ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 19 din 7 martie 2024privind unele măsuri referitoare la salarizarea personalului din sănătate, asistență socială și alte sectoare de activitate bugetară
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 11 martie 2024
  În considerarea obligației statului de a garanta dreptul la sănătate al populației și având în vedere faptul că, în lipsa unor măsuri concrete și rapide de stimulare a personalului din sistemul sanitar, ar fi afectat dreptul la sănătate al cetățenilor,
  deoarece asigurarea asistenței medicale reprezintă o prioritate strategică națională, iar în sistemul sanitar se înregistrează un deficit de personal în raport cu necesarul prevăzut în statele de funcții, iar atractivitatea desfășurării activității de continuitate a asistenței medicale este din ce în ce mai redusă,
  ținând cont de faptul că personalul din domeniul asistenței sociale este suprasolicitat, nemotivat și se confruntă cu un fenomen accelerat de pierdere a personalului de specialitate în favoarea altor autorități ale administrației publice locale sau centrale, cu o adevărată migrație de personal, simultan cu imposibilitatea de a recruta personal de înlocuire pentru ocuparea posturilor vacante datorită blocării repetate a posturilor vacantate din sectorul bugetar,
  având în vedere provocările de care s-a lovit sistemul de asistență socială, respectiv pandemia de COVID-19, criza din Ucraina, creșterea numărului persoanelor vârstnice în România sau criza forței de muncă în domeniul asistenței sociale și migrarea acesteia,
  având în vedere faptul că unele categorii de personal bugetar au beneficiat în anul 2023 de majorări salariale semnificative, altele decât cele reglementate de Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,
  apreciind că astfel s-a creat o situație discriminatorie pentru aceste categorii de personal din sectorul bugetar,
  ținând cont de faptul că se impune recunoașterea principiului importanței muncii și a nivelului de specializare dobândit de-a lungul timpului de aceste categorii de personal bugetar,
  în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public și constituie o situație de urgență și extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul I
  (1) Începând cu drepturile salariale aferente lunii martie a anului 2024, prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, salariile de bază ale personalului care ocupă funcțiile din sistemul sanitar din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 se stabilesc și se acordă eșalonat, conform anexei nr. 1 la prezenta ordonanță de urgență.(2) Începând cu drepturile salariale aferente lunii martie a anului 2024, prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, salariile de bază ale personalului care ocupă funcții din domeniul asistenței sociale din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 se stabilesc și se acordă eșalonat, în două tranșe, conform anexei nr. 2 la prezenta ordonanță de urgență.(3) Începând cu drepturile salariale aferente lunii martie a anului 2024, nivelul de salarizare pentru personalul din unitățile clinice, prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta ordonanță de urgență, se aplică și personalului de specialitate medico-sanitar și auxiliar-sanitar din direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București.(4) Începând cu drepturile salariale aferente lunii martie a anului 2024, prin derogare de la dispozițiile art. 12 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, salariile de bază pentru personalul din unitățile sanitare publice, altul decât cel prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru personalul din cadrul aparatului propriu al Ministerului Sănătății se majorează cu 20% față de nivelul salariului de bază aferent lunii decembrie 2023 și se acordă în 2 tranșe egale, începând cu luna martie a anului 2024, respectiv luna iunie a anului 2024.(5) Prevederile alin. (4) sunt aplicabile și personalului din cadrul Agenției Naționale de Transplant, Oficiului Central de Stocare pentru Situații Speciale, Academiei de Științe Medicale și Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România.(6) Începând cu drepturile salariale aferente lunii martie a anului 2024, prin derogare de la dispozițiile art. 12 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, salariile de bază pentru personalul din unitățile și centrele de asistență socială cu sau fără personalitate juridică, altul decât cel prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, se majorează cu 20% față de nivelul salariului de bază aferent lunii decembrie a anului 2023 și se acordă în 2 tranșe egale, începând cu luna martie a anului 2024, respectiv iunie a anului 2024.


  Articolul II
  (1) În anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificările și completările ulterioare, la capitolul II, la articolul 3^1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Începând cu drepturile salariale aferente lunii martie a anului 2024, personalul de specialitate medico-sanitar, altul decât cel prevăzut la alin. (1) salarizat potrivit prezentei anexe, beneficiază de o singură indemnizație lunară stabilită în cuantum brut după cum urmează:
  a) 350 de lei pentru medicii care efectuează lunar o gardă în baza unui contract individual de muncă cu timp parțial pentru activitatea prestată în linia de gardă;
  b) 700 de lei pentru medicii care efectuează lunar cel puțin 2 gărzi în baza unui contract individual de muncă cu timp parțial pentru activitatea prestată în linia de gardă.
  (2) În anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificările și completările ulterioare, la capitolul II, la articolul 3^1, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Pentru personalul prevăzut la alin. (1) și alin. (1^1) din unitățile sanitare publice, inclusiv cele care au ca asociat unic unitățile administrativ-teritoriale, aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, influențele financiare determinate de drepturile salariale prevăzute la alin. (1) și alin. (1^1) se asigură prin transferuri din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, de la titlul VI «Transferuri între unități ale administrației publice», iar pentru persoanele prevăzute la alin. (1) și alin. (1^1) din unitățile care nu se află în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, drepturile salariale prevăzute la alin. (1) și alin. (1^1) se asigură de la bugetul de stat.(3) Indemnizațiile lunare prevăzute la alin. (1) și alin. (1^1) nu se iau în calcul la determinarea limitei prevăzute la art. 25 alin. (2).


  Articolul III

  Pentru personalul din unitățile sanitare publice, inclusiv cele care au ca asociat unic unitățile administrativ-teritoriale, aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, influențele financiare determinate de drepturile salariale prevăzute la art. I se asigură prin transferuri din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, de la titlul VI „Transferuri între unități ale administrației publice“.


  Articolul IV

  Pentru personalul din unitățile sanitare publice, inclusiv cele care au ca asociat unic unitățile administrativ-teritoriale, aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, influențele financiare determinate de majorarea salarială prevăzută în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, se asigură prin transferuri din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, de la titlul VI „Transferuri între unități ale administrației publice“.


  Articolul V

  Anexele nr. 1 și 2*) fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.
  *) Anexele nr. 1 și 2 sunt reproduse în facsimil.

  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Marian Neacșu
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Simona Bucura-Oprescu
  Ministrul finanțelor,
  Marcel-Ioan Boloș

  București, 7 martie 2024.
  Nr. 19.

  Anexa nr. 1

  FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE „SĂNĂTATE“


  Capitolul I

  Unități sanitare, de asistență socială și de asistență medico-socială1. Salarii de bază pentru funcții de conducere1.1. Spitale peste 400 de paturi, spitale sub 400 de paturi și servicii de ambulanță

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor

  Spitale peste 400 de paturi

  Spitale sub 400 de paturi

  Servicii de ambulanță

  Salariile de bază - lei

  Salariile de bază - lei

  Salariile de bază - lei

  Salariile de bază - lei

  Salariile de bază - lei

  Salariile de bază - lei

  martie 2024

  iunie 2024

  martie 2024

  iunie 2024

  martie 2024

  iunie 2024

  Grad I

  Grad II

  Grad I

  Grad II

  Grad I

  Grad II

  Grad I

  Grad II

  Grad I

  Grad II

  Grad I

  Grad II

  1

  Director de cercetare

  S

  10680

  12180

  11609

  13239

  9744

  11243

  10591

  12220

  2

  Director financiar-contabil

  S

  12465

  13197

  16620

  17596

  10143

  10754

  13524

  14338

  3

  Director economic

  s

  10143

  11487

  13524

  15316

  4

  Director tehnic

  s

  9129

  10338

  12172

  13784

  5

  Alti directori

  s

  8807

  9369

  9573

  10184

  7776

  8244

  8453

  8961

  6

  Director de îngrijiri

  s

  11219

  11877

  14958

  15836

  7

  Asistent sef serviciu de ambulantă

  S,SSD,PL

  8622

  9764

  11495

  13019

  8

  Asistent medical-șef pe unitate

  S,SSD,PL

  9129

  9679

  12172

  12904

  NOTA:1. Salariul de bază al managerului de spital cu peste 400 de paturi și al managerului general va fi cel puțin egal cu salariul de bază al directorului medical majorat cu 10%.2. Salariul de bază al managerului de spital cu până la 400 de paturi va fi cel puțin egal cu salariul de bază al directorului medical majorat cu 5%.3. Nivelul de salarizare al funcției de manager de spital cu până la 400 de paturi, gradul II, se utilizează și pentru funcția de director general al Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă.4. Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.
  1.2. Institutul Național de Hematologie Transfuzională "Prof. Dr. C.T. Nicolau", Centrul de Transfuzie Sanguină al municipiului București, centre de transfuzie sanguină regionale și centre de transfuzie sanguină județene

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor

  Institutul Național de Hematologie Transfuzională "Prof. Dr. C.T. Nicolau"

  Centrul de Transfuzie Sanguină al Municipiului București

  Centre de transfuzie sanguină regionale

  Centre de transfuzie sanguină județene

  Salariile de bază - lei

  Salariile de bază - lei

  Salariile de bază - lei

  Salariile de bază - lei

  Salariile de bază - lei

  Salariile de bază - lei

  Salariile de bază - lei

  Salariile de bază - lei

  martie 2024

  iunie 2024

  martie 2024

  iunie 2024

  martie 2024

  iunie 2024

  martie 2024

  iunie 2024

  Grad I

  Grad II

  Grad I

  Grad II

  Grad I

  Grad II

  Grad I

  Grad II

  Grad I

  Grad II

  Grad I

  Grad II

  Grad I

  Grad II

  Grad I

  Grad II

  1

  Director general adjunct

  S

  11617

  12180

  12628

  13239

  2

  Director adjunct științific

  S

  10868

  11617

  11813

  12628

  3

  Director adjunct financiar contabilitate

  s

  9369

  10388

  11243

  12465

  4

  Director resurse umane

  s

  8619

  9557

  9369

  10388

  5

  Contabil-șef

  s

  8057

  8620

  8758

  9369

  7308

  7777

  7943

  8453

  6652

  7308

  7230

  7943

  NOTĂ:1. Salariul de bază al directorului general din cadrul Institutului Național de Hematologie Transfuzională "Prof. Dr. C.T. Nicolau" nu poate fi mai mic decât salariul de bază corespunzător funcției de medic deținute sau aflate în subordine, după caz, majorat cu 10%.2. Salariile de bază ale persoanelor care ocupă funcția de director în cadrul centrelor de transfuzie regionale și județene, respectiv al Centrului de Transfuzie Sanguină al Municipiului București, nu pot fi mai mici decât salariul de bază corespunzător funcției de medic deținute sau aflate în subordine, după caz, majorat cu 5%.3. Salariile de bază prevăzute la gradul I și II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.
  1.3. Alte funcții de conducere

  Nr.
  crt.

  Alte funcții de conducere

  Nivelul
  studiilor

  Salariile de bază - lei

  martie 2024

  iunie 2024
  Grad I

  Grad II

  Grad I

  Grad II

  1

  Director general*)

  S

  10305

  10868

  11201

  11813

  2

  Director general adjunct, director, director executiv*)

  S

  10118

  10680

  10998

  11609

  3

  Director adjunct*)

  S

  9557

  10118

  10388

  10998

  4

  Director adjunct financiar-contabil*)

  S

  7495

  8244

  8146

  8961

  5

  Contabil-șef*)

  S

  6371

  8057

  6925

  8758

  6

  Șef serviciu medical

  S

  7027

  8807

  7638

  9573

  7

  Șef atelier, șef laborator, șef oficiu

  S

  5902

  7027

  6415

  7638

  8

  Șef formație muncitori


  5146

  5759

  5594

  6260

  *) Se utilizează în unitățile sanitare fără paturi.
  NOTĂ:1. Medicii în specialitatea anatomie patologică și medicină legală care ocupă funcția de medic șef serviciu medicină legală/anatomie patologică beneficiază de majorarea cu 5% a salariului de bază avut.2. Personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcția de șef laborator si altele similare în cadrul institutelor de medicină legală beneficiază de majorarea cu 5% a salariului de bază avut.3. Personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcții în conducerea institutelor de medicină legală beneficiază de majorarea cu 10% a salariului de bază avut.4. Medicii în specialitatea anatomie patologică si medicină legală care ocupă funcții de conducere în comitetul director al unităților sanitare cu paturi beneficiază de majorarea cu 10% a salariului de bază avut.4^1. Salariul de bază pentru funcția de director general din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică si al Institutului Național de Management al Serviciilor de Sănătate nu poate fi mai mic decât salariul de bază corespunzător funcției de medic deținute sau aflate în subordine, după caz, majorat cu 10%.4^2. Salariul de bază pentru funcția de director general adjunct din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică si al Institutului Național de Management al Serviciilor de Sănătate nu poate fi mai mic decât salariul de bază corespunzător funcției de medic deținute sau aflate în subordine, după caz, majorat cu 7,5%.4^3. Salariul de bază pentru funcția de director centru național/director/șef centru din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică si al Institutului Național de Management al Serviciilor de Sănătate nu poate fi mai mic decât salariul de bază corespunzător funcției de medic deținute sau aflate în subordine, după caz, majorat cu 5%.4^4. *) Nivelul de salarizare al funcției de la nr. crt. 6 se aplică si funcției de șef serviciu din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică.5. Salariile de bază prevăzute la gradul I si gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.
  1.4. Persoanele care exercită funcțiile nominalizate în următorul tabel, pe perioada cât exercită aceste funcții, beneficiază de majorarea salariului de bază avut, după cum urmează

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Majorare salariu de bază
  %

  1

  Director program de rezidențiat medicină de urgență

  7,5

  2

  Director medical

  7,5

  3

  Medic șef ambulatoriu de specialitate si altele similare

  5

  4

  Medic șef secție, șef laborator, coordonator si altele similare

  5

  5

  Farmacist (biolog, biochimist, chimist, psiholog) șef secție, șef laborator si altele similare

  7,5

  6

  Responsabil de formare în rezidențiat medicină de urgență

  7,5

  7

  Farmacist șef serviciu, farmacist șef punct de lucru (oficină)

  7,5

  8

  Asistent medical (tehnician sanitar, soră medicală, oficiant medical, moașă, laborant si altele similare) șef/asistent coordonator)

  20

  9

  Chimist, biolog, farmacist, biochimist, asistent medical, cu gestiune

  5

  10

  Spălătoreasă cu gestiune

  2,5

  11

  Șef echipă

  2,5

  12

  Personal care desfășoară control în sănătate publică - direcția de sănătate publică

  7,5

  13

  Medic coordonator substație sector municipiul București/substație serviciul de ambulantă

  7,5

  14

  Asistent medical coordonator substație sector municipiul Bucuresti/substatie serviciul de ambulantă

  10

  15

  Ambulanțier cu atribuții de avizare tehnică substație sector municipiul Bucuresti/substatie serviciul de ambulantă

  10

  16

  Asistent medical responsabil pe tură cu stocul 3 de medicamente

  10

  *) Procentul de 20% se aplică asupra salariului de bază aferent funcției de asistent medical principal cu studii superioare care cuprinde sporul de vechime în muncă la nivel maxim.
  1.5. Membrii comisiilor de avizare medico-legală, ai comisiilor de expertiză și recuperare a capacității de muncă și ai comisiilor medicale, pentru activități prestate în afara obligațiilor funcției de bază, beneficiază, în cursul unei luni, de indemnizații de cel mult 10% din salariul de bază al funcției de execuție îndeplinite, care nu fac parte din salariul de bază.
  2. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar din unități sanitare și unități de asistență medico-socială
  Unitățile clinice cuprind: spitale clinice județene de urgență, spitale județene de urgență, spitale regionale, spitale clinice de specialitate de urgență, spitale clinice, spitale de urgență, spitale de specialitate, Spitalul Universitar de Urgență ''Elias''*), Institutul Național de Sănătate Publică, institute si centre medicale, institute de medicină legală, centre de transfuzie sanguină județene si al municipiului București, Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu si Medicină Preventivă din subordinea Academiei Române*), Institutul Național de Expertiză Medicală si Recuperare a Capacității de Muncă.
  a) Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar
  a.1. Unități clinice**


  Nr. crt.


  Funcția  Nivelul
  studiilor

  Unităti clinice

  Salariul de bază - lei

  Salariul de bază - lei

  Gradația 0

  Gradația 0

  martie 2024

  iunie 2024

  1

  Medic primar

  S

  13625

  14125

  2

  Medic primar dentist

  S

  13625

  14125

  3

  Medic specialist

  S

  10791

  11187

  4

  Medic specialist dentist

  S

  10791

  11187

  5

  Medic rezident anul VI - VII

  S

  9085

  9875

  6

  Medic rezident anul IV - V

  S

  8395

  9125

  7

  Medic dentist rezident anul IV - V

  S

  8395

  9125

  8

  Medic rezident anul III

  S

  7705

  8375

  9

  Medic dentist rezident anul III

  S

  7705

  8375

  10

  Medic rezident anul II

  S

  7015

  7625

  11

  Medic dentist rezident anul II

  S

  7015

  7625

  12

  Medic rezident anul I

  S

  6555

  7125

  13

  Medic dentist rezident anul I

  S

  6555

  7125

  14

  Medic

  S

  7360

  8000

  15

  Medic dentist

  S

  7360

  8000

  16

  Farmacist primar*1)

  S

  7883

  8569

  17

  Farmacist specialist

  S

  7580

  8239

  18

  Farmacist

  S

  6381

  6936

  19

  Farmacist rezident anul III

  S

  6257

  6801

  20

  Farmacist rezident anul II

  S

  6196

  6735

  21

  Farmacist rezident anul I

  S

  6134

  6668

  22

  Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal

  S

  6872

  7470

  23

  Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist

  S

  6035

  6560

  24

  Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical

  S

  5640

  6130

  25

  Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutant

  S

  5224

  5679

  26

  Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie si protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, asistent medical licențiat în nutriție si dietetică, moașă; principal

  S

  5323

  6083

  27

  Asistent medical, tehnician de radiologie si imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie si recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie si protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, asistent medical licențiat în nutriție si dietetică, moașă

  S

  5112

  5842

  28

  Asistent medical, tehnician de radiologie si imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie si recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie si protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, asistent medical licențiat în nutriție si dietetică, moașă; debutant

  S

  4839

  5530

  29

  Dentist principal

  SSD

  4700

  5109

  30

  Dentist

  SSD

  4485

  4875

  31

  Dentist debutant

  SSD

  4428

  4813

  32

  Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie si radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie si imagistică, tehnician de audiologie si protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie si asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă si sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist si dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; principal

  SSD

  5007

  5722

  33

  Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie si radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie si imagistică, tehnician de audiologie si protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie si asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă si sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist si dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar

  SSD

  4778

  5460

  34

  Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie si radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie si imagistică, tehnician de audiologie si protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie si asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă si sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist si dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; debutant

  SSD

  4716

  5390

  35

  Asistent medical, principal*2)

  PL

  4790

  5474

  36

  Asistent medical*2)

  PL

  4729

  5404

  37

  Asistent medical, debutant*2)

  PL

  4594

  5250

  38

  Asistent medical, principal*2)

  M

  4716

  5390

  39

  Asistent medical*2)

  M

  4594

  5250

  40

  Asistent medical, debutant*2)

  M

  4422

  5054

  41

  Tehnician dentar, principal*3)

  M

  4716

  5390

  42

  Tehnician dentar*3)

  M

  4594

  5250

  43

  Tehnician dentar, debutant*3)

  M

  4422

  5054

  44

  Soră medicală, principal*4)

  M

  4655

  5320

  45

  Soră medicală*4)

  M

  4533

  5180

  46

  Soră medicală, debutant*4)

  M

  4422

  5054

  47

  Autopsier, principal

  M

  4313

  4688

  48

  Autopsier

  M

  4255

  4625

  49

  Autopsier, debutant

  M

  4152

  4513

  50

  Statistician medical, registrator medical; principal

  M

  4313

  4688

  51

  Statistician medical, registrator medical

  M

  4255

  4625

  52

  Statistician medical, registrator medical; debutant

  M

  4152

  4513

  *1) Se poate utiliza numai în unități sanitare umane.
  *2) Se aplică și funcțiilor de asistent farmacie, asistent social și educator-puericultor, instructor de ergoterapie, tehnician dentar si tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică si protezare auditivă care au studii de acest nivel.
  *3) Se aplică și funcțiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică și protezare auditivă.
  *4) Se aplică și funcțiilor de oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, moașă, maseur, gipsar, autopsier, instructor CFM, instructor de educație, instructor de ergoterapie, asistent social, educator-puericultor.

  a.2. Anatomia patologică și medicina legală

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor

  Anatomia patologică si medicina legală

  Salariul de bază - lei

  Salariul de bază - lei

  Gradația 0

  Gradația 0

  martie 2024

  iunie 2024

  1

  Medic primar

  S

  17713

  18363

  2

  Medic specialist

  S

  14028

  14543

  3

  Medic rezident anul IV - V

  S

  8395

  9125

  4

  Medic rezident anul III

  S

  7705

  8375

  5

  Medic rezident anul II

  S

  7015

  7625

  6

  Medic rezident anul I

  S

  6555

  7125

  7

  Farmacist primar*1)

  S

  10248

  11139

  8

  Farmacist specialist

  S

  9852

  10709

  9

  Farmacist

  S

  7322

  7959

  10

  Asistent medical, tehnician de radiologie; principal

  S

  6920

  7909

  11

  Asistent medical, tehnician de radiologie

  S

  6646

  7595

  12

  Asistent medical, tehnician de radiologie; debutant

  S

  6290

  7189

  13

  Asistent medical, asistent medical specialist; principal

  SSD

  6508

  7438

  14

  Asistent medical, asistent medical specialist

  SSD

  6211

  7098

  15

  Asistent medical, asistent medical specialist; debutant

  SSD

  6131

  7007

  16

  Asistent medical, principal*2)

  PL

  6211

  7098

  17

  Asistent medical*2)

  PL

  5972

  6825

  18

  Asistent medical, debutant*2)

  PL

  5892

  6734

  19

  Asistent medical, principal*2)

  M

  6131

  7007

  20

  Asistent medical*2)

  M

  5892

  6734

  21

  Asistent medical, debutant*2)

  M

  5749

  6570

  22

  Soră medicală, principal*4)

  M

  5972

  6825

  23

  Soră medicală*4)

  M

  5813

  6643

  24

  Soră medicală, debutant*4)

  M

  5749

  6570

  25

  Autopsier, principal

  M

  5606

  6094

  26

  Autopsier

  M

  5457

  5931

  27

  Autopsier, debutant

  M

  5397

  5866

  28

  Statistician medical, registrator medical; principal

  M

  5606

  6094

  29

  Statistician medical, registrator medical

  M

  5457

  5931

  30

  Statistician medical, registrator medical; debutant

  M

  5397

  5866

  *1) Se poate utiliza numai în unități sanitare umane.
  *2) Se aplică și funcțiilor de asistent farmacie, asistent social si educator-puericultor, instructor de ergoterapie, tehnician dentar și tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică și protezare auditivă care au studii de acest nivel.
  *4) Se aplică și funcțiilor de oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, moașă, maseur, gipsar, autopsier, instructor CFM, instructor de educație, instructor de ergoterapie, asistent social, educator-puericultor.

  a.3. Servicii de ambulanță, compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU, secții/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor

  Servicii de ambulanță, compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU, secții/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală

  Salariul de bază - lei

  Salariul de bază - lei

  Gradația 0

  Gradația 0

  martie 2024

  iunie 2024

  1

  Medic primar

  S

  14538

  15072

  2

  Medic dentist primar

  S

  14538

  15072

  3

  Medic specialist

  S

  11514

  11936

  4

  Medic dentist specialist

  S

  11514

  11936

  5

  Medic rezident anul IV - V

  S

  8395

  9125

  6

  Medic rezident anul III

  S

  7705

  8375

  7

  Medic rezident anul II

  S

  7015

  7625

  8

  Medic rezident anul I

  S

  6555

  7125

  9

  Medic

  S

  7485

  8136

  10

  Medic dentist

  S

  7485

  8136

  11

  Farmacist primar*1)

  S

  8411

  9143

  12

  Farmacist specialist

  S

  8087

  8790

  13

  Farmacist rezident anul III

  S

  6677

  7258

  14

  Farmacist rezident anul II

  S

  6611

  7186

  15

  Farmacist rezident anul I

  S

  6547

  7116

  16

  Farmacist

  S

  6808

  7400

  17

  Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal

  S

  7332

  7970

  18

  Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist

  S

  6441

  7001

  19

  Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical

  S

  6018

  6541

  20

  Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutant

  S

  5574

  6059

  21

  Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie si protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, moașă; principal

  S

  5679

  6490

  22

  Asistent medical, tehnician de radiologie si imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie si recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie si protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, moașă

  S

  5455

  6234

  23

  Asistent medical, tehnician de radiologie si imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie si recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie si protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, moașă; debutant

  S

  5163

  5901

  24

  Dentist, principal

  SSD

  5015

  5451

  25

  Dentist

  SSD

  4785

  5201

  26

  Dentist, debutant

  SSD

  4724

  5135

  27

  Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie si radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie si imagistică, tehnician de audiologie si protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie si asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă si sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist si dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; principal

  SSD

  5342

  6105

  28

  Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie si radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie si imagistică, tehnician de audiologie si protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie si asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă si sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist si dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar

  SSD

  5097

  5825

  29

  Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie si radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie si imagistică, tehnician de audiologie si protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie si asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă si sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist si dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; debutant

  SSD

  5032

  5751

  30

  Asistent medical, principal*2)

  PL

  5097

  5825

  31

  Asistent medical*2)

  PL

  4901

  5601

  32

  Asistent medical, debutant*2)

  PL

  4836

  5527

  33

  Asistent medical, principal*2)

  M

  5032

  5751

  34

  Asistent medical*2)

  M

  4836

  5527

  35

  Asistent medical, debutant*2)

  M

  4719

  5393

  36

  Tehnician dentar, principal*3)

  M

  5032

  5751

  37

  Tehnician dentar*3)

  M

  4836

  5527

  38

  Tehnician dentar, debutant*3)

  M

  4719

  5393

  39

  Soră medicală, principal*4)

  M

  4901

  5601

  40

  Soră medicală*4)

  M

  4771

  5453

  41

  Soră medicală, debutant*4)

  M

  4719

  5393

  42

  Statistician medical, registrator medical, operator registrator de urgență; principal

  M

  4601

  5001

  43

  Statistician medical, registrator medical, operator registrator de urgență

  M

  4479

  4869

  44

  Statistician medical, registrator medical, operator registrator de urgență; debutant

  M

  4430

  4815

  *1) Se poate utiliza numai în unități sanitare umane.
  *2) Se aplică și funcțiilor de asistent farmacie, asistent social și educator-puericultor, instructor de ergoterapie, tehnician dentar si tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică si protezare auditivă care au studii de acest nivel.
  *3) Se aplică și funcțiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică și protezare auditivă.
  *4) Se aplică și funcțiilor de oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, moașă, maseur, gipsar, autopsier, instructor CFM, instructor de educație, instructor de ergoterapie, asistent social, educator-puericultor.

  a.4. Unități sanitare, cu excepția celor cuprinse în unități clinice, și unități de asistență medico-socială

  Nr.
  crt.


  Funcția


  Nivelul
  studiilor


  Unități sanitare, cu excepția celor cuprinse în unități clinice, si unități de asistență medico-socială

  Salariul de bază - lei

  Salariul de bază - lei

  Gradația 0

  Gradația 0

  martie 2024

  iunie 2024

  1

  Medic primar

  S

  13353

  13843

  2

  Medic dentist primar

  S

  13353

  13843

  3

  Medic specialist

  S

  10575

  10963

  4

  Medic dentist specialist

  S

  10575

  10963

  5

  Medic

  S

  7213

  7840

  6

  Medic dentist

  S

  7213

  7840

  7

  Farmacist primar*1)

  S

  7488

  8139

  8

  Farmacist specialist

  S

  7200

  7826

  9

  Farmacist

  S

  6062

  6589

  10

  Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal

  S

  6529

  7096

  11

  Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist

  S

  5893

  6405

  12

  Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical

  S

  5640

  6130

  13

  Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutant

  S

  5224

  5679

  14

  Asistent medical, tehnician de radiologie si imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie si recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie si protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, asistent medical licențiat în nutriție si dietetică, moașă; principal

  S

  5057

  5779

  15

  Asistent medical, tehnician de radiologie si imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie si recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie si protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, asistent medical licențiat în nutriție si dietetică, moașă

  S

  4925

  5628

  16

  Asistent medical, tehnician de radiologie si imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie si recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie si protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, asistent medical licențiat în nutriție si dietetică, moașă; debutant

  S

  4839

  5530

  17

  Dentist, principal

  SSD

  4543

  4938

  18

  Dentist

  SSD

  4485

  4875

  19

  Dentist, debutant

  SSD

  4428

  4813

  20

  Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie si radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie si imagistică, tehnician de audiologie si protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie si asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă si sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist si dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; principal

  SSD

  4839

  5530

  21

  Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie si radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie si imagistică, tehnician de audiologie si protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie si asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă si sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist si dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar

  SSD

  4778

  5460

  22

  Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie si radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie si imagistică, tehnician de audiologie si protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie si asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă si sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist si dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; debutant

  SSD

  4716

  5390

  23

  Asistent medical, principal*2)

  PL

  4778

  5460

  24

  Asistent medical*2)

  PL

  4716

  5390

  25

  Asistent medical, debutant*2)

  PL

  4594

  5250

  26

  Asistent medical, principal*2)

  M

  4716

  5390

  27

  Asistent medical*2)

  M

  4594

  5250

  28

  Asistent medical, debutant*2)

  M

  4422

  5054

  29

  Tehnician dentar, principal*3)

  M

  4716

  5390

  30

  Tehnician dentar*3)

  M

  4594

  5250

  31

  Tehnician dentar, debutant*3)

  M

  4422

  5054

  32

  Soră medicală, principal*4)

  M

  4594

  5250

  33

  Soră medicală*4)

  M

  4533

  5180

  34

  Soră medicală, debutant*4)

  M

  4422

  5054

  35

  Autopsier, principal

  M

  4313

  4688

  36

  Autopsier

  M

  4255

  4625

  37

  Autopsier, debutant

  M

  4152

  4513

  38

  Statistician medical, registrator medical; principal

  M

  4313

  4688

  39

  Statistician medical, registrator medical

  M

  4255

  4625

  40

  Statistician medical, registrator medical; debutant

  M

  4152

  4513

  *1) Se poate utiliza numai în unități sanitare umane.
  *2) Se aplică și funcțiilor de asistent farmacie, asistent social și educator-puericultor, instructor de energo-terapie, tehnician dentar si tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică si protezare auditivă care au studii de acest nivel.
  *3) Se aplică și funcțiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică și protezare auditivă.
  *4) Se aplică și funcțiilor de oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, moașă, maseur, gipsar, autopsier, instructor CFM, instructor de educație, instructor de ergoterapie, asistent social, educator-puericultor.

  b) Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare
  b.1. Unități clinice

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor

  Unităti clinice

  Salariul de bază - lei

  Salariul de bază - lei

  Gradația 0

  Gradația 0

  martie 2024

  iunie 2024

  1

  Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal, expert în fizică medicală

  S

  6994

  7603

  2

  Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist, fizician medical

  S

  6157

  6693

  3

  Biolog, biochimist, chimist, fizician

  S

  5640

  6130

  4

  Biolog, biochimist, chimist, fizician; fizician medical, debutant

  S

  5224

  5679

  5

  Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; principal

  S

  6749

  7336

  6

  Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social

  S

  5975

  6495

  7

  Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; debutant

  S

  5224

  5679

  8

  Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; principal*5)

  SSD

  4947

  5378

  9

  Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social*5)

  SSD

  4543

  4938

  10

  Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; debutant*5)

  SSD

  4428

  4813

  11

  Psiholog principal

  S

  6994

  7603

  12

  Psiholog specialist

  S

  6157

  6693

  13

  Psiholog practicant

  S

  5699

  6195

  14

  Psiholog stagiar

  S

  5224

  5679

  *5) Se aplică și funcțiilor de educator-puericultor, asistent social si cosmetician ocupate de persoane care au absolvit cu diplomă învățământul superior de scurtă durată, cu durata studiilor de 2 - 3 ani învățământ de zi sau de 3 - 4 ani învățământ seral sau fără frecvență.

  b.2. Anatomia patologică și medicina legală


  Nr.
  crt.  Funcția  Nivelul
  studiilor


  Anatomia patologică si medicina legală

  Salariul de bază - lei

  Salariul de bază - lei

  Gradația 0

  Gradația 0

  martie 2024

  iunie 2024

  1

  Biolog, biochimist, chimist; principal Fizician, principal, expert în fizică medicală

  S

  9094

  9885

  2

  Biolog, biochimist, chimist; specialist Fizician, specialist, fizician medical

  S

  8004

  8700

  3

  Biolog, biochimist, chimist, fizician

  S

  7332

  7970

  4

  Biolog, biochimist, chimist, fizician; fizician medical, debutant

  S

  6791

  7381

  5

  Psiholog principal

  S

  9094

  9885

  6

  Psiholog specialist

  S

  8004

  8700

  7

  Psiholog practicant

  S

  7409

  8054

  8

  Psiholog stagiar

  S

  6791

  7381

  b.3. Servicii de ambulanță, compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU, secții/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală

  Nr.
  crt.  Funcția  Nivelul
  studiilor  Servicii de ambulanță, compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU, secții/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală

  Salariul de bază - lei

  Salariul de bază - lei

  Gradația 0

  Gradația 0

  martie 2024

  iunie 2024

  1

  Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; principal

  S

  7201

  7828

  2

  Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social

  S

  6377

  6931

  3

  Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; debutant

  S

  5574

  6059

  4

  Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; principal*5)

  SSD

  5280

  5739

  5

  Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social*5)

  SSD

  4847

  5269

  6

  Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; debutant*5)

  SSD

  4724

  5135

  7

  Psiholog principal

  S

  7464

  8113

  8

  Psiholog specialist

  S

  6569

  7140

  9

  Psiholog practicant

  S

  6081

  6610

  10

  Psiholog stagiar

  S

  5574

  6059

  *5) Se aplică și funcțiilor de educator-puericultor, asistent social și cosmetician ocupate de persoane care au absolvit cu diplomă învățământul superior de scurtă durată, cu durata studiilor de 2 - 3 ani învățământ de zi sau de 3 - 4 ani învățământ seral sau fără frecvență.

  b.4. Unități sanitare, cu excepția celor cuprinse în unități clinice, și unități de asistență medico-socială

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor

  Unități sanitare, cu excepția celor cuprinse în unități clinice, și unități de asistență medico-socială

  Salariul de bază - lei

  Salariul de bază - lei

  Gradația 0

  Gradația 0

  martie 2024

  iunie 2024

  1

  Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal, expert în fizică medicală

  S

  6662

  7241

  2

  Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist, fizician medical

  S

  5863

  6373

  3

  Biolog, biochimist, chimist, fizician

  S

  5520

  6000

  4

  Biolog, biochimist, chimist, fizician; fizician medical, debutant

  S

  5224

  5679

  5

  Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; principal

  S

  6429

  6988

  6

  Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social

  S

  5734

  6233

  7

  Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; debutant

  S

  5224

  5679

  8

  Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; principal*5)

  SSD

  4700

  5109

  9

  Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social*5)

  SSD

  4485

  4875

  10

  Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; debutant*5)

  SSD

  4428

  4813

  11

  Psiholog principal

  S

  6662

  7241

  12

  Psiholog specialist

  S

  5863

  6373

  13

  Psiholog practicant

  S

  5520

  6000

  14

  Psiholog stagiar

  S

  5224

  5679

  *5) Se aplică si funcțiilor de educator-puericultor, asistent social si cosmetician ocupate de persoane care au absolvit cu diplomă învățământul superior de scurtă durată, cu durata studiilor de 2 - 3 ani învățământ de zi sau de 3 - 4 ani învățământ seral sau fără frecvență.
  NOTĂ:
  Salariile de bază prevăzute la pozițiile 11 - 14 din tabel se aplică în mod corespunzător si funcțiilor de preot gradul I, gradul II, definitiv si debutant, cu studii superioare, din unitățile sanitare cu paturi, prevăzute în anexa nr. I cap. III - Culte lit. A - Salarii de bază pentru personalul clerical încadrat în unitățile bugetare.

  c) Salarii de bază pentru personalul auxiliar sanitar
  c.1. Unități clinice


  Nr.
  crt.  Funcția  Nivelul
  studiilor

  Unităti clinice

  Salariul de
  bază - lei

  Salariul de
  bază - lei

  Gradația 0

  Gradația 0

  martie 2024

  iunie 2024

  1

  Infirmieră, agent DDD

  M; G

  4171

  4615

  2

  Infirmieră, agent DDD; debutant

  M; G

  4054

  4485

  3

  Brancardier, băieș, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare


  3878

  4290

  4

  Șofer autosanitară II*7)

  M

  4428

  4813

  5

  Șofer autosanitară III*7)

  M; G

  4313

  4688

  *7) Se aplică nivelurile I si II pentru salarizarea șoferilor autosanitarelor din serviciile de ambulanță județene si al municipiului București - Ilfov, iar nivelurile de salarizare II si III, șoferilor autosanitarelor din alte unități sanitare.

  c.2. Anatomia patologică și medicina legală

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor

  Anatomia patologică si medicina legală

  Salariul de bază - lei

  Salariul de bază - lei

  Gradația 0

  Gradația 0

  martie 2024

  iunie 2024

  1

  Brancardier, băieș, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare


  4506

  4986

  c.3. Servicii de ambulanță, compartimente de primire urgențe UPU-SMURD, UPU, CPU, secții/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală

  Nr.
  crt.  Funcția  Nivelul
  studiilor  Servicii de ambulanță, compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU, secții/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală

  Salariul de bază - lei

  Salariul de bază - lei

  Gradația 0

  Gradația 0

  martie 2024

  iunie 2024

  1

  Infirmieră, agent DDD

  M; G

  4242

  4693

  2

  Infirmieră, agent DDD; debutant

  M; G

  4171

  4615

  3

  Brancardier, băieș, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare


  3878

  4290

  4

  Ambulanțier*6)

  M

  4750

  5163

  5

  Șofer autosanitară I*7)

  M

  4485

  4875

  6

  Șofer autosanitară II*7)

  M

  4428

  4813

  *6) Se ocupă prin concurs sau examen de promovare de către personalul care îndeplinește condițiile de încadrare pentru funcția de șofer autosanitară I, conducător de șalupă medicală, motorist si marinar cu o vechime de minimum 6 ani si posedă diploma de absolvire a cursului de ambulanțier potrivit Ordinului ministrului sănătății nr. 388/1992 privind înființarea Școlii de Ambulanțieri în cadrul Stației de Salvare a Municipiului București, actual Serviciul de Ambulanță al municipiului București - Ilfov, si în alte servicii județene de ambulanță acreditate de Ministerul Sănătății prin ordin al ministrului.
  *7) Se aplică nivelurile I si II pentru salarizarea șoferilor autosanitarelor din serviciile de ambulanță județene si al municipiului București - Ilfov, iar nivelurile de salarizare II si III, șoferilor autosanitarelor din alte unități sanitare.

  c.4. Unități sanitare, cu excepția celor cuprinse în unități clinice, și unități de asistență medico-socială

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor

  Unități sanitare, cu excepția celor cuprinse în unități clinice, si unități de asistență medico-socială

  Salariul de bază - lei

  Salariul de bază - lei

  Gradația 0

  Gradația 0

  martie 2024

  iunie 2024

  1

  Infirmieră, agent DDD

  M; G

  4171

  4615

  2

  Infirmieră, agent DDD; debutant

  M; G

  4054

  4485

  3

  Brancardier, băieș, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare


  3878

  4290

  4

  Șofer autosanitară II*7)

  M

  4428

  4813

  5

  Șofer autosanitară III*7)

  M; G

  4313

  4688

  *7) Se aplică nivelurile I si II pentru salarizarea șoferilor autosanitarelor din serviciile de ambulanță județene si al municipiului București - Ilfov, iar nivelurile de salarizare II si III, șoferilor autosanitarelor din alte unități sanitare.
  NOTĂ:1. Nivelul de salarizare prevăzut pentru unități clinice se aplică si personalului de specialitate din direcțiile de sănătate publică.2*). Nivelul de salarizare prevăzut pentru unități clinice se poate aplica si personalului de cercetare cu studii superioare din unitățile clinice, din institutele si centrele medicale, care este confirmat în gradele profesionale de la lit. a.1 nr. crt. 1 - 13, 16 si 17, 19 - 21 si lit. b.1 nr. crt. 1, 2, 5, 11.3. Nivelul de studii (M) cu diplomă de bacalaureat sau certificat de absolvire pentru funcțiile de ambulanțier si șofer autosanitară I si II se utilizează numai pentru încadrarea si promovarea acestor funcții la serviciile de ambulanță si se aplică ulterior intrării în vigoare a prezentei legi.4. Tabelele a.4., b.4., c.4. se utilizează si pentru dispensarele medicale școlare, pentru personalul din crese, pentru personalul medical din cadrul cabinetelor medicale din structurile teritoriale de expertiză medicală si recuperare a capacității de muncă, personalul medico-sanitar din direcțiile județene pentru tineret si sport, complexele sportive naționale si cluburile sportive, precum si pentru medicii din asistența socială.5. Salarizarea prevăzută pentru funcția de infirmier se utilizează si pentru muncitorii care asigură supravegherea bolnavilor psihici periculoși din unitățile, secțiile sau compartimentele de psihiatrie.5^1. Persoanele care ocupă funcția de psiholog în unitățile sanitare, unitățile de asistență medico-socială si unitățile de asistență socială si care dețin specializarea psihologie clinică beneficiază de majorarea salariului de bază cu 10%.6. Salariile de bază prevăzute la pct. 2 sunt pentru gradația 0. Salariile de bază pentru gradațiile 1 - 5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0 potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.


  Anexa nr. 2

  Unități de asistență socială/Servicii sociale cu sau fără cazare

  Salarii de bază pentru funcții de conducere

  Nr.
  crt.

  Denumire funcție

  Studii

  Salariu de bază lei martie 2024

  Salariu de bază lei iunie 2024

  a) Instituții și unități de asistență socială/centre cu personalitate juridică

  Gr. I

  Gr. II

  Gr. I

  Gr. II

  1

  Director

  S

  6515

  8192

  6949

  8738

  2

  Contabil-șef

  S

  6094

  7594

  6500

  8100

  b) Unități de asistență socială/centre fără personalitate juridică  3

  Șef centru

  S

  5979

  7594

  6378

  8100

  4

  Coordonator personal de specialitate

  S;SSD; PL

  5518

  6094

  5886

  6500

  Salarii de bază pentru personalul de specialitate și pentru personalul de îngrijire și asistență din unitățile de asistență socială/centre cu sau fără personalitate juridică

  Nr.
  crt.

  Denumire funcție

  Studii

  Salariu de bază lei martie 2024

  Salariu de bază lei iunie 2024

  gradația 0

  gradația 0

  1

  Asistent social principal

  S

  5131

  5473

  2

  Asistent social specialist

  S

  4792

  5111

  3

  Asistent social practicant

  S

  4695

  5008

  4

  Asistent social debutant

  S

  4444

  4740

  5

  Psiholog principal

  S

  5131

  5473

  6

  Psiholog specialist

  S

  4792

  5111

  7

  Psiholog practicant

  S

  4695

  5008

  8

  Psiholog stagiar

  S

  4444

  4740

  9

  Logoped, profesor CFM, interpret în limbajul mimico-gestual și al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, kinetoterapeut, psihopedagog, terapeut ocupațional; principal

  S

  5072

  5410

  10

  Logoped, profesor CFM, interpret în limbajul mimico gestual și al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, kinetoterapeut, psihopedagog, terapeut ocupațional

  S

  4598

  4904

  11

  Logoped, profesor CFM, interpret în limbajul mimico gestual și al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, kinetoterapeut, psihopedagog, terapeut ocupațional; debutant

  S

  4444

  4740

  12

  Fiziokinetoterapeut principal

  S

  5151

  5494

  13

  Fiziokinetoterapeut specialist

  S

  4725

  5040

  14

  Fiziokinetoterapeut

  S

  4598

  4904

  15

  Fiziokinetoterapeut debutant

  S

  4444

  4740

  16

  Educator principal

  S

  4644

  4954

  17

  Educator

  S

  4523

  4824

  18

  Educator debutant

  S

  4444

  4740

  19

  Asistent medical, tehnician de audiologieși protezare auditivă; principal

  S

  4644

  4954

  20

  Asistent medical, tehnician de audiologieși protezare auditivă

  S

  4523

  4824

  21

  Asistent medical, tehnician de audiologieși protezare auditivă; debutant

  S

  4444

  4740

  22

  Educator, profesor CFM, educator puericultor, asistent medical; principal *1)

  SSD

  4444

  4740

  23

  Educator, profesor CFM, educator puericultor, asistent medical *1)

  SSD

  4388

  4680

  24

  Educator, profesor CFM, educator puericultor, asistent medical; debutant *1)

  SSD

  4331

  4620

  25

  Educator, educator puericultor, asistent medical; principal 1*)

  PL

  4388

  4680

  26

  Educator, educator puericultor, asistent medical 1*)

  PL

  4331

  4620

  27

  Educator, educator puericultor, asistent medical; debutant 1*)

  PL

  4219

  4500

  28

  Educator, educator puericultor, asistent igienă, asistent BFT, optician protezare ortopedică și auditivă, asistent medical; principal 1*)

  M

  4331

  4620

  29

  Educator, educator puericultor, asistent igienă, asistent BFT, optician protezare ortopedică și auditivă, asistent medical 1*)

  M

  4219

  4500

  30

  Educator, educator puericultor, asistent igienă, asistent BFT,optician protezare ortopedică și auditivă, asistent medical; debutant 1*)

  M

  4061

  4332

  31

  Profesor CFM, interpret în limbaj mimico- gestual și al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate

  M

  4061

  4332

  32

  Instructor de educație, instructor CFM; principal

  M

  4331

  4620

  33

  Instructor de educație, instructor CFM

  M

  4219

  4500

  34

  Instructor de educație, instructor CFM; debutant

  M

  4061

  4332

  35

  Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio-educativ, pedagog de recuperare; principal

  PL

  4388

  4680

  36

  Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio-educativ, pedagog de recuperare

  PL

  4331

  4620

  37

  Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio-educativ, pedagog de recuperare; debutant

  PL

  4219

  4500

  38

  Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio-educativ, pedagog de recuperare; principal

  M

  4331

  4620

  39

  Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio-educativ, pedagog de recuperare

  M

  4219

  4500

  40

  Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio-educativ, pedagog de recuperare; debutant

  M

  4061

  4332

  41

  Soră medicală, masor; principal

  M

  4219

  4500

  42

  Soră medicală, masor

  M

  4163

  4440

  43

  Soră medicală, masor; debutant

  M

  4061

  4332

  44

  Asistent maternal profesionist

  M,G

  3500

  3550

  45

  Părinte social, îngrijitor la domiciliu

  M,G

  3500

  3550

  46

  Asistent personal profesionist

  M,G

  3500

  3550

  47

  Tehnician protezist, tehnician audioprotezist

  M, PL

  4331

  4620

  48

  Agent informare privind cariera

  M, PL

  4219

  4500

  49

  Infirmieră

  G

  3994

  4260

  50

  Infirmieră debutantă

  G

  3881

  4140

  51

  Supraveghetor de noapte

  G

  3500

  3550

  52

  Supraveghetor de noapte debutant

  G

  3500

  3550

  53

  Îngrijitoare, spălătoreasă


  3500

  3550

  54

  Bucătar


  3500

  3550

  *1) Se aplică și funcțiilor de asistent de fiziokinetoterapie, asistent medico-social, asistent medical generalist, tehnician de audiologie și protezare auditivă, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, nutriționist și dietetician, lucrător social, interpret în limbajul mimico-gestual și al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, mediator social.

  -----