HOTĂRÂRE nr. 1.397 din 28 decembrie 2010
privind modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 31 decembrie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 296^19 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  (1) Se aprobă modelul şi conţinutul "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate", precum şi anexele nr. 1.1 "Anexa angajator" şi nr. 1.2 "Anexa asigurat" la aceasta, prevăzute în anexa nr. 1.
  (2) Anexa nr. 1.1 "Anexa angajator" şi anexa nr. 1.2 "Anexa asigurat" fac parte integrantă din formularul prevăzut la alin. (1).
  (3) Se aprobă nomenclatoarele prevăzute în anexele nr. 2-6.


  Articolul 2

  Formularul prevăzut la art. 1 se completează şi se depune conform instrucţiunilor prevăzute în anexa nr. 7.


  Articolul 3

  (1) Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajator sau entităţi asimilate angajatorului, prevăzute la art. 296^3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia depunerii declaraţiilor prevăzute la art. 1 prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, cu respectarea condiţiilor prevăzute în anexa nr. 8, prin intermediul portalului e-România.
  (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), până la data de 1 iulie 2011, formularul "Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate" se poate depune la organul fiscal competent sau la oficiile acreditate de Ministerul Finanţelor Publice, în format hârtie, semnat şi ştampilat, conform legii, însoţit de declaraţia în format electronic, pe suport electronic.


  Articolul 4

  Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare a formularului prevăzut la art. 3 alin. (2) sunt stabilite în anexa nr. 9.


  Articolul 5

  Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 6

  "Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate" se utilizează pentru declararea contribuţiilor sociale datorate, începând cu obligaţiile aferente lunii ianuarie 2011, cu termen de depunere până la data de 25 februarie 2011 inclusiv.


  Articolul 7

  Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  --------------
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Ialomiţianu
  Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
  Ioan Nelu Botiş
  Ministrul comunicaţiilor şi societăţii
  informaţionale,
  Valerian Vreme
  Bucureşti, 28 decembrie 2010.
  Nr. 1.397.


  Anexa 1

      112

                    DECLARAŢIE PRIVIND OBLIGAŢIILE DE PLATĂ A
                   CONTRIBUŢIILOR SOCIALE, IMPOZITULUI PE VENIT
                   ŞI EVIDENŢA NOMINALĂ A PERSOANELOR ASIGURATE

                                          ┌───────────────────────────┐
                                          │ Perioada de raportare │
                                          ├───────┬────────┬───┬──────┤
                                          │Lună │ │An │ │
                                          └───────┴────────┴───┴──────┘
                               ┌──────┐
      Declaraţie Rectificativă │ │
                               └──────┘

      DATE DE IDENTIFICARE A PLĂTITORULUI
                                  ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
      Cod de identificare fiscală │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
                           ┌──────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─────────────────┐
      Denumire │ │
                           ├──────────────────────────────────────────────────┤
      Adresă domiciliu │ │
      fiscal │ │
                           ├────────┬─────────┬────┬────────┬───────┬─────────┤
                           │Telefon │ │Fax │ │E-mail │ │
                           └────────┴─────────┴────┴────────┴───────┴─────────┘

      SECŢIUNEA - Creanţe fiscale
      ┌────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐
      │Nr. │ Denumire creanţă fiscală │ Suma │
      │Crt.│ │ │
      ├────┼─────────────┬──────────────────┼───────────────────────┬─────────┤
      │ │ │ │1. Datorată │ │
      │ │ │ ├───────────────────────┼─────────┤
      │ │Cod bugetar │ │2. Deductibilă │ │
      │ │ │ ├───────────────────────┼─────────┤
      │ │ │ │3. De plată (rd.1-rd.2)│ │
      ├────┴─────────────┴──────────────────┴───────────────────────┼─────────┤
      │Total obligaţii de plată │ │
      └─────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘
      Prezenta declaraţie reprezintă titlu de creanţă şi produce efectele juridice
  ale înştiinţării de plată de la data depunerii acesteia, în condiţiile legii.

      Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice declar că datete din
  această declaraţie sunt corecte şi complete
      ┌───────────────────┬─────────┬─────────┬───────┬───────────────────────┐
      │ Nume, │ │Prenume, │ │ │
      ├───────────────────┼─────────┴─────────┴───────┤ │
      │Funcţia/calitatea │ │ Semnătura şi ştampila │
      └───────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────┘

      Loc rezervat autorităţii competente
      ┌────────────────────────┬───────────────┬───────────┬──────────────────┐
      │Număr de înregistrare │ │Din data │ │
      └────────────────────────┴───────────────┴───────────┴──────────────────┘

      Număr de operator de date cu caracter personal 759


      Cod 14.13.01.01/d.u


  Anexa 1.1
  Anexa angajator

      SECŢIUNEA A - Alte date de identificare a plătitorului
                              ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬────┐
      Număr ordine registrul │ │ │ │/│ │ │ │ │ │/│ │ │ │ │ Cod CAEN │ │ │ │
      comerţului ┌───┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴────────────┴─┴─┴────┤
      Adresă sediu social │ │
                          ├────────┬──────────┬────┬──────────┬───────┬─────────┤
                          │Telefon │ │Fax │ │E-mail │ │
                          └────────┴┬───┬───┬─┴────┴───┬────┬─┴───────┴───┬─────┤
      Casa de asigurări de sănătate │ │ │ Tarif de │ │ Datorează │ │
      angajator │ │ │ risc (%) │ │ contribuţii │ │
                                    └───┴───┘ └────┘ accidente └─────┘
                                                              de muncă D/N

      SECŢIUNEA B - Indicatori statistici
      ┌──┬───────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
      │ 1│Număr de asiguraţi şomaj │ │
      ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
      │ 2│Număr de asiguraţi concedii şi indemnizaţii │ │
      ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
      │ 3│Număr de asiguraţi pentru care angajatorul datorează CAS │ │
      ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
      │ 4│Total fond de salarii brute │ │
      └──┴───────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘

      SECŢIUNEA C
      C.1. Condiţii de muncă
      ┌────┬──────────┬───────────┬─────────────┬────────────┬──────────────────┐
      │Nr. │ Condiţii │Total venit│ Total bază │ Scutiri │ Contribuţie CAS -│
      │crt.│ de muncă │ realizat │de calcul a │ angajator │ angajator │
      │ │ │ │contribuţiei │ │ │
      │ │ │ │ la BASS │ │ │
      │ │ │ │ aferentă │ │ │
      │ │ │ │indemnizaţiei│ │ │
      │ │ │ │ conform │ │ │
      │ │ │ │ O.U.G. nr. │ │ │
      │ │ │ │ 158/2005 │ │ │
      ├────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────┼──────────────────┤
      │ 1 │normale │ │ │ │ │
      ├────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤ │
      │ 2 │deosebite │ │ │ │ │
      ├────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤ │
      │ 3 │speciale │ │ │ │ │
      ├────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤ │
      │ 4 │Total │ │ │ │ │
      └────┴──────────┴───────────┴─────────────┴────────────┴──────────────────┘
      ┌──┬───────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
      │ 5│Bază calcul punctaj şomaj tehnic beneficiar de scutire │ │
      ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
      │ 6│Total sumă de recuperat de angajator de la BASS, aferentă │ │
      │ │lunii de raportare │ │
      ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
      │ 7│Total sumă de recuperat de angajator de la FAAMBP, aferentă│ │
      │ │lunii de raportare │ │
      └──┴───────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘

      C.2. Indemnizaţii sănătate (conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
  158/2005, cu modificările şi completările ulterioare)
      ┌───┬──────────────────┬────┬─────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
      │Nr │ Tip indemnizaţie │ Nr.│Total│ Zile │ Zile │ Suma │ Suma │
      │crt│ │ ca-│zile │prestaţii│prestaţii│suportată│suportată│
      │ │ │zuri│pres-│suportate│suportate│ de anga-│ din │
      │ │ │ │taţii│de anga- │ din │ jator │ FNUASS │
      │ │ │ │ │ jator │ FNUASS │ │ │
      ├───┼──────────────────┼────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
      │ 1│Incapacitate │ │ │ │ │ │ │
      │ │temporară de muncă│ │ │ │ │ │ │
      ├───┼──────────────────┼────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
      │ 2│Prevenire │ │ │ │ │ │ │
      │ │îmbolnăvire │ │ │ │ │ │ │
      ├───┼──────────────────┼────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
      │ 3│Sarcină şi lăuzie │ │ │ │ │ │ │
      ├───┼──────────────────┼────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
      │ 4│Îngrijire copil │ │ │ │ │ │ │
      │ │bolnav │ │ │ │ │ │ │
      ├───┼──────────────────┼────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
      │ 5│Risc maternal │ │ │ │ │ │ │
      ├───┼──────────────────┼────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
      │ 6│Total │ │ │ │ │ │ │
      └───┴──────────────────┴────┴─────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
      ┌──┬───────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
      │ 7│Total contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii, │ │
      │ │calculate la fond salarii │ │
      ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
      │ 8│Total contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii datorate │ │
      │ │pentru indemnizaţiile suportate din FAAMBF │ │
      ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
      │ 9│Total contribuţii datorate pentru concedii şi indemnizaţii │ │
      ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
      │10│Total cuantum prestaţii de suportat din bugetul FNUASS │ │
      │ │pentru concedii şi indemnizaţii │ │
      ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
      │11│Total sumă recuperată de angajator din contribuţia lunii │ │
      │ │curente │ │
      ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
      │12│Total sumă de virat la FNUASS pentru concedii şi │ │
      │ │indemnizaţii │ │
      ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
      │13│Total sumă rămasă de recuperat de la FNUASS pentru concedii│ │
      │ │şi indemnizaţii │ │
      └──┴───────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘

      C.3. Indemnizaţii pentru accidente de muncă şi boli profesionale
      ┌───┬───────────────────────────┬────┬─────────┬─────────────┬────────────┐
      │Nr │ Tip indemnizaţie │ Nr.│ Zile │ Suma totală │ Suma │
      │crt│ │ ca-│prestaţii│ accidente │ suportată │
      │ │ │zuri│ │ de muncă │ din FAAMFB │
      ├───┼───────────────────────────┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
      │ 1│Incapacitate temporară de │ │ │ │ │
      │ │muncă │ │ │ │ │
      ├───┼───────────────────────────┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
      │ 2│Trecerea temporară la alt │ │ │ │ │
      │ │loc de muncă │ │ │ │ │
      ├───┼───────────────────────────┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
      │ 3│Reducerea timpului de lucru│ │ │ │ │
      ├───┼───────────────────────────┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
      │ 4│Cursuri de calificare şi │ │ │ │ │
      │ │reconversie profesională │ │ │ │ │
      ├───┼───────────────────────────┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
      │ 5│Total │ │ │ │ │
      └───┴───────────────────────────┴────┴─────────┴─────────────┴────────────┘
                         ┌─────────────┬────────┬──────┬──────────────┐
      Ajutoare de deces │Număr cazuri │ │Sumă │ │
                         └─────────────┴────────┴──────┴──────────────┘
      C.4. Sumă scutită din contribuţia la şomaj a angajatorului ┌──────────────┐
      potrivit prevederilor legale în vigoare │ │
                                                                 └──────────────┘

      C.5. Subvenţii/ scutiri/ reduceri (conform Legii nr. 76/2002, cu
  modificările şi completările ulterioare)
      ┌────┬────────────────────────────┬────────────────────┬──────────────────┐
      │Nr. │ Subvenţie/scutire/reducere │ Sumă de recuperat │Sumă de restituit │
      │crt.│ │ din contribuţia │de la AJOFM/AMOFM │
      │ │ │ datorată │ │
      ├────┼────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤
      │ 1 │ │ │ │
      └────┴────────────────────────────┴────────────────────┴──────────────────┘
      ┌────────────────────────────────────────────┬───────────────┬────────────┐
      │C.6. Contribuţie şomaj datorată de angajator│Bază de calcul │Contribuţie │
      │ ├───────────────┼────────────┤
      └────────────────────────────────────────────┴───────────────┴────────────┘
      ┌────────────────────────────────────────────┬───────────────┬────────────┐
      │C.7. Contribuţie fond de garantare datorată │Bază de calcul │Contribuţie │
      │de angajator ├───────────────┼────────────┤
      └────────────────────────────────────────────┴───────────────┴────────────┘

      Secţiunile D şi E se completează numai de instituţii asimilate angajatorilor

      SECŢIUNEA D - Indicatori statistici
      ┌──┬───────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
      │ 1│Număr de asiguraţi şomaj │ │
      ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
      │ 2│Număr de asiguraţi (concedii şi indemnizaţii) │ │
      ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
      │ 3│Număr de asiguraţi pentru care angajatorul datorează CAS │ │
      ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
      │ 4│Total indemnizaţii de şomaj │ │
      └──┴───────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘

      SECŢIUNEA E
      E.1. Condiţii de muncă
      ┌─────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────┐
      │Condiţii │ Total venit realizat │ Total bază de calcul │ │
      │de muncă │ │a contribuţiei la BASS│Contribuţie CAS -│
      │ │ │ de muncă aferentă │ angajator │
      │ │ │ indemnizaţiei cf. │ │
      │ │ │ O.U.G. nr. 153/2005 │ │
      ├─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────┤
      │normale │ │ │ │
      └─────────┴──────────────────────┴──────────────────────┴─────────────────┘

      E.2. Indemnizaţii sănătate (conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
  158/2005, cu modificările şi completările ulterioare)
      ┌───┬───────────────────────────┬────┬─────────┬─────────────┬────────────┐
      │ │ │ │ Total │ Zile pres- │ │
      │Nr │ Tip indemnizaţie │ Nr.│ zile │ taţii supor-│ Suma │
      │crt│ │ ca-│prestaţii│ tate din │ suportată │
      │ │ │zuri│ │ FNUASS │ din FNUASS │
      ├───┼───────────────────────────┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
      │ 1│Incapacitate temporară de │ │ │ │ │
      │ │muncă │ │ │ │ │
      ├───┼───────────────────────────┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
      │ 2│Prevenire îmbolnăvire │ │ │ │ │
      ├───┼───────────────────────────┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
      │ 3│Sarcină şi lăuzie │ │ │ │ │
      ├───┼───────────────────────────┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
      │ 4│Îngrijire copil bolnav │ │ │ │ │
      ├───┼───────────────────────────┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
      │ 5│Risc maternal │ │ │ │ │
      ├───┼───────────────────────────┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
      │ 6│Total │ │ │ │ │
      └───┴───────────────────────────┴────┴─────────┴─────────────┴────────────┘
      ┌──┬───────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
      │ 7│Total contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii calculate│ │
      │ │la total indemnizaţii │ │
      ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
      │ 8│Total contribuţii concedii şi indemnizaţii datorate pentru │ │
      │ │indemnizaţiile suportate din FAAMBP │ │
      ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
      │ 9│Total contribuţii datorate pentru concedii şi indemnizaţii │ │
      ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
      │10│Total cuantum prestaţii de suportat din bugetul FNUASS │ │
      │ │pentru concedii şi indemnizaţii │ │
      ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
      │11│Total sumă recuperată de instituţia asimilată angajatorului│ │
      │ │din contribuţia lunii curente │ │
      ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
      │12│Total sumă de virat la FNUASS pentru concedii şi │ │
      │ │indemnizaţii │ │
      ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
      │13│Total sumă rămasă de recuperat de la FNUASS pentru concedii│ │
      ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
      │ │şi indemnizaţii │ │
      └──┴───────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘

      E.3. Indemnizaţii pentru accidente de muncă şi boli profesionale
      ┌───┬───────────────────────────┬────┬─────────┬─────────────┬────────────┐
      │Nr │ Tip indemnizaţie │ Nr.│ Zile │ Suma totală │ Suma │
      │crt│ │ ca-│prestaţii│ accidente │ suportată │
      │ │ │zuri│ │ de muncă │ din FAAMFB │
      ├───┼───────────────────────────┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
      │ 1│Incapacitate temporară de │ │ │ │ │
      │ │muncă │ │ │ │ │
      ├───┼───────────────────────────┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
      │ 2│Trecerea la alt loc de │ │ │ │ │
      │ │muncă │ │ │ │ │
      ├───┼───────────────────────────┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
      │ 3│Reducerea timpului de lucru│ │ │ │ │
      ├───┼───────────────────────────┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
      │ 4│Cursuri de calificare şi │ │ │ │ │
      │ │reconversie profesională │ │ │ │ │
      ├───┼───────────────────────────┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
      │ 5│Total │ │ │ │ │
      └───┴───────────────────────────┴────┴─────────┴─────────────┴────────────┘
                         ┌────────────────┬────────┬──────┬──────────────┐
      Ajutoare de deces │Număr de cazuri │ │Sumă │ │
                         └────────────────┴────────┴──────┴──────────────┘

      SECŢIUNEA F - Impozit pe venitul din salarii, defalcat pe sediul principal
  şi sediile secundare

      F.1. Sediu principal
      ┌────────────────┬──────────────────────┐
      │Suma de plată │ │
      └────────────────┴──────────────────────┘

      F.2. Sedii secundare
      ┌────────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
      │Nr. Crt.│ Cod de înregistrare fiscală sediu secundar │ Sumă de plată │
      ├────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
      │ │ │ │
      ├────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
      │ ... │ ... │ ... │
      └────────┴────────────────────────────────────────────┴───────────────┘


  Anexa 1.2
  Anexa asigurat

      DATE DE IDENTIFICARE A ASIGURATULUI
               ┌─────┐
      Nr. crt. │ │
               ├─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
      CNP/NIF │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ CNP/NIF │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
               ├─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴┬┴─┘ anterior ├─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
      Nume │ │ Nume anterior │ │
               ├──────────────────────┤ Prenume ├─────────────────────────┤
      Prenume │ │ anterior │ │
               └──────────────────────┘ └─────────────────────────┘
                    ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
     Data angajare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Data plecare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
                    └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
                                                    ┌──┬──┐
      Casa de asigurări de sănătate a asiguratului │ │ │
                                                    └──┴──┘ ┌─────────┐
      Asigurat/neasigurat pentru concedii şi │ │
      indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate ├─────────┤
      Asigurat în sistemul de asigurări pentru şomaj │ │
                                                                  └─────────┘

      DETALII COASIGURAŢI
      ┌─────────────┬─────────────────────────┬─────────────┬─────────────┐
      │Tip asigurat │ CNP │ Nume │ Prenume │
      ├─────────────┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─────────────┼─────────────┤
      │Părinte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      ├─────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─────────────┼─────────────┤
      │Părinte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      ├─────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─────────────┼─────────────┤
      │Soţ/Soţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      └─────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─────────────┴─────────────┘

      SECŢIUNEA A
      ┌───┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┐
      │ 1│Tip asigurat din punct de vedere al contractului de muncă │ │
      ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
      │ 2│Pensionar │ │
      ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
      │ 3│Tip contract de muncă din punct de vedere al timpului de lucru │ │
      ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
      │ 4│Ore normă zilnică contract │ │
      ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
      │ 5│Ore lucrate efectiv în lună │ │
      ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
      │ 6│Ore suspendate în lună │ │
      ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
      │ 7│Total zile lucrate │ │
      ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
      │ 8│Venit brut realizat │ │
      ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
      │ 9│Bază Contribuţie Individuală ŞOMAJ │ │
      ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
      │ 10│Contribuţie Individuală ŞOMAJ │ │
      ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
      │ 11│Bază Contribuţie Individuală SĂNĂTATE │ │
      ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
      │ 12│Contribuţie Individuală SĂNĂTATE │ │
      ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
      │ 13│Bază Contribuţie Individuală ASIGURĂRI SOCIALE plafonată │ │
      ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
      │ 14│Contribuţie individuală ASIGURĂRI SOCIALE │ │
      ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
      │ 15│Baza de calcul pentru contribuţia la fondul de garantare │ │
      └───┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┘

      SECŢIUNEA B
      B.1. Contract / Contracte de muncă sau/şi şomaj tehnic beneficiar de scutire
      ┌───┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┐
      │ 1│Tip asigurat din punct de vedere al contractului de muncă │ │
      ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
      │ 2│Pensionar │ │
      ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
      │ 3│Tip contract muncă din punct de vedere al timpului de lucru │ │
      ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
      │ 4│Ore normă zilnică contract │ │
      ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
      │ 5│Ore lucrate efectiv în lună │ │
      ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
      │ 6│Ore suspendate lună │ │
      ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
      │ 7│Din care ore şomaj tehnic în lună, beneficiare de scutire │ │
      ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
      │ 8│Total zile lucrate │ │
      ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
      │ 9│Zile şomaj tehnic beneficiare de scutire │ │
      ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
      │ 10│Baza de calcul la contribuţia individuală ŞOMAJ │ │
      ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
      │ 11│Baza de calcul pentru contribuţia la fondul de garantare │ │
      └───┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┘

      B.1.1. Scutiri la plată
      ┌───┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┐
      │ 1│Motiv scutire │ │
      ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
      │ 2│ANGAJATOR - Suma pentru care se beneficiază de scutire ŞOMAJ │ │
      ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
      │ 3│ANGAJATOR - Suma pentru care se beneficiază de scutire SĂNĂTATE│ │
      ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
      │ 4│ANGAJATOR - Suma pentru care se beneficiază de scutire │ │
      │ │ASIGURĂRI SOCIALE ŞI ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI │ │
      │ │BOLI PROFESIONALE în condiţii normale de muncă │ │
      ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
      │ 5│ANGAJATOR - Suma pentru care se beneficiază de scutire │ │
      │ │ASIGURĂRI SOCIALE ŞI ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI │ │
      │ │BOLI PROFESIONALE în condiţii deosebite de muncă │ │
      ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
      │ 6│ANGAJATOR - Suma pentru care se beneficiază de scutire │ │
      │ │ASIGURĂRI SOCIALE ŞI ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI │ │
      │ │BOLI PROFESIONALE în condiţii speciale de muncă │ │
      ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
      │ 7│ASIGURAT - Suma pentru care se beneficiază de scutire ŞOMAJ │ │
      ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
      │ 8│ASIGURAT - Suma pentru care se beneficiază de scutire SĂNĂTATE │ │
      ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
      │ 9│ASIGURAT - Suma pentru care se beneficiază de scutire ASIGURĂRI│ │
      │ │SOCIALE în condiţii normale de muncă │ │
      ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
      │ 10│ASIGURAT - Suma pentru care se beneficiază de scutire ASIGURĂRI│ │
      │ │SOCIALE în condiţii deosebite de muncă │ │
      ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
      │ 11│ASIGURAT - Suma pentru care se beneficiază de scutire ASIGURĂRI│ │
      │ │SOCIALE în condiţii speciale de muncă │ │
      └───┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┘

      B.2. C.N.P.A.S. - Condiţii de muncă
      ┌───┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┐
      │ 1│Indicativ condiţii speciale │ │
      ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
      │ 2│Zile lucrate în condiţii normale │ │
      ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
      │ 3│Zile lucrate în condiţii deosebite │ │
      ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
      │ 4│Zile lucrate în condiţii speciale │ │
      ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
      │ 5│Venit brut realizat - condiţii normale │ │
      ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
      │ 6│Venit brut realizat - condiţii deosebite │ │
      ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
      │ 7│Venit brut realizat - condiţii speciale │ │
      └───┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┘

      B.3. Indemnizaţii Asigurări Sociale conform Ordonanţei de urgenţă a
  Guvernului nr. 158/2005. cu modificările şi completările ulterioare sau Prestaţii
  conform Legii nr. 346/2002, republicată
      ┌───┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┐
      │ 1│Zile Indemnizaţii în condiţii normale │ │
      ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
      │ 2│Zile Indemnizaţii în condiţii deosebite │ │
      ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
      │ 3│Zile Indemnizaţii în condiţii speciale │ │
      ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
      │ 4│Total zile lucrătoare concediu medical (conform O.U.G. nr. │ │
      │ │158/2005) │ │
      ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
      │ 5│Total zile lucrătoare concediu medical pentru accidente │ │
      │ │de muncă │ │
      ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
      │ 6│Zile prestaţii suportate din FAAMBP │ │
      ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
      │ 7│Zile de concediu fără plată indemnizaţie pentru creşterea │ │
      │ │copilului după primele 3 naşteri │ │
      ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
      │ 8│Bază de calcul a CAS aferentă indemnizaţiilor (conform O.U.G. │ │
      │ │nr. 158/2005) - asigurat │ │
      ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
      │ 9│Sumă prestaţii de asigurări sociale suportată de angajator │ │
      │ │(conform Legii 346/2002) │ │
      ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
      │ 10│Sumă prestaţii de asigurări sociale suportată din FAAMBP │ │
      ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
      │ 11│Total venit asigurat din indemnizaţii/prestaţii │ │
      ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
      │ 12│Total indemnizaţie sănătate suportată de angajator (cf. O.U.G. │ │
      │ │nr. 158/2005) │ │
      ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
      │ 13│Total indemnizaţie sănătate suportată din FNUASS │ │
      └───┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┘

      B.4. Centralizator
      ┌───┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┐
      │ 1│Total zile lucrate │ │
      ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
      │ 2│Total zile şomaj tehnic beneficiare de scutire │ │
      ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
      │ 3│Bază Contribuţie Individuală ŞOMAJ │ │
      ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
      │ 4│Contribuţie Individuală ŞOMAJ │ │
      ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
      │ 5│Bază Contribuţie Individuală SĂNĂTATE │ │
      ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
      │ 6│Contribuţie Individuală SĂNĂTATE │ │
      ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
      │ 7│Bază Contribuţie Individuală ASIGURĂRI SOCIALE plafonată │ │
      ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
      │ 8│Contribuţie Individuală ASIGURĂRI SOCIALE │ │
      ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
      │ 9│Baza de calcul pentru contribuţia la fondul de garantare │ │
      └───┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┘

      SECŢIUNEA C - Raportări pentru asiguraţi, completate de alte entităţi
  asimilate angajatorului
      ┌───┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┐
      │ 1│Tip asigurat alte entităţi asimilate │ │
      ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
      │ 2│Zile │ │
      ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
      │ 3│Total zile concediu medical (conform O.U.G. nr. 158/2005) │ │
      ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
      │ 4│Zile concediu medical pentru accidente de muncă │ │
      ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
      │ 5│Zile prestaţii suportate din FAAMBP │ │
      ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
      │ 6│Venit brut realizat │ │
      ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
      │ 7│Prestaţii pentru accidente de muncă │ │
      ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
      │ 8│Sumă prestaţii de asigurări sociale suportată din FAAMBP │ │
      ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
      │ 9│Bază Contribuţie Individuală ŞOMAJ │ │
      ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
      │ 10│Contribuţie Individuală ŞOMAJ │ │
      ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
      │ 11│Baza Contribuţie Individuală SĂNĂTATE │ │
      ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
      │ 12│Contribuţie Individuală SĂNĂTATE │ │
      ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
      │ 13│Bază Contribuţie Individuală ASIGURĂRI SOCIALE plafonată │ │
      ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
      │ 14│Contribuţie Individuală ASIGURĂRI SOCIALE │ │
      └───┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┘

      SECŢIUNEA D
      Concedii medicale conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005,
  cu modificările şi completările ulterioare
      ┌───┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┐
      │ 1│Seria certificatului de concediu medical │ │
      ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
      │ 2│Numărul certificatului de concediu medical │ │
      ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
      │ 3│Seria certificatului de concediu medical iniţial │ │
      ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
      │ 4│Numărul certificatului de concediu medical iniţial │ │
      ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
      │ 5│Data acordării certificatului medical (zz.ll.aaaa) │ │
      ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
      │ 6│Dată început valabilitate concediu medical │ │
      ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
      │ 7│Data încetare valabilitate concediu medical │ │
      ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
      │ 8│Codul numeric personal al copilului │ │
      ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
      │ 9│Codul indemnizaţiei notat pe certificatul de concediu medical │ │
      ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
      │ 10│Locul de prescriere a certificatului medical │ │
      ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
      │ 11│Cod de urgenţă medico-chirurgicală │ │
      ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
      │ 12│Cod boală infectocontagioasă grupa A │ │
      ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
      │ 13│Numărul avizului medicului expert │ │
      ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
      │ 14│Zile prestaţii (zile lucrătoare) suportate de angajator │ │
      ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
      │ 15│Zile prestaţii (zile lucrătoare) suportate din FNUASS │ │
      ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
      │ 16│Total Zile prestaţii (zile lucrătoare) aferente concediului │ │
      │ │medical │ │
      ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
      │ 17│Suma veniturilor din ultimele 6 luni │ │
      ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
      │ 18│Număr de zile aferente veniturilor din ultimele 6 luni │ │
      ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
      │ 19│Media zilnică a bazei de calcul │ │
      ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
      │ 20│Indemnizaţie sănătate suportată de angajator │ │
      ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
      │ 21│Indemnizaţie sănătate suportată din FNUASS │ │
      └───┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┘


  Anexa 2
  NOMENCLATORUL "CREANŢE FISCALE"
  *Font 9*
  Nr. crt. Denumire creanţă fiscală Temei legal
  1 Impozit pe venitul din salarii Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
  2 Contribuţia individuală de asigurări sociale reţinută de la asiguraţi Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemniza- ţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare
  3 Contribuţia de asigurări sociale datorată pentru persoanele pentru care plata drepturilor se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare
  4 Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale pentru şomeri Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată
  5 Contribuţia de asigurări sociale datorată de angajator Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare
  6 Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorată de angajator Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare Legea nr. 346/2002, republicată.
  7 Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate reţinută de la asiguraţi Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare
  8 Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate datorată pentru persoanele pentru care plata drepturilor se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare
  9 Contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele care se află în concediu medical pentru incapacitate de muncă din cauză de accident de muncă sau boală profesională, suportată de angajator, conform Legii nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi alte deduceri conform legislaţiei specifice privind contribuţiile sociale Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare
  10 Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate datorată de pensionari pentru veniturile din pensii care depăşesc plafonul prevăzut de lege Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare
  11 Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate datorată pentru persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare
  12 Contribuţia individuală pentru asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani şi, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani sau se află în concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările şi completările ulterioare Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare
  13 Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate datorată de angajator Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare
  14 Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii datorată de persoanele aflate în şomaj Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare
  15 Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de la persoanele juridice sau fizice care au calitatea de angajator Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
  16 Contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj reţinută de la asiguraţi Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare
  17 Contribuţia de asigurări pentru şomaj datorată de angajator Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare
  18 Contribuţia angajatorilor la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare
  19 Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate datorată pentru persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
  20 Contribuţia individuală de sănătate datorată pentru persoanele, cetăţeni străini, aflate în centrele de cazare în vederea returnării ori expulzării, precum şi pentru persoanele, cetăţeni străini, victime ale traficului de persoane, care se află în timpul procedurilor necesare stabilirii identităţii şi sunt cazate în centrele special amenajate, potrivit legii Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare
  21 Contribuţia individuală de sănătate datorată pentru persoanele care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 105, 113 şi 114 din Codul penal, precum şi pentru persoanele care se află în perioada de amânare sau întrerupere a execu- tării pedepsei privative de libertate Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare
  22 Contribuţia individuală de sănătate datorată pentru personalul monahal al cultelor recunoscute Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare
  23 Contribuţia individuală de sănătate datorată pentru persoanele, cetăţeni români, care sunt victime ale traficului de persoane, pentru o perioadă de cel mult 12 luni Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare
  24 Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de angajator pentru persoanele care se află în concediu medical pentru incapacitate de muncă, din cauza unui accident de muncă sau boală profesională suportată din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale (FAAMBP), conform Legii nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare
  25 Contribuţia individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele de natură salarială art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 279/2010, cu modificările ulterioare
  26 Contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj datorată de persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele de natură salarială art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010, aprobată prin Legea nr. 279/2010, cu modificările ulterioare
  27 Impozit pe veniturile din pensii Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
  28 Impozit pe veniturile din drepturi de autor şi drepturi conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003, cu modifi- cările şi completările ulterioare art. III alin. (1) şi (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010, aprobată prin Legea nr. 279/2010, cu modificările ulterioare
  29 Impozit pe veniturile rezultate din activităţi profesionale desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor încheiate potrivit Codului civil art. III alin. (1) şi (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010, aprobată prin Legea nr. 279/2010, cu modificările ulterioare


  Anexa 3
  NOMENCLATORUL "SUBVENŢII/SCUTIRI/REDUCERI"
  *Font 9*
  Valoare Explicaţie
  1 Subvenţii conform art. 80 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor de şomaj şi stimularea forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare
  2 Scutire de la plata contribuţiei datorate de angajator conform art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare
  3 Subvenţii conform art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare
  4 Scutire de la plata contribuţiei datorate de angajator conform art. 85 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare
  5 Subvenţii conform art. 7 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 41/2002, cu modificările şi completările ulterioare
  6 Subvenţii conform Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale şi Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.149/2002
  7 Reduceri ale contribuţiei datorate de angajator conform art. 93 şi 94 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare
  8 Subvenţii conform art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, cu modificările şi completările ulterioare
  9 Subvenţii conform art. 17 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 279/2005, cu modificările şi completările ulterioare
  10 Subvenţii conform art. 1 din Legea nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor, cu modificările ulterioare


  Anexa 4
  NOMENCLATORUL "TIP ASIGURAT PENTRU ALTE ENTITĂŢI ASIMILATE ANGAJATORULUI"
  *Font 9*
  Valoare Explicaţie
  1 Personal monahal al cultelor recunoscute, declarat de Secretariatul de Stat pentru Culte
  2 Şomer, declarat de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
  3 Pensionari, pentru veniturile din pensii care depăşesc plafonul prevăzut de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, sau/şi cel prevăzut de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, declaraţi de Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale prin casele judeţene de pensii şi alte case de pensii
  4 Persoane beneficiare de ajutor social, declarate de primării
  5 Persoane care beneficiază de indemnizaţia de creştere a copilului cu vârsta cuprinsă între 2 şi 3 ani, declarate de Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale
  6 Persoane care beneficiază de indemnizaţia de creştere a copilului cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani, declarate de Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale
  7 Persoane care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv, declarate de Ministerul Justiţiei
  8 Persoane care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 105, 113 şi 114 din Codul penal şi persoanele care se află în perioada de amânare sau întrerupere a pedepsei privative de libertate, declarate de Ministerul Justiţiei
  9 Persoane returnate sau expulzate ori victimele traficului de persoane care se află în timpul procedurilor necesare stabilirii demnităţii, declarate de Ministerul Administraţiei şi Internelor
  10 Persoane prevăzute la art. 1 alin. (2) sau art. 23 alin. (3) ori art. 32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, declarate de casele de asigurări de sănătate
  11 Asiguraţi preluaţi de casele judeţene de pensii de la unităţile în faliment, declaraţi de casele judeţene de pensii
  12 Soţ/Soţie pentru personalul român trimis în misiune permanentă în străinătate, declarat/declarată de unităţile trimiţătoare
  13 Membrii corpului diplomatic care participă la cursuri de pregătire în străinătate pe o durată care depăşeşte 90 de zile calendaristice, declaraţi de unităţile trimiţătoare
  14 Persoane disponibilizate care beneficiază de plăţi compensatorii suportate de bugetul asigurărilor de şomaj, declarate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
  15 Persoane, cetăţeni români, care sunt victime ale traficului de persoane, pentru o perioadă de cel mult 12 luni
  16 Persoane care realizează venituri profesionale din drepturi de autor şi drepturi conexe prevăzute la art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 279/2010, cu modificările ulterioare
  17 Persoane care realizează venituri profesionale din contracte/convenţii civile prevăzute la art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010, aprobată prin Legea nr. 279/2010, cu modificările ulterioare
  18 Consilieri locali


  Anexa 5
  NOMENCLATORUL "TIP ASIGURAT"
  *Font 9*
  Nr. crt. Tip asigurat
  1. Salariat
  2. Salariat militar
  3. Alte categorii de persoane care realizează venituri asimilate salariilor, care nu au contract individual de muncă sau raport de serviciu - nu este salariat
  4. Cenzori, membri în consiliul de administraţie
  5. Persoane disponibilizate care beneficiază de plăţi compensatorii acordate în baza contractului colectiv sau individual de muncă, suportate din fondul de salarii


  Anexa 6
  NOMENCLATORUL "INDICATIV CONDIŢII SPECIALE"
  *Font 9*
  Valoare Explicaţie
  1 Conform art. 30 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare
  2 Conform art. 30 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, zona I radiaţii
  3 Conform art. 30 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, zona II radiaţii
  4 Conform art. 30 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare
  5 Conform art. 30 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare
  6 Conform art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare
  7 Conform art. 30 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare


  Anexa 7
  INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE
  a formularului "Declaraţie privind obligaţiile de plată a
  contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa
  nominală a persoanelor asigurate"
  Declaraţia se completează de către persoanele fizice şi juridice prevăzute la art. 296^3 lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, la care îşi desfăşoară activitatea sau se află în concediu medical persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. a) şi b), de către plătitorii de venituri pentru persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. c), de către persoanele asimilate angajatorului prevăzute la art. 296^3 lit. f), precum şi de către orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor, prevăzut la art. 296^3 lit. g).
  I. Depunerea declaraţiei:
  Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate se completează şi se depune de plătitorii de impozite şi contribuţii cărora le revin, potrivit legislaţiei în vigoare, obligaţiile de plată cuprinse în Nomenclatorul "Creanţe fiscale".
  Termenul de depunere a declaraţiei:
  Lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează impozitul pe venit şi contribuţiile sociale.
  Organul fiscal competent:
  Organul fiscal în a cărui evidenţă contribuabilul este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe şi contribuţii.
  Modul de depunere:
  Declaraţia se depune în format electronic sub forma unui fişier PDF, conform anexei nr. 1 la hotărâre, care are ataşat fişierul XML descris în anexa nr. 8 la hotărâre.
  1. Declaraţia se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, pe portalul e-România.
  Pentru depunerea declaraţiei, plătitorul trebuie să deţină un certificat calificat, eliberat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.
  2. Până la data de 1 iulie 2011, declaraţia se poate depune şi în format electronic, pe suport electronic, însoţit de formularul prevăzut în anexa nr. 1 la hotărâre - "Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate", în format hârtie, semnat şi ştampilat, conform legii.
  Declaraţia în format electronic, însoţită de formularul listat, semnat şi ştampilat, conform alineatului precedent, se depune direct la registratura organului fiscal competent sau la oficiile acreditate de Ministerul Finanţelor Publice ori se comunică prin poştă cu confirmare de primire.
  Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate se completează/validează cu ajutorul programelor de asistenţă.
  Programele de asistenţă sunt puse la dispoziţia contribuabililor gratuit de unităţile fiscale subordonate sau poate fi descărcat de pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.mfinante.gov.ro
  II. Completarea declaraţiei
  A. Anexa nr. 1 "Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate"
  1. Caseta "Perioada de raportare":
  În rubrica "Lună" se înscrie cu cifre arabe numărul lunii la care se referă obligaţia (de exemplu: 01 pentru luna ianuarie).
  "Anul" pentru care se completează declaraţia se înscrie cu cifre arabe, cu 4 caractere (de exemplu: 2011).
  2. Caseta "Declaraţie rectificativă" - se bifează cu X în situaţia în care declaraţia este rectificativă.
  Rectificarea declaraţiei
  2.1. Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate poate fi corectată de contribuabili din proprie iniţiativă, prin depunerea unei declaraţii rectificative.
  2.2. Declaraţia rectificativă se utilizează pentru:
  - corectarea impozitului pe venit, precum şi a contribuţiilor sociale datorate de angajatori şi entităţi asimilate angajatorilor şi reţinute de către aceştia de la asiguraţi;
  - modificarea unor elemente de identificare a asiguratului;
  - modificarea unor date pe baza cărora se determină stagiile de cotizare şi punctajul asiguratului în sistemul public de pensii, pentru situaţia când a fost omisă înscrierea unui/unor asigurat/asiguraţi sau în cazul în care asiguratul/asiguraţii a/au fost înregistrat/înregistraţi fără temei şi este necesară anularea respectivei înregistrări;
  - corectarea altor informaţii prevăzute de formular.
  2.3. Declaraţia rectificativă se întocmeşte pe acelaşi model de formular ca şi declaraţia care se corectează, bifându-se cu X căsuţa aflată pe prima pagină a formularului.
  2.4. Declaraţia rectificativă se completează integral, înscriindu-se toate datele şi informaţiile prevăzute de formular, inclusiv cele care nu diferă faţă de declaraţia iniţială.
  2.5. În cazul veniturilor din salarii şi/sau al diferenţelor de venituri din salarii stabilite pentru perioade anterioare, conform legii, impozitul se calculează şi se reţine în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor de aplicare a acestuia.
  2.6. Pentru contribuţiile sociale, în situaţiile în care au fost acordate drepturi băneşti în baza unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, precum şi în situaţiile în care prin astfel de hotărâri se dispune reîncadrarea în muncă a unor persoane, se întocmesc declaraţii rectificative corespunzătoare fiecărei luni.
  2.7. Declaraţia rectificativă întocmită conform prezentei proceduri se depune numai pentru rectificările care vizează perioadele de raportare ulterioare datei de 1 ianuarie 2011.
  2.8. Pentru perioadele de raportare anterioare datei de 1 ianuarie 2011 contribuabilii vor depune declaraţii rectificative potrivit legislaţiei specifice în vigoare în perioada la care se referă.
  Atenţie! Sumele înscrise în declaraţie nu cuprind diferenţele de impozite şi contribuţii sociale stabilite prin actele de control.
  Secţiunea "Date de identificare a plătitorului"
  Caseta "Cod de identificare fiscală" - se completează codul de identificare fiscală atribuit plătitorului conform legii, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.
  În situaţia în care declaraţia se completează de către împuternicit/reprezentant fiscal, desemnat potrivit legii, se înscriu codul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent persoanei ale cărei obligaţii sunt îndeplinite, precum şi datele de identificare a acesteia, iar la rubrica "Funcţia/Calitatea" din formular se înscrie "Împuternicit".
  În cazul în care contribuabilul este înregistrat în scopuri de taxă pe valoarea adăugată conform art. 153 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în prima căsuţă se înscrie prefixul RO.
  Caseta "Denumire" - se înscrie, după caz, denumirea sau numele şi prenumele plătitorului de impozite şi contribuţii.
  Caseta "Adresă domiciliu fiscal" - se completează adresa domiciliului fiscal, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  Secţiunea "Creanţe fiscale"
  Pentru impozitul pe venit şi pentru fiecare contribuţie prevăzute în Nomenclatorul "Creanţe fiscale", datorate în perioada de raportare, se completează în acelaşi formular câte un tabel generat cu ajutorul programului de asistenţă, înscriindu-se în rândurile corespunzătoare (rd.1-rd.3) sumele reprezentând obligaţiile constituite în perioada de raportare la care se referă declaraţia, în conformitate cu instrucţiunile de mai jos.
  În situaţia în care în perioada de raportare nu au rezultat sume datorate/de plată pentru impozitul pe venit şi/sau contribuţiile cuprinse în vectorul fiscal, la rubrica "Suma datorată/de plată" se înscrie cifra 0 (zero).
  Necompletarea tabelului din această secţiune pentru impozitul pe venit sau contribuţia pentru care există obligaţie declarativă potrivit legii echivalează cu nedeclararea obligaţiei respective.
  Coloana "Denumire creanţă fiscală" - se înscrie denumirea obligaţiei de plată conform Nomenclatorului "Creanţe fiscale", datorată în perioada de raportare.
  Coloana "Suma":
  - Rândul 1 "Suma datorată" - se înscrie suma reprezentând impozitul pe venit/contribuţia datorat/datorată în perioada de raportare, conform legii.
  - Rândul 2 "Suma deductibilă" - se înscriu sumele care pot fi deduse în perioada de raportare din contribuţiile sociale datorate de angajatori, conform legislaţiei specifice privind contribuţiile sociale. Nivelul sumei deductibile nu va depăşi nivelul sumei datorate în perioada de raportare.
  - Rândul 3 "Suma de plată (rd.1-rd.2)" - se înscrie suma de la rândul 1 sau, după caz, diferenţa între suma de la rândul 1 şi cea de la rândul 2.
  - Rândul "Total obligaţii de plată" - se înscrie totalul obligaţiilor de plată, pentru perioada de raportare, respectiv totalul sumelor declarate, înscrise la rândul 3 "Suma de plată".
  Suma înscrisă la rândul "Total obligaţii de plată" se plăteşte în contul unic corespunzător.
  Pentru impozitul pe venit şi contribuţiile prevăzute la poziţiile 1-4, 7-13, 16, 18-29 din Nomenclatorul "Creanţe fiscale", formularul se completează de către angajatori sau entităţi asimilate acestora, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale legislaţiei specifice privind contribuţiile sociale.
  Rândul 1 "Suma datorată" - se înscrie suma reprezentând impozitul pe venit/contribuţia datorat/datorată în perioada de raportare, conform legislaţiei specifice.
  Rândul 3 "Suma de plată" - se înscrie suma de la rândul 1.
  La poziţia 1 din Nomenclatorul "Creanţe fiscale" se declară impozitul pe venitul din salarii reţinut de către contribuabil, inclusiv pentru sediile secundare care au obligaţia înregistrării fiscale, potrivit legii.
  La poziţiile 28 şi 29 din Nomenclatorul "Creanţe fiscale" se declară impozitul pe veniturile din drepturi de autor şi drepturi conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv impozitul pe veniturile din activităţi profesionale desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor încheiate potrivit Codului civil, pentru care obligaţia declarării, calculării, reţinerii şi plăţii revine plătitorului de venit, în conformitate cu prevederile art. III alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 279/2010, cu modificările ulterioare.
  Pentru contribuţiile sociale datorate de angajatori, prevăzute la poziţiile 5, 6, 14, 15 şi 17 din Nomenclatorul "Creanţe fiscale", formularul se completează de către angajatori sau entităţi asimilate acestora, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale legislaţiei specifice privind contribuţiile sociale astfel:
  Rândul 1 "Suma datorată" - se înscrie suma datorată de angajatori în perioada de raportare, conform prevederilor legale specifice contribuţiilor sociale.
  Rândul 2 "Suma deductibilă" - se înscriu sumele care pot fi deduse în perioada de raportare din contribuţiile sociale datorate de angajatori, conform legislaţiei specifice privind contribuţiile sociale. Nivelul sumei deductibile nu va depăşi nivelul sumei datorate în perioada de raportare.
  La rândul "Suma deductibilă" se înscriu, cu respectarea condiţiei prevăzute mai sus, sumele reprezentând:
  a) facilităţi/deduceri acordate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în conformitate cu prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, şi alte deduceri conform legislaţiei specifice;
  b) deduceri efectuate din bugetul asigurărilor sociale de stat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare (contribuţia asigurărilor sociale de sănătate, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi alte deduceri conform legislaţiei specifice privind contribuţiile sociale);
  c) indemnizaţiile care se calculează şi se plătesc de către angajatori, conform prevederilor Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, şi ale Ordinului ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii nr. 450/825/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare, şi alte deduceri conform legislaţiei specifice privind contribuţiile sociale;
  d) pentru poziţiile 14 şi 15 din Nomenclatorul "Creanţe fiscale" se completează indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, care se calculează şi se plătesc de angajatori, conform art. 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Nivelul sumei deductibile nu va depăşi nivelul sumei datorate în perioada de raportare.
  Rândul 3 "Suma de plată" - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre suma datorată şi cea deductibilă, respectiv dintre suma înscrisă la rândul 1 şi suma înscrisă la rândul 2.
  Pentru contribuţiile sociale prevăzute la poziţiile 14 şi 15 din Nomenclatorul "Creanţe fiscale", sumele reprezentând indemnizaţii plătite de către angajatori asiguraţilor, care depăşesc suma contribuţiilor datorate de aceştia în luna respectivă, respectiv suma care se regăseşte la rândul C.2.-13 se recuperează din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate din creditele bugetare prevăzute cu aceasta destinaţie, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
  B. Anexa nr. 1.1 "Anexa angajator"
  SECŢIUNEA A - Alte date de identificare a plătitorului
  Caseta "Număr de ordine în registrul comerţului" - se completează cu numărul de ordine de la registrul comerţului.
  Caseta "Cod CAEN" - se completează cu codul CAEN al plătitorului conform Nomenclatorului privind clasificarea activităţilor economice la nivel naţional.
  Caseta "Adresă sediu social" - se completează adresa sediului social al plătitorului.
  Caseta "Casa de asigurări de sănătate angajator" - conţine codificarea casei de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă angajatorul.
  Caseta "Tarif de risc" - se înscrie procentul contribuţiei de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, care este în funcţie de încadrarea în clasele de risc (cod CAEN).
  Caseta "Datorează contribuţie de accidente de muncă D/N" - se înscrie:
  "D" - dacă se datorează contribuţie de accidente de muncă şi boli profesionale;
  "N" - dacă nu se datorează contribuţie de accidente de muncă şi boli profesionale (pentru angajatorii la care nu se aplică prevederile Legii nr. 346/2002, republicată).
  SECŢIUNEA B - Indicatori statistici
  Rândul 1 "Număr de asiguraţi şomaj" - se completează cu numărul de asiguraţi obligatoriu în sistemul asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii, în luna de raportare, respectiv cu numărul de asiguraţi din "Anexa asigurat" pentru care atât asiguratul, cât şi angajatorul acestuia datorează contribuţii de asigurări sociale de şomaj. Se calculează prin însumarea unică a cazurilor pentru care caseta "Asigurat în sistemul asigurărilor pentru şomaj" = "1", iar în secţiunea A sau/şi B.1 din "Anexa asigurat", rubrica "Tip asigurat din punct de vedere al contractului de muncă" = "1 - salariat" sau "3 - alte categorii de persoane care realizează venituri asimilate salariilor - care nu au contract individual de muncă sau raport de serviciu (nu este salariat)". În situaţia asiguraţilor cu mai multe contracte de muncă încheiate cu respectivul angajator, aceştia vor fi număraţi o singură dată.
  Rândul 2 "Număr de asiguraţi concedii şi indemnizaţii" - se completează cu numărul efectiv de angajaţi (asiguraţi) care au realizat venituri în luna pentru care se întocmeşte declaraţia şi pentru care angajatorul datorează contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate.
  Rândul 3 "Număr de asiguraţi pentru care angajatorul datorează CAS" - se completează cu numărul de asiguraţi pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale.
  Rândul 4 "Total fond de salarii brute" - se completează cu suma câştigurilor brute realizate de asiguraţii înscrişi la "rândul 2" (venituri de natură salarială, venituri asimilate salariilor, precum şi sumele suportate de angajator, primele 5 zile de incapacitate temporară de muncă, pentru concedii medicale conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi sumele suportate de angajator, primele 3 zile, pentru concediile medicale conform Legii nr. 346/2002, republicată) şi nu poate fi mai mare decât produsul dintre numărul asiguraţilor din luna pentru care se calculează contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii şi valoarea corespunzătoare a 12 salarii minime brute pe ţară garantate în plată.

  Secţiunea C C.1 Condiţii de muncă

  Secţiunea C.1. "Condiţii de muncă" conţine informaţii despre angajatorii care au condiţii diferite de muncă.
  Coloana "Total venit realizat" se completează astfel:
  - Rândul 1 "Condiţii normale - total venit realizat" (C1_11) - conţine totalul câştigurilor brute lunare realizate în condiţii normale de muncă de asiguraţii înscrişi în "Anexa asigurat", exclusiv cele realizate de persoanele exceptate de lege.
  - Rândul 2 "Condiţii deosebite - total venit realizat" (C1_21) - conţine totalul câştigurilor brute lunare realizate în condiţii deosebite de muncă de asiguraţii înscrişi în "Anexa asigurat", exclusiv cele realizate de persoanele exceptate de lege.
  - Rândul 3 "Condiţii speciale - total venit realizat" (C1_31) - conţine totalul câştigurilor brute lunare realizate în condiţii speciale de muncă de asiguraţii înscrişi în "Anexa asigurat", exclusiv cele realizate de persoanele exceptate de lege.
  - Rândul 4 "Total venit realizat" (C1_T1) - conţine totalul câştigurilor brute lunare realizate de asiguraţii înscrişi în "Anexa asigurat", exclusiv cele realizate de persoanele exceptate de lege.
  Coloana "Total bază de calcul a contribuţiei la BASS aferentă indemnizaţiei, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, cu modificările şi completările ulterioare", se completează astfel:
  - Rândul 1 "Condiţii normale" (C1_12) - conţine totalul bazei de calcul a contribuţiei la bugetul asigurărilor sociale de stat, aferentă indemnizaţiilor conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în condiţii normale de muncă, exclusiv ajutorul de deces.
  - Rândul 2 "Condiţii deosebite" (C1_22) - conţine totalul bazei de calcul a contribuţiei la bugetul asigurărilor sociale de stat, aferentă indemnizaţiilor conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în condiţii deosebite de muncă, exclusiv ajutorul de deces.
  - Rândul 3 "Condiţii speciale" (C1_32) - conţine totalul bazei de calcul a contribuţiei la bugetul asigurărilor sociale de stat, aferentă indemnizaţiilor conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în condiţii speciale de muncă, exclusiv ajutorul de deces.
  - Rândul 4 "Total bază de calcul a contribuţiei la BASS aferentă indemnizaţiei conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare" (C1_T2) - conţine totalul bazei de calcul a contribuţiei la bugetul asigurărilor sociale de stat, aferentă indemnizaţiilor conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, exclusiv ajutorul de deces.
  Coloana "Scutiri angajator" se completează astfel:
  - Rândul 1 "Condiţii normale - scutiri angajator" (C1_13) - conţine totalul sumelor pentru care angajatorul beneficiază de scutire în condiţii normale de muncă, pentru asiguraţii înscrişi în "Anexa asigurat".
  - Rândul 2 "Condiţii deosebite - scutiri angajator" (C1_23) - conţine totalul sumelor pentru care angajatorul beneficiază de scutire în condiţii deosebite de muncă, pentru asiguraţii înscrişi în "Anexa asigurat".
  - Rândul 3 "Condiţii speciale - scutiri angajator" (C1_33) - conţine totalul sumelor pentru care angajatorul beneficiază de scutire în condiţii speciale de muncă, pentru asiguraţii înscrişi în "Anexa asigurat".
  - Rândul 4 "Total scutiri angajator" (C1_T) - conţine totalul sumelor pentru care angajatorul beneficiază de scutire.
  Coloana "Contribuţie CAS angajator" se completează astfel:
  - Rândul 4 "Total Contribuţie CAS angajator" - conţine totalul contribuţiei de asigurări sociale datorate de angajator (C1_T3).
  Varianta I
  ● Dacă baza de calcul angajator nu depăşeşte baza de calcul plafonată:
  Dacă (C1_T1 + C1_T2 - C1_T) < = BCP→
  C1_T3 = (C1_11 + C1_12 - C1_13) * CotaAngN + (C1_21 + C1_22 - C1_23) * CotaAngD + (C1_31 + C1_32 - C1_33) * CotaAngS
  Varianta II
  ● Dacă baza de calcul angajator depăşeşte baza de calcul plafonată:
  Dacă (C1_T1 + C1_T2 - C1_T) > BCP→
  C1_T3 = [(C1_11 + C1_12 - C1_13) * CotaAngN + (C1_21 + C1_22 - C1_23) * CotaAngD + (C1_31 + C1_32 - C1_33) * Cota AngS] * BCP/(C1_T1 + C1_T2 - C1_T),
  unde:
  ● BCP (baza de calcul plafonată) = produsul dintre numărul de asiguraţi pentru care angajatorul datorează contribuţii de asigurări sociale din luna pentru care se calculează contribuţia şi valoarea corespunzătoare a de cinci ori câştigul salarial mediu brut.
  ● Baza de calcul angajator (C1_T1 + C1_T2 - C1_T) = totalul câştigurilor brute lunare realizate de asiguraţii înscrişi în "Anexa asigurat" + totalul bazei de calcul a contribuţiei la bugetul asigurărilor sociale de stat, aferentă indemnizaţiilor conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, exclusiv ajutorul de deces - totalul sumelor pentru care angajatorul beneficiază de scutire.
  ● CotaAngN = cota de contribuţie de asigurări sociale datorată de angajator pentru condiţii normale de muncă.
  ● CotaAngD = cota de contribuţie de asigurări sociale datorată de angajator pentru condiţii deosebite de muncă.
  ● CotaAngS = cota de contribuţie de asigurări sociale datorată de angajator pentru condiţii speciale de muncă.
  - Rândul 5 "Bază calcul punctaj şomaj tehnic beneficiar de scutire" - se completează cu suma salariilor de bază minime brute pe ţară garantate în plată, proporţionale cu numărul de zile de şomaj tehnic.
  - Rândul 6 "Total sumă de recuperat de angajator de la BASS, aferentă lunii de raportare" - se completează cu suma reprezentând ajutorul de deces care se recuperează de către angajator de la bugetul asigurărilor sociale de stat, în situaţia în care ajutorul de deces depăşeşte contribuţia de asigurări sociale datorată de acesta.
  - Rândul 7 "Total sumă de recuperat de angajator de la FAAMBP, aferentă lunii de raportare" - se completează cu suma reprezentând cuantumul prestaţiilor de asigurări sociale suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, contribuţia de asigurări sociale de sănătate aferentă concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale conform Legii nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii conform art. 6 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, care se recuperează de către angajator din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, în cazul în care aceasta depăşeşte contribuţia de accidente de muncă şi boli profesionale datorată de acesta.
  C2. Indemnizaţii sănătate (conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, cu modificările şi completările ulterioare)
  Coloana "Număr cazuri" se completează astfel:
  - Rândul 1 "Număr cazuri pentru incapacitate temporară de muncă" - se completează cu total concedii medicale pentru incapacitate temporară de muncă.
  - Rândul 2 "Număr cazuri pentru prevenire îmbolnăvire" - se completează cu total concedii medicale pentru prevenire îmbolnăvire.
  - Rândul 3 "Număr cazuri pentru sarcină şi lăuzie" - se completează cu total concedii medicale pentru sarcină şi lăuzie.
  - Rândul 4 "Număr cazuri pentru îngrijire copil bolnav" - se completează cu total concedii medicale pentru îngrijire copil bolnav.
  - Rândul 5 "Număr cazuri pentru risc maternal" - se completează cu total concedii medicale pentru risc maternal.
  Coloana "Total zile prestaţii" se completează astfel:
  - Rândul 1 "Total zile prestaţii pentru incapacitate temporară de muncă" - se completează cu numărul total de zile prestaţii aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă.
  - Rândul 2 "Total zile prestaţii pentru prevenire îmbolnăvire" - se completează cu numărul total de zile prestaţii aferente concediilor medicale pentru prevenire îmbolnăvire.
  - Rândul 3 "Total zile prestaţii pentru sarcină şi lăuzie" - se completează cu numărul total de zile prestaţii aferente concediilor medicale pentru sarcină şi lăuzie.
  - Rândul 4 "Total zile prestaţii pentru îngrijire copil bolnav" - se completează cu numărul total de zile prestaţii aferente concediilor medicale pentru îngrijire copil bolnav.
  - Rândul 5 "Total zile prestaţii pentru risc maternal" - se completează cu numărul total de zile prestaţii aferente concediilor medicale pentru risc maternal.
  Coloana "Zile prestaţii suportate de angajator" se completează astfel:
  - Rândul 1 "Zile prestaţii suportate de angajator pentru incapacitate temporară de muncă" - se completează cu numărul total de zile prestaţii suportate de angajator aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă.
  Coloana "Zile prestaţii suportate din FNUASS" se completează astfel:
  - Rândul 1 "Zile prestaţii suportate din FNUASS pentru incapacitate temporară de muncă" - se completează cu numărul total de zile prestaţii suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă.
  - Rândul 2 "Zile prestaţii suportate din FNUASS pentru prevenire îmbolnăvire" - se completează cu numărul total de zile prestaţii suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aferente concediilor medicale pentru prevenire îmbolnăvire.
  - Rândul 3 "Zile prestaţii suportate din FNUASS pentru sarcină şi lăuzie" - se completează cu numărul total de zile prestaţii suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aferente concediilor medicale pentru sarcină şi lăuzie.
  - Rândul 4 "Zile prestaţii suportate din FNUASS pentru îngrijire copil bolnav" - se completează cu numărul total de zile prestaţii suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aferente concediilor medicale pentru îngrijire copil bolnav.
  - Rândul 5 "Zile prestaţii suportate din FNUASS pentru risc maternal" - se completează cu numărul total de zile prestaţii suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aferente concediilor medicale pentru risc maternal.
  Coloana "Suma suportată de angajator" se completează astfel:
  - Rândul 1 "Suma suportată de angajator pentru incapacitate temporară de muncă"- se completează cu suma suportată de angajator, aferentă concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă.
  Coloana "Suma suportată din FNUASS" se completează astfel:
  - Rândul 1 "Suma suportată din FNUASS pentru incapacitate temporară de muncă" - se completează cu suma indemnizaţiilor suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă.
  - Rândul 2 "Suma suportată din FNUASS pentru prevenire îmbolnăvire" - se completează cu suma indemnizaţiilor suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru prevenire îmbolnăvire.
  - Rândul 3 "Suma suportată din FNUASS pentru sarcină şi lăuzie" - se completează cu suma indemnizaţiilor suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru sarcină şi lăuzie.
  - Rândul 4 "Suma suportată din FNUASS pentru îngrijire copil bolnav" - se completează cu suma indemnizaţiilor suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru îngrijire copil bolnav.
  - Rândul 5 "Suma suportată din FNUASS pentru risc maternal" - se completează cu suma indemnizaţiilor suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru risc maternal.
  - Rândul 6 "Total suma suportată din FNUASS" - se completează cu suma totală a indemnizaţiilor suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
  - Rândul 7 "Total contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii calculate la fond salarii" - se completează cu suma care reprezintă total contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii calculate la fond salarii (Fondul de salarii se regăseşte înscris la secţiunea B, rândul 4).
  - Rândul 8 "Total contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii datorate pentru indemnizaţiile suportate din FAAMBP" - se completează cu suma care reprezintă contribuţiile pentru concedii şi indemnizaţii datorate pentru indemnizaţiile suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
  - Rândul 9 "Total contribuţii datorate pentru concedii şi indemnizaţii" - se completează cu suma dintre total contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii calculate la fond salarii (rândul 7) şi total contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii datorate pentru indemnizaţiile suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale (rândul 8).
  - Rândul 10 "Total cuantum prestaţii de suportat din bugetul FNUASS pentru concedii şi indemnizaţii" - se completează cu total cuantum prestaţii de suportat din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii.
  - Rândul 11 "Total sumă recuperată de angajator din contribuţia lunii curente" - se completează cu suma recuperată de angajator din contribuţia lunii curente. Suma recuperată de angajator nu poate depăşi suma reprezentând contribuţia datorată, în luna curentă, pentru concedii şi indemnizaţii, înscrisă la rândul 9.
  - Rândul 12 "Total sumă de virat la FNUASS pentru concedii şi indemnizaţii" - se completează cu total sumă de virat la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii.
  - Rândul 13 "Total sumă rămasă de recuperat de la FNUASS pentru concedii şi indemnizaţii" - se completează cu total sumă rămasă de recuperat în luna de raportare de la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii.
  C.3. Indemnizaţii pentru accidente de muncă şi boli profesionale
  Coloana "Nr. cazuri" se completează astfel:
  - Rândul 1 "Incapacitate temporară de muncă" - conţine numărul total de cazuri de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate.
  - Rândul 2 "Trecerea temporară la alt loc de muncă" - conţine numărul total de cazuri de indemnizaţie pentru trecerea temporară în alt loc de muncă cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate.
  - Rândul 3 "Reducerea timpului de lucru" - conţine numărul total de cazuri de indemnizaţie pentru reducerea timpului de lucru cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate.
  - Rândul 4 "Cursuri de calificare şi reconversie profesională" - conţine numărul total de cazuri de indemnizaţie pe durata cursurilor de calificare şi reconversie profesională cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate.
  Coloana "Zile prestaţii" se completează astfel:
  - Rândul 1 "Incapacitate temporară de muncă" - numărul total de zile lucrătoare de prestaţii pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate, din certificatele medicale.
  - Rândul 2 "Trecerea temporară la alt loc de muncă" - numărul total de zile lucrătoare de prestaţii pentru trecerea temporară în alt loc de muncă cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate, din certificatele medicale.
  - Rândul 3 "Reducerea timpului de lucru" - numărul total de zile lucrătoare de prestaţii pentru reducerea timpului de lucru cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate, din certificatele medicale.
  - Rândul 4 "Cursuri de calificare şi reconversie profesională" - numărul total de zile lucrătoare de prestaţii pe durata cursurilor de calificare şi reconversie profesională cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate, din certificatele medicale.
  Coloana "Sumă totală accidente de muncă" se completează astfel:
  - Rândul 1 "Incapacitate temporară de muncă" - cuantumul total al prestaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate.
  - Rândul 2 "Trecerea temporară la alt loc de muncă" - cuantumul total al prestaţiilor pentru trecerea temporară în alt loc de muncă cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate.
  - Rândul 3 "Reducerea timpului de lucru" - cuantumul total al prestaţiilor pentru reducerea timpului de lucru cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate.
  - Rândul 4 "Cursuri de calificare şi reconversie profesională" - cuantumul total al prestaţiilor pe durata cursurilor de calificare şi reconversie profesională cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate.
  - Rândul 5 "Total" - cuprinde cuantumul total al prestaţiilor de asigurări sociale cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale, la nivel de unitate.
  Coloana "Suma suportată din FAAMBP" se completează astfel:
  - Rândul 1 "Incapacitate temporară de muncă" - este suma prestaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate, suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
  - Rândul 2 "Trecerea temporară la alt loc de muncă" - este suma prestaţiilor pentru trecerea temporară în alt loc de muncă cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate, suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
  - Rândul 3 "Reducerea timpului de lucru" - este suma prestaţiilor pentru reducerea timpului de lucru cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate, suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
  - Rândul 4 "Cursuri de calificare şi reconversie profesională" - este suma prestaţiilor pe durata cursurilor de calificare şi reconversie profesională cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate, suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
  - Rândul 5 "Total sumă suportată din FAAMBP" - conţine total cuantum de prestaţii de asigurări sociale de suportat din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
  Caseta "Ajutoare de deces"
  - "Număr cazuri" - se completează cu numărul total de cazuri pentru care s-au acordat ajutoare de deces, la nivel de unitate.
  - "Sumă" - se completează cu suma totală a ajutoarelor de deces acordate la nivel de unitate, suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat.
  C.4. Sumă scutită din contribuţia la şomaj a angajatorului potrivit prevederilor legale în vigoare
  Se completează cu suma reprezentând contribuţia datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj, aferentă categoriilor de persoane asigurate obligatoriu, prin efectul legii, în sistemul asigurărilor pentru şomaj, pentru care angajatorul este scutit de plată acestei contribuţii în temeiul prevederilor legale în vigoare, în situaţia în care pentru acordarea acestei scutiri nu se prevede potrivit dispoziţiilor legale încheierea unui act juridic sau aprobarea unei solicitări de a beneficia de scutire.
  Se calculează prin însumarea produsului dintre suma prevăzută la secţiunea B.1.1. poziţia 2 "Angajator - Suma pentru care se beneficiază de scutire" din "Anexa asigurat" şi cota de contribuţie datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj, prevăzută de lege.
  C.5. Subvenţii/Scutiri/Reduceri (conform Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare)
  "Subvenţie/scutire/reducere" - se completează prin selectarea din Nomenclatorul "Subvenţii/scutiri/reduceri" a tipului de subvenţie, scutire şi/sau reducere, după caz, de care beneficiază angajatorul respectiv, potrivit legislaţiei în vigoare, din bugetul asigurărilor pentru şomaj.
  "Suma de recuperat din contribuţia datorată" - se completează cu suma corespunzătoare tipului de subvenţie, scutire şi/sau reducere selectat, de recuperat prin deducere din totalul contribuţiei datorate de angajator, diminuată cu scutirea de la plată de care angajatorul este scutit în temeiul prevederilor legale în vigoare (prevăzută la cap. C.4.).
  La completarea creanţei fiscale "Contribuţia de asigurări pentru şomaj datorată de angajator" prevăzută în secţiunea "Creanţe fiscale", totalul sumelor de recuperat din contribuţia datorată, prevăzute la C.5., se înscrie ca sumă deductibilă, cu respectarea condiţiei ca nivelul sumei deductibile să nu depăşească nivelul sumei datorate.
  "Sumă de restituit de la AJOFM/AMOFM" - se completează cu suma corespunzătoare tipului de subvenţie, scutire şi/sau reducere selectat, de restituit de către agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă/Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti. Se completează numai în situaţia în care suma deductibilă din "Contribuţia de asigurări pentru şomaj datorată de angajator" din Nomenclatorul "Creanţe fiscale" este egală cu suma datorată.
  C.6. Contribuţie şomaj datorată de angajator
  "Bază de calcul" - se completează cu suma reprezentând totalul veniturilor care constituie baza lunară de calcul a contribuţiei datorate de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit prevederilor legale în vigoare. Se calculează prin însumarea bazelor lunare de calcul a contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj.
  "Contribuţie" - se completează cu suma reprezentând contribuţia datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit prevederilor legale în vigoare. Se calculează prin aplicarea cotei prevăzute de prevederile legale în vigoare pentru contribuţia datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj asupra sumei bazelor de calcul ale contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj.
  C.7. Contribuţie fond de garantare datorată de angajator
  "Baza de calcul" - se completează cu suma reprezentând baza de calcul a contribuţiei datorate de angajator, conform Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare, la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale.
  "Contribuţie" - se completează cu suma reprezentând contribuţia datorată de angajator la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu rotunjire potrivit prevederilor legale.
  SECŢIUNEA D - Indicatori statistici
  Se completează numai de către entităţile asimilate angajatorului, pentru anumite categorii de asiguraţi, conform Nomenclatorului "Tip asigurat pentru alte entităţi asimilate angajatorului".
  Rândul 1 "Număr de asiguraţi şomaj" - se completează cu numărul de asiguraţi în sistemul asigurărilor pentru şomaj, raportaţi de angajatori asimilaţi.
  Se calculează prin însumarea asiguraţilor pentru care în "Anexa asigurat" caseta "Asigurat în sistemul asigurărilor pentru şomaj" = "1" iar rubrica "Tip asigurat alte entităţi asimilate" din secţiunea C din "Anexa asigurat" = "17 - Drepturi de autor" sau/şi "18 - Convenţii civile".
  Rândul 2 "Număr de asiguraţi (concedii şi indemnizaţii)" - se completează cu numărul efectiv de asiguraţi din luna pentru care se întocmeşte declaraţia, pentru care instituţia asimilată datorează contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii.
  Rândul 3 "Număr de asiguraţi pentru care angajatorul datorează CAS" - se completează cu numărul de asiguraţi pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale.
  Rândul 4 "Total indemnizaţii de şomaj" - se completează suma indemnizaţiilor de şomaj pentru care instituţia asimilată plăteşte contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii.


  Secţiunea E Se completează numai de către entităţile asimilate angajatorului, pentru anumite categorii de asiguraţi.

  E.1 Condiţii de muncă
  Secţiunea E.1 "Condiţii de muncă" conţine informaţii despre entităţile asimilate angajatorului care au condiţii normale de muncă.
  Coloana "Total venit realizat" se completează pentru "Condiţii normale de muncă" (E1_venit) - conţine totalul câştigurilor brute lunare realizate în condiţii normale de muncă de asiguraţii înscrişi în "Anexa asigurat" (se calculează pentru tipurile de asigurat 2, 13, 14, 15, 17 şi 18 din Nomenclatorul "Tip asigurat pentru alte entităţi asimilate angajatorului").
  Coloana "Total bază de calcul a contribuţiei la BASS aferente indemnizaţiei conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, cu modificările şi completările ulterioare" se completează pentru "Condiţii normale de muncă" (E1_baza) - conţine totalul bazei de calcul a contribuţiei la bugetul asigurărilor sociale de stat, aferentă indemnizaţiilor conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în condiţii normale de muncă, exclusiv ajutorul de deces (se calculează pentru tipurile de asigurat 2, 13 şi 14 din Nomenclatorul "Tip asigurat pentru alte entităţi asimilate angajatorului").
  Coloana "Contribuţie CAS - angajator" - conţine total contribuţia de asigurări sociale datorată de entitatea asimilată angajatorului (E1_ct).
  Varianta I
  Dacă baza de calcul angajator nu depăşeşte baza de calcul plafonată
  ● Dacă [(E1_venit - S_plcomp-S_oug58)+ E1_baza] <= BCP → E1_ct = (E1_venit-S_plcomp-S_oug58) * CotaAngN + E1_baza * CotaAngN
  Varianta II
  Dacă baza de calcul angajator depăşeşte baza de calcul plafonată
  ● Dacă [(E1_venit - S_plcomp-S_oug58) + E1_baza] > BCP → E1_ct = (E1_venit-S_plcom-S_oug58)*CotaAngN + E1_baza * CotaAngN) * BCP / [(E1_venit - S_plcom-S_oug58)+ E1_baza]
  Unde:
  S_plcomp = total câştig brut realizat de asigurat, exceptat din calculul CAS angajator pentru tip asigurat = 15 din Nomenclatorul "Tip asigurat pentru alte entităţi asimilate angajatorului"
  S_oug58 = total câştig brut realizat de asigurat, exceptat din calculul CAS angajator pentru tip asigurat = 17 şi 18 din Nomenclatorul "Tip asigurat pentru alte entităţi asimilate angajatorului"
  BCP = baza de calcul plafonată = produsul dintre numărul asiguraţilor din lună pentru care se calculează contribuţia şi valoarea corespunzătoare a de 5 ori câştigul salarial mediu brut.
  CotaAngN = cota de contribuţie de asigurări sociale datorată de angajator pentru condiţii normale de muncă.
  În baza de calcul CAS angajator nu se includ sumele reprezentând plăţi compensatorii plătite din bugetul asigurărilor de şomaj, precum şi veniturile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010, aprobată prin Legea nr. 279/2010, cu modificările ulterioare.
  În cazul persoanelor beneficiare de indemnizaţie de şomaj, cota CAS folosită este cota totală CAS pentru condiţii normale de muncă (Cipens + CotaAngN), unde Cipens = cota de contribuţie individuală de asigurări sociale reţinută de la asigurat.
  E.2. Indemnizaţii sănătate (conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, cu modificările şi completările ulterioare)
  Coloana "Număr cazuri" se completează astfel:
  - Rândul 1 "Număr cazuri pentru incapacitate temporară de muncă" - se completează cu total concedii medicale pentru incapacitate temporară de muncă.
  - Rândul 2 "Număr cazuri pentru prevenire îmbolnăvire" - se completează cu total concedii medicale pentru prevenire îmbolnăvire.
  - Rândul 3 "Număr cazuri pentru sarcină şi lăuzie" - se completează cu total concedii medicale pentru sarcină şi lăuzie.
  - Rândul 4 "Număr cazuri pentru îngrijire copil bolnav" - se completează cu total concedii medicale pentru îngrijire copil bolnav.
  - Rândul 5 "Număr cazuri pentru risc maternal" - se completează cu total concedii medicale pentru risc maternal.
  Coloana "Total zile prestaţii" se completează astfel:
  - Rândul 1 "Total zile prestaţii pentru incapacitate temporară de muncă" - se completează cu numărul total de zile prestaţii aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă.
  - Rândul 2 "Total zile prestaţii pentru prevenire îmbolnăvire"- se completează cu numărul total de zile prestaţii aferente concediilor medicale pentru prevenire îmbolnăvire.
  - Rândul 3 "Total zile prestaţii pentru sarcină şi lăuzie" - se completează cu numărul total de zile prestaţii aferente concediilor medicale pentru sarcină şi lăuzie.
  - Rândul 4 "Total zile prestaţii pentru îngrijire copil bolnav" - se completează cu numărul total de zile prestaţii aferente concediilor medicale pentru îngrijire copil bolnav.
  - Rândul 5 "Total zile prestaţii pentru risc maternal" - se completează cu numărul total de zile prestaţii aferente concediilor medicale pentru risc maternal.
  Coloana "Zile prestaţii suportate din FNUASS" se completează astfel:
  - Rândul 1 "Zile prestaţii suportate din FNUASS pentru incapacitate temporară de muncă" - se completează cu numărul total de zile prestaţii suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă.
  - Rândul 2 "Zile prestaţii suportate din FNUASS pentru prevenire îmbolnăvire" - se completează cu numărul total de zile prestaţii suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru prevenire îmbolnăvire.
  - Rândul 3 "Zile prestaţii suportate din FNUASS pentru sarcină şi lăuzie" - se completează cu numărul total de zile prestaţii suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru sarcină şi lăuzie.
  - Rândul 4 "Zile prestaţii suportate din FNUASS pentru îngrijire copil bolnav" - se completează cu numărul total de zile prestaţii suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru îngrijire copil bolnav.
  - Rândul 5 "Zile prestaţii suportate din FNUASS pentru risc maternal" - se completează cu numărul total de zile prestaţii suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru risc maternal.
  Coloana "Suma suportată din FNUASS" se completează astfel:
  - Rândul 1 "Suma suportată din FNUASS pentru incapacitate temporară de muncă" - se completează cu suma indemnizaţiilor suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă.
  - Rândul 2 "Suma suportată din FNUASS pentru prevenire îmbolnăvire" - se completează cu suma indemnizaţiilor suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru prevenire îmbolnăvire.
  - Rândul 3 "Suma suportată din FNUASS pentru sarcină şi lăuzie" - se completează cu suma indemnizaţiilor suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru sarcină şi lăuzie.
  - Rândul 4 "Suma suportată din FNUASS pentru îngrijire copil bolnav" - se completează cu suma indemnizaţiilor suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru îngrijire copil bolnav.
  - Rândul 5 "Suma suportată din FNUASS pentru risc maternal" - se completează cu suma indemnizaţiilor suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru risc maternal.
  - Rândul 6 "Total sumă suportată din FNUASS" - se completează cu suma indemnizaţiilor suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
  - Rândul 7 "Total contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii calculate la total indemnizaţii" - se completează cu suma care reprezintă total contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii calculate la total indemnizaţii.
  - Rândul 8 "Total contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii datorate pentru indemnizaţiile suportate din FAAMBP" - se completează cu suma care reprezintă contribuţiile pentru concedii şi indemnizaţii datorate pentru indemnizaţiile suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
  - Rândul 9 "Total contribuţii datorate pentru concedii şi indemnizaţii" - se completează cu suma dintre total contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii calculate la total indemnizaţii şi total contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii datorate pentru indemnizaţiile suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
  - Rândul 10 "Total cuantum prestaţii de suportat din bugetul FNUASS pentru concedii şi indemnizaţii" - se completează cu total cuantum prestaţii de suportat din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii.
  - Rândul 11 "Total sumă recuperată de instituţia asimilată angajatorului din contribuţia lunii curente" - se completează cu suma recuperată de instituţia asimilată angajatorului din contribuţia lunii curente. Suma recuperată de instituţia asimilată angajatorului nu poate depăşi suma reprezentând contribuţia datorată, în luna curentă, pentru concedii şi indemnizaţii înscrisă la rândul 9.
  - Rândul 12 "Total sumă de virat la FNUASS pentru concedii şi indemnizaţii" - se completează cu total sumă de virat la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii.
  - Rândul 13 "Total sumă rămasă de recuperat de la FNUASS pentru concedii şi indemnizaţii" - se completează cu total sumă rămasă de recuperat în luna de raportare de la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii.
  E.3. Indemnizaţii pentru accidente de muncă şi boli profesionale
  Coloana "Nr. cazuri" se completează astfel:
  - Rândul 1 "Incapacitate temporară de muncă" - conţine numărul total de cazuri de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate.
  - Rândul 2 "Trecerea temporară la alt loc de muncă" - conţine numărul total de cazuri de indemnizaţie pentru trecerea temporară în alt loc de muncă cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate.
  - Rândul 3 "Reducerea timpului de lucru" - conţine numărul total de cazuri de indemnizaţie pentru reducerea timpului de lucru cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate.
  - Rândul 4 "Cursuri de calificare şi reconversie profesională" - conţine numărul total de cazuri de indemnizaţie pe durata cursurilor de calificare şi reconversie profesională cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate.
  Coloana "Zile prestaţii" se completează astfel:
  - Rândul 1 "Incapacitate temporară de muncă" - numărul total de zile lucrătoare de prestaţii pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate, din certificatele medicale.
  - Rândul 2 "Trecerea temporară la alt loc de muncă" - numărul total de zile lucrătoare de prestaţii pentru trecerea temporară în alt loc de muncă cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate, din certificatele medicale.
  - Rândul 3 "Reducerea timpului de lucru" - numărul total de zile lucrătoare de prestaţii pentru reducerea timpului de lucru cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate, din certificatele medicale.
  - Rândul 4 "Cursuri de calificare şi reconversie profesională" - numărul total de zile lucrătoare de prestaţii pe durata cursurilor de calificare şi reconversie profesională cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate, din certificatele medicale.
  Coloana "Suma totală accidente de muncă" (pe total se poate verifica cu Cuantum prestaţii de asigurări sociale suportate de Fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale + Cuantum prestaţii de asigurări sociale suportate de angajator, conform Legii nr. 346/2002, republicată) se completează astfel:
  - Rândul 1 "Incapacitate temporară de muncă" - cuantumul total al prestaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate.
  - Rândul 2 "Trecerea temporară la alt loc de muncă" - cuantumul total al prestaţiilor pentru trecerea temporară în alt loc de muncă cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate.
  - Rândul 3 "Reducerea timpului de lucru" - cuantumul total al prestaţiilor pentru reducerea timpului de lucru cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate.
  - Rândul 4 "Cursuri de calificare şi reconversie profesională" - cuantumul total al prestaţiilor pe durata cursurilor de calificare şi reconversie profesională cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate.
  - Rândul 5 "Total" cuprinde cuantumul total al prestaţiilor de asigurări sociale cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate, pentru entităţile asimilate angajatorului.
  Coloana "Suma suportată din FAAMBP" (pe total se poate verifica cu Cuantum prestaţii de asigurări sociale suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale) se completează astfel:
  - Rândul 1 "Incapacitate temporară de muncă" - este suma prestaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate, suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
  - Rândul 2 "Trecerea temporară la alt loc de muncă" - este suma prestaţiilor pentru trecerea temporară în alt loc de muncă cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate, suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
  - Rândul 3 "Reducerea timpului de lucru" - este suma prestaţiilor pentru reducerea timpului de lucru cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate, suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
  - Rândul 4 "Cursuri de calificare şi reconversie profesională" - este suma prestaţiilor pe durata cursurilor de calificare şi reconversie profesională cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate, suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
  - Rândul 5 "Total sumă suportată din FAAMBP" - conţine total cuantum de prestaţii de asigurări sociale de suportat din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
  Caseta "Ajutoare de deces"
  "Număr cazuri" - se completează cu numărul total de cazuri pentru care s-au acordat ajutoare de deces la nivel de unitate.
  "Sumă" - se completează cu suma totală a ajutoarelor de deces acordate la nivel de unitate, suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat.
  SECŢIUNEA F - Impozit pe venitul din salarii, defalcat pe sediul principal şi sediile secundare
  F1. Sediul principal
  Rândul "Suma de plată" - se înscrie suma reprezentând impozitul pe venitul din salarii datorat în perioada de raportare, conform legii, pentru sediul principal.
  F2. Sedii secundare
  Se completează numai de către plătitorii care au sedii secundare cu minimum 5 persoane care realizează venituri din salarii, potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
  Coloana "Cod de înregistrare fiscală sediu secundar" - se completează codul de înregistrare fiscală atribuit fiecărui sediu secundar care are obligaţii de plată, conform legii, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.
  Coloana "Suma de plată" - se înscrie suma reprezentând impozitul pe venitul din salarii datorat în perioada de raportare, conform legii, pentru fiecare sediu secundar care are atribuit cod de înregistrare fiscală.
  C. Anexa nr. 1.2 "Anexa asigurat"
  Se completează câte o anexă pentru fiecare asigurat pentru care există obligaţia declarării, conform legii.
  Secţiunea "Date de identificare a asiguratului"
  1. Caseta "CNP/NIF" - se completează codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală, atribuit conform legii, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.
  2. Caseta "CNP/NIF anterior" - se completează codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală anterior celui actual (din declaraţia anterioară), atribuit conform legii, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta (Se completează numai în cazul declaraţiilor rectificative.).
  3. Caseta "Nume" şi caseta "Prenume" - se înscrie numele, respectiv prenumele asiguratului.
  4. Caseta "Nume anterior" şi caseta "Prenume anterior" - se completează numai în cazul declaraţiilor rectificative - se înscrie numele, respectiv prenumele asiguratului anterior celui actual (din declaraţia anterioară).
  5. Caseta "Data angajare" - se completează numai pentru sistemul de asigurări sociale de sănătate - se înscrie data de la care asiguraţii încep activitatea dependentă la un angajator, respectiv data de la care începe relaţia de dependenţă dintre asigurat şi instituţia asimilată.
  6. Caseta "Data plecare" - se completează numai pentru sistemul de asigurări sociale de sănătate - se înscrie data la care încetează activitatea asiguratului la un angajator, respectiv data la care încetează relaţia de dependenţă dintre asigurat şi instituţia asimilată angajatorului.
  Caseta "Data angajare" şi caseta "Data plecare", după caz, se completează de fiecare dată când se întocmeşte declaraţia.
  7. Caseta "Casa de asigurări de sănătate a asiguratului" - conţine codificarea casei de asigurări de sănătate la care sunt luaţi în evidenţă asiguraţii, în funcţie de opţiunea acestora, şi cu care s-a încheiat contractul de asigurări sociale de sănătate. Codificarea cuprinde două caractere, ca de exemplu: _B este CAS Municipiul Bucureşti, _A este AOPSNAJ, _T este CASMTCT. Pentru restul judeţelor prescurtarea este identică cu codificarea de la autoturisme.
  8. Caseta "Asigurat/neasigurat pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate" - se înscriu persoanele asigurate pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii în luna de raportare, potrivit legii, respectiv persoanele neasigurate pentru care nu există obligaţia plăţii contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii şi se completează astfel:
  "1" - persoanele pentru care se plăteşte contribuţia (de exemplu, persoanele care au realizat venituri din salarii sau asimilate salariului, în luna de raportare, în baza contractului individual de muncă sau în baza raportului de serviciu, precum şi din orice alte activităţi dependente etc.);
  "2" - persoanele pentru care nu se plăteşte contribuţia (de exemplu, dacă sunt numai cenzori, membri în consiliul de administraţie sau dacă sunt cadre militare în activitate şi funcţionari publici cu statut special care îşi desfăşoară activitatea în ministerele şi instituţiile din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională etc. ).
  9. Caseta "Asigurat în sistemul asigurărilor pentru şomaj" (1/0) - se completează pentru a se evidenţia dacă persoana este asigurată obligatoriu în sistemul asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii, în luna de raportare, astfel:
  "1" - pentru persoanele asigurate obligatoriu în sistemul asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii, în luna de raportare;
  "2" - pentru persoanele care nu sunt asigurate obligatoriu în sistemul asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii, în luna de raportare.
  Secţiunea "Detalii coasiguraţi"
  Se înscriu coasiguraţii sistemului de asigurări sociale de sănătate conform prevederilor Legii nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:
  - CNP coasigurat;
  - Nume coasigurat;
  - Prenume coasigurat;
  - Tip coasigurat, care se completează astfel:
  S - soţ/soţie;
  P - părinte (mamă, tată).
  Atenţie! Pentru fiecare asigurat se va completa una dintre secţiunile A, B sau C, după caz.


  Secţiunea A Se înscriu datele pentru asiguraţii care realizează în luna de raportare numai venituri din salarii şi asimilate salariilor şi care au avut un singur raport de muncă cu angajatorul respectiv, nu au lucrat în condiţii deosebite/speciale şi nu au beneficiat de indemnizaţii de concedii medicale sau de scutiri potrivit prevederilor legale.

  Rândul 1 "Tip asigurat din punct de vedere al contractului de muncă" - se înscrie tipul de asigurat, conform Nomenclatorului "Tip asigurat".
  Pentru asiguraţii în sistemul asigurărilor pentru şomaj se va selecta din Nomenclatorul "Tip asigurat" "1 - Salariat" sau "3 - Alte categorii de persoane care realizează venituri asimilate salariilor - care nu au contract individual de muncă sau raport de serviciu (nu este salariat)".
  Rândul 2 "Pensionar" - se completează cu "1" în cazul asiguraţilor care au şi statutul de pensionar şi "0" pentru celelalte situaţii. În cazul în care se completează rândul 2 "Pensionar" cu cifra "1", se completează obligatoriu şi rândul 1 "Tip asigurat din punct de vedere al contractului de muncă".
  Rândul 3 "Tip contract muncă din punct de vedere al timpului de lucru" - se completează cu:
  - "N" - pentru normă întreagă (6, 7, 8 ore); sau
  - "Pn" (parţial P1, P2...P7), unde "n" reprezintă numărul de ore zilnice de contract parţial.
  Rândul 4 "Ore normă zilnică contract" - se completează cu programul normal de lucru specific locului de muncă al asiguratului, exprimat în ore. Prin program normal de lucru se înţelege programul prevăzut la art. 109 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, sau programul normal de lucru sub 8 ore stabilit cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi pentru salariaţii care lucrează în condiţii deosebite - vătămătoare, grele sau periculoase ori alin. (2) din art. 109 din Legea nr. 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Norma zilnică poate să fie de 8, 7 sau 6 ore.
  Rândul 5 "Ore lucrate efectiv în lună" - se completează cu numărul de ore efectiv lucrate în lună. Pentru persoana care are raporturile de muncă sau de serviciu suspendate pentru incapacitate temporară de muncă, perioada suportată de angajator din fondul de salarii potrivit legii se consideră perioadă lucrată (orele din programul de lucru în care raporturile de muncă sau de serviciu sunt suspendate pentru incapacitate temporară de muncă şi plata indemnizaţiei se suportă de angajator din fondul de salarii sunt considerate ore efectiv lucrate).
  Rândul 6 "Ore suspendate lună" - se completează cu numărul de ore din programul de lucru în care raporturile de muncă sau de serviciu sunt suspendate, conform legii, cu excepţia suspendării pentru incapacitate temporară de muncă suportată de angajator din fondul de salarii.
  Rândul 7 "Total zile lucrate" - se completează cu numărul total de zile lucrate şi nu poate fi mai mare decât numărul de zile lucrătoare din lună, stabilit conform Legii nr. 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
  Rândul 8 "Venit brut realizat" - se înscrie câştigul brut neplafonat realizat de asigurat. Nu se includ indemnizaţiile de asigurări sociale.
  Rândul 9 "Bază Contribuţie individuală ŞOMAJ" - se completează cu suma reprezentând baza lunară de calcul asupra căreia angajatorii au obligaţia de a reţine şi de a vira contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj.
  Rândul 10 "Contribuţie individuală ŞOMAJ"- se completează cu suma reprezentând contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj datorată de asigurat şi reţinută de angajator, potrivit prevederilor legale în vigoare. Se calculează prin aplicarea cotei prevăzute de prevederile legale în vigoare pentru contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj asupra bazei de calcul a contribuţiei individuale de şomaj.
  Rândul 11 "Bază Contribuţie individuală SĂNĂTATE" - se înscrie venitul bază de calcul pentru contribuţia de asigurări de sănătate datorată de asigurat şi reţinută de angajator, potrivit legii.
  Rândul 12 "Contribuţie individuală SĂNĂTATE" - se înscrie suma reprezentând contribuţia individuală datorată de asigurat şi reţinută de angajator, potrivit legii.
  Rândul 13 "Baza Contribuţie individuală ASIGURĂRI SOCIALE plafonată" - se înscrie câştigul brut care constituie bază de calcul pentru contribuţia individuală de asigurări sociale, plafonat conform legilor în vigoare.
  Rândul 14 "Contribuţie individuală ASIGURĂRI SOCIALE" - se înscrie contribuţia individuală de asigurări sociale datorată de asigurat şi reţinută de angajator, potrivit legii.
  Rândul 15 "Baza de calcul pentru contribuţia la fondul de garantare" - se completează cu suma reprezentând baza de calcul pentru contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale dacă pentru asiguratul respectiv angajatorul are obligaţia de a plăti contribuţia la fondul de garantare şi "0" dacă pentru asiguratul respectiv angajatorul nu are obligaţia acestei plăţi.


  Secţiunea B Se completează numai dacă salariatul nu se încadrează la Secţiunea A (a avut mai multe contracte de muncă la acelaşi angajator sau a avut concedii medicale ori a lucrat în condiţii diferite de muncă sau a beneficiat de indemnizaţii ori de motive de scutire).

  B.1. Contract/Contracte de muncă sau/şi şomaj tehnic beneficiar de scutire
  În situaţia în care asiguratul are mai multe contracte de muncă încheiate cu angajatorul respectiv sau persoana fizică se încadrează în mai multe tipuri de asigurat, se va completa câte o înregistrare pentru fiecare contract încheiat de asigurat cu angajatorul respectiv, sau pentru fiecare tip de asigurat, cu date referitoare la:
  Rândul 1 "Tip asigurat din punct de vedere al contractului de muncă" - se completează cu tipul de asigurat, conform Nomenclatorului "Tip asigurat".
  Pentru asiguraţii în sistemul asigurărilor pentru şomaj se va selecta din Nomenclatorul "Tip asigurat" "1 - Salariat" sau "3 - Alte categorii de persoane care realizează venituri asimilate salariilor - care nu au contract individual de muncă sau raport de servicii (nu este salariat)".
  Rândul 2 "Pensionar" - se completează cu "1" în cazul asiguraţilor care au şi statutul de pensionar şi "0" pentru celelalte situaţii. În cazul în care se completează Rândul 2 "Pensionar" cu cifra "1" se completează obligatoriu şi Rândul 1 "Tip asigurat din punct de vedere al contractului de muncă".
  Rândul 3 "Tip contract muncă din punct de vedere al timpului de lucru" - se completează cu N (norma întreagă 6, 7, 8) sau Pn (parţial P1, P2, ..., P7) unde n reprezintă numărul de ore zilnice de contract parţial.
  Rândul 4 "Ore normă zilnică contract" - se completează cu programul normal de lucru - specific locului de muncă al asiguratului, exprimat în ore. Prin program normal de lucru se înţelege programul prevăzut la art. 109 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sau programul normal de lucru sub 8 ore, stabilit cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1991 ori alin. (2) din art. 109 din Legea nr. 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Norma zilnică poate să fie de 8, 7 sau 6 ore.
  Rândul 5 "Ore lucrate efectiv în lună" - se completează cu numărul de ore efectiv lucrate în lună. Pentru persoana care are raporturile de muncă sau de serviciu suspendate pentru incapacitate temporară de muncă, perioada suportată de angajator potrivit legii se consideră perioadă lucrată (orele din programul de lucru în care raporturile de muncă sau de serviciu sunt suspendate pentru incapacitate temporară de muncă şi plata indemnizaţiei se suportă de angajator potrivit legii sunt considerate ore efectiv lucrate).
  Rândul 6 "Ore suspendate lună" - se completează cu numărul de ore din programul de lucru în care raporturile de muncă sau de serviciu sunt suspendate, conform legii, cu excepţia suspendării pentru incapacitate temporară de muncă suportată de angajator potrivit legii (orele din programul de lucru în care raporturile de muncă sau de serviciu sunt suspendate pentru incapacitate temporară de muncă şi plata indemnizaţiei se suportă de angajator potrivit legii sunt considerate ore efectiv lucrate).
  Rândul 7 "Din care ore şomaj tehnic în lună, beneficiare de scutire" - se completează cu numărul de ore din programul de lucru în care raporturile de muncă sunt suspendate în temeiul art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru care salariaţii şi angajatorul acestora sunt scutiţi de plată contribuţiilor la bugetul asigurărilor pentru şomaj în condiţiile legii. Se completează numai în situaţia în care salariaţii şi angajatorul sunt scutiţi de plată contribuţiilor sociale la bugetul asigurărilor pentru şomaj în temeiul prevederilor legale în vigoare; în caz contrar se completează cu zero.
  Rândul 8 "Total zile lucrate" - se completează cu numărul total de zile lucrate şi nu poate fi mai mare decât numărul de zile lucrătoare din lună, stabilit conform Legii nr. 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
  Rândul 9 "Zile şomaj tehnic beneficiare de scutire" - se completează cu numărul de zile lucrătoare în care raporturile de muncă sunt suspendate în temeiul art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru care salariaţii şi angajatorul acestora sunt scutiţi de plată contribuţiilor sociale potrivit legii.
  Rândul 10 "Baza de calcul la contribuţia individuală ŞOMAJ" - se completează cu suma reprezentând totalul veniturilor care constituie baza lunară de calcul a contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit prevederilor legale în vigoare.
  Rândul 11 "Baza de calcul pentru contribuţia la fondul de garantare" - se completează cu suma reprezentând baza de calcul pentru contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale în situaţia în care pentru asiguratul respectiv angajatorul are obligaţia de a plăti contribuţia la fondul de garantare şi "0" în situaţia în care pentru asiguratul respectiv angajatorul nu are obligaţia acestei plăţi.
  B.1.1. Scutiri la plată
  Se completează, după caz, pentru fiecare asigurat care beneficiază, în mod direct sau prin angajatorul său, de prevederi legale care prevăd scutiri, totale sau parţiale, de la plata contribuţiilor sociale.
  - Rândul 1 "Motiv scutire" - se completează, prin selectarea din "Lista de valori" a motivului/temeiului legal potrivit căruia angajatorul sau/şi asiguratul beneficiază de scutire sau/şi reducere de la plata contribuţiilor sociale. "Lista de valori" se actualizează în funcţie de actele normative care vor fi în vigoare începând cu anul 2011, atribuindu-se câte o valoare distinctă pentru fiecare act normativ.
  - Rândul 2 "ANGAJATOR - Suma pentru care se beneficiază de scutire ŞOMAJ" - se înscrie suma care nu intră în baza de calcul la stabilirea contribuţiei de asigurări pentru şomaj datorate de angajator.
  - Rândul 3 "ANGAJATOR - Suma pentru care se beneficiază de scutire SĂNĂTATE" - se înscrie suma care nu intră în baza de calcul la stabilirea contribuţiei de asigurări pentru sănătate datorate de angajator.
  - Rândul 4 "ANGAJATOR - Suma pentru care se beneficiază de scutire - ASIGURĂRI SOCIALE ŞI ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE în condiţii normale de muncă" - se înscrie suma baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale care nu intră în baza de calcul la stabilirea contribuţiei de asigurări sociale datorate de angajator în condiţii normale de muncă.
  - Rândul 5 "ANGAJATOR - Suma pentru care se beneficiază de scutire - ASIGURĂRI SOCIALE ŞI ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE în condiţii deosebite de muncă" - se înscrie suma baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale care nu intră în baza de calcul la stabilirea contribuţiei de asigurări sociale datorate de angajator în condiţii deosebite de muncă.
  - Rândul 6 "ANGAJATOR - Suma pentru care se beneficiază de scutire - ASIGURĂRI SOCIALE ŞI ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE în condiţii speciale de muncă" - se înscrie suma baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale care nu intră în baza de calcul la stabilirea contribuţiei de asigurări sociale datorate de angajator în condiţii speciale de muncă.
  - Rândul 7 "ASIGURAT - Suma pentru care se beneficiază de scutire ŞOMAJ" - se înscrie suma care nu intră în baza de calcul la stabilirea contribuţiei individuale de asigurări pentru şomaj.
  - Rândul 8 "ASIGURAT - Suma pentru care se beneficiază de scutire SĂNĂTATE" - se înscrie suma care nu intră în baza de calcul la stabilirea contribuţiei individuale de asigurări pentru sănătate.
  - Rândul 9 "ASIGURAT - Suma pentru care se beneficiază de scutire ASIGURĂRI SOCIALE în condiţii normale de muncă" - se înscrie suma baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale care nu intră în baza de calcul la stabilirea contribuţiei individuale de asigurări sociale în condiţii normale de muncă. În cazul în care nu se datorează contribuţia individuală de asigurări sociale, contribuţia asigurat se completează cu "0".
  - Rândul 10 "ASIGURAT - Suma pentru care se beneficiază de scutire ASIGURĂRI SOCIALE în condiţii deosebite de muncă" - se înscrie suma baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale care nu intră în baza de calcul la stabilirea contribuţiei individuale de asigurări sociale în condiţii deosebite de muncă. În cazul în care nu se datorează contribuţia individuală de asigurări sociale, contribuţia asigurat se completează cu "0".
  - Rândul 11 "ASIGURAT - Suma pentru care se beneficiază de scutire ASIGURĂRI SOCIALE în condiţii speciale de muncă" - se înscrie suma baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale care nu intră în baza de calcul la stabilirea contribuţiei individuale de asigurări sociale în condiţii speciale de muncă. În cazul în care nu se datorează contribuţia individuală de asigurări sociale, contribuţia asigurat se completează cu "0".
  B.2. C.N.P.A.S. - Condiţii de muncă
  Se completează pe tipuri de condiţii de muncă: normale, deosebite sau speciale.
  - Rândul 1 "Indicativ condiţii speciale" - conţine temeiul legal al încadrării în condiţii speciale de muncă (se completează conform Nomenclatorului "Indicativ condiţii speciale")
  - Rândul 2 "Zile lucrate în condiţii normale" - se înscrie numărul de zile lucrate de asigurat în condiţii normale de muncă.
  - Rândul 3 "Zile lucrate în condiţii deosebite" - se înscrie numărul de zile lucrate de asigurat în condiţii deosebite de muncă.
  - Rândul 4 "Zile lucrate în condiţii speciale" - se înscrie numărul de zile lucrate de asigurat în condiţii speciale de muncă.
  - Rândul 5 "Venit brut realizat în condiţii normale" - se înscrie câştigul brut realizat de asigurat în condiţii normale de muncă.
  - Rândul 6 "Venit brut realizat în condiţii deosebite" - se înscrie câştigul brut realizat de asigurat în condiţii deosebite de muncă.
  - Rândul 7 "Venit brut realizat în condiţii speciale" - se înscrie câştigul brut realizat de asigurat în condiţii speciale de muncă.
  B.3. Indemnizaţii asigurări sociale conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, cu modificările şi completările ulterioare, sau prestaţii conform Legii nr. 346/2002, republicată
  Se completează dacă există în luna de raportare indemnizaţii de asigurări sociale sau concedii medicale.
  - Rândul 1 "Zile indemnizaţii în condiţii normale" - se înscrie numărul total de zile lucrătoare în care asiguratul a beneficiat de indemnizaţii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi de prestaţii prevăzute de Legea nr. 346/2002, republicată (număr total de zile lucrătoare aferente prestaţiei şi/sau indemnizaţiei acordate).
  - Rândul 2 "Zile indemnizaţii în condiţii deosebite" - se înscrie numărul total de zile lucrătoare corespunzătoare concediului medical pentru incapacitate temporară de muncă, în situaţia în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în condiţii deosebite de muncă.
  Nu se înregistrează zilele de concediu de maternitate, concediu creştere copil, concediu îngrijire copil sau prestaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, care sunt corespunzătoare, în aceste situaţii, condiţiilor normale de muncă.
  - Rândul 3 "Zile indemnizaţii în condiţii speciale" - se înscrie numărul total de zile lucrătoare corespunzătoare concediului medical pentru incapacitate temporară de muncă, în situaţia în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în condiţii speciale de muncă.
  Nu se înregistrează zilele de concediu de maternitate, concediu creştere copil, concediu îngrijire copil sau prestaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, care sunt corespunzătoare în aceste situaţii condiţiilor normale de muncă.
  - Rândul 4 "Total zile lucrătoare concediu medical (conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, cu modificările şi completările ulterioare)" - se înscrie numărul total de zile lucrătoare corespunzătoare concediului medical.
  - Rândul 5 "Total zile lucrătoare concediu medical pentru accidente de muncă" - se înscrie numărul total de zile lucrătoare corespunzătoare concediului medical (conform Legii nr. 346/2002, republicată).
  - Rândul 6 "Zile prestaţii suportate din FAAMBP" - se înscrie numărul de zile lucrătoare prestaţii pentru cuantum prestaţii suportat din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
  - Rândul 7 "Zile de concediu fără plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului după primele 3 naşteri" - se înscrie numărul de zile de concediu fără plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului, conform art. 6^1 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările şi completările ulterioare. Se acordă integral (3 luni), o singură dată în perioada până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap. Se acordă pentru persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 1 după primele 3 naşteri sau, după caz, după primii 3 copii ai persoanelor aflate în una dintre situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
  Atenţie!
  - Rândul 7 "Zile de concediu fără plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului după primele 3 naşteri" nu se completează pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap (cu activitate suspendată) şi raportate de agenţiile de prestaţii sociale judeţene şi a municipiului Bucureşti.
  - Rândul 8 "Baza de calcul a CAS aferentă indemnizaţiilor (conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, cu modificările şi completările ulterioare) - asigurat" - conţine suma reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în cazul indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din concediul medical, cu excepţia cazurilor de accident de muncă sau boală profesională şi a ajutorului de deces.
  - Rândul 9 "Sumă prestaţii de asigurări sociale suportată de angajator (conform Legii nr. 346/2002, republicată)" - se înscrie totalul sumelor reprezentând prestaţii de asigurări sociale de suportat de către angajator.
  - Rândul 10 "Sumă prestaţii de asigurări sociale suportată din FAAMBP" - se înscrie totalul sumelor reprezentând prestaţii de asigurări sociale de suportat din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale. Acest rând se completează numai pentru concediile medicale cauzate de accidente de muncă sau boli profesionale.
  - Rândul 11 "Total venit asigurat din indemnizaţii/prestaţii" - conţine cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accident de muncă sau boală profesională plus baza de calcul a contribuţiei la bugetul asigurărilor sociale de stat aferente indemnizaţiilor conform art. 45 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, conform legilor în vigoare, exclusiv ajutorul de deces.
  - Rândul 12 "Total indemnizaţie sănătate suportată de angajator" - conţine cuantumul indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate suportate de angajator.
  - Rândul 13 "Total indemnizaţie sănătate suportată din FNUASS" - conţine cuantumul indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate suportată din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
  B.4. Centralizator asigurat
  Se completează obligatoriu.
  Se înscriu datele centralizate pe asigurat (pe CNP sau NIF), astfel:
  - Rândul 1 "Total zile lucrate" - se înscrie numărul de zile lucrate în condiţii de muncă normale, deosebite sau speciale. Acestea nu pot depăşi numărul de zile lucrătoare din lună stabilit conform Legii nr. 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
  - Rândul 2 "Total zile şomaj tehnic beneficiare de scutire" - se completează cu numărul total de zile lucrătoare în care raporturile de muncă sunt suspendate în temeiul art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru care salariaţii şi angajatorul acestora sunt scutiţi de plată contribuţiilor sociale potrivit legii.
  - Rândul 3 "Baza contribuţie individuală ŞOMAJ" - se completează cu suma reprezentând totalul veniturilor care constituie baza lunară de calcul a contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit prevederilor legale în vigoare. Se calculează prin însumarea bazelor de calcul ale contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj corespunzătoare tuturor contractelor încheiate de asigurat cu angajatorul respectiv.
  - Rândul 4 "Contribuţie individuală ŞOMAJ" - se completează cu suma reprezentând contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj datorată de asigurat şi reţinută de angajator, potrivit prevederilor legale în vigoare, cumulată pentru toate contractele încheiate de asigurat cu angajatorul respectiv. Se calculează prin însumarea contribuţiilor individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj corespunzătoare tuturor contractelor încheiate de asigurat cu angajatorul respectiv.
  - Rândul 5 "Baza contribuţie individuală SĂNĂTATE" - se înscrie venitul bază de calcul pentru contribuţia individuală pentru asigurări sociale de sănătate, potrivit legii.
  - Rândul 6 "Contribuţie individuală SĂNĂTATE" - se înscrie contribuţia datorată de asigurat şi reţinută de angajator, potrivit legii.
  - Rândul 7 "Baza Contribuţie individuală ASIGURĂRI SOCIALE plafonată" - se înscrie câştigul brut care constituie baza de calcul pentru contribuţia individuală de asigurări sociale, plafonată, conform legilor în vigoare.
  - Rândul 8 "Contribuţie individuală ASIGURĂRI SOCIALE" - se completează cu CAS datorată de asigurat, rezultată prin aplicarea cotei CAS asigurat asupra câştigului bază de calcul CAS.
  - Rândul 9 "Baza de calcul pentru contribuţia la fondul de garantare" - se înscrie venitul bază de calcul pentru contribuţia angajatorului la fondul de garantare, cumulat pentru toate contractele încheiate de asigurat cu angajatorul respectiv.
  SECŢIUNEA C - Raportări pentru asiguraţi, completate de alte entităţi asimilate angajatorului
  Se completează numai pentru categorii de asiguraţi din Nomenclatorul "Tip asigurat pentru alte entităţi asimilate angajatorului", astfel:
  - Rândul 1 "Tip asigurat alte entităţi asimilate" - se completează conform Nomenclatorului "Tip asigurat pentru alte entităţi asimilate angajatorului".
  Pentru asiguraţii în sistemul public de pensii şi în sistemul asigurărilor pentru şomaj care realizează venituri din drepturi de autor şi drepturi conexe sau pentru cei care realizează venituri în baza convenţiilor/contractelor încheiate potrivit Codului civil se va selecta din nomenclator "17 - Drepturi de autor", respectiv "18 - Convenţii civile".
  - Rândul 2 "Zile" - se completează numărul zilelor de asigurare din luna de raportare, inclusiv zilele de concediu pentru creşterea copilului până la 2/3 ani. Se exclud zilele de concediu medical.
  - Rândul 3 "Total zile concediu medical (conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, cu modificările şi completările ulterioare)" - se completează cu numărul total de zile lucrătoare corespunzătoare concediului medical conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
  - Rândul 4 "Zile concediu medical pentru accidente de muncă" - se înscrie numărul total de zile lucrătoare corespunzătoare concediului medical (conform Legii nr. 346/2002, republicată).
  - Rândul 5 "Zile prestaţii suportate din FAAMBP" - se înscrie numărul de zile lucrătoare de prestaţii de asigurări sociale, cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale, suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
  - Rândul 6 "Venit brut realizat" - se înscrie câştigul brut realizat de asigurat.
  - Rândul 7 "Prestaţii pentru accidente de muncă" - se înscrie suma prestaţiilor de asigurări sociale, cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale, conform Legii nr. 346/2002, republicată.
  - Rândul 8 "Sumă prestaţii de asigurări sociale suportată din FAAMBP" - conţine suma prestaţiilor de asigurări sociale, cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale, suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
  - Rândul 9 "Bază contribuţie individuală ŞOMAJ" - se completează cu suma reprezentând totalul veniturilor care constituie baza lunară de calcul a contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit prevederilor legale în vigoare, în situaţia asiguraţilor în sistemul asigurărilor pentru şomaj pentru care rândul 1 "Tip asigurat alte entităţi asimilate" = "17 - Drepturi de autor" sau/şi "18 - Convenţii civile".
  - Rândul 10 "Contribuţie individuală ŞOMAJ" - se completează cu suma reprezentând contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj datorată de asigurat şi reţinută de entitatea asimilată angajatorului, potrivit prevederilor legale în vigoare. Se calculează prin aplicarea cotei prevăzute de prevederile legale în vigoare pentru contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj asupra bazei de calcul a contribuţiei individuale de şomaj, în situaţia asiguraţilor în sistemul asigurărilor pentru şomaj pentru care rândul 1 "Tip asigurat alte entităţi asimilate" = "17 - Drepturi de autor" sau/şi "18 - Convenţii civile".
  - Rândul 11 "Baza contribuţie individuală SĂNĂTATE" - se înscrie venitul bază de calcul pentru contribuţia individuală pentru asigurări sociale de sănătate, potrivit legii.
  - Rândul 12 "Contribuţie individuală SĂNĂTATE" - se completează cu contribuţia individuală de asigurări pentru sănătate datorată pentru asigurat de entitatea asimilată angajatorului, potrivit legii.
  - Rândul 13 "Baza contribuţie individuală ASIGURĂRI SOCIALE plafonată" - se completează cu suma câştigurilor care constituie baza individuală de calcul pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale, plafonată potrivit legilor în vigoare.
  - Rândul 14 "Contribuţie individuală ASIGURĂRI SOCIALE" - se înscrie contribuţia individuală de asigurări sociale.
  SECŢIUNEA D - Concedii medicale conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, cu modificările şi completările ulterioare
  Se completează pentru fiecare certificat de concediu medical astfel:
  - Rândul 1 "Seria certificatului de concediu medical" - se completează cu seria certificatului de concediu medical.
  - Rândul 2 "Numărul certificatului de concediu medical" - se completează cu numărul certificatului de concediu medical.
  - Rândul 3 "Seria certificatului de concediu medical iniţial" - se completează cu seria certificatului de concediu medical iniţial, doar atunci când există şi certificate medicale în continuare.
  - Rândul 4 "Numărul certificatului de concediu medical iniţial" - se completează cu numărul certificatului de concediu medical iniţial, doar atunci când există şi certificate medicale în continuare.
  - Rândul 5 "Data acordării certificatului medical (zz.ll.aaaa)" - se completează data acordării certificatului medical, înscrisă pe acesta în format zz.ll.aaaa.
  - Rândul 6 "Data început valabilitate concediu medical" - se completează data începerii valabilităţii certificatului medical, înscrisă pe acesta în format zz.ll.aaaa.
  - Rândul 7 "Data încetare valabilitate concediu medical" - se completează data încetării valabilităţii certificatului medical, înscrisă pe acesta în format zz.ll.aaaa.
  - Rândul 8 "Codul numeric personal al copilului" - se înscrie codul numeric personal al copilului pentru care a fost eliberat certificatul medical, pe cod de indemnizaţie "09".
  - Rândul 9 "Codul indemnizaţiei notat pe certificatul de concediu medical" - se înscrie codul indemnizaţiei notat pe certificatul de concediu medical, conform legii.
  - Rândul 10 "Locul de prescriere a certificatului medical"- se completează cu:
  "1" - când certificatul a fost eliberat de medicul de familie;
  "2" - când certificatul a fost eliberat de spital;
  "3" - când certificatul a fost eliberat de ambulatoriu;
  "4" - când certificatul a fost eliberat de Casa de asigurări de sănătate (numai pentru certificatele medicale eliberate de casele de asigurări de sănătate pentru persoanele care intră în câmpul personal de aplicare a Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 592/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România a formularelor emise în aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi, cu lucrătorii independenţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii, precum şi a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71, cu modificările şi completările ulterioare.
  - Rândul 11 "Cod de urgenţă medico-chirurgicală"- se completează codul de urgenţă medico-chirurgicală care este înscris în certificat.
  - Rândul 12 "Cod boală infectocontagioasă grupa A" - se completează codul de boală infectocontagioasă grupa A care este înscris în certificat.
  - Rândul 13 "Numărul avizului medicului expert" - se completează numărul de aviz al medicului expert înscris în certificat.
  - Rândul 14 "Zile prestaţii (zile lucrătoare) suportate de angajator" - se completează numărul de zile de prestaţii (zile lucrătoare) pentru incapacitate temporară de muncă, suportate de angajator.
  - Rândul 15 "Zile prestaţii (zile lucrătoare) suportate din FNUASS" - se completează numărul de zile prestaţii (zile lucrătoare), suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
  - Rândul 16 "Total zile prestaţii (zile lucrătoare) aferente concediului medical" - se completează numărul total de zile prestaţii (zile lucrătoare) aferente concediului medical acordat.
  - Rândul 17 "Suma veniturilor din ultimele 6 luni" - se completează cu suma veniturilor din ultimele 6 luni, care fac parte din baza de calcul.
  - Rândul 18 "Număr de zile aferente veniturilor din ultimele 6 luni" - se completează cu numărul de zile aferente veniturilor realizate în ultimele 6 luni, care fac parte din baza de calcul.
  - Rândul 19 "Media zilnică a bazei de calcul" - se completează cu media zilnică a bazei de calcul a indemnizaţiilor şi se determină ca raport între suma veniturilor realizate în ultimele 6 luni şi numărul total de zile aferente celor 6 luni.
  - Rândul 20 "Indemnizaţie sănătate suportată de angajator" - se completează cu cuantumul indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate, suportată de angajator.
  - Rândul 21 "Indemnizaţie sănătate suportată din FNUASS" - se completează cu cuantumul indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate, suportată din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.


  Anexa 8
  CONDIŢIILE
  ce trebuie respectate de către fişierul XML pentru
  depunerea electronică a declaraţiilor de la art. 1
  *Font 8*

  ┌────┬───────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬──────┐
  │Nr. │ │ │ Tip şi│Camp │
  │crt.│ Tag/atribut │ Denumire câmp │ lung. │oblig.│
  │ │ │ │ camp │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │ │ <Declaraţie> │ │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │1 │luna_r │Perioada de raportare - Luna │ N(2) │ DA │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │2 │an_r │Perioada de raportare - An │ N(4) │ DA │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │3 │d_rec │Declaraţie Rectificativa │ N(1) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │3b │nume_declar │Nume declarant │ C(75) │ DA │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │3bb │prenume_declar │Prenume declarant │ C(75 │ DA │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │3bbb│Funcţie_declar │Funcţie declarant │ C(50) │ DA │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │ │<Angajator> │1 apariţie │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │4 │cif │Cod de identificare fiscală │ N(13) │ DA │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │5 │rgCom │Nr. Înmatriculare la Registrul Comerţului │ C(14) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │6 │caen │Cod CAEN │ N(4) │ DA │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │7 │den │Denumire sau Nume şi prenume │ C(200)│ DA │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │8 │adrSoc │Adresă sediu social │C(1000)│ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │9 │telSoc │Telefon sediu social │ C(15) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │10 │faxSoc │Fax sediu social │ C(15) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │11 │mailSoc │E-mail sediu social │ C(200)│ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │12 │adrFisc │Adresă domiciliu fiscal │ C(1000│ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │13 │telFisc │Telefon domiciliu fiscal │ C(15) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │14 │faxFisc │Fax domiciliu fiscal │ C(15) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │15 │mailFisc │E-mail domiciliu fiscal │ C(200)│ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │16 │casaAng │Casă de asigurare de sănătate angajator │ C(2) │ DA │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │17 │tRisc │Tarif de risc │ N(1.3)│ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │18 │dat │Datorează D/N (tarif de risc) │ N(1) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │19 │totalPlata_A │Total obligaţii de plată │ N(15) │ DA │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │ │ │1-28 apariţii │ │ │
  │ │<angajatorA> │ │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │20 │A_codOblig │Cod obligaţie │ N(3) │ DA │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │20b │A_codBugetar │Cod bugetar │ C(10) │ DA │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │21 │A_datorat │1. Sumă Datorată │ N(15) │ DA │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │22 │A_deductibil │2. Sumă Deductibilă │ N(15) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │23 │A_plata │3. Sumă De plată (rd.1-rd.2) │ N(15) │ DA │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │ │</angajatorA> │ │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │ │ │1 apariţie │ │ │
  │ │<angajatorB> │ │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │24 │B_cnp │Număr de asiguraţi şomaj │ N(6) │ DA │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │25 │B_sănătate │Număr de asiguraţi concedii şi indemnizaţii │ N(6) │ DA │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │26 │B_pensie │Număr de asiguraţi pentru care angajatorul datorează │ N(5) │ DA │
  │ │ │contribuţii de asigurări sociale │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │28 │B_brut Salarii │Total fond de salarii brute │ N(15) │ DA │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │ │</angajatorB> │ │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │ │ │0-1 apariţii │ │ │
  │ │<angajatorC1> │ │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │29 │C1_11 │Total venit realizat - condiţii de muncă normale │ N(15) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │30 │C1_12 │Total bază de calcul a contribuţiei la BASS aferente │ N(15) │ │
  │ │ │indemnizaţiei of. OUG. 158/2005- condiţii de muncă normale │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │30B │C1_13 │Total scutire angajator aferentă condiţiilor normale de muncă │ N(15) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │31 │C1_21 │Total venit realizat - condiţii de muncă deosebite │ N(15) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │32 │C1_22 │Total bază de calcul a contribuţiei la BASS aferente │ N(15) │ │
  │ │ │indemnizaţiei of. OUG. 158/2005- condiţii de muncă deosebite │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │32B │C1_23 │Total scutire angajator aferenta condiţiilor deosebite de muncă │ N(15) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │33 │C1_31 │Total venit realizat - condiţii de muncă speciale │ N(15) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │34 │C1_32 │Total bază de calcul a contribuţiei la BASS aferente │ N(15) │ │
  │ │ │indemnizaţiei cf. OUG. 158/2005- condiţii de muncă speciale │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │34B │C1_33 │Total scutire angajator aferentă condiţiilor speciale de muncă │ N(15) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │35 │C1-T1 │Total - Total venit realizat │ N(15) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │36 │C1_T2 │Total - Total bază de calcul a contribuţiei la BASS aferente │ N(15) │ │
  │ │ │indemnizaţiei cf. OUG. 158/2005 │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │36B │C1_T │Total scutire angajator │ N(15) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │37 │C1_T3 │Contribuţie CAS - angajator │ N(15) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │38 │C1_5 │Baza calcul punctaj şomaj tehnic beneficiare de scutire │ N(15) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │39 │C1_6 │Total sumă de recuperat de angajator de la BASS aferentă │ N(15) │ │
  │ │ │lunii de raportare │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │39b │C1_7 │Total sumă de recuperat de angajator de la FAAMBP aferentă │ N(15) │ │
  │ │ │lunii de raportare │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │ │</angajatorC1> │ │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │ │ │0-1 apariţii │ │ │
  │ │<angajatorC2> │ │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │40 │C2_11 │Nr. Cazuri - Incapacitate temporară │ N(6) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │41 │C2_12 │Total zile prestaţii - Incapacitate temporară │ N(5) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │42 │C2_13 │Zile prestaţii suportate de angajator - Incapacitate temporara │ N(5) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │43 │C2_14 │Zile prestaţii suportate din FNUASS - Incapacitate temporară │ N(5) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │44 │C2_15 │Sumă suportată de angajator - Incapacitate temporară │ N(15) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │45 │C2_16 │Sumă suportată de FNUASS - Incapacitate temporară │ N(15) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │46 │C2_21 │Nr. Cazuri - Prevenire îmbolnăvire │ N(6) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │47 │C2_22 │Total zile prestaţii - Prevenire îmbolnăvire │ N(5) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │48 │C2_24 │Zile prestaţii suportate din FNUASS - Prevenire îmbolnăvire │ N(5) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │49 │C2_26 │Sumă suportată de FNUASS - Prevenire îmbolnăvire │ N(15) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │50 │C2_31 │Nr. Cazuri - Sarcină şi lăuzie │ N(6) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │51 │C2_32 │Total zile prestaţii - Sarcină şi lăuzie │ N(5) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │52 │C2_34 │Zile prestaţii suportate din FNUASS - Sarcină şi lăuzie │ N(5) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │53 │C2_36 │Sumă suportată de FNUASS - Sarcină şi lăuzie │ N(15) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │54 │C2_41 │Nr. Cazuri - Îngrijire copil bolnav │ N(6) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │55 │C2_42 │Total zile prestaţii - Îngrijire copil bolnav │ N(5) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │56 │C2_44 │Zile prestaţii suportate din FNUASS - Îngrijire copil bolnav │ N(5) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │57 │C2_46 │Sumă suportată de FNUASS - Îngrijire copil bolnav │ N(15) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │58 │C2_51 │Nr. Cazuri - Risc maternal │ N(6) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │59 │C2_52 │Total zile prestaţii - Risc maternal │ N(5) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │60 │C2_54 │Zile prestaţii suportate din FNUASS - Risc maternal │ N(5) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │61 │C2_56 │Sumă suportată de FNUASS - Risc maternal │ N(15) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │63 │C2_T6 │Total - Sumă suportată de angajator FNUASS │ N(15) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │64 │C2_7 │Total contribuţii pentru concedii, indemnizaţii calculate la fond │ N(15) │ │
  │ │ │salarii │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │65 │C2_8 │Total contribuţii concedii şi indemnizaţii datorate pentru │ N(15) │ │
  │ │ │indemnizaţiile suportate de FAAMBP │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │66 │C2_9 │Total contribuţii datorate pentru concedii şi indemnizaţii │ N(15) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │67 │C2_10 │Total cuantum prestaţii de suportat din bugetul FNUASS │ N(15) │ │
  │ │ │pentru concedii şi indemnizaţii │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │68 │C2_110 │Total sumă recuperată de angajator din contribuţia lunii │ N(15) │ │
  │ │ │curente │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │69 │C2_120 │Total sumă de virat la FNUASS pentru concedii şi indemnizaţii │ N(15) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │70 │C2_130 │Total sumă rămasă de recuperat de la FNUASS pentru │ N(15) │ │
  │ │ │concedii şi indemnizaţii │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │ │</angajatorC2> │ │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │ │ │0-1 apariţii │ │ │
  │ │<angajatorC3> │ │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │71 │C3_11 │Număr cazuri - Incapacitate temporară │ N(6) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │72 │C3_12 │Zile prestaţii - Incapacitate temporară │ N(5) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │73 │C3_13 │Sumă totală accidente de muncă - Incapacitate temporară │ N(15) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │74 │C3_14 │Sumă suportată din FAAMPB - Incapacitate temporară │ N(15) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │75 │C3_21 │Număr cazuri - Trecerea la alt loc de muncă │ N(6) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │76 │C3_22 │Zile prestaţii - Trecerea la alt loc de muncă │ N(5) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │77 │C3_23 │Sumă totală accidente de muncă - Trecerea la alt loc de │ N(15) │ │
  │ │ │muncă │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │78 │C3_24 │Sumă suportată din FAAMPB - Trecerea la alt loc de muncă │ N(15) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │79 │C3_31 │Număr cazuri - Reducerea timpului de lucru │ N(6) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │80 │C3_32 │Zile prestaţii - Reducerea timpului de lucru │ N(5) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │81 │C3_33 │Sumă totală accidente de muncă - Reducerea timpului de lucru │ N(15) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │82 │C3_34 │Sumă suportată din FAAMPB - Reducerea timpului de lucru │ N(15) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │83 │C3_41 │Număr cazuri - Cursuri de calificare/reconversie │ N(6) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │84 │C3_42 │Zile prestaţii - Cursuri de calificare/reconversie │ N(5) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │85 │C3_43 │Sumă totală accidente de muncă - Cursuri de │ N(15) │ │
  │ │ │calificare/reconversie │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │86 │C3_44 │Sumă suportată din FAAMPB - Cursuri de │ N(15) │ │
  │ │ │calificare/reconversie │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │87 │C3_total │Total - Sumă totală accidente de muncă │ N(15) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │88 │C3_Sumă │Total - Sumă suportată din FAAMPB │ N(15) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │89 │C3_aj_nr │Număr cazuri - Ajutoare de deces │ N(6) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │90 │C3_aj_Sumă │Sumă - Ajutoare de deces │ N(15) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │ │</angajatorC3> │ │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │ │ │0-1 apariţii │ │ │
  │ │<angajatorC4> │ │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │91 │C4 scutitaSo │Sumă scutită din contribuţia la şomaj a angajatorului │ N(15) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │ │</angajatorC4> │ │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │ │ │0-10 apariţii │ │ │
  │ │<angajatorC5> │ │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │92 │C5_subv │Subvenţie/scutire/reducere (poziţie din nomenclator) │ N(2) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │93 │C5_recuperat │Sumă de recuperat din contribuţia datorată │ N(15) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │94 │C5_restituit │Sumă de restituit de la AJOFM/AMOFM │ N(15) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │ │</angajatorC5> │ │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │ │ │1 apariţie │ │ │
  │ │<angajatorC6> │ │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │95 │C6_baza │Bază de calcul - Contribuţie ŞOMAJ datorată de angajator │ N(15) │ DA │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │96 │C6_ct │Contribuţie-Contribuţie ŞOMAJ datorată de angajator │ N(15) │ DA │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │ │</angajatorC6> │ │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │ │ │0-1 apariţii │ │ │
  │ │<angajatorC7> │ │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │97 │C7_baza │Bază de calcul - Contribuţie fond de garantare datorată de │ N(15) │ │
  │ │ │angajator │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │98 │C7_ct │Contribuţie - Contribuţie fond de garantare datorată de │ N(15) │ │
  │ │ │angajator │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │ │</angajatorC7> │ │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │ │ │0-1 apariţii │ │ │
  │ │<angajatorD> │ │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │99 │D1 │Număr de asiguraţi şomaj │ N(6) │ DA │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │100 │D2 │Număr de asiguraţi (concedii şi indemnizaţii) │ N(6) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │101 │D3 │Număr de asiguraţi pentru care angajatorul datorează │ N(5) │ │
  │ │ │contribuţii de asigurări sociale │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │102 │D4 │Total indemnizaţii şomaj │ N(15) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │ │</angajatorD> │ │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │ │ │0-1 apariţii │ │ │
  │ │<angajatorE1> │ │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │103 │E1_venit │Total venit realizat - în condiţii de muncă normale │ N(15) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │104 │E1_baza │Total bază de calcul a contribuţiei la BASS aferente │ N(15) │ │
  │ │ │indemnizaţiei cf. OUG. 158/2005 - în condiţii de muncă │ │ │
  │ │ │normale │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │105 │E1_ct │Contribuţie CAS - angajator - în condiţii de muncă normale │ N(15) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │ │</angajatorE1> │ │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │ │ │0-1 apariţii │ │ │
  │ │<angajatorE2> │ │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │106 │E2_11 │Nr. Cazuri - Incapacitate temporară │ N(6) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │107 │E2_12 │Total zile prestaţii - Incapacitate temporară │ N(5) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │108 │E2_14 │Zile prestaţii suportate din FNUASS - Incapacitate temporară │ N(5) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │109 │E2_16 │Sumă suportată de FNUASS - Incapacitate temporară │ N(15)│ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │110 │E2_21 │Nr. Cazuri - Prevenire îmbolnăvire │ N(6) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │111 │E2_22 │Total zile prestaţii - Prevenire îmbolnăvire │ N(5) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │112 │E2_24 │Zile prestaţii suportate din FNUASS - Prevenire îmbolnăvire │ N(5) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │113 │E2_26 │Sumă suportată de FNUASS - Prevenire îmbolnăvire │ N(15)│ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │114 │E2_31 │Nr. Cazuri - Sarcină şi lăuzie │ N(6) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │115 │E2_32 │Total zile prestaţii - Sarcină şi lăuzie │ N(5) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │116 │E2_34 │Zile prestaţii suportate din FNUASS - Sarcină şi lăuzie │ N(5) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │117 │E2_36 │Sumă suportată de FNUASS - Sarcină şi lăuzie │ N(15)│ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │118 │E2_41 │Nr. Cazuri - îngrijire copil bolnav │ N(6) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │119 │E2_42 │Total zile prestaţii - îngrijire copil bolnav │ N(5) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │120 │E2_44 │Zile prestaţii suportate din FNUASS - îngrijire copil bolnav │ N(5) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │121 │E2_46 │Sumă suportată de FNUASS - îngrijire copil bolnav │ N(15)│ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │122 │E2_51 │Nr. Cazuri - Risc maternal │ N(6) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │123 │E2_52 │Total zile prestaţii - Risc maternal │ N(5) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │124 │E2_54 │Zile prestaţii suportate din FNUASS - Risc maternal │ N(5) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │125 │E2_56 │Sumă suportată de FNUASS - Risc maternal │ N(15)│ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │126 │E2_66 │Total - Sumă suportată de FNUASS │ N(15)│ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │127 │E2_7 │Total contribuţii pentru concedii, indemnizaţii calculate la total│ N(15) │ │
  │ │ │indemnizaţii │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │128 │E2_8 │Total contribuţii concedii şi indemnizaţii datorate pentru │ N(15) │ │
  │ │ │indemnizaţiile suportate de FAAMBP │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │129 │E2_9 │Total contribuţii datorate pentru concedii şi indemnizaţii │ N(15) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │130 │E2_10 │Total cuantum prestaţii de suportat din bugetul FNUASS │ N(15) │ │
  │ │ │pentru concedii şi indemnizaţii │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │131 │E2_110 │Total sumă recuperată de instituţia asimilată angajatorului din │ N(15) │ │
  │ │ │contribuţia lunii curente │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │132 │E2_120 │Total sumă de virat la FNUASS pentru concedii şi indemnizaţii │ N(15) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │133 │E2_130 │Total sumă rămasă de recuperat de la FNUASS pentru │ N(15) │ │
  │ │ │concedii şi indemnizaţii │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │ │</angajatorE2> │ │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │ │ │0-1 apariţii │ │ │
  │ │<angajatorE3> │ │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │134 │E3_11 │Număr cazuri - Incapacitate temporară │ N(6) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │135 │E3_12 │Zile prestaţii - Incapacitate temporară │ N(5) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │136 │E3_13 │Sumă totală accidente de muncă - Incapacitate temporară │ N(15) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │137 │E3_14 │Sumă suportată din FAAMPB - Incapacitate temporară │ N(15) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │138 │E3_21 │Număr cazuri - Trecerea la alt loc de muncă │ N(6) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │139 │E3_22 │Zile prestaţii - Trecerea la alt loc de muncă │ N(5) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │140 │E3_23 │Sumă totală accidente de muncă - Trecerea la alt loc de │ N(15) │ │
  │ │ │muncă │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │141 │E3_24 │Sumă suportată din FAAMPB - Trecerea la alt loc de muncă │ N(15) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │142 │E3_31 │Număr cazuri - Reducerea timpului de lucru │ N(6) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │143 │E3_32 │Zile prestaţii - Reducerea timpului de lucru │ N(5) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │144 │E3_33 │Sumă totală accidente de muncă - Reducerea timpului de lucru │ N(15) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │145 │E3_34 │Sumă suportată din FAAMPB - Reducerea timpului de lucru │ N(15) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │146 │E3_41 │Număr cazuri - Cursuri de calificare/reconversie │ N(6) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │147 │E3_42 │Zile prestaţii - Cursuri de calificare/reconversie │ N(5) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │148 │E3_43 │Sumă totală accidente de muncă - Cursuri de │ N(15) │ │
  │ │ │calificare/reconversie │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │149 │E3_44 │Sumă suportată din FAAMPB - Cursuri de │ N(15) │ │
  │ │ │calificare/reconversie │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │150 │E3_total │Total - Sumă totală accidente de muncă │ N(15) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │151 │E3_Sumă │Total - Sumă suportată din FAAMPB │ N(15) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │ │</angajatorE3> │ │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │ │ │0-1 apariţii │ │ │
  │ │<angajatorE4> │ │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │154 │E4_aj_nr │Număr cazuri - Ajutoare de deces │ N(6) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │155 │E4_aj_Sumă │Sumă - Ajutoare de deces │ N(15)│ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │ │</angajatorE4> │ │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │ │ │0-1 apariţii │ │ │
  │ │<angajatorF1> │ │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │156 │F1_Sumă │Sumă de plată sediu principal (impozit pe venit) │ N(15)│ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │ │</angajatorF1> │ │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │ │ │0-1000 apariţii │ │ │
  │ │<angajatorF2> │ │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │157 │F2_cif │Cod de înregistrare fiscală sediu secundar │ N(10)│ DA │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │157b│F2_id │Nr. crt. sediu secundar │ N(5) │ DA │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │158 │F2_Sumă │Suma de plată sediu secundar (impozit pe venit) │ N(15)│ DA │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │ │</angajatorF2> │ │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │ │ </Angajator> │ │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │ │ <Asigurat> │0-n apariţii │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │1 │cnpAsig │CNP/NIF │ N(13) │ DA │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │1b │idAsig │Nr. crt. │ N(6) │ DA │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │2 │numeAsig │Nume │ C(75) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │3 │prenAsig │Prenume │ C(75) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │4 │cnpAnt │CNP/NIF anterior │ N(13) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │5 │numeAnt │Nume anterior │ C(75) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │6 │prenAnt │Prenume anterior │ C(75) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │7 │dataAng │Data angajare │ D(10) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │8 │dataSf │Data plecare │ D(10) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │9 │casaSn │Casa de asigurare de sănătate │ C(2) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │9b │asigCI │Asigurat pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de │ N(1) │ DA │
  │ │ │sănătate │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │9bb │asigSO │Asigurat în sistemul de asigurări pentru şomaj │ N(1) │ DA │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │ │ │0-3 apariţii │ │ │
  │ │ <CoAsiguraţi> │ │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │10 │tip │Tip asigurat │ C(1) │ DA │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │11 │cnp │CNP │ N(13) │ DA │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │12 │nume │Nume │ C(75) │ DA │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │13 │prenume │Prenume │ C(75) │ DA │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │ │</CoAsiguraţi> │ │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │ │ <asiguratA> │0-1 apariţii │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │14 │A_1 │Tip asigurat dpdv contract de muncă │ N(1) │ DA │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │15 │A_2 │Pensionar │ N(1) │ DA │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │16 │A_3 │Tip contract de muncă dpdv timp de lucru │ C(2) │ DA │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │17 │A_4 │Ore norma zilnică contract │ N(1) │ DA │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │18 │A_5 │Bază de calcul pentru plata fondului de garantare │ N(15) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │19 │A_6 │Ore lucrate efectiv în lună │ N(3) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │20 │A_7 │Ore suspendate în luna │ N(3) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │21 │A_8 │Total zile lucrate │ N(5) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │22 │A_9 │Baza Contribuţie Individuală ŞOMAJ │ N(15) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │23 │A_10 │Contribuţie Individuală ŞOMAJ │ N(15) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │24 │A_11 │Baza Contribuţie Individuală SĂNĂTATE │ N(15) │ DA │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │25 │A_12 │Contribuţie Individuală SĂNĂTATE │ N(15) │ DA │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │26 │A_13 │Baza Contribuţie Individuală ASIGURĂRI SOCIALE plafonată │ N(15) │ DA │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │27 │A_14 │Contribuţie Individuală ASIGURĂRI SOCIALE │ N(15) │ DA │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │28 │A_20 │Venit brut realizat │ N(15) │ DA │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │ │ </asiguratA> │ │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │ │ │0-5 apariţii │ │ │
  │ │ <asiguratB1> │ │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │29 │B1_1 │Tip asigurat dpdv contract de muncă │ N(2) │ DA │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │30 │B1_2 │Pensionar │ N(1) │ DA │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │31 │B1_3 │Tip Contract Muncă dpdv timp de lucru │ C(2) │ DA │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │32 │B1_4 │Ore normă zilnică contract │ N(1) │ DA │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │33 │B1_5 │Baza de calcul pentru plată fondului de garantare │ N(15)│ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │34 │B1_6 │Ore lucrate efectiv în lună │ N(3) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │35 │B1_7 │Ore suspendate lună │ N(3) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │36 │B1_8 │Din care ore şomaj tehnic în lună beneficiare de scutire │ N(3) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │37 │B1_9 │Zile şomaj tehnic beneficiare de scutire │ N(2) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │38 │B1_10 │Baza de calcul la Contribuţie Individuală ŞOMAJ │ N(15)│ DA │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │39 │B1_15 │Total zile lucrate │ N(2) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │ │ │0-10 apariţii │ │ │
  │ │ <asiguratB11> │ │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │40 │B11_1 │Motiv scutire │ N(2) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │41 │B11_2 │ANGAJATOR Sumă pentru care se beneficiază de scutire │ N(15)│ │
  │ │ │ŞOMAJ │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │42 │B11_3 │ANGAJATOR Sumă pentru care se beneficiază de scutire │ N(15)│ │
  │ │ │SĂNĂTATE │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │43 │B11_41 │ANGAJATOR Sumă pentru care se beneficiază de scutire │ N(15)│ │
  │ │ │ASIGURĂRI SOCIALE şi ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ şi │ │ │
  │ │ │BOLI PROFESIONALE pentru condiţii normale de muncă │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │43b │B11_42 │ANGAJATOR Sumă pentru care se beneficiază de scutire │ N(15)│ │
  │ │ │ASIGURĂRI SOCIALE şi ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ şi │ │ │
  │ │ │BOLI PROFESIONALE pentru condiţii deosebite de muncă │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │43bb│B11_43 │ANGAJATOR Sumă pentru care se beneficiază de scutire │ N(15)│ │
  │ │ │ASIGURĂRI SOCIALE şi ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ şi │ │ │
  │ │ │BOLI PROFESIONALE pentru condiţii speciale de muncă │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │44 │B11_5 │ASIGURAT Sumă pentru care se beneficiază de scutire │ N(15)│ │
  │ │ │ŞOMAJ │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │45 │B11_6 │ASIGURAT Sumă pentru care se beneficiază de scutire - │ N(15)│ │
  │ │ │SĂNĂTATE │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │46 │B11_71 │ASIGURAT Sumă pentru care se beneficiază de scutire - │ N(15)│ │
  │ │ │ASIGURĂRI SOCIALE pentru condiţii normale de muncă │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │46b │B11_72 │ASIGURAT Sumă pentru care se beneficiază de scutire - │ N(15)│ │
  │ │ │ASIGURĂRI SOCIALE pentru condiţii deosebite de muncă │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │46bb│B11_73 │ASIGURAT Sumă pentru care se beneficiază de scutire - │ N(15)│ │
  │ │ │ASIGURĂRI SOCIALE pentru condiţii speciale de muncă │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │ │</asiguratB11> │ │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │ │</asiguratB1> │ │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │ │ │0-1 apariţii │ │ │
  │ │ <asiguratB2> │ │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │47 │B2_1 │Indicativ condiţii speciale │ N(1) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │48 │B2_2 │Zile lucrate condiţii normale │ N(2) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │49 │B2_3 │Zile lucrate condiţii deosebite │ N(2) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │50 │B2_4 │Zile lucrate condiţii speciale │ N(2) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │51 │B2_5 │Venit brut realizat condiţii normale │ N(15)│ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │52 │B2_6 │Venit brut realizat condiţii deosebite │ N(15)│ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │53 │B2_7 │Venit brut realizat condiţii speciale │ N(15)│ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │ │ </asiguratB2> │ │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │ │ │0-1 apariţii │ │ │
  │ │ <asiguratB3> │ │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │54 │B3_1 │Zile indemnizaţii condiţii normale │ N(2) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │55 │B3_2 │Zile indemnizaţii condiţii deosebite │ N(2) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │56 │B3_3 │Zile indemnizaţii condiţii speciale │ N(2) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │57 │B3_4 │Zile prestaţii suportate din FAAMBP │ N(2) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │58 │B3_5 │Zile concediu fără plata indemnizaţiei pt. creşterea copilului │ N(2) │ │
  │ │ │după primele 3 naşteri │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │59 │B3_6 │Total zile lucrătoare concediu medical (cf. OUG nr. 158/2005) │ N(2) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │60 │B3_7 │Bază calcul CAS aferenta indemnizaţiilor (OUG nr. 158/2005)- │ N(15)│ │
  │ │ │asigurat │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │61 │B3_8 │Total zile lucrătoare din concediu medical pentru accidente de │ N(2) │ │
  │ │ │muncă │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │62 │B3_9 │Sumă prestaţii de ASIGURĂRI sociale suportate din FAAMBP │ N(15)│ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │63 │B3_10 │Sumă prestaţii de ASIGURĂRI sociale suportate de angajator │ N(15)│ │
  │ │ │(conform Legi nr. 346/2002) │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │64 │B3_11 │Total venit asigurat din indemnizaţii/prestaţii │ N(15)│ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │65 │B3_12 │Total indemnizaţie sănătate suportată de angajator (cf. OUG │ N(15)│ │
  │ │ │nr. 158/2005) │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │66 │B3_13 │Total indemnizaţie sănătate suportată din FNUASS │ N(15)│ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │ │ │1 apariţie │ │ │
  │ │ <asiguratB4> │ │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │67 │B4_1 │Total zile lucrate │ N(2) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │68 │B4_2 │Total zile şomaj tehnic beneficiare de scutire │ N(2) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │69 │B4_3 │Bază Contribuţie Individuală ŞOMAJ │ N(15)│ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │70 │B4_4 │Contribuţie Individuală ŞOMAJ │ N(15)│ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │71 │B4_5 │Bază Contribuţie Individuală SĂNĂTATE │ N(15)│ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │72 │B4_6 │Contribuţie Individuală SĂNĂTATE │ N(15)│ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │73 │B4_7 │Bază Contribuţie Individuală ASIGURĂRI SOCIALE plafonată │ N(15)│ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │74 │B4_8 │Contribuţie Individuală ASIGURĂRI SOCIALE │ N(15)│ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │75 │B4_14 │Bază de calcul pentru plata fondului de garantare │ N(15)│ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │ │</asiguratB4> │ │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │ │ <asiguratC> │0-1 apariţii │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │76 │C_1 │Tip asigurat alte entităţi asimilate │ N(2) │ DA │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │77 │C_2 │Zile │ N(2) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │78 │C_3 │Zile concediu medical pentru accidente de muncă │ N(2) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │79 │C_4 │Indemnizaţie pentru accidente de muncă │ N(15)│ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │80 │C_5 │Total zile concediu medical (cf. OUG nr. 158/2005) │ N(2) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │81 │C_6 │Baza Contribuţie Individuală ŞOMAJ │ N(15)│ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │82 │C_7 │Contribuţie Individuală ŞOMAJ │ N(15)│ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │83 │C_8 │Baza Contribuţie Individuală SĂNĂTATE │ N(15)│ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │84 │C_9 │Contribuţie Individuală SĂNĂTATE │ N(15)│ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │85 │C_10 │Baza Contribuţie Individuală ASIGURĂRI SOCIALE plafonată │ N(15)│ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │86 │C_11 │Contribuţie Individuală ASIGURĂRI SOCIALE │ N(15)│ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │87 │C_17 │Zile prestaţii suportate din FAAMBP │ N(2) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │88 │C_18 │Sumă prestaţii de ASIGURĂRI sociale suportate din FAAMBP │ N(15)│ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │89 │C_19 │Venit brut realizat │ N(15)│ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │ │</asiguratC> │ │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │ │ <asiguratD> │0-10 apariţii │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │90 │D_1 │Seria certificatului de concediu medical │ C(5) │ DA │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │91 │D_2 │Numărul certificatului de concediu medical │ C(10)│ DA │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │92 │D_3 │Seria certificatului de concediu medical iniţial │ C(5) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │93 │D_4 │Numărul certificatului de concediu medical iniţial │ C(10)│ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │94 │D_5 │Data acordării certificatului medical (zz.îi.aaaa) │ D(10)│ DA │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │95 │D_6 │Data început valabilitate CM │ D(10)│ DA │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │96 │D_7 │Data încetare valabilitate CM │ D(10)│ DA │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │97 │D_8 │Codul numeric personal al copilului │ N(13)│ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │98 │D_9 │Codul indemnizaţiei notat pe certificatul de concediu medical │ C(2) │ DA │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │99 │D_10 │Locul de prescriere a certificatului medical │ N(2) │ DA │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │100 │D_11 │Cod urgenta medico-chirurgicala │ C(3) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │101 │D_12 │Cod boala infectocontagioasa grupa A │ C(2) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │102 │D_13 │Numărul avizului medicului expert │ C(10)│ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │103 │D_14 │Zile prestaţii (zile lucrătoare) suportate de angajator │ N(2) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │104 │D_15 │Zile prestaţii (zile lucrătoare) suportate de FNUASS │ N(2) │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │105 │D_16 │Total Zile prestaţii (zile lucrătoare) aferente concediului │ N(2) │ │
  │ │ │medical │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │106 │D_17 │Sumă venituri ultimele 6 luni │ N(6) │ DA │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │107 │D_18 │Număr de zile aferente veniturilor din ultimele 6 luni │ N(3) │ DA │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │108 │D_19 │Media zilnica a bazei de calcul │ N(6.4)│ DA │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │109 │D_20 │Indemnizaţie sănătate suportată de angajator │ N(15)│ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │110 │D_21 │Indemnizaţie sănătate suportată din FNUASS │ N(15)│ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │ │ </asiguratD> │ │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │ │ </Asigurat> │ │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
  │ │ </Declaraţie> │ │ │ │
  └────┴───────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────┘

  OBS. Se va pune gratuit la dispoziţia contribuabililor schema XSD a fişierului XML.


  Anexa 9
  CARACTERISTICI DE TIPĂRIRE, MODUL DE DIFUZARE,
  DE UTILIZARE ŞI PĂSTRARE
  a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale,
  impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate"
  Denumirea formularului: Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate
  Cod: 14.13.01.01/d.u
  Format: A4/t2
  Caracteristici de tipărire:
  - se utilizează echipament informatic pentru completare şi editare.
  Se utilizează la:
  - declararea contribuţiilor de asigurări sociale şi impozitului pe venit, calculate şi reţinute de angajator şi entităţile asimilate acestuia.
  Se întocmeşte de: angajator şi entităţile asimilate acestuia.
  Circulă:
  - în format electronic, la organul fiscal competent;
  - formularul "Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate" în format hârtie, în două exemplare listate, semnate şi ştampilate conform legii: un exemplar la angajator sau entitatea asimilată acestuia şi un exemplar la organul fiscal competent.
  Se arhivează:
  - la organul fiscal: formatul electronic, în arhiva de documente electronice, iar formularul "Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate" însoţitor, listat, semnat şi ştampilat conform legii, la dosarul fiscal al angajatorului sau al entităţii asimilate acestuia.
  --------