LEGE nr. 427 din 18 iulie 2001
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 23 iulie 2001  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 59 din 26 mai 2000 privind Statutul personalului silvic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 30 mai 2000, cu următoarele modificări şi completări:
  1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 1. - (1) Personalul silvic, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, este format din persoanele care au pregătire de specialitate silvică atestata prin actul de absolvire a unei forme de învăţământ recunoscute în România şi care exercită efectiv profesiuni specifice activităţii în domeniul silviculturii."
  2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
  "Art. 2. - Personalul silvic îşi poate desfăşura activitatea în:
  a) aparatul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura, în inspectoratele silvice teritoriale pentru controlul aplicării regimului silvic în fondul forestier naţional, precum şi în oficiile cinegetice teritoriale;
  b) unităţile silvice care administrează fondul forestier proprietate publică a statului, precum şi în cele de cercetare ştiinţifică şi proiectare silvică;
  c) unităţile care administrează fondul forestier proprietate publică aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale: comune, oraşe, municipii şi în cele care administrează fond forestier proprietate privată indiviză aparţinând foştilor composesori, moşneni şi răzeşi sau moştenitorilor acestora, constituiţi în asociaţii, în condiţiile legii;
  d) structurile care administrează fondul forestier proprietate privată aparţinând unităţilor de cult, instituţiilor de învăţământ sau altor persoane juridice;
  e) structurile constituite de către persoane fizice care au în proprietate fond forestier."
  3. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:
  "CAPITOLUL II
  Categorii statutare ale personalului silvic"
  4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:
  "Art. 4. - Personalul silvic se diferentiaza, în funcţie de nivelul pregătirii profesionale, în următoarele categorii:
  a) personal silvic cu pregătire superioară, format din absolvenţi ai facultăţii de silvicultura şi ai cursurilor de scurta durata;
  b) personal silvic cu pregătire medie, format din absolvenţi ai liceului silvic şi ai şcolii tehnice silvice postliceale;
  c) personal silvic cu pregătire de baza, format din absolvenţi ai şcolii profesionale silvice."
  5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
  "Art. 5. - (1) Admiterea în Corpul silvic se face în baza următoarelor condiţii:
  a) să fie cetăţean român;
  b) să aibă vârsta de 18 ani împliniţi;
  c) să aibă pregătirea profesională prevăzută la art. 4 şi să fie angajat cu contract individual de muncă;
  d) sa nu fi fost condamnat penal pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni.
  (2) Modalitatea de admitere în Corpul silvic, precum şi evidenta membrilor acestui corp se stabilesc prin instrucţiunile aprobate prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă."
  6. Articolul 6 se abroga.
  7. La articolul 7, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  "(2) Durata corespunzătoare stagiului de debutant la toate categoriile de personal silvic este de minimum un an. Trecerea la următorul grad profesional se poate face din momentul în care este obţinut cel puţin calificativul anual <<bine>>."
  8. După articolul 7 se introduce capitolul III.
  9. La articolul 9, care devine articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 8. - (1) Angajarea personalului silvic în unităţile silvice centrale şi teritoriale se face prin concurs, iar promovarea în grade profesionale superioare se face prin examen."
  10. Articolul 8, care devine articolul 9, va avea următorul cuprins:
  "Art. 9. - (1) Personalului silvic i se va acorda pentru fiecare dintre gradele profesionale prevăzute la art. 7 câte 3 gradatii, I, II şi III, gradatia I fiind cea superioară.
  (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) gradele: inginer silvic debutant, inginer silvic, subinginer silvic debutant, tehnician silvic debutant, padurar debutant, brigadier silvic debutant, precum şi cel de inginer consilier silvic, care nu au gradatii."
  11. La articolul 10, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 10. - (1) Salarizarea va fi corelata cu gradul profesional în care se afla încadrat fiecare angajat."
  12. La articolul 11 alineatul (1), partea introductivă va avea următorul cuprins:
  "Art. 11. - (1) Pentru încadrarea personalului silvic pe grade profesionale, pentru promovarea în grade superioare şi pentru acordarea de gradatii, potrivit prevederilor art. 7 şi 9, se înfiinţează comisiile de încadrare şi promovare:"
  13. La articolul 14, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  "(2) Pentru activitate profesională deosebită şi numai pentru cei care au calificativul anual <<foarte bine>>, stagiul se poate reduce cu un an."
  14. Articolul 15 va avea următorul cuprins:
  "Art. 15. - Pentru persoanele care poseda actul legal de absolvire a unei forme de învăţământ prevăzute la art. 4, dar care şi-au desfăşurat activitatea în alte domenii decât silvicultura sau în alte activităţi din domeniul silviculturii şi care solicită încadrarea pe grade profesionale, în vederea participării la concurs pentru ocuparea unui post vacant dintr-o unitate silvică se va proceda astfel:
  a) cei care provin din activităţi desfăşurate în afară domeniului silviculturii vor fi încadraţi la nivelul de baza al categoriei profesionale ce corespunde pregătirii pe care o au;
  b) cei care au desfăşurat activităţi silvice şi forestiere în învăţământ, în cercetarea ştiinţifică de specialitate şi în proiectarea silvică, în unităţi de exploatări forestiere, precum şi în structurile administrative din domeniul privat al silviculturii vor fi încadraţi pe grade profesionale în baza propunerilor făcute de comisiile de încadrare şi promovare prevăzute la art. 11. Propunerile comisiilor se fac pe baza datelor prezentate în curriculum vitae şi a interviului susţinut de candidat."
  15. La articolul 16, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
  "(3) Modul de desfăşurare a examenelor de promovare prevăzute la art. 12, precum şi validarea rezultatelor obţinute la aceste examene, pentru personalul silvic din sectorul privat, se vor stabili prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă."
  16. La capitolul IV, titlul secţiunii 1 va avea următorul cuprins:
  "SECŢIUNEA 1
  Prevederi generale"
  17. La articolul 21, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:
  "Art. 21. - (1) Pentru personalul silvic angajat în unităţile silvice se întocmeşte în prima luna a fiecărui an, de către şeful ierarhic superior, caracterizarea activităţii pe care a desfăşurat-o în anul precedent. Calificativul ce urmează să fie acordat, pe baza aprecierii activităţii şi a comportării în serviciu, poate fi: <<nesatisfăcător>>, <<satisfăcător>>, <<bine>> şi <<foarte bine>>.
  (2) Caracterizarea şi calificativul propus de comisii se analizează şi se definitiveaza de conducerea unităţii sau subunitatii silvice din care face parte personalul silvic pentru care s-a întocmit caracterizarea şi se aproba prin rezoluţia conducătorului împuternicit sa emita decizii de angajare. Notările au caracter confidenţial, se aduc la cunoştinţa persoanei respective sub semnatura şi se păstrează la dosarul profesional."
  18. La articolul 24, alineatele (1), (3) şi (4) vor avea următorul cuprins:
  "Art. 24. - (1) Personalul silvic cu rezultate foarte bune în activitatea profesională poate primi distincţii, acte de multumire şi premii.
  ...................................................................
  (3) Acordarea de distincţii sau de acte de multumire şi premii se face pentru personalul din structurile prevăzute la art. 2, la propunerea direcţiei de specialitate din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura sau a conducerii Regiei Naţionale a Pădurilor, fiecare pentru personalul pe care îl are în subordine.
  (4) Premiul poate fi până la 20% din suma salariilor primite în ultimele 12 luni de angajatul premiat şi se acordă de unitatea la care este încadrat din fondul constituit în acest sens."
  19. Articolul 31 va avea următorul cuprins:
  "Art. 31. - Inginerii silvici care îşi exercită profesiunea în structurile prevăzute la art. 2 au dreptul de a executa măsurători topografice, expertize şi lucrări tehnice din domeniul silviculturii, precum şi hotarnicii, potrivit reglementărilor legale."
  20. Articolul 34 va avea următorul cuprins:
  "Art. 34. - Personalul silvic de toate gradele profesionale, cu o vechime minima de 5 ani în domeniul silviculturii, care îşi desfăşoară sau şi-a desfăşurat activitatea profesională în unităţile silvice care administrează fond forestier aflat în proprietatea publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, are dreptul sa primească gratuit, o singură dată în timpul activităţii, un volum de 10 mc lemn de lucru pentru construcţii. De acest drept poate beneficia şi personalul silvic ieşit la pensie, cu condiţia sa fi activat cel puţin 15 ani într-o unitate silvică şi sa nu fi primit gratuit asemenea material lemnos în timpul cat a fost angajatul unităţii silvice respective."
  21. Articolul 35 va avea următorul cuprins:
  "Art. 35. - Personalul silvic este obligat sa cunoască şi să aplice întocmai prevederile Codului silvic, precum şi cele cuprinse în actele normative în vigoare, specifice domeniului silviculturii."
  22. Articolul 37 va avea următorul cuprins:
  "Art. 37. - Comportamentul personalului silvic trebuie să se caracterizeze prin disciplina şi prin respectarea întocmai a dispoziţiilor legale, scrise sau verbale, date de organele ierarhice superioare, referitoare la executarea sarcinilor de serviciu. În relaţiile cu cetăţenii personalul silvic trebuie să dea dovadă de solicitudine şi să aibă o atitudine corecta şi demna."
  23. Articolul 40 va avea următorul cuprins:
  "Art. 40. - (1) Personalului silvic aflat în exerciţiul atribuţiilor de serviciu îi este interzis să execute lucrări sau sa desfăşoare activităţi care contravin regimului silvic.
  (2) Personalul silvic care deţine o funcţie de conducere răspunde pentru legalitatea dispoziţiilor pe care le da celor aflaţi în subordinea sa.
  (3) Calitatea de personal silvic angajat al unei unităţi silvice care administrează fond forestier proprietate publică a statului este incompatibilă cu aceea de proprietar, membru asociat sau de salariat al unei societăţi comerciale care desfăşoară activitate concurentiala sau cu care sunt stabilite relaţii contractuale. Incompatibilitatea are loc şi atunci când membrii de familie ai personalului silvic se afla în una dintre situaţiile de proprietar sau de membru asociat al unei asemenea societăţi comerciale. În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin familie se înţelege: soţul, sotia, copiii şi părinţii soţilor, care locuiesc şi gospodăresc împreună."
  24. Articolul 42 va avea următorul cuprins:
  "Art. 42. - (1) Omorul săvârşit asupra personalului silvic, în condiţiile stabilite de Codul penal la art. 175 alin. 1 lit. f), se pedepseşte cu detenţie pe viaţa.
  (2) Tentativa se pedepseşte."
  25. La articolul 48, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 48. - (1) Personalul care încalcă legile şi regulamentele specifice domeniului silviculturii, îndatoririle ce îi revin potrivit contractului individual de muncă, precum şi normele de comportare, aducând astfel daune intereselor silviculturii şi prestigiului instituţiei pe care o reprezintă, răspunde disciplinar, contraventional, civil sau penal, în funcţie de natura şi de gravitatea faptei săvârşite."
  26. La articolul 51, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:
  "Art. 51. - (1) Consiliul de disciplina al direcţiei de specialitate în domeniul gospodăririi pădurilor din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura, precum şi cel al Regiei Naţionale a Pădurilor sunt formate fiecare din 5 membri şi 2 supleanţi. Din aceste consilii vor face parte consilieri şi inspectori generali silvici, un consilier juridic, precum şi reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale reprezentative, iar în atribuţiile lor intra, pe lângă analizarea cazurilor de abateri disciplinare, şi cazurile care privesc retragerea calităţii de membru al Corpului silvic.
  (2) Consiliile de disciplina din cadrul direcţiilor silvice teritoriale sunt formate din câte 4 membri, respectiv 2 ingineri silvici de diverse grade profesionale, consilierul juridic al direcţiei silvice respective şi un reprezentant al sindicatului. Aceste consilii de disciplina analizează cazurile prezentate de comitetele directoare ale direcţiilor silvice, cu excepţia celor care fac obiectul sancţiunii privind retragerea calităţii de membru al Corpului silvic."
  27. Articolul 53 va avea următorul cuprins:
  "Art. 53. - Aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 48 alin. (2) se va face de către:
  a) conducerea direcţiei de specialitate cu atribuţii în domeniul gospodăririi pădurilor din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura, a Regiei Naţionale a Pădurilor şi a inspectoratelor silvice teritoriale, care aplica personalului silvic aflat în subordine directa sancţiunile prevăzute la lit. a)-g) inclusiv;
  b) directorii direcţiilor silvice care aplica personalului silvic din cadrul acestor direcţii, precum şi personalului silvic cu pregătire superioară din cadrul ocoalelor silvice din subordine sancţiunile prevăzute la lit. a)-g) inclusiv; pentru personalul silvic cu pregătire medie şi de baza vor aplica sancţiunile prevăzute la lit. a)-g);
  c) şefii ocoalelor silvice care aplica personalului silvic cu pregătire medie şi de baza din subordine sancţiunile prevăzute la lit. a)-c) inclusiv."
  28. Articolul 57 se abroga.
  29. Anexa va avea următorul cuprins:
      "ANEXA

                Încadrarea pe grade profesionale a personalului silvic
         
    Nr. crt.GradulVechimea minimă necesară1) - ani -
    A. Personalul silvic cu pregătire superioară
    1.Inginer silvic debutant-
    2.Inginer silvic1
    3.Inginer-şef silvic5
    4.Inginer inspector silvic132)
    5.Inginer inspector general silvic19
    6.Inginer consilier silvic25
    7.Subinginer silvic debutant-
    8.Subinginer silvic1
    9.Subinginer silvic principal72)
    B. Personalul silvic cu pregătire medie
    10.Tehnician silvic debutant-3)
    11.Tehnician silvic1
    12.Tehnician silvic principal92)
    C. Personalul silvic cu pregătire de bază
    13.Brigadier silvic debutant-3)
    14.Brigadier silvic1
    15.Pădurar debutant-3)
    16.Pădurar1

      1) Se referă la vechimea în activitatea desfăşurată în unităţile silvice.
      2) Acordarea gradelor profesionale de inginer inspector silvic, de
         subinginer silvic principal şi de tehnician silvic principal se face pe
         baza unui examen şi a unei lucrări de specialitate, potrivit art. 10 şi
         11 din prezenta ordonanţă de urgenţă.
      3) Acordarea gradului şi încadrarea ca padurar debutant sau brigadier
         silvic debutant se fac prin concurs, în limita posturilor vacante, cu
         respectarea condiţiilor de studii şi vechime."
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 10 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  PUSKAS VALENTIN-ZOLTAN
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI
  DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  -------