ORDIN nr. 21 din 26 martie 2010
privind modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 26 martie 2010  Văzând Referatul de aprobare nr. 438 din 23 martie 2010,
  în temeiul Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene nr. 178/2002/CE de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 31 din 1 februarie 2002, cu amendamentele ulterioare, al Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene nr. 852/2004/CE privind igiena produselor alimentare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 139/1 din 30 aprilie 2004, cu amendamentele ulterioare, al Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene nr. 853/2004/CE de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 139/55 din 30 aprilie 2004, cu amendamentele ulterioare, al Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene nr. 854/2004/CE de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 139/83 din 25 iunie 2004, cu amendamentele ulterioare, şi al Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene nr. 882/2004/CE privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 165/1 din 30 aprilie 2004, cu amendamentele ulterioare,
  luând în considerare prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România,
  având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia,
  preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

  Articolul I

  Norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 895 din 30 decembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 3 alineatul (3), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "a) denumirea şi adresa producătorului, atestate prin anexarea copiei documentului de identitate;".
  2. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 4. - (1) Pentru unităţile de vânzare cu amănuntul care îndeplinesc cerinţele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor conform legislaţiei specifice, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti emite, într-un termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete, documentul de înregistrare sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3."
  3. La articolul 18, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
  "(3) Cererea solicitantului se soluţionează de către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în cel mai scurt timp, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete."
  4. La articolul 19, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(3) Inspectorii autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul compartimentului igienă veterinară şi epidemiologie al direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti întocmesc la faţa locului o notă de constatare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Norma sanitară veterinară privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 93/2008, un proces-verbal de constatare, conform modelului prevăzut la anexa nr. 8, cuprinzând concluzia evaluării."
  5. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 33. - În vederea obţinerii documentului de înregistrare pentru siguranţa alimentelor pentru activităţile din domeniul alimentar desfăşurate de unităţile cuprinse în anexa nr. 9, solicitanţii depun la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comerţului teritorial de pe lângă tribunalul pe raza căruia este înregistrat sediul şi o cerere scrisă în care sunt precizate:
  a) denumirea şi adresa unităţii;
  b) activitatea desfăşurată;
  c) tipurile şi cantităţile de produse obţinute ca urmare a procesării;
  d) numărul de personal lucrător."
  6. La articolul 34, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(3) Pentru unităţile care îndeplinesc condiţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor conform legislaţiei specifice, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti emite, în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete de către solicitant, documentul de înregistrare pentru siguranţa alimentelor, conform modelului cuprins în anexa nr. 10."
  7. În anexa nr. 4, numărul curent 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  Nr. crt. Unitatea Tariful de înregistrare lei/unitate
  "1. Carne, lapte şi produse din lapte: Carmangerie, măcelărie, centru sacrificare păsări şi/sau lagomorfe la nivelul fermei sau exploataţiei, centru de prelucrare lapte Centru colectare vânat sălbatic 300 - persoane juridice 10 - persoane fizice 200"


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele
  Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare
  şi pentru Siguranţa Alimentelor,
  Marian Zlotea
  Bucureşti, 26 martie 2010.
  Nr. 21.
  ________