ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 148 din 2 noiembrie 2022pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de pașapoarte și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, precum și a Ordonanței Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1068 din 3 noiembrie 2022
  Ținând cont de faptul că accelerarea proceselor de simplificare administrativă și transformarea digitală a serviciilor publice și a procedurilor interne de lucru constituie o prioritate asumată de Guvernul României prin Programul de guvernare,
  având în vedere că digitalizarea înmatriculării vehiculelor și emiterii permiselor de conducere constituie proiecte de interes deosebit pentru Ministerul Afacerilor Interne și Guvernul României, precum și faptul că la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, prin Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date - D.E.P.A.B.D., se derulează proiectele de importanță națională cum este „Sistemul informatic integrat pentru emiterea actelor de stare civilă“ - S.I.I.E.A.S.C., ce urmărește furnizarea serviciilor prin mijloace electronice, informatizarea fluxurilor de lucru în domeniul furnizării serviciilor privind starea civilă și reducerea timpului de soluționare a cererilor cetățenilor, precum și „Cartea electronică de identitate“ - C.E.I., al cărui obiectiv este emiterea cărții electronice de identitate la nivelul întregii țări, ce va oferi posibilitatea autentificării în sistemele informatice ale administrației publice și va crea premisele utilizării identității electronice, simplificându-se relația cetățeanului cu autoritățile publice,
  văzând faptul că lipsa instrumentelor juridice adecvate în domeniile menționate produce consecințe negative în privința funcționării instituțiilor statului, se constată necesitatea de a înlătura această vulnerabilitate printr-o intervenție legislativă care să asigure atât funcționalitatea prevederilor statutare, cât și îmbunătățirea cadrului de organizare și funcționare a instituțiilor abilitate,
  ținând seama de dificultățile cu care se confruntă autoritățile responsabile în gestionarea operativă a solicitărilor de eliberare a permiselor de conducere și a documentelor aferente înmatriculării vehiculelor și având în vedere că în perioada imediat următoare se estimează o creștere de cel puțin opt ori a solicitărilor de preschimbare a permiselor de conducere a căror valabilitate urmează să expire,
  ținând cont de faptul că Sistemul informatic integrat pentru emiterea actelor de stare civilă va deveni operațional la data de 14 decembrie 2022, precum și faptul că extinderea emiterii cărții electronice de identitate la nivel național se va concretiza în anul 2023, aspecte ce determină creșterea semnificativă a volumului activităților desfășurate în cadrul Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, iar neluarea unor măsuri de eficientizare ar putea genera riscuri în ceea ce privește respectarea termenelor asumate prin documentele programatice,
  în considerarea faptului că modificările legislative vor avea ca efect descongestionarea situației operative gestionate de fiecare dintre cele două instituții și va crea un flux unitar de lucru la nivel național,
  apreciind că elementele de mai sus conturează existența unei situații extraordinare a cărei reglementare nu poate fi amânată din cauza efectelor negative și a nemulțumirilor ce pot apărea în rândul societății civile, existând riscul unor blocaje sau disfuncționalități instituționale,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul I

  Ordonanța Guvernului nr. 83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de pașapoarte și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 362/2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 11^2 alineatul (1), după litera f) se introduc două noi litere, lit. g) și h), cu următorul cuprins:
  g) asigură crearea conturilor de utilizator pe pagina de internet a Direcției generale permise de conducere și înmatriculări, pentru identificarea persoanelor fizice/juridice care depun cereri online și/sau utilizează aplicațiile informatice disponibile pe aceasta, aferente activităților de eliberare/obținere a permiselor de conducere și înmatriculare a vehiculelor;
  h) furnizează, în condițiile legii, datele de identificare a persoanei, prevăzute la art. 11 alin. (12) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și datele de identificare a vehiculului, solicitate de autorități și instituții publice, operatori economici și de alte persoane juridice.
  2. La articolul 11^5 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, lit. f^1), cu următorul cuprins:
  f^1) furnizează, pe cale electronică, servicii care au ca obiect transmiterea de date sau notificări cu privire la informațiile existente în Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate;
  3. La articolul 11^5 alineatul (1), litera n) se modifică și va avea următorul cuprins:
  n) eliberează permise de conducere, certificate de înmatriculare, autorizații de circulație provizorie și plăci cu numere de înmatriculare pentru sprijinirea activității autorităților/instituțiilor publice cu atribuții în domeniul ordinii publice și securității naționale, pentru soluționarea unor cazuri deosebite, precum și pentru testarea și urmărirea funcționării aplicațiilor informatice și a sistemului de emitere a documentelor;
  4. La articolul 11^5, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin. (6), cu următorul cuprins:(6) În scopul soluționării cererilor adresate serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe, Direcția generală permise de conducere și înmatriculări pune la dispoziția publicului, pe pagina proprie de internet, o aplicație informatică care permite efectuarea programărilor în vederea depunerii documentelor necesare. Necesitatea efectuării programării, precum și categoriile de cereri pentru care se impune efectuarea acesteia se stabilesc de către instituțiile prefectului în cadrul cărora sunt înființate serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor.5. La articolul 11^7, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Direcția generală permise de conducere și înmatriculări este condusă de un director general, care are calitatea de ordonator de credite, ajutat de unul sau mai mulți directori generali adjuncți, numiți prin ordin al ministrului afacerilor interne.


  Articolul II

  Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 372/2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 2

  Coordonarea și controlul metodologic al serviciilor publice comunitare se asigură în mod unitar de către Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, denumită în continuare Direcția generală.
  2. Titlul capitolului III se modifică și va avea următorul cuprins:

  Capitolul III Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor
  3. După articolul 10, la capitolul III, se introduce un nou articol, art. 10^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 10^1
  (1) Direcția generală este condusă de un director general, care are calitatea de ordonator de credite, ajutat de unul sau mai mulți directori generali adjuncți, numiți prin ordin al ministrului afacerilor interne.(2) Direcția generală gestionează și administrează Sistemul informatic integrat pentru emiterea actelor de stare civilă, coordonează și controlează metodologic activitatea de stare civilă desfășurată la nivel național și cooperează cu Departamentul Consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe în vederea îndrumării metodologice a activității de stare civilă desfășurate la nivelul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare de carieră ale României din străinătate.(3) Direcția generală administrează și gestionează Sistemul național informatic de evidență a persoanelor, coordonează și controlează metodologic serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor și cooperează cu Departamentul Consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe în vederea îndrumării metodologice a activității de evidență a persoanelor desfășurate la nivelul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare de carieră ale României din străinătate.(4) Prelucrările de date cu caracter personal efectuate de Direcția generală și serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor se realizează cu respectarea prevederilor legale aplicabile în domeniul protecției persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
  4. La art. 3, art. 7 alin. (1) lit. d^1), art. 9 alin. (3), art. 22, art. 23 alin. (1) și (2) și art. 25 alin. (3), termenii „Direcția“, „Direcție“ și „Direcției“ se înlocuiesc cu expresiile „Direcția generală“, „Direcție generală“, respectiv „Direcției generale“, după caz.


  Articolul III
  (1) În toate actele normative în vigoare, expresia „Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor“ se înlocuiește cu expresia „Direcția generală permise de conducere și înmatriculări“, iar acronimul „D.R.P.C.Î.V.“ se înlocuiește cu acronimul „D.G.P.C.Î.“.(2) În toate actele normative în vigoare, referirea la directorul Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, respectiv la directorul D.R.P.C.Î.V. se consideră făcută la directorul general al Direcției generale permise de conducere și înmatriculări, respectiv la directorul general al D.G.P.C.Î.(3) În toate actele normative în vigoare, expresia „Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date“ se înlocuiește cu expresia „Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor“, iar acronimul „D.E.P.A.B.D.“ se înlocuiește cu acronimul „D.G.E.P.“.(4) În toate actele normative în vigoare, referirea la directorul Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, respectiv la directorul D.E.P.A.B.D. se consideră făcută la directorul general al Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor, respectiv la directorul general al D.G.E.P.


  Articolul IV

  Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 372/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu

  București, 2 noiembrie 2022.
  Nr. 148.
  -----