LEGE nr. 61 din 22 martie 2007
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 2 aprilie 2007  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 40 din 9 august 2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor, adoptată în temeiul art. 1 pct. III.14 din Legea nr. 288/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 17 august 2006, cu următoarele modificări şi completări:
  1. La articolul 2, literele b), c) şi i) vor avea următorul cuprins:
  "b) program-pilot pentru reabilitarea zonelor foarte poluate Zlatna şi Copşa Mică;
  c) modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în bazinul Criş, Someş, Mureş, Prut, Siret şi în municipiul Ploieşti;
  ........................................................................................
  i) lucrări de reabilitare a zonei costiere şi a infrastructurii de apă şi apă uzată din localităţile situate în această zonă;".
  2. La articolul 2, după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:
  "k) dezvoltarea durabilă a zonei montane din judeţele Braşov, Prahova, Harghita şi Covasna în domeniul infrastructurii de apă şi apă uzată."
  3. La articolul 3, alineatele (1) şi (5) vor avea următorul cuprins:
  "Art. 3. - (1) Fondurile necesare pentru finanţarea programelor prevăzute la art. 2 se pot asigura din credite interne, credite externe, de la bugetul de stat şi de la bugetele locale, prin bugetul unităţilor administrativ-teritoriale sau al autorităţilor centrale, beneficiare ale programului.
  ........................................................................................
  (5) Cuantumul finanţării de la bugetul de stat, pe proiecte de investiţii şi pe unităţi administrativ-teritoriale, se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, pe baza proiectelor prezentate de autorităţile administraţiei publice locale."
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  LUCIAN AUGUSTIN BOLCAŞ
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Bucureşti, 22 martie 2007.
  Nr. 61.
  ----