LEGE nr. 445 din 30 noiembrie 2006
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 985 din 11 decembrie 2006  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 11 decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
  "Art. 1. - Rezervele de stat se constituie ca rezerve materiale, destinate intervenţiilor operative pentru protecţia populaţiei, a economiei şi pentru apărarea ţării, în situaţii excepţionale care afectează un interes public major, determinate de calamităţi naturale, epidemii, epizootii, atentate teroriste, accidente industriale şi/sau nucleare, fenomene sociale, disfuncţionalităţi ale economiei, conjuncturi externe şi în caz de război.
  Rezervele de stat fac parte din domeniul privat al statului şi se administrează de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului, în directa coordonare a primului-ministru, având personalitate juridică.
  Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat este condusă de un preşedinte, cu rang de secretar de stat, care are calitatea de ordonator principal de credite.
  Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat are în subordine unităţi teritoriale, cu personalitate juridică, care au calitatea de ordonatori terţiari de credite."
  2. După articolul 1 se introduc două noi articole, articolele 1^1 şi 1^2, cu următorul cuprins:
  "Art. 1^1. - În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:
  a) nomenclatorul produselor - lista cuprinzând materiile prime, materialele şi produsele, denumite în continuare produse, care pot fi constituite ca stocuri rezerve de stat, nivelul maxim de constituire şi termenul orientativ de păstrare îndelungată;
  b) nivel maxim - cantitatea maximă de produs ce poate fi achiziţionată ca stoc rezervă de stat;
  c) termen orientativ de păstrare îndelungată - perioada de timp stabilită experimental sau statistic, la finele căreia un produs poate fi înlocuit cu un produs similar proaspăt;
  d) activitate finanţată din venituri proprii - activitatea de intervenţii operative şi reîntregire a stocurilor diminuate, desfăşurată de Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat în conformitate cu prevederile legale, derulată şi existentă distinct de celelalte activităţi finanţate din bugetul de stat;
  e) stoc rezervă de stat - cantitatea constituită la un produs din nomenclator, în limita nivelului maxim aprobat;
  f) stoc intangibil - cantitatea de produs din cadrul stocului rezervă de stat, stabilită cu avizul Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale şi asimilată rezervelor de mobilizare pe timp de pace;
  g) stoc de urgenţă - cantitatea de produs deficitară sau inexistentă în stocul rezervă de stat la un moment dat, a cărei necesitate imediată pentru intervenţie implică proceduri de achiziţie în regim de urgenţă;
  h) stoc de conjunctură - cantitatea de produs din producţia internă sau din import, aflată în domeniul privat al statului, achiziţionată în scopul valorificării ulterioare în condiţii avantajoase;
  i) stoc disponibil - cantitatea de produs existentă în surplus faţă de nivelul maxim aprobat sau care nu se mai găseşte în nomenclator, având regim de mărfuri şi care face obiectul activităţii finanţate integral din venituri proprii;
  j) constituirea stocurilor - achiziţie de produse cu finanţare exclusivă din bugetul de stat, realizată în limita nivelului maxim aprobat prin nomenclator;
  k) reîntregirea stocurilor - achiziţie de produse pentru refacerea stocurilor diminuate ca urmare a nerestituirii împrumuturilor aprobate, scoase la împrospătare prin contracte de schimb şi nerestituite, consumate fără aprobare legală ori din alte cauze, realizată în cadrul activităţii finanţate integral din venituri proprii, precum şi ca urmare a acordării unor ajutoare umanitare;
  l) împrospătarea stocurilor - activitate de înlocuire a unor cantităţi de produse ajunse la limita termenului orientativ de păstrare îndelungată sau cu risc de depreciere calitativă ori de uzură morală pe timpul păstrării, realizată prin operaţiuni comerciale de vânzare-cumpărare sau prin schimb de produse;
  m) preschimbare sortimentală - activitatea de schimbare sortimentală a unor cantităţi de produs din stoc cu ocazia împrospătării;
  n) împrumut pe termen scurt - împrumut de consumaţie, de produse fungibile şi consumptibile, pe o perioadă care nu poate depăşi 12 luni;
  o) restituire de produs - operaţiunea comercială de livrare a produselor la rezervele de stat în cadrul activităţilor de împrumut ori de împrospătare prin schimb de produse;
  p) intervenţii operative - acţiunile desfăşurate în timp oportun, în situaţiile excepţionale prevăzute de lege, pentru limitarea sau înlăturarea efectelor acestora;
  r) scoatere cu caracter definitiv - operaţiunea de scoatere a unei cantităţi de produs din stocul rezervă de stat, cu reducerea corespunzătoare a nivelului prevăzut în nomenclator;
  s) valorificarea produselor - operaţiunea de comercializare a unor cantităţi de produs din stocurile disponibile.
  Art. 1^2. - Personalul din cadrul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat este constituit din funcţionari publici şi personal contractual.
  Personalul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat are obligaţia de a asigura protecţia informaţiilor clasificate, precum şi confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia cunoştinţă, fiind interzisă folosirea ori dezvăluirea de date sau fapte care, devenite publice, ar dăuna Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat, în timpul activităţii şi pe o perioadă de 5 ani de la încetarea acesteia.
  Pentru păstrarea confidenţialităţii în legătură cu informaţiile clasificate, în funcţie de certificatul/avizul de securitate deţinut, personalul din cadrul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat beneficiază de un spor lunar de până la 15% din salariul de bază.
  Categoriile de personal, cuantumul sporului de confidenţialitate, precum şi condiţiile de acordare se stabilesc, în limitele prevăzute de reglementările în vigoare, de către ordonatorul principal de credite."
  3. Articolul 2 se abrogă.
  4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
  "Art. 3. - Nomenclatorul produselor rezervă de stat are caracter strict secret şi se aprobă prin hotărâri ale Guvernului, cu caracter militar, la propunerea Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat.
  Produsele la care se stabilesc stocuri intangibile, precum şi nivelurile acestora se propun cu avizul Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale."
  5. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:
  "CAPITOLUL II
  Administrarea stocurilor rezervă de stat"
  6. Articolul 4 va avea următorul cuprins:
  "Art. 4. - Păstrarea pe timp îndelungat a produselor se realizează, de regulă, atât în unităţile teritoriale subordonate, cât şi la operatorii economici specializaţi.
  Operatorii economici care au spre păstrare produse rezervă de stat sunt obligaţi ca, în cadrul activităţii lor, să asigure împrospătarea, integritatea cantitativă şi nivelul calitativ al acestora, contra cost sau prin crearea unor facilităţi specifice, stabilite în condiţiile legii."
  7. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 4^1. - Achiziţia produselor pentru constituirea şi reîntregirea stocurilor rezervă de stat se realizează potrivit prevederilor legale privind achiziţiile publice.
  Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat poate achiziţiona, în condiţiile legii, din producţia internă sau din import, stocuri de urgenţă ori stocuri de conjunctură, după caz, cu aprobarea Guvernului.
  Produsele ajunse la limita termenului orientativ de păstrare îndelungată sau cele care prezintă pericol de depreciere calitativă ori uzură morală se împrospătează sau se preschimbă sortimental, pe baza unui program anual stabilit de Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat.
  Programul anual pentru constituirea şi reîntregirea stocurilor rezervă de stat, elaborat pe surse de finanţare de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat, implică protecţia unor interese majore ale statului, are caracter secret şi se aprobă prin hotărâri ale Guvernului, cu caracter militar."
  8. La articolul 5, literele a), b) şi c) ale alineatului 1 şi alineatele 2 şi 3 vor avea următorul cuprins:
  "a) în condiţiile prevăzute la art. 1 alin. 1, ca ajutoare umanitare interne sau externe, cu titlu gratuit, cu aprobarea Guvernului;
  b) în condiţiile prevăzute la art. 1 alin. 1, cu titlu de împrumut pe termen scurt, cu aprobarea primului-ministru, sau cu caracter definitiv, prin hotărâre a Guvernului;
  c) în vederea împrospătării şi/sau preschimbării sortimentale, precum şi pentru valorificarea stocurilor disponibile, conform programului anual stabilit de Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat.
  În condiţiile alin. 1 lit. a) şi b), produsele din stocurile intangibile aflate în rezervele de stat se scot cu avizul Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale.
  .........................................................................
  În condiţiile alin. 1 lit. a), pentru situaţii de maximă urgenţă, primul-ministru poate dispune acordarea imediată a ajutoarelor umanitare, urmând ca acestea să fie aprobate ulterior, prin hotărâre a Guvernului."
  9. După articolul 5^3 se introduce un nou articol, articolul 5^4, cu următorul cuprins:
  "Art. 5^4. - Pentru produsele scoase cu titlu de împrumut pe termen scurt sau pentru împrospătare, operatorii economici vor constitui garanţii reale mobiliare sau imobiliare, ale căror cuantumuri să asigure reîntregirea stocurilor.
  În cazul în care executarea garanţiei pentru stingerea datoriilor depăşeşte 30 de zile de la data termenului de restituire sau scadenţă, operatorii economici vor suporta pentru obligaţiile restante şi majorări de întârziere, în cuantumul celor în vigoare pentru creanţele bugetare, calculate de la data scadenţei până la stingerea în totalitate a acestora.
  Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat constituie lunar un fond pentru acordarea de stimulente personalului, prin reţinerea unei cote de 15% din sumele încasate care reprezintă majorări de întârziere. Utilizarea fondului se stabileşte prin norme aprobate de Guvern.
  Contractele de împrumut, de vânzare-cumpărare sau de schimb, încheiate de unităţile teritoriale subordonate Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat, constituie titluri executorii."
  10. La articolul 6, alineatul 2 se abrogă.
  11. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
  "Art. 8. - Operaţiunile comerciale aferente programelor anuale de împrospătare a stocurilor rezerve de stat şi de valorificare a cantităţilor de produse disponibile, precum şi reîntregirea acestora se realizează în cadrul activităţii finanţate integral din venituri proprii, aprobată de Guvern, cu încadrarea în veniturile şi cheltuielile prevăzute în bugetul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat.
  Influenţele valorice dintre preţurile încasate la ieşirea şi plătite la intrarea cantităţilor de produse împrospătate, prevăzute în programul anual, se suportă din veniturile proprii realizate în cadrul activităţii finanţate integral din venituri proprii, iar finanţarea diferenţelor de preţ realizate la preschimbarea sortimentală a produselor împrospătate se suportă din bugetul de stat.
  În situaţiile prevăzute la art. 5 alin. 1 lit. a), fondurile necesare reîntregirii stocurilor vor fi finanţate de la bugetul de stat dacă în actul normativ de aprobare a ajutoarelor nu este prevăzut altfel."
  12. La articolul 10, alineatul 5 va avea următorul cuprins:
  "Contravenţiei prevăzute la alin. 2 îi sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor prevăzute la art. 28 şi 29, referitoare la plata a jumătate din minimul amenzii."
  13. Titlul capitolului V va avea următorul cuprins:
  "CAPITOLUL V
  Alte dispoziţii"
  14. Articolul 11 va avea următorul cuprins:
  "Art. 11. - Numărul unităţilor teritoriale subordonate Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat, înfiinţarea, desfiinţarea, reorganizarea, precum şi amplasarea acestora se aprobă prin hotărâri ale Guvernului, cu caracter militar, la propunerea Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat, cu avizul Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale şi al Ministerului Apărării."


  Articolul II

  În cuprinsul Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, orice referire şi trimitere la Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se vor considera ca referire/trimitere la Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.


  Articolul III

  Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 11 decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  BOGDAN OLTEANU
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Bucureşti, 30 noiembrie 2006.
  Nr. 445.
  __________