HOTĂRÂRE nr. 1.352 din 23 decembrie 2010 (*republicată*)
privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor - ISCO 08*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 24 aprilie 2014  ____________ Notă *) Republicată în temeiul art. V din Hotărârea Guvernului nr. 1.116/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor - ISCO 08, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 836 din 24 decembrie 2013.
  Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2010 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 894 din 30 decembrie 2010.

  Articolul 1

  Se aprobă structura Clasificării ocupaţiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor - ISCO 08, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Clasificarea ocupaţiilor din România, denumită în continuare COR, este clasificarea de interes general ce asigură identificarea, ierarhizarea şi codificarea ocupaţiilor din economia României.


  Articolul 3

  La elaborarea COR se au în vedere următoarele principii:
  a) principiul grupării unităţilor de clasificat după criterii economice şi sociale obiective, potrivit căruia constituirea categoriilor de clasificare se face în concordanţă cu diviziunea socială a muncii, folosind caracteristici de grupare tehnico-economice obiective, în succesiunea importanţei lor pentru activitatea practică;
  b) principiul omogenităţii în constituirea categoriilor de clasificat - grupe, subgrupe - potrivit căruia pentru fiecare nivel de clasificare se foloseşte un singur criteriu de clasificare, fiecare detaliere reflectând aspecte din ce în ce mai amănunţite ale criteriului aplicat la detalierile precedente; criteriile utilizate sunt în principal următoarele: nivelul de educaţie şi formare profesională; nivelul competenţelor determinat de amploarea şi complexitatea activităţilor care definesc ocupaţiile; gradul de specializare în cadrul aceleiaşi activităţi; felul materiilor prime şi utilajelor folosite, proceselor tehnologice utilizate;
  c) principiul univocităţii grupării unităţilor, care presupune şi impune repartizarea fiecărei unităţi de clasificat, numai într-o singură grupă sau subgrupă, numai într-un singur loc, indiferent de numărul locurilor şi unităţilor de clasificat;
  d) principiul actualităţii, care presupune luarea în considerare a celor mai noi ocupaţii, a celor mai noi tehnici de construire a clasificărilor, inclusiv a optimizării şi economicităţii folosirii codurilor;
  e) principiul stabilităţii pe o perioadă mai îndelungată de timp, care presupune crearea unui sistem flexibil care să permită adaptarea permanentă a clasificării la noile condiţii de dezvoltare economico-socială;
  f) principiul folosirii multilaterale a clasificării pe diverse structuri organizatorice şi activităţi, care presupune utilizarea COR la elaborarea de strategii guvernamentale, cercetări statistice naţionale şi internaţionale.


  Articolul 4

  COR este structurată pe 5 niveluri de clasificare, după cum urmează:
  a) nivelul I de clasificare corespunde grupelor majore; codificarea grupelor majore se face cu cifre arabe de la 0 la 9;
  b) nivelul II de clasificare corespunde subgrupelor majore; codificarea subgrupelor majore se face cu cifre arabe de la 1 la 9;
  c) nivelul III de clasificare corespunde grupelor minore; codificarea grupelor minore se face cu cifre arabe de la 1 la 9;
  d) nivelul IV de clasificare corespunde grupelor de bază; codificarea grupelor de bază se face cu cifre arabe de la 1 la 9;
  e) nivelul V face posibilă detalierea la nivel de ocupaţie; codificarea se face cu cifre arabe de la 01 la 99.


  Articolul 5

  Orice ocupaţie are un cod format din 6 cifre, astfel:
  a) prima cifră corespunde codului grupei majore;
  b) primele două cifre corespund codului subgrupei majore;
  c) primele 3 cifre corespund codului grupei minore;
  d) primele 4 cifre corespund codului grupei de bază;
  e) ultimele două cifre, din cele 6, corespund codului ocupaţiei.


  Articolul 6

  COR cuprinde următoarele 10 grupe majore:
  a) grupa majoră 1: Membri ai corpului legislativ ai executivului, înalţi conducători ai administraţiei publice, conducători şi funcţionari superiori;
  b) grupa majoră 2: Specialişti în diverse domenii de activitate;
  c) grupa majoră 3: Tehnicieni şi alţi specialişti din domeniul tehnic;
  d) grupa majoră 4: Funcţionari administrativi;
  e) grupa majoră 5: Lucrători în domeniul serviciilor;
  f) grupa majoră 6: Lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit;
  g) grupa majoră 7: Muncitori calificaţi şi asimilaţi;
  h) grupa majoră 8: Operatori la instalaţii şi maşini; asamblori de maşini şi echipamente;
  i) grupa majoră 9: Muncitori necalificaţi;
  j) grupa majoră 0: Forţele armate.


  Articolul 7

  (1) COR la nivel de ocupaţie, pentru grupele majore 1-9, se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.**)
  __________ Notă **) În anul 2011 ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale şi preşedintele Institutului Naţional de Statistică au adoptat Ordinul nr. 1.832/856/2011 privind aprobarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 8 august 2011, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Ocupaţiile specifice grupei majore 0, denumită "Forţele armate", se aprobă în condiţiile respectării prevederilor Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, de către instituţiile aparţinând sistemului de apărare, ordine şi siguranţă publică.


  Articolul 8

  Clasificarea ocupaţiilor din România se aplică în toate domeniile de activitate economică şi socială şi este obligatorie pentru toate organele administraţiei publice centrale şi locale, unităţi bugetare, operatori economici, indiferent de forma de proprietate, organizaţii patronale, sindicale, profesionale şi politice, fundaţii, asociaţii şi alte persoane fizice şi juridice care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, la completarea documentelor oficiale ori de câte ori se cere precizarea ocupaţiei.


  Articolul 9

  Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice în colaborare cu Institutul Naţional de Statistică asigură, la cererea utilizatorilor, actualizarea COR în concordanţă cu modificările care se produc în structura economiei naţionale şi în legislaţia specifică în vigoare.


  Articolul 10

  Prin actualizarea COR se înţelege ansamblul activităţilor care, după caz, au ca scop:
  a) introducerea unor noi grupe majore, subgrupe majore, grupe minore, grupe de bază, ocupaţii;
  b) eliminarea unor grupe majore, subgrupe majore, grupe minore, grupe de bază, ocupaţii;
  c) redenumirea şi/sau mutarea unor noi grupe majore, subgrupe majore, grupe minore, grupe de bază, ocupaţii.


  Articolul 11

  Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011.


  Anexa
  STRUCTURA
  Clasificării ocupaţiilor din România - nivel grupă de bază
  (conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor - ISCO 08)
      1 Membri ai corpului legislativ, ai executivului, înalţi conducători ai administraţiei publice,
        conducători şi funcţionari superiori

      11 Legislatori, membri ai executivului şi înalţi conducători ai administraţiei publice
          111 Legislatori, membri ai executivului şi înalţi conducători ai administraţiei publice
               1111 Legislatori, membri ai executivului
               1112 Înalţi conducători ai administraţiei publice
               1113 Conducători şi membri ai consiliilor locale
               1114 Conducători şi alţi funcţionari superiori din organizaţiile specializate
          112 Directori generali, directori executivi şi asimilaţi
               1120 Directori generali, directori executivi şi asimilaţi

      12 Conducători în domeniul administrativ şi comercial
          121 Directori de întreprinderi şi conducători din domeniul administrativ
               1211 Conducători în domeniul financiar
               1212 Conducători în domeniul resurselor umane
               1213 Conducători în domeniul politicilor economice şi al planificării
               1219 Directori de întreprinderi şi conducători din domeniul administrativ neclasificaţi
                    în grupele de bază anterioare
          122 Conducători în domeniul vânzări, marketing şi dezvoltare
               1221 Conducători în domeniul vânzări şi marketing
               1222 Conducători în domeniul publicităţii şi relaţiilor publice
               1223 Conducători în domeniul cercetării şi dezvoltării

      13 Conducători de unităţi din industrie şi servicii
          131 Conducători de unităţi din industrie, agricultură, silvicultură şi piscicultură
               1311 Conducători de unităţi din agricultură şi silvicultură
               1312 Conducători de unităţi din domeniul acvaculturii şi pescuitului
          132 Conducători de unităţi din industria prelucrătoare, extractivă, construcţii şi în
               domeniul aprovizionării şi desfacerii de mărfuri
               1321 Conducători de unităţi din industria prelucrătoare
               1322 Conducători de unităţi din industria extractivă
               1323 Conducători de unităţi din domeniul construcţiilor
               1324 Conducători de unităţi din domeniul aprovizionării şi desfacerii de mărfuri
          133 Conducători în servicii de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
               1330 Conducători în servicii de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
          134 Conducători de unităţi de prestări servicii
               1341 Conducători de unităţi din domeniul îngrijirii copilului
               1342 Conducători de unităţi din domeniul sănătăţii
               1343 Conducători de unităţi din domeniul îngrijirii persoanelor în vârstă
               1344 Conducători de unităţi din domeniul asistenţei sociale
               1345 Conducători de unităţi de învăţământ
               1346 Conducători de unităţi furnizoare de servicii financiare şi de asigurări
               1349 Conducători de unităţi de prestări servicii neclasificaţi în grupele de
                    bază anterioare

      14 Conducători de unităţi din industria hotelieră, comerţ şi alte servicii
          141 Conducători de unităţi hoteliere şi de restaurante
               1411 Conducători de unităţi hoteliere
               1412 Conducători de restaurante
          142 Conducători de unităţi din domeniul comerţului
               1420 Conducători de unităţi din domeniul comerţului
          143 Conducători ai altor tipuri de unităţi de servicii
               1431 Conducători de centre sportive, recreative şi culturale
               1439 Conducători ai altor tipuri de unităţi de servicii neclasificaţi în grupele
                    de bază anterioare

      2 Specialişti în diverse domenii de activitate

      21 Specialişti în domeniul ştiinţei şi ingineriei
          211 Specialişti în fizică şi ştiinţa pământului
               2111 Fizicieni şi astronomi
               2112 Meteorologi
               2113 Chimişti
               2114 Geologi şi geofizicieni
          212 Matematicieni, actuari şi statisticieni
               2120 Matematicieni, actuari şi statisticieni
          213 Specialişti în ştiinţele vieţii
               2131 Biologi, botanişti, zoologi şi asimilaţi
               2132 Consultanţi în agricultură, silvicultură şi pescuit
               2133 Specialişti în domeniul protecţiei mediului
          214 Ingineri (exclusiv în electrotehnologie)
               2141 Ingineri tehnologi şi de producţie
               2142 Ingineri constructori
               2143 Ingineri în domeniul protecţiei mediului
               2144 Ingineri mecanici
               2145 Ingineri chimişti
               2146 Ingineri mineri, petrolişti, metalurgişti şi asimilaţi
               2149 Ingineri şi asimilaţi neclasificaţi în grupele de bază anterioare
          215 Ingineri în electrotehnologie
               2151 Ingineri electricieni
               2152 Ingineri electronişti
               2153 Ingineri în domeniul telecomunicaţiilor
          216 Arhitecţi, proiectanţi, topografi şi designeri
               2161 Arhitecţi constructori
               2162 Arhitecţi în domeniul peisagistic
               2163 Designeri produse şi îmbrăcăminte
               2164 Proiectanţi în domeniul urbanismului şi de sistematizare a traficului
               2165 Cartografi şi topografi
               2166 Designeri grafică şi multimedia

      22 Specialişti în domeniul sănătăţii
          221 Medici
               2211 Medici de medicină de familie/medicină generală
               2212 Medici specialişti
          222 Asistenţi medicali generalişti şi moaşe
               2221 Asistenţi medicali generalişti
               2222 Moaşe
          223 Practicieni de medicină complementară/alternativă
               2230 Practicieni de medicină complementară/alternativă
          224 Paramedici
               2240 Paramedici
          225 Medici veterinari
               2250 Medici veterinari
          226 Alţi specialişti în domeniul sănătăţii
               2261 Medici dentişti
               2262 Farmacişti
               2263 Specialişti în domeniul mediului şi al igienei şi sănătăţii ocupaţionale
               2264 Fizioterapeuţi
               2265 Dieteticieni şi nutriţionişti
               2266 Audiologi şi specialişti în logopedie
               2267 Optometrişti şi opticieni
               2269 Specialişti în domeniul sănătăţii neclasificaţi în grupele de bază anterioare

      23 Specialişti în învăţământ
          231 Profesori universitari şi asimilaţi
               2310 Profesori universitari şi asimilaţi
          232 Profesori în învăţământul profesional
               2320 Profesori în învăţământul profesional
          233 Profesori în învăţământul secundar
               2330 Profesori în învăţământul secundar
          234 Profesori în învăţământul primar şi preşcolar
               2341 Profesori în învăţământul primar
               2342 Educatori în învăţământul preşcolar
          235 Alţi specialişti în învăţământ
               2351 Specialişti în metodologie didactică
               2352 Instructori-formatori pentru elevi cu nevoi speciale
               2353 Alţi instructori-formatori de limbi străine
               2354 Alţi instructori-formatori de muzică
               2355 Alţi instructori-formatori de artă
               2356 Instructori-formatori în tehnologia informaţiei
               2359 Specialişti în învăţământ neclasificaţi în grupele de bază anterioare

      24 Specialişti în domeniul administrativ-comercial
          241 Specialişti în domeniul financiar
               2411 Contabili
               2412 Specialişti şi consultanţi în domeniul financiar şi al investiţiilor
               2413 Analişti financiari
          242 Specialişti în domeniul administrativ
               2421 Analişti de management şi organizare
               2422 Specialişti în domeniul politicilor administrative
               2423 Specialişti în domeniul resurselor umane şi de personal
               2424 Specialişti în formarea şi dezvoltarea personalului
               2429 Specialişti în administraţie neclasificaţi în grupele de bază anterioare
          243 Specialişti în vânzări, marketing şi relaţii publice
               2431 Specialişti în publicitate şi marketing
               2432 Specialişti în relaţii publice
               2433 Specialişti în vânzarea de produse tehnice şi medicale (exclusiv TIC)
               2434 Specialişti în vânzarea produselor de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor

      25 Specialişti în tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
          251 Analişti programatori în domeniul software
               2511 Analişti de sistem
               2512 Proiectanţi de software
               2513 Proiectanţi de sisteme web şi multimedia
               2514 Programatori de aplicaţii
               2519 Analişti programatori în domeniul software neclasificaţi în grupele de bază
                    anterioare
          252 Specialişti în baze de date şi reţele
               2521 Designeri şi administratori de baze de date
               2522 Administratori de sistem
               2523 Specialişti în reţele de calculatoare
               2529 Specialişti în baze de date şi reţele neclasificaţi în grupele de bază anterioare

      26 Specialişti în domeniul juridic, social şi cultural
          261 Specialişti în domeniul juridic
               2611 Avocaţi
               2612 Magistraţi
               2619 Specialişti în domeniul juridic neclasificaţi în grupele de bază anterioare
          262 Bibliotecari, arhivari şi curatori
               2621 Arhivari şi curatori
               2622 Bibliotecari şi specialişti în alte servicii de informare
          263 Specialişti în domeniul social şi religios
               2631 Economişti
               2632 Sociologi, antropologi şi asimilaţi
               2633 Filozofi, istorici şi specialişti în ştiinţe politice
               2634 Psihologi
               2635 Specialişti în asistenţă socială şi consiliere
               2636 Specialişti în religie
          264 Autori, jurnalişti şi lingvişti
               2641 Autori şi asimilaţi
               2642 Jurnalişti
               2643 Traducători, interpreţi şi alţi lingvişti
          265 Artişti creatori şi actori
               2651 Specialişti în arte vizuale
               2652 Muzicieni, cântăreţi şi compozitori
               2653 Dansatori şi coregrafi
               2654 Regizori şi producători de film, teatru şi alte spectacole
               2655 Actori
               2656 Crainici la radio, televiziune şi alte mijloace de comunicare
               2659 Artişti creatori şi actori neclasificaţi în grupele de bază anterioare

      3 Tehnicieni şi alţi specialişti din domeniul tehnic

      31 Specialişti asimilaţi în ştiinţă şi inginerie
          311 Tehnicieni în ştiinţe inginereşti
               3111 Tehnicieni în domeniul chimiei şi fizicii
               3112 Tehnicieni constructori
               3113 Tehnicieni electricieni şi energeticieni
               3114 Tehnicieni în electronică
               3115 Tehnicieni mecanici
               3116 Tehnicieni în chimie industrială şi petrochimie
               3117 Tehnicieni mineri şi metalurgişti
               3118 Tehnicieni proiectanţi
               3119 Tehnicieni în ştiinţe inginereşti neclasificaţi în grupele de bază anterioare
          312 Controlori-supraveghetori în industria extractivă, industria prelucrătoare şi
               construcţii
               3121 Controlori-supraveghetori în industria extractivă
               3122 Controlori-supraveghetori în industria prelucrătoare
               3123 Controlori-supraveghetori în construcţii
          313 Tehnicieni controlori de procese industriale
               3131 Operatori în centralele de producere a energiei electrice
               3132 Operatori incineratoare şi uzine de tratare a apei
               3133 Controlori uzine de prelucrare chimică
               3134 Operatori în uzine de rafinare a ţiţeiului şi a gazelor naturale
               3135 Controlori în procesul de producţie metalurgică
               3139 Tehnicieni controlori de procese industriale neclasificaţi în grupele de bază
                    anterioare
          314 Tehnicieni în ştiinţele vieţii şi alţi specialişti asimilaţi
               3141 Tehnicieni în ştiinţele vieţii (exclusiv cei din medicină)
               3142 Tehnicieni în domeniul agriculturii
               3143 Tehnicieni în domeniul silviculturii
          315 Controlori şi operatori pentru trafic naval şi aerian
               3151 Mecanici navali
               3152 Ofiţeri de punte şi pilotaj nave
               3153 Piloţi de avioane şi alţi specialişti asimilaţi
               3154 Controlori de trafic aerian
               3155 Tehnicieni pentru siguranţa traficului aerian

      32 Tehnicieni şi asimilaţi în domeniul sănătăţii
          321 Tehnicieni în domeniul medical şi farmaceutic
               3211 Tehnicieni specialişti în echipamente medicale de imagistică şi tratament
               3212 Tehnicieni în laboratoare medicale şi de patologie
               3213 Tehnicieni şi asistenţi de farmacie
               3214 Tehnicieni de protetică medicală şi dentară
          322 Surori medicale, inclusiv puericultoare şi asimilaţi
               3221 Surori medicale
               3222 Surori puericultoare
          323 Practicieni asociaţi în domeniul medicinii complementare/alternative
               3230 Practicieni asociaţi în domeniul medicinii complementare/alternative
          324 Tehnicieni şi asistenţi veterinari
               3240 Tehnicieni şi asistenţi veterinari
          325 Alţi specialişti în domeniul sănătăţii, asimilaţi
               3251 Asistenţi şi terapeuţi în stomatologie
               3252 Tehnicieni fişe medicale şi informaţii privind starea de sănătate
               3253 Lucrători în domeniul sănătăţii publice
               3254 Tehnicieni în optică medicală
               3255 Tehnicieni şi asistenţi în fizioterapie
               3256 Personal auxiliar de îngrijire de sănătate
               3257 Inspectori în domeniul protecţiei mediului şi sănătăţii ocupaţionale, asimilaţi
               3258 Lucrători pe ambulanţă
               3259 Alţi specialişti în domeniul sănătăţii, asimilaţi, neclasificaţi în grupele de
                    bază anterioare

      33 Specialişti în servicii administrative şi asimilaţi
          331 Specialişti financiari, matematicieni şi asimilaţi
               3311 Agenţi şi brokeri în domeniul financiar şi bancar
               3312 Ofiţeri de credite
               3313 Specialişti în contabilitate şi asimilaţi
               3314 Specialişti statisticieni, matematicieni şi alţi specialişti asimilaţi
               3315 Evaluatori asigurări
          332 Agenţi şi brokeri în vânzări şi aprovizionare
               3321 Agenţi de asigurări
               3322 Agenţi de vânzări
               3323 Agenţi contractări şi achiziţii
               3324 Brokeri comerciali
          333 Agenţi de servicii comerciale
               3331 Agenţi concesionari
               3332 Organizatori de conferinţe şi evenimente
               3333 Agenţi de recrutare şi contractori
               3334 Agenţi şi administratori imobiliari
               3339 Agenţi de servicii comerciale neclasificaţi în grupele de bază anterioare
          334 Secretari administrativi şi specializaţi
               3341 Coordonatori de birou
               3342 Secretari în domeniul serviciilor juridice
               3343 Secretari executivi în domeniul administrativ
               3344 Secretari în domeniul medical
          335 Specialişti guvernamentali cu funcţii de reglementare şi asimilaţi
               3351 Inspectori de vamă şi frontieră
               3352 Inspectori fiscali
               3353 Inspectori de asigurări sociale
               3354 Inspectori guvernamentali în licenţe, permise şi autorizaţii
               3355 Inspectori de poliţie şi detectivi
               3359 Specialişti guvernamentali cu funcţii de reglementare şi asimilaţi neclasificaţi
                    în grupele de bază anterioare

      34 Alţi specialişti în domeniul juridic, social şi cultural
          341 Alţi specialişti în domeniul juridic şi social
               3411 Specialişti în domeniul juridic şi asimilaţi
               3412 Specialişti în asistenţă socială şi asimilaţi
               3413 Specialişti în domeniul religiei şi asimilaţi
               3414 Personal didactic în învăţământul primar
               3415 Personal didactic în învăţământul preşcolar
               3416 Instructori şi asimilaţi din învăţământ
               3419 Personal în învăţământ neclasificat în grupele de bază anterioare
          342 Lucrători în domeniul sportului şi al pregătirii fizice
               3421 Atleţi şi sportivi
               3422 Antrenori, instructori şi funcţionari din domeniul sportului
               3423 Instructori şi coordonatori de programe de pregătire fizică şi activităţi
                    recreative
          343 Alţi specialişti în domeniul artistic, cultural şi culinar
               3431 Fotografi
               3432 Designeri de interior şi decoratori
               3433 Tehnicieni în domeniul artei (expoziţii, muzee şi biblioteci)
               3434 Bucătari şefi
               3435 Alţi specialişti asimilaţi din domeniul artistic şi cultural

      35 Tehnicieni în informatică şi comunicaţii
          351 Tehnicieni pentru operaţiuni în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi
               pentru asigurarea suportului tehnic pentru utilizatori
               3511 Tehnicieni pentru operaţiuni în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor
               3512 Tehnicieni pentru asigurarea suportului tehnic pentru utilizatori
               3513 Tehnicieni reţele de calculatoare şi sisteme
               3514 Tehnicieni web
          352 Tehnicieni în domeniul telecomunicaţiilor şi al radiodifuziunii şi televiziunii
               3521 Tehnicieni în radiodifuziune şi televiziune
               3522 Tehnicieni în transporturi, poştă şi telecomunicaţii

      4 Funcţionari administrativi

      41 Funcţionari cu atribuţii generale, inclusiv operatori la maşini de scris/calcul
          411 Funcţionari cu atribuţii generale
               4110 Funcţionari cu atribuţii generale
          412 Secretari
               4120 Secretari
          413 Operatori la maşini de scris/calcul
               4131 Dactilografi şi operatori la prelucrarea textelor
               4132 Operatori introducere date

      42 Funcţionari în serviciul cu publicul
          421 Casieri, operatori la ghişeu şi asimilaţi
               4211 Casieri de bancă şi asimilaţi
               4212 Agenţi de pariuri, crupieri şi alţi lucrători asimilaţi
               4213 Agenţi la case de amanet şi birouri de împrumut nebancare
               4214 Agenţi de colectare a creanţelor şi asimilaţi
          422 Agenţi în centre de informare
               4221 Consultanţi şi funcţionari în agenţiile de voiaj
               4222 Funcţionari în centrele de informare
               4223 Operatori centrale telefonice
               4224 Recepţioneri în domeniul hotelier
               4225 Funcţionari în birouri de informaţii
               4226 Recepţioneri (exclusiv în domeniul hotelier)
               4227 Operatori de interviu pentru sondaje şi cercetare de piaţă
               4229 Agenţi în centre de informare neclasificaţi în grupele de bază anterioare

      43 Funcţionari în serviciile de evidenţă contabilă şi financiară
          431 Funcţionari în gestiune economică şi administrativă
               4311 Funcţionari în servicii de evidenţă contabilă
               4312 Funcţionari în domeniul statistic, financiar şi asigurări
               4313 Funcţionari în domeniul salarizării
          432 Funcţionari în gestiunea materialelor şi în transport
               4321 Funcţionari în evidenţa stocurilor
               4322 Funcţionari de planificare şi urmărire a producţiei
               4323 Funcţionari în transporturi

      44 Alţi lucrători în servicii-suport în domeniul administrativ
          441 Alţi lucrători în servicii-suport în domeniul administrativ
               4411 Funcţionari bibliotecă
               4412 Curieri şi sortatori corespondenţă
               4413 Codificatori, corectori şi asimilaţi
               4414 Copişti şi funcţionari asimilaţi
               4415 Funcţionari pentru activităţi de secretariat
               4416 Funcţionari în domeniul resurselor umane
               4419 Lucrători în servicii-suport neclasificaţi în grupele de bază anterioare

      5 Lucrători în domeniul serviciilor

      51 Lucrători în domeniul serviciilor personale
          511 Însoţitori de zbor, conductori şi ghizi
               5111 Însoţitori de zbor şi stewarzi
               5112 Conductori în transporturi
               5113 Ghizi
          512 Bucătari
               5120 Bucătari
          513 Chelneri şi barmani
               5131 Chelneri
               5132 Barmani
          514 Coafori, cosmeticieni şi asimilaţi
               5141 Coafori
               5142 Cosmeticieni şi asimilaţi
          515 Supraveghetori clădiri şi gospodării
               5151 Personal de supraveghere, inclusiv pentru activităţi de curăţenie şi întreţinere
                    în birouri, hoteluri şi alte instituţii
               5152 Administratori în gospodării individuale
               5153 Administratori de clădiri
          516 Alţi lucrători în domeniul serviciilor personale
               5161 Astrologi, prezicători şi asimilaţi
               5162 Însoţitori şi valeţi
               5163 Agenţi de pompe funebre şi îmbălsămători
               5164 Îngrijitori animale inclusiv animale de companie
               5165 Instructori conducere auto
               5169 Lucrători în domeniul serviciilor personale neclasificaţi în grupele de bază
                    anterioare

      52 Lucrători în domeniul vânzărilor
          521 Vânzători stradali şi în pieţe
               5211 Vânzători la standuri şi în pieţe
               5212 Vânzători stradali de produse alimentare
          522 Vânzători în magazine
               5221 Vânzători în magazine
               5222 Supraveghetori în magazine
               5223 Asistenţi vânzări în magazine
          523 Casieri şi vânzători de bilete
               5230 Casieri şi vânzători de bilete
          524 Alţi lucrători în domeniul vânzărilor
               5241 Manechine şi asimilaţi
               5242 Prezentatori produse
               5243 Vânzători la domiciliu
               5244 Vânzători în case de comenzi
               5245 Lucrători în benzinării
               5246 Lucrători în unităţi de alimentaţie publică
               5249 Lucrători în domeniul vânzărilor neclasificaţi în grupele de bază anterioare

      53 Personal de îngrijire
          531 Personal de îngrijire copii, inclusiv în servicii-suport pentru învăţământul
               preşcolar, primar şi gimnazial
               5311 Personal de îngrijire copii
               5312 Personal în domeniul serviciilor-suport pentru învăţământul preşcolar, primar şi
                    gimnazial
          532 Personal de îngrijire în domeniul sănătăţii
               5321 Îngrijitori în domeniul sănătăţii
               5322 Îngrijitori la domiciliu
               5329 Personal de îngrijire în domeniul sănătăţii neclasificat în grupele de bază
                    anterioare

      54 Lucrători în servicii de protecţie
          541 Lucrători în servicii de protecţie
               5411 Pompieri
               5412 Poliţişti
               5413 Agenţi de penitenciare
               5414 Paznici
               5419 Lucrători în servicii de protecţie neclasificaţi în grupele de bază anterioare

      6 Lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit

      61 Muncitori calificaţi în agricultură
          611 Grădinari şi cultivatori
               6111 Agricultori şi lucrători calificaţi în culturi de câmp şi legumicultură
               6112 Arboricultori şi pomicultori
               6113 Agricultori şi lucrători calificaţi în grădinărit, horticultură şi pepiniere
               6114 Agricultori şi lucrători calificaţi în culturi vegetale mixte
          612 Crescători de animale
               6121 Crescători de animale pentru producţia de lapte şi carne
               6122 Crescători de păsări
               6123 Apicultori şi sericicultori
               6129 Crescători de animale neclasificaţi în grupele de bază anterioare
          613 Muncitori calificaţi în culturi vegetale şi crescători de animale
               6130 Agricultori şi lucrători calificaţi în culturi vegetale şi crescători de animale

      62 Lucrători calificaţi în silvicultură, pescuit şi vânătoare
          621 Lucrători forestieri şi asimilaţi
               6210 Lucrători forestieri şi asimilaţi
          622 Lucrători în domeniul pescuitului şi vânătorii
               6221 Lucrători în culturi acvatice
               6222 Pescari pe cursuri de ape interioare şi în zone costiere
               6223 Pescari în mări şi oceane
               6224 Lucrători în domeniul vânătorii

      63 Fermieri, pescari şi vânători a căror producţie este destinată consumului propriu (inclusiv
          culegători de produse agricole din flora spontană)
          631 Fermieri a căror producţie este destinată consumului propriu
               6310 Fermieri a căror producţie este destinată consumului propriu
          632 Crescători de animale a căror producţie este destinată consumului propriu
               6320 Crescători de animale a căror producţie este destinată consumului propriu
          633 Lucrători în ferme mixte a căror producţie este destinată consumului propriu
               6330 Lucrători în ferme mixte a căror producţie este destinată consumului propriu
          634 Pescari şi vânători a căror producţie este destinată consumului propriu (inclusiv
               culegători de produse agricole din flora spontană)
               6340 Pescari şi vânători a căror producţie este destinată consumului propriu (inclusiv
                    culegători de produse agricole din flora spontană)

      7 Muncitori calificaţi şi asimilaţi

      71 Muncitori constructori şi asimilaţi, exclusiv electricieni

          711 Muncitori constructori şi asimilaţi
               7111 Constructori de case
               7112 Zidari şi asimilaţi
               7113 Spărgători, tăietori şi cioplitori în piatră
               7114 Muncitori constructori în lucrări de beton şi asimilaţi
               7115 Dulgheri şi tâmplari
               7119 Muncitori constructori şi asimilaţi neclasificaţi în grupele de bază anterioare
          712 Muncitori constructori la lucrări de finisare şi asimilaţi
               7121 Constructori de acoperişuri
               7122 Parchetari, linolişti, mozaicari, faianţari şi asimilaţi
               7123 Ipsosari
               7124 Montatori izolaţii
               7125 Geamgii
               7126 Instalatori şi montatori de ţevi
               7127 Mecanici pentru instalaţii de climatizare şi refrigerare
          713 Zugravi, vopsitori, curăţitori de faţade şi asimilaţi
               7131 Zugravi şi asimilaţi
               7132 Vopsitori, lăcuitori şi asimilaţi
               7133 Curăţitori de faţade

      72 Muncitori calificaţi în metalurgie, construcţii de maşini şi asimilaţi
          721 Turnători, tinichigii-cazangii, sudori, formatori şi asimilaţi
               7211 Formatori şi miezuitori
               7212 Sudori şi debitatori autogen
               7213 Tinichigii-cazangii
               7214 Constructori şi montatori de structuri metalice
               7215 Macaragii şi alţi lucrători la instalaţii de ridicat
          722 Forjori, matriţeri şi asimilaţi
               7221 Forjori, fierari şi matriţeri
               7222 Lăcătuşi şi asimilaţi
               7223 Reglori şi operatori de maşini-unelte
               7224 Operatori pe maşini de polizat, rectificat şi ascuţit
          723 Mecanici de maşini şi utilaje
               7231 Mecanici de autovehicule
               7232 Mecanici de motoare de avioane
               7233 Mecanici de maşini agricole şi industriale
               7234 Lucrători specializaţi în repararea de biciclete şi asimilaţi

      73 Muncitori calificaţi în domeniul produselor manufacturiere şi muncitori tipografi
          731 Muncitori calificaţi în domeniul produselor manufacturiere
               7311 Muncitori calificaţi în fabricarea/repararea instrumentelor şi aparatelor de precizie
               7312 Muncitori calificaţi în fabricarea/acordarea instrumentelor muzicale
               7313 Giuvaergii şi lucrători în metale preţioase
               7314 Olari şi lucrători asimilaţi
               7315 Sticlari (suflători, şlefuitori, tăietori de sticlă)
               7316 Pictori decoratori, gravori pe sticlă şi ceramică
               7317 Muncitori calificaţi în executarea de produse artizanale din lemn şi alte materiale
               7318 Muncitori calificaţi în executarea de produse artizanale din textile, piele şi
                    materiale similare
               7319 Muncitori calificaţi în domeniul produselor manufacturiere neclasificaţi în grupele
                    de bază anterioare
          732 Lucrători poligrafi
               7321 Zeţari şi linotipişti
               7322 Tipografi
               7323 Legători şi lucrători finisare

      74 Tehnicieni la echipamente electrice şi electronice
          741 Montatori de echipamente electrice
               7411 Electricieni construcţii şi asimilaţi
               7412 Mecanici şi instalatori de echipamente electrice
               7413 Montatori de linii electrice
          742 Montatori de echipamente electronice şi de telecomunicaţii
               7421 Mecanici de echipamente electronice
               7422 Muncitori în tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor

      75 Muncitori calificaţi în industria alimentară, prelucrarea lemnului, confecţii şi alţi
          lucrători asimilaţi
          751 Muncitori calificaţi în industria alimentară
               7511 Măcelari şi alţi lucrători în prelucrarea cărnii şi peştelui
               7512 Brutari, patiseri şi cofetari
               7513 Lucrători în fabricarea produselor lactate
               7514 Lucrători în conservarea fructelor şi legumelor
               7515 Controlori de calitate şi degustători de mâncăruri şi băuturi
               7516 Lucrători în prelucrarea tutunului şi produselor din tutun
          752 Muncitori calificaţi în tratarea lemnului şi asimilaţi
               7521 Lucrători în tratarea lemnului
               7522 Ebenişti şi asimilaţi
               7523 Reglori şi operatori la maşini de prelucrat lemn
          753 Lucrători în industria textilă şi confecţii
               7531 Croitori, confecţioneri, blănari şi pălărieri
               7532 Confecţioneri de şabloane şi tipare
               7533 Lucrători în broderie şi asimilaţi
               7534 Tapiţeri şi asimilaţi
               7535 Tăbăcari şi alţi muncitori în prelucrarea pielii
               7536 Cizmari şi asimilaţi
          754 Alţi muncitori calificaţi
               7541 Scafandri
               7542 Artificieri
               7543 Sortatori şi controlori de calitate pentru produse (exclusiv mâncăruri şi băuturi)
               7544 Lucrători specializaţi în servicii de erbicidare şi dezinsecţie
               7549 Alţi muncitori calificaţi neclasificaţi în grupele de bază anterioare

      8 Operatori la instalaţii şi maşini; asamblori de maşini şi echipamente

      81 Operatori la maşini şi instalaţii
          811 Operatori la instalaţiile de exploatare şi prelucrare a minereurilor
               8111 Mineri şi lucrători în carieră
               8112 Operatori la instalaţiile de prelucrare a minereurilor şi rocilor
               8113 Operatori la instalaţii de foraj şi sonde de extracţie a ţiţeiului
               8114 Operatori la maşini de preparare a cimentului, rocilor şi altor produse minerale
          812 Operatori la instalaţiile de prelucrare şi finisare a metalelor
               8121 Operatori la instalaţiile de prelucrare a metalelor
               8122 Operatori la instalaţiile de finisare şi tratare chimică a suprafeţelor metalice
          813 Operatori la maşini şi instalaţii destinate fabricării produselor chimice şi fotografice
               8131 Operatori la maşini şi instalaţii destinate fabricării produselor chimice
               8132 Operatori la maşini şi instalaţii destinate fabricării produselor fotografice
          814 Operatori la maşini şi utilaje pentru fabricarea produselor din cauciuc, plastic şi hârtie
               8141 Operatori la maşini şi utilaje pentru fabricarea produselor din cauciuc
               8142 Operatori la maşini şi utilaje pentru fabricarea produselor din plastic
               8143 Operatori la maşini şi utilaje pentru fabricarea produselor din hârtie
          815 Operatori la maşinile şi utilajele pentru fabricarea produselor şi articolelor din
               textile, blănuri şi piele
               8151 Operatori la maşini şi utilaje de filatură
               8152 Operatori la maşini de ţesut şi tricotat
               8153 Operatori la maşini şi utilaje pentru industria confecţiilor
               8154 Operatori la maşini de curăţat, albit şi vopsit materiale textile
               8155 Operatori la maşini pentru tratarea blănurilor şi pieilor
               8156 Operatori la maşini şi utilaje din industria încălţămintei
               8157 Operatori la maşini de spălat
               8159 Operatori la maşinile şi utilajele pentru fabricarea produselor şi articolelor din
                    textile, blănuri şi piele neclasificaţi în grupele de bază anterioare
          816 Operatori la maşinile pentru fabricarea produselor alimentare şi a altor produse similare
               8160 Operatori la maşinile pentru fabricarea produselor alimentare şi a altor
                    produse similare
          817 Operatori la instalaţiile de prelucrare a lemnului şi fabricare a hârtiei
               8171 Operatori la instalaţiile de fabricare a celulozei şi hârtiei
               8172 Operatori la instalaţiile de prelucrare a lemnului
          818 Alţi operatori la maşini şi utilaje
               8181 Operatori la utilaje pentru fabricarea produselor din sticlă şi ceramică
               8182 Fochişti la maşini cu abur şi cazane
               8183 Operatori la maşinile de ambalat, îmbuteliat şi etichetat
               8189 Operatori la maşini şi utilaje neclasificaţi în grupele de bază anterioare

      82 Asamblori
          821 Asamblori
               8211 Asamblori de maşini şi echipamente mecanice
               8212 Asamblori de echipamente electrice şi electronice
               8219 Asamblori neclasificaţi în grupele de bază anterioare

      83 Conducători de vehicule şi operatori la instalaţii şi utilaje mobile
          831 Mecanici de locomotivă şi asimilaţi
               8311 Mecanici de locomotivă
               8312 Frânări, acari şi agenţi de manevră
          832 Conducători autovehicule
               8321 Conducători de motociclete
               8322 Şoferi de autoturisme şi camionete
          833 Conducători de maşini de mare tonaj şi autobuze
               8331 Şoferi de autobuze şi tramvaie
               8332 Şoferi de autocamioane şi maşini de mare tonaj
          834 Operatori la instalaţii şi utilaje mobile
               8341 Operatori de maşini agricole şi forestiere
               8342 Conducători de maşini şi utilaje terasiere
               8343 Conducători de macarale, poduri mobile, lifturi subterane şi asimilaţi
               8344 Operatori la instalaţiile de transport mărfuri paletizate
          835 Marinari, navigatori şi asimilaţi
               8350 Marinari, navigatori şi asimilaţi

      9 Muncitori necalificaţi

      91 Personal casnic şi de serviciu
          911 Personal casnic şi de serviciu la hoteluri şi birouri
               9111 Personal casnic pentru curăţenie şi alte servicii (menajere)
               9112 Personal de serviciu în birouri, hoteluri şi alte instituţii
          912 Personal pentru servicii de spălare vehicule, vitrine şi geamuri etc.
               9121 Personal pentru servicii de spălat şi călcat
               9122 Personal pentru servicii de spălare vehicule
               9123 Personal pentru servicii de spălare vitrine şi geamuri
               9129 Alţi muncitori în servicii pentru curăţenie

      92 Muncitori necalificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit
          921 Muncitori necalificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit
               9211 Muncitori necalificaţi în culturi vegetale
               9212 Muncitori necalificaţi în creşterea animalelor
               9213 Muncitori necalificaţi în ferme mixte
               9214 Muncitori necalificaţi în grădinărit şi horticultură
               9215 Muncitori forestieri necalificaţi
               9216 Muncitori necalificaţi în pescuit şi culturi acvatice

      93 Muncitori necalificaţi în industria extractivă, construcţii, industria prelucrătoare şi
          transporturi
          931 Muncitori necalificaţi în industria extractivă şi construcţii
               9311 Muncitori necalificaţi în industria extractivă şi exploatările în carieră
               9312 Muncitori necalificaţi în lucrări publice
               9313 Muncitori necalificaţi în construcţia de clădiri
          932 Muncitori necalificaţi în industria prelucrătoare
               9321 Ambalatori
               9329 Muncitori necalificaţi în industria prelucrătoare neclasificaţi în grupele de bază
                    anterioare
          933 Muncitori necalificaţi în transporturi şi depozitarea mărfurilor
               9331 Conducători de vehicule acţionate manual sau de pedale
               9332 Conducători de maşini şi vehicule cu tracţiune animală
               9333 Manipulanţi de marfă
               9334 Manipulanţi de mărfuri la raft

      94 Ajutori de bucătari
          941 Ajutori de bucătari
               9411 Ajutori la prepararea produselor alimentare de tip "fast food"
               9412 Debarasatori

      95 Vânzători ambulanţi şi alţi prestatori de servicii "la minut" pentru populaţie
          951 Prestatori de servicii "la minut" pentru populaţie şi asimilaţi
               9510 Prestatori de servicii "la minut" pentru populaţie şi asimilaţi
          952 Vânzători ambulanţi (exclusiv produse alimentare)
               9520 Vânzători ambulanţi (exclusiv produse alimentare)

      96 Muncitori în salubritate şi alţi lucrători necalificaţi
          961 Muncitori în salubritate
               9611 Muncitori necalificaţi în servicii de colectare deşeuri şi materiale reciclabile
               9612 Sortatori de deşeuri
               9613 Măturători şi asimilaţi
          962 Alţi muncitori necalificaţi
               9621 Curieri, comisionari şi hamali
               9622 Muncitori necalificaţi pentru diverse servicii ocazionale
               9623 Cititori de contoare şi încasatori
               9624 Muncitori necalificaţi pentru servicii de colectare/distribuţie a apei şi a
                    lemnelor de foc
               9629 Muncitori necalificaţi neclasificaţi în grupele de bază anterioare

      0 Forţele armate

      01 Ofiţeri ai forţelor armate
          011 Ofiţeri ai forţelor armate
               0110 Ofiţeri ai forţelor armate

      02 Subofiţeri ai forţelor armate
          021 Subofiţeri ai forţelor armate
               0210 Subofiţeri ai forţelor armate

      03 Personal al forţelor armate, alte grade
          031 Personal al forţelor armate, alte grade
               0310 Personal al forţelor armate, alte grade

  NOTĂ:
  Reproducem mai jos prevederile art. II-IV din Hotărârea Guvernului nr. 1.116/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor - ISCO 08, care nu au fost încorporate în forma republicată a Hotărârii Guvernului nr. 1.352/2010 şi care se aplică, în continuare, ca dispoziţii proprii ale Hotărârii Guvernului nr. 1.116/2013:
  "Art. II. - Ministerele, precum şi orice alte organe care au atribuţii de elaborare a unor reglementări specifice pentru introducerea şi/sau reglementarea de noi funcţii/ocupaţii trebuie să solicite direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice actualizarea Clasificării ocupaţiilor din România în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Art. III. - În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei hotărâri, ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi preşedintele Institutului Naţional de Statistică modifică şi completează prin ordin comun Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011 privind aprobarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (6 caractere), cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte ocupaţiile aferente grupelor de bază nou-introduse, prevăzute la pct. 6 al art. I.
  Art. IV. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I."
  _________