HOTĂRÂRE nr. 584 din 27 mai 2021pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.217/2006 privind constituirea mecanismului național pentru promovarea incluziunii sociale în România
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 3 iunie 2021
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 117 alin. (3) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Hotărârea Guvernului nr. 1.217/2006 privind constituirea mecanismului național pentru promovarea incluziunii sociale în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 808 din 26 septembrie 2006, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 1

  Se aprobă mecanismul național pentru promovarea incluziunii sociale, organizat la nivel central și județean.
  2. La articolul 2, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 2
  (1) În cadrul autorităților publice centrale ce au atribuții în unul dintre domeniile incluziunii sociale, respectiv protecție socială, ocuparea forței de muncă, locuire, educație, sănătate, digitalizare, mobilitate, securitate și siguranță personală, justiție, cultură, tineret, economie și dezvoltare rurală, se constituie un compartiment de incluziune socială, care are ca scop monitorizarea implementării angajamentelor asumate de România în documentele internaționale din domeniul incluziunii sociale.
  ................................................(3) Componența nominală a compartimentului de incluziune socială se stabilește prin ordin sau decizie a conducătorilor autorităților publice centrale din domeniile prevăzute la alin. (1) și cuprinde maximum 3 persoane, dintre care una va fi desemnată coordonator.
  3. La articolul 2 alineatul (2), parteaintroductivă și literele a), b), f) și g) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Compartimentul de incluziune socială prevăzut la alin. (1) are următoarele atribuții principale, în raport cu specificul domeniului de activitate al autorităților publice centrale în care funcționează:
  a) coordonează elaborarea strategiei naționale sau, după caz, a măsurilor de incluziune socială din strategiile sectoriale;
  b) monitorizează și evaluează implementarea strategiilor/măsurilor de incluziune socială prevăzute la lit. a);
  ................................................
  f) monitorizează periodic progresul realizat în raport cu obiectivele aprobate în strategiile prevăzute la lit. a) și cu indicatorii de incluziune socială;
  g) elaborează documentele necesare pentru redactarea Raportului privind incluziunea socială în România, definitivat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale.
  4. La articolul 4, alineatele (1), (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 4
  (1) Comisia națională este constituită din câte un reprezentant, la nivel de secretar de stat sau președinte, al conducătorilor autorităților publice centrale din domeniile prevăzute la art. 2 alin. (1).(2) Componența nominală a Comisiei naționale se stabilește prin decizie a prim-ministrului, pe baza propunerilor transmise Ministerului Muncii și Protecției Sociale, de conducătorii autorităților publice centrale din domeniile prevăzute la art. 2 alin. (1).
  ................................................(4) Procedura de lucru a Comisiei naționale se stabilește prin regulamentul propriu de organizare și funcționare, aprobat de comisie, în prima ședință.
  5. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 7
  (1) Principalele atribuții ale Comisiei naționale sunt următoarele:
  a) identificarea priorităților naționale din domeniul incluziunii sociale;
  b) formularea de propuneri și recomandări în vederea includerii priorităților prevăzute la lit. a) în strategia națională/strategiile sectoriale care includ măsuri în domeniul incluziunii sociale;
  c) coordonarea monitorizării și evaluării strategiei naționale/măsurilor de incluziune socială din strategiile sectoriale;
  d) avizarea Raportului național în domeniul incluziunii sociale.
  (2) Raportul național în domeniul incluziunii sociale se elaborează sub coordonarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale.
  6. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 8

  Comisia națională acționează prin direcția cu atribuții în domeniul politicilor de servicii sociale din cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale și prin compartimentele de incluziune socială organizate la nivelul autorităților publice centrale din domeniile prevăzute la art. 2 alin. (1), pentru a promova o strategie de convergență a politicilor în acest domeniu, fundamentate pe obiectivele stabilite în comun în vederea promovării coeziunii sociale.
  7. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 11
  (1) La nivelul instituției prefectului se organizează comisia județeană privind incluziunea socială, respectiv comisia privind incluziunea socială a municipiului București, având în principal următoarele atribuții și responsabilități:
  a) asigură cadrul de colaborare interinstituțională la nivelul județului pentru armonizarea politicilor destinate cunoașterii, prevenirii și combaterii situațiilor care determină sărăcia și riscul de excluziune socială;
  b) asigură consiliere autorităților administrației publice locale și instituțiilor publice la nivelul județului în vederea realizării măsurilor de prevenire și combatere a sărăciei și riscului de excluziune socială prin care se asigură oportunitățile și resursele necesare pentru participarea persoanelor vulnerabile în mod deplin la viața economică, socială și culturală a societății, precum și la procesul de luare a deciziilor care privesc viața și accesul lor la drepturile fundamentale;
  c) facilitează orice demers referitor la informarea, comunicarea și participarea tuturor instituțiilor din județ la măsurile pentru prevenirea și combaterea sărăciei și riscului de excluziune socială;
  d) sprijină autoritățile administrației publice locale din unitățile administrativ-teritoriale din județ în procesul de evaluare a nevoilor comunității și de fundamentare a programelor de acțiuni comunitare pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale prevăzute la art. 35 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  e) dezbat și avizează strategiile județene de dezvoltare a serviciilor sociale anterior aprobării lor prin hotărâre a consiliului județean;
  f) emit aviz consultativ pentru planurile anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și/sau finanțate de consiliile județene, de consiliile locale ale sectoarelor municipiului București, precum și de Consiliul General al Municipiului București, anterior supunerii acestora spre aprobare prin hotărâre a consiliului județean/consiliului local al sectorului/ Consiliului General al Municipiului București;
  g) elaborează și aprobă planul județean/al municipiului București din domeniul incluziunii sociale;
  h) sprijină dezvoltarea serviciilor sociale la nivelul județului, respectiv al municipiului București;
  i) facilitează procesul de colaborare interinstituțională între serviciile publice deconcentrate, serviciile publice de interes local/județean, furnizorii publici și privați de servicii de interes public, organizații neguvernamentale în toate domeniile procesului de incluziune socială;
  j) facilitează încheierea de protocoale de colaborare la nivel local și județean în vederea dezvoltării și implementării serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale;
  k) colaborează cu Comisia pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din așezările informale, sprijinul metodologic și operațional pentru autoritățile administrației publice locale, precum și monitorizarea îndeplinirii responsabilităților și implementării acțiunilor stabilite la nivel local, prevăzută la art. 22^1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;
  l) promovează acțiuni de informare și conștientizare a cetățenilor asupra drepturilor acestora, inclusiv în ceea ce privește dreptul de a beneficia de servicii comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale;
  m) monitorizează realizarea obiectivelor prevăzute în planurile județene și efectuează informări periodice cu privire la situația și evoluția stării sociale a județului;
  n) prezintă anual Comisiei Naționale privind Incluziunea Socială informări asupra stadiului de realizare a priorităților asumate prin planul județean anual;
  o) facilitează orice demers referitor la informare, comunicare și participare a tuturor instituțiilor din județ la implementarea măsurilor de incluziune socială.
  (2) Planul județean de incluziune socială acoperă cel puțin domeniile de intervenție prevăzute în strategia națională de incluziune socială și are în vedere măsuri pentru asigurarea drepturilor persoanelor la locuință, la asistență socială și medicală, la educație și la loc de muncă.(3) La elaborarea planului județean de incluziune socială, comisia județeană de incluziune socială are în vedere:
  a) strategiile locale de dezvoltare ale unităților administrativ-teritoriale din județ;
  b) programele de acțiuni comunitare pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale, aprobate prin hotărâre a consiliului local, potrivit prevederilor art. 35 din Legea nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  c) strategiile locale, respectiv strategia județeană de dezvoltare a serviciilor sociale;
  d) strategia națională de incluziune socială și strategiile sectoriale din domeniile-cheie de intervenție/cele 12 domenii din tabloul de bord social/principiile pilonului european al drepturilor sociale;
  e) măsurile necesare în vederea colaborării dintre serviciile publice deconcentrate, serviciile publice de interes local/ județean, furnizorii publici și privați de servicii de interes public, organizații neguvernamentale etc. în toate domeniile procesului de incluziune socială, în vederea implementării măsurilor de incluziune socială prevăzute în strategiile locale și sectoriale sau, după caz, în atribuțiile serviciului public de interes local/județean, conform legii;
  f) protocoalele de colaborare în vederea acordării serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale încheiate în scopul asigurării drepturilor persoanelor la locuință, la asistență socială și medicală, la educație și la loc de muncă;
  g) reglementările Legii nr. 350/2001, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la așezările informale.
  (4) Modelul-cadru al planului județean de incluziune socială se aprobă prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale.
  8. La articolul 12, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Reprezentanții unităților administrativ-teritoriale în care aproximativ o treime din populație locuiește în zone, respectiv sectoare de recensământ defavorizate sunt membri în comisia județeană de incluziune socială.9. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 13

  Secretariatul comisiei județene privind incluziunea socială se asigură de compartimentul de incluziune socială din cadrul agenției județene pentru plăți și inspecție socială.
  10. La articolul 14, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În scopul exercitării atribuțiilor compartimentului de incluziune socială, numărul de posturi se asigură prin redistribuire în cadrul numărului maxim de posturi aprobat pentru fiecare autoritate publică centrală din domeniile prevăzute la art. 2 alin. (1).11. Articolul 17 se abrogă.12. Anexele nr. 1-3 se abrogă.13. În tot cuprinsul hotărârii, sintagma „Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei“ se înlocuiește cu sintagma „Ministerul Muncii și Protecției Sociale“, sintagma „Direcția politici, strategii, programe incluziune socială“ se înlocuiește cu sintagma „Direcția cu atribuții în domeniul politicilor de servicii sociale“, iar sintagma „unitate de incluziune socială“ se înlocuiește cu sintagma „compartiment de incluziune socială“.


  Articolul II

  În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, ministrul muncii și protecției sociale emite ordinul pentru aprobarea Modelului-cadru al planului județean de incluziune socială, prevăzut la art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.217/2006, cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre.


  Articolul III

  Hotărârea Guvernului nr. 1.217/2006 privind constituirea mecanismului național pentru promovarea incluziunii sociale în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 808 din 26 septembrie 2006, cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul muncii și protecției sociale,
  Mihnea-Claudiu Drumea,
  secretar de stat
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila Zoltán
  Ministrul sănătății,
  Ioana Mihăilă
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul educației,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  Ministrul finanțelor,
  Alexandru Nazare

  București, 27 mai 2021.
  Nr. 584.
  ----