ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 141 din 6 decembrie 2007pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 20 decembrie 2007
  Având în vedere:– portofoliul de credite care necesită amendare conform prevederilor art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, compus din peste 150 de credite contractate de la bănci comerciale și instituții financiare internaționale;– necesitatea prelungirii termenelor prevăzute în cuprinsul art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007, pentru amendarea corespunzătoare a acordurilor de împrumut prin introducerea unei clauze de novație cu schimbare de debitor în vederea preluării spre administrare de către Ministerul Economiei și Finanțelor a împrumuturilor contractate cu garanția statului sau contractate de Ministerul Economiei și Finanțelor și subîmprumutate;– timpul necesar modificării corespunzătoare a actelor normative de aprobare sau ratificare a acordurilor de împrumut contractate direct sau garantate de stat;– necesitatea creării bazei legale pentru efectuarea din bugetul de stat a tuturor cheltuielilor ocazionate de amendarea acordurilor din împrumut,
  ținând cont de faptul că aceste elemente constituie situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul I

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 28 iunie 2007, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 3, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Contractarea de împrumuturi pentru finanțarea deficitului și refinanțarea datoriei publice se va face pe baza unor proceduri specifice, în funcție de tipul instrumentului ales, acestea urmând a fi prevăzute în normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, aprobate prin hotărâre a Guvernului.
  (la 21-07-2008, Alineatul (3^1) din Articolul 3, Punctul 1., Articolul I a fost modificat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 149 din 11 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 18 iulie 2008 )
  2. La articolul 4 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:
  e) susținerea balanței de plăți în conformitate cu Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr. 322/2002 de stabilire a unui mecanism de asistență financiară pe termen mediu pentru balanțele de plăți ale statelor membre.
  3. La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Prin excepție de la dispozițiile alin. (1), ordonatorii principali de credite pot angaja obligații de natura datoriei publice guvernamentale pentru achiziții în sistem leasing, pe bază de hotărâre a Guvernului, doar în condițiile în care Ministerul Economiei și Finanțelor, în calitate de unic administrator al datoriei publice guvernamentale, acceptă angajarea datoriei publice guvernamentale de către ordonatorii principali de credite prin alegerea acestui instrument financiar, pe baza analizei costurilor și riscurilor, cu asigurarea respectării obiectivelor și principiilor strategiei de administrare a datoriei publice guvernamentale.4. La articolul 4, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Finanțările rambursabile contractate de la organismele financiare internaționale destinate finanțării deficitului bugetului de stat se aprobă prin lege.5. La articolul 5 alineatul (3), după litera f) se introduce o nouă literă, litera f^1), cu următorul cuprins:
  f^1) sumele intrate în Trezoreria Statului în contul împrumuturilor contractate de ordonatorii de credite cu garanția statului sau contractate de Ministerul Economiei și Finanțelor și subîmprumutate acestora și preluate spre administrare de Ministerul Economiei și Finanțelor potrivit prevederilor art. 14.
  6. La articolul 7, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Sumele plătite la scadențe de Ministerul Economiei și Finanțelor, în calitate de împrumutat sau garant, în contul subîmprumutaților ori garantaților de stat, ca urmare a lipsei disponibilităților financiare ale acestora, reprezentând rate de capital, dobânzi, comisioane și alte costuri, comisioanele datorate și neachitate la fondul de risc de către aceștia, majorările de întârziere aferente acestor categorii de debite, precum și debitele rezultate din împrumuturile acordate din contul general al Trezoreriei Statului urmează regimul juridic al creanțelor fiscale și se recuperează conform legislației în vigoare privind colectarea creanțelor fiscale de către organele fiscale în a căror rază teritorială își au domiciliul fiscal subîmprumutații sau garantații de stat, în baza înscrisurilor întocmite de direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor, prin care se individualizează la data scadenței sumele de recuperat și care constituie, în momentul emiterii, titluri de creanță, urmând să devină potrivit legii titluri executorii. În cazul în care instanțele judecătorești s-au pronunțat asupra acestor sume, executarea silită se efectuează în temeiul hotărârii judecătorești definitive și irevocabile care, potrivit legii, constituie titlu executoriu.7. La articolul 11, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Nerespectarea obligațiilor de raportare de către beneficiarii de împrumuturi care constituie datorie publică, conform normelor emise în acest scop în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei.8. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 14
  (1) Începând cu anul 2009, Ministerul Economiei și Finanțelor preia spre administrare următoarele categorii de acorduri de împrumut, numai după obținerea acordului finanțatorului:
  a) acorduri de împrumut contractate de ordonatorii principali de credite cu garanția statului sau contractate de Ministerul Economiei și Finanțelor și subîmprumutate acestora, pentru care sursa de rambursare este bugetul de stat, prin bugetul împrumutatului/subîmprumutatului, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj, astfel cum este reflectat în actele normative de ratificare/aprobare a acordului de împrumut;
  b) acordurile de împrumut încheiate de Ministerul Economiei și Finanțelor și operatorii economici cu băncile finanțatoare, în regim tripartit, pentru care sursa de rambursare este în integralitate bugetul de stat, prin bugetul ordonatorului principal de credite coordonator al operatorului economic semnatar al acordului de împrumut, astfel cum este reflectat în actele normative de ratificare/aprobare a acordului de împrumut; în cazul în care în actul normativ de aprobare/ratificare a acestor acorduri se specifică drept sursă de rambursare sursele proprii ale operatorilor economici și, în completare, de la bugetul de stat, se va considera că aceasta este obligația de drept a operatorului economic beneficiar al împrumutului și, în consecință, nu se preia în sarcina Ministerului Economiei și Finanțelor pentru scopurile prezentei ordonanțe de urgență;
  c) acordurile de împrumut contractate de operatori economici și garantate de stat, prin Ministerul Economiei și Finanțelor, pentru care sursa de rambursare este în integralitate bugetul de stat, prin bugetul ordonatorului principal de credite coordonator al operatorului economic semnatar al acordului de împrumut, astfel cum este reflectat în actele normative de ratificare/aprobare a acordului de împrumut.
  (2) Începând cu anul 2009, în bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului asigurărilor pentru șomaj nu se mai aprobă credite bugetare destinate plății ratelor de capital, dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente împrumuturilor interne și externe contractate de către ordonatorii principali de credite și/sau de operatorii economici cu garanția statului ori contractate de către Ministerul Economiei și Finanțelor și subîmprumutate acestora, definite la alin. (1), ale căror surse de rambursare sunt bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj.(3) În aplicarea prevederilor alin. (1), Ministerul Economiei și Finanțelor asigură includerea în bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei și Finanțelor - «Acțiuni generale», a fondurilor necesare efectuării plății serviciului datoriei publice aferente împrumuturilor externe și interne contractate de către ordonatorii de credite cu garanția statului sau contractate de către Ministerul Economiei și Finanțelor și subîmprumutate acestora.(4) Începând cu anul 2009, nu se mai includ în bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului asigurărilor pentru șomaj sume alocate din împrumuturile interne și externe contractate de către ordonatorii principali de credite și/sau de operatorii economici cu garanția statului ori contractate de către Ministerul Economiei și Finanțelor și subîmprumutate acestora, definite la alin. (1), ale căror surse de rambursare sunt bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj, cu excepția sumelor aferente acreditivelor deschise și operaționale și după data de 1 ianuarie 2009, care vor fi cuprinse în continuare în bugetul ordonatorului principal de credite ca sume alocate din intrări de credite externe.(5) Cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de tras din împrumuturile prevăzute la alin. (4) vor fi cuprinse în bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului asigurărilor pentru șomaj, în cadrul sumelor alocate de la aceste bugete, cu excepția sumelor aferente acreditivelor deschise și operaționale și după data de 1 ianuarie 2009, care vor fi cuprinse în continuare în bugetul ordonatorului principal de credite ca sume alocate din intrări de credite externe.(6) Ministerul Economiei și Finanțelor va efectua tragerile din împrumuturile prevăzute la alin. (4) și va utiliza sumele respective pentru finanțarea deficitului bugetului de stat și pentru efectuarea plăților externe în contul datoriei publice guvernamentale.(7) Obligațiile financiare rezultate din aplicarea prevederilor prezentului articol se preiau de către Ministerul Economiei și Finanțelor pe bază de protocol de predare-preluare încheiat cu ordonatorii principali de credite ai bugetelor respective și/sau cu operatorii economici care au astfel de obligații. Aceste protocoale se vor încheia până cel târziu la data de 31 decembrie 2008.(8) Propunerile pentru proiectul bugetului de stat pe anul 2009, în vederea aplicării prevederilor prezentului articol, se vor face de către Ministerul Economiei și Finanțelor în colaborare cu ordonatorii principali de credite și/sau cu operatorii economici implicați în aplicarea acestor prevederi.(9) Până la data de 1 august 2008, acordurile de împrumut contractate direct sau garantate de stat, precum și actele normative de aprobare ori ratificare a acestora se modifică în mod corespunzător, în vederea aplicării prevederilor prezentului articol. În cazul în care nu se obține acordul finanțatorilor, se aplică prevederile din acordurile de împrumut încheiate cu aceștia și din actele normative de aprobare sau ratificare a acordurilor încheiate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(10) Toate cheltuielile ocazionate de amendarea acordurilor de împrumut contractate direct sau garantate de stat în baza alin. (9) se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei și Finanțelor - «Acțiuni generale».


  Articolul II
  (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, influențele financiare rezultate din plata serviciului datoriei publice guvernamentale se regularizează cu bugetul de stat în termen de cel mult 30 de zile de la data fiecărei scadențe.(2) Pentru influențele financiare rezultate din plăți anterioare intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, regularizarea se face în continuare, cel târziu până la data ultimei scadențe a fiecărui împrumut și/sau după efectuarea ultimelor regularizări cu finanțatorii, în cadrul fiecărui împrumut.(3) Până la efectuarea regularizării cu bugetul de stat, sumele de natura celor prevăzute la alin. (1) și (2) se pot păstra într-un cont deschis la instituțiile de credit derulatoare pe numele și la dispoziția Ministerului Economiei și Finanțelor și se fructifică prin acordare de dobânzi.


  Articolul III

  Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă alin. (1) al art. 3 din secțiunea a 2-a a cap. I din Ordonanța Guvernului nr. 41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 28 iulie 2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 97/2006, cu modificările și completările ulterioare.

  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul economiei și finanțelor,
  Varujan Vosganian

  București, 6 decembrie 2007.
  Nr. 141.
  ---------