de studii sau documentele echivalente - exemplificativ - adeverințe de promovare a examenului de licență, certificate de recunoaștere a studiilor făcute în străinătate, diplome de licență asimilate în condițiile legii etc. și anexele acestora - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);8. documente care atestă absolvirea unor stagii, cursuri de specializare și alte forme de perfecționare - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);9. dovezi legale privind experiența profesională de minimum 10 ani în specialitatea psihologie clinică/consiliere psihologică/psihoterapie/psihologia muncii și organizațională/ psihologia transporturilor/psihologia aplicată în servicii/psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională/psihopedagogie specială/psihologie aplicată în domeniul securității naționale/ psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf, realizată anterior datei de 31.12.2006 - carnet de muncă și/sau contract individual de muncă, extras din Revisal și fișa postului, iar pentru psihologii din structurile apărării, ordinii publice și siguranței naționale, adeverințe care să ateste vechimea în muncă și în specialitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări).
  Pentru persoanele prevăzute la art. 7^1 din norme, respectiv persoanele care au absolvit o instituție de învățământ superior de specialitate, obținând diploma de licență în specializarea psihopedagogie specială anterior datei de 14 mai 2013 - dovezi legale privind experiența profesională de minimum 10 ani în specialitatea psihopedagogie specială realizată anterior datei de 14 mai 2013 - carnet de muncă și/sau contract individual de muncă, extras din Revisal și fișa postului, iar pentru psihologii din structurile apărării, ordinii publice și siguranței naționale, adeverințe care să ateste vechimea în muncă și în specialitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);
  (la 29-12-2023, Punctul 9., Anexa nr. 1M a fost modificat de Punctul 4., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 62 din 13 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1192 din 29 decembrie 2023 )
  10. portofoliul stabilit de către comisiile aplicative ale Colegiului Psihologilor din România pentru treapta de specializare principal, pentru specialitatea psihologie clinică/consiliere psihologică/psihoterapie/psihologia muncii și organizațională/psihologia transporturilor/psihologia aplicată în servicii/psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională/psihopedagogie specială/psihologie aplicată în domeniul securității naționale/psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;11. dovada achitării taxei profesionale pentru analiză dosar atestare profesională nivelul III de specializare - principal, acces în profesie, specialitatea psihologie clinică/consiliere psihologică/psihoterapie/psihologia muncii și organizațională/ psihologia transporturilor/psihologia aplicată în servicii/ psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională/ psihopedagogie specială/psihologie aplicată în domeniul securității naționale/psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf.


  Anexa nr. 2A

  la norme
  CONȚINUTUL
  dosarului de atestare profesională Nivelul I de specializare - practicant,
  regim exercitare - autonom Specialitatea psihologie clinică

  Dosarul pentru obținerea atestatului de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - autonom, specialitatea psihologie clinică, conține următoarele documente:1. cerere adresată Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România pentru obținerea atestatului de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - autonom, specialitatea psihologie clinică - în original;2. carte de identitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;3. certificat de căsătorie sau hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă de divorț (dacă este cazul) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu a fost depus/ă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);4. cazier judiciar, ce nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni calculate începând cu data eliberării acestuia și până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cel depus anterior);5. adeverință medicală, ce nu trebuie să fie mai veche de 6 luni calculate începând cu data eliberării acesteia și până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depusă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cea depusă anterior);6. curriculum vitae - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);7. diplomele de studii sau documentele echivalente - exemplificativ - adeverințe de promovare a examenului de licență, certificate de recunoaștere a studiilor făcute în străinătate, diplome de licență asimilate în condițiile legii etc. și anexele acestora - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);8. diploma ce atestă absolvirea unui program de studii universitare de master în psihologie, acreditat în condițiile legii și recunoscut de către Colegiul Psihologilor din România, în domeniul general de specializare clinic sau diploma ce atestă deținerea titlului de doctor în psihologie sau diploma echivalentă în condițiile legii și anexele acestora (pentru absolvenții de programe de licență de tip Bologna) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);
  NOTĂ:
  Până la data de 5.03.2022, absolvenții care la data de 5.03.2019 se aflau înscriși într-un program de formare profesională complementară de lungă durată și psihologii care la data de 5.03.2019 dețineau un atestat de liberă practică pentru treapta de practicant vor putea obține dreptul de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - autonom, specialitatea psihologie clinică, pe baza normelor aplicabile la data de 4.03.2019.
  9. atestatul de liberă practică în specialitatea psihologie clinică, treapta practicant, regim de exercitare supervizare - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;10. dovada desfășurării activității de minimum 1 an ca psiholog practicant, în condiții de supervizare profesională, în specialitatea psihologie clinică - certificatul de înregistrare, anexa/ele și certificatul de înregistrare fiscală pentru forma de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică avizată de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România pentru specialitatea psihologie clinică și/sau contractul individual de muncă, extrasul din Revisal și fișa postului pentru activitatea desfășurată în calitate de salariat, iar pentru psihologii din structurile apărării, ordinii publice și siguranței naționale, adeverințe care să ateste vechimea în muncă și în specialitate, în conformitate cu actele normative în vigoare ale Colegiului Psihologilor din România - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);11. diploma/ele și/sau certificatul/ele ce atestă întrunirea numărului minimal de credite profesionale prevăzut de dispozițiile legale aplicabile - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;12. contract/e de supervizare profesională în specialitatea psihologie clinică pentru o perioadă de minimum 1 an și întrunirea numărului de ore prevăzut în hotărârea Consiliului Colegiului Psihologilor din România, înregistrat/e la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;13. raport final favorabil de supervizare profesională în specialitatea psihologie clinică - în copie certificată pentru conformitate cu originalul.


  Anexa nr. 2B

  la norme
  CONȚINUTUL
  dosarului de atestare profesională Nivelul I de specializare - practicant,
  regim exercitare - autonom Specialitatea consiliere psihologică

  Dosarul pentru obținerea atestatului de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - autonom, specialitatea consiliere psihologică, conține următoarele documente:1. cerere adresată Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România pentru obținerea atestatului de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - autonom, specialitatea consiliere psihologică - în original;2. carte de identitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;3. certificat de căsătorie sau hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă de divorț (dacă este cazul) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu a fost depus/ă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);4. cazier judiciar, ce nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni calculate începând cu data eliberării acestuia și până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cel depus anterior);5. adeverință medicală, ce nu trebuie să fie mai veche de 6 luni calculate începând cu data eliberării acesteia și până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depusă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cea depusă anterior);6. curriculum vitae - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);7. diplomele de studii sau documentele echivalente - exemplificativ - adeverințe de promovare a examenului de licență, certificate de recunoaștere a studiilor făcute în străinătate, diplome de licență asimilate în condițiile legii etc. și anexele acestora - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);8. diploma ce atestă absolvirea unui program de studii universitare de master în psihologie, acreditat în condițiile legii și recunoscut de către Colegiul Psihologilor din România, în domeniul general de specializare clinic sau diploma ce atestă deținerea titlului de doctor în psihologie sau diploma echivalentă în condițiile legii și anexele acestora (pentru absolvenții de programe de licență de tip Bologna) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);
  NOTĂ:
  Până la data de 5.03.2022, absolvenții care la data de 5.03.2019 se aflau înscriși într-un program de formare profesională complementară de lungă durată și psihologii care la data de 5.03.2019 dețineau un atestat de liberă practică pentru treapta de practicant vor putea obține dreptul de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - autonom, specialitatea consiliere psihologică, pe baza normelor aplicabile la data de 4.03.2019;
  9. certificatul ce atestă parcurgerea unui program de formare profesională de lungă durată în specialitatea consiliere psihologică, avizat de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România, în vederea obținerii atestării profesionale pentru treapta de practicant, regim de exercitare autonom - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;10. atestatul de liberă practică în specialitatea consiliere psihologică, treapta practicant, regim de exercitare supervizare - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;11. dovada desfășurării activității de minimum 1 an ca psiholog practicant, în condiții de supervizare profesională, în specialitatea consiliere psihologică - certificatul de înregistrare, anexa/ele și certificatul de înregistrare fiscală pentru forma de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică avizată de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România pentru specialitatea consiliere psihologică și/sau contractul individual de muncă, extrasul din Revisal și fișa postului pentru activitatea desfășurată în calitate de salariat, iar pentru psihologii din structurile apărării, ordinii publice și siguranței naționale, adeverințe care să ateste vechimea în muncă și în specialitate, în conformitate cu actele normative în vigoare ale Colegiului Psihologilor din România - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);12. diploma/ele și/sau certificatul/ele ce atestă întrunirea numărului minimal de credite profesionale prevăzut de dispozițiile legale aplicabile - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;13. contract/e de supervizare profesională în specialitatea consiliere psihologică pentru o perioadă de minimum 1 an și întrunirea numărului de ore prevăzut în hotărârea Consiliului Colegiului Psihologilor din România, înregistrat/e la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;14. raport final favorabil de supervizare profesională în specialitatea consiliere psihologică - în copie certificată pentru conformitate cu originalul.


  Anexa nr. 2C

  la norme
  CONȚINUTUL
  dosarului de atestare profesională Nivelul I de specializare - practicant,
  regim exercitare - autonom Specialitatea psihoterapie

  Dosarul pentru obținerea atestatului de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - autonom, specialitatea psihoterapie, conține următoarele documente:1. cerere adresată Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România pentru obținerea atestatului de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - autonom, specialitatea psihoterapie - în original;2. carte de identitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;3. certificat de căsătorie sau hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă de divorț (dacă este cazul) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu a fost depus/ă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);4. cazier judiciar, ce nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni calculate începând cu data eliberării acestuia și până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cel depus anterior);5. adeverință medicală, ce nu trebuie să fie mai veche de 6 luni calculate începând cu data eliberării acesteia și până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depusă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cea depusă anterior);6. curriculum vitae - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);7. diplomele de studii sau documentele echivalente - exemplificativ - adeverințe de promovare a examenului de licență, certificate de recunoaștere a studiilor făcute în străinătate, diplome de licență asimilate în condițiile legii etc. și anexele acestora - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);8. diploma ce atestă absolvirea unui program de studii universitare de master în psihologie, acreditat în condițiile legii și recunoscut de către Colegiul Psihologilor din România, în domeniul general de specializare clinic sau diploma ce atestă deținerea titlului de doctor în psihologie sau diploma echivalentă în condițiile legii și anexele acestora (pentru absolvenții de programe de licență de tip Bologna) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);
  NOTĂ:
  Până la data de 5.03.2022, absolvenții care la data de 5.03.2019 se aflau înscriși într-un program de formare profesională complementară de lungă durată și psihologii care la data de 5.03.2019 dețineau un atestat de liberă practică pentru treapta de practicant vor putea obține dreptul de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - autonom, specialitatea psihoterapie, pe baza normelor aplicabile la data de 4.03.2019.
  9. certificatul ce atestă parcurgerea unui program de formare profesională de lungă durată în specialitatea psihoterapie, avizat de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România, în vederea obținerii atestării profesionale pentru treapta de practicant, regim de exercitare autonom - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;10. atestatul de liberă practică în specialitatea psihoterapie, treapta practicant, regim de exercitare supervizare - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;11. dovada desfășurării activității de minimum 1 an ca psiholog practicant/deținător al unui atestat cu competență, în condiții de supervizare profesională, în specialitatea psihoterapie - certificatul de înregistrare, anexa/ele și certificatul de înregistrare fiscală pentru forma de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică avizată de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România pentru specialitatea psihoterapie și/sau contractul individual de muncă, extrasul din Revisal și fișa postului pentru activitatea desfășurată în calitate de salariat, iar pentru psihologii din structurile apărării, ordinii publice și siguranței naționale, adeverințe care să ateste vechimea în muncă și în specialitate, în conformitate cu actele normative în vigoare ale Colegiului Psihologilor din România - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);12. diploma/ele și/sau certificatul/ele ce atestă întrunirea numărului minimal de credite profesionale prevăzut de dispozițiile legale aplicabile - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;13. contract/e de supervizare profesională în specialitatea psihoterapie pentru o perioadă de minimum 1 an și întrunirea numărului de ore prevăzut în hotărârea Consiliului Colegiului Psihologilor din România, înregistrat/e la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;14. raport final favorabil de supervizare profesională, în specialitatea psihoterapie - în copie certificată pentru conformitate cu originalul.


  Anexa nr. 2D

  la norme
  CONȚINUTUL
  dosarului de atestare profesională Nivelul I de specializare - practicant,
  regim exercitare - autonom Specialitatea psihologia muncii și organizațională

  Dosarul pentru obținerea atestatului de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - autonom, specialitatea psihologia muncii și organizațională, conține următoarele documente:1. cerere adresată Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România pentru obținerea atestatului de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - autonom, specialitatea psihologia muncii și organizațională - în original;2. carte de identitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;3. certificat de căsătorie sau hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă de divorț (dacă este cazul) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu a fost depus/ă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);4. cazier judiciar, ce nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni calculate începând cu data eliberării acestuia și până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cel depus anterior);5. adeverință medicală, ce nu trebuie să fie mai veche de 6 luni calculate începând cu data eliberării acesteia și până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depusă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cea depusă anterior);6. curriculum vitae - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);7. diplomele de studii sau documentele echivalente - exemplificativ adeverințe de promovare a examenului de licență, certificate de recunoaștere a studiilor făcute în străinătate, diplome de licență asimilate în condițiile legii etc. și anexele acestora - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);8. diploma ce atestă absolvirea unui program de studii universitare de master în psihologie, acreditat în condițiile legii și recunoscut de către Colegiul Psihologilor din România, în domeniul general de specializare muncă și organizații sau diploma ce atestă deținerea titlului de doctor în psihologie sau diploma echivalentă în condițiile legii și anexele acestora (pentru absolvenții de programe de licență de tip Bologna) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);
  NOTĂ:
  Până la data de 5.03.2022, absolvenții care la data de 5.03.2019 se aflau înscriși într-un program de formare profesională complementară de lungă durată și psihologii care la data de 5.03.2019 dețineau un atestat de liberă practică pentru treapta de practicant vor putea obține dreptul de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - autonom, specialitatea psihologia muncii și organizațională, pe baza normelor aplicabile la data de 4.03.2019.
  9. atestatul de liberă practică în specialitatea psihologia muncii și organizațională, treapta practicant, regim de exercitare supervizare - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;10. dovada desfășurării activității de minimum 1 an ca psiholog practicant, în condiții de supervizare profesională, în specialitatea psihologia muncii și organizațională - certificatul de înregistrare, anexa/ele și certificatul de înregistrare fiscală pentru forma de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică avizată de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România pentru specialitatea psihologia muncii și organizațională și/sau contractul individual de muncă, extrasul din Revisal și fișa postului pentru activitatea desfășurată în calitate de salariat, iar pentru psihologii din structurile apărării, ordinii publice și siguranței naționale, adeverințe care să ateste vechimea în muncă și în specialitate, în conformitate cu actele normative în vigoare ale Colegiului Psihologilor din România - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);11. diploma/ele și/sau certificatul/ele ce atestă întrunirea numărului minimal de credite profesionale prevăzut de dispozițiile legale aplicabile - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;12. contract/e de supervizare profesională în specialitatea psihologia muncii și organizațională pentru o perioadă de minimum 1 an și întrunirea numărului de ore prevăzut în hotărârea Consiliului Colegiului Psihologilor din România, înregistrat/e la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;13. raport final favorabil de supervizare profesională în specialitatea psihologia muncii și organizațională - în copie certificată pentru conformitate cu originalul.


  Anexa nr. 2E

  la norme
  CONȚINUTUL
  dosarului de atestare profesională Nivelul I de specializare - practicant,
  regim exercitare - autonom Specialitatea psihologia transporturilor

  Dosarul pentru obținerea atestatului de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - autonom, specialitatea psihologia transporturilor, conține următoarele documente:1. cerere adresată Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România pentru obținerea atestatului de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - autonom, specialitatea psihologia transporturilor - în original;2. carte de identitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;3. certificat de căsătorie sau hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă de divorț (dacă este cazul) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu a fost depus/ă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);4. cazier judiciar, ce nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni calculate începând cu data eliberării acestuia și până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cel depus anterior);5. adeverință medicală, ce nu trebuie să fie mai veche de 6 luni calculate începând cu data eliberării acesteia și până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depusă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cea depusă anterior);6. curriculum vitae - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);7. diplomele de studii sau documentele echivalente - exemplificativ - adeverințe de promovare a examenului de licență, certificate de recunoaștere a studiilor făcute în străinătate, diplome de licență asimilate în condițiile legii etc. și anexele acestora - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);8. diploma ce atestă absolvirea unui program de studii universitare de master în psihologie, acreditat în condițiile legii și recunoscut de către Colegiul Psihologilor din România, în domeniul general de specializare muncă și organizații sau diploma ce atestă deținerea titlului de doctor în psihologie sau diploma echivalentă în condițiile legii și anexele acestora (pentru absolvenții de programe de licență de tip Bologna) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);
  NOTĂ:
  Până la data de 5.03.2022, absolvenții care la data de 5.03.2019 se aflau înscriși într-un program de formare profesională complementară de lungă durată și psihologii care la data de 5.03.2019 dețineau un atestat de liberă practică pentru treapta de practicant vor putea obține dreptul de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - autonom, specialitatea psihologia transporturilor, pe baza normelor aplicabile la data de 4.03.2019.
  9. atestatul de liberă practică în specialitatea psihologia transporturilor, treapta practicant, regim de exercitare supervizare - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;10. dovada desfășurării activității de minimum 1 an ca psiholog practicant, în condiții de supervizare profesională în specialitatea psihologia transporturilor - certificatul de înregistrare, anexa/ele și certificatul de înregistrare fiscală pentru forma de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică avizată de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România pentru specialitatea psihologia transporturilor și/sau contractul individual de muncă, extrasul din Revisal și fișa postului pentru activitatea desfășurată în calitate de salariat, iar pentru psihologii din structurile apărării, ordinii publice și siguranței naționale, adeverințe care să ateste vechimea în muncă și în specialitate, în conformitate cu actele normative în vigoare ale Colegiului Psihologilor din România - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);11. diploma/ele și/sau certificatul/ele ce atestă întrunirea numărului minimal de credite profesionale prevăzut de dispozițiile legale aplicabile - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;12. contract/e de supervizare profesională în specialitatea psihologia transporturilor pentru o perioadă de minimum 1 an și întrunirea numărului de ore prevăzut în hotărârea Consiliului Colegiului Psihologilor din România, înregistrat/e la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;13. raport final favorabil de supervizare profesională în specialitatea psihologia transporturilor - în copie certificată pentru conformitate cu originalul.


  Anexa nr. 2F

  la norme
  CONȚINUTUL
  dosarului de atestare profesională Nivelul I de specializare - practicant,
  regim exercitare - autonom Specialitatea psihologia aplicată în servicii

  Dosarul pentru obținerea atestatului de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - autonom, specialitatea psihologia aplicată în servicii, conține următoarele documente:1. cerere adresată Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România pentru obținerea atestatului de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - autonom, specialitatea psihologia aplicată în servicii - în original;2. carte de identitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;3. certificat de căsătorie sau hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă de divorț (dacă este cazul) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu a fost depus/ă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);4. cazier judiciar, ce nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni calculate începând cu data eliberării acestuia și până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cel depus anterior);5. adeverință medicală, ce nu trebuie să fie mai veche de 6 luni calculate începând cu data eliberării acesteia și până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depusă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cea depusă anterior);6. curriculum vitae - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);7. diplomele de studii sau documentele echivalente - exemplificativ - adeverințe de promovare a examenului de licență, certificate de recunoaștere a studiilor făcute în străinătate, diplome de licență asimilate în condițiile legii etc. și anexele acestora - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);8. diploma ce atestă absolvirea unui program de studii universitare de master în psihologie, acreditat în condițiile legii și recunoscut de către Colegiul Psihologilor din România, în domeniul general de specializare muncă și organizații sau diploma ce atestă deținerea titlului de doctor în psihologie sau diploma echivalentă în condițiile legii și anexele acestora (pentru absolvenții de programe de licență de tip Bologna) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);
  NOTĂ:
  Până la data de 5.03.2022, absolvenții care la data de 5.03.2019 se aflau înscriși într-un program de formare profesională complementară de lungă durată și psihologii care la data de 5.03.2019 dețineau un atestat de liberă practică pentru treapta de practicant vor putea obține dreptul de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - autonom, specialitatea psihologia aplicată în servicii, pe baza normelor aplicabile la data de 4.03.2019.
  9. atestatul de liberă practică în specialitatea psihologia aplicată în servicii, treapta practicant, regim de exercitare supervizare - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;10. dovada desfășurării activității de minimum 1 an ca psiholog practicant, în condiții de supervizare profesională în specialitatea psihologia aplicată în servicii - certificatul de înregistrare, anexa/ele și certificatul de înregistrare fiscală pentru forma de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică avizată de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România pentru specialitatea psihologia aplicată în servicii și/sau contractul individual de muncă, extrasul din Revisal și fișa postului pentru activitatea desfășurată în calitate de salariat, iar pentru psihologii din structurile apărării, ordinii publice și siguranței naționale, adeverințe care să ateste vechimea în muncă și în specialitate, în conformitate cu actele normative în vigoare ale Colegiului Psihologilor din România - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);11. diploma/ele și/sau certificatul/ele ce atestă întrunirea numărului minimal de credite profesionale prevăzut de dispozițiile legale aplicabile - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;12. contract/e de supervizare profesională în specialitatea psihologia aplicată în servicii pentru o perioadă de minimum 1 an și întrunirea numărului de ore prevăzut în hotărârea Consiliului Colegiului Psihologilor din România, înregistrat/e la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;13. raport final favorabil de supervizare profesională în specialitatea psihologia aplicată în servicii - în copie certificată pentru conformitate cu originalul.


  Anexa nr. 2G

  la norme
  CONȚINUTUL
  dosarului de atestare profesională Nivelul I de specializare - practicant,
  regim exercitare - autonom Specialitatea psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională

  Dosarul pentru obținerea atestatului de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - autonom, specialitatea psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională, conține următoarele documente:1. cerere adresată Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România pentru obținerea atestatului de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - autonom, specialitatea psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională - în original;2. carte de identitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;3. certificat de căsătorie sau hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă de divorț (dacă este cazul) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu a fost depus/ă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);4. cazier judiciar, ce nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni calculate începând cu data eliberării acestuia și până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cel depus anterior);5. adeverință medicală, ce nu trebuie să fie mai veche de 6 luni calculate începând cu data eliberării acesteia și până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depusă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cea depusă anterior);6. curriculum vitae - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);7. diplomele de studii sau documentele echivalente - exemplificativ - adeverințe de promovare a examenului de licență, certificate de recunoaștere a studiilor făcute în străinătate, diplome de licență asimilate în condițiile legii etc. și anexele acestora - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);8. diploma ce atestă absolvirea unui program de studii universitare de master în psihologie, acreditat în condițiile legii și recunoscut de către Colegiul Psihologilor din România, în domeniul general de specializare educațional sau diploma ce atestă deținerea titlului de doctor în psihologie sau diploma echivalentă în condițiile legii și anexele acestora (pentru absolvenții de programe de licență de tip Bologna) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);
  NOTĂ:
  Până la data de 5.03.2022, absolvenții care la data de 5.03.2019 se aflau înscriși într-un program de formare profesională complementară de lungă durată și psihologii care la data de 5.03.2019 dețineau un atestat de liberă practică pentru treapta de practicant vor putea obține dreptul de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - autonom, specialitatea psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională, pe baza normelor aplicabile la data de 4.03.2019.
  9. atestatul de liberă practică în specialitatea psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională, treapta practicant, regim de exercitare supervizare - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;10. dovada desfășurării activității de minimum 1 an ca psiholog practicant, în condiții de supervizare profesională în specialitatea psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională - certificatul de înregistrare, anexa/ele și certificatul de înregistrare fiscală pentru forma de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică avizată de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România pentru specialitatea psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională și/sau contractul individual de muncă, extrasul din Revisal și fișa postului pentru activitatea desfășurată în calitate de salariat, iar pentru psihologii din structurile apărării, ordinii publice și siguranței naționale, adeverințe care să ateste vechimea în muncă și în specialitate, în conformitate cu actele normative în vigoare ale Colegiului Psihologilor din România - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);11. diploma/ele și/sau certificatul/ele ce atestă întrunirea numărului minimal de credite profesionale prevăzut de dispozițiile legale aplicabile - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;12. contract/e de supervizare profesională în specialitatea psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională pentru o perioadă de minimum 1 an și întrunirea numărului de ore prevăzut în hotărârea Consiliului Colegiului Psihologilor din România, înregistrat/e la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;13. raport final favorabil de supervizare profesională în specialitatea psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională - în copie certificată pentru conformitate cu originalul.


  Anexa nr. 2H

  la norme
  CONȚINUTUL
  dosarului de atestare profesională Nivelul I de specializare - practicant,
  regim exercitare - autonom Specialitatea psihopedagogie specială

  Dosarul pentru obținerea atestatului de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - autonom, specialitatea psihopedagogie specială, conține următoarele documente:1. cerere adresată Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România pentru obținerea atestatului de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - autonom, specialitatea psihopedagogie specială - în original;2. carte de identitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;3. certificat de căsătorie sau hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă de divorț (dacă este cazul) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu a fost depus/ă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);4. cazier judiciar, ce nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni calculate începând cu data eliberării acestuia și până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cel depus anterior);5. adeverință medicală, ce nu trebuie să fie mai veche de 6 luni calculate începând cu data eliberării acesteia și până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depusă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cea depusă anterior);6. curriculum vitae - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);7. diplomele de studii sau documentele echivalente - exemplificativ - adeverințe de promovare a examenului de licență, certificate de recunoaștere a studiilor făcute în străinătate, diplome de licență asimilate în condițiile legii etc. și anexele acestora - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);8. diploma ce atestă absolvirea unui program de studii universitare de master în psihologie, acreditat în condițiile legii și recunoscut de către Colegiul Psihologilor din România, în domeniul general de specializare educațional sau diploma ce atestă deținerea titlului de doctor în psihologie sau diploma echivalentă în condițiile legii și anexele acestora (pentru absolvenții de programe de licență de tip Bologna) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);
  NOTĂ:
  Până la data de 5.03.2022, absolvenții care la data de 5.03.2019 se aflau înscriși într-un program de formare profesională complementară de lungă durată și psihologii care la data de 5.03.2019 dețineau un atestat de liberă practică pentru treapta de practicant vor putea obține dreptul de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - autonom, specialitatea psihopedagogie specială, pe baza normelor aplicabile la data de 4.03.2019.
  9. diplomă/e de studii ce atestă parcurgerea următoarelor discipline: fundamentele psihopedagogiei speciale sau defectologie și logopedie, diagnoză și intervenție în tulburările de învățare, introducere în logopedie, terapia tulburărilor de limbaj și psihopedagogia deficienților de intelect, discipline ce pot fi parcurse în cadrul programelor de licență, programelor de master sau programelor postuniversitare - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);10. atestatul de liberă practică în specialitatea psihopedagogie specială, treapta practicant, regim de exercitare supervizare - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;11. dovada desfășurării activității de minimum 1 an ca psiholog practicant/deținător al unui atestat cu competență, în condiții de supervizare profesională în specialitatea psihopedagogie specială - certificatul de înregistrare, anexa/ele și certificatul de înregistrare fiscală pentru forma de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică avizată de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România pentru specialitatea psihopedagogie specială și/sau contractul individual de muncă, extrasul din Revisal și fișa postului pentru activitatea desfășurată în calitate de salariat, iar pentru psihologii din structurile apărării, ordinii publice și siguranței naționale, adeverințe care să ateste vechimea în muncă și în specialitate, în conformitate cu actele normative în vigoare ale Colegiului Psihologilor din România - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);12. diploma/ele și/sau certificatul/ele ce atestă întrunirea numărului minimal de credite profesionale prevăzut de dispozițiile legale aplicabile - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;13. contract/e de supervizare profesională în specialitatea psihopedagogie specială pentru o perioadă de minimum 1 an și întrunirea numărului de ore prevăzut în hotărârea Consiliului Colegiului Psihologilor din România, înregistrat/e la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;14. raport final favorabil de supervizare profesională în specialitatea psihopedagogie specială - în copie certificată pentru conformitate cu originalul.


  Anexa nr. 2I

  la norme
  CONȚINUTUL
  dosarului de atestare profesională Nivelul I de specializare - practicant,
  regim exercitare - autonom Specialitatea psihologie aplicată în domeniul securității naționale

  Dosarul pentru obținerea atestatului de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - autonom, specialitatea psihologie aplicată în domeniul securității naționale, conține următoarele documente:1. cerere adresată Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România pentru obținerea atestatului de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - autonom, specialitatea psihologie aplicată în domeniul securității naționale - în original;2. carte de identitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;3. certificat de căsătorie sau hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă de divorț (dacă este cazul) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu a fost depus/ă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);4. cazier judiciar, ce nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni calculate începând cu data eliberării acestuia și până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cel depus anterior);5. Adeverință medicală, ce nu trebuie să fie mai veche de 6 luni calculate începând cu data eliberării acesteia și până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depusă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cea depusă anterior);6. curriculum vitae - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);7. diplomele de studii sau documentele echivalente - exemplificativ - adeverințe de promovare a examenului de licență, certificate de recunoaștere a studiilor făcute în străinătate, diplome de licență asimilate în condițiile legii etc. și anexele acestora - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);8. diploma ce atestă absolvirea unui program de studii universitare de master în psihologie, acreditat în condițiile legii și recunoscut de către Colegiul Psihologilor din România, în domeniul general de specializare muncă și organizații sau în domeniul general de specializare clinic sau diploma ce atestă deținerea titlului de doctor în psihologie sau diploma echivalentă în condițiile legii și anexele acestora (pentru absolvenții de programe de licență de tip Bologna) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);
  NOTĂ:
  Până la data de 5.03.2022, absolvenții care la data de 5.03.2019 se aflau înscriși într-un program de formare profesională complementară de lungă durată și psihologii care la data de 5.03.2019 dețineau un atestat de liberă practică pentru treapta de practicant vor putea obține dreptul de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - autonom, specialitatea psihologie aplicată în domeniul securității naționale, pe baza normelor aplicabile la data de 4.03.2019.9. atestatul de liberă practică în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securității naționale, treapta practicant, regim de exercitare supervizare - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;10. dovada desfășurării activității de minimum 1 an ca psiholog practicant, în condiții de supervizare profesională în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securității naționale - certificatul de înregistrare, anexa/ele și certificatul de înregistrare fiscală pentru forma de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică avizată de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România pentru specialitatea psihologie aplicată în domeniul securității naționale și/sau contractul individual de muncă, extrasul din Revisal și fișa postului pentru activitatea desfășurată în calitate de salariat, iar pentru psihologii din structurile apărării, ordinii publice și siguranței naționale, adeverințe care să ateste vechimea în muncă și în specialitate, în conformitate cu actele normative în vigoare ale Colegiului Psihologilor din România - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);11. diploma/ele și/sau certificatul/ele ce atestă întrunirea numărului minimal de credite profesionale prevăzut de dispozițiile legale aplicabile - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;12. contract/e de supervizare profesională în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securității naționale pentru o perioadă de minimum 1 an și întrunirea numărului de ore prevăzut în hotărârea Consiliului Colegiului Psihologilor din România, înregistrat/e la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;13. raport final favorabil de supervizare profesională în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securității naționale - în copie certificată pentru conformitate cu originalul.


  Anexa nr. 2J

  la norme
  CONȚINUTUL
  dosarului de atestare profesională Nivelul I de specializare - practicant,
  regim exercitare - autonom Specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf

  Dosarul pentru obținerea atestatului de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - autonom, specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf, conține următoarele documente:1. cerere adresată Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România pentru obținerea atestatului de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - autonom, specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf - în original;2. carte de identitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;3. certificat de căsătorie sau hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă de divorț (dacă este cazul) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu a fost depus/ă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);4. cazier judiciar, ce nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni calculate începând cu data eliberării acestuia și până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cel depus anterior);5. adeverință medicală, ce nu trebuie să fie mai veche de 6 luni calculate începând cu data eliberării acesteia și până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depusă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cea depusă anterior);6. curriculum vitae - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);7. diplomele de studii sau documentele echivalente - exemplificativ - adeverințe de promovare a examenului de licență, certificate de recunoaștere a studiilor făcute în străinătate, diplome de licență asimilate în condițiile legii etc. și anexele acestora - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);8. diploma ce atestă absolvirea unui program de studii universitare de master în psihologie, acreditat în condițiile legii și recunoscut de către Colegiul Psihologilor din România, în domeniul general de specializare muncă și organizații sau în domeniul general de specializare clinic sau diploma ce atestă deținerea titlului de doctor în psihologie sau diploma echivalentă în condițiile legii și anexele acestora (pentru absolvenții de programe de licență de tip Bologna) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);
  NOTĂ:
  Până la data de 5.03.2022, absolvenții care la data de 5.03.2019 se aflau înscriși într-un program de formare profesională complementară de lungă durată și psihologii care la data de 5.03.2019 dețineau un atestat de liberă practică pentru treapta de practicant vor putea obține dreptul de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - autonom, specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf, pe baza normelor aplicabile la data de 4.03.2019.
  9. atestatul de liberă practică în specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf, treapta practicant, regim de exercitare supervizare - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;10. dovada desfășurării activității de minimum 1 an ca psiholog practicant/deținător al unui atestat cu competență, în condiții de supervizare profesională în specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf - certificatul de înregistrare, anexa/ele și certificatul de înregistrare fiscală pentru forma de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică avizată de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România pentru specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf și/sau contractul individual de muncă, extrasul din Revisal și fișa postului pentru activitatea desfășurată în calitate de salariat, iar pentru psihologii din structurile apărării, ordinii publice și siguranței naționale, adeverințe care să ateste vechimea în muncă și în specialitate, în conformitate cu actele normative în vigoare ale Colegiului Psihologilor din România - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);11. diploma/ele și/sau certificatul/ele ce atestă întrunirea numărului minimal de credite profesionale prevăzut de dispozițiile legale aplicabile - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;12. contract/e de supervizare profesională în psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf pentru o perioadă de minimum 1 an și întrunirea numărului de ore prevăzut în hotărârea Consiliului Colegiului Psihologilor din România, înregistrat/e la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;13. raport final favorabil de supervizare profesională în specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf - în copie certificată pentru conformitate cu originalul.


  Anexa nr. 3A

  la norme
  CONȚINUTUL
  dosarului de atestare profesională Nivelul II de specializare - specialist Specialitatea psihologie clinică

  Dosarul pentru obținerea atestatului de liberă practică, nivelul II de specializare - specialist, specialitatea psihologie clinică, conține următoarele documente:1. cerere adresată Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România pentru obținerea atestatului de liberă practică, nivelul II de specializare - specialist, specialitatea psihologie clinică - în original;2. carte de identitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;3. certificat de căsătorie sau hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă de divorț (dacă este cazul) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu a fost depus/ă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);4. cazier judiciar, ce nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni calculate începând cu data eliberării acestuia și până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cel depus anterior);5. adeverință medicală, ce nu trebuie să fie mai veche de 6 luni calculate începând cu data eliberării acesteia și până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depusă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cea depusă anterior);6. curriculum vitae - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);7. diplomele de studii sau documentele echivalente - exemplificativ - adeverințe de promovare a examenului de licență, certificate de recunoaștere a studiilor făcute în străinătate, diplome de licență asimilate în condițiile legii etc. și anexele acestora - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);8. atestatul de liberă practică în specialitatea psihologie clinică (treapta practicant, regim de exercitare supervizare sau treapta practicant, regim de exercitare autonom - după caz) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;9. diploma ce atestă absolvirea unui program de studii universitare de master în psihologie, acreditat în condițiile legii și recunoscut de către Colegiul Psihologilor din România, în domeniul general de specializare clinic sau diploma ce atestă deținerea titlului de doctor în psihologie sau diploma echivalentă în condițiile legii și anexele acestora (pentru absolvenții de programe de licență de tip Bologna) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);10. dovada desfășurării activității de minimum 5 ani ca psiholog practicant în specialitatea psihologie clinică - certificatul de înregistrare, anexa/ele și certificatul de înregistrare fiscală pentru forma de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică avizată de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România pentru specialitatea psihologie clinică și/sau contractul individual de muncă, extrasul din Revisal și fișa postului pentru activitatea desfășurată în calitate de salariat, iar pentru psihologii din structurile apărării, ordinii publice și siguranței naționale, adeverințe care să ateste vechimea în muncă și în specialitate, în conformitate cu actele normative în vigoare ale Colegiului Psihologilor din România - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);11. diploma/ele și/sau certificatul/ele ce atestă întrunirea numărului minimal de credite profesionale prevăzut de dispozițiile legale aplicabile - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;12. portofoliul stabilit de către Comisia de psihologie clinică și psihoterapie pentru specialitatea psihologie clinică, conținând: raport de activitate pentru perioada de practicant (practicant în supervizare/practicant autonom, după caz), incluzând un plan de carieră; lista instrumentelor psihologice deținute și utilizate și 2 rapoarte de evaluare psihologică complexă, cazuistici diferite - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;13. contract/e de supervizare profesională în specialitatea psihologie clinică, înregistrat/e la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România (doar pentru situația în care deținătorul unui atestat de liberă practică poate demonstra minimum 5 ani de experiență profesională pe treapta de practicant, perioadă de timp exercitată în regim de supervizare profesională, în specialitatea psihologie clinică) și întrunirea numărului de ore prevăzut în hotărârea Consiliului Colegiului Psihologilor din România - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;14. raport final favorabil de supervizare profesională în specialitatea psihologie clinică (doar pentru situația în care deținătorul unui atestat de liberă practică poate demonstra minimum 5 ani de experiență profesională pe treapta de practicant, perioadă de timp exercitată în regim de supervizare profesională, în specialitatea psihologie clinică) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;15. dovada achitării taxei profesionale pentru analiză dosar atestare profesională nivelul II de specializare - specialist, specialitatea psihologie clinică.


  Anexa nr. 3B

  la norme
  CONȚINUTUL
  dosarului de atestare profesională Nivelul II de specializare - specialist Specialitatea consiliere psihologică

  Dosarul pentru obținerea atestatului de liberă practică, nivelul II de specializare - specialist, specialitatea consiliere psihologică, conține următoarele documente:1. cerere adresată Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România pentru obținerea atestatului de liberă practică, nivelul II de specializare - specialist, specialitatea consiliere psihologică - în original;2. carte de identitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;3. certificat de căsătorie sau hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă de divorț (dacă este cazul) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu a fost depus/ă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);4. cazier judiciar, ce nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni calculate începând cu data eliberării acestuia și până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cel depus anterior);5. adeverință medicală, ce nu trebuie să fie mai veche de 6 luni calculate începând cu data eliberării acesteia și până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depusă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cea depusă anterior);6. curriculum vitae - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);7. diplomele de studii sau documentele echivalente - exemplificativ - adeverințe de promovare a examenului de licență, certificate de recunoaștere a studiilor făcute în străinătate, diplome de licență asimilate în condițiile legii etc. și anexele acestora - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);8. Atestatul de liberă practică în specialitatea consiliere psihologică (treapta practicant, regim de exercitare supervizare sau treapta practicant, regim de exercitare autonom - după caz) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;9. diploma ce atestă absolvirea unui program de studii universitare de master în psihologie, acreditat în condițiile legii și recunoscut de către Colegiul Psihologilor din România, în domeniul general de specializare clinic sau diploma ce atestă deținerea titlului de doctor în psihologie sau diploma echivalentă în condițiile legii și anexele acestora (pentru absolvenții de programe de licență de tip Bologna) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);
  NOTĂ:
  Până la data de 5.03.2022, absolvenții care la data de 5.03.2019 se aflau înscriși într-un program de formare profesională complementară de lungă durată și psihologii care la data de 5.03.2019 dețineau un atestat de liberă practică pentru treapta de practicant vor putea obține dreptul de liberă practică, nivelul II de specializare - specialist, specialitatea consiliere psihologică, pe baza normelor aplicabile la data de 4.03.2019.
  10. dovada desfășurării activității de minimum 5 ani ca psiholog practicant în specialitatea consiliere psihologică - certificatul de înregistrare, anexa/ele și certificatul de înregistrare fiscală pentru forma de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică avizată de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România pentru specialitatea consiliere psihologică și/sau contractul individual de muncă, extrasul din Revisal și fișa postului pentru activitatea desfășurată în calitate de salariat, iar pentru psihologii din structurile apărării, ordinii publice și siguranței naționale, adeverințe care să ateste vechimea în muncă și în specialitate, în conformitate cu actele normative în vigoare ale Colegiului Psihologilor din România - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);11. diploma/ele și/sau certificatul/ele ce atestă întrunirea numărului minimal de credite profesionale prevăzut de dispozițiile legale aplicabile - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;12. portofoliul stabilit de către Comisia de psihologie clinică și psihoterapie pentru specialitatea consiliere psihologică, conținând: raport de activitate pentru perioada de practicant (practicant în supervizare/practicant autonom - după caz), incluzând un plan de dezvoltare în carieră și 2 studii de caz din cazuistica proprie, din patologii diferite - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;13. contract/e de supervizare profesională în specialitatea consiliere psihologică, înregistrat/e la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România (doar pentru situația în care deținătorul unui atestat de liberă practică poate demonstra minimum 5 ani de experiență profesională pe treapta de practicant, perioadă de timp exercitată în regim de supervizare profesională, în specialitatea consiliere psihologică) și întrunirea numărului de ore prevăzut în hotărârea Consiliului Colegiului Psihologilor din România - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;14. raport final favorabil de supervizare profesională în specialitatea consiliere psihologică (doar pentru situația în care deținătorul unui atestat de liberă practică poate demonstra minimum 5 ani de experiență profesională pe treapta de practicant, perioadă de timp exercitată în regim de supervizare profesională, în specialitatea consiliere psihologică) - copie certificată pentru conformitate cu originalul;15. dovada achitării taxei profesionale pentru analiză dosar atestare profesională nivelul II de specializare - specialist, specialitatea consiliere psihologică.


  Anexa nr. 3C

  la norme
  CONȚINUTUL
  dosarului de atestare profesională Nivelul II de specializare - specialist Specialitatea psihoterapie

  Dosarul pentru obținerea atestatului de liberă practică, nivelul II de specializare - specialist, specialitatea psihoterapie, conține următoarele documente:1. cerere adresată Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România pentru obținerea atestatului de liberă practică, nivelul II de specializare - specialist, specialitatea psihoterapie - în original;2. carte de identitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;3. certificat de căsătorie sau hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă de divorț (dacă este cazul) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu a fost depus/ă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);4. cazier judiciar, ce nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni calculate începând cu data eliberării acestuia și până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cel depus anterior);5. adeverință medicală, ce nu trebuie să fie mai veche de 6 luni calculate începând cu data eliberării acesteia și până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depusă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cea depusă anterior);6. curriculum vitae - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);7. diplomele de studii sau documentele echivalente - exemplificativ - adeverințe de promovare a examenului de licență, certificate de recunoaștere a studiilor făcute în străinătate, diplome de licență asimilate în condițiile legii etc. și anexele acestora - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);8. atestatul de liberă practică în specialitatea psihoterapie (treapta practicant, regim de exercitare supervizare sau treapta practicant, regim de exercitare autonom - după caz) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;9. diploma ce atestă absolvirea unui program de studii universitare de master în psihologie, acreditat în condițiile legii și recunoscut de către Colegiul Psihologilor din România, în domeniul general de specializare clinic sau diploma ce atestă deținerea titlului de doctor în psihologie sau diploma echivalentă în condițiile legii și anexele acestora (pentru absolvenții de programe de licență de tip Bologna) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);
  NOTĂ:
  Până la data de 5.03.2022, absolvenții care la data de 5.03.2019 se aflau înscriși într-un program de formare profesională complementară de lungă durată și psihologii care la data de 5.03.2019 dețineau un atestat de liberă practică pentru treapta de practicant vor putea obține dreptul de liberă practică, nivelul II de specializare - specialist, specialitatea psihoterapie, pe baza normelor aplicabile la data de 4.03.2019.
  10. dovada desfășurării activității de minimum 5 ani ca psiholog practicant/deținător al unui atestat cu competență, în specialitatea psihoterapie - certificatul de înregistrare, anexa/ele și certificatul de înregistrare fiscală pentru forma de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică avizată de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România pentru specialitatea psihoterapie și/sau contractul individual de muncă, extrasul din Revisal și fișa postului pentru activitatea desfășurată în calitate de salariat, iar pentru psihologii din structurile apărării, ordinii publice și siguranței naționale, adeverințe care să ateste vechimea în muncă și în specialitate, în conformitate cu actele normative în vigoare ale Colegiului Psihologilor din România - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);11. diploma/ele și/sau certificatul/ele ce atestă întrunirea numărului minimal de credite profesionale prevăzut de dispozițiile legale aplicabile - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;12. portofoliul stabilit de către Comisia de psihologie clinică și psihoterapie pentru specialitatea psihoterapie, conținând: raport de activitate pentru perioada de practicant (practicant în supervizare/practicant autonom - după caz), incluzând un plan de dezvoltare în carieră și 2 studii de caz din cazuistica proprie, din patologii diferite - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;13. contract/e de supervizare profesională în specialitatea psihoterapie, înregistrat/e la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România (doar pentru situația în care deținătorul unui atestat de liberă practică poate demonstra minimum 5 ani de experiență profesională pe treapta de practicant, perioadă de timp exercitată în regim de supervizare profesională, în specialitatea psihoterapie) și întrunirea numărului de ore prevăzut în hotărârea Consiliului Colegiului Psihologilor din România - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;14. raport final favorabil de supervizare profesională în specialitatea psihoterapie (doar pentru situația în care deținătorul unui atestat de liberă practică poate demonstra minimum 5 ani de experiență profesională pe treapta de practicant, perioadă de timp exercitată în regim de supervizare profesională, în specialitatea psihoterapie) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;15. dovada achitării taxei profesionale pentru analiză dosar atestare profesională nivelul II de specializare - specialist, specialitatea psihoterapie.


  Anexa nr. 3D

  la norme
  CONȚINUTUL
  dosarului de atestare profesională Nivelul II de specializare - specialist Specialitatea psihologia muncii și organizațională

  Dosarul pentru obținerea atestatului de liberă practică, nivelul II de specializare - specialist, specialitatea psihologia muncii și organizațională, conține următoarele documente:1. cerere adresată Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România pentru obținerea atestatului de liberă practică, nivelul II de specializare - specialist, specialitatea psihologia muncii și organizațională - în original;2. carte de identitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;3. certificat de căsătorie sau hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă de divorț (dacă este cazul) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu a fost depus/ă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);4. cazier judiciar, ce nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni calculate începând cu data eliberării acestuia și până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cel depus anterior);5. adeverință medicală, ce nu trebuie să fie mai veche de 6 luni calculate începând cu data eliberării acesteia și până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depusă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cea depusă anterior);6. curriculum vitae - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);7. diplomele de studii sau documentele echivalente - exemplificativ - adeverințe de promovare a examenului de licență, certificate de recunoaștere a studiilor făcute în străinătate, diplome de licență asimilate în condițiile legii etc. și anexele acestora - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);8. atestatul de liberă practică în specialitatea psihologia muncii și organizațională (treapta practicant, regim de exercitare supervizare sau treapta practicant, regim de exercitare autonom - după caz) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;9. diploma ce atestă absolvirea unui program de studii universitare de master în psihologie, acreditat în condițiile legii și recunoscut de către Colegiul Psihologilor din România în domeniul general de specializare muncă și organizații sau diploma ce atestă deținerea titlului de doctor în psihologie sau diploma echivalentă în condițiile legii și anexele acestora (pentru absolvenții de programe de licență de tip Bologna) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);10. dovada desfășurării activității de minimum 5 ani ca psiholog practicant în specialitatea psihologia muncii și organizațională - certificatul de înregistrare, anexa/ele și certificatul de înregistrare fiscală pentru forma de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică avizată de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România pentru specialitatea psihologia muncii și organizațională și/sau contractul individual de muncă, extrasul din Revisal și fișa postului pentru activitatea desfășurată în calitate de salariat, iar pentru psihologii din structurile apărării, ordinii publice și siguranței naționale, adeverințe care să ateste vechimea în muncă și în specialitate, în conformitate cu actele normative în vigoare ale Colegiului Psihologilor din România - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);11. diploma/ele și/sau certificatul/ele ce atestă întrunirea numărului minimal de credite profesionale prevăzut de dispozițiile legale aplicabile - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;12. portofoliul stabilit de către Comisia de psihologia muncii, transporturilor și serviciilor pentru specialitatea psihologia muncii și organizațională, conținând: raport de descriere a activității derulate în perioada ce a trecut de la obținerea ultimului atestat (motivația, număr de evaluări în specialitate, tipurile de evaluări, prezentarea a 4 studii de caz: două bazate pe situații în care a fost acordat aviz favorabil și două în care s-a emis aviz nefavorabil, metodologia utilizată, justificarea măsurării fiecărei variabile psihologice în cadrul evaluărilor prezentate); analiza unei probe psihologice utilizate în evaluările specifice psihologiei muncii și organizaționale din punct de vedere psihometric (sistem de etalonare, grupul de referință, validitatea de construct, validitatea predictivă, analiza fidelității); realizarea și prezentarea unui demers de analiza muncii pentru un post și întocmirea fișei postului pe baza acesteia; propunerea unei modalități de evaluare a performanțelor pentru ocupantul acelui post; prezentarea unui program de mentorat pentru psihologii din supervizare, specific specializării, pentru cei care doresc să fie înregistrați în Registrul supervizorilor; dovada deținerii instrumentelor psihologice din portofoliu, avizate de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România, pentru specialitatea psihologia muncii și organizațională - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;13. contract/e de supervizare profesională în specialitatea psihologia muncii și organizațională, înregistrat/e la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România (doar pentru situația în care deținătorul unui atestat de liberă practică poate demonstra minimum 5 ani de experiență profesională pe treapta de practicant, perioadă de timp exercitată în regim de supervizare profesională, în specialitatea psihologia muncii și organizațională) și întrunirea numărului de ore prevăzut în hotărârea Consiliului Colegiului Psihologilor din România - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;14. raport final favorabil de supervizare profesională în specialitatea psihologia muncii și organizațională (doar pentru situația în care deținătorul unui atestat de liberă practică poate demonstra minimum 5 ani de experiență profesională pe treapta de practicant, perioadă de timp exercitată în regim de supervizare profesională, în specialitatea psihologia muncii și organizațională) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;15. dovada achitării taxei profesionale pentru analiză dosar atestare profesională nivelul II de specializare - specialist, specialitatea psihologia muncii și organizațională.


  Anexa nr. 3E

  la norme
  CONȚINUTUL
  dosarului de atestare profesională Nivelul II de specializare - specialist Specialitatea psihologia transporturilor

  Dosarul pentru obținerea atestatului de liberă practică, nivelul II de specializare - specialist, specialitatea psihologia transporturilor, conține următoarele documente:1. cerere adresată Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România pentru obținerea atestatului de liberă practică, nivelul II de specializare - specialist, specialitatea psihologia transporturilor - în original;2. carte de identitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;3. certificat de căsătorie sau hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă de divorț (dacă este cazul) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu a fost depus/ă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);4. cazier judiciar, care nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni calculate începând cu data eliberării acestuia și până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cel depus anterior);5. adeverință medicală care nu trebuie să fie mai veche de 6 luni calculate începând cu data eliberării acesteia și până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depusă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cea depusă anterior);6. curriculum vitae - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);7. diplomele de studii sau documentele echivalente - exemplificativ - adeverințe de promovare a examenului de licență, certificate de recunoaștere a studiilor făcute în străinătate, diplome de licență asimilate în condițiile legii etc. și anexele acestora - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);8. atestatul de liberă practică în specialitatea psihologia transporturilor (treapta practicant, regim de exercitare supervizare sau treapta practicant, regim de exercitare autonom - după caz) - copie certificată pentru conformitate cu originalul;9. diploma ce atestă absolvirea unui program de studii universitare de master în psihologie, acreditat în condițiile legii și recunoscut de către Colegiul Psihologilor din România, în domeniul general de specializare muncă și organizații sau diploma ce atestă deținerea titlului de doctor în psihologie sau diploma echivalentă în condițiile legii și anexele acestora (pentru absolvenții de programe de licență de tip Bologna) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);10. dovada desfășurării activității de minimum 5 ani ca psiholog practicant în specialitatea psihologia transporturilor - certificatul de înregistrare, anexa/ele și certificatul de înregistrare fiscală pentru forma de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică avizată de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România pentru specialitatea psihologia transporturilor și/sau contractul individual de muncă, extrasul din Revisal și fișa postului pentru activitatea desfășurată în calitate de salariat, iar pentru psihologii din structurile apărării, ordinii publice și siguranței naționale, adeverințe care să ateste vechimea în muncă și în specialitate, în conformitate cu actele normative în vigoare ale Colegiului Psihologilor din România - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);11. diploma/ele și/sau certificatul/ele ce atestă întrunirea numărului minimal de credite profesionale prevăzut de dispozițiile legale aplicabile - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;12. portofoliul stabilit de către Comisia de psihologia muncii, transporturilor și serviciilor pentru specialitatea psihologia transporturilor, conținând: raport de descriere a activității derulate în perioada ce a trecut de la obținerea ultimului atestat (motivația, număr de evaluări în specialitate, tipurile de evaluări, prezentarea a 4 studii de caz: două bazate pe situații în care a fost acordat aviz favorabil și două în care s-a emis aviz nefavorabil, metodologia utilizată, justificarea măsurării fiecărei variabile psihologice în cadrul evaluărilor prezentate); analiza unei probe psihologice utilizate în evaluările specifice psihologiei aplicate în transporturi din punct de vedere psihometric (sistem de etalonare, grupul de referință, validitatea de construct, validitatea predictivă, analiza fidelității); prezentarea unui program de mentorat pentru psihologii din supervizare, specific specializării, pentru cei care doresc să fie înregistrați în Registrul supervizorilor; dovada deținerii instrumentelor psihologice din portofoliu, avizate de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România pentru specialitatea psihologia transporturilor - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;13. contract/e de supervizare profesională în specialitatea psihologia transporturilor, înregistrat/e la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România (doar pentru situația în care deținătorul unui atestat de liberă practică poate demonstra minimum 5 ani de experiență profesională pe treapta de practicant, perioadă de timp exercitată în regim de supervizare profesională, în specialitatea psihologia transporturilor) și întrunirea numărului de ore prevăzut în hotărârea Consiliului Colegiului Psihologilor din România - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;14. raport final favorabil de supervizare profesională în specialitatea psihologia transporturilor (doar pentru situația în care deținătorul unui atestat de liberă practică poate demonstra minimum 5 ani de experiență profesională pe treapta de practicant, perioadă de timp exercitată în regim de supervizare profesională, în specialitatea psihologia transporturilor) - copie certificată pentru conformitate cu originalul;15. dovada achitării taxei profesionale pentru analiză dosar atestare profesională nivelul II de specializare - specialist, specialitatea psihologia transporturilor.


  Anexa nr. 3F

  la norme
  CONȚINUTUL
  dosarului de atestare profesională Nivelul II de specializare - specialist Specialitatea psihologia aplicată în servicii

  Dosarul pentru obținerea atestatului de liberă practică, nivelul II de specializare - specialist, specialitatea psihologia aplicată în servicii, conține următoarele documente:1. cerere adresată Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România pentru obținerea atestatului de liberă practică, nivelul II de specializare - specialist, specialitatea psihologia aplicată în servicii - în original;2. carte de identitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;3. certificat de căsătorie sau hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă de divorț (dacă este cazul) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu a fost depus/ă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);4. cazier judiciar, ce nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni calculate începând cu data eliberării acestuia și până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cel depus anterior);5. adeverință medicală, ce nu trebuie să fie mai veche de 6 luni calculate începând cu data eliberării acesteia și până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depusă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cea depusă anterior);6. curriculum vitae - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);7. diplomele de studii sau documentele echivalente - exemplificativ - adeverințe de promovare a examenului de licență, certificate de recunoaștere a studiilor făcute în străinătate, diplome de licență asimilate în condițiile legii etc. și anexele acestora - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);8. atestatul de liberă practică în specialitatea psihologia aplicată în servicii (treapta practicant, regim de exercitare supervizare sau treapta practicant, regim de exercitare autonom - după caz) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;9. diploma ce atestă absolvirea unui program de studii universitare de master în psihologie, acreditat în condițiile legii și recunoscut de către Colegiul Psihologilor din România, în domeniul general de specializare muncă și organizații sau diploma ce atestă deținerea titlului de doctor în psihologie sau diploma echivalentă în condițiile legii și anexele acestora (pentru absolvenții de programe de licență de tip Bologna) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);10. dovada desfășurării activității de minimum 5 ani ca psiholog practicant în specialitatea psihologia aplicată în servicii - certificatul de înregistrare, anexa/ele și certificatul de înregistrare fiscală pentru forma de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică avizată de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România pentru specialitatea psihologia aplicată în servicii și/sau contractul individual de muncă, extrasul din Revisal și fișa postului pentru activitatea desfășurată în calitate de salariat, iar pentru psihologii din structurile apărării, ordinii publice și siguranței naționale, adeverințe care să ateste vechimea în muncă și în specialitate, în conformitate cu actele normative în vigoare ale Colegiului Psihologilor din România în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);11. diploma/ele și/sau certificatul/ele ce atestă întrunirea numărului minimal de credite profesionale prevăzut de dispozițiile legale aplicabile - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;12. portofoliul stabilit de către Comisia de psihologia muncii, transporturilor și serviciilor pentru specialitatea psihologia aplicată în servicii, conținând: raport de descriere a activității derulate în perioada ce a trecut de la obținerea ultimului atestat [motivația, număr de evaluări în specialitate, tipurile de evaluări, prezentarea unui raport de evaluare psihologică la nivel organizațional (climat și cultură organizațională) sau la nivel extern, metodologia utilizată, justificarea măsurării fiecărei variabile în cadrul evaluărilor prezentate, concluziile studiului]; analiza unei probe psihologice utilizate în evaluările specifice psihologiei aplicate în servicii, din punct de vedere psihometric (validitatea de construct, validitatea predictivă, analiza fidelității); prezentarea unui program de mentorat pentru psihologii din supervizare, specific specializării, pentru cei care doresc să fie înregistrați în Registrul supervizorilor; dovada deținerii instrumentelor psihologice din portofoliu, avizate de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România, pentru specialitatea psihologia aplicată în servicii - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;13. contract/e de supervizare profesională în specialitatea psihologia aplicată în servicii, înregistrat/e la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România (doar pentru situația în care deținătorul unui atestat de liberă practică poate demonstra minimum 5 ani de experiență profesională pe treapta de practicant, perioadă de timp exercitată în regim de supervizare profesională, în specialitatea psihologia aplicată în servicii) și întrunirea numărului de ore prevăzut în hotărârea Consiliului Colegiului Psihologilor din România - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;14. raport final favorabil de supervizare profesională în specialitatea psihologia aplicată în servicii (doar pentru situația în care deținătorul unui atestat de liberă practică poate demonstra minimum 5 ani de experiență profesională pe treapta de practicant, perioadă de timp exercitată în regim de supervizare profesională, în specialitatea psihologia aplicată în servicii) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;15. dovada achitării taxei profesionale pentru analiză dosar atestare profesională nivelul II de specializare - specialist, specialitatea psihologia aplicată în servicii.


  Anexa nr. 3G

  la norme
  CONȚINUTUL
  dosarului de atestare profesională Nivelul II de specializare - specialist
  Specialitatea psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională

  Dosarul pentru obținerea atestatului de liberă practică, nivelul II de specializare - specialist, specialitatea psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională, conține următoarele documente:1. cerere adresată Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România pentru obținerea atestatului de liberă practică, nivelul II de specializare - specialist, specialitatea psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională - în original;2. carte de identitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;3. certificat de căsătorie sau hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă de divorț (dacă este cazul) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu a fost depus/ă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);4. cazier judiciar, ce nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni calculate începând cu data eliberării acestuia și până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cel depus anterior);5. adeverință medicală, ce nu trebuie să fie mai veche de 6 luni calculate începând cu data eliberării acesteia și până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depusă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cea depusă anterior);6. curriculum vitae - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);7. diplomele de studii sau documentele echivalente - exemplificativ - adeverințe de promovare a examenului de licență, certificate de recunoaștere a studiilor făcute în străinătate, diplome de licență asimilate în condițiile legii etc. și anexele acestora - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);8. atestatul de liberă practică în specialitatea psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională (treapta practicant, regim de exercitare supervizare sau treapta practicant, regim de exercitare autonom - după caz) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;9. diploma ce atestă absolvirea unui program de studii universitare de master în psihologie, acreditat în condițiile legii și recunoscut de către Colegiul Psihologilor din România, în domeniul general de specializare educațional sau diploma ce atestă deținerea titlului de doctor în psihologie sau diploma echivalentă în condițiile legii și anexele acestora (pentru absolvenții de programe de licență de tip Bologna) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);10. dovada desfășurării activității de minimum 5 ani ca psiholog practicant în specialitatea psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională - certificatul de înregistrare, anexa/ele și certificatul de înregistrare fiscală pentru forma de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică avizată de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România pentru specialitatea psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională și/sau contractul individual de muncă, extrasul din Revisal și fișa postului pentru activitatea desfășurată în calitate de salariat, iar pentru psihologii din structurile apărării, ordinii publice și siguranței naționale, adeverințe care să ateste vechimea în muncă și în specialitate, în conformitate cu actele normative în vigoare ale Colegiului Psihologilor din România în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);11. diploma/ele și/sau certificatul/ele ce atestă întrunirea numărului minimal de credite profesionale prevăzut de dispozițiile legale aplicabile - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;12. portofoliul stabilit de către Comisia de psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională pentru specialitatea psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională; pentru atestarea la nivel de psiholog specialist în domeniul psihologiei educaționale, consilierii școlare și vocaționale candidatul trebuie să facă dovada unei competențe lărgite în domeniu. În general, aceasta presupune capacitatea de a răspunde scopurilor de psihodiagnostic în domeniu, bazată pe competența de utilizare a unei plaje largi de instrumente de evaluare sau a unor instrumente specializate sau complexe. Documente ce vor fi prezentate în cadrul interviului: 1 (un) raport de evaluare psihologică educațională complexă; raportul de activitate profesională în domeniu; lista instrumentelor de evaluare psihologică utilizate în practică; 2 (două) recomandări de la doi psihologi din domeniul educațional cu treapta de specialist sau principal - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;13. contract/e de supervizare profesională în specialitatea psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională, înregistrat/e la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România (doar pentru situația în care deținătorul unui atestat de liberă practică poate demonstra minimum 5 ani de experiență profesională pe treapta de practicant, perioadă de timp exercitată în regim de supervizare profesională, în specialitatea psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională) și întrunirea numărului de ore prevăzut în hotărârea Consiliului Colegiului Psihologilor din România - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;14. raport final favorabil de supervizare profesională în specialitatea psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională (doar pentru situația în care deținătorul unui atestat de liberă practică poate demonstra minimum 5 ani de experiență profesională pe treapta de practicant, perioadă de timp exercitată în regim de supervizare profesională, în specialitatea psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;15. dovada achitării taxei profesionale pentru analiză dosar atestare profesională nivelul II de specializare - specialist, specialitatea psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională.


  Anexa nr. 3H

  la norme
  CONȚINUTUL
  dosarului de atestare profesională Nivelul II de specializare - specialist Specialitatea psihopedagogie specială

  Dosarul pentru obținerea atestatului de liberă practică, nivelul II de specializare - specialist, specialitatea psihopedagogie specială, conține următoarele documente:1. cerere adresată Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România pentru obținerea atestatului de liberă practică, nivelul II de specializare - specialist, specialitatea psihopedagogie specială - în original;2. carte de identitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;3. certificat de căsătorie sau hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă de divorț (dacă este cazul) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu a fost depus/ă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);4. cazier judiciar, ce nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni calculate începând cu data eliberării acestuia și până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cel depus anterior);5. adeverință medicală, ce nu trebuie să fie mai veche de 6 luni calculate începând cu data eliberării acesteia și până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depusă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cea depusă anterior);6. curriculum vitae - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);7. diplomele de studii sau documentele echivalente - exemplificativ - adeverințe de promovare a examenului de licență, certificate de recunoaștere a studiilor făcute în străinătate, diplome de licență asimilate în condițiile legii etc. și anexele acestora - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);8. atestatul de liberă practică în specialitatea psihopedagogie specială (treapta practicant, regim de exercitare supervizare sau treapta practicant, regim de exercitare autonom - după caz) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;9. diploma ce atestă absolvirea unui program de studii universitare de master în psihologie, acreditat în condițiile legii și recunoscut de către Colegiul Psihologilor din România, în domeniul general de specializare educațional sau diploma ce atestă deținerea titlului de doctor în psihologie sau diploma echivalentă în condițiile legii și anexele acestora (pentru absolvenții de programe de licență de tip Bologna) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);10. dovada desfășurării activității de minimum 5 ani ca psiholog practicant/deținător al unui atestat cu competență, în specialitatea psihopedagogie specială - certificatul de înregistrare, anexa/ele și certificatul de înregistrare fiscală pentru forma de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică avizată de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România pentru specialitatea psihopedagogie specială și/sau contractul individual de muncă, extrasul din Revisal și fișa postului pentru activitatea desfășurată în calitate de salariat, iar pentru psihologii din structurile apărării, ordinii publice și siguranței naționale, adeverințe care să ateste vechimea în muncă și în specialitate, în conformitate cu actele normative în vigoare ale Colegiului Psihologilor din România - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);11. diploma/ele și/sau certificatul/ele ce atestă întrunirea numărului minimal de credite profesionale prevăzut de dispozițiile legale aplicabile - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;12. portofoliul stabilit de către Comisia de psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională pentru specialitatea psihopedagogie specială; pentru atestarea la nivel de psiholog specialist în domeniul psihopedagogiei speciale, candidatul trebuie să facă dovada unei competențe lărgite în domeniu. În general, aceasta presupune capacitatea de a răspunde scopurilor de psihodiagnostic în domeniu, bazată pe competența de utilizare a unei plaje largi de instrumente de evaluare sau a unor instrumente specializate sau complexe. Documente ce vor fi prezentate în cadrul interviului: 1 (un) raport de evaluare psihologică complex în domeniul psihopedagogiei speciale; raportul de activitate profesională în domeniu; lista instrumentelor de evaluare psihologică utilizate în practică; 2 (două) recomandări de la doi psihologi din domeniul psihopedagogie speciale cu treapta de specialist sau principal - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;13. contract/e de supervizare profesională în specialitatea psihopedagogie specială, înregistrat/e la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România (doar pentru situația în care deținătorul unui atestat de liberă practică poate demonstra minimum 5 ani de experiență profesională pe treapta de practicant, perioadă de timp exercitată în regim de supervizare profesională, în specialitatea psihopedagogie specială) și întrunirea numărului de ore prevăzut în hotărârea Consiliului Colegiului Psihologilor din România - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;14. raport final favorabil de supervizare profesională în specialitatea psihopedagogie specială (doar pentru situația în care deținătorul unui atestat de liberă practică poate demonstra minimum 5 ani de experiență profesională pe treapta de practicant, perioadă de timp exercitată în regim de supervizare profesională, în specialitatea psihopedagogie specială) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;15. dovada achitării taxei profesionale pentru analiză dosar atestare profesională nivelul II de specializare - specialist, specialitatea psihopedagogie specială.


  Anexa nr. 3I

  la norme
  CONȚINUTUL
  dosarului de atestare profesională Nivelul II de specializare - specialist
  Specialitatea psihologie aplicată în domeniul securității naționale

  Dosarul pentru obținerea atestatului de liberă practică, nivelul II de specializare - specialist, specialitatea psihologie aplicată în domeniul securității naționale, conține următoarele documente:1. cerere adresată Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România pentru obținerea atestatului de liberă practică, nivelul II de specializare - specialist, specialitatea psihologie aplicată în domeniul securității naționale - în original;2. carte de identitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;3. certificat de căsătorie sau hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă de divorț (dacă este cazul) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu a fost depus/ă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);4. cazier judiciar, ce nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni calculate începând cu data eliberării acestuia și până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cel depus anterior);5. adeverință medicală, ce nu trebuie să fie mai veche de 6 luni calculate începând cu data eliberării acesteia și până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depusă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cea depusă anterior);6. curriculum vitae - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);7. diplomele de studii sau documentele echivalente - exemplificativ - adeverințe de promovare a examenului de licență, certificate de recunoaștere a studiilor făcute în străinătate, diplome de licență asimilate în condițiile legii etc. și anexele acestora - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);8. atestatul de liberă practică în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securității naționale (treapta practicant, regim de exercitare supervizare sau treapta practicant, regim de exercitare autonom - după caz) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;9. diploma ce atestă absolvirea unui program de studii universitare de master în psihologie, acreditat în condițiile legii și recunoscut de către Colegiul Psihologilor din România, în domeniul general de specializare muncă și organizații sau în domeniul general de specializare clinic sau diploma ce atestă deținerea titlului de doctor în psihologie sau diploma echivalentă în condițiile legii și anexele acestora (pentru absolvenții de programe de licență de tip Bologna) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);10. dovada desfășurării activității de minimum 5 ani ca psiholog practicant în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securității naționale - certificatul de înregistrare, anexa/ele și certificatul de înregistrare fiscală pentru forma de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică avizată de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România pentru specialitatea psihologie aplicată în domeniul securității naționale și/sau contractul individual de muncă, extrasul din Revisal și fișa postului pentru activitatea desfășurată în calitate de salariat, iar pentru psihologii din structurile apărării, ordinii publice și siguranței naționale, adeverințe care să ateste vechimea în muncă și în specialitate, în conformitate cu actele normative în vigoare ale Colegiului Psihologilor din România - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);11. diploma/ele și/sau certificatul/ele ce atestă întrunirea numărului minimal de credite profesionale prevăzut de dispozițiile legale aplicabile - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;12. portofoliul stabilit de către Comisia de psihologie pentru apărare, ordine publică și siguranță națională pentru specialitatea psihologie aplicată în domeniul securității naționale; pentru atestarea la nivelul II de specializare - specialist, candidatul trebuie să facă dovada unei competențe lărgite în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securității naționale. Documente ce vor fi prezentate în cadrul interviului: raportul de activitate profesională; lista instrumentelor de evaluare psihologică utilizate în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securității naționale; un proiect de evaluare psihologică din domeniul specific de activitate al psihologului și modalitate de intervenție psihologică de specialitate derivată din rezultatele evaluării psihologice, conform competențelor prevăzute; 2 (două) recomandări de la doi psihologi cu specialitatea psihologie aplicată în domeniul securității naționale cu treapta de specialist sau principal - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;13. contract/e de supervizare profesională în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securității naționale, înregistrat/e la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România (doar pentru situația în care deținătorul unui atestat de liberă practică poate demonstra minimum 5 ani de experiență profesională pe treapta de practicant, perioadă de timp exercitată în regim de supervizare profesională, în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securității naționale) și întrunirea numărului de ore prevăzut în hotărârea Consiliului Colegiului Psihologilor din România - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;14. raport final favorabil de supervizare profesională în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securității naționale (doar pentru situația în care deținătorul unui atestat de liberă practică poate demonstra minimum 5 ani de experiență profesională pe treapta de practicant, perioadă de timp exercitată în regim de supervizare profesională, în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securității naționale) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;15. dovada achitării taxei profesionale pentru analiză dosar atestare profesională nivelul II de specializare - specialist, specialitatea psihologie aplicată în domeniul securității naționale.


  Anexa nr. 3J

  la norme
  CONȚINUTUL
  dosarului de atestare profesională Nivelul II de specializare - specialist
  Specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf

  Dosarul pentru obținerea atestatului de liberă practică, nivelul II de specializare - specialist, specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf, conține următoarele documente:1. cerere adresată Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România pentru obținerea atestatului de liberă practică, nivelul II de specializare - specialist, specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf - în original;2. carte de identitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;3. certificat de căsătorie sau hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă de divorț (dacă este cazul) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu a fost depus/ă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);4. cazier judiciar, ce nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni calculate începând cu data eliberării acestuia și până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cel depus anterior);5. adeverință medicală, ce nu trebuie să fie mai veche de 6 luni calculate începând cu data eliberării acesteia și până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depusă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cea depusă anterior);6. curriculum vitae - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);7. diplomele de studii sau documentele echivalente - exemplificativ - adeverințe de promovare a examenului de licență, certificate de recunoaștere a studiilor făcute în străinătate, diplome de licență asimilate în condițiile legii etc. și anexele acestora - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);8. atestatul de liberă practică în specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf (treapta practicant, regim de exercitare supervizare sau treapta practicant, regim de exercitare autonom - după caz) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;9. diploma ce atestă absolvirea unui program de studii universitare de master în psihologie, acreditat în condițiile legii și recunoscut de către Colegiul Psihologilor din România, în domeniul general de specializare muncă și organizații sau în domeniul general de specializare clinic sau diploma ce atestă deținerea titlului de doctor în psihologie sau diploma echivalentă în condițiile legii și anexele acestora (pentru absolvenții de programe de licență de tip Bologna) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);10. dovada desfășurării activității de minimum 5 ani ca psiholog practicant/deținător al unui atestat cu competență în specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf - certificatul de înregistrare, anexa/ele și certificatul de înregistrare fiscală pentru forma de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică avizată de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România pentru specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf și/sau contractul individual de muncă, extrasul din Revisal și fișa postului pentru activitatea desfășurată în calitate de salariat, iar pentru psihologii din structurile apărării, ordinii publice și siguranței naționale, adeverințe care să ateste vechimea în muncă și în specialitate, în conformitate cu actele normative în vigoare ale Colegiului Psihologilor din România - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);11. diploma/ele și/sau certificatul/ele ce atestă întrunirea numărului minimal de credite profesionale prevăzut de dispozițiile legale aplicabile - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;12. portofoliul stabilit de către Comisia de psihologie pentru apărare, ordine publică și siguranță națională pentru specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf; pentru atestarea la nivelul II de specializare - specialist, candidatul trebuie să facă dovada unei competențe lărgite în specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf. Documente ce vor fi prezentate în cadrul interviului: raportul de activitate profesională; lista testelor licențiate ce se regăsesc în softul aparaturii utilizate; tipul aparaturii utilizate și categoriile de senzori întrebuințați; prezentarea unui caz de examinare poligraf complexă în care în mod distinct se vor adăuga diagramele, evaluarea acestora prin metoda umană și computerizată. Candidatul trebuie să facă dovada efectuării unui număr de 400 de examinări poligraf de la data obținerii ultimului atestat. Numărul de examinări efectuate se poate dovedi prin intermediul unei adeverințe de la locul de muncă, dacă este angajat al unei instituții de stat, sau prin copie a registrului de evidență a actelor profesionale, pentru cei care funcționează în zona privată, evident cu respectarea normelor de confidențialitate și GDPR; 2 (două) recomandări de la doi psihologi cu specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf cu treapta de specialist sau principal - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;13. contract/e de supervizare profesională în specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf, înregistrat/e la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România (doar pentru situația în care deținătorul unui atestat de liberă practică poate demonstra minimum 5 ani de experiență profesională pe treapta de practicant, perioadă de timp exercitată în regim de supervizare profesională, în specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf) și întrunirea numărului de ore prevăzut în hotărârea Consiliului Colegiului Psihologilor din România - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;14. raportul final de supervizare profesională (doar pentru situația în care deținătorul unui atestat de liberă practică poate demonstra minimum 5 ani de experiență profesională pe treapta de practicant, perioadă de timp exercitată în regim de supervizare profesională, în specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;15. dovada achitării taxei profesionale pentru analiză dosar atestare profesională nivelul II de specializare - specialist, specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf.


  Anexa nr. 4A

  la norme
  CONȚINUTUL
  dosarului de atestare profesională Nivelul III de specializare - principal Specialitatea psihologie clinică

  Dosarul pentru obținerea atestatului de liberă practică, nivelul III de specializare - principal, specialitatea psihologie clinică, conține următoarele documente:1. cerere adresată Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România pentru obținerea atestatului de liberă practică, nivelul III de specializare - principal, specialitatea psihologie clinică - în original;2. carte de identitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;3. certificat de căsătorie sau hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă de divorț (dacă este cazul) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu a fost depus/ă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);4. cazier judiciar, ce nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni calculate începând cu data eliberării acestuia și până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cel depus anterior);5. adeverință medicală, ce nu trebuie să fie mai veche de 6 luni calculate începând cu data eliberării acesteia și până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depusă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cea depusă anterior);6. curriculum vitae - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);7. diplomele de studii sau documentele echivalente - exemplificativ - adeverințe de promovare a examenului de licență, certificate de recunoaștere a studiilor făcute în străinătate, diplome de licență asimilate în condițiile legii etc. și anexele acestora - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);8. atestatul de liberă practică în specialitatea psihologie clinică, treapta de specializare specialist - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;9. diploma ce atestă absolvirea unui program de studii universitare de master în psihologie, acreditat în condițiile legii și recunoscut de către Colegiul Psihologilor din România, în domeniul general de specializare clinic sau diploma ce atestă deținerea titlului de doctor în psihologie sau diploma echivalentă în condițiile legii și anexele acestora (pentru absolvenții de programe de licență de tip Bologna) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);10. dovada desfășurării activității de minimum 5 ani ca psiholog specialist în specialitatea psihologie clinică - certificatul de înregistrare, anexa/ele și certificatul de înregistrare fiscală pentru forma de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică avizată de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România pentru specialitatea psihologie clinică și/sau contractul individual de muncă, extrasul din Revisal și fișa postului pentru activitatea desfășurată în calitate de salariat, iar pentru psihologii din structurile apărării, ordinii publice și siguranței naționale, adeverințe care să ateste vechimea în muncă și în specialitate, în conformitate cu actele normative în vigoare ale Colegiului Psihologilor din România - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);11. diploma/ele și/sau certificatul/ele ce atestă întrunirea numărului minimal de credite profesionale prevăzut de dispozițiile legale aplicabile - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;12. portofoliul stabilit de către Comisia de psihologie clinică și psihoterapie pentru specialitatea psihologie clinică, conținând: raport de activitate pentru perioada de specialist, incluzând un plan de carieră; lista instrumentelor psihologice deținute și utilizate; două rapoarte de evaluare psihologică complexă, cazuistici diferite, și o recomandare de la un psiholog principal în specialitatea psihologie clinică - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;13. dovada achitării taxei profesionale pentru analiză dosar atestare profesională nivelul III de specializare - principal, specialitatea psihologie clinică.


  Anexa nr. 4B

  la norme
  CONȚINUTUL
  dosarului de atestare profesională Nivelul III de specializare - principal Specialitatea consiliere psihologică

  Dosarul pentru obținerea atestatului de liberă practică, nivelul III de specializare - principal, specialitatea consiliere psihologică, conține următoarele documente:1. cerere adresată Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România pentru obținerea atestatului de liberă practică, nivelul III de specializare - principal, specialitatea consiliere psihologică - în original;2. carte de identitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;3. certificat de căsătorie sau hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă de divorț (dacă este cazul) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu a fost depus/ă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);4. cazier judiciar, ce nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni calculate începând cu data eliberării acestuia și până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cel depus anterior);5. adeverință medicală, ce nu trebuie să fie mai veche de 6 luni calculate începând cu data eliberării acesteia și până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depusă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cea depusă anterior);6. curriculum vitae - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);7. diplomele de studii sau documentele echivalente - exemplificativ - adeverințe de promovare a examenului de licență, certificate de recunoaștere a studiilor făcute în străinătate, diplome de licență asimilate în condițiile legii etc. și anexele acestora – în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);8. atestatul de liberă practică în specialitatea consiliere psihologică, treapta de specializare specialist - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;9. diploma ce atestă absolvirea unui program de studii universitare de master în psihologie, acreditat în condițiile legii și recunoscut de către Colegiul Psihologilor din România, în domeniul general de specializare clinic sau diploma ce atestă deținerea titlului de doctor în psihologie sau diploma echivalentă în condițiile legii și anexele acestora (pentru absolvenții de programe de licență de tip Bologna) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);10. dovada desfășurării activității de minimum 5 ani ca psiholog specialist în specialitatea consiliere psihologică - certificatul de înregistrare, anexa/ele și certificatul de înregistrare fiscală pentru forma de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică avizată de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România pentru specialitatea consiliere psihologică și/sau contractul individual de muncă, extrasul din Revisal și fișa postului pentru activitatea desfășurată în calitate de salariat, iar pentru psihologii din structurile apărării, ordinii publice și siguranței naționale, adeverințe care să ateste vechimea în muncă și în specialitate, în conformitate cu actele normative în vigoare ale Colegiului Psihologilor din România - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);11. diploma/ele și/sau certificatul/ele ce atestă întrunirea numărului minimal de credite profesionale prevăzut de dispozițiile legale aplicabile - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;12. portofoliul stabilit de către Comisia de psihologie clinică și psihoterapie pentru specialitatea consiliere psihologică, conținând: raport de activitate pentru perioada de specialist, incluzând un plan de dezvoltare în carieră; două studii de caz din cazuistica proprie, din patologii diferite, și o recomandare de la un psiholog principal în specialitatea consiliere psihologică - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;13. dovada achitării taxei profesionale pentru analiză dosar atestare profesională nivelul III de specializare - principal, specialitatea consiliere psihologică.


  Anexa nr. 4C

  la norme
  CONȚINUTUL
  dosarului de atestare profesională Nivelul III de specializare - principal Specialitatea psihoterapie

  Dosarul pentru obținerea atestatului de liberă practică, nivelul III de specializare – principal, specialitatea psihoterapie, conține următoarele documente:1. cerere adresată Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România pentru obținerea atestatului de liberă practică, nivelul III de specializare - principal, specialitatea psihoterapie - în original;2. carte de identitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;3. certificat de căsătorie sau hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă de divorț (dacă este cazul) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu a fost depus/ă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);4. cazier judiciar, ce nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni calculate începând cu data eliberării acestuia și până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cel depus anterior);5. adeverință medicală, ce nu trebuie să fie mai veche de 6 luni calculate începând cu data eliberării acesteia și până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depusă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cea depusă anterior);6. curriculum vitae - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);7. diplomele de studii sau documentele echivalente - exemplificativ - adeverințe de promovare a examenului de licență, certificate de recunoaștere a studiilor făcute în străinătate, diplome de licență asimilate în condițiile legii etc. și anexele acestora - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);8. atestatul de liberă practică în specialitatea psihoterapie, treapta de specializare specialist - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;9. diploma ce atestă absolvirea unui program de studii universitare de master în psihologie, acreditat în condițiile legii și recunoscut de către Colegiul Psihologilor din România, în domeniul general de specializare clinic sau diploma ce atestă deținerea titlului de doctor în psihologie sau diploma echivalentă în condițiile legii și anexele acestora (pentru absolvenții de programe de licență de tip Bologna) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);10. dovada desfășurării activității de minimum 5 ani ca psiholog specialist/deținător al unui atestat cu competență, în specialitatea psihoterapie - certificatul de înregistrare, anexa/ele și certificatul de înregistrare fiscală pentru forma de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică avizată de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România pentru specialitatea psihoterapie și/sau contractul individual de muncă, extrasul din Revisal și fișa postului pentru activitatea desfășurată în calitate de salariat, iar pentru psihologii din structurile apărării, ordinii publice și siguranței naționale, adeverințe care să ateste vechimea în muncă și în specialitate, în conformitate cu actele normative în vigoare ale Colegiului Psihologilor din România - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);11. diploma/ele și/sau certificatul/ele ce atestă întrunirea numărului minimal de credite profesionale prevăzut de dispozițiile legale aplicabile - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;12. portofoliul stabilit de către Comisia de psihologie clinică și psihoterapie pentru specialitatea psihoterapie, conținând: raport de activitate pentru perioada de specialist, incluzând un plan de dezvoltare în carieră; două studii de caz din cazuistica proprie, din patologii diferite, și o recomandare de la un psiholog principal în specialitatea psihoterapie - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;13. dovada achitării taxei profesionale pentru analiză dosar atestare profesională nivelul III de specializare - principal, specialitatea psihoterapie.


  Anexa nr. 4D

  la norme
  CONȚINUTUL
  dosarului de atestare profesională Nivelul III de specializare - principal Specialitatea psihologia muncii și organizațională

  Dosarul pentru obținerea atestatului de liberă practică, nivelul III de specializare - principal, specialitatea psihologia muncii și organizațională, conține următoarele documente:1. cerere adresată Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România pentru obținerea atestatului de liberă practică, nivelul III de specializare - principal, specialitatea psihologia muncii și organizațională - în original;2. carte de identitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;3. certificat de căsătorie sau hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă de divorț (dacă este cazul) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu a fost depus/ă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);4. cazier judiciar, ce nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni calculate începând cu data eliberării acestuia și până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cel depus anterior);5. adeverință medicală, ce nu trebuie să fie mai veche de 6 luni calculate începând cu data eliberării acesteia și până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depusă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cea depusă anterior);6. curriculum vitae - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);7. diplomele de studii sau documentele echivalente - exemplificativ - adeverințe de promovare a examenului de licență, certificate de recunoaștere a studiilor făcute în străinătate, diplome de licență asimilate în condițiile legii etc. și anexele acestora - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);8. atestatul de liberă practică în specialitatea psihologia muncii și organizațională, treapta de specializare specialist - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;9. diploma ce atestă absolvirea unui program de studii universitare de master în psihologie, acreditat în condițiile legii și recunoscut de către Colegiul Psihologilor din România, în domeniul general de specializare muncă și organizații sau diploma ce atestă deținerea titlului de doctor în psihologie sau diploma echivalentă în condițiile legii și anexele acestora (pentru absolvenții de programe de licență de tip Bologna) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);10. dovada desfășurării activității de minimum 5 ani ca psiholog specialist în specialitatea psihologia muncii și organizațională - certificatul de înregistrare, anexa/ele și certificatul de înregistrare fiscală pentru forma de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică avizată de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România pentru specialitatea psihologia muncii și organizațională și/sau contractul individual de muncă, extrasul din Revisal și fișa postului pentru activitatea desfășurată în calitate de salariat, iar pentru psihologii din structurile apărării, ordinii publice și siguranței naționale, adeverințe care să ateste vechimea în muncă și în specialitate, în conformitate cu actele normative în vigoare ale Colegiului Psihologilor din România - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);11. diploma/ele și/sau certificatul/ele ce atestă întrunirea numărului minimal de credite profesionale prevăzut de dispozițiile legale aplicabile - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;12. portofoliul stabilit de către Comisia de psihologia muncii, transporturilor și serviciilor pentru specialitatea psihologia muncii și organizațională, conținând: memoriu de activitate profesională care să cuprindă: activitatea curentă în specialitate, contribuții la dezvoltarea activităților profesionale din domeniu (formare, supervizare, conferințe, workshopuri), contribuții la dezvoltarea cercetării în domeniu și prestigiul profesional; proiectarea și prezentarea unei proceduri de recrutare și selecție pe un post specific, pornind de la fișa postului și organigrama organizației; proiectarea și prezentarea unei evaluări psihologice periodice a riscurilor psihosociale pentru același post specific; prezentarea unui demers de validare a unei probe psihologice specifice specializării (sistem de etalonare, grupul de referință, validitatea de construct, validitatea predictivă, analiza fidelității); realizarea și prezentarea unui raport de diagnoză realizat asupra unor probleme specifice dintr-un grup sau departament al unei organizații și propunerea unui plan de intervenție la nivel de grup, pe baza concluziilor studiului diagnostic; prezentarea unui program de mentorat pentru psihologii din supervizare, specific specializării, pentru cei care doresc să fie înregistrați în Registrul supervizorilor, și dovada deținerii instrumentelor psihologice din portofoliu, avizate de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România pentru specialitatea psihologia muncii și organizațională - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;13. dovada achitării taxei profesionale pentru analiză dosar atestare profesională nivelul III de specializare - principal, specialitatea psihologia muncii și organizațională.


  Anexa nr. 4E

  la norme
  CONȚINUTUL
  dosarului de atestare profesională Nivelul III de specializare - principal Specialitatea psihologia transporturilor

  Dosarul pentru obținerea atestatului de liberă practică, nivelul III de specializare - principal, specialitatea psihologia transporturilor, conține următoarele documente:1. cerere adresată Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România pentru obținerea atestatului de liberă practică, nivelul III de specializare - principal, specialitatea psihologia transporturilor - în original;2. carte de identitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;3. certificat de căsătorie sau hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă de divorț (dacă este cazul) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu a fost depus/ă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);4. cazier judiciar, ce nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni calculate începând cu data eliberării acestuia și până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cel depus anterior);5. adeverință medicală, ce nu trebuie să fie mai veche de 6 luni calculate începând cu data eliberării acesteia și până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depusă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cea depusă anterior);6. curriculum vitae - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);7. diplomele de studii sau documentele echivalente - exemplificativ - adeverințe de promovare a examenului de licență, certificate de recunoaștere a studiilor făcute în străinătate, diplome de licență asimilate în condițiile legii etc. și anexele acestora - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);8. atestatul de liberă practică în specialitatea psihologia transporturilor, treapta de specializare specialist - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;9. diploma ce atestă absolvirea unui program de studii universitare de master în psihologie, acreditat în condițiile legii și recunoscut de către Colegiul Psihologilor din România, în domeniul general de specializare muncă și organizații sau diploma ce atestă deținerea titlului de doctor în psihologie sau diploma echivalentă în condițiile legii și anexele acestora (pentru absolvenții de programe de licență de tip Bologna) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);10. dovada desfășurării activității de minimum 5 ani ca psiholog specialist în specialitatea psihologia transporturilor - certificatul de înregistrare, anexa/ele și certificatul de înregistrare fiscală pentru forma de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică avizată de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România pentru specialitatea psihologia transporturilor și/sau contractul individual de muncă, extrasul din Revisal și fișa postului pentru activitatea desfășurată în calitate de salariat, iar pentru psihologii din structurile apărării, ordinii publice și siguranței naționale, adeverințe care să ateste vechimea în muncă și în specialitate, în conformitate cu actele normative în vigoare ale Colegiului Psihologilor din România - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);11. diploma/ele și/sau certificatul/ele ce atestă întrunirea numărului minimal de credite profesionale prevăzut de dispozițiile legale aplicabile - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;12. portofoliul stabilit de către Comisia de psihologia muncii, transporturilor și serviciilor pentru specialitatea psihologia transporturilor, conținând: memoriu de activitate profesională care să cuprindă: activitatea curentă în specialitate, contribuții la dezvoltarea activităților profesionale din domeniu (formare, supervizare, conferințe, workshopuri), contribuții la dezvoltarea cercetării în domeniu și prestigiul profesional; proiectarea și prezentarea unui program de consiliere și asistență psihologică în domeniul siguranței traficului, pentru participanții la trafic cu tendințe dezadaptative; prezentarea a două cazuri ce vizează reexaminări pentru cazurile cu aviz nefavorabil (demers, justificare metodologie, decizie); prezentarea unui demers de validare a unei probe psihologice specifice specializării (sistem de etalonare, grupul de referință, validitatea de construct, validitatea predictivă, analiza fidelității); prezentarea unui program de mentorat pentru psihologii din supervizare, specific specializării, pentru cei care doresc să fie înregistrați în Registrul supervizorilor, și dovada deținerii instrumentelor psihologice din portofoliu, avizate de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România pentru specialitatea psihologia transporturilor - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;13. dovada achitării taxei profesionale pentru analiză dosar atestare profesională nivelul III de specializare - principal, specialitatea psihologia transporturilor.


  Anexa nr. 4F

  la norme
  CONȚINUTUL
  dosarului de atestare profesională Nivelul III de specializare - principal Specialitatea psihologia aplicată în servicii

  Dosarul pentru obținerea atestatului de liberă practică, nivelul III de specializare - principal, specialitatea psihologia aplicată în servicii - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf, conține următoarele documente:1. cerere adresată Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România pentru obținerea atestatului de liberă practică, nivelul III de specializare - principal, specialitatea psihologia aplicată în servicii - în original;2. carte de identitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;3. certificat de căsătorie sau hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă de divorț (dacă este cazul) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu a fost depus/ă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);4. cazier judiciar, ce nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni calculate începând cu data eliberării acestuia și până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cel depus anterior);5. adeverință medicală, ce nu trebuie să fie mai veche de 6 luni calculate începând cu data eliberării acesteia și până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depusă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cea depusă anterior);6. curriculum vitae - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);7. diplomele de studii sau documentele echivalente -exemplificativ - adeverințe de promovare a examenului de licență, certificate de recunoaștere a studiilor făcute în străinătate, diplome de licență asimilate în condițiile legii etc. și anexele acestora - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);8. atestatul de liberă practică în specialitatea psihologia aplicată în servicii, treapta de specializare specialist - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;9. diploma ce atestă absolvirea unui program de studii universitare de master în psihologie, acreditat în condițiile legii și recunoscut de către Colegiul Psihologilor din România, în domeniul general de specializare muncă și organizații sau diploma ce atestă deținerea titlului de doctor în psihologie sau diploma echivalentă în condițiile legii și anexele acestora (pentru absolvenții de programe de licență de tip Bologna) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);10. dovada desfășurării activității de minimum 5 ani ca psiholog specialist în specialitatea psihologia aplicată în servicii - certificatul de înregistrare, anexa/ele și certificatul de înregistrare fiscală pentru forma de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică avizată de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România pentru specialitatea psihologia aplicată în servicii și/sau contractul individual de muncă, extrasul din Revisal și fișa postului pentru activitatea desfășurată în calitate de salariat, iar pentru psihologii din structurile apărării, ordinii publice și siguranței naționale, adeverințe care să ateste vechimea în muncă și în specialitate, în conformitate cu actele normative în vigoare ale Colegiului Psihologilor din România - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);11. diploma/ele și/sau certificatul/ele ce atestă întrunirea numărului minimal de credite profesionale prevăzut de dispozițiile legale aplicabile - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;12. portofoliul stabilit de către Comisia de psihologia muncii, transporturilor și serviciilor pentru specialitatea psihologia aplicată în servicii, conținând: memoriu de activitate profesională, care să cuprindă: activitatea curentă în specialitate, contribuții la dezvoltarea activităților profesionale din domeniu (formare, supervizare, conferințe, workshopuri), contribuții la dezvoltarea cercetării în domeniu și prestigiul profesional; prezentarea unei analize critice a proceselor de recrutare și selecție, respectiv evaluarea performanțelor și dezvoltarea carierei într-o organizație specifică și propunerea unor îmbunătățiri ale acestor procese; prezentarea unui raport de evaluare a unor probleme specifice la nivel de organizație și propunerea unui plan de intervenție la nivel organizațional, pe baza concluziilor studiului diagnostic; prezentarea unui demers de validare a unei probe psihologice specifice specializării (sistem de etalonare, grupul de referință, validitatea de construct, validitatea predictivă, analiza fidelității); prezentarea unui program de mentorat pentru psihologii din supervizare, specific specializării, pentru cei care doresc să fie înregistrați în Registrul supervizorilor, și dovada deținerii instrumentelor psihologice din portofoliu, avizate de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România pentru specialitatea psihologia aplicată în servicii - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;13. dovada achitării taxei profesionale pentru analiză dosar atestare profesională nivelul III de specializare - principal, specialitatea psihologia aplicată în servicii.


  Anexa nr. 4G

  la norme
  CONȚINUTUL
  dosarului de atestare profesională Nivelul III de specializare - principal
  Specialitatea psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională

  Dosarul pentru obținerea atestatului de liberă practică, nivelul III de specializare - principal, specialitatea psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională, conține următoarele documente:1. cerere adresată Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România pentru obținerea atestatului de liberă practică, nivelul III de specializare - principal, specialitatea psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională - în original;2. carte de identitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;3. certificat de căsătorie sau hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă de divorț (dacă este cazul) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu a fost depus/ă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);4. cazier judiciar, ce nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni calculate începând cu data eliberării acestuia și până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cel depus anterior);5. adeverință medicală, ce nu trebuie să fie mai veche de 6 luni calculate începând cu data eliberării acesteia și până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depusă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cea depusă anterior);6. curriculum vitae - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);7. diplomele de studii sau documentele echivalente - exemplificativ - adeverințe de promovare a examenului de licență, certificate de recunoaștere a studiilor făcute în străinătate, diplome de licență asimilate în condițiile legii etc. și anexele acestora - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);8. atestatul de liberă practică în specialitatea psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională, treapta de specializare specialist - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;9. diploma ce atestă absolvirea unui program de studii universitare de master în psihologie, acreditat în condițiile legii și recunoscut de către Colegiul Psihologilor din România, în domeniul general de specializare educațional sau diploma ce atestă deținerea titlului de doctor în psihologie sau diploma echivalentă în condițiile legii și anexele acestora (pentru absolvenții de programe de licență de tip Bologna) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);10. dovada desfășurării activității de minimum 5 ani ca psiholog specialist în specialitatea psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională - certificatul de înregistrare, anexa/ele și certificatul de înregistrare fiscală pentru forma de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică avizată de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România pentru specialitatea psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională și/sau contractul individual de muncă, extrasul din Revisal și fișa postului pentru activitatea desfășurată în calitate de salariat, iar pentru psihologii din structurile apărării, ordinii publice și siguranței naționale, adeverințe care să ateste vechimea în muncă și în specialitate, în conformitate cu actele normative în vigoare ale Colegiului Psihologilor din România - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);11. diploma/ele și/sau certificatul/ele ce atestă întrunirea numărului minimal de credite profesionale prevăzut de dispozițiile legale aplicabile - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;12. portofoliul stabilit de către Comisia de psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională pentru specialitatea psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională; pentru atestarea la nivel de psiholog principal în domeniul psihologiei educaționale, consilierii școlare și vocaționale candidatul trebuie să facă dovada unei competențe lărgite în domeniu și a seniorității profesionale. În general, aceasta presupune capacitatea de a răspunde scopurilor psihodiagnostice în domeniu, bazată pe competența de utilizare a unei plaje largi de instrumente de evaluare, dar, de asemenea, și de intervenție în domeniu. Documente ce vor fi prezentate în cadrul interviului: 1 (un) raport de evaluare psihologică complex în domeniul psihologiei educaționale; raportul de activitate profesională în domeniu; lista instrumentelor de evaluare psihologică utilizate în practică; 2 (două) recomandări de la doi psihologi din domeniul educațional cu treapta de specializare psiholog principal - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;13. dovada achitării taxei profesionale pentru analiză dosar atestare profesională nivelul III de specializare - principal, specialitatea psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională.


  Anexa nr. 4H

  la norme
  CONȚINUTUL
  dosarului de atestare profesională Nivelul III de specializare - principal Specialitatea psihopedagogie specială

  Dosarul pentru obținerea atestatului de liberă practică, nivelul III de specializare - principal, specialitatea psihopedagogie specială, conține următoarele documente:1. cerere adresată Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România pentru obținerea atestatului de liberă practică, nivelul III de specializare - principal, specialitatea psihopedagogie specială - în original;2. carte de identitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;3. certificat de căsătorie sau hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă de divorț (dacă este cazul) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu a fost depus/ă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);4. cazier judiciar, ce nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni calculate începând cu data eliberării acestuia și până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cel depus anterior);5. adeverință medicală, ce nu trebuie să fie mai veche de 6 luni calculate începând cu data eliberării acesteia și până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depusă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cea depusă anterior);6. curriculum vitae - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);7. diplomele de studii sau documentele echivalente - exemplificativ - adeverințe de promovare a examenului de licență, certificate de recunoaștere a studiilor făcute în străinătate, diplome de licență asimilate în condițiile legii etc. și anexele acestora - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);8. atestatul de liberă practică în specialitatea psihopedagogie specială, treapta de specializare specialist - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;9. diploma ce atestă absolvirea unui program de studii universitare de master în psihologie, acreditat în condițiile legii și recunoscut de către Colegiul Psihologilor din România, în domeniul general de specializare educațional sau diploma ce atestă deținerea titlului de doctor în psihologie sau diploma echivalentă în condițiile legii și anexele acestora (pentru absolvenții de programe de licență de tip Bologna) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);10. dovada desfășurării activității de minimum 5 ani ca psiholog specialist/deținător al unui atestat cu competență, în specialitatea psihopedagogie specială - certificatul de înregistrare, anexa/ele și certificatul de înregistrare fiscală pentru forma de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică avizată de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România pentru specialitatea psihopedagogie specială și/sau contractul individual de muncă, extrasul din Revisal și fișa postului pentru activitatea desfășurată în calitate de salariat, iar pentru psihologii din structurile apărării, ordinii publice și siguranței naționale, adeverințe care să ateste vechimea în muncă și în specialitate, în conformitate cu actele normative în vigoare ale Colegiului Psihologilor din România - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);11. diploma/ele și/sau certificatul/ele ce atestă întrunirea numărului minimal de credite profesionale prevăzut de dispozițiile legale aplicabile - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;12. portofoliul stabilit de către Comisia de psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională pentru specialitatea psihopedagogie specială; pentru atestarea la nivel de psiholog principal în domeniul psihopedagogiei speciale, candidatul trebuie să facă dovada unei competențe lărgite în domeniu și a seniorității profesionale. În general, aceasta presupune capacitatea de a răspunde scopurilor psihodiagnostice în domeniu, bazată pe competența de utilizare a unei plaje largi de instrumente de evaluare, dar, de asemenea, și de intervenție în domeniu. Documente ce vor fi prezentate în cadrul interviului: 1 (un) raport de evaluare psihologică complex în domeniul psihopedagogiei speciale; raportul de activitate profesională în domeniu; lista instrumentelor de evaluare psihologică utilizate în practică și 2 (două) recomandări de la doi psihologi din domeniul psihopedagogiei speciale cu treapta de specializare principal - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;13. dovada achitării taxei profesionale pentru analiză dosar atestare profesională nivelul III de specializare - principal, specialitatea psihopedagogie specială.


  Anexa nr. 4I

  la norme
  CONȚINUTUL
  dosarului de atestare profesională Nivelul III de specializare - principal
  Specialitatea psihologie aplicată în domeniul securității naționale

  Dosarul pentru obținerea atestatului de liberă practică, nivelul III de specializare - principal, specialitatea psihologie aplicată în domeniul securității naționale, conține următoarele documente:1. cerere adresată Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România pentru obținerea atestatului de liberă practică, nivelul III de specializare - principal, specialitatea psihologie aplicată în domeniul securității naționale - în original;2. carte de identitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;3. certificat de căsătorie sau hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă de divorț (dacă este cazul) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu a fost depus/ă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);4. cazier judiciar, ce nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni calculate începând cu data eliberării acestuia și până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cel depus anterior);5. adeverință medicală, ce nu trebuie să fie mai veche de 6 luni calculate începând cu data eliberării acesteia și până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depusă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cea depusă anterior);6. curriculum vitae - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);7. diplomele de studii sau documentele echivalente - exemplificativ - adeverințe de promovare a examenului de licență, certificate de recunoaștere a studiilor făcute în străinătate, diplome de licență asimilate în condițiile legii etc. și anexele acestora - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);8. atestatul de liberă practică în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securității naționale, treapta de specializare specialist - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;9. diploma ce atestă absolvirea unui program de studii universitare de master în psihologie, acreditat în condițiile legii și recunoscut de către Colegiul Psihologilor din România, în domeniul general de specializare muncă și organizații sau în domeniul general de specializare clinic sau diploma ce atestă deținerea titlului de doctor în psihologie sau diploma echivalentă în condițiile legii și anexele acestora (pentru absolvenții de programe de licență de tip Bologna) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);10. dovada desfășurării activității de minimum 5 ani ca psiholog specialist în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securității naționale - certificatul de înregistrare, anexa/ele și certificatul de înregistrare fiscală pentru forma de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică avizată de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România pentru specialitatea psihologie aplicată în domeniul securității naționale și/sau contractul individual de muncă, extrasul din Revisal și fișa postului pentru activitatea desfășurată în calitate de salariat, iar pentru psihologii din structurile apărării, ordinii publice și siguranței naționale, adeverințe care să ateste vechimea în muncă și în specialitate, în conformitate cu actele normative în vigoare ale Colegiului Psihologilor din România - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);11. diploma/ele și/sau certificatul/ele ce atestă întrunirea numărului minimal de credite profesionale prevăzut de dispozițiile legale aplicabile - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;12. portofoliul stabilit de către Comisia de psihologie pentru apărare, ordine publică și siguranță națională pentru specialitatea psihologie aplicată în domeniul securității naționale; pentru atestarea la nivel de psiholog principal, candidatul trebuie să facă dovada unei competențe lărgite în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securității naționale și a seniorității profesionale; documente ce vor fi prezentate în cadrul interviului: raportul de activitate profesională; lista instrumentelor de evaluare psihologică utilizate în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securității naționale; un proiect privind una din competențele prevăzute (de exemplu, proiect de intervenție în situații de criză, managementul stresului, program de profilaxie psihologică, intervenție organizațională, evaluare psihologică etc.) sau un studiu de caz; 2 (două) recomandări de la doi psihologi cu specialitatea psihologie aplicată în domeniul securității naționale cu treapta de principal - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;13. dovada achitării taxei profesionale pentru analiză dosar atestare profesională nivelul III de specializare - principal, specialitatea psihologie aplicată în domeniul securității naționale.


  Anexa nr. 4J

  la norme
  CONȚINUTUL
  dosarului de atestare profesională Nivelul III de specializare - principal
  Specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf

  Dosarul pentru obținerea atestatului de liberă practică, nivelul III de specializare - principal, specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf, conține următoarele documente:1. cerere adresată Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România pentru obținerea atestatului de liberă practică, nivelul III de specializare - principal, specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf - în original;2. carte de identitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;3. certificat de căsătorie sau hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă de divorț (dacă este cazul) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu a fost depus/ă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);4. cazier judiciar, ce nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni calculate începând cu data eliberării acestuia și până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cel depus anterior);5. adeverință medicală, ce nu trebuie să fie mai veche de 6 luni calculate începând cu data eliberării acesteia și până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depusă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cea depusă anterior);6. curriculum vitae - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);7. diplomele de studii sau documentele echivalente - exemplificativ - adeverințe de promovare a examenului de licență, certificate de recunoaștere a studiilor făcute în străinătate, diplome de licență asimilate în condițiile legii etc. și anexele acestora - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);8. atestatul de liberă practică în specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf, treapta de specializare specialist - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;9. diploma ce atestă absolvirea unui program de studii universitare de master în psihologie, acreditat în condițiile legii și recunoscut de către Colegiul Psihologilor din România, în domeniul general de specializare muncă și organizații sau în domeniul general de specializare clinic sau diploma ce atestă deținerea titlului de doctor în psihologie sau diploma echivalentă în condițiile legii și anexele acestora (pentru absolvenții de programe de licență de tip Bologna) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);10. dovada desfășurării activității de minimum 5 ani ca psiholog specialist/deținător al unui atestat cu competență, în specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf - certificatul de înregistrare, anexa/ele și certificatul de înregistrare fiscală pentru forma de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică avizată de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România pentru specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf și/sau contractul individual de muncă, extrasul din Revisal și fișa postului pentru activitatea desfășurată în calitate de salariat, iar pentru psihologii din structurile apărării, ordinii publice și siguranței naționale, adeverințe care să ateste vechimea în muncă și în specialitate, în conformitate cu actele normative în vigoare ale Colegiului Psihologilor din România - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);11. diploma/ele și/sau certificatul/ele ce atestă întrunirea numărului minimal de credite profesionale prevăzut de dispozițiile legale aplicabile - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;12. portofoliul stabilit de către Comisia de psihologie pentru apărare, ordine publică și siguranță națională pentru specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf; pentru atestarea la nivelul III de specializare - principal, candidatul trebuie să facă dovada unei competențe lărgite în specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf; documente ce vor fi prezentate în cadrul interviului: raportul de activitate profesională; 2 (două) recomandări de la doi psihologi cu specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf cu treapta de principal; prezentarea a 2 (două) cazuri complexe în care au fost utilizate mai multe baterii de teste (analiza și interpretarea rezultatelor pentru un subiect sincer și un subiect nesincer) și candidatul trebuie să facă dovada efectuării unui număr de 500 de examinări poligraf de la data obținerii ultimului atestat. Numărul de examinări efectuate se poate dovedi prin intermediul unei adeverințe de la locul de muncă, dacă este angajat al unei instituții de stat, sau prin copie a registrului de evidență a actelor profesionale pentru cei care funcționează în zona privată, evident cu respectarea normelor de confidențialitate și GDPR - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;13. dovada achitării taxei profesionale pentru analiză dosar atestare profesională nivelul III de specializare - principal, specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf.

  ----