ORDIN nr. 4.926 din 19 septembrie 2017pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.849/2016 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 9 mai-30 august 2016
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 10 octombrie 2017
  Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare,
  luând în considerare Adresa Fundației Cultural Umanitare „Henri Coandă“ din municipiul Oradea nr. 71 din 15.02.2017, înregistrată la Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar cu nr. 504 din 17.02.2017,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare,
  ministrul educației naționale emite prezentul ordin.

  Articolul I

  Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.849/2016 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 9 mai-30 august 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1034 din 22 decembrie 2016, se modifică și se completează după cum urmează: 1. Titlul ordinului se modifică și va avea următorul cuprins:
  ORDIN
  privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular evaluate în perioada 9 mai-30 august 2016
  2. La anexă, numărul curent 2 de la județul Satu Mare se abrogă. 3. După anexă, care devine anexa nr. 1, se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2, cu următorul cuprins:

  Anexa nr. 2

  Acordarea acreditării pentru nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale din cadrul unităților de învățământ preuniversitar particulare evaluate în perioada 9 mai-30 august 2016, începând cu anul școlar 2016-2017
  Județul Satu Mare
  ┌────┬──────────────────┬────────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────┬───────┬──────────┐
  │Nr. │Denumirea unității│Adresa      │   Nivel de învățământ/      │Profilul/  │Calificarea │ Limba │Forma de  │
  │crt.│de învățământ     │unității de │   Nivel de calificare       │Domeniul   │profesională│  de   │învățământ│
  │    │                  │învățământ, │                             │           │            │predare│          │
  │    │                  │tel./ fax,  │                             │           │            │       │          │
  │    │                  │e-mail      │                             │           │            │       │          │
  ├────┼──────────────────┼────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────┼──────────┤
  │  1.│Școala Postliceală│Municipiul  │Postliceal/ Nivel 3 avansat  │Sănătate și│Asistent    │Română │Cu        │
  │    │«Henri Coandă»    │Satu Mare,  │(conform Hotărârii Guvernului│asistență  │medical     │       │frecvență/│
  │    │                  │str. Ștefan │nr. 844/2002, cu modificările│pedagogică │generalist  │       │zi        │
  │    │                  │cel Mare    │și completările ulterioare)  │           │            │       │          │
  │    │                  │nr. 12, tel.│Nivel 5 (conform Hotărârii   │           │            │       │          │
  │    │                  │0261/713350 │Guvernului nr. 918/2013, cu  │           │            │       │          │
  │    │                  │            │modificările și completările │           │            │       │          │
  │    │                  │            │ulterioare)                  │           │            │       │          │
  └────┴──────────────────┴────────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────┴───────┴──────────┘


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul Educației Naționale
  Liviu-Marian Pop

  București, 19 septembrie 2017.
  Nr. 4.926.
  ----