ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 6 august 2020
  Ținând cont de faptul că întreprinderile mici și mijlocii, reglementate prin Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare IMM-uri, s-au confruntat pe perioada declarării stării de urgență cu probleme determinate fie de lipsa consumatorilor, caz în care activitățile IMM-urilor au fost puternic afectate prin scăderea cifrei de afaceri, iar personalul angajat a fost trimis în șomaj tehnic, fie de faptul că activitățile desfășurate de IMM-uri au fost interzise prin ordonanțe militare pe perioada declarării stării de urgență sau au fost îngrădite pe perioada stării de alertă, situație în care de asemenea personalul angajat al IMM-urilor a fost trimis în șomaj tehnic, iar toate aceste măsuri au condus la un blocaj al acestor activități economice la nivel național,
  deoarece IMM-urile dețin o pondere importantă în activitatea economică la nivel național, numărul total al acestora fiind de 723.595 de companii, cu o pondere însemnată pentru microîntreprinderi de 666.356 de companii, respectiv o pondere relativ medie de 48.230 de întreprinderi mici, precum și 9.009 întreprinderi mijlocii care desfășoară activități în diferite domenii de activitate, iar pentru reluarea urgentă a activității curente au nevoie de capital de lucru, astfel cum acesta este definit prin Regulamentul (UE) 2020/460 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 martie 2020 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.301/2013,(UE) nr. 1.303/2013 și (UE) nr. 508/2014 în ceea ce privește anumite măsuri specifice menite să mobilizeze investiții în sistemele de sănătate ale statelor membre și în alte sectoare ale economiilor acestora ca reacție la epidemia de COVID -19 - Inițiativa pentru investiții ca reacție la coronavirus, care urmează a fi utilizat pentru finanțarea activităților curente ale IMM-urilor,
  având în vedere faptul că ajutorul de stat se poate acorda doar până la data de 31 decembrie 2020,
  întrucât IMM-urile dețin o parte însemnată din forța de muncă activă a României prin contractele individuale de muncă încheiate, respectiv un număr total de 2.564.484 de contracte, din care 886.803 contracte încheiate de microîntreprinderi, 860.996 de contracte încheiate de întreprinderi mici și 816.685 de contracte încheiate de întreprinderile mijlocii, astfel încât nevoia de sprijin a acestora fie prin granturi pentru capital de lucru, fie prin granturi de investiții este o nevoie reală cu un impact major asupra echilibrelor macroeconomice ale României,
  având în vedere că măsurile de sprijin pentru reluarea activităților economice la nivel național influențează direct capacitatea operațională a IMM-urilor de a relua activitățile pe o piață de consum și producție grav afectată de epidemia de COVID-19, iar prin neluarea acestor măsuri de sprijin IMM-urile se pot confrunta cu grave dificultăți în desfășurarea activităților curente și de investiții, cu impact direct asupra veniturilor bugetului de stat, dar și asupra creșterii ratei șomajului în România,
  deoarece o parte din IMM-uri au nevoie de grant pentru capital de lucru necesar pentru plata datoriilor curente, constituirea stocurilor de materie primă, mărfuri, materiale consumabile, dar și pentru achiziționarea echipamentelor de protecție medicală necesare propriilor salariați, iar în lipsa capitalului de lucru reluarea activității curente va fi dificil de realizat,
  întrucât o parte din IMM-uri, ca urmare a crizei provocate de COVID-19, trebuie să își realoce activitatea prin crearea unor capacități de producții noi, prin desfășurarea unor activități noi sau prin implementarea unor proiecte de investiții noi, iar pentru aceasta au nevoie de granturi pentru investiții de mică valoare, astfel încât să se creeze capacități de producție mici și să se poată obține produse și servicii noi adaptate la cerințele consumatorilor,
  luând în considerare că există un risc substanțial de recesiune economică în anul 2020, iar în acest context multe segmente ale economiei europene sunt blocate din cauza epidemiei de COVID-19 și lanțurile de aprovizionare și schimburile comerciale globale sunt profund afectate, fiind necesare măsuri de sprijin pentru deblocarea redresarea activităților economice,
  având în vedere faptul că, în lipsa adoptării măsurilor propuse în regim de urgență, sectorul IMM, care reprezintă o prioritate a programului de relansare economică a Guvernului României, nu ar putea beneficia de condiții de finanțare adecvată pentru proiectele de relansare a activităților, de investiții sau pentru capitalul de lucru necesar derulării activității curente ale întreprinderilor grav afectate de pandemia de COVID-19,
  ținând cont de faptul că sprijinirea sectorului IMM reprezintă o prioritate a programului de relansare economică al Guvernului României, în condițiile în care acest sector are o contribuție importantă la creșterea economică națională și crearea de locuri de muncă, sens în care trebuie să beneficieze din partea statului de politici publice care vizează printre altele îmbunătățirea accesului la finanțare,
  luând în considerare faptul că este necesară adoptarea unui act normativ care să asigure temeiul juridic pentru modificarea Programului operațional Competitivitate în sensul stabilirii valorilor sumelor forfetare, având în vedere numărul mare de IMM-uri afectate și impactul implicit asupra economiei, precum și faptul că semnarea contractelor pentru acordarea ajutorului de stat are ca dată-limită 31 decembrie 2020, motiv pentru care este necesară adoptarea de urgență a măsurilor de sprijin pentru capitalul de lucru și investițional propus,
  întrucât neadoptarea prezentului act normativ determină imposibilitatea acordării în cadrul Programului operațional Competitivitate a unui sprijin financiar în cuantum de 1 miliard de euro pentru IMM-urile afectate în contextul pandemiei de COVID-19,
  întrucât neadoptarea unor măsuri în regim de urgență pentru IMM-uri ar conduce la blocarea/întârzierea relansării economice și, implicit, la pierderea unor sume considerabile din fondurile europene alocate României,
  având în vedere că elementele mai sus menționate vizează interesul public și strategic, sunt o prioritate a Programului de guvernare și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență.
  În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1
  (1) Prezenta ordonanță de urgență reglementează cadrul general pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, denumit în continuare POC, în contextul crizei provocate de COVID-19, pentru beneficiarii prevăzuți la alin. (3), a căror activitate a fost afectată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență sau îngrădite pe perioada stării de alertă.(2) Formele de sprijin din fonduri externe nerambursabile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se referă la:
  a) microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile sub formă de sumă forfetară;
  b) granturi pentru capital de lucru acordate sub formă de sumă forfetară și în procent din cifra de afaceri;
  c) granturi pentru investiții productive acordate din fonduri externe nerambursabile în baza evaluării proiectului de investiții depus.
  (3) Întreprinderile mici și mijlocii, denumite în continuare IMM-uri, sunt beneficiari pentru fondurile externe nerambursabile prevăzute la alin. (2), iar persoanele fizice autorizate, denumite în continuare PFA, și cabinetele medicale individuale, denumite în continuare CMI, pentru fondurile externe nerambursabile prevăzute la alin. (2) lit. a).


  Articolul 2

  În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
  a) administrator al schemei de ajutor de stat - Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, denumit în continuare MEEMA, în parteneriat cu agențiile pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului, denumite în continuare AIMMAIPE, în baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, denumit în continuare MFE, prin Autoritatea de management pentru Programul operațional Competitivitate, denumită în continuare AM-POC, în calitate de furnizor de ajutor de stat. Administratorul schemei este împuternicit să deruleze proceduri în legătură cu schema de ajutor de stat, în conformitate cu prevederile contractelor de finanțare semnate cu AM-POC;
  b) administrator tehnic al sistemului informatic de gestionare a schemei de ajutor de stat - Serviciul de Telecomunicații Speciale, denumit în continuare STS;
  c) administrator operațional al sistemului informatic de gestionare a schemei de ajutor stat - MEEMA, în parteneriat cu AIMMAIPE;
  d) sistem informatic de gestionare a schemei de ajutor de stat - sistemul informatic integrat proiectat și dezvoltat de STS pe baza cerințelor operaționale furnizate de MEEMA, în scopul gestionării acordării sprijinului financiar pentru beneficiarii prevăzuți la art. 1 alin. (3), în condițiile prezentei ordonanțe de urgență; sistemul informatic este găzduit și administrat din punct de vedere tehnic de STS, respectiv din punct de vedere operațional de MEEMA și AIMMAIPE, fondurile necesare proiectării, dezvoltării, testării, punerii în funcțiune, operării, administrării tehnice și operaționale, respectiv mentenanței preventive și corective fiind asigurate din fonduri externe nerambursabile, prin POC, și de la bugetul de stat, în baza contractului de finanțare semnat în acest sens de AM-POC cu MEEMA, în parteneriat cu AIMMAIPE și STS, conform regulilor de eligibilitate stabilite prin Ghidul solicitantului;
  e) beneficiari finali ai ajutorului de stat - IMM/ microîntreprinderi/PFA/CMI, organizații neguvernamentale cu activitate economică, denumite în continuare ONG-uri cu activitate economică, care primesc ajutorul de stat prin intermediul micrograntului/grantului pentru capital de lucru/grantului pentru investiții productive, prin încheierea unui contract de ajutor de stat cu administratorul schemei de ajutor de stat;
  f) CMI - unitatea, cu sau fără personalitate juridică, furnizoare de servicii publice, de stat sau private, de asistență medicală umană preventivă, curativă, de recuperare și de urgență. Serviciile de sănătate ale cabinetelor medicale se realizează de medici de medicină generală - medici de familie, medici stomatologi, medici specialiști și alte categorii de personal medical autorizat. În CMI își exercită profesia medicul titular, care poate avea ca salariați ori colaboratori medici sau orice altă categorie de personal;
  g) capital de lucru - diferența dintre activele curente și datoriile curente ale unei întreprinderi;
  h) grant pentru capital de lucru - grant direct acordat beneficiarilor de ajutor de stat sub formă de sumă forfetată reprezentând 15% din cifra de afaceri înregistrată în anul 2019;
  i) grant pentru investiții productive - grant acordat beneficiarilor de ajutor de stat din fonduri externe nerambursabile pentru realizarea de investiții necesare pentru extinderea/reabilitarea/modernizarea capacităților de producție existente, realizarea unor capacități de producții noi, achiziționarea de echipamente, utilaje și instalații, precum și pentru modernizarea, reabilitarea, extinderea clădirilor existente sau achiziționarea unor clădiri destinate activităților de producție noi, inclusiv pentru achiziționarea de terenuri necesare realizării investițiilor, în limita a 10% din valoarea proiectelor care fac obiectul cererilor de finanțare;
  j) IMM - întreprinderile înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, sau în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările și completările ulterioare, care au mai puțin de 250 de angajați și o cifră de afaceri anuală netă care nu depășește echivalentul în lei a 43 milioane euro;
  k) microgrant - grant direct în valoare de 2.000 euro acordat sub formă de sumă forfetară beneficiarilor de ajutor de stat considerați vulnerabili la riscul de răspândire a virusului SARS-CoV-2;
  l) PFA - întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de o persoană fizică ce folosește, în principal, forța sa de muncă;
  m) industrii creative - industrii care își au originea în creativitatea, talentul și măiestria indiviziilor și care au potențialul creării de locuri de muncă și prosperitate prin generarea și exploatarea proprietății intelectuale.


  Articolul 3
  (1) Formele de sprijin din fonduri externe nerambursabile prevăzute la art. 1 alin. (2) se acordă în cadrul POC pentru care MFE îndeplinește funcția de Autoritate de management, denumită în continuare AM, și furnizor de ajutor de stat.(2) Pentru formele de sprijin din fonduri externe nerambursabile prevăzute la art. 1 alin. (2), MEEMA în parteneriat cu AIMMAIPE îndeplinește funcția de administrator de schemă de ajutor de stat, în condițiile prevăzute în contractele de finanțare încheiate între MFE, prin AM-POC, pe de o parte, și MEEMA în parteneriat cu AIMMAIPE, pe de altă parte.


  Capitolul II Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile

  Articolul 4
  (1) Microgranturile au valoarea de 2.000 euro și se acordă o singură dată, sub formă de sumă forfetară, conform prevederilor art. 3 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006, cu modificările ulterioare, și ale art. 67 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului.(2) Fondurile alocate pentru acordarea de microgranturi în cadrul POC 2014-2020 sunt în valoare totală de 100.000.000 euro, din care 85.000.000 euro se alocă din bugetul POC 2014-2020 și 15.000.000 euro din cofinanțarea de la bugetul de stat.


  Articolul 5
  (1) Microgranturile se acordă pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat încheiat cu următoarele categorii de beneficiari:
  a) întreprinderile mici și mijlocii care fac dovada prin situațiile financiare depuse că nu dețin salariați cu contract individual de muncă la data de 31 decembrie 2019;
  b) PFA, ONG-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 1;
  c) PFA/CMI, dacă au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19, care nu au beneficiat de stimulentul medical acordat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/2020. Dovada implicării în activitățile legate de COVID-19, dar și pentru neacordarea stimulentului medical se face prin completarea unui formular anexă la cererea de finanțare emis de unitatea sanitară unde a prestat serviciul beneficiarul/direcția de sănătate publică județeană, după caz, care va fi stabilit la nivelul Ghidului solicitantului.
  (2) Verificarea încadrării beneficiarului în categoria IMM se realizează, pe bază de eșantion, de către MEEMA/AIMMAIPE după depunerea cererii de finanțare și încheierea contractelor de finanțare, cu condiția recuperării sprijinului din fonduri externe nerambursabile dacă beneficiarul nu se încadrează în categoria de IMM la data depunerii cererii de finanțare, cu excepția PFA și CMI.


  Articolul 6

  Microgranturile prevăzute la art. 4 alin. (1) se acordă, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat, beneficiarilor care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:
  a) au desfășurat activitate curentă/operațională pe perioada a cel puțin unui an calendaristic înainte de data depunerii cererii de finanțare, cu excepția PFA/CMI pentru care începerea activității poate să fi avut loc până la data de 1 februarie 2020;
  b) au obținut o cifră de afaceri în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare de cel puțin echivalentul în lei a 5.000 euro la data depunerii cererii de finanțare, cu excepția beneficiarilor ajutorului de stat prevăzuți la art. 5 lit. b) și c);
  c) își mențin activitatea pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub formă de microgrant.


  Articolul 7
  (1) Beneficiarii de microgranturi pot utiliza alocările din fonduri externe nerambursabile pentru susținerea unor cheltuieli de tipul:
  a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;
  b) datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități potrivit contractelor încheiate;
  c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat;
  d) cheltuieli privind achiziția de servicii și reparații necesare activității curente de bază, cu excepția serviciilor de consultanță, studii și alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curentă;
  e) cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS-CoV- 2;
  f) cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activității curente;
  g) cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente necesare pentru reluarea activității;
  h) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului.
  (2) Verificarea asigurării tipurilor de cheltuieli eligibile se face pe eșantion de 1% în scopul validării justificării sumei forfetare.(3) Beneficiarii de microgranturi vor depune o declarație pe proprie răspundere prin care își vor asuma faptul că utilizarea microgranturilor în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta ordonanță de urgență atrage după sine recuperarea ajutorului de stat acordat împreună cu plata accesoriilor pentru recuperarea ajutorului de stat.


  Articolul 8

  Cererile de finanțare depuse în cadrul apelurilor de proiecte sunt selectate la finanțare în ordinea depunerii, cu respectarea criteriilor de eligibilitate care vor fi stabilite în Ghidul solicitantului.


  Articolul 9
  (1) Pentru microgranturi, mecanismul financiar prin care se asigură finanțarea proiectelor și rambursarea cheltuielilor se va derula prin parcurgerea următoarelor etape:
  a) MEEMA, AIMMAIPE și STS, în baza acordului de parteneriat încheiat între aceștia, vor trebui sa își cuprindă în bugetele proprii valoarea totală a proiectelor corespunzătoare activității/activităților proprii. În acest sens vor depune Fișa de fundamentare pentru proiectul propus la finanțare/finanțat din fonduri externe nerambursabile, denumit în continuare FEN post aderare F1, conform art. 2 alin. (2) și (3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016, cu modificările și completările ulterioare, în vederea asigurării creditelor de angajament și creditelor bugetare necesare încheierii contractelor de finanțare și implementării proiectelor;
  b) MEEMA, în parteneriat cu AIMMAIPE și STS, va depune cererea de finanțare prin sistemul informatic MySMIS 2014+, în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului, în termen de 10 zile lucrătoare de la data lansării apelului de proiecte;
  c) MFE și MEEMA, în parteneriat cu AIMMAIPE și STS, vor încheia contractul de finanțare în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii de finanțare, după parcurgerea etapelor procedurale de evaluare a conformității administrative și eligibilității, precum și a etapei de evaluare tehnică și financiară;
  d) MEEMA va încheia convenții de colaborare cu băncile în baza unui proces transparent de selecție și cu respectarea procedurilor legale prevăzute de Ghidul solicitantului pentru derularea operațiunilor de efectuare a plăților către beneficiarii schemei de microgranturi. Comisioanele, dobânzile, taxele, precum și orice alte cheltuieli bancare sunt în sarcina exclusivă a beneficiarului de microgranturi;
  e) MEEMA, în parteneriat cu AIMMAIPE, va evalua cererile de finanțare depuse potrivit prevederilor Ghidului solicitantului și contractului de finanțare încheiat;
  f) MEEMA, în parteneriat cu AIMMAIPE, va încheia contracte de acordare a ajutorului de stat cu beneficiarii selectați, care stau la baza efectuării plăților către beneficiari și pe seama cărora se derulează mecanismul de acordare a prefinanțărilor sau cererilor de rambursare;
  g) MEEMA solicită Ministerului Finanțelor Publice (MFP) deschiderea de credite bugetare aferente valorii totale de la bugetul de stat și transferul sumelor cuprinse în bugetul MEEMA, pe baza listelor finale de proiecte aprobate, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație. MEEMA, în baza convențiilor bancare și a necesarului de fonduri transmise de bănci, transferă disponibilul în contul de disponibil al băncilor. Băncile, pe seama convențiilor bancare, în termen de maximum 7 zile calendaristice, efectuează plățile în conturile bancare indicate de beneficiarii finali ai ajutorului de stat de tip microgrant;
  h) beneficiarul final al ajutorului de stat depune un raport de progres privind cheltuielile efectuate la bancă în termen de 90 de zile de la data la care disponibilul a fost transferat în contul bancar al acestuia. Nedepunerea raportului de progres în termenul solicitat sau depunerea acestuia cu informații lipsă ori necompletarea acestuia cu informații/documente solicitate dă dreptul AM-POC/MEEMA/AIMMAIPE să inițieze demersurile legale pentru recuperarea sprijinului financiar acordat sub formă de microgrant, în baza unei metodologii de recuperare a ajutorului de stat care va fi dezvoltată ulterior avizării schemei de ajutor de stat de către Comisia Europeană;
  i) băncile efectuează plățile către beneficiari în temeiul contractului de acordare a ajutorului de stat și transmit lunar prin aplicația electronică ordinele de plată către MEEMA, împreună cu raportul de progres al beneficiarului, întocmit lunar;
  j) MEEMA, în parteneriat cu AIMMAIPE și STS, va depune la MFE cereri de rambursare efectuate de parteneriat în conformitate cu prevederile contractului de finanțare. MFE verifică și aprobă raportul de implementare, autorizează cererile de rambursare, efectuează plățile aferente FEDR către MEEMA, în parteneriat cu AIMMAIPE și STS, conform art. 21 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, și solicită rambursarea sumelor la Comisia Europeană prin declarații de cheltuieli lunare;
  k) MEEMA verifică îndeplinirea condiției privind menținerea activității timp de 6 luni, prin interogarea automată a bazelor de date, inclusiv utilizarea fondurilor potrivit destinațiilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență pe perioada de durabilitate a schemei, dar nu mai mult de 3 ani.
  (2) Microgranturile se acordă după regimul de sumă forfetară prevăzut de art. 67 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, cu condiția depunerii raportului de progres în termenul prevăzut în cadrul mecanismului financiar de acordare a microgranturilor.


  Capitolul III Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor

  Articolul 10
  (1) Prin acordarea de granturi pentru capital de lucru în înțelesul prezentei ordonanțe de urgență se înțelege alocarea de fonduri externe nerambursabile sub formă de sumă forfetară, conform prevederilor art. 3 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006, cu modificările ulterioare, și ale art. 67 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului.(2) Alocarea grantului pentru capital de lucru se realizează pe bază de cotă procentuală din cifra de afaceri, acesta fiind destinat IMM-urilor a căror activitate a fost afectată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă sau redusă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență și/sau pe perioada stării de alertă, în condițiile specifice prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.(3) Verificarea încadrării beneficiarului în categoria IMM se realizează, pe bază de eșantion, de către MEEMA/AIMMAIPE după depunerea cererii de finanțare și încheierea contractelor de finanțare, cu condiția recuperării sprijinului din fonduri externe nerambursabile dacă beneficiarul nu se încadrează în categoria de IMM la data depunerii cererii de finanțare.


  Articolul 11
  (1) Valoarea sprijinului din fonduri externe nerambursabile pentru capital de lucru se stabilește astfel:
  a) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 5.000 și 13.500 euro, valoarea grantului este de 2.000 euro;
  b) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 13.501 și 1.000.000 euro, valoarea grantului se stabilește în procent de 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma de 150.000 euro. Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri cu echivalentul în euro de peste 1 milion de euro, valoarea maximă a ajutorului este de 150.000 euro.
  (2) Dacă un beneficiar de ajutor de stat prevăzut la art. 12 face parte din categoria întreprinderilor legate și a depus mai multe cereri de finanțare pentru obținerea grantului necesar capitalului de lucru, valoarea cumulată a grantului pentru capital de lucru care urmează a fi acordat nu poate depăși 250.000 euro echivalent în lei la data plății grantului pentru capital de lucru. În situația în care un beneficiar de ajutor de stat cu statut de întreprindere legată nu se încadrează în categoria IMM-urilor și a depus o singură cerere de finanțare, valoarea grantului pentru capital de lucru nu poate depăși 150.000 de euro la data plății grantului.(3) Valoarea granturilor pentru capital de lucru nu include cofinanțarea beneficiarilor de ajutor de stat la constituirea capitalului de lucru, în procent de minimum 15% din valoarea grantului solicitat.(4) Fondurile alocate pentru granturile destinate capitalului de lucru sunt în valoare de 350.000.000 euro, din care 265.000.000 euro fonduri externe nerambursabile și 42.500.000 euro fonduri de la bugetul de stat și coparticipare de 42.500.000 euro de la beneficiari.


  Articolul 12
  (1) Granturile pentru capital de lucru se acordă, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat, IMM-urilor din domeniile de activitate: restaurante, hoteluri, cafenele, industria alimentară și alte activități asimilate acesteia, servicii din domeniul transporturilor, agențiilor de turism, editurilor/librăriilor/ bibliotecilor, industriilor creative, precum și al organizărilor de evenimente a căror activitate curentă a fost afectată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă ori redusă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență și/sau pe perioada stării de alertă. Lista domeniilor de activitate eligibile este prevăzută în anexa nr. 2.(2) Granturile pentru capital de lucru se acordă, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat, ONG-urilor cu activitate economică din domeniul învățământ.


  Articolul 13
  (1) Granturile pentru capital de lucru se acordă beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
  a) au obținut certificat de situații de urgență în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, cu modificările ulterioare;
  b) au înregistrat profit operațional din activitatea curentă (din activitatea de exploatare), în unul din ultimele două exerciții financiare înainte de depunerea cererii de finanțare pentru obținerea grantului, potrivit situațiilor financiare depuse;
  c) dispun de coparticipare la constituirea capitalului de lucru în procent de minimum 15% din valoarea grantului la data utilizării grantului pentru capital de lucru;
  d) mențin sau, după caz, suplimentează numărul de salariați, față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor, cu excepția situațiilor în care contractele individuale de muncă sunt încheiate pentru sezonieri sau/și zilieri.
  (2) În perioada 1 august-15 septembrie 2020, MEEMA eliberează certificate de situații de urgență, la cerere, operatorilor economici a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19 în perioada stării de urgență.(3) Certificatul pentru situații de urgență emis de către MEEMA constată în baza declarației pe propria răspundere că operatorul economic a înregistrat diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie, aprilie sau mai 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020 sau întreruperea parțială sau totală a activității ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență decretate.


  Articolul 14
  (1) Beneficiarii pot utiliza granturile pentru capital de lucru, sub formă de sumă forfetară, alocate din fonduri externe nerambursabile, cofinanțate din bugetul de stat, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat încheiat în format electronic, pentru susținerea unor cheltuieli de tipul:
  a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;
  b) datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități, potrivit contractelor încheiate;
  c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat;
  d) cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente, cu excepția serviciilor de consultanță, studiilor și altor categorii de servicii indirecte;
  e) cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS-CoV-2;
  f) cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activității curente;
  g) cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente necesare reluării activității;
  h) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului.
  (2) Verificarea asigurării tipurilor de cheltuieli eligibile se face pe eșantion de 1% în scopul validării justificării sumei forfetare.(3) Beneficiarii vor depune declarație pe propria răspundere că utilizarea grantului în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta ordonanță de urgență atrage după sine recuperarea ajutorului de stat acordat împreună cu plata accesoriilor.


  Articolul 15

  Cererile de finanțare depuse în cadrul apelurilor de proiecte sunt selectate la finanțare în ordinea depunerii cererii, cu respectarea criteriilor de eligibilitate prevăzute în Ghidul solicitantului.


  Articolul 16
  (1) Pentru granturi destinate capitalului de lucru, mecanismul financiar prin care se asigură finanțarea proiectelor și rambursarea cheltuielilor se va derula prin parcurgerea următoarelor etape:
  a) MEEMA, AIMMAIPE și STS, în baza acordului de parteneriat încheiat între aceștia, vor trebui să își cuprindă în bugetele proprii valoarea totală a proiectelor corespunzătoare activității/activităților proprii. În acest sens vor depune fișa de fundamentare pentru proiectul propus la finanțare/finanțat din FEN post aderare - F1, conform Hotărârii Guvernului nr. 93/2016, cu modificările și completările ulterioare, în vederea asigurării creditelor de angajament și creditelor bugetare necesare încheierii contractelor de finanțare și implementării proiectelor;
  b) MEEMA, în parteneriat cu AIMMAIPE și STS, va depune cererea de finanțare prin sistemul informatic MySMIS 2014+, în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului, în termen de 10 zile lucrătoare de la data lansării apelului de proiecte;
  c) MFE și MEEMA, în parteneriat cu AIMMAIPE și STS, vor încheia contractul de finanțare în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii de finanțare, după parcurgerea etapelor procedurale de evaluare a conformității administrative și eligibilității, precum și a etapei de evaluare tehnică și financiară;
  d) MEEMA va încheia convenții de colaborare cu băncile în baza unui proces transparent de selecție și cu respectarea procedurilor legale prevăzute de Ghidul solicitantului pentru derularea operațiunilor de efectuare a plăților către beneficiarii schemei de capital de lucru. Comisioanele, dobânzile, taxele, precum și orice alte cheltuieli bancare sunt în sarcina exclusivă a beneficiarului de granturi de capital de lucru;
  e) MEEMA, în parteneriat cu AIMMAIPE, va evalua cererile de finanțare depuse potrivit prevederilor Ghidului solicitantului și contractului de finanțare încheiat;
  f) MEEMA, în parteneriat cu AIMMAIPE, va încheia contracte de acordare a ajutorului de stat cu beneficiarii selectați, care stau la baza efectuării plăților către beneficiari și pe seama cărora se derulează mecanismele de acordare a prefinanțărilor sau cererilor de rambursare;
  g) MEEMA solicită MFP deschiderea de credite bugetare aferente valorii totale de la bugetul de stat și transferul sumelor cuprinse în bugetul MEEMA pe baza listelor finale de proiecte aprobate, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație. MEEMA, în baza convențiilor bancare și a necesarului de fonduri transmise de bănci, transferă disponibilul în contul de disponibil al băncilor. Băncile, pe seama convențiilor bancare, în termen de maximum 7 zile calendaristice, efectuează plățile în conturile bancare indicate de beneficiarii finali ai ajutorului de stat de tip grant pentru capital de lucru;
  h) beneficiarul de ajutor de stat depune un raport de progres privind cheltuielile efectuate la bancă în termen de 180 de zile de la data la care disponibilul a fost transferat în contul bancar al acestuia. Nedepunerea raportului de progres în termenul solicitat sau depunerea acestuia cu informații lipsă ori necompletarea acestuia cu informații/documente solicitate dă dreptul AM-POC/MEEMA/AIMMAIPE să inițieze demersurile legale pentru recuperarea sprijinului financiar acordat sub formă de grant pentru capital de lucru; sumele rămase neutilizate se restituie bugetului din care au fost acordate, în baza unei metodologii de recuperare a ajutorului de stat care va fi dezvoltată ulterior avizării schemei de ajutor de stat de către Comisia Europeană;
  i) băncile efectuează plățile către beneficiari pe seama contractului de acordare a ajutorului de stat și transmit lunar prin aplicația electronică ordinele de plată către MEEMA;
  j) MEEMA, în parteneriat cu AIMMAIPE și STS, va depune la MFE cereri de rambursare a cheltuielilor efectuate de parteneriat în conformitate cu prevederile contractului de finanțare. MFE verifică și aprobă raportul de implementare, autorizează cererile de rambursare, efectuează plățile aferente FEDR către MEEMA, în parteneriat cu AIMMAIPE și STS, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, și solicită rambursarea sumelor prin declarații de cheltuieli lunare;
  k) MEEMA verifică îndeplinirea condiției privind menținerea sau suplimentarea numărului de angajați timp de 6 luni, prin interogarea automată a bazelor de date, inclusiv utilizarea fondurilor potrivit destinațiilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, pe bază de eșantion, pe perioada de durabilitate a schemei, dar nu mai mult de 3 ani.
  (2) Granturile pentru capital de lucru se acordă după regimul de sumă forfetară, potrivit Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului.


  Capitolul IV Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor

  Articolul 17
  (1) Prin granturi pentru investiții se înțelege sprijin din fonduri externe nerambursabile destinate beneficiarilor care implementează investiții în domeniul curent de activitate sau într-un domeniu diferit de activitate, necesare pentru:
  a) extinderea capacităților de producție existente, precum și pentru extinderea capacităților de prestări servicii;
  b) realizarea de unități noi ale capacităților de producție existente, precum și pentru realizarea unor unități noi de prestare servicii;
  c) reabilitarea/modernizarea unităților de producție existente, precum și pentru reabilitarea/modernizarea unor unități noi de prestare servicii.
  (2) Verificarea încadrării beneficiarului în categoria IMM se realizează, pe bază de eșantion, de către MEEMA/AIMMAIPE pe perioada implementării proiectelor, după depunerea cererii de finanțare și încheierea contractelor de finanțare, cu condiția recuperării sprijinului din fonduri externe nerambursabile dacă beneficiarul nu se încadrează în categoria de IMM la data depunerii cererii de finanțare.


  Articolul 18
  (1) Granturile pentru investiții se acordă pe proiect și beneficiar și au o valoare cuprinsă între 50.000 euro și 200.000 euro, în funcție de nevoile de finanțare ale proiectelor de investiții depuse.(2) Granturile pentru investiții prevăzute la alin. (1) nu includ cofinanțarea proprie a beneficiarilor stabilită în procent de minimum 15% din valoarea grantului solicitat de către beneficiarii din regiunile mai puțin dezvoltate și 30% din valoarea grantului solicitat de către beneficiarii din regiunea București-Ilfov.(3) Fondurile totale alocate pentru granturile destinate investițiilor sunt în valoare de 550.000.000 euro, din care 415.870.000 euro se alocă din bugetul POC 2014-2020 și 62.380.500 cofinanțare de la bugetul de stat și 71.749.500 euro contribuția proprie.


  Articolul 19
  (1) Domeniile de investiții susținute din fonduri externe nerambursabile și din cofinanțarea bugetului de stat includ:
  a) industria alimentară, panificație, patiserie și alte activități asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distribuție și ambalare;
  b) industria auto și servicii specifice auto, inclusiv servicii de reparații și spălătorii auto și altele asemenea;
  c) energie și echipamente/tehnologii/utilaje pentru eficiență energetică;
  d) construcții, materiale de construcții, echipamente, mijloace de transport specifice, utilaje, tehnologii în construcții;
  e) servicii de transport, inclusiv servicii de transport internațional;
  f) servicii de îngrijire și întreținere corporală;
  g) servicii de reparații și întreținere;
  h) turism, pensiuni turistice, hoteluri, restaurante și servicii de agrement, inclusiv infrastructura specifică de agrement;
  i) confecții metalice/lemn/mobilier;
  j) confecții textile/pielărie;
  k) industria farmaceutică și echipamente medicale, inclusiv depozite medicale pentru intervenții în situații de urgență;
  l) industrii creative, inclusiv din domeniul culturii și serviciilor creative;
  m) servicii de educație: creșe și grădinițe, școli;
  n) servicii de sănătate: cabinete medicale, echipamente medicale, dispozitive medicale și altele asemenea;
  o) comerț.
  (2) Lista domeniilor de activitate eligibile este prevăzută la anexa nr. 3.(3) Investițiile incluse la finanțare în domeniile prevăzute la alin. (1) pot să fie complementare cu investițiile finanțate din Fondul european pentru agricultură și dezvoltare rurală.


  Articolul 20

  Granturile pentru investiții se acordă IMM-urilor, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat.


  Articolul 21

  Granturile pentru investiții prevăzute la art. 17 se acordă beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
  a) au avut activitate curentă/operațională desfășurată de minimum un an înaintea depunerii cererii de finanțare;
  b) au înregistrat profit operațional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în unul din exercițiile financiare din ultimii 2 ani înainte de depunerea cererii de finanțare;
  c) se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;
  d) realizează minimum 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul planului de afaceri anexă la cererea de finanțare în primii 2 ani de durabilitate, iar diferența până la sfârșitul perioadei de durabilitate, respectiv anul al treilea;
  e) dispun de cofinanțare proprie a proiectului în procent de minimum 15% din valoarea proiectului de investiții solicitat pentru finanțare pentru regiunile mai puțin dezvoltate, iar pentru regiunea București-Ilfov, de minimum 30% din valoarea proiectului solicitat la finanțare;
  f) se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de stat.


  Articolul 22
  (1) Criteriile de selecție la finanțare a proiectelor de investiții se stabilesc prin grija AM-POC, sunt prevăzute în anexa nr. 4 și includ:
  a) criterii de evaluare a rentabilității proiectelor de investiții, denumit în continuare RIR;
  b) criterii privind cofinanțarea proiectelor de investiții;
  c) raportul între profitul operațional și grantul solicitat;
  d) apartenența domeniului de activitate - cod CAEN - la soldul balanței comerciale. Vor fi sprijinite prioritar domeniile de activitate în care în anul 2019 importurile au fost mai mari decât exporturile și au avut o contribuție la soldul negativ al balanței comerciale.
  (2) Proiectele de investiții sunt selectate la finanțare în ordinea descrescătoare a punctajelor și în limita bugetului aprobat potrivit schemei de ajutor de stat la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare a României. La punctaje egale, departajarea se va face în funcție de procentul cofinanțării, valoarea cifrei de afaceri și ordinea înscrierii aplicației.(3) Bugetul total destinat granturilor pentru investiții, fără cofinanțarea proprie a beneficiarilor, se repartizează pe regiuni de dezvoltare ale României, după cum urmează:
  a) 15% din valoarea bugetului alocat din fonduri externe nerambursabile pentru regiunea București-Ilfov ca regiune mai dezvoltată;
  b) 85% din valoarea bugetului alocat din fonduri externe nerambursabile pentru celelalte 7 regiuni mai puțin dezvoltate, prin utilizarea formulei de alocare din cadrul Programului operațional regional 2014-2020.
  (4) În urma evaluării cererilor de finanțare depuse, MEEMA, în parteneriat cu AIMMAIPE, va încheia contracte de acordare a ajutorului de stat cu beneficiarii selectați.


  Articolul 23
  (1) Beneficiarii de granturi pentru investiții pot utiliza granturile pentru investiții alocate din fonduri externe nerambursabile, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat, pentru finanțarea următoarelor categorii de cheltuieli:
  a) cheltuieli cu realizarea/achiziția construcțiilor, achiziția de echipamente, inclusiv IT&C, tehnologii software, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, achiziția de terenuri în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului, cheltuieli cu consultanța și proiectarea, managementul de proiect, asistența tehnică, dirigenția de șantier, cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli de mediu, cheltuieli cu racordarea la utilități, cheltuieli privind accesibilitatea, cheltuieli de promovare, participare la târguri, evenimente, conferințe, cheltuieli privind studiile, cheltuieli privind drepturile de proprietate intelectuală, active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse, software necesar desfășurării activității, precum și orice alte categorii de cheltuieli care sunt în legătură cu proiectul de investiții care face obiectul contractului de finanțare;
  b) cheltuieli pentru realizarea de depozite de echipamente medicale, medicamente, materiale sanitare destinate intervenției pentru situații de urgență;
  c) cheltuieli cu achiziția de echipamente, inclusiv echipamente IT&C, tehnologii software, tehnologii, utilaje, instalații, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe pentru unitățile de producție/prestări servicii existente, precum și active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse, software necesar desfășurării activității.
  (2) Pentru înființarea, extinderea, modernizarea/reabilitarea unităților de producție/servicii noi și/sau existente sunt eligibile categoriile de cheltuieli prevăzute la alin. (1) lit. a) și c).(3) Dacă un proiect de investiții depus de beneficiari include atât reabilitarea/modernizarea unităților de producție/servicii existente, cât și extinderea unităților de producție/servicii, categoriile de cheltuieli eligibile sunt prevăzute la alin (1) lit. a) și c).(4) Beneficiarii de granturi pentru investiții productive din domeniul serviciilor de transport pot utiliza fonduri externe nerambursabile și pentru finanțarea următoarelor categorii de cheltuieli:
  a) cheltuieli cu reabilitarea/modernizarea/extinderea și/sau realizarea unor depouri pentru mijloacele de transport din dotare sau pentru cele care urmează a se achiziționa;
  b) cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport pentru transport persoane și mărfuri necesare pentru desfășurarea activităților de transport, cu excepția mijloacelor de transport în regim de taxi sau a celor care sunt destinate activităților administrative ale operatorului economic ori activităților de transport în interes propriu al acestora;
  c) cheltuieli privind dotarea mijloacelor de transport existente cu echipamente și tehnologii care conduc la îmbunătățirea confortului/calității serviciilor de transport persoane și mărfuri prestate.
  (5) Din granturile pentru investiții nu se finanțează:
  a) cereri de finanțare care au drept obiect realizarea unor servicii de consultanță, studii sau alte activități asimilate acestora;
  b) cereri de finanțare care au drept obiect sedii de birouri sau alte activități destinate investițiilor imobiliare pentru închirierea de birouri/concesionarea sau orice alte forme de valorificare ale acestora;
  c) orice alte cereri de finanțare care nu sunt în legătură cu domeniile de investiții prevăzute la art. 19 alin. (1) și (2).


  Articolul 24

  Cheltuielile generate după punerea în funcțiune a proiectului de investiții de natura cheltuielilor cu salariile, cheltuielilor cu achiziția de materii prime, materiale consumabile, reparații și mentenanță și alte asemenea categorii de cheltuieli sunt în sarcina beneficiarului final al ajutorului de stat.


  Articolul 25

  Beneficiarii contractelor de acordare a ajutorului de stat pentru investiții prevăzuți la art. 20 pot solicita plata valorii contractelor/cheltuielilor efectuate prin metode similare cu mecanismele cererilor de plată și/sau, după caz, mecanismul cererilor de prefinanțare sau al cererilor de rambursare, astfel cum sunt acestea prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 26
  (1) Pentru granturile destinate investițiilor, mecanismul financiar prin care se asigură finanțarea proiectelor și rambursarea cheltuielilor se va derula prin parcurgerea următoarelor etape:
  a) MEEMA, AIMMAIPE și STS, în baza acordului de parteneriat încheiat între aceștia, vor trebui să își cuprindă în bugetele proprii valoarea totală a proiectelor corespunzătoare activității/activităților proprii. În acest sens vor depune fișa de fundamentare pentru proiectul propus la finanțare/finanțat din FEN post aderare - F1, conform Hotărârii Guvernului nr. 93/2016, cu modificările și completările ulterioare, în vederea asigurării creditelor de angajament și creditelor bugetare necesare încheierii contractelor de finanțare și implementării proiectelor;
  b) MEEMA, în parteneriat cu AIMMAIPE și STS, va depune cererea de finanțare prin sistemul informatic MySMIS 2014+, în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului aprobat conform legii, în termen de 10 zile lucrătoare de la data lansării apelului de proiecte;
  c) MFE și MEEMA, în parteneriat cu AIMMAIPE și STS, vor încheia contractul de finanțare în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii de finanțare, după parcurgerea etapelor procedurale de evaluare a conformității administrative și eligibilității, precum și a etapei de evaluare tehnică și financiară, cu respectarea procedurilor legale ale AM-POC;
  d) MEEMA va încheia convenții de colaborare cu băncile în baza unui proces transparent de selecție și cu respectarea procedurilor legale prevăzute de Ghidul solicitantului pentru derularea operațiunilor de efectuare a plăților către beneficiarii schemei de investiții. Comisioanele, dobânzile, taxele, precum și orice alte cheltuieli bancare sunt în sarcina exclusivă a beneficiarului de granturi pentru investiții;
  e) MEEMA, în parteneriat cu AIMMAIPE, va evalua cererile de finanțare depuse potrivit prevederilor Ghidului solicitantului și contractului de finanțare încheiat;
  f) MEEMA, în parteneriat cu AIMMAIPE, va încheia contracte de acordare a ajutorului de stat cu beneficiarii selectați, care stau la baza efectuării plăților către beneficiari, pe seama cărora se derulează mecanismele de acordare a prefinanțărilor, cererii de plată sau cererilor de rambursare;
  g) MEEMA solicită MFP deschiderea de credite bugetare aferente valorii totale de la bugetul de stat și transferul sumelor cuprinse în bugetul MEEMA pe baza listelor finale de proiecte aprobate, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație. MEEMA, în baza convențiilor bancare și a necesarului de fonduri transmise de bănci, transferă fondurile în contul de disponibil al băncilor. Băncile, pe seama convențiilor bancare, în termen de maximum 7 zile calendaristice, efectuează plățile în conturile bancare indicate de beneficiari finali de ajutor de stat de tip grant pentru investiții productive;
  h) MEEMA, în parteneriat cu AIMMAIPE, asigură verificarea procedurilor de achiziție, a procedurilor de monitorizare a proiectelor, de avizare a cheltuielilor pentru care se efectuează plăți către beneficiari, de evaluare a conformității administrative și a eligibilității, de evaluare tehnică și financiară, de încheiere a contractelor de acordare a ajutorului de stat, precum și a altor etape necesare în derularea proiectelor;
  i) băncile efectuează plățile către beneficiari pe seama contractului de acordare a ajutorului de stat, a cererilor de rambursare și a cererilor de plată avizate de MEEMA, în parteneriat cu AIMMAIPE, și transmit lunar prin aplicația electronică cererile de prefinanțare/plată/rambursare împreună cu ordinele de plată operate de către bănci către MEEMA, împreună cu raportul de progres al beneficiarului. Autorizarea de cheltuieli de către AM-POC are loc pe bază de eșantion;
  j) MEEMA, în parteneriat cu AIMMAIPE și STS, va depune la MFE cerere de plată/prefinanțare/rambursare a cheltuielilor efectuate de parteneriat, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare. MFE verifică și aprobă raportul de implementare, autorizează cererile de rambursare, efectuează plățile aferente FEDR către MEEMA, în parteneriat cu AIMMAIPE și STS, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, și solicită rambursarea sumelor la Comisia Europeană prin declarații de cheltuieli lunare;
  k) MEEMA verifică îndeplinirea condiției privind îndeplinirea indicatorilor pentru care s-a acordat ajutorul de stat conform planului de afaceri și prevederilor din contractul de acordare a ajutorului de stat, pe baza interogării bazelor de date sau a raportului de activitate primit de la beneficiari, inclusiv utilizarea fondurilor potrivit destinațiilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență pe perioada de durabilitate a proiectului care nu poate depăși o perioadă de 3 ani.
  (2) MFE - AM-POC va efectua verificări privind cererile de prefinanțare/rambursare/plată depuse în cadrul contractelor de finanțare a ajutorului de stat, pe bază de eșantion, stabilit prin grija AM-POC.(3) Contractelor de finanțare/Contractelor de acordare a ajutorului de stat pentru finanțarea investițiilor le sunt aplicabile prevederile legale în vigoare privind mecanismul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare potrivit legii.(4) MEEMA, în parteneriat cu AIMMAIPE, prin derogare de la prevederile art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, poate solicita prefinanțări în limita de 30% din valoarea contractului de finanțare pentru a asigura necesarul de plăți către beneficiarii finali de ajutor de stat. Justificarea prefinanțărilor acordate se face conform legii și contractului de finanțare. MEEMA, în parteneriat cu AIMMAIPE, transferă prefinanțările către bănci în baza solicitărilor de fonduri. Băncile asigură plățile către beneficiari din prefinanțare numai pe bază de documente justificative și numai în condițiile prevăzute de contractele de acordare a ajutoarelor de stat pentru investiții.(5) Băncile, în baza convențiilor încheiate, vor asigura efectuarea plăților pentru beneficiarii de granturi pentru investiții numai condiționat de asigurarea cofinanțării potrivit contractului de ajutor de stat încheiat. Cofinanțarea se asigură de către beneficiar odată cu efectuarea plăților în cadrul contractului de acordare a ajutorului de stat.(6) Băncile pot acorda credite-punte pentru finanțarea proiectelor destinate investițiilor, cu compensarea ulterioară a plăților pentru cheltuieli asigurate din fonduri externe nerambursabile și din cofinanțarea bugetului de stat. Toate obligațiile contractuale în situația acordării de credite-punte rămân valabile pentru toate părțile contractuale astfel cum acestea au fost stabilite pe bază de contracte încheiate. Comisioanele, taxele, dobânzile, precum și alte cheltuieli generate de acordarea creditului-punte rămân în sarcina exclusivă a beneficiarului.


  Capitolul V Măsuri în domeniul fondurilor nerambursabile

  Articolul 27

  Pe perioada stării de alertă, prin derogare de la art. 27 alin. (3) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare, instituțiile și autoritățile publice, autoritățile de management, organismele intermediare și alți beneficiari de proiecte finanțate din fonduri nerambursabile pot organiza concurs pentru ocuparea posturilor sau funcțiilor necesare implementării proiectelor.


  Articolul 28
  (1) MEEMA întocmește raportul de implementare pe baza documentelor primite, inclusiv cele de la bănci, și le transmite către MFE - AM-POC prin sistemul informatic MySMIS 2014+, lunar.(2) MFE verifică și aprobă raportul de implementare, autorizează cheltuielile, efectuează plățile aferente FEDR către MEEMA, în parteneriat cu AIMMAIPE și STS.


  Articolul 29

  Pe baza convențiilor bancare încheiate cu băncile, MEEMA transferă, în termen de maximum 7 zile calendaristice, fondurile externe nerambursabile pe baza necesarului de fonduri transmise de bănci, în contul de disponibil al băncilor. Băncile, în baza convențiilor bancare, în termen de maximum 7 zile calendaristice, efectuează plățile din fonduri externe nerambursabile în conturile bancare indicate de beneficiarii finali ai ajutorului de stat de tip microgrant, grant pentru capital de lucru sau grant pentru investiții productive, după caz.


  Articolul 30

  Valoarea contractelor de finanțare care se pot încheia între MFE prin AM-POC și MEEMA, în parteneriat cu AIMMAIPE și STS, este în limita valorii prevăzute la art. 4 alin. (2), art. 11 alin. (4) și art. 18 alin. (3), la care se aplică supracontractarea prevăzută la art. 12 dinOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 31
  (1) Fondurile acordate beneficiarilor sub formă de microgranturi și granturi pentru capital de lucru rămase neutilizate vor fi returnate administratorului de schemă în termen de 30 de zile de la expirarea duratei contractului de acordare a ajutorului de stat.(2) În situația în care beneficiarul ajutorului de stat nu returnează sumele neutilizate în termenul prevăzut la alin. (1), acestea vor fi recuperate în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.


  Articolul 32

  Regulile de acordare a ajutorului de stat sunt prevăzute în cadrul schemei de ajutor de stat - Sprijin pentru IMM-uri, supusă avizării Comisiei Europene.


  Articolul 33

  Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul fondurilor europene,
  Ioan Marcel Boloș
  Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri,
  Virgil-Daniel Popescu
  Ministrul sănătății,
  Nelu Tătaru
  Ministrul culturii,
  Bogdan Gheorghiu
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu

  București, 31 iulie 2020.
  Nr. 130.

  Anexa nr. 1

  DOMENII DE ACTIVITATE ELIGIBILE
  pentru PFA/ONG-uri cu activitate economică [art. 5 alin. (1) lit. b)]
  în cadrul măsurii 1 "Microgrant pentru capital de lucru"


  16. PRELUCRAREA LEMNULUI, FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN ȘI PLUTĂ, CU EXCEPȚIA MOBILEI; FABRICAREA ARTICOLELOR DIN PAIE ȘI DIN ALTE MATERIALE VEGETALE ÎMPLETITE

  1629

  Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și alte materiale vegetale împletite

  18. TIPĂRIREA ȘI REPRODUCEREA PE SUPORȚI A ÎNREGISTRĂRILOR

  1811

  Tipărirea ziarelor

  1812

  Alte activități de tipărire n.c.a.

  1813

  Servicii pregătitoare pentru pretipărire

  1814

  Legătorie și servicii conexe

  1820

  Reproducerea înregistrărilor

  23. FABRICAREA ALTOR PRODUSE DIN MINERALE NEMETALICE

  2341

  Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental

  2349

  Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.

  26. FABRICAREA CALCULATOARELOR ȘI A PRODUSELOR ELECTRONICE ȘI OPTICE

  2680

  Fabricarea suporților magnetici și optici destinați înregistrărilor

  32. ALTE ACTIVITĂȚI INDUSTRIALE n.c.a.

  3212

  Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase

  3213

  Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare

  3220

  Fabricarea instrumentelor muzicale

  3230

  Fabricarea articolelor pentru sport

  3240

  Fabricarea jocurilor și jucăriilor

  3250

  Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice

  3299

  Fabricarea altor produselor manufacturiere n.c.a.

  47. COMERȚ CU AMĂNUNTUL, CU EXCEPȚIA AUTOVEHICULELOR ȘI MOTOCICLETELOR

  4761

  Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate

  4762

  Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate

  4763

  Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice, cu sau fără înregistrări audiovideo în magazine specializate

  4778

  Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

  58. ACTIVITĂȚI DE EDITARE

  5811

  Activități de editare a cărților

  5812

  Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare

  5813

  Activități de editare a ziarelor

  5814

  Activități de editare a revistelor și periodicelor

  5819

  Alte activități de editare

  5821

  Activități de editare a jocurilor de calculator

  5829

  Activități de editare a altor produse software

  59. ACTIVITĂȚI DE PRODUCȚIE CINEMATOGRAFICĂ, VIDEO ȘI DE PROGRAME DE TELEVIZIUNE; ÎNREGISTRĂRI AUDIO ȘI ACTIVITĂȚI DE EDITARE MUZICALĂ

  5911

  Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune

  5912

  Activități postproducție cinematografică, video și de programe de televiziune

  5913

  Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune

  5914

  Proiecția de filme cinematografice

  5920

  Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală

  60. ACTIVITĂȚI DE DIFUZARE ȘI TRANSMITERE DE PROGRAME

  6010

  Activități de difuzare a programelor de radio

  6020

  Activități de difuzare a programelor de televiziune

  61. TELECOMUNICAȚII

  6110

  Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu

  6120

  Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)

  62. ACTIVITĂȚI DE SERVICII ÎN TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

  6201

  Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)

  6203

  Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul

  6209

  Alte activități de servicii privind tehnologia informației

  63. ACTIVITĂȚI DE SERVICII INFORMATICE

  6311

  Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe

  6312

  Activități ale portalurilor web

  6391

  Activități ale agențiilor de știri

  6399

  Alte activități de servicii informaționale n.c.a.

  72. CERCETARE-DEZVOLTARE

  7220

  Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste

  73. PUBLICITATE ȘI ACTIVITĂȚI DE STUDIERE A PIEȚEI

  7311

  Activități ale agențiilor de publicitate

  7312

  Servicii de reprezentare media

  7320

  Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice

  74. ALTE ACTIVITĂȚI PROFESIONALE, ȘTIINȚIFICE ȘI TEHNICE

  7410

  Activități de design specializat

  7420

  Activități fotografice

  7430

  Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)

  7490

  Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.

  77. ACTIVITĂȚI DE ÎNCHIRIERE ȘI LEASING

  7722

  Închirierea de casete video și discuri (CD-uri, DVD-uri)

  85. ÎNVĂȚĂMÂNT

  8510

  Învățământ preșcolar

  8520

  Învățământ primar

  8551

  Învățământ în domeniul sportiv și recreațional

  8552

  Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.)

  8553

  Școli de conducere (pilotaj)

  8559

  Alte forme de învățământ n.c.a.

  90. ACTIVITĂȚI DE CREAȚIE ȘI INTERPRETARE ARTISTICĂ

  9001

  Activități de interpretare artistică (spectacole)

  9002

  Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole)

  9003

  Activități de creație artistică

  9004

  Activități de gestionare a sălilor de spectacole

  91. ACTIVITĂȚI ALE BIBLIOTECILOR, ARHIVELOR, MUZEELOR ȘI ALTE ACTIVITĂȚI CULTURALE

  9101

  Activități ale bibliotecilor și arhivelor

  9102

  Activități ale muzeelor

  9103

  Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic

  9104

  Activități ale grădinilor zoologice, botanice și ale rezervațiilor naturale

  93. ACTIVITĂȚI SPORTIVE, RECREATIVE ȘI DISTRACTIVE

  9313

  Activități ale bazelor sportive

  9319

  Activități ale cluburilor sportive

  9321

  Bâlciuri și parcuri de distracții

  9329

  Alte activități recreative și distractive n.c.a.


  Anexa nr. 2

  LISTA
  domeniilor de activitate eligibile în cadrul măsurii 2 „Grant pentru capital de lucru“


  10. INDUSTRIA ALIMENTARĂ

  1011

  Prelucrarea și conservarea cărnii

  1012

  Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre

  1013

  Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)

  1020

  Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor

  1031

  Prelucrarea și conservarea cartofilor

  1032

  Fabricarea sucurilor de fructe și legume

  1039

  Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.

  1051

  Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor

  16. PRELUCRAREA LEMNULUI, FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN ȘI PLUTĂ, CU EXCEPȚIA MOBILEI; FABRICAREA ARTICOLELOR DIN PAIE ȘI DIN ALTE MATERIALE VEGETALE ÎMPLETITE

  1629

  Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte material vegetale împletite

  18. TIPĂRIREA ȘI REPRODUCEREA PE SUPORȚI A ÎNREGISTRĂRILOR

  1811

  Tipărirea ziarelor

  1812

  Alte activități de tipărire n.c.a.

  1813

  Servicii pregătitoare pentru pretipărire

  1814

  Legătorie și servicii conexe

  1820

  Reproducerea înregistrărilor

  23. FABRICAREA ALTOR PRODUSE DIN MINERALE NEMETALICE

  2341

  Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental

  2349

  Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.

  26. FABRICAREA CALCULATOARELOR ȘI A PRODUSELOR ELECTRONICE ȘI OPTICE

  2680

  Fabricarea suporților magnetici și optici destinați înregistrărilor

  32. ALTE ACTIVITĂȚI INDUSTRIALE n.c.a.

  3212

  Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase

  3213

  Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare

  3220

  Fabricarea instrumentelor muzicale

  3230

  Fabricarea articolelor pentru sport

  3240

  Fabricarea jocurilor și jucăriilor

  3250

  Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice

  3299

  Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

  47. COMERȚ CU AMĂNUNTUL, CU EXCEPȚIA AUTOVEHICULELOR ȘI MOTOCICLETELOR

  4761

  Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate

  4762

  Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate

  4763

  Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audiovideo, în magazinele specializate

  4778

  Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

  49. TRANSPORTURI TERESTRE ȘI TRANSPORTURI PRIN CONDUCTE

  4910

  Transporturi interurbane de călători pe calea ferată

  4920

  Transporturi de marfă pe calea ferată

  4931

  Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

  4932

  Transporturi cu taxiuri

  4939

  Alte transporturi terestre de călători n.c.a.

  4941

  Transporturi rutiere de mărfuri

  4942

  Servicii de mutare

  50. TRANSPORTURI PE APĂ

  5010

  Transporturi maritime și costiere de pasageri

  5020

  Transporturi maritime și costiere de marfă

  5030

  Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare

  5040

  Transportul de marfă pe căi navigabile interioare

  51. TRANSPORTURI AERIENE

  5110

  Transporturi aeriene de pasageri

  5121

  Transporturi aeriene de marfă

  52. DEPOZITARE ȘI ACTIVITĂȚI AUXILIARE PENTRU TRANSPORTURI

  5210

  Depozitări

  5221

  Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre

  5222

  Activități de servicii anexe transporturilor pe apă

  5223

  Activități de servicii anexe transporturilor aeriene

  5224

  Manipulări

  5229

  Alte activități anexe transporturilor

  55. HOTELURI ȘI ALTE FACILITĂȚI DE CAZARE

  5510

  Hoteluri și alte facilități de cazare similare

  5520

  Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată

  5530

  Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere

  5590

  Alte servicii de cazare

  56. RESTAURANTE ȘI ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII DE ALIMENTAȚIE

  5610

  Restaurante

  5621

  Activități de alimentație (catering) pentru evenimente

  5629

  Alte servicii de alimentație n.c.a.

  5630

  Baruri și alte activități de servire a băuturilor

  58. ACTIVITĂȚI DE EDITARE

  5811

  Activități de editare a cărților

  5812

  Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare

  5813

  Activități de editare a ziarelor

  5814

  Activități de editare a revistelor și periodicelor

  5819

  Alte activități de editare

  5821

  Activități de editare a jocurilor de calculator

  5829

  Activități de editare a altor produse software

  59. ACTIVITĂȚI DE PRODUCȚIE CINEMATOGRAFICĂ, VIDEO ȘI DE PROGRAME DE TELEVIZIUNE;
  ÎNREGISTRĂRI AUDIO ȘI ACTIVITĂȚI DE EDITARE MUZICALĂ

  5911

  Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune

  5912

  Activități postproducție cinematografică, video și de programe de televiziune

  5913

  Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune

  5914

  Proiecția de filme cinematografice

  5920

  Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală

  60. ACTIVITĂȚI DE DIFUZARE ȘI TRANSMITERE DE PROGRAME

  6010

  Activități de difuzare a programelor de radio

  6020

  Activități de difuzare a programelor de televiziune

  61. TELECOMUNICAȚII

  6110

  Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu

  6120

  Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)

  62. ACTIVITĂȚI DE SERVICII ÎN TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

  6201

  Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)

  6203

  Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul

  6209

  Alte activități de servicii privind tehnologia informației

  63. ACTIVITĂȚI DE SERVICII INFORMATICE

  6311

  Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe

  6312

  Activități ale portalurilor web

  6391

  Activități ale agențiilor de știri

  6399

  Alte activități de servicii informaționale n.c.a

  72. CERCETARE-DEZVOLTARE

  7220

  Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste

  73. PUBLICITATE ȘI ACTIVITĂȚI DE STUDIERE A PIEȚEI

  7311

  Activități ale agențiilor de publicitate

  7312

  Servicii de reprezentare media

  7320

  Activități de sondare a pieței și de sondare a opiniei publice

  74. ALTE ACTIVITĂȚI PROFESIONALE, ȘTIINȚIFICE ȘI TEHNICE

  7410

  Activități de design specializat

  7420

  Activități fotografice

  7430

  Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)

  7490

  Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.

  77. ACTIVITĂȚI DE ÎNCHIRIERE ȘI LEASING

  7711

  Activități de închiriere și leasing de autoturisme și autovehicule rutiere ușoare

  7722

  Închirierea de casete video și discuri (CD-uri, DVD-uri)

  79. ACTIVITĂȚI ALE AGENȚIILOR TURISTICE ȘI ALE TUR-OPERATORILOR; ALTE SERVICII DE REZERVARE ȘI ASISTENȚĂ TURISTICĂ

  7911

  Activități ale agențiilor turistice

  7912

  Activități ale tur-operatorilor

  7990

  Alte servicii de rezervare și asistență turistică

  82. ACTIVITĂȚI DE SECRETARIAT, SERVICII SUPORT ȘI ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII PRESTATE ÎN PRINCIPAL ÎNTREPRINDERILOR

  8230

  Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor

  85. ÎNVĂȚĂMÂNT

  8510

  Învățământ preșcolar

  8520

  Învățământ primar

  8531

  Învățământ secundar general

  8532

  Învățământ secundar, tehnic sau profesional

  8541

  Învățământ superior nonuniversitar

  8542

  Învățământ superior universitar

  8551

  Învățământ în domeniul sportiv și recreațional

  8552

  Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.)

  8553

  Școli de conducere (pilotaj)

  8559

  Alte forme de învățământ n.c.a.

  8560

  Activități de servicii suport pentru învățământ

  90. ACTIVITĂȚI DE CREAȚIE ȘI INTERPRETARE ARTISTICĂ

  9001

  Activități de interpretare artistică (spectacole)

  9002

  Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole)

  9003

  Activități de creație artistică

  9004

  Activități de gestionare a sălilor de spectacole

  91. ACTIVITĂȚI ALE BIBLIOTECILOR, ARHIVELOR, MUZEELOR ȘI ALTE ACTIVITĂȚI CULTURALE

  9101

  Activități ale bibliotecilor și arhivelor

  9102

  Activități ale muzeelor

  9103

  Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și altor obiective de interes turistic

  9104

  Activități ale grădinilor zoologice, botanice și ale rezervațiilor naturale

  93. ACTIVITĂȚI SPORTIVE, RECREATIVE ȘI DISTRACTIVE

  9329

  Alte activități recreative și distractive n.c.a.


  Anexa nr. 3

  DOMENII DE ACTIVITATE ELIGIBILE
  în cadrul măsurii 3 „Grant pentru investiții în activități productive“


  10. INDUSTRIA ALIMENTARĂ

  1011

  Prelucrarea și conservarea cărnii

  1012

  Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre

  1013

  Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)

  1020

  Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor

  1031

  Prelucrarea și conservarea cartofilor

  1032

  Fabricarea sucurilor de fructe și legume

  1039

  Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.

  1041

  Fabricarea uleiurilor și grăsimilor

  1042

  Fabricarea margarinei și a altor produse comestibile similare

  1051

  Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor

  1052

  Fabricarea înghețatei

  1061

  Fabricarea produselor de morărit

  1062

  Fabricarea amidonului și a produselor din amidon

  1071

  Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie

  1072

  Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie

  1073

  Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cușului și a altor produse făinoase similare

  1081

  Fabricarea zahărului

  1082

  Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase

  1083

  Prelucrarea ceaiului și cafelei

  1084

  Fabricarea condimentelor și ingredientelor

  1085

  Fabricarea de mâncăruri preparate

  1086

  Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice

  1089

  Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.

  1091

  Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

  1092

  Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie

  11. FABRICAREA BĂUTURILOR

  1107

  Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate

  13. FABRICAREA PRODUSELOR TEXTILE

  1310

  Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile

  1320

  Producția de țesături

  1330

  Finisarea materialelor textile

  1391

  Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare

  1392

  Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcămintei și lenjeriei de corp)

  1393

  Fabricarea de covoare și mochete

  1394

  Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori și plase

  1395

  Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte

  1396

  Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile

  1399

  Fabricarea altor articole textile n.c.a.

  14. FABRICAREA ARTICOLELOR DE ÎMBRĂCĂMINTE

  1411

  Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele

  1412

  Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru

  1413

  Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)

  1414

  Fabricarea de articole de lenjerie de corp

  1419

  Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.

  1420

  Fabricarea articolelor din blană

  1431

  Fabricarea prin tricotare sau croșetare a ciorapilor și articolelor de galanterie

  1439

  Fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor articole de îmbrăcăminte

  15. TĂBĂCIREA ȘI FINISAREA PIEILOR; FABRICAREA ARTICOLELOR DE VOIAJ ȘI MAROCHINĂRIE, HARNAȘAMENTELOR ȘI ÎNCĂLȚĂMINTEI; PREPARAREA ȘI VOPSIREA BLĂNURILOR

  1511

  Tăbăcirea și finisarea pieilor; prepararea și vopsirea blănurilor

  1512

  Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament

  1520

  Fabricarea încălțămintei

  16. PRELUCRAREA LEMNULUI, FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN ȘI PLUTĂ, CU EXCEPȚIA MOBILEI; FABRICAREA ARTICOLELOR DIN PAIE ȘI DIN ALTE MATERIALE VEGETALE ÎMPLETITE

  1610

  Tăierea și rindeluirea lemnului

  1621

  Fabricarea de furnire și a panourilor de lemn

  1622

  Fabricarea parchetului asamblat în panouri

  1623

  Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții

  1624

  Fabricarea ambalajelor din lemn

  1629

  Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite

  17. FABRICAREA HÂRTIEI ȘI PRODUSELOR DIN HÂRTIE

  1711

  Fabricarea celulozei

  1712

  Fabricarea hârtiei și cartonului

  1721

  Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton

  1722

  Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton

  1723

  Fabricarea articolelor de papetărie

  1724

  Fabricarea tapetului

  1729

  Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a.

  18. TIPĂRIREA ȘI REPRODUCEREA PE SUPORTURI A ÎNREGISTRĂRILOR

  1811

  Tipărirea ziarelor

  1812

  Alte activități de tipărire n.c.a.

  1813

  Servicii pregătitoare pentru pretipărire

  1814

  Legătorie și servicii conexe

  1820

  Reproducerea înregistrărilor

  20. FABRICAREA SUBSTANȚELOR ȘI A PRODUSELOR CHIMICE

  2041

  Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere

  2042

  Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice

  21. FABRICAREA PRODUSELOR FARMACEUTICE DE BAZĂ ȘI A PREPARATELOR FARMACEUTICE

  2110

  Fabricarea produselor farmaceutice de bază

  2120

  Fabricarea preparatelor farmaceutice

  22. FABRICAREA PRODUSELOR DIN CAUCIUC ȘI MASE PLASTICE

  2211

  Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; reșaparea și refacerea anvelopelor

  2219

  Fabricarea altor produse din cauciuc

  2221

  Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic

  2222

  Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic

  2223

  Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții

  2229

  Fabricarea altor produse din material plastic

  23. FABRICAREA ALTOR PRODUSE DIN MINERALE NEMETALICE

  2311

  Fabricarea sticlei plate

  2312

  Prelucrarea și fasonarea sticlei plate

  2313

  Fabricarea articolelor din sticlă

  2314

  Fabricarea fibrelor din sticlă

  2319

  Fabricarea de sticlărie tehnică

  2320

  Fabricarea de produse refractare

  2331

  Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică

  2332

  Fabricarea cărămizilor, țiglelor și a altor produse pentru construcții, din argilă arsă

  2341

  Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental

  2342

  Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică

  2343

  Fabricarea izolatorilor și pieselor izolante din ceramică

  2344

  Fabricarea altor produse tehnice din ceramică

  2349

  Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.

  2351

  Fabricarea cimentului

  2352

  Fabricarea varului și ipsosului

  2361

  Fabricarea produselor din beton pentru construcții

  2362

  Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții

  2363

  Fabricarea betonului

  2364

  Fabricarea mortarului

  2365

  Fabricarea produselor din azbociment

  2369

  Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos

  2370

  Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei

  2391

  Fabricarea de produse abrazive

  2399

  Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.

  25. INDUSTRIA CONSTRUCȚIILOR METALICE ȘI A PRODUSELOR DIN METAL, EXCLUSIV MAȘINI, UTILAJE ȘI INSTALAȚII

  2511

  Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

  2512

  Fabricarea de uși și ferestre din metal

  2521

  Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală

  2529

  Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice

  2530

  Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală)

  2550

  Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor

  2561

  Tratarea și acoperirea metalelor

  2562

  Operațiuni de mecanică generală

  2571

  Fabricarea produselor de tăiat

  2572

  Fabricarea articolelor de feronerie

  2573

  Fabricarea uneltelor

  2591

  Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel

  2592

  Fabricarea ambalajelor ușoare din metal

  2593

  Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri

  2594

  Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe

  2599

  Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

  26. FABRICAREA CALCULATOARELOR ȘI A PRODUSELOR ELECTRONICE ȘI OPTICE

  2611

  Fabricarea subansamblurilor electronice (module)

  2612

  Fabricarea altor componente electronice

  2620

  Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice

  2630

  Fabricarea echipamentelor de comunicații

  2640

  Fabricarea produselor electronice de larg consum

  2651

  Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație

  2652

  Producția de ceasuri

  2660

  Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie

  2670

  Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice

  2680

  Fabricarea suporților magnetici și optici destinați înregistrărilor

  27. FABRICAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE

  2711

  Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice

  2712

  Fabricarea aparatelor de distribuție și control al electricității

  2720

  Fabricarea de acumulatori și baterii

  2731

  Fabricarea de cabluri cu fibră optică

  2732

  Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice

  2733

  Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice

  2740

  Fabricarea de echipamente electrice de iluminat

  2751

  Fabricarea de aparate electrocasnice

  2752

  Fabricarea de echipamente casnice neelectrice

  2790

  Fabricarea altor echipamente electrice

  28. FABRICAREA DE MAȘINI, UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE n.c.a.

  2811

  Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete)

  2812

  Fabricarea de motoare hidraulice

  2813

  Fabricarea de pompe și compresoare

  2814

  Fabricarea de articole de robinetărie

  2815

  Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie

  2821

  Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor

  2822

  Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat

  2823

  Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice)

  2824

  Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric

  2825

  Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic

  2829

  Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.

  2830

  Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatări forestiere

  2841

  Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului

  2849

  Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.

  2891

  Fabricarea utilajelor pentru metalurgie

  2892

  Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții

  2893

  Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor și tutunului

  2894

  Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei și a pielăriei

  2895

  Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei și cartonului

  2896

  Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului

  2899

  Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.

  29. FABRICAREA AUTOVEHICULELOR DE TRANSPORT RUTIER, A REMORCILOR ȘI SEMIREMORCILOR

  2910

  Fabricarea autovehiculelor de transport rutier

  2920

  Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci

  2931

  Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule

  2932

  Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule

  30. FABRICAREA ALTOR MIJLOACE DE TRANSPORT

  3011

  Construcția de nave și structuri plutitoare

  3012

  Construcția de ambarcațiuni sportive și de agrement

  3020

  Fabricarea materialului rulant

  3091

  Fabricarea de motociclete

  3092

  Fabricarea de biciclete și de vehicule pentru invalizi

  3099

  Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.

  31. FABRICAREA DE MOBILĂ

  3101

  Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine

  3102

  Fabricarea de mobilă pentru bucătării

  3103

  Fabricarea de saltele și somiere

  3109

  Fabricarea de mobilă n.c.a.

  32. ALTE ACTIVITĂȚI INDUSTRIALE n.c.a.

  3212

  Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase

  3213

  Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare

  3220

  Fabricarea instrumentelor muzicale

  3230

  Fabricarea articolelor pentru sport

  3240

  Fabricarea jocurilor și jucăriilor

  3250

  Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice

  3299

  Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

  33. REPARAREA, ÎNTREȚINEREA ȘI INSTALAREA MAȘINILOR ȘI ECHIPAMENTELOR

  3311

  Repararea articolelor fabricate din metal

  3312

  Repararea mașinilor

  3313

  Repararea echipamentelor electronice și optice

  3314

  Repararea echipamentelor electrice

  3315

  Repararea și întreținerea navelor și bărcilor

  3316

  Repararea și întreținerea aeronavelor și navelor spațiale

  3317

  Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.

  3319

  Repararea altor echipamente

  3320

  Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale

  35. PRODUCȚIA ȘI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ȘI AER CONDIȚIONAT

  3511

  Producția de energie electrică

  3512

  Transportul energiei electrice

  3513

  Distribuția energiei electrice

  3514

  Comercializarea energiei electrice

  3521

  Producția gazelor

  3522

  Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte

  3523

  Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte

  3530

  Furnizarea de abur și aer condiționat

  36. CAPTAREA, TRATAREA ȘI DISTRIBUȚIA APEI

  3600

  Captarea, tratarea și distribuția apei

  37. COLECTAREA ȘI EPURAREA APELOR UZATE

  3700

  Colectarea și epurarea apelor uzate

  38. COLECTAREA, TRATAREA ȘI ELIMINAREA DEȘEURILOR; ACTIVITĂȚI DE RECUPERARE A MATERIALELOR RECICLABILE

  3811

  Colectarea deșeurilor nepericuloase

  3821

  Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase

  3832

  Recuperarea materialelor reciclabile sortate

  41. CONSTRUCȚII DE CLĂDIRI

  4120

  Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

  42. LUCRĂRI DE GENIU CIVIL

  4211

  Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor

  4212

  Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane

  4213

  Construcția de poduri și tuneluri

  4221

  Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide

  4222

  Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații

  4291

  Construcții hidrotehnice

  4299

  Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a.

  43. LUCRĂRI SPECIALE DE CONSTRUCȚII

  4311

  Lucrări de demolare a construcțiilor

  4312

  Lucrări de pregătire a terenului

  4313

  Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții

  4321

  Lucrări de instalații electrice

  4322

  Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat

  4329

  Alte lucrări de instalații pentru construcții

  4331

  Lucrări de ipsoserie

  4332

  Lucrări de tâmplărie și dulgherie

  4333

  Lucrări de pardosire și placare a pereților

  4334

  Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri

  4339

  Alte lucrări de finisare

  4391

  Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții

  4399

  Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

  45. COMERȚ CU RIDICATA ȘI CU AMĂNUNTUL, ÎNTREȚINEREA ȘI REPARAREA AUTOVEHICULELOR ȘI MOTOCICLETELOR

  4511

  Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare

  4519

  Comerț cu alte autovehicule

  4520

  Întreținerea și repararea autovehiculelor

  4531

  Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule

  4532

  Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru automobile

  4540

  Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor

  46. COMERȚ CU RIDICATA, CU EXCEPȚIA COMERȚULUI CU AUTOVEHICULE ȘI MOTOCICLETE

  4618

  Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific

  4641

  Comerț cu ridicata al produselor textile

  4642

  Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei

  4644

  Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie și produse de întreținere

  4645

  Comerț cu ridicata al produselor exclusiv și de parfumerie

  4647

  Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și al articolelor de iluminat

  4649

  Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc

  4669

  Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente

  4690

  Comerț cu ridicata nespecializat

  47. COMERȚ CU AMĂNUNTUL, CU EXCEPȚIA AUTOVEHICULELOR ȘI MOTOCICLETELOR

  4719

  Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse nealimentare

  4729

  Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare în magazine specializate

  4741

  Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-lui în magazine specializate

  4743

  Comerț cu amănuntul al echipamentului audiovideo în magazine specializate

  4759

  Comerț cu amănuntul al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate

  4761

  Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate

  4762

  Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate

  4775

  Comerț cu amănuntul al produselor exclusiv și de parfumerie, în magazine specializate

  4778

  Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

  4791

  Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet

  49. TRANSPORTURI TERESTRE ȘI TRANSPORTURI PRIN CONDUCTE

  4910

  Transporturi interurbane de călători pe calea ferată

  4920

  Transporturi de marfă pe calea ferată

  4931

  Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

  4932

  Transporturi cu taxiuri

  4939

  Alte transporturi terestre de călători n.c.a.

  4941

  Transporturi rutiere de mărfuri

  4942

  Servicii de mutare

  4950

  Transporturi prin conducte

  52. DEPOZITARE ȘI ACTIVITĂȚI AUXILIARE PENTRU TRANSPORTURI

  5210

  Depozitări

  5221

  Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre

  5222

  Activități de servicii anexe transporturilor pe apă

  5223

  Activități de servicii anexe transporturilor aeriene

  5224

  Manipulări

  5229

  Alte activități anexe transporturilor

  53. ACTIVITĂȚI DE POȘTĂ ȘI DE CURIER

  5310

  Activități poștale desfășurate sub obligativitatea serviciului universal

  5320

  Alte activități poștale și de curier

  55. HOTELURI ȘI ALTE FACILITĂȚI DE CAZARE

  5510

  Hoteluri și alte facilități de cazare similare

  5520

  Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată

  5530

  Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere

  5590

  Alte servicii de cazare

  56. RESTAURANTE ȘI ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII DE ALIMENTAȚIE

  5610

  Restaurante

  5621

  Activități de alimentație (catering) pentru evenimente

  5629

  Alte servicii de alimentație n.c.a.

  5630

  Baruri și alte activități de servire a băuturilor

  58. ACTIVITĂȚI DE EDITARE

  5811

  Activități de editare a cărților

  5812

  Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare

  5813

  Activități de editare a ziarelor

  5814

  Activități de editare a revistelor și periodicelor

  5819

  Alte activități de editare

  5821

  Activități de editare a jocurilor de calculator

  5829

  Activități de editare a altor produse software

  59. ACTIVITĂȚI DE PRODUCȚIE CINEMATOGRAFICĂ, VIDEO ȘI DE PROGRAME DE TELEVIZIUNE; ÎNREGISTRĂRI AUDIO ȘI ACTIVITĂȚI DE EDITARE MUZICALĂ

  5911

  Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune

  5912

  Activități postproducție cinematografică, video și de programe de televiziune

  5913

  Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune

  5914

  Proiecția de filme cinematografice

  5920

  Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală

  60. ACTIVITĂȚI DE DIFUZARE ȘI TRANSMITERE DE PROGRAME

  6010

  Activități de difuzare a programelor de radio

  6020

  Activități de difuzare a programelor de televiziune

  61. TELECOMUNICAȚII

  6110

  Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu

  6120

  Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)

  6130

  Activități de telecomunicații prin satelit

  6190

  Alte activități de telecomunicații

  62. ACTIVITĂȚI DE SERVICII ÎN TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

  6201

  Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)

  6203

  Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul

  6209

  Alte activități de servicii privind tehnologia informației

  63. ACTIVITĂȚI DE SERVICII INFORMATICE

  6311

  Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe

  6312

  Activități ale portalurilor web

  6391

  Activități ale agențiilor de știri

  6399

  Alte activități de servicii informaționale n.c.a.

  71. ACTIVITĂȚI DE ARHITECTURĂ ȘI INGINERIE; ACTIVITĂȚI DE TESTĂRI ȘI ANALIZĂ TEHNICĂ

  7111

  Activități de arhitectură

  7112

  Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

  7120

  Activități de testări și analize tehnice

  72. CERCETARE-DEZVOLTARE

  7211

  Cercetare-dezvoltare în biotehnologie

  7219

  Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie

  7220

  Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste

  73. PUBLICITATE ȘI ACTIVITĂȚI DE STUDIERE A PIEȚEI

  7311

  Activități ale agențiilor de publicitate

  7312

  Servicii de reprezentare media

  74. ALTE ACTIVITĂȚI PROFESIONALE, ȘTIINȚIFICE ȘI TEHNICE

  7410

  Activități de design specializat

  7420

  Activități fotografice

  7430

  Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)

  7490

  Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.

  73. ACTIVITĂȚI VETERINARE

  7500

  Activități veterinare

  79. ACTIVITĂȚI ALE AGENȚIILOR TURISTICE ȘI ALE TUR-OPERATORILOR; ALTE SERVICII DE REZERVARE ȘI ASISTENȚĂ TURISTICĂ

  7911

  Activități ale agențiilor turistice

  7912

  Activități ale tur-operatorilor

  7990

  Alte servicii de rezervare și asistență turistică

  81. ACTIVITĂȚI DE PEISAGISTICĂ ȘI SERVICII PENTRU CLĂDIRI

  8110

  Activități de servicii suport combinate

  8121

  Activități generale de curățenie a clădirilor

  8122

  Activități specializate de curățenie

  8129

  Alte activități de curățenie

  8130

  Activități de întreținere peisagistică

  85. ÎNVĂȚĂMÂNT

  8510

  Învățământ preșcolar

  8520

  Învățământ primar

  8531

  Învățământ secundar general

  8532

  Învățământ secundar, tehnic sau profesional

  8541

  Învățământ superior non-universitar

  8542

  Învățământ superior universitar

  8551

  Învățământ în domeniul sportiv și recreațional

  8552

  Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.)

  8553

  Școli de conducere (pilotaj)

  8559

  Alte forme de învățământ n.c.a.

  8560

  Activități de servicii suport pentru învățământ

  86. ACTIVITĂȚI REFERITOARE LA SĂNĂTATEA UMANĂ

  8610

  Activități de asistență spitalicească

  8621

  Activități de asistență medicală generală

  8622

  Activități de asistență medicală specializată

  8623

  Activități de asistență stomatologică

  8690

  Alte activități referitoare la sănătatea umană

  87. SERVICII COMBINATE DE ÎNGRIJIRE MEDICALĂ ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ, CU CAZARE

  8710

  Activități ale centrelor de îngrijire medicală

  8730

  Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure

  8790

  Alte activități de asistență socială, cu cazare n.c.a.

  88. ACTIVITĂȚI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ FĂRĂ CAZARE

  8891

  Activități de îngrijire zilnică pentru copii

  90. ACTIVITĂȚI DE CREAȚIE ȘI INTERPRETARE ARTISTICĂ

  9001

  Activități de interpretare artistică (spectacole)

  9002

  Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole)

  9003

  Activități de creație artistică

  9004

  Activități de gestionare a sălilor de spectacole

  91. ACTIVITĂȚI ALE BIBLIOTECILOR, ARHIVELOR, MUZEELOR ȘI ALTE ACTIVITĂȚI CULTURALE

  9101

  Activități ale bibliotecilor și arhivelor

  9102

  Activități ale muzeelor

  9103

  Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic

  93. ACTIVITĂȚI SPORTIVE, RECREATIVE ȘI DISTRACTIVE

  9311

  Activități ale bazelor sportive

  9312

  Activități ale cluburilor sportive

  9313

  Activități ale centrelor de fitness

  9319

  Alte activități sportive

  9321

  Bâlciuri și parcuri de distracții

  9329

  Alte activități recreative și distractive n.c.a.

  95. REPARAȚII DE CALCULATOARE, DE ARTICOLE PERSONALE ȘI DE UZ GOSPODĂRESC

  9511

  Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice

  9512

  Repararea echipamentelor de comunicații

  9521

  Repararea aparatelor electronice de uz casnic

  9522

  Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină

  9523

  Repararea încălțămintei și a articolelor din piele

  9524

  Repararea mobilei și a furniturilor casnice

  9525

  Repararea ceasurilor și a bijuteriilor

  9529

  Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.

  96. ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII

  9601

  Spălarea și curățarea (uscată) a articolelor textile și a produselor din blană

  9602

  Coafură și alte activități de înfrumusețare

  9604

  Activități de întreținere corporală

  9609

  Alte activități de servicii n.c.a.


  Anexa nr. 4

  CRITERIILE DE SELECȚIE
  la finanțare ale proiectelor de investiții aferente măsurii 3

  a) Criterii de evaluare a rentabilității proiectelor de investiții (RIR) - 25 puncte
  Indicatori economico-financiari:
  • RIR: < 5% - 10 puncte
  • RIR: ≥ 5,01% și < 7,5% - 15 puncte
  • RIR: ≥ 7,51% - 25 puncte

  b1) Criterii privind cofinanțarea proiectelor de investiții - maximum 35 puncte
  • peste 35% - 35 puncte
  • ≥ 25% și < 35% - 30 puncte
  • ≥ 20% și < 25% - 20 puncte
  • > 15% și < 20% - 10 puncte

  b2) Pentru regiunea București-Ilfov, criteriile privind cofinanțarea proiectelor de investiții - maximum 35 puncte se calculează după cum urmează:
  • peste 45% - 35 puncte
  • ≥ 40% și < 45% - 30 puncte
  • ≥ 35% și < 40% - 20 puncte
  • > 30% și < 35% - 10 puncte

  c) Raportul dintre cuantumul grantului solicitat și profitul operațional înregistrat în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare - 30 puncte
  • ≤ 3 - 30 puncte
  • > 3 și ≤ 4 - 15 puncte
  • > 4 - 5 puncte

  d) Apartenența domeniului de activitate pe codul CAEN la soldul negativ al balanței comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică (INS) - 10 puncte
  • Sold negativ - 10 puncte
  • Sold pozitiv - 0 puncte

  NOTĂ:
  Pe baza datelor de la Institutul Național de Statistică (INS) cu privire la valoarea exporturilor și importurilor se va calcula pentru fiecare cod CAEN eligibil balanța comercială, soldul fiind pozitiv sau negativ.

  -----