NORME METODOLOGICE din 30 martie 2016de aplicare a Programului de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 303 bis din 20 aprilie 2016 Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 35 din 30 martie 2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 303 din 20 aprilie 2016.
  Notă
  Punctele 18. și 19. ale art. I din ORDINUL nr. 124 din 22 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 30 august 2018 prevăd:
  18. În tot cuprinsul ordinului, sintagmele „posturile de inspecție la frontieră din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor“ și „posturile de inspecție la frontieră ale ANSVSA“ se înlocuiesc cu sintagma „posturile de inspecție la frontieră“.
  19. În tot cuprinsul anexei nr. 2, sintagma „din bugetul DSVSA, respectiv a posturilor de inspecție la frontieră ale ANSVSA“ se înlocuiește cu sintagma „din bugetul DSVSA“.
  Aceleași modificări au fost operate de pct. 23. și 24 ale art. I din ORDINUL nr. 112 din 27 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 21 noiembrie 2017.


  Capitolul I PROGRAMUL DE SUPRAVEGHERE ȘI CONTROL ÎN DOMENIUL SIGURANȚEI ALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALĂ

  Secţiunea 1 DEPISTAREA PRINCIPALILOR AGENȚI ZOONOTICI LA ANIMALE ȘI ÎN ALIMENTE DE ORIGINE ANIMALĂ

  Nr.
  crt

  Boala

  Strategia și conduita de execuție

  Precizări tehnice***)

  1

  2

  3

  4

  1.

  BRUCELOZA*)

  I. ANIMALE VII
  Bovinele, ovinele, caprinele, porcinele și
  leporidele se supun inspecției ante mortem în
  unități de tăiere autorizate sanitar -
  veterinar, de către medici veterinari oficiali
  sau de către personalul auxiliar oficial.
  II. CARNE și ORGANE
  Inspecția post - mortem a carcaselor se
  efectuează în unități de tăiere autorizate
  sanitar-veterinar, de către medici veterinari
  oficiali sau de către personalul auxiliar
  oficial.
  III. LAPTE

  I. ANIMALE VII - bovinele, ovinele, caprinele, porcinele,
  leporidele
  Supraveghere de laborator pentru speciile receptive - a se vedea
  prevederile Capitolului I din Anexa nr. 1.
  II. CARNE și ORGANE
  Se recoltează organe în următoarele cazuri:
  a) de la animalele reacționate pozitiv, dubioase sau
  neconcludente la testele pentru Brucella;
  b) de la animalele sacrificate la abator, probele provenite de la
  carcase cu leziuni suspecte de bruceloză.
  III. MĂSURI
  1. În cazul în care animalele prezintă o reacție pozitivă sau
  neconcludentă la un test de depistare a brucelozei sau în cazul
  care există alte motive pentru suspectarea unei infecții, acestea
  trebuie să fie sacrificate separat față de celelalte animale,
  luându-se toate precauțiile necesare pentru evitarea riscului de
  contaminare a celorlalte carcase, a liniei de sacrificare și a
  personalului prezent în abator.
  2. Carnea care provine de la animale la care inspecția
  post-mortem a permis punerea în evidență a unei bruceloze acute
  trebuie să fie declarată improprie pentru consumul uman.
  3. Mamelele, tractusul genital și sângele care provin de la
  animalele la care a fost depistată o reacție pozitivă sau
  neconcludentă la un test de depistare a brucelozei trebuie să fie
  declarate improprii pentru consumul uman, se confiscă și se
  distrug, chiar dacă nu a fost detectată nici o leziune de acest
  tip.
  Laptele crud care provine de la animale care prezintă o reacție
  pozitivă la testele de supraveghere privind bruceloză nu va fi
  utilizat pentru consum uman.

  2.

  Campilobacterioza

  I. Animale vii
  Bovinele, ovinele, porcinele și păsările se supun inspecției ante-mortem în unități de tăiere autorizate sanitar-veterinar, de către medici veterinari oficiali sau de către personalul auxiliar oficial.
  II. Carne
  1. Inspecția post-mortem a carcaselor se efectuează în unități de tăiere autorizate sanitar-veterinar, de către medici veterinari oficiali sau de către personalul auxiliar oficial.
  2. Recoltarea de probe de piele de pe gât, de la carcasele de păsări domestice (pui la îngrășare), după refrigerarea carcaselor, de către medici veterinari oficiali, la nivelul abatoarelor, pentru testarea Campylobacter spp., conform programului specific elaborat de ANSVSA.

  I. Animale vii - bovine, ovine, porcine, păsări
  Supraveghere de laborator pentru speciile receptive - a se vedea prevederile capitolului I din anexa nr. 1.
  II. Carne
  Recoltarea de probe din abatoarele de păsări, pentru testarea Campylobacter spp. ca criteriu de igienă a procesului tehnologic
  De la carcasele de păsări domestice - pui la îngrășare - se recoltează, la nivelul abatoarelor, probe de piele de pe gât, după refrigerarea carcaselor, pentru testarea Campylobacter spp., conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 2.073/2005 privind criteriile microbiologice aplicabile alimentelor, cu amendamentele ulterioare.
  Recoltarea de probe este efectuată de către medicii veterinari oficiali din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, denumite în continuare DSVSA, și analiza acestora se efectuează în cadrul Institutului de Igienă și Sănătate Publică Veterinară, denumit în continuare IISPV, și în cadrul laboratoarelor sanitare-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, denumite în continuare LSVSA, desemnate de către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, denumită în continuare ANSVSA, la propunerea IISPV.
  III. Măsuri
  1. Notificarea fermelor furnizoare asupra rezultatelor pozitive obținute în urma examenelor de laborator, în vederea elaborării și aplicării de către fermieri a unui Plan de măsuri care să conducă la reducerea infecției în ferme
  2. Evitarea contaminării carcaselor cu fecale în abatoarele de bovine, ovine și porcine
  3. În abatoarele de păsări, în caz de neconformitate pentru Campylobacter spp. ca criteriu de igienă a procesului tehnologic, se aplică măsuri de revizuire a igienei procesului tehnologic, a programelor de autocontrol și a procedurilor specifice.
  4. Tulpinile de Campylobacter trebuie trimise la IISPV pentru confirmare și colecție.

  2.

  CAMPILOBACTERIOZA

  I. ANIMALE VII
  Bovinele, ovinele, porcinele și păsările se
  supun inspecției ante - mortem în unități de
  tăiere autorizate sanitar-veterinar, de către
  medici veterinari oficiali sau de către
  personalul auxiliar oficial.
  II. CARNE
  1. Inspecția post - mortem a carcaselor se
  efectuează în unități de tăiere autorizate
  sanitar-veterinar, de către medici veterinari
  oficiali sau de către personalul auxiliar
  oficial.
  2. Recoltarea de probe de carne de pasăre
  (carne tranșată/porționată, cu sau fără piele,
  cu sau fără os), de către medici veterinari
  oficiali, din rețeaua de desfacere cu
  amănuntul, pentru testarea Campylobacter spp.,
  conform programului specific elaborat de
  ANSVSA.

  I. ANIMALE VII - bovine, ovine, porcine, păsări.
  Supraveghere de laborator pentru speciile receptive - a se vedea
  prevederile Capitolului I din Anexa nr. 1.
  II. CARNE
  Recoltarea de probe de carne de pasăre (carne tranșată/porționată
  cu sau fără piele, cu sau fără os) din rețeaua de desfacere cu
  amănuntul.
  Recoltarea de probe este efectuată de către medicii veterinari
  oficiali din cadrul direcțiile sanitar - veterinare și pentru
  siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului
  București, denumite în continuare DSVSA, și analiza acestora se
  efectuează în cadrul Institutului de Igienă și Sănătate Publică
  Veterinară, denumit în continuare IISPV, și în cadrul
  laboratoarelor sanitar - veterinare și pentru siguranța
  alimentelor județene, respectiv a municipiului București,
  denumite în continuare LSVSA, desemnate de către Autoritatea
  Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor,
  denumită în continuare ANSVSA, la propunerea IISPV.
  III. MĂSURI
  Tăierea în partidă separată a loturilor de păsări la care s-a
  decelat prezența de specii de Campylobacter termofile.
  1. Carnea și organele vor fi supuse tratamentului termic înainte
  de a fi consumate, nefiind supuse restricțiilor sanitare
  veterinare.
  2. Notificarea fermelor furnizoare asupra rezultatelor pozitive
  obținute în urma examenelor de laborator, în vederea elaborării
  și aplicării de către fermieri a unui Plan de măsuri care să
  conducă la reducerea infecției în ferme.
  3. Medicul veterinar oficial va controla prin
  supraveghere/monitorizare/recoltare de probe:
  a) programul HACCP și în mod special formulele de tratament
  termic în toate unitățile de procesare carne pasăre, carne roșie,
  lapte, pește, moluște;
  b) evitarea contaminării carcaselor cu fecale în abatoarele de
  bovine, ovine și porcine;
  c) respectarea măsurilor de prevenire a contaminării încrucișate
  în toate unitățile de procesare și alimentație publică;
  d) evitarea contaminării prin manipularea de către personalul
  angajat a alimentelor gata preparate pentru consum în unitățile
  de alimentație publică.
  Conform Ordinului președintelui ANSVSA nr. 34/2006 pentru
  aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la monitorizarea
  zoonozelor și agenților zoonotici, cu modificările și
  completările ulterioare, la tulpinile de Campylobacter jejuni și
  Campylobacter coli, izolate din produse alimentare de origine
  animală provenite de la bovine, porcine și păsări se
  monitorizează antibiorezistența. Se va testa rezistența
  antimicrobiană și la alți agenți zoonotici, în măsura în care
  aceștia prezintă un risc pentru sănătatea publică.
  Tulpinile de Campylobacter trebuie trimise la IISPV pentru
  confirmare și colecție.

  3.

  ECHINOCOCOZA
  (HIDATIDOZA)

  I. ANIMALE VII
  Animalele din speciile receptive tăiate pentru
  consum uman se supun inspecției ante - mortem
  în unități de tăiere autorizate sanitar-
  veterinar, de către medici veterinari oficiali
  sau de către personalul auxiliar oficial.
  II. CARNE ȘI ORGANE
  Inspecția post - mortem a carcaselor se
  efectuează în unități de tăiere autorizate
  sanitar-veterinar, de către medici veterinari
  oficiali sau de către personalul auxiliar
  oficial.

  I. ANIMALE VII
  A se vedea prevederile prezentului capitol.
  II. CARNE ȘI ORGANE
  Se examinează fiecare carcasă și organele de bovine, porcine,
  ovine, caprine, ecvine și cervidee destinate consumului uman.
  III. MĂSURI GENERALE
  Interzicerea prezenței câinilor în abatoare și ferme.
  IV. MĂSURI SPECIFICE
  Carnea și organele infestate se supun următoarelor măsuri:
  a) Carnea și organele infestate și/sau cu chiști hidatici se
  declară improprii consumului uman, se denaturează și se
  îndepărtează în condiții de siguranță;
  b) Se recoltează fragmente de organe cu modificări chistice de
  către medicii veterinari oficiali sau de către personalul
  auxiliar de la nivelul abatoarelor și se transmit la LSVSA
  pentru efectuarea examenelor de laborator în vederea stabilirii
  genului Echinococcus (examen parazitologic și morfopatologic);
  probele pozitive pentru genul Echinococcus se transmit la
  Laboratorul Național de Referință - LNR pentru Echinococcus din
  cadrul IDSA pentru identificarea speciei.
  c) Grăsimea se dă în consum fără restricții;
  d) Interzicerea recuperării organelor parazitate pentru
  folosirea în alimentația carnivorelor.

  4.

  LISTERIOZĂ

  I. ANIMALE VII
  Bovinele, ovinele, caprinele și porcinele se
  supun inspecției ante - mortem în unități de
  tăiere autorizate sanitar-veterinar, de către
  medici veterinari oficiali sau de către
  personalul auxiliar oficial.
  II. CARNE, PRODUSE DIN CARNE, PRODUSE LACTATE,
  PEȘTE ȘI PRODUSE DIN PESCUIT
  1. Inspecția post - mortem se efectuează în
  unități de tăiere autorizate sanitar-
  veterinar, de către medici veterinari oficiali
  sau de către personalul auxiliar oficial.
  2. Recoltarea probelor de către medici
  veterinari oficiali și efectuarea examenelor
  în LSVSA și în IISPV.

  I. ANIMALE VII - bovinele, ovinele, caprinele, porcinele
  Supraveghere prin examene de laborator - a se vedea prevederile
  Capitolului I din Anexa nr. 1.
  II. a) La animalele suspecte
  În caz de suspiciune se recoltează probe: capul întreg sau
  creierul, os lung și porțiuni de ficat; probele se examinează
  prin inoculări pe medii uzuale în ziua primirii, iar creierul se
  examinează după păstrarea la frigider (4-8°C) timp de 48 de ore.
  b) Produse din carne, produse lactate, pește și produse din
  pescuit, alte categorii de alimente introduse pe piața și aflate
  în perioada de valabilitate:
  Recoltarea de probe de alimente gata pentru consum, definite în
  Regulamentul (CE) nr. 2073/2005 al Comisiei din 15 noiembrie
  2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele
  alimentare, cu amendamentele ulterioare, și în Secțiunea 4
  lit. A nr. crt. 1, 2 și 3 din prezentul capitol, este efectuată
  de către medicii veterinari oficiali din cadrul DSVSA și
  analiza acestora se efectuează la LSVSA și IISPV.
  III. MĂSURI
  În cazul confirmării bolii, carnea, organele și grăsimea, care
  nu prezintă modificări senzoriale se dirijează pentru
  prelucrare în produse supuse tratamentului termic.
  2. În cazul depistării L. monocytogenes în probele de alimente
  de origine animală introduse pe piața și aflate în perioada de
  conservare, prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 2073/2005, cu
  amendamentele ulterioare, și în Secțiunea 4 lit. A nr. crt. 1,
  2 și 3 din prezentul capitol, se vor dispune măsuri de reținere
  oficială și retragerea de la consumul uman.
  3. În toate cazurile în care, la examenul microbiologic, s-a
  decelat prezența L. monocytogenes în probele de alimente de
  origine animală introduse pe piața și aflate în perioada de
  conservare, DSVSA comunică medicilor veterinari oficiali din
  unitățile situate pe teritoriul județului în care au fost
  diagnosticate acestea, precum și la DSVSA din județele de
  proveniență a produselor de origine animală, prin Sistemul
  Rapid de Alertă pentru Alimente și Furaje - SRAAF.
  4. Tulpinile de L. monocytogenes izolate din produsele
  alimentare de origine animală introduse pe piața și aflate în
  perioada de conservare, se trimit la IISPV pentru confirmare.
  5. Medicul veterinar oficial va controla prin supraveghere/
  monitorizare/recoltare de probe:
  a) respectarea bunelor practici de fabricație și igienă, a
  programului HACCP și în mod special a formulelor de tratament
  termic în toate unitățile de procesare carne roșie, lapte,
  pește, moluște;
  b) respectarea măsurilor de prevenire a contaminării
  încrucișate în toate unitățile de procesare, alimentație
  publică, în mod special contaminarea post tratament termic a
  alimentelor gata preparate pentru consum, cu termen lung de
  valabilitate;
  c) alimentele cu termen lung de valabilitate să fie depozitate
  la temperatura de refrigerare (brânzeturi cu pastă moale,
  produse din carne tip pate și produse din carne feliate,
  produse din carne sau pește ambalate sub vid);
  d) prelevarea de teste de sanitație de pe suprafețele cu care
  vin în contact alimentele, din zonele de prelucrare și din
  echipamentul folosit, în cadrul Programului de autocontrol în
  unitățile de procesare carne pasăre, carne roșie, lapte, pește,
  moluște, precum și în unitățile de alimentație publică;
  e) recoltarea de probe de apă potabilă și gheață utilizată în
  procesare, unde este cazul, în cadrul Programului de autocontrol
  în unitățile de procesare carne pasăre, carne roșie, lapte,
  pește, moluște, precum și în unitățile de alimentație publică,
  în vederea efectuării examenului microbiologic;
  f) evitarea contaminării prin manipularea alimentelor gata
  preparate pentru consum în unitățile de alimentație publică, de
  către personalul angajat.

  5.

  SALMONELOZA

  I. ANIMALE VII
  Bovinele, ovinele, caprinele, porcinele,
  cabalinele și păsările se supun inspecției
  ante - mortem în abatoare autorizate sanitar-
  veterinar, de către medici veterinari
  oficiali sau de către personalul auxiliar
  oficial.
  II. CARNE și SUBPRODUSE COMESTIBILE
  1. Inspecția post - mortem a carcaselor și
  organelor, precum și recoltarea de probe se
  efectuează în abatoare autorizate sanitar-
  veterinar, de către medici veterinari
  oficiali sau de către personalul auxiliar
  oficial.
  2. Verificarea și recoltarea de probe include
  și sălile de tranșare sau unitățile de
  tranșare și reambalare a cărnii roșii și a
  cărnii de pasăre, precum și depozitele
  destinate pentru aceste cărnuri.
  3. Recoltarea de probe de piele, din zona
  gâtului, de la carcase de pasăre, de către
  medici veterinari oficiali, de la nivelul
  abatoarelor, pentru testarea Salmonella spp.
  III. OUĂ
  Verificarea și recoltarea de probe se
  efectuează în centre de colectare, centre de
  ambalare ouă unități producere ouă lichide,
  unități de procesare ouă, depozite, unități
  de alimentație publică și unități de
  desfacere autorizate și înregistrate sanitar-
  veterinar, de către medici veterinari
  oficiali sau de către personalul auxiliar
  oficial - a se vedea Secțiunile 1, 2, 3 și
  4 din prezentul capitol.
  IV. ALIMENTE DE ORIGINE ANIMALĂ
  Alimentele de origine animală sunt supuse
  analizelor de laborator pentru Salmonella,
  conform legislației în vigoare - a se vedea
  Secțiunile 1, 2, 3 și 4 din prezentul
  capitol.
  V. HRANA ANIMALĂ (Furaje) - a se vedea
  Secțiunea 9 din prezentul capitol

  I. ANIMALE VII (bovine, ovine, caprine, porcine, cabaline,
  lagomorfe, păsări):
  Programul de control pentru Salmonella la animalele vii se
  efectuează conform normelor sanitare veterinare în vigoare -
  a se vedea Capitolul I din Anexa nr. 1.
  II. CARNE și ORGANE COMESTIBILE
  Programul de control pentru Salmonella spp., în conformitate
  cu reglementările Uniunii Europene, cuprinde recoltarea de
  probe și efectuarea de analize, după cum urmează:
  A. Recoltarea de probe de carne tocata, carne preparata, produse
  din carne introduse pe piața și aflate în perioada de conservare,
  pentru testarea Salmonella spp. ca și criteriu de siguranță a
  alimentelor.
  Programul de control pentru Salmonella spp. și recoltarea
  probelor de carne aflate în perioada de valabilitate se
  efectuează de către medicii veterinari oficiali din cadrul DSVSA,
  conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 2073/2005, cu
  amendamentele ulterioare, și ale Secțiunii 4 lit. A din prezentul
  capitol. Probele de carne prelevate vor fi analizate în cadrul
  LSVSA.
  B. Recoltarea de probe din abatoare, pentru testarea Salmonella
  spp. ca și criteriu de igienă a procesului tehnologic
  1. De la carcasele de bovine, ovine, caprine, porcine și
  cabaline se recoltează probe de pe suprafața carcaselor de
  bovine, ovine, caprine, porcine și cabaline, prin metoda
  nedistructivă, cu ajutorul bureților abrazivi, pentru testarea
  Salmonella spp., conform prevederilor Regulamentului (CE)
  nr. 2073/2005, cu amendamentele ulterioare și ale Secțiunii 4
  lit. A din prezentul capitol;
  2. De la carcasele de păsări se recoltează porțiuni din pielea
  gâtului, pentru testarea Salmonella spp., conform prevederilor
  Regulamentului (CE) nr. 2073/2005, cu amendamentele ulterioare.
  III. MĂSURI:
  A. În cazul identificării Salmonella spp. ca și criteriu de
  siguranță a alimentelor, în probele de alimente de origine
  animală vor fi aplicate următoarele măsuri:
  1. În cazul depistării Salmonella spp. în probele recoltate
  conform Regulamentului (CE) nr. 2073/2005, cu amendamentele
  ulterioare, din produsele de origine animală care se regăsesc
  la nivelul unităților de vânzare cu amănuntul, aceste produse
  vor fi declarate produse improprii consumului uman și vor fi
  reținute oficial și retrase de la consumul uman.
  2. În cazul depistării Salmonella spp., în probele recoltate
  conform Regulamentul (CE) nr. 2073/2005, cu amendamentele
  ulterioare, din produsele de origine animală care nu au fost
  livrate către unitățile de vânzare cu amănuntul, cu excepția
  depozitelor alimentare, acestea nu vor fi destinate
  comercializării către consumatorul final decât după ce au
  fost supuse unui tratament termic care să asigure eliminarea
  acestui risc, într-o unitate de procesare autorizată sanitar
  veterinar, urmată de efectuarea unui control microbiologic
  pentru fiecare șarjă de fabricație care să ateste că aceasta
  este corespunzătoare microbiologic.
  3. În cazul cărnii de pasăre se vor dispune măsuri de
  retragere de pe piață numai în cazul în care a fost
  identificată prezența Salmonella typhimurium și/sau
  Salmonella enteritidis, pentru alte categorii de produse din
  sau care conțin carne de pasăre, fiind necesară aplicarea
  măsurilor prevăzute la pct. 1 și 2.
  B. În cazul obținerii unor rezultate necorespunzătoare, cu
  privire la Salmonella spp. ca și criteriu de igienă a procesului
  tehnologic
  I. În cazul obținerii unor rezultate necorespunzătoare, cu
  privire la Salmonella spp. ca și criteriu de igienă a procesului
  tehnologic, la nivelul abatoarelor de ungulate domestice, vor fi
  aplicate următoarele măsuri:
  I. În cazul obținerii unor rezultate nesatisfăcătoare cu privire
  la depistarea Salmonella spp., indiferent de serotip în probele
  de pe suprafața carcaselor de bovine, ovine, caprine, porcine și
  cabaline, recoltate la nivelul abatoarelor, conform prevederilor
  Regulamentului (CE) nr. 2073/2005, cu amendamentele ulterioare și
  ale Secțiunea 4 lit. B pct. 1 din prezentul capitol, se vor
  dispune următoarele:
  a) se vor aplica măsuri de îmbunătățire a condițiilor de igienă
  la nivelul abatoarelor;
  b) revizuirea procedurilor bazate pe principiile HACCP;
  c) îmbunătățirea condițiilor de igienă și biosecuritate în
  exploatațiile de origine a animalelor;
  d) carnea și organele provenite de la carcasele de bovine, ovine,
  caprine, porcine și cabaline la care s-au obținut rezultate
  nesatisfăcătoare, cu privire la Salmonella spp., ca și criteriu
  de igienă a procesului nu vor fi supuse restricțiilor sanitar-
  veterinare.
  II. În cazul obținerii unor rezultate necorespunzătoare, cu
  privire la Salmonella spp. ca și criteriu de igienă a procesului
  tehnologic, la nivelul abatoarelor de pasăre, vor fi aplicate
  următoarele măsuri:
  1. În cazul obținerii unor rezultate nesatisfăcătoare cu privire
  la depistarea Salmonella spp., indiferent de serotip în probele
  de pielea gâtului, recoltate de la carcasele de pasăre (broileri
  și curcani) la nivelul abatoarelor, conform prevederilor
  Regulamentului (CE) nr. 2073/2005, cu amendamentele ulterioare
  și, respectiv, ale Secțiunii 4 lit. B nr. crt. 2 din prezentul
  capitol, se vor dispune următoarele:
  a) se vor aplica măsuri de îmbunătățire a condițiilor de igienă
  la nivelul abatoarelor;
  b) revizuirea procedurilor bazate pe principiile HACCP;
  c) îmbunătățirea condițiilor de igienă și biosecuritate în
  exploatațiile de origine a păsărilor;
  d) carnea și organele provenite de la carcasele de pasăre la
  care s-au obținut rezultate nesatisfăcătoare, cu privire la
  Salmonella spp., ca și criteriu de igienă a procesului nu vor
  fi supuse restricțiilor sanitare veterinare,
  e) în cazul loturilor de păsări (broileri și curcani), destinate
  abatorizării, care provin din efective de păsări în care a fost
  decelată prezența S. enteritidis și/sau S. typhimurium în
  probele recoltate în cadrul controalelor oficiale, aceste loturi
  vor fi tăiate în partidă separată și se vor recolta în mod
  obligatoriu în abator probe de piele din zona gâtului de la
  carcasele de păsări după răcire, conform procedurii elaborate de
  către ANSVSA, probe care vor fi trimise la laborator pentru
  efectuarea analizelor în vederea decelării S. enteritidis și/sau
  S. typhimurium.
  2. Este obligatorie menționarea, în documentul ce cuprinde
  informațiile privind lanțul alimentar la păsări, a rezultatelor
  probelor recoltate în cadrul Programelor Naționale de Control al
  Salmonelozelor Zoonotice, conform prevederilor Capitolului II
  din Anexa nr. 1.
  C. În cazul suspicionării sau identificării Salmonella spp. În
  ouăle de consum vor fi aplicate următoarele măsuri:
  a) ouăle provenite din efective cu statut veterinar necunoscut
  sau care sunt suspicionate a fi contaminate/care sunt
  contaminate cu anumite serotipuri de Salmonella, pentru care a
  fost stabilit un obiectiv de reducere a prevalenței (S.
  enteritidis și/sau S. typhimurium), conform prevederilor Anexei
  nr. 1 Capitolul II pct. 4 - Programul național de control al
  salmonelozelor zoonotice la găinile ouătoare, sau care au fost
  identificate ca fiind sursa de infecție în cadrul unui focar
  specific de toxiinfecție alimentară la om, se pot admite în
  consum uman numai după ce au fost supuse unui tratament, astfel
  încât să se garanteze distrugerea serotipului S. enteritidis
  și/sau S. Typhimurium;
  b) ouăle provenite din efective cu statut veterinar necunoscut
  sau care sunt suspicionate de a fi infectate/care sunt infectate
  cu serotipurile vizate de Salmonella spp:
  - sunt considerate ouă de categoria B, conform art. 2 alin. (4)
  din Regulamentul (CE) nr. 589/2008 al Comisiei din 23 iunie 2008
  de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE)
  nr. 1234/2007 al Consiliului privind standardele de
  comercializare aplicabile ouălor;
  - sunt marcate înainte că acestea să fie introduse pe piață,
  conform art. 10 din Regulamentul (CE) nr. 589/2008;
  - sunt distribuite către centrele de ambalare numai în cazul în
  care DSVSA avizează în mod favorabil măsurile implementate de
  către operatorul din sectorul alimentar, în vederea prevenirii
  contaminării încrucișate cu ouă provenite din alte efective, în
  conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1237/2007,
  cu amendamentele ulterioare.
  D. În toate cazurile în care a fost depistată prezența Salmonella
  spp. de către DSVSA, în produsele alimentare de origine animală,
  destinate consumului uman, tulpina izolată se va trimite la
  IISPV, pentru confirmare și tipizare.
  E. Abatoarele de ungulate domestice și de păsări au obligația de
  a notifica fermele/exploatațiile furnizoare asupra rezultatelor
  inspecției ante și post - mortem, precum și asupra rezultatelor
  pozitive obținute în urma examenelor de laborator, în vederea
  elaborării și aplicării de către fermieri a unui Plan de măsuri
  care să conducă la reducerea prevalenței Salmonella spp.
  În ferme.
  F. În toate cazurile în care, la examenul microbiologic, s-a
  decelat prezența S. enteritidis și/sau S. typhimurium în probele
  de alimente de origine animală introduse pe piața, aflate în
  perioada lor de DSVSA comunică medicilor veterinari oficiali din
  unitățile situate pe teritoriul județului în care au fost
  diagnosticate acestea, precum și la DSVSA din județele de
  proveniență a animalelor/produselor de origine animală,
  prin SRAAF.

  6.

  TRICHINELOZA

  I. ANIMALE VII
  Animalele tăiate pentru consum uman, respectiv
  porci domestici, mistreți, urși, cabaline și
  alte specii receptive, trebuie examinate la
  tăiere pentru Trichinella spp.
  II. CARNE
  1. Carnea proaspătă provenită de la speciile
  de animale receptive se admite pentru consum
  uman numai după efectuarea examenului pentru
  decelarea Trichinella spp. de către medicii
  veterinari oficiali sau medicii veterinari de
  liberă practică organizați conform legii și
  care dețin certificat de instruire valid.
  2. Efectuarea examenului pentru decelarea
  Trichinella spp. poate fi realizata și de
  personalul auxiliar oficial sau de personalul
  din unitățile de tăiere autorizate sanitar-
  veterinar, care își desfășoară activitatea sub
  supravegherea și responsabilitatea medicului
  veterinar oficial sau a medicului veterinar de
  liberă practică, decizia finală privind
  admiterea în consum a cărnii fiind luată de
  către medicul veterinar.
  3. În conformitate cu prevederile
  Regulamentului de punere în aplicare (UE)
  2015/1375, cu modificările și completările
  ulterioare, tot personalul implicat în
  examinarea probelor pentru decelarea
  Trichinella spp. trebuie să fie instruit
  corespunzător și să participe la:
  a) un program de control al testelor utilizate
  pentru decelarea Trichinella spp;
  b) o evaluare periodică a procedurilor de
  testare, înregistrare și analiză utilizate în
  laborator.
  4. Examenul pentru decelarea Trichinella spp.
  se efectuează în cadrul institutelor naționale
  de referință, la LSVSA din cadrul DSVSA, în
  circumscripțiile sanitare veterinare și pentru
  siguranța alimentelor, în laboratoarele
  special amenajate și dotate pentru decelarea
  Trichinella spp din abatoarele în care se
  sacrifică animale receptive, sau în
  laboratoarele din unitățile care manipulează
  carne de vânat sălbatic, precum și în alte
  laboratoare autorizate sanitar veterinar și
  pentru siguranța alimentelor pentru decelarea
  Trichinella spp.

  I. ANIMALE VII - porci domestici, porci mistreți, urși, cabaline
  și alte specii receptive
  Supraveghere prin examene de laborator pentru speciile receptive
  - a se vedea prevederile Capitolului I din Anexa nr. 1.
  II. CARNE
  Recoltarea probelor pentru decelarea Trichinella spp. se face
  conform prevederilor Regulamentul de punere în aplicare (UE)
  2015/1375 al Comisiei din 10 august 2015 de stabilire a normelor
  specifice aplicabile controalelor oficiale privind prezența de
  Trichinella în carne, cu modificările și completările ulterioare.
  Pentru toate speciile receptive, examenul pentru depistarea
  Trichinella spp. se efectuează printr-una din următoarele metode,
  după cum urmează:
  1. Metoda de detectare de referință, respectiv metoda digestiei
  eșantioanelor combinate utilizând un agitator magnetic;
  sau
  2. Metode echivalente:
  a) metoda digestiei eșantioanelor combinate cu asistență
  mecanică/tehnică a sedimentării;
  b) metoda digestiei eșantioanelor colective cu asistență
  mecanică/tehnică de izolare prin filtrare;
  c) metoda de digestie automată pentru eșantioane colective până
  la 35 grame;
  d) metoda agitatorului magnetic pentru digestia eșantioanelor
  combinate/"izolare prin filtrare" și depistare de larve
  printr-un test de aglutinare cu latex (metoda este considerată
  echivalentă doar în cazul testelor realizate pe carne provenind
  de la porcine domestice).
  sau
  3. Examenul trichineloscopic prin compresie pe lamă se
  realizează numai pentru porcii crescuți și sacrificați la
  nivelul gospodăriilor populației în vederea consumului propriu,
  precum și pentru vânatul sălbatic destinat consumului propriu
  al vânătorului.
  Marcarea cărnii care a fost supusă examenului pentru decelarea
  Trichinella spp. se efectuează conform prevederilor legale.
  III. MĂSURI
  a) Carnea în care s-au detectat larve de Trichinella spp. se
  declară improprie pentru consum uman.
  b) DSVSA vor lua măsuri pentru interzicerea punerii pe piață
  a cărnii în care a fost depistată Trichinella spp., vor dispune
  distrugerea acesteia, vor iniția investigații epidemiologice în
  vederea identificării originii cărnii și a eliminării surselor.
  c) în situația în care se constată că produse din carne, carne
  preparată și carne tocată cu origine necunoscută au stat la
  baza declanșării unor episoade de trichineloza la om, DSVSA au
  obligația ca în timpul investigațiilor din cadrul anchetei
  epidemiologice să recolteze și să examineze toate probele
  suspecte.
  d) Larvele izolate din eșantioanele pozitive sunt trimise la
  LNR din cadrul IISPV pentru a fi identificate speciile de
  Trichinella în cauză.

  7.

  TUBERCULOZA (produsă
  de Mycobacterium
  bovis)

  I. ANIMALE VII - bovinele, caprinele,
  porcinele, leporidele și vânatul sălbatic:
  - se supun examenului ante mortem în unități
  de tăiere autorizate sanitar-veterinar, de
  către medici veterinari oficiali sau de către
  personalul auxiliar oficial.
  II. CARNE și ORGANE
  1. Inspecția post - mortem a carcaselor și
  organelor se efectuează în unități de tăiere
  autorizate sanitar-veterinar, de către medici
  veterinari oficiali sau de către personalul
  auxiliar oficial.
  2. În cadrul inspecției post - mortem se
  examinează inclusiv ganglionii limfatici ai
  capului și organelor.
  3. În cazul în care nu s-au constatat semne
  clinice specifice la examenul ante mortem,
  animalele se dirijează la tăiere în condiții
  normale, în caz contrar animalele se dirijează
  la tăiere în partidă separată.

  I. ANIMALE VII - bovinele, caprinele, porcinele, leporidele și
  vânatul sălbatic:
  Supravegherea speciilor receptive în ferme prin teste alergice
  și/sau serologice pentru tuberculoză și expedierea animalelor
  reagente către abator în vederea sacrificării în partidă
  separată - a se vedea prevederile Capitolului I din Anexa nr. 1.
  II. CARNE și ORGANE
  Se recoltează probe în următoarele cazuri:
  a) în cazul animalelor care au reacționat pozitiv la testele
  alergice și/sau serologice, la care după tăiere prin inspecția
  post - mortem nu se constată leziuni, se vor recolta următorii
  ganglioni limfatici:
  1. submaxilari, retrofaringieni, bronhiei;
  2. mediastinali, eventual și mezenterici, dacă sunt măriți în
  volum, portali și retromamari.
  b) în cazul suspiciunii de TBC se recoltează probe de organe cu
  leziuni și ganglioni limfatici în vederea examinării
  bacteriologice și histologice, după caz, conform normelor
  sanitare veterinare în vigoare.
  Se recoltează porțiuni de organe cu leziuni și limfonodulii
  aferenți, în lipsa organelor afectate se recoltează numai
  limfonodulii cu leziuni.
  c) Medicul veterinar oficial va notifica la DSVSA toate cazurile
  de suspiciune/leziuni detectate la examenul post - mortem.
  III. MĂSURI
  a) În cazul în care animalele prezintă o reacție pozitivă sau
  neconcludentă la tuberculină sau în cazul care există alte motive
  pentru suspectarea unei infecții, acestea trebuie să fie
  sacrificate separat față de celelalte animale, luându-se toate
  precauțiile necesare pentru evitarea riscului de contaminare a
  celorlalte carcase, a liniei de sacrificare și a personalului
  prezent în abator;
  b) Sancțiunile de abator la carnea și organele mamiferelor se
  aplică în funcție de localizare și extinderea leziunilor și în
  conformitate cu prevederile normelor sanitare veterinare în
  vigoare;
  c) Toată carnea care provine de la animale la care inspecția
  post-mortem a permis punerea în evidentă a unor leziuni
  tuberculoase în mai multe organe sau părți ale carcasei trebuie
  să fie declarată improprie pentru consumul uman;
  d) În cazul în care a fost evidențiată o leziune tuberculoasă în
  ganglionii limfatici ai aceluiași organ sau în aceeași parte a
  carcasei, numai organul afectat sau această parte a carcasei și
  ganglionii limfatici asociați trebuie să fie declarată improprii
  pentru consumul uman.

  III. LAPTE CRUD
  A) în exploatațiile de animale producătoare
  de lapte.
  B) în unități de procesare a laptelui supuse
  autorizării și/sau înregistrării sanitare
  veterinare.

  III. MASURI LAPTE CRUD
  A.1. Laptele provenit de la vacile cu reacții pozitive sau
  dubioase la testul unic (TU) în perioadă de 42 zile până la
  efectuarea testului comparativ simultan (TCS) nu va fi utilizat
  în consum uman.
  A.2. Laptele provenit de la animalele care nu prezintă semne
  clinice de boală și nu au dat reacții pozitive la testele de
  tuberculinare, provenite din exploatații care nu sunt oficial
  libere de tuberculoză poate fi livrat pentru procesare, cu
  acordului scris al DSVSA, în vederea obținerii de produse
  lactate, cu condiția să fie supus unui tratament termic care să
  dea o reacție negativă la testul fosfatazei alcaline.
  A.3. Livrarea laptelui crud din fermele/exploatațiile de animale
  producătoare de lapte care nu sunt oficial libere de tuberculoză,
  în vederea procesării în conformitate cu prevederile lit. A.2.,
  se realizează numai după obținerea acordului scris din partea
  DSVSA pe a cărei rază teritorială se găsește ferma/exploatația
  de animale.
  B.1. Laptele provenit de la vacile cu reacții pozitive sau
  dubioase la TU (în perioadă de 42 zile până la efectuarea TCS) nu
  va fi recepționat și admis la procesare în unitățile supuse
  înregistrării sanitare veterinare (centrele de prelucrare a
  laptelui) și în unitățile de procesare autorizate sanitar-
  veterinar.
  B.2. Procesarea în conformitate cu prevederile lit. A.2. a
  laptelui provenit de la animalele care nu prezintă semne clinice
  de boală și nu au dat reacții pozitive la testele de
  tuberculinare, din exploatații care nu sunt oficial libere de
  tuberculoză, se realizează numai după obținerea acordului scris
  din partea DSVSA pe a cărei rază teritorială căreia se găsește
  unitatea autorizată sanitar-veterinar.

  8.

  ESCHERICHIA COLI
  VEROTOXIGENĂ

  I. ANIMALE VII
  Bovinele și ovinele se supun examenului ante
  mortem în unități de tăiere autorizate
  sanitar-veterinar, de către medici veterinari
  oficiali sau de către personalul auxiliar
  oficial.
  II. CARNE
  a) Recoltarea de probe de pe suprafața
  carcaselor de bovine și ovine, după toaletare,
  dar înainte de răcirea carcaselor, pentru
  testarea E. coli verotoxigene (VTEC), de către
  medici veterinari oficiali, din abatoare,
  conform programului specific pentru
  monitorizarea prevalenței E. coli verotoxigene
  (VTEC), elaborat de ANSVSA.
  b) Recoltarea de probe de carne tocată de
  bovine și ovine, probe de carne tocată tocată
  amestec, care conține carne de bovine și/sau
  ovine, precum și probe de carne preparată de
  bovine și ovine, de către medici veterinari
  oficiali, din rețeaua de desfacere cu
  amănuntul, conform programului specific pentru
  monitorizarea prevalenței E. verotoxigene
  (VTEC) elaborat de ANSVSA.

  I. ANIMALE VII (bovine)
  Supraveghere prin examene de laborator - a se vedea prevederile
  Capitolului I din Anexa nr. 1.
  II. CARNE
  1. Se recoltează probe de pe suprafața carcaselor de bovine și
  ovine, după toaletare, dar înainte de răcirea carcaselor.
  Recoltarea de probe este efectuată de către medicii veterinari
  oficiali din abatoare, iar analiza acestora se efectuează în
  cadrul IISPV, conform programului specific elaborat de ANSVSA.
  2. Se recoltează probe de carne tocată de bovine și ovine,
  probe de carne tocată tocată amestec, care conține carne de
  bovine și/sau ovine, precum și probe de carne preparată de
  bovine și ovine.
  Recoltarea de probe este efectuată de către medicii veterinari
  oficiali din cadrul DSVSA și analiza acestora se efectuează în
  cadrul IISPV, conform programului specific elaborat de către
  ANSVSA.
  Tulpinile de E. coli verotoxigene (VTEC) trebuie stocate la
  IISPV pentru confirmare și colecție.
  III. MĂSURI
  Carne
  1. În cazul izolării E. coli verotoxigene (VTEC) în probele
  recoltate de pe suprafața carcaselor de bovine și ovine, la
  nivelul abatoarelor, carnea și organele vor fi supuse
  tratamentului termic înainte de a fi consumate, nefiind supuse
  restricțiilor sanitare veterinare.
  2. În cazul izolării E. coli verotoxigene (VTEC), carnea tocată
  de bovine și ovine, carnea tocată tocată amestec, care conține
  carne de bovine și/sau ovine, precum și carnea preparată de
  bovine și ovine se confiscă și denaturează.
  3. Medicul veterinar oficial controlează prin supraveghere/
  monitorizare/recoltare de probe: respectarea bunelor practici de
  fabricație și igienă, a programului HACCP în toate unitățile de
  abatorizare bovine și în mod special a formulelor de tratament
  termic în toate unitățile de procesare și alimentație publică;
  evitarea contaminării carcaselor cu fecale în abatoarele de
  bovine, ovine și caprine; respectarea măsurilor de prevenire a
  contaminării încrucișate în toate unitățile de procesare,
  alimentație publică și în mod special contaminarea post
  tratament termic a alimentelor gata preparate pentru consum cu
  termene de valabilitate lungi; evitarea contaminării prin
  manipularea de către personalul angajat a alimentelor gata
  preparate pentru consum în unitățile de alimentație publică.  III. LAPTE CRUD ȘI PRODUSE DIN LAPTE
  Recoltarea de probe de lapte crud provenit de
  la bovine, ovine, caprine, din laptele
  termizat precum și din produsele lactate
  obținute din lapte crud sau lapte termizat de
  către medici veterinari oficiali, din rețeaua
  de desfacere cu amănuntul, conform programului
  specific pentru monitorizarea prevalenței
  E. verotoxigene (VTEC)
  IV. ALTE PRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ
  Recoltarea de probe din diferitele categorii
  de produse de origine animală de către medici
  veterinari oficiali, din rețeaua de desfacere
  cu amănuntul, conform programului specific
  pentru monitorizarea prevalenței
  E. verotoxigene (VTEC)

  IV. LAPTE CRUD ȘI PRODUSE DIN LAPTE
  1. Se recoltează probe din laptele crud, lapte care a fost supus
  uni tratament termic inferior pasteurizării precum și din
  produsele lactate obținute din lapte crud sau lapte care a fost
  supus uni tratament termic inferior pasteurizării.
  2. Locurile de recoltare a laptelui crud și a produselor din
  lapte sunt reprezentate de ferme de animale, centre de colectare
  a laptelui, dozatoare, unități de procesare a laptelui crud,
  centre de prelucrare a laptelui, unități de vânzare cu amănuntul.
  3. Recoltarea de probe este efectuată de către medicii veterinari
  oficiali din cadrul DSVSA și CSVSA, probe ce vor fi transmise
  spre analiza în cadrul IISPV, conform programului specific
  elaborat de către ANSVSA.
  V. MĂSURI
  În cazul în care ca urmare a efectuării analizelor de laborator
  se izolează E. coli verotoxigene (VTEC), se dispun următoarele
  măsuri:
  a) laptele crud și produsele din lapte care sunt destinate
  comercializării către consumatorul final, vor fi retrase de pe
  piață, declarate improprii consumului uman, fiind direcționate
  spre neutralizare;
  b) în cazul în care laptele crud sau produsele din lapte crud
  sunt destinate procesării într-o unitate de procesare autorizată
  sanitar veterinar, acestea vor fi în mod obligatoriu tratate
  termic printr-un procedeu care să asigure distrugerea E. coli
  verotoxigene (VTEC);
  c) aplicarea în unitățile de unde au fost recoltate probele a
  tuturor măsurilor de curățenie și igienizare specifice, inclusiv
  la nivelul fermelor de animale prin îmbunătățirea condițiilor
  generale de igiena mulsului și dispunerea după caz a
  suspendării/interzicerii activității.
  VI. ALTE PRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ DIN CARE SE POATE IZOLA
  E. COLI VEROTOXIGENE (VTEC)
  În cazul în care ca urmare a efectuării analizelor de laborator
  se izolează E. coli verotoxigene (VTEC) se dispun următoarele
  măsuri:
  a) produsele alimentare gata pentru consum vor fi retrase de la
  comercializare și vor fi declarate improprii consumului uman
  fiind direcționate spre neutralizare;
  b) în cazul în care se identifică produse de origine animală ce
  nu sunt gata pentru consum, acestea se vor dirija în vederea
  procesării într-o unitate de procesare autorizată sanitar
  veterinar și vor fi supuse fi în mod obligatoriu tratamentului
  termic printr-un procedeu care să asigure distrugerea E. coli
  verotoxigene (VTEC);
  c) aplicarea în unitățile de unde au fost recoltate probele a
  tuturor măsurilor de curățenie și igienizare specifice, inclusiv
  la nivelul unităților de vânzare cu amănuntul și dispunerea după
  caz a suspendării/interzicerii activității.

  9.

  RABIA

  I. ANIMALE VII
  Bovinele, ovinele, caprinele, ecvinele și
  vânatul sălbatic se supun examenului ante
  mortem în unități de tăiere autorizate
  sanitar-veterinar de către medici veterinari
  oficiali sau de către personalul auxiliar
  oficial.
  II. CARCASE
  Inspecția post - mortem a carcaselor precum
  și recoltarea de probe se efectuează în
  unități de tăiere autorizate sanitar-
  veterinar, de către medici veterinari
  oficiali sau de către personalul auxiliar
  oficial.

  I. ANIMALE VII - bovinele, ovinele, caprinele, ecvinele, vânatul
  sălbatic
  Supraveghere - a se vedea Capitolul I din Anexa nr. 1.
  II. CARNE ȘI ORGANE
  Se prelevează capul întreg pentru examen virusologic,
  inclusiv bioprobă și histologic.
  Diagnostic diferențial EST, Aujeszky și Listeria, conform
  Capitolului I din Anexa nr. 1.
  III. MĂSURI
  a) în cazul în care au existat semne clinice de turbare sau
  au trecut mai mult de 6 zile de la mușcătura infectantă se
  declară impropriu consumului uman animalul în întregime;
  b) în cazul în care animalele au fost tăiate după mai puțin
  de 6 zile de la mușcătură, fără semne clinice de turbare, se
  declară impropriu consumului uman locul mușcăturii, capul și
  coloana vertebrală;
  c) Restul cărnii și subproduselor comestibile se livrează
  pentru consum uman, fără restricții.

  10.

  BOTULISMUL

  I. ANIMALE VII
  Bovinele, ovinele, caprinele, porcinele și
  leporidele se supun inspecției ante - mortem
  în unități de tăiere autorizate sanitar-
  veterinar, de către medici veterinari oficiali
  sau de către personalul auxiliar oficial.
  II. CARNE și ORGANE - bovine, ovine, caprine,
  porcine și leporide
  Inspecția post - mortem a carcaselor se
  efectuează în unități de tăiere autorizate
  sanitar-veterinar, de către medici veterinari
  oficiali sau de către personalul auxiliar
  oficial.
  III. Produse din carne, lapte, peste sau
  produse compuse în recipienți ermetic
  închiși
  Controlul organoleptic al recipienților în
  vederea identificării eventualelor
  modificări ulterioare obținerii, verificarea
  închiderii acestora, termostatarea, de
  către medicii veterinari oficiali.
  Controlul modului în care sunt respectați și
  monitorizați parametrii de tratament termic
  etc., de către medicii veterinari oficiali.

  I. ANIMALE VII - bovinele, ovinele, caprinele, porcinele și
  leporide
  Supraveghere specii receptive - a se vedea Capitolul I din
  Anexa nr. 1.
  II. CARNE, ORGANE ȘI PRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ
  În caz de suspiciune se recoltează probe din loturile de produse
  de origine animală.
  Determinarea prezenței toxinei botulinice în probe se face prin
  bioprobă pe șoareci și testele imunologice ELISA, RIA.
  III. MĂSURI
  1. În cazul în care este diagnosticată boala, carnea se declară
  improprie consumului uman;
  2. În cazul în care se identifică prezența toxinei botulinice
  în produse de origine animală, acestea se distrug;
  3. DSVSA au obligația de a notifica la ANSVSA toate situațiile
  de suspiciune și confirmare a cazurilor de botulism sau orice
  situație în care se depistează toxina botulinică, în alimente
  de origine animală sau furaje, în vederea luării măsurilor
  preventive, precum și de a efectua investigațiile
  epidemiologice pentru a elimina sursa de infecție sau
  contaminare;
  4. Medicul veterinar oficial va controla prin supraveghere/
  monitorizare/recoltare de probe:
  a) respectarea bunelor practici de fabricație și igienă, a
  programului HACCP și în mod special a formulelor de tratament
  termic, durata, presiunea și temperatura de sterilizare și/sau
  pasteurizare în toate unitățile de procesare carne, lapte,
  pește;
  b) respectarea măsurilor de prevenire a contaminării
  încrucișate în toate unitățile de procesare, alimentație
  publică;
  c) identificarea și eliminarea conservelor și semiconservelor
  bombate sau alte defecte fizice, cu modificări senzoriale ca
  urmare a controlului oficial în unitățile de procesare,
  depozitare și comercializare.

  11.

  LEPTOSPIROZĂ

  I. ANIMALE VII
  Bovinele, cabalinele și porcinele se supun
  inspecției ante - mortem în unități de tăiere
  autorizate sanitar-veterinar, de către medici
  veterinari oficiali sau de către personalul
  auxiliar oficial.
  II. CARNE și ORGANE
  Inspecția post - mortem a carcaselor și
  organelor se efectuează în unități de tăiere
  autorizate sanitar-veterinar, de către medici
  veterinari oficiali sau de către personalul
  auxiliar oficial.
  III. LAPTELE

  I. ANIMALE VII - bovine, porcine, cabaline
  Supraveghere serologică prin examene de laborator - a se vedea
  Capitolul I din Anexa nr. 1.
  II. CARNE și ORGANE
  Se prelevează porțiuni de rinichi și ficat de la animalele
  tăiate;
  III. MĂSURI
  1. Carnea și organele:
  a) Se declară improprii consumului uman în totalitate carcasele
  icterice, marasmatice sau cu modificări importante ale
  musculaturii;
  b) Se sterilizează prin fierbere sau autoclavare în cazul
  prezenței leziunilor degenerative numai în ficat și a examenului
  bacteriologic pozitiv;
  c) Grăsimea se dă în consum după topire, iar glandele endocrine
  și sângele se confiscă;
  d) Pieile se prelucrează prin sărare uscată și se livrează după
  14 zile.
  2. Medicul veterinar oficial va controla prin supraveghere/
  monitorizare/recoltare de probe:
  a) Respectarea bunelor practici de fabricație și igienă și a
  programului HACCP în toate unitățile de procesare și alimentație
  publică;
  b) Evitarea contaminării carcaselor cu excreții de la speciile
  receptive prin utilizarea de tehnici de tăiere și inspecție
  adecvate care includ protejarea vezicii urinare și a rinichilor;
  c) îndepărtarea și eliminarea în condiții de siguranță a
  excrețiilor de la speciile receptive, din boxele de așteptare;
  d) Evitarea contaminării surselor de apă potabilă cu excreții
  provenite de la speciile receptive;
  e) Respectarea programelor DDD în toate unitățile de procesare,
  precum și în unitățile de alimentație publică;
  În toate cazurile se vor lua măsuri de protecție a personalului
  operator care intra în contact cu animalele vii destinate
  abatorizării și/sau carcase.
  3. Laptele:
  a) Respectarea igienei mulsului;
  b) Evitarea contaminării cu excreții provenite de la animalele
  receptive.

  12.

  TUBERCULOZA (alta
  decât cea produsă de
  Mycobacterium bovis)

  I. ANIMALE VII
  Porcinele, ovinele, cabalinele și păsările se
  supun examenului ante mortem în unități de
  tăiere autorizate sanitar-veterinar de către
  medici veterinari oficiali sau de către
  personalul auxiliar oficial.
  II. CARNE și ORGANE
  1. porcine, ovine, cabaline
  a) Inspecția post - mortem a carcaselor și
  organelor se efectuează în unități de tăiere
  autorizate sanitar-veterinar, de către medici
  veterinari oficiali sau de către personalul
  auxiliar oficial.
  b) La inspecția post - mortem se examinează
  inclusiv ganglionii limfatici ai capului și
  organelor.
  c) în cazul în care nu s-au constatat semne
  clinice specifice la examenul ante mortem,
  animalele se dirijează la tăiere în condiții
  normale, în caz contrar animalele se
  dirijează la tăiere în partidă separată.
  2. păsări
  Pasările se supun inspecției post - mortem
  individuale după tăiere, prin examinarea
  carcasei și organelor.

  I. ANIMALE VII - porcine, ovine, cabaline, păsări
  Supraveghere - a se vedea Capitolul I din Anexa nr. 1.
  II. CARNE și ORGANE
  1. porcine, ovine, cabaline:
  a) în cazul suspiciunii de TBC se recoltează probe de organe cu
  leziuni și ganglioni limfatici aferenți în vederea examinării
  bacteriologice și histologice, după caz, conform normelor
  sanitare veterinare;
  b) în lipsa organelor afectate se recoltează numai ganglionii
  limfatici cu leziuni.
  2. păsări: în caz de suspiciune se recoltează carcase întregi
  și organe cu leziuni (ficat, splină).
  III. MĂSURI
  1. porcine, ovine, cabaline:
  măsurile de abator la carne și organe se aplică în funcție de
  localizarea și extinderea leziunilor și în conformitate cu
  prevederile normelor sanitare veterinare în vigoare.
  2. păsări:
  Măsurile de abator pentru carne și organe se aplică în funcție
  de localizarea și extinderea leziunilor.
  Se declară improprii consumului uman carcasele și organele în
  caz de:
  a) infecție generalizată;
  b) leziuni pe organe însoțite de cahexie și infiltrații în
  musculatură.
  În cazurile în care carcasa nu prezintă modificări, dar există
  leziuni pe organe se confiscă organele cu leziuni, iar carnea se
  admite în consum după sterilizare prin fierbere.

  13.

  YERSINIOZA

  I. ANIMALE VII
  Porcinele se supun inspecției ante - mortem în
  unități de tăiere autorizate sanitar-veterinar
  de către medici veterinari oficiali sau de
  către personalul auxiliar oficial.
  II. CARNE
  1. Inspecția post - mortem a carcaselor și
  organelor de porcine se efectuează în unități
  de tăiere autorizate sanitar-veterinar, de
  către medici veterinari oficiali sau de către
  personalul auxiliar oficial.

  I. ANIMALE VII - porcine:
  Supraveghere anatomopatologică și de laborator - a se vedea
  Capitolul I din Anexa nr. 1.
  II. LA NIVELUL ABATOARELOR
  1. Medicul veterinar oficial va controla prin supraveghere/
  monitorizare/recoltare de probe:
  a) respectarea bunelor practici de fabricație și igienă, a
  programului HACCP și în mod special a formulelor de tratament
  termic în toate unitățile de procesare a cărnii de porc;
  b) prevenirea contaminării în abator prin utilizarea de tehnici
  de tăiere adecvate care includ protejarea rectului cu pungă de
  plastic;
  c) respectarea măsurilor de prevenire a contaminării încrucișate
  în toate unitățile de procesare, alimentație publică și în mod
  special contaminarea post tratament termic a alimentelor gata
  preparate pentru consum cu termen lung de valabilitate;
  d) evitarea contaminării prin manipularea de către personalul
  angajat a alimentelor gata preparate pentru consum în unitățile
  de alimentație publică.

  14.

  ANISAKIDOZA ȘI ALTE
  PARAZITOZE LA PEȘTI

  1. Fiecare lot de pește, icrele și lapții se
  supun examenului prin inspecție vizuală.
  2. Se prelevează probe reprezentative din
  fiecare lot de pește, icre și lapți.

  I. Înainte de prelucrare sau comercializare, loturile de pește,
  icrele și lapții sunt supuse inspecției vizuale randomizate de
  către medici veterinari oficiali sau de către personalul auxiliar
  oficial în vederea depistării și îndepărtării paraziților
  vizibili cu ochiul liber.
  II. MĂSURI
  Medicul veterinar oficial va controla prin supraveghere/
  monitorizare/recoltare de probe modul în care se prelucrează
  peștele, icrele și lapții:
  a) peștele parazitat sau părțile parazitate din acesta nu vor fi
  comercializate pentru consum uman;
  b) peștele întreg la care au fost evidențiate formațiuni
  parazitare doar la nivelul viscerelor și care pot fi îndepărtate
  în totalitate, se dirijează la procesare sub supraveghere
  sanitară veterinară într-o unitate autorizată sanitar-veterinar
  care dispune de facilitați pentru îndepărtarea eficientă a
  părților parazitate și în care sunt respectate condițiile de
  igienă pentru evitarea posibilităților de contaminare;
  c) peștele întreg la care au fost evidențiate formațiuni
  parazitare la nivelul musculaturii sau la nivelul musculaturii
  și a viscerelor se declară impropriu pentru consum uman și nu se
  acceptă valorificarea acestuia pentru consumul uman.

  15.

  CISTICERCOZA

  I. ANIMALE VII
  Bovinele, ovinele și porcinele se supun
  inspecției ante - mortem în unități de tăiere
  autorizate sanitar-veterinar, de către medici
  veterinari oficiali sau de către personalul
  auxiliar oficial.
  II. CARNE ȘI ORGANE
  1. Carnea proaspătă provenită de la animale
  receptive se supune inspecției post - mortem
  imediat după tăiere.
  2. Inspecția post - mortem carcaselor se
  efectuează în unități de tăiere autorizat
  sanitar-veterinar, de către medici
  veterinari oficiali sau de către personalul
  auxiliar oficial.

  I. ANIMALE VII - bovinele, ovinele, porcinele
  Supravegherea prin examene de laborator - a se vedea Capitolul I
  din Anexa nr. 1.
  II. CARNE ȘI ORGANE
  Se examinează fiecare carcasă de bovine, ovine, porcine destinată
  consumului uman.
  III. MĂSURI
  1. Carnea și organele infestate trebuie să fie declarate
  improprii pentru consumul uman, cu următoarele precizări:
  a) în cazul infestației generalizate sau dacă musculatura
  prezintă modificări senzoriale carnea și organele se declară
  improprii consumului uman;
  b) în cazul infestației localizate, porțiunile infestate se
  confiscă, iar restul cărnii se poate pune în consum condiționat
  după tratament termic prin fierbere sau prin congelare, atunci
  când caracterele senzoriale ale cărnii, organelor și
  subproduselor sunt normale;
  c) grăsimea de porc se topește la 100°C după care se poate
  utiliza pentru consum;
  d) masa gastrointestinală se poate utiliza în procesare fără
  restricții, dacă nu prezintă chiști.
  2. Medicul veterinar oficial va controla prin supraveghere/
  monitorizare/recoltare de probe:
  a) respectarea bunelor practici de fabricație și igienă, a
  programului HACCP și în mod special a formulelor de tratament
  termic în toate unitățile de procesare carne roșie;
  b) respectarea programelor DDD în toate unitățile de procesare
  și alimentație publică;
  c) interzicerea prezenței câinilor în abatoare.

  16.

  ANTRAXUL (B-051)

  I. ANIMALE VII
  Bovinele, ovinele, caprinele, cabalinele și
  porcinele se supun inspecției ante - mortem în
  unități de tăiere autorizate sanitar-veterinar
  de către medici veterinari oficiali sau de
  către personalul auxiliar oficial.
  II. CARNE și ORGANE
  Inspecția post - mortem a carcaselor se
  efectuează în unități de tăiere autorizate
  sanitar-veterinar, de către medici veterinari
  oficiali sau de către personalul auxiliar
  oficial.

  I. ANIMALE VII - bovinele, ovinele, caprinele, cabalinele,
  porcinele:
  Supraveghere anatomopatologică și de laborator pentru speciile
  receptive - a se vedea Capitolul I din Anexa nr. 1.
  II. MĂSURI:
  a) animalele clinic sănătoase, provenind din loturi în care au
  existat cazuri de antrax, se dirijează la abator pentru
  sacrificare în partidă separată;
  b) în forma localizată la porci (glosantrax), animalele sunt
  izolate sub restricții și se recoltează porțiuni de splină,
  ganglioni limfatici și os lung nedeschis;
  c) în toate situațiile în care se suspicionează o formă de
  antrax în abator trebuie suspendate toate activitățile până la
  confirmarea diagnosticului;
  d) în cazul în care se depistează un caz pozitiv de antrax toate
  carcasele contaminate trebuie distruse și îndepărtate în
  condiții de siguranță;
  e) reluarea activității se poate face numai după efectuarea unei
  dezinfecții severe astfel încât agentul chimic utilizat să
  rămână în contact timp de 8 ore cu suprafețele supuse
  dezinfecției;
  f) în toate situațiile în care se suspicionează sau se confirmă
  o formă de antrax, se iau măsuri de prevenire a transmiterii la
  om/personalul operator și a contaminării mediului de lucru.

  (la 30-08-2018, Numărul curent 2, Secțiunea 1, Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 124 din 22 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 30 august 2018 )
  Conform Ordinului președintelui ANSVSA nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare.
  MĂSURILE CARE SE APLICĂ DUPĂ EFECTUAREA CONTROALELOR - COMUNICAREA REZULTATELOR CONTROALELOR:1. Medicul veterinar oficial trebuie să consemneze și să evalueze rezultatele activităților din cadrul controlului.2.
  a) În cazul în care controlului pun în evidență prezența unei boli sau a unei stări patologice care ar putea afecta sănătatea publică sau animală sau ar putea periclita bunăstarea animalelor, medicul veterinar oficial trebuie să informeze operatorul din sectorul alimentar despre aceasta, prin completarea și transmiterea documentului de lanț alimentar în conformitate cu dispozițiile ANSVSA.
  b) În cazul în care problema identificată a apărut în cursul producției primare, medicul veterinar oficial trebuie să informeze despre aceasta medicul veterinar de liberă practică împuternicit responsabil de supravegherea stării de sănătate a animalelor din exploatația de origine, operatorul din sectorul alimentar, DSVSA și după caz, fondul de vânătoare respectiv.
  c) În cazul în care animalele în cauză provin dintr-o crescătorie a unui alt stat membru al Uniunii Europene sau dintr-o țară terță, medicul veterinar oficial trebuie să informeze DSVSA.
  3. Rezultatele controalelor și testărilor vor fi monitorizate în bazele de date ale ANSVSA și DSVSA.4. Medicul veterinar oficial care, în timpul unei inspecții ante - mortem sau post-mortem sau în cursul oricărei alte activități de control, suspectează prezența unui agent infecțios menționat în lista A a Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animală - OIE, este obligat să informeze imediat DSVSA și să ia, împreună cu aceasta, toate măsurile și precauțiile care se impun pentru a împiedica eventuala răspândire a agentului infecțios, în conformitate cu legislația comunitară care se aplică.5. Medicul veterinar oficial care asigură supravegherea sanitară veterinară a abatorului are obligația să întocmească și să transmită către DSVSA, la sfârșitul fiecărei luni, un raport complet privind identificarea zoonozelor ca urmare a efectuării examenelor ante- și post-mortem, în care să fie detaliate măsurile dispuse față de cele constatate, precum și toate informațiile cu privire la identificarea animalului, originea acestuia, etc.


  Secţiunea 2 CONTROLUL OFICIAL ÎN UNITĂȚILE AUTORIZATE SANITAR-VETERINAR

  Nr.
  crt  Categorie
  UNITATEA


  CONDUITA CONTROALELOR OFICIALE

  PRIN AUDIT, VERIFICARE SUPRAVEGHERE,
  MONITORIZARE

  PRIN RECOLTAREA DE PROBE PENTRU EXAMENE DE LABORATOR

  Natura probei


  Frecvența recoltării probelor
  pentru examenele prevăzute la
  Secțiunea 4 din prezentul
  capitol

  Precizări tehnice*)


  I. AUDIT ȘI ÎNCADRARE UNITĂȚI PE GRUPE
  DE RISC***) - medicii veterinari din
  cadrul Serviciului Catagrafie,
  Înregistrare, Evaluare, TRACES, din
  cadrul DSVSA

  II. Supraveghere, inspecție - medicii
  veterinari oficiali din cadrul CSVSA
  și medicii veterinari oficiali din
  cadrul unităților, conform Ordinului
  președintelui ANSVSA nr. 64/2007
  pentru aprobarea Normei sanitare
  veterinare privind organizarea și
  desfășurarea activității de control
  oficial sanitar-veterinar efectuat de
  către personalul de specialitate în
  unitățile care produc alimente de
  origine animală, cu modificările și
  completările ulterioare.

  Categ. III

  Categ. II

  Categ. I

  Categ. III

  Categ. II

  Categ. I

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  1.


  Unități cu
  activitate
  generală
  a) Depozit
  frigorific


  I. Semestrial

  Anual

  O dată la
  doi ani
  Produse depozitate
  care necesită
  regim termic

  O dată pe
  semestru
  pentru
  fiecare
  categorie
  de produse


  O dată pe
  an pentru
  fiecare
  categorie
  de produse  O dată la
  doi ani
  pentru
  fiecare
  categorie
  de produse


  1.** Recoltarea de
  probe se efectuează
  de către DSVSA în
  scop bine determinat
  în cadrul contro-
  lului oficial, în
  vederea verificării
  siguranței produsu-
  lui și a conformi-
  tății alimentului cu
  criteriile de
  siguranță și de
  igienă a procesului
  tehnologic de
  fabricație, prevă-
  zute în Regula-
  mentul (CE)
  nr. 2073/2005, cu
  amendamentele
  ulterioare, după
  cum urmează:
  a) verificarea
  siguranței produ-
  sului și, respectiv,
  a conformității
  alimentului din
  punct de vedere
  microbiologic cu
  criteriile de
  siguranță prevăzute
  în Regulamentul (CE)
  nr. 2073/2005, cu
  amendamentele
  ulterioare;
  b) verificarea
  siguranței produsu-
  lui și, respectiv, a
  conformității
  alimentului din
  punct de vedere
  microbiologic cu
  criteriile de sigu-
  ranță care nu sunt
  prevăzute de
  legislația comuni-
  tară, dar care sunt
  cuprinse în
  legislația națională
  c) obținerea de
  informații privind
  statusul micro-
  biologic a unor
  alimente comerciali-
  zate pe piață;
  d) verificarea
  criteriilor de
  igienă a procesului
  prevăzute în
  Regulamentul (CE)
  nr. 2073/2005, cu
  amendamentele
  ulterioare și a
  sistemului de
  proceduri și progra-
  me implementate de
  către operatorii cu
  activitate în
  domeniul alimentar
  în vederea asigură-
  rii siguranței
  alimentelor
  (proceduri de bune
  practici de igienă
  și producție,
  program HACCP,
  sistem de trasabili-
  tate, proceduri de
  retragere/rechemare,
  evitarea contamină-
  rii încrucișate și/
  sau a contaminării
  post - tratament
  termic);
  e) verificarea
  conformității
  alimentului/lotului/
  loturilor
  suspicionate
  f) dezvoltarea
  investigațiilor în
  cursul anchetelor de
  toxiinfecții
  alimentare,
  reclamațiilor,
  sesizărilor;
  g) obținerea de
  informații cu
  privire la noi
  hazarde, rezultate
  în urma evaluării
  riscului.
  2. În cazul în care
  în urma controlului
  se suspicionează sau
  se constată o
  neconformitate care
  necesită investi-
  gații de laborator
  recoltarea de probe
  va fi însoțită
  întotdeauna și de o
  notă de control, în
  care autoritatea
  sanitară veterinară
  locală va înscrie
  rezultatul
  controlului oficial
  și va argumenta
  scopul recoltării.
  3. Recoltarea de
  probe de către
  autoritatea sanitară
  veterinară locală se
  realizează plani-
  ficat în baza unei
  strategii stabilite
  de către DSVSA, care
  trebuie să urmă-
  rească obținerea de
  informații - date
  comparabile, nece-
  sare autorității
  sanitare veterinare
  locale. În
  stabilirea
  strategiei de
  recoltare DSVSA
  trebuie să țină cont
  de următoarele
  principii de:
  a) recoltare
  randomizată și
  reprezentativă
  pentru lot;
  b) recoltare
  selectivă - când se
  adresează unor
  categorii de
  alimente cu risc
  înalt (în baza
  informațiilor,
  investigațiilor și a
  experienței
  anterioare);
  c) recoltare în caz
  de suspiciune - care
  se bazează pe o
  analiză și o
  experiență privind
  lotul și
  circumstanțele
  recoltării (de
  exemplu, recoltarea
  efectuată ca parte a
  investigației în
  focarele de TIA, sau
  în timpul unei
  evaluări a
  programului HACCP în
  urma cărora se
  constată deficiențe
  care afectează
  siguranța
  produsului), în
  scopul obținerii de
  date relevante, al
  monitorizării și al
  supravegherii
  corespunzătoare a
  riscului
  microbiologic pe
  întreg lanțul
  alimentar, DSVSA
  trebuie să țină cont
  în elaborarea
  strategiei de
  recoltare ca
  frecvența și
  procedura de
  recoltare să se
  aleagă în funcție de
  tipul de microorga-
  nism sau toxină și
  tipul de aliment
  implicat (perisabil,
  stabil).**

  II. Lunar

  Trimestrial

  Semestrial

  b) Unitate
  de
  reambalare
  I. Trimestrial

  Semestrial

  Anual

  Produse alimentare
  de origine animală

  O dată pe
  semestru
  pentru
  fiecare
  categorie
  de produse
  reambalate

  O dată pe
  an pentru
  fiecare
  categorie
  de produse
  reambalate

  O dată la
  doi ani
  pentru
  fiecare
  categorie
  de produse
  reambalate

  II. Lunar
  Trimestrial
  Semestrial
  c) Piață
  angro
  I. Semestrial

  Anual

  18 luni

  Produse expuse la
  vânzare
  O dată pe
  semestru
  pentru
  fiecare
  categorie
  de produse

  O dată pe
  an pentru
  fiecare
  categorie
  de produse

  O dată la
  18 luni
  pentru
  fiecare
  categorie
  de produse

  II. Săptămânal  Lunar  Trimestrial  2.

  Carne de
  ungulate
  domestice  a) Abator


  I. Lunar


  II. Permanent  Trimestrial


  Permanent  Semestrial


  Permanent  Probe de pe
  suprafața
  carcaselor de
  bovine, ovine,
  caprine, cabaline,
  porcine pentru
  testarea
  Salmonella spp.,
  conform prevede-
  rilor Secțiunii 1
  nr. crt. 5 și
  Secțiunii 4 lit.B
  din prezentul
  capitol.

  O dată pe
  lună
  conform
  reglemen-
  tărilor UE
  în vigoare
  sau pro-
  gramelor
  specifice
  aplicate
  suplimen-
  tar în
  cazul
  unităților
  autorizate
  pentru
  export în
  țări terțe

  O dată pe
  trimestru
  conform
  reglementă
  rilor
  Uniunii
  Europene
  în vigoare
  sau pro-
  gramelor
  specifice
  aplicate
  suplimen-
  tar în
  cazul
  unităților
  autorizate
  pentru
  export în
  țări terțe  O dată pe
  semestru
  pentru
  fiecare
  categorie
  de organe
  comesti-
  bile
  destinată
  comercia-
  lizării
  către
  consuma-
  torul
  final, pe
  specii.


  O dată pe
  semestru
  conform
  reglemen-
  tărilor
  Uniunii
  Europene
  în vigoare
  sau pro-
  gramelor
  specifice
  aplicate
  suplimen-
  tar în
  cazul
  unităților
  autorizate
  pentru
  export în
  țări terțe

  O dată pe
  lună,
  conform
  reglemen-
  tărilor
  Uniunii
  Europene
  în vigoare
  în baza
  programu-
  lui speci-
  fic
  elaborat
  de
  ANSVSA****

  O dată pe
  lună con-
  form pro-
  gramelor
  specifice
  aplicate
  suplimen-
  tar în
  cazul
  unităților
  autorizate
  pentru
  export în
  Statele
  Unite ale
  Americii

  b) Unitate
  de
  tranșare  I. Lunar

  Trimestrial

  Semestrial

  Carne tranșată

  O dată pe
  trimestru
  pentru
  fiecare
  categorie
  de carne
  tranșată
  destinată
  comercia-
  lizării
  către
  consuma
  torul
  final, pe
  specii.  O dată pe
  semestru
  pentru
  fiecare
  categorie
  de carne
  tranșată
  destinată
  comercia-
  lizării
  către
  consuma-
  torul
  final, pe
  specii.  O dată pe
  an pentru
  fiecare
  categorie
  de carne
  tranșată
  destinată
  comercia-
  lizării
  către
  consuma-
  torul
  final, pe
  specii.
  II. Permanent  Permanent  Permanent  3.


  Carne de
  pasăre și
  de
  lagomorfe  a) Abator


  I. Lunar

  Trimestrial

  Semestrial

  Probe de piele
  recoltate din zona
  gâtului de la
  carcase de pasăre
  (broileri și
  curcani) pentru
  testarea
  Salmonella spp.,
  conform
  prevederilor
  Secțiunii 1 nr.
  crt. 5 și
  Secțiunii 4
  lit. B din
  prezentul capitol.

  O dată pe
  trimestru,
  conform
  reglemen-
  tărilor
  Uniunii
  Europene
  în vigoare
  în baza
  progra-
  mului
  specific
  elaborat
  de
  ANSVSA****

  O dată pe
  trimestru,
  conform
  reglemen-
  tărilor
  Uniunii
  Europene
  în vigoare
  în baza
  progra-
  mului
  specific
  elaborat
  de
  ANSVSA****

  O dată pe
  trimestru,
  conform
  reglemen-
  tărilor UE
  în vigoare
  în baza
  programu-
  lui
  specific
  elaborat
  de
  ANSVSA****


  II. Permanent
  Permanent
  Permanent
  b) Unitate
  de
  tranșare
  I. Lunar

  Trimestrial

  Semestrial

  Carne tranșată


  O dată pe
  trimestru
  pentru
  fiecare
  categorie
  de carne
  tranșată
  destinată
  comercia-
  lizării
  către
  consuma-
  torul
  final, pe
  specii.

  O dată pe
  semestru
  pentru
  fiecare
  categorie
  de carne
  tranșată
  destinată
  comercia-
  lizării
  către
  consuma-
  torul
  final, pe
  specii.

  O dată pe
  an pentru
  fiecare
  categorie
  de carne
  tranșată
  destinată
  comercia-
  lizării
  către
  consuma-
  torul
  final, pe
  specii.

  II. Permanent
  Permanent
  Permanent
  4.

  Carne de
  vânat de
  crescăto-
  rie


  a) Abator
  I. Lunar

  Trimestrial

  Semestrial

  Carne de vânat de
  crescătorie  O dată pe
  lună
  pentru
  fiecare
  specie

  O dată pe
  trimestru
  pentru
  fiecare
  specie

  O dată pe
  semestru
  pentru
  fiecare
  specie

  II. Permanent


  Permanent


  Permanent


  b) Unitate
  de
  tranșare a
  cărnii de
  vânat de
  crescă-
  torie

  I. Lunar

  Trimestrial

  Semestrial

  Carne tranșată  O dată pe
  trimestru
  pentru
  fiecare
  specie
  intrată la
  tranșare
  și o dată
  pe tri-
  mestru din
  carnea
  tranșată

  O dată pe
  semestru
  pentru
  fiecare
  specie
  intrată la
  tranșare
  și o dată
  pe semes-
  tru din
  carnea
  tranșată

  O dată pe
  an pentru
  fiecare
  specie
  intrată la
  tranșare
  și o dată
  pe an din
  carnea
  tranșată


  II. Permanent

  Permanent

  Permanent

  5.


  Carne de
  vânat
  sălbatic
  a) Unitate
  care mani-
  pulează
  carnea de
  vânat
  sălbatic

  I. Lunar

  Trimestrial

  Semestrial

  Carne Și organe

  O dată pe
  trimestru
  pentru
  fiecare
  categorie
  de produse

  O dată pe
  semestru
  pentru
  fiecare
  categorie
  de produse

  O dată pe
  an pentru
  fiecare
  categorie
  de produse

  II. Permanent  Permanent  Permanent  b) Unitate
  de
  tranșare a
  cărnii de
  vânat
  sălbatic


  I. Lunar

  Trimestrial

  Semestrial

  Carne tranșată  O dată pe
  semestru
  pentru
  fiecare
  specie și
  categorie
  de carne
  tranșată

  O dată pe
  an pentru
  fiecare
  specie și
  categorie
  de carne
  tranșată

  O dată la
  18 luni
  pentru
  fiecare
  specie și
  categorie
  de carne
  tranșată

  II. Permanent

  Permanent

  Permanent

  6.

  Carne
  tocată,
  carne
  preparată
  și carne
  separată
  mecanic  a) Unitate
  de carne
  tocată

  I. Lunar

  Trimestrial

  Semestrial

  Produse finite  O dată pe
  trimestru
  conform
  prevederi-
  lor
  Regulamen-
  tului (CE)
  nr. 2073/
  2005, cu
  amendamen-
  tele
  ulterioare

  O dată pe
  semestru
  conform
  prevederi-
  lor Regu-
  lamentului
  (CE)
  nr. 2073/
  2005, cu
  amendamen-
  tele
  ulterioare

  O dată pe
  an conform
  prevederi-
  lor Regu-
  lamentului
  (CE) nr.
  2073/2005,
  cu amenda-
  mentele
  ulterioare


  II. Permanent

  Săptămânal

  Lunar

  b) Unitate
  de carne
  preparată

  I. Lunar

  Trimestrial

  Semestrial

  Produse finite  O dată pe
  trimestru
  conform
  prevederi-
  lor
  Secțiunii
  4 din
  prezentul
  capitol și
  ale Regu-
  lamentului
  (CE) nr.
  2073/2005,
  cu amenda-
  mentele
  ulterioare

  O dată pe
  semestru
  conform
  prevederi-
  lor
  Secțiunii
  4 din
  prezentul
  capitol și
  ale Regu-
  lamentului
  (CE) nr.
  2073/2005,
  cu amenda-
  mentele
  ulterioare

  O dată pe
  an conform
  prevede-
  rilor
  Secțiunii
  4 din
  prezentul
  capitol și
  ale Regu-
  lamentului
  (CE) nr.
  2073/2005,
  cu amenda-
  mentele
  ulterioare

  II. Permanent

  Săptămânal

  Lunar

  c) Unitate
  de carne
  separată
  mecanic
  I. Lunar

  Trimestrial

  Semestrial

  Produse finite  O dată pe
  semestru
  pentru
  fiecare
  categorie
  de carne
  separată
  mecanic

  O dată pe
  an pentru
  fiecare
  categorie
  de carne
  separată
  mecanic

  O dată la
  18 luni
  pentru
  fiecare
  categorie
  de carne
  separată
  mecanic

  II. Permanent

  Săptămânal

  Lunar

  7.  Produse
  din carne


  Unitate de
  procesare


  I. Lunar

  Trimestrial

  Semestrial

  Produse finite  O dată pe
  trimestru
  conform
  prevede-
  rilor
  Secțiunii
  4 din
  prezentul
  capitol și
  ale Regu-
  lamentului
  (CE) nr.
  2073/2005,
  cu amenda-
  mentele
  ulterioare

  O dată pe
  semestru
  conform
  prevederi-
  lor
  Secțiunii
  4 din
  prezentul
  capitol și
  ale Regu-
  lamentului
  (CE) nr.
  2073/2005,
  cu amenda-
  mentele
  ulterioare

  O dată pe
  an conform
  prevede-
  rilor
  Secțiunii
  4 din
  prezentul
  capitol și
  ale Regula
  mentului
  (CE) nr.
  2073/2005,
  cu amenda-
  mentele
  ulterioare

  II. Permanent

  Permanent

  Permanent

  8.
  Moluște
  bivalve
  vii


  a) Centru
  de
  colectare


  I. Lunar

  Trimestrial

  Semestrial

  Moluște bivalve
  vii
  Apă de contact


  O dată pe
  trimestru,
  conform
  prevede-
  rilor
  Secțiunii
  4 din
  prezentul
  capitol

  O dată pe
  semestru,
  conform
  prevede-
  rilor
  Secțiunii
  4 din
  prezentul
  capitol

  O dată pe
  an,
  conform
  prevederi-
  lor
  Secțiunii
  4 din
  prezentul
  capitol

  II. Săptămânal


  Lunar


  Trimestrial


  b) Centru
  de
  purificare

  I. Lunar

  Trimestrial

  Semestrial

  Moluște bivalve
  vii
  Apa de contact

  O dată pe
  trimestru

  O dată pe
  semestru

  O dată pe
  an

  II. Săptămânal

  Lunar

  Trimestrial

  9.
  Pește și
  produse
  din
  pescuit

  a) Vas
  fabrică

  Semestrial


  Anual


  La 18 luni


  Pește și produse
  din pescuit

  O dată pe
  semestru
  pe fiecare
  specie,
  conform
  prevederi-
  lor
  Secțiunii
  4 din
  prezentul
  capitol

  O dată pe
  an pe
  fiecare
  specie,
  conform
  prevederi-
  lor
  Secțiunii
  4 din
  prezentul
  capitol

  O dată la
  18 luni pe
  fiecare
  specie,
  conform
  prevederi-
  lor
  Secțiunii
  4 din
  prezentul
  capitol

  b) Vas
  congelator


  Semestrial  Anual  La 18 luni  Pește și produse
  din pescuit
  congelate

  O dată pe
  semestru
  pe fiecare
  specie

  O dată pe
  an pe
  fiecare
  specie

  O dată la
  18 luni pe
  fiecare
  specie

  c) Unitate
  de produse
  proaspete
  din
  pescuit -
  cherhana
  I. Trimestrial
  Semestrial
  Anual
  Pește și produse
  din pescuit  O dată pe
  semestru
  pentru
  fiecare
  specie

  O dată pe
  an pe
  fiecare
  specie

  O dată la
  18 luni pe
  fiecare
  specie

  II. Săptămânal  Lunar  Trimestrial  Produse proaspete
  din pescuit


  O dată pe
  trimestru
  pentru
  fiecare
  categorie
  de produse
  din
  pescuit
  obținute,
  conform
  prevederi-
  lor
  Secțiunii
  4 din
  prezentul
  capitol

  O dată pe
  semestru
  pentru
  fiecare
  categorie
  de produse
  din
  pescuit
  obținute,
  conform
  prevederi-
  lor
  Secțiunii
  4 din
  prezentul
  capitol

  O dată pe
  an pentru
  fiecare
  categorie
  de produse
  din
  pescuit
  obținute,
  conform
  prevederi-
  lor
  Secțiunii
  4 din
  prezentul
  capitol

  d) Unitate
  de proce-
  sare a
  produselor
  din
  pescuit


  I. Lunar
  Trimestrial
  Semestrial
  Materii prime
  O dată pe
  trimestru
  pentru
  fiecare
  categorie

  O dată pe
  semestru
  pentru
  fiecare
  categorie

  O dată pe
  an pentru
  fiecare
  categorie

  II. Săptămânal

  Lunar

  Trimestrial

  Produse finite

  O dată pe
  trimestru
  pentru
  fiecare
  categorie
  de produse
  obținute,
  conform
  prevederi-
  lor
  Secțiunii
  4 din
  prezentul
  capitol

  O dată pe
  semestru
  pentru
  fiecare
  categorie
  de produse
  obținute,
  conform
  prevederi-
  lor
  Secțiunii
  4 din
  prezentul
  capitol

  O dată pe
  an pentru
  fiecare
  categorie
  de produse
  obținute,
  conform
  prevederi-
  lor
  Secțiunii
  4 din
  prezentul
  capitol

  e) Centru
  de
  colectare
  a peștelui


  I. Trimestrial

  Semestrial

  Anual

  Pește și produse
  din pescuit
  O dată pe
  trimestru
  pentru
  fiecare
  categorie
  de produse
  obținute,
  conform
  prevederi-
  lor
  Secțiunii
  4 din
  prezentul
  capitol

  O dată pe
  semestru
  pentru
  fiecare
  categorie
  de produse
  obținute,
  conform
  prevederi-
  lor
  Secțiunii
  4 din
  prezentul
  capitol

  O dată pe
  an pentru
  fiecare
  categorie
  de produse
  obținute,
  conform
  prevederi-
  lor
  Secțiunii
  4 din
  prezentul
  capitol

  f) Fermă
  de acva-
  cultură cu
  centru de
  colectare
  a peștelui
  integrat  I. Trimestrial

  Semestrial

  Anual

  Pește și produse
  din pescuit
  O dată pe
  trimestru
  pentru
  fiecare
  categorie
  de produse
  obținute,
  conform
  prevederi-
  lor
  Secțiunii
  4 din
  prezentul
  capitol

  O dată pe
  semestru
  pentru
  fiecare
  categorie
  de produse
  obținute,
  conform
  prevederi-
  lor
  Secțiunii
  4 din
  prezentul
  capitol

  O dată pe
  an pentru
  fiecare
  categorie
  de produse
  obținute,
  conform
  prevederi-
  lor
  Secțiunii
  4 din
  prezentul
  capitol

  g) Piață
  de
  licitație  I. Trimestrial

  Semestrial

  Anual

  Produse
  valorificate
  O dată
  semestru
  de la 1%
  dintre
  comerci-
  anți

  O dată
  an de la
  1% dintre
  comerci-
  anți

  O dată la
  18 luni de
  la 1%
  dintre
  comerci-
  anți

  II. Lunar


  Trimestrial


  Semestrial


  10.  Lapte crud
  și produse
  din lapte

  a) Centru
  de
  colectare
  a laptelui
  materie
  primă

  I. Trimestrial

  Semestrial

  Anual

  Lapte crud
  materie primă

  Două
  prelevări
  pe lună
  pentru
  calcul
  mediei
  geometrice
  timp de
  două luni
  consecu-
  tive, în
  perioada
  martie -
  noiembrie,
  la 10% din
  centrele
  de colec-
  tare lapte

  Două
  prelevări
  pe lună
  pentru
  calcul
  mediei
  geometri-
  ce, timp
  de două
  luni
  consecu-
  tive, în
  perioada
  martie -
  noiembrie,
  la 5% din
  centrele
  de colec-
  tare lapte

  Două
  prelevări
  pe lună
  pentru
  calcul
  mediei
  geometrice
  timp de
  două luni
  consecu-
  tive, în
  perioada
  martie -
  noiembrie,
  la 1% din
  centrele
  de colec-
  tare lapte

  II. Lunar
  Trimestrial
  Semestrial
  b) Unitate
  de
  procesare
  a laptelui
  materie
  primă  I. Trimestrial  Semestrial  Anual  Lapte crud de vacă  O dată pe
  trimestru
  înainte de
  procesare

  O dată pe
  semestru
  înainte de
  procesare

  O dată pe
  an înainte
  de
  procesare

  II. Permanent  Săptămânal  Lunar  Produse finite
  Lapte pasteurizat
  pentru determi-
  narea fosfatazei
  alcaline  O dată pe
  lună
  pentru
  fiecare
  categorie
  de produse
  finite
  obținute

  O dată pe
  trimestru
  pentru
  fiecare
  categorie
  de produse
  finite
  obținute

  O dată pe
  semestru
  pentru
  fiecare
  categorie
  de produse
  finite
  obținute

  c) Unitate
  de
  procesare
  a produse-
  lor
  lactate

  I. Trimestrial

  Semestrial

  Anual

  Materie primă
  intrată la
  procesare,
  inclusiv lapte
  pasteurizat,
  produse finite

  O dată pe
  lună
  pentru
  fiecare
  categorie
  în parte

  O dată pe
  trimestru
  pentru
  fiecare
  categorie
  în parte

  O dată pe
  semestru
  pentru
  fiecare
  categorie
  în parte

  II. Săptămânal  Lunar  Semestrial  11.  Ouă și
  produse
  din ouă

  a) Centru
  de amba-
  lare a
  ouălor

  I. Trimestrial

  Semestrial

  Anual

  Ouă  O dată pe
  trimestru


  O dată pe
  semestru


  O dată pe
  an


  II. Săptămânal

  Lunar

  Semestrial

  b) Unitate
  pentru
  producerea
  ouălor
  lichide
  I. Trimestrial

  Semestrial

  Anual

  Ouă și/sau produse
  finite  O dată pe
  trimestru
  pentru ouă
  și/sau
  pentru
  fiecare
  categorie
  de produse
  obținute

  O dată pe
  semestru
  pentru ouă
  și/sau
  pentru
  fiecare
  categorie
  de produse
  obținute

  O dată pe
  an pentru
  ouă și/sau
  pentru
  fiecare
  categorie
  de produse
  obținute

  II. Săptămânal


  Lunar


  Semestrial


  c) Unitate
  de proce-
  sare a
  ouălor

  I. Trimestrial

  Semestrial

  Anual

  Ouă și/sau produse
  finite  O dată pe
  trimestru
  pentru ouă
  și/sau
  pentru
  fiecare
  categorie
  de produse
  obținute

  O dată pe
  semestru
  pentru ouă
  și/sau
  pentru
  fiecare
  categorie
  de produse
  obținute

  O dată pe
  an pentru
  ouă și/sau
  pentru
  fiecare
  categorie
  de produse
  obținute

  II. Săptămânal


  Lunar


  Semestrial


  12.


  Pulpe de
  broască și
  melci
  Unitate de
  procesare

  I. Trimestrial

  Semestrial

  Anual

  Materii prime și
  produse finite

  O dată pe
  trimestru
  pentru
  materii
  prime și
  produsele
  finite

  O dată pe
  semestru
  pentru
  materii
  prime și
  produsele
  finite

  O dată pe
  an pentru
  materii
  prime și
  produsele
  finite

  II. Săptămânal
  Lunar
  Semestrial
  13.
  Grăsimi
  animale,
  untură,
  jumări

  a) Centru
  de
  colectare
  a grași-
  milor
  animale

  I. Trimestrial

  Semestrial

  Anual

  Materii prime

  O dată pe
  semestru
  pentru
  fiecare
  categorie
  în parte

  O dată pe
  an pentru
  fiecare
  categorie
  în parte

  O dată la
  18 luni
  pentru
  fiecare
  categorie
  în parte

  II. Săptămânal  Lunar  Semestrial  b) Unitate
  de proce-
  sare a
  grăsimilor
  animale

  I. Trimestrial

  Semestrial

  Anual

  Produse finite

  O dată pe
  trimestru
  pentru
  fiecare
  categorie
  în parte

  O dată pe
  semestru
  pentru
  fiecare
  categorie
  în parte

  O dată pe
  an pentru
  fiecare
  categorie
  în parte

  II. Săptămânal  Lunar  Semestrial  14.


  Stomacuri
  prelucrate
  vezici și
  intestine  Unitate de
  procesare,
  inclusiv
  unități de
  obținere a
  cheagului

  I. Trimestrial

  Semestrial

  Anual

  Produse finite


  O dată pe
  trimestru
  pentru
  fiecare
  categorie
  de produse
  obținute

  O dată pe
  semestru
  pentru
  fiecare
  categorie
  de produse
  obținute

  O dată pe
  an pentru
  fiecare
  categorie
  de produse
  obținute

  II. Săptămânal
  Lunar
  Semestrial
  15.


  Gelatină


  a) Centru
  de colec-
  tare a
  materiilor
  prime
  pentru
  gelatină

  I. Trimestrial

  Semestrial

  Anual

  Materii prime


  O dată pe
  semestru
  pentru
  fiecare
  categorie
  în parte

  O dată pe
  an pentru
  fiecare
  categorie
  în parte


  O dată la
  18 luni
  pentru
  fiecare
  categorie
  în parte

  II. Săptămânal
  Lunar
  Semestrial
  b) Unitate
  de proce-
  sare a
  gelatinei  I. Trimestrial

  Semestrial

  Anual

  Produse finite


  O dată pe
  trimestru
  pentru
  fiecare
  categorie
  de produse
  obținute

  O dată pe
  semestru
  pentru
  fiecare
  categorie
  de produse
  obținute

  O dată la
  18 luni
  pentru
  fiecare
  categorie
  de produse
  obținute

  II. Săptămânal
  Lunar
  Semestrial
  16.
  Colagen
  a) Centru
  de colec-
  tare a
  materiilor
  prime
  pentru
  colagen

  I. Trimestrial

  Semestrial

  Anual

  Materii prime


  O dată pe
  semestru
  pentru
  fiecare
  categorie
  în parte

  O dată pe
  an pentru
  fiecare
  categorie
  în parte


  O dată la
  18 luni
  pentru
  fiecare
  categorie
  în parte

  II. Săptămânal
  Lunar
  Semestrial
  b) Unitate
  de proce-
  sare a
  colage-
  nului

  I. Trimestrial

  Semestrial

  Anual

  Produse finite
  O dată pe
  trimestru
  pe fiecare
  categorie
  în parte

  O dată pe
  semestru
  pe fiecare
  categorie
  în parte

  O dată pe
  an pe
  fiecare
  categorie
  în parte

  II. Săptămânal


  Lunar


  Semestrial


  17.
  Alte
  activități  a) Unitate
  de proce-
  sare a
  mierii de
  albine și/
  sau a
  altor
  produse
  apicole  I. Trimestrial

  Semestrial

  Anual

  Materii prime și
  produse finite


  O dată pe
  trimestru
  pentru
  mierea
  intrată la
  procesare
  și/sau
  fiecare
  categorie
  de produse
  în parte
  obținute

  O dată pe
  semestru
  pentru
  mierea
  intrată la
  procesare
  și/sau
  fiecare
  categorie
  de produse
  în parte
  obținute

  O dată pe
  an pentru
  mierea
  intrată la
  procesare
  și/sau
  fiecare
  categorie
  de produse
  în parte
  obținute

  II. Săptămânal

  Lunar

  Semestrial

  b) Mijloc
  de
  transport
  al ali-
  mentelor
  de ori-
  gine
  animală

  Anual  De pe suprafața
  interioară și
  echipamentele din
  interior
  Probe de sanitație în caz de
  suspiciune

  Notă
  *) În cazul obținerii unor rezultate de laborator necorespunzătoare, DSVSA, respectiv posturile de inspecție la frontieră au următoarele obligații și dispun următoarele măsuri:
  A. DSVSA notifică prin SRAAF toate punctele de contact implicate în alertă.1. DSVSA declanșează ancheta în scopul:
  a) identificării lotului/loturilor suspecte;
  b) identificării unității/unităților în care a fost produs/produse;
  c) identificării rețelei de distribuție prin stabilirea trasabilității produsului/produselor;
  d) identificării cauzei/pericolului;
  e) evaluării pericolelor/riscului;
  f) aplicării de măsuri conform prevederilor legislative în vigoare în vederea eliminării cauzei/pericolului/riscului.
  2. DSVSA realizează controlul și verificarea procedurilor și programelor implementate de către operatorii cu activitate în domeniul alimentar în baza prevederilor legale;3. DSVSA realizează verificarea corectitudinii acțiunilor corective și măsurilor întreprinse de către operatorii cu activitate în domeniul alimentar în baza prevederilor legale;4. DSVSA realizează supravegherea și monitorizarea acțiunilor corective și a măsurilor întreprinse de către operatorii cu activitate în domeniul alimentar în vederea reducerii/eliminării riscurilor determinate de alimentul suspect/incriminat;5. DSVSA dispune reținerea oficială a lotului/loturilor de alimente suspicionate/incriminate până la terminarea anchetei și sosirea buletinelor de analiză;6. DSVSA realizează verificarea lotului/loturilor suspicionate prin prelevarea de probe, selectând procedura de recoltare în funcție de tipul de hazard și particularitățile alimentului (Aw, pH, temperatura etc.), precum și de înregistrările operatorilor cu activitate în domeniul alimentar (alte neconformități înregistrate în timp în registrele unității privind produsul suspicionat/incriminat);7. DSVSA realizează includerea în planul de recoltare de probe de sanitație, mediu, materii prime, produse și loturi, relevante în funcție de tipul de risc și particularitățile alimentului (Aw, pH, temperatura etc.);8. până la depistarea cauzei și eliminarea pericolelor/riscului, în funcție de analiza de risc, DSVSA poate dispune, după caz, măsura de reducere sau de oprire a producerii alimentului incriminat;9. DSVSA realizează centralizarea rezultatelor anchetei și comunicarea acestora prin SRAAF la punctele de contact din ANSVSA.

  B. În cazul produselor de origine animală provenite din import din țări terțe, DSVSA, respectiv posturile de inspecție la frontieră dispun măsuri în baza prevederilor Ordinului președintelui ANSVSA nr. 206/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabilește principiile ce reglementează organizarea controalelor veterinare privind produsele ce intră în Comunitatea Europeană din țări terțe, cu modificările și completările ulterioare.1. În situația în care, urmare a controalelor prevăzute în Ordinului președintelui ANSVSA nr. 206/2006, cu modificările și completările ulterioare, se constată că legislația comunitară a fost încălcată, DSVSA, respectiv posturile de inspecție la frontieră iau următoarele măsuri:
  a) notificarea ANSVSA despre natura produselor utilizate și transportul în cauză;
  b) intensificarea controalelor pentru loturile de produse cu aceeași origine - următoarele 10 transporturi care au aceeași origine trebuie să fie reținute oficial pentru efectuarea de controale fizice, incluzând recoltarea de probe și testări de laborator prevăzute în anexa nr. 3 la Norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul președintelui ANSVSA nr. 206/2006, cu modificările și completările ulterioare;
  2. În situația în care controalele suplimentare confirmă nerespectarea legislației comunitare, lotul sau părțile din lot trebuie distruse conform art. 17 din Norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul președintelui ANSVSA nr. 206/2006, cu modificările și completările ulterioare;
  În cazul în care, controalele evidențiază o depășire a limitelor maxime de reziduuri, trebuie efectuate controalele prevăzute la art. 20 alin. (1) din Norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul președintelui ANSVSA nr. 206/2006, cu modificările și completările ulterioare.

  C. DSVSA se asigură că, în caz de obținere de rezultate de laborator necorespunzătoare sau ori de câte ori se constată că există motive suficiente pentru a considera că un aliment implică un risc pentru sănătatea publică, operatorii economici cu activitate în domeniul alimentar au luat următoarele măsuri:1. notifică în regim de urgență DSVSA, producătorul/importatorul/exportatorul, în funcție de caz;2. notifică în regim de urgență fermele furnizoare asupra rezultatelor pozitive obținute în urma examenelor de laborator, în vederea elaborării și aplicării de către fermieri a unui Plan de măsuri care să conducă la reducerea infecției în ferme;3. informează consumatorii cu privire la produsul suspect/incriminat și motivul retragerii alimentului de pe piață;4. inițiază în regim de urgență, procedura de retragere/rechemare a produsului din rețeaua de distribuție și dacă este necesar, vor prelua produsul suspect/incriminat deja furnizat chiar de la consumatorul final și vor furniza în timp util DSVSA documentația centralizată privind retragerea/rechemarea;5. colaborează cu autoritățile sanitar-veterinare competente în vederea aplicării de măsuri, pentru evitarea sau reducerea riscurilor determinate de alimentul suspect/incriminat și furnizează în timp util documentația solicitată de către ANSVSA;6. reevaluează procedurile și programele de bune practici de igienă și producție, HACCP, precum și mărirea frecvenței de prelevare a probelor prin programul de autocontrol, până la identificarea și eliminarea cauzei, și inițiază acțiuni și măsuri corective suplimentare care să preîntâmpine repetarea apariției riscului/pericolului pentru alimentul implicat.

  **) Probele recoltate în condițiile precizărilor tehnice (prevăzute la coloana 9) vor fi însoțite de o notă justificativă cu precizarea motivației recoltării acestora în afara frecvenței stabilite prin prezentele Norme metodologice, după cum urmează:1. În cazul în care în urma controlului se suspicionează sau se constată o neregulă care necesită investigații de laborator, autoritatea sanitar-veterinară locală prelevează probe pentru efectuarea analizelor de laborator;2. ori de câte ori se consideră necesar, DSVSA poate dispune creșterea frecvenței controalelor și a recoltărilor de probe în vederea eliminării riscului pentru sănătatea publică, sănătatea animalelor sau mediu.
  ***) Toate acțiunile de control oficial se vor finaliza cu întocmirea, la fața locului, a unui document (raport de audit, notă de constatare, proces - verbal etc.), care va fi adus la cunoștința operatorului, în care vor fi înscrise aspectele constatate și după caz, măsurile dispuse, termene pentru remedierea deficiențelor ca urmare a recontrolului etc. Medicii veterinari din cadrul serviciului de la nivelul DSVSA, subordonați tehnic DSAOA, în baza catagrafiei unităților autorizate/înregistrate și în baza încadrării acestora în funcție de analiza riscului, vor elabora planul cifric pe care îl vor difuza către CSVSA și medicilor veterinari oficiali, încadrați potrivit Ordinului președintelui ANSVSA nr. 64/2007, cu modificările și completările ulterioare, în vederea implementării.2. Evaluarea unității în vederea încadrării acesteia pe grupe de risc se poate realiza o dată cu efectuarea auditului unității.
  ****) Se vor recolta probe de piele din zona gâtului de la carcasele de păsări (broileri și curcani), din abatoarele cuprinse în planul de prelevare stabilit prin Programul specific pentru monitorizarea prevalenței Salmonella spp., elaborat de ANSVSA.

  Fișa de evaluare care cuprinde criteriile în baza cărora se realizează
  încadrarea pe grupe de risc a unităților care produc, prelucrează și
  depozitează produse de origine animală autorizate sanitar veterinar
  pentru schimburi intracomunitare, întocmită o dată la 6 luni de
  către medicii veterinari oficiali din cadrul Serviciului Catagrafie,
  Înregistrare, Evaluare, TRACES

  Denumirea societății comerciale

  Data
  auditului:

  Sediul societății comerciale

  Medic
  veterinar
  oficial:
  Adresa unității de producție

  Activitatea pentru care a fost emisă autorizația

  Număr de autorizare

  Categoria


  Criteriile de
  evaluare

  Evaluare


  Punctaj


  Factor
  de
  corecție

  Total


  Nota


  1. Caracteristicile
  unității


  1a


  Dată construcției
  sau a renovării
  semnificative

  Construcție
  nouă (0)
  Renovare
  recentă (10)
  Relativ
  recentă (20)
  Veche (30)  0.12


  1b  Condiții generale
  de întreținere a
  unității și
  echipamentelor

  Foarte bune
  (0)


  Bune (20)  Acceptabile
  (40)


  Insuficiente
  (70)


  2. Capacitate de
  producție


  2a  Dimensiunile
  unității și
  capacitatea de
  producție

  Foarte mici
  (0)


  Mici (15)  Medii (30)  Mari (50)  0.1  2b


  Aria de
  distribuție a
  produselor

  Locală (0)

  Națională
  (15)
  Comunitară
  (30)
  Țări terțe
  (50)  3. Caracteristicile
  produsului
  3a

  Categoria de
  alimente

  A (0)  B (15)  C (30)  D (50)

  0.18

  3b


  Destinația
  utilizării

  Aliment care
  nu poate fi
  consumat
  decât după
  un tratament
  termic (0)
  Aliment care
  poate fi
  consumat
  înaintea
  gătirii sau
  transformării
  (15)
  Aliment din
  categoria B,
  C și D gata
  pentru
  consum (30)

  Alimente
  pentru
  categorii
  speciale
  (copii,
  bolnavi etc)
  (50)  4. Sistemul de
  autocontrol  4a
  Proceduri
  preoperaționale  Complete și
  implementate
  (0)  Necesită
  completări și
  sunt
  implementate
  (15)


  Necesită
  completări
  și sunt
  implementate
  parțial (20)


  Nu sunt
  elaborate și
  nu sunt
  implementate
  (40)

  0.2
  4b


  Program HACCP


  Aplicat și
  adecvat (0)
  Carențe
  minore (15)
  Carențe
  majore (40)
  Inadecvat,
  neaplicat
  (60)  5. Criterii
  specifice


  5a
  Trasabilitatea
  Sistem
  elaborat și
  implementat
  (0)


  Sistem
  elaborat,
  parțial
  implementat
  (15)


  Sistem în
  curs de
  elaborare și
  implementare
  (30)


  Sistem
  neelaborat
  și neimple-
  mentat (50)
  0.2


  5b

  Criterii
  microbiologice
  Plan de
  control
  elaborat și
  respectat
  (0)  Plan de
  control
  elaborat și
  parțial
  respectat
  (15)  Plan de
  control în
  curs de
  elaborare și
  implementare
  (30)  Plan de
  control
  neelaborat
  și neimple-
  mentat (50)

  6. Antecedente

  6a

  Istoric -
  nereguli sau
  neconformități
  constatate în
  verificările
  anterioare

  Nesemnfica-
  tive sau
  formale (0)

  Nesemnfica-
  tive sau
  formale
  repetate (30)