ORDIN nr. 1.586/3.678/2020pentru modificarea Schemei de ajutor de stat - Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene și al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 1.060/2.857/2020
EMITENT
 • MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE Nr. 1.586 din 29 decembrie 2020
 • MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI Nr. 3.678 din 29 decembrie 2020
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1314 din 30 decembrie 2020
  Având în vedere:– prevederile secțiunii 3.1 - Ajutoare sub forma de granturi directe, avansuri rambursabile sau avantaje fiscale din Comunicarea CE - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 20.03.2020, modificată prin Comunicarea CE - Modificare a Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C 112 I/01), publicată în 4.04.2020, și prin Comunicarea CE - Modificare a Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 [C (2020) 3156 final], publicată în 5.05.2020, precum și prin Comunicarea CE - A treia modificare a Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19, publicată în Jurnalul Oficial al UE din 29.06.2020, și a patra modificare a Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 și modificarea anexei la Comunicarea Comisiei către statele membre privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul asigurării creditelor la export pe termen scurt;– prevederile Programului operațional Competitivitate 2014-2020, aprobat prin Decizia de punere în aplicare C (2014)10233, cu modificările ulterioare;– Decizia Comisiei Europene C (2020) 5949 din 27.08.2020 de aprobare a Schemei SA.58166 (2020/N) Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19, modificată prin Decizia Comisiei Europene C (2020) 9494 din 18.12.2020;– Regulamentul nr. 460/2020 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 martie 2020 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.301/2013, (UE) nr. 1.303/2013 și (UE) nr. 508/2014 în ceea ce privește anumite măsuri specifice menite să mobilizeze investiții în sistemele de sănătate ale statelor membre și în alte sectoare ale economiilor acestora ca reacție la epidemia de COVID-19 (Inițiativa pentru investiții ca reacție la coronavirus);– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 220/2020, cu modificările și completările ulterioare;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare;– Avizul Consiliului Concurenței nr. 10.645 din 19.08.2020 și nr. 14.651 din 17.11.2020,
  ținând cont de Referatul de aprobare al Direcției generale programe europene Competitivitate din cadrul Ministerului Fondurilor Europene cu nr. 119.415 din 29.12.2020,
  în temeiul prevederilor art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 14 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 44/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul investițiilor și proiectelor europene și ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului emit prezentul ordin.

  Articolul I

  Schema de ajutor de stat - Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene și al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 1.060/2.857/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 835 din 11 septembrie 2020, se modifică după cum urmează:1. La punctul 5 - Durata și bugetul schemei, subpunctul 5.1 va avea următorul cuprins:5.1 - Schema se aplică de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 30 iunie 2021.2. La punctul 5 - Durata și bugetul schemei, subpunctul 5.2 va avea următorul cuprins:5.2 - Bugetul total alocat este echivalentul în lei a sumei de 1.485.281.750 euro, din care 1.265.870.000 euro FEDR și 219.411.750 euro fonduri de la bugetul de stat, împărțit între cele 3 măsuri după cum urmează: – Măsura 1 - Microgrant în sumă fixă, sub formă de cost unitar: echivalentul în lei a sumei de 100.000.000 euro, din care 85.000.000 euro fonduri europene nerambursabile, 15.000.000 euro fonduri de la bugetul de stat; – Măsura 2 - Grant pentru capital de lucru, sub formă de cost unitar: echivalentul în lei al sumei de 907.031.250 euro, din care 765.000.000 euro fonduri europene nerambursabile, 142.031.250 euro fonduri de la bugetul de stat; – Măsura 3 - Grant pentru investiții în activități productive: echivalentul în lei al sumei de 478.250.500 euro, din care 415.870.000 euro fonduri europene, 62.380.500 euro cofinanțare de la bugetul de stat. Bugetul pentru această măsură se împarte între cele 8 regiuni ale României, după cum urmează: 15% pentru regiunea București-Ilfov, iar 85% pentru restul de 7 regiuni (Nord-Vest, Vest, Centru, Sud, Sud-Vest, Sud-Est, Nord-Est) și între cele 7 regiuni alocarea se împarte pe baza unei pro-rate stabilite pe baza a doi indicatori - populația și suprafața.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Cristian Ghinea
  Ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului,
  Claudiu-Iulius-Gavril Năsui

  ----