HOTĂRÂRE nr. 90 din 19 ianuarie 2022pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 20 ianuarie 2022
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 1 aprilie 2021, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 4, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Ministerul Educației, în calitate de coordonator de reformă pentru educație în cadrul Planului național de redresare și reziliență, denumit în continuare PNRR, are responsabilitatea implementării componentelor aferente reformelor și/sau investițiilor din domeniul Educație, asigurând organizarea cadrului administrativ necesar mecanismelor de programare și selecție, implementare, monitorizare și control necesare atingerii obiectivelor aferente.2. La articolul 17, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 17
  (1) Numărul total de posturi pentru Ministerul Educației este 630, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetelor demnitarilor.
  3. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.4. La anexa nr. 4, litera A, punctele 3 și 5 ale notei se modifică și vor avea următorul cuprins:3. Numărul maxim de posturi pentru instituțiile și unitățile din subordinea Ministerului Educației, finanțate integral de la bugetul de stat, este de 7.562 de posturi.
  ......................................................................................................................5. Numărul total de posturi din învățământul preuniversitar de stat, inclusiv învățământul special, centrele județene de resurse și asistență educațională/ Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională, este de 291.150 de posturi.


  Articolul II

  În termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se realizează reîncadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat și în noua structură organizatorică, cu respectarea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare pentru fiecare categorie de personal.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul educației,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Dan Vîlceanu

  București, 19 ianuarie 2022.
  Nr. 90.

  ANEXĂ*)

  *) Anexa este reprodusă în facsimil.
  (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 369/2021)
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Ministerului Educației

  -----