ORDIN nr. 352 din 7 martie 2022pentru aprobarea Procedurii de soluționare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 11 martie 2022
  Având în vedere dispozițiile art. 303 alin. (11) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 93 alin. (3), art. 169 și art. 342 alin. (1) și (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor, comunicat prin Adresa nr. 738.458 din 25.02.2022,
  în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,
  președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Procedura de soluționare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare, prevăzută în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Se aprobă modelul și conținutul următoarelor formulare:
  a) Decizie de rambursare a taxei pe valoarea adăugată, prevăzută în anexa nr. 2;
  b) Notificare privind prelungirea termenului de soluționare a decontului cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare, prevăzută în anexa nr. 3;
  c) Decizie privind încheierea procedurii de soluționare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare pentru contribuabilii declarați inactivi fiscal, prevăzută în anexa nr. 4.


  Articolul 3

  Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 4

  În sensul prezentului ordin, prin persoană impozabilă se înțelege persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, iar prin decont de TVA se înțelege decontul de taxă definit la art. 266 alin. (1) pct. 11 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 5
  (1) Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VII „Taxa pe valoarea adăugată“ din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.(2) Referirile la Codul de procedură fiscală din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 6
  (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică începând cu deconturile de TVA depuse începând cu data de 1 februarie 2022.(2) Deconturile cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare în curs de soluționare la data aplicării prezentului ordin se soluționează potrivit normelor legale în vigoare la momentul depunerii acestora.


  Articolul 7

  Structurile competente din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și organele fiscale centrale din subordine vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

  Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Mirela Călugăreanu

  București, 7 martie 2022.
  Nr. 352.

  Anexa nr. 1

  PROCEDURĂ
  de soluționare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare


  Anexa nr. 2


  DECIZIE DE RAMBURSARE A TAXEI PE VALOAREA ADĂUGATĂ

  Către
  Denumirea/Numele și prenumele: ............................................
  Codul de identificare fiscală: .................................................
  Domiciliul fiscal: localitatea ...................., str. ................................ nr. .........., bl. ..........., ap. ......., etaj ......, județul/sectorul ...................... .
  În baza art. 93 alin. (3) și a art. 169 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și a decontului de taxă pe valoarea adăugată pentru perioada fiscală ..............., înregistrat cu nr. ................. din ......................., se stabilește taxa pe valoarea adăugată de rambursat, astfel:
  [ ] TVA solicitată la rambursare ......................... lei;
  [ ] TVA aprobată la rambursare ......................... lei.

  Suma aprobată la rambursare urmează procedura prevăzută la art. 165, 167 sau 168, după caz, din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
  Prezenta decizie de rambursare a taxei pe valoarea adăugată poate fi contestată în termen de 45 de zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii, potrivit art. 270 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, la organul fiscal competent potrivit art. 272 alin. (1) din același act normativ.
  Conducătorul unității fiscale
  Numele și prenumele ....................................
  Semnătura și ștampila unității ........................


  Anexa nr. 3


  NOTIFICARE
  privind prelungirea termenului de soluționare a decontului cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare

  Către
  Persoana impozabilă (denumirea/numele și prenumele): .........................
  Codul de identificare fiscală: ..................................................
  Adresa: localitatea .................., str. .......................... nr. ............, bl. .........., ap. ........, etaj .........., județul/sectorul .....................
  Prin decontul cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare aferent lunii/trimestrului …..... anul ………. ați solicitat rambursarea sumei de ................. lei.
  Ca urmare a aplicării prevederilor legale în vigoare, întrucât decontul cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare îndeplinește condițiile prevăzute la art. 169 alin. ...... lit. ...... din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, soluționarea solicitării dumneavoastră de rambursare necesită efectuarea inspecției fiscale anticipate.
  Având în vedere dispozițiile art. 77 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă notificăm cu privire la termenul de soluționare a solicitării dumneavoastră de rambursare de cel mult 90 de zile de la data înregistrării cererii, prevederile alin. (2)-(4) ale aceluiași articol aplicându-se în mod corespunzător.
  Conducătorul unității fiscale
  Numele și prenumele ........................................
  Semnătura și ștampila unității ...........................


  Anexa nr. 4


  DECIZIE
  privind încheierea procedurii de soluționare a deconturilor cu sume negative de TVA
  cu opțiune de rambursare pentru contribuabilii pentru care organul fiscal competent
  a anulat din oficiu înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 316 alin. (11) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
  cu modificările și completările ulterioare

  Către
  Denumirea/Numele și prenumele: ..............................................
  Domiciliul fiscal: localitatea ......................., str. ............................... nr. ..........., bl. ........, ap. …..., etaj ......, județul/sectorul .......................
  Codul de identificare fiscală: ...................................................................
  În baza prevederilor cap. VI din Procedura de soluționare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 352/2022, și a Deciziei privind anularea înregistrării în scopuri de TVA nr. …………....../................, prin care vi s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 316 alin. (11) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, vă informăm că a încetat procedura de soluționare a decontului cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare aferent perioadei .............................................. .
  Sumele negative cuprinse în decont se pot cuprinde în primul decont de TVA care va fi depus după înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile, potrivit art. 316 alin. (12) din Codul fiscal.
  Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la data comunicării, potrivit prevederilor art. 270 alin. (1) din același act normativ.
  Aprobat
  Conducătorul unității fiscale
  Numele și prenumele ...................................................
  Semnătura și ștampila unității ......................................

  -----