ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 21 aprilie 2008
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei şi exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 25 aprilie 2008  Luând în considerare creşterea numărului cauzelor comunicate Guvernului de Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) în ultimul an, precum şi faptul că majoritatea dintre acestea sunt cauze repetitive,
  având în vedere cheltuielile nejustificate de la bugetul de stat pe care le presupune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a tuturor hotărârilor şi deciziilor pronunţate de CEDO în cauze repetitive,
  ţinând cont de modificările intervenite în practica CEDO, în special cu privire la soluţionarea cauzelor prin încheierea unor convenţii de soluţionare amiabilă şi prin formularea unor declaraţii unilaterale de către guvernul pârât,
  luând în considerare faptul că toate aceste elemente constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul UNIC

  Ordonanţa Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei şi exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 424 din 31 august 1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 87/2001, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 7. - (1) După ce Curtea comunică Agentului guvernamental cererea reclamantului, Agentul guvernamental sau reclamantul poate solicita tribunalului competent teritorial efectuarea unei expertize judiciare, care să constituie mijloc de probă în cauza aflată pe rolul Curţii."
  2. La articolul 8, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(4) Semnarea convenţiei de rezolvare pe cale amiabilă a cauzei nu poate avea loc decât după ce Curtea comunică Agentului guvernamental cererea reclamantului."
  3. După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 8^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 8^1. - (1) Rezolvarea unei cauze întemeiate pe o cerere individuală împotriva statului român se poate face şi prin declaraţia unilaterală a Guvernului.
  (2) Dispoziţiile art. 8 alin. (5) şi (6) se aplică în mod corespunzător."
  4. La articolul 10, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(4) Plata se efectuează în termenul prevăzut de hotărârea Curţii sau de convenţia de rezolvare pe cale amiabilă, iar, în lipsa acestui termen, plata se efectuează în termen de 3 luni de la data comunicării hotărârii Curţii, respectiv de la data semnării convenţiei de rezolvare pe cale amiabilă. Ministerul Economiei şi Finanţelor va calcula şi va plăti, după caz, şi penalităţile de întârziere, aşa cum se stipulează în hotărârea Curţii sau în convenţia de rezolvare pe cale amiabilă."
  5. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 11. - (1) Agentul guvernamental poate solicita Camerei Deputaţilor publicarea gratuită în Monitorul Oficial al României, Partea I, a deciziilor şi hotărârilor Curţii, pronunţate în cauzele în care statul român are calitatea de pârât.
  (2) Reclamantul într-o cauză în care Curtea a pronunţat o hotărâre prin care a constatat încălcarea de către România a unui articol din Convenţie poate solicita publicarea gratuită a hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea I, în vederea exercitării căii de atac a revizuirii în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă sau ale Codului de procedură penală. Cererea se formulează în scris şi se depune la registratura Ministerului Afacerilor Externe. Hotărârea se publică în termen de 3 luni de la data înregistrării cererii."
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul afacerilor externe,
  Lazăr Comănescu
  p. Ministrul economiei şi finanţelor,
  Cătălin Doica,
  secretar de stat
  Bucureşti, 21 aprilie 2008.
  Nr. 48.
  ----