ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 8 iunie 1999privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 10 iunie 1999
  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituția României,
  Guvernul României emite următoarea ordonanța de urgență:

  Articolul 1

  Imobilele, compuse din construcții împreună cu terenul aferent, respectiv terenurile intravilane libere, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență, care au aparținut comunităților (organizații, culte religioase) cetățenilor aparținând minorităților naționale din România și au fost trecute după anul 1940 în proprietatea statului român prin măsuri de constrângere, confiscare, naționalizare sau manevre dolosive, se restituie titularilor sau succesorilor acestora.


  Articolul 2
  (1) În scopul verificării îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 1 se instituie Comisia specială de restituire, denumita în continuare comisie, care are în componenta 3 membri, după cum urmează:
  - un reprezentant din partea Ministerului Justiției;
  - un reprezentant din partea Departamentului pentru Protecția Minorităților Naționale;
  - un reprezentant din partea organizației acelei minorități naționale a carei solicitare este în discuție.
  (2) Membrii comisiei vor fi desemnați prin ordin al ministrului sau prin mandat din partea organizației, după caz, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(3) Comisia va avea sarcina de a analiza documentația prezentată de solicitanți pentru fiecare imobil în parte și va stabili în cadrul comunităților foștii proprietari sau succesorii acestora care vor redobândi dreptul de proprietate asupra imobilelor revendicate.(4) Comisia este abilitata sa examineze, cu respectarea aceleiași proceduri, cereri de restituire și pentru alte imobile din această categorie, care au aparținut comunităților minorităților naționale din România.(5) În urma analizei documentației fiecărui imobil cuprins în anexa la prezenta ordonanță de urgență, precum și a altor imobile solicitate, cuprinse în hotărârile Guvernului emise în temeiul art. 4, comisia va întocmi note de constatare.


  Articolul 3
  (1) Departamentul pentru Administrație Publică Locală va solicita, prin prefecturi, prezentarea situației juridice pentru fiecare imobil în parte.(2) Notele de constatare se vor întocmi numai după obținerea confirmării primite de la Departamentul pentru Administrație Publică Locală.


  Articolul 4

  Se abiliteaza Guvernul sa completeze prin hotărâre anexa la prezenta ordonanță de urgență, la propunerea comisiei, în urma identificarii unor noi imobile, potrivit procedurii prevăzute la art. 2 alin. (3) și (4).


  Articolul 5
  (1) Proprietarii sau succesorii acestora, care au redobândit imobilele în temeiul prezentei ordonanțe de urgență, vor încheia cu deținătorii actuali ai imobilelor respective un protocol de predare-preluare în care se vor menționa drepturile eventualilor chiriași, în termen de 60 de zile de la data emiterii de către comisie a notei de constatare, cu respectarea legislației în vigoare.(2) Prin protocolul prevăzut la alineatul precedent proprietarii sau succesorii acestora nu vor putea schimba destinația imobilelor decât după expirarea termenului stabilit de comun acord cu ministerele care le-au deținut cu drept de administrare.


  Articolul 6
  (1) Imobilele care au aparținut comunităților minorităților naționale din România și care au fost preluate în mod abuziv, cu sau fără titlu, de statul român, de organizațiile cooperatiste sau de orice alte persoane juridice, în perioada 6 septembrie 1940 - 22 decembrie 1989, compuse din construcții împreună cu terenul aferent, existente în natură, se restituie foștilor proprietari în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.(2) Sunt imobile, în sensul prezentei ordonanțe de urgență, construcțiile, împreună cu anexele acestora și terenurile aferente lor situate în intravilanul localităților, cu oricare din destinațiile avute la data preluării. Bunurile devenite imobile prin încorporare, adăugirile și îmbunătățirile la aceste construcții se preiau cu plata lor la valoarea actualizată.(3) Prin comunitatea minorităților naționale se înțelege entitatea juridică de drept privat, constituită și organizată potrivit legii române, care reprezintă interesele cetățenilor unei comunități ale unei minorități naționale ce a deținut în proprietate imobile preluate în mod abuziv și care dovedește că este continuatoarea recunoscută a persoanei juridice titulare de la care s-au preluat bunurile de către stat. Recunoașterea continuității entității juridice de drept privat care se pretinde succesoarea fostului titular al dreptului de proprietate se face de către instanța judecătorească ce a autorizat funcționarea acesteia, în condițiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, cu modificările și completările ulterioare.(4) În toate cazurile, cererile de restituire a imobilelor prevăzute la alin. (1) se pot depune la Comisia specială de retrocedare, instituită în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 501/2002, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență. După acest termen nu se mai pot formula cereri de restituire sau retrocedare. Actele doveditoare ale drepturilor solicitate se depun în termenul util stabilit de comisie.(5) În cazul în care imobilele ce fac obiectul cererilor de restituire sunt afectate unor activități de interes public din învățământ și cercetare, sănătate sau sunt destinate funcționării unor așezăminte social-culturale, sedii ale partidelor politice legal înregistrate, misiuni diplomatice, oficii consulare, reprezentanțe ale organizațiilor internaționale interguvernamentale acreditate în România, solicitantul restituirii poate opta pentru:
  a) restituirea numai a nudei proprietăți, caz în care imobilul respectiv își va păstra afectațiunea pe o perioadă de până la 5 ani de la data deciziei de restituire. În această perioadă proprietarul este scutit de plată impozitului pe proprietate și, totodată, va fi beneficiarul unei chirii în cuantumul stabilit prin hotărâre a Guvernului. Plata cheltuielilor de întreținere aferente imobilului respectiv revine utilizatorilor pe această perioadă;
  b) acordarea de măsuri reparatorii prin echivalent, în condițiile Legii nr. 10/2001, cu modificările și completările ulterioare.

  (la 02-04-2004, Actul a fost completat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 66 din 24 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 30 martie 2004 )


  Articolul 7
  (1) Comisia specială de retrocedare va analiza documentația prezentată de solicitanți pentru fiecare imobil și va dispune, prin decizie motivată, restituirea imobilelor solicitate sau, după caz, respingerea cererii de restituire, dacă se apreciază că aceasta nu este întemeiată.(2) Deciziile Comisiei speciale de retrocedare pot fi atacate la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărui rază teritorială este situat imobilul solicitat, în termen de 30 de zile de la comunicarea acestora. Hotărârea pronunțată de tribunal poate fi atacată cu recurs, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările ulterioare.(3) Ministerele, prefecturile, primarii, serviciile de cadastru și birourile de carte funciară, precum și celelalte instituții publice au obligația de a furniza, la cererea expresă a Comisiei speciale de retrocedare, informații privind situația juridică a imobilelor care fac obiectul cererilor de restituire, în vederea fundamentării deciziilor acesteia.(4) Prevederile art. 16 alin. (2) din Legea nr. 10/2001, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.
  (la 02-04-2004, Actul a fost completat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 66 din 24 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 30 martie 2004 )


  Articolul 8

  Dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență se completează, în mod corespunzător, cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 501/2002.
  (la 02-04-2004, Actul a fost completat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 66 din 24 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 30 martie 2004 )


  Articolul 9
  (1) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, Guvernul va emite norme metodologice de aplicare.(2) În cadrul aceluiași termen, se vor completa în mod corespunzător, prin hotărâre a Guvernului, atribuțiile și regulamentul Comisiei speciale de retrocedare.(3) În vederea asigurării condițiilor de funcționare și dotare a Comisiei speciale de retrocedare, se suplimentează bugetul Ministerului Administrației și Internelor în mod corespunzător.(4) În cazul în care, pentru imobilele ce au făcut obiectul procedurilor prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/1998 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România și în prezenta ordonanță de urgență, din diverse motive nu s-au concretizat procedurile de restituire, soluționarea restituirii acestora se va prelua și se va hotărî de către Comisia specială de retrocedare.
  (la 02-04-2004, Actul a fost completat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 66 din 24 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 30 martie 2004 )

  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  Ministru delegat pe lângă
  primul-ministru pentru minorități naționale,
  Peter Eckstein-Kovacs
  Ministru de stat,
  ministrul justiției,
  Valeriu Stoica
  p. Ministrul educației naționale,
  Mircea Fronescu,
  secretar de stat
  Ministrul sănătății,
  Hajdu Gabor
  Secretar de stat,
  șeful Departamentului pentru
  Administrație Publică Locală,
  Vlad Rosca
  Secretariatul de Stat pentru Culte
  Gheorghe F. Anghelescu,
  secretar de stat


  Anexa

  --------------------------------------------------------------------------------
                          Titularul                         Actul în    Observații
                            actual                          baza căruia
  Nr.   Adresa    Actul      al      Destinația  Folosință  imobilul a
  crt.  imobi-    de      dreptului   inițială   actuala    intrat în
        lului     propri-    de           a         a       proprietatea
                  etate   proprietate imobilului imobilului statului
  --------------------------------------------------------------------------------
  1. București,   Proces-  Statul   Orfelinatul  Imobilul  Decretul-lege
  Str. Vigilentei verbal   român    Fundației    este în   nr. 842/1941
  nr. 3-5 și,     nr.               "Loebel și   adminis-
  parțial, Str.   781/1940          Sarah        trarea
  Sapientei       al Comisiunii     Berkowitz"   Ministerului
  nr. 5-7,        pentru                         Sănătății
  sectorul 5      înființarea
                  cărților
                  funciare
                  în București

  2. București,   Proces-  Statul   Școala     Imobilul se    Decretul
  str. Maximilian verbal   român    primara    afla în          nr.
  Popper nr.      nr.               de băieți  administrarea  176/1948
  8-10, 8U,       29.527/1940       nr. 5      Inspectora-
  sectorul 3      al                "Malbim"   tului Școlar
                  Comisiunii        și         al Municipiului
                  pentru            Grădinița  București
                  înființarea       "Malbim"
                  cărților
                  funciare
                  în București 

  3. București,  Procesul- Statul  Terenul   Teren de   Decretul   Teren viran
  calea Dudesti  verbal    român   de sport  sport al   nr.
  nr. 125a,      nr.               Macabi    Grupului   176/1948
  actualmente   32.908/1940        al        Școlar
  nr. 127,       al                Liceului  "Timpuri
  sectorul 3     Comisiunii        Industrial  Noi"
                 pentru            "Ciocanul"
                 înființarea
                 cărților
                 funciare
                 în București

  4. București,  Procesul- Statul  Școala    Clădirea   Decretul  Strada Haiducul
  fosta str.     verbal    român   de        a fost     nr.       Bujor a fost
  Haiducul       nr.               băieți    demolata.  176/1948  dezafectata.
  Bujor         28.439/1940        a                              Suprafața de
  nr. 10,        al               Comunității                     436,24 mp din
  sectorul 3     Comisiunii       israelite                       suprafața
                 pentru            de rit                         inițială este
                 înființarea      spaniol                         ocupată în
                 cărților                                         prezent de un
                 funciare                                         subsol tehnic
                 în                                               aparținând  
                 București                                        Societății
                                                                  Comerciale
                                                                  "Junior".

  5. București,  Procesul- Statul  Școala    Clădirea   Decretul  Strada Haiducul
  fosta str.     verbal    român   "Moria"   a fost     nr.       Bujor a fost
  Haiducul Bujor  nr.                        demolata.  260/1986  dezafectata.
  nr. 17,       28.465/1940                                       Suprafața de
  sectorul 3     al                                               185,36 mp din
                 Comisiunii                                       suprafața
                 pentru                                           inițială a fost
                 înființarea                                      ocupată de o
                 cărților                                         noua artera de
                 funciare                                         circulație,
                 în București                                     astfel încât
                                                                  nu mai poate fi
                                                                  restituită.

  6. București,  Procesul- Statul  Școala    Clădirea   Decretul  Strada Salvato-
  Strada         verbal    român  "Progresul   a fost     nr.     rului a fost
  Salvatorului    nr.              culturii"  demolata.  176/1948 dezafectata.
  nr. 30        49.091/1940                                                      
                 al                                                             
                 Comisiunii                                                 
                 pentru                                                           
                 înființarea                                                  
                 cărților                                                      
                 funciare                                                      
                 în București

  7. București,  Procesul- Statul  Spitalul  Spitalul   Decretul  Clădirea se afla
  str.           verbal    român   și mater- și mater-    nr.     într-o stare
  Maximilian      nr.              nitatea   nitatea    302/1948  avansată de
  Popper nr.    29.588/1940       "Caritas"  "Caritas"            degradare.               
  17,            al                                                             
  sectorul 3     Comisiunii                                                 
                 pentru                                                           
                 înființarea                                                  
                 cărților                                                      
                 funciare                                                      
                 în București

  8. București,  Procesul- Statul  Școala    Clădirea   Decretul  Suprafața de
  bd Mircea Voda verbal    român   primara   este în    nr.       184,66 mp din
  nr. 26-28,     nr.               de        reparatie, 176/1948  suprafața
  sectorul 3    28.556/1940        băieți    urmând sa            inițială a fost
                 al               "Carolina  fie ocupată          ocupată, ca
                 Comisiunii        și Iacob  de un liceu.         urmare a
                 pentru            Lobel"                         sistematizării
                 înființarea                                      urbane, de
                 cărților                                         artera de
                 funciare                                         circulație,
                 în                                               astfel încât nu
                 București                                        mai poate fi
                                                                  restituită.

  9. București,  Procesul- Statul  Sediul    Clădirea   Decretul  Suprafața de
  bd Mircea Voda verbal    român   Societa-  a fost     nr.       171,36 mp din
  nr. 30,        nr.               tii       demolata.  176/1948  suprafața
  sectorul 3    28.555/1940        "Sacro -                       inițială a fost
                 al                de lumi-                       ocupată de
                 Comisiunii        natori a                       artera de
                 pentru            israeli-                       circulație,  
                 înființarea       tilor                          astfel încât nu
                 cărților          de rit                         mai poate fi
                 funciare          occidental"                    restituită.
                 în
                 București

  10. București, Procesul- Statul  Cămin     Clădirea   Fără      Strada Bradului
  fosta Str.     verbal    român   de        a fost     titlu     a fost
  Bradului       nr.               bătrâni   demolata.            dezafectata.
  nr. 19A,      29.412/1940                                       Construcțiile  
  sectorul 3     al                                               începute înainte                
                 Comisiunii                                       de anul 1989 au
                 pentru                                           fost abandonate.             
                 înființarea                                                 
                 cărților                                                           
                 funciare                                                           
                 în                                                            
                 București                                                     

  11. Craiova, Contract V-C Statul Școala    Sediu de   Decretul  Imobilul este
  str. Campia  autentificat român  evreiasca  firma      nr.      susceptibil de
  Islaz nr.    prin                "Lumina"             176/1948  a fi privatizat.
  40, județul  procesul-
  Dolj         verbal nr.
               980/14 martie
               1922 al
               Secției
               comerciale
               și notariat a
               Tribunalului
               Dolj

  12. Timișoa- Extras C.F.  Statul Școala    Sediu de   Decretul  Imobilul este
  ra, str.I.L. nr. 27, nr.  român  primara    firme      nr.      susceptibil de
  Caragiale    topo 6.877,         mixtă                176/1948  a fi privatizat.
  nr. 1        transcris           israelita
  județul      în C.F.           Timișoara II  
  Timiș        17.843


  13. Miercu-  Extras C.F. Statul Instituție  Spital de Decretul  Folosit parțial;
  rea-Ciuc,    nr. 226,    român  de învață-  boli con-   nr.     conform Hotara-
  str. Szek    nr. topo           mant        tagioase  176/1948  rii Guvernului 
  nr. 146,     503                                                nr. 173/1999 a
  județul                                                         fost întocmit
  Harghita                                                        protocolul de
                                                                  predare-preluare

  14. Alba     Extras C.F. Statul Institutul  Sediul    Decretul  Folosit parțial;
  Iulia, str.  nr. 2.434,  român  Teologic    Asocia-     nr.     exista un acord
  Mitropolit   6.536, nr.         Româno-     tiei      176/1948  cu prefectura.
  Andrei       topo.              Catolic     Artiștilor
  Saguna       1.967/1,                       Plastici
  nr. 1,       1.967/2
  județul     
  Alba


  15. Deva,    Extras C.F. Statul Manastirea  Orfelinat  Decretul Nu și-a schimbat
  Str. Pro-    nr. 248,    român  Ordinului   întreținut   nr.     destinația.
  gresului     4.794, nr.         Franciscan  de         176/1948
  nr. 6,       topo 1.337,        Româno-     calugarii
  județul      1.338/2            Catolic     franciscani
  Hunedoara


  16. Carei,   Extras C.F. Statul Convictul   Nefolosit  Decretul  Este neocupat.
  Str. Somes   nr. 1.584,  român  "Szent                   nr.  
  nr. 15,      nr. topo           Laszlo"                176/1948
  județul      2.042,
  Satu Mare    2.043


  17. Satu Mare Extras C.F. Statul Convict    Grupul      Decretul
  str. Mihai   nr. 977      român  româno-    Școlar        nr.
  Eminescu     transcris în        catolic    "Unio"     176/1948
  nr. 5,       C.F. nr.
  județul      13.235, nr.
  Satu         topo, 500/3,
  Mare         501, 502, 503


  18. Oradea,  Extras C.F. Statul Spitalul  Nefolosit  Legea  Clădirea este goala.
  Piața Ion    nr. 3.170,  român  "Sfantul             nr.
  Creanga nr.  5.142,             Iosif"               10/1948
  2, județul   nr. topo
  Bihor        1.523, 1.524  19. Oradea,  Extras C.F.  Statul Spitalul  Direcția  Încheierea
  str.         nr. 1.607,   român  Mizeri-   județeană nr. 917/1962
  Republicii   nr. topo.           cordian   sanitară  Încheierea
  nr. 33 -     584/1, 586,                             nr. 3354/1967
  Str.         587, 588/1,                                             
  Snagovului   589
  nr. 2,
  județul
  Bihor


  20. Timișoa- Extras C.F.  Statul Liceul    Este folosit  Decretul  În clădire
  ra, Piața    nr. 23.431,  român  Teoretic  parțial de      nr.     funcționează
  Horatiu      nr. topo            Româno-   către         176/1948  și o școala
  nr. 1,       1.204/1,            Catolic   Facultatea              româno-
  județul      1.204/2                       de                      catolica.
  Timiș                                      Electrotehnica


  21. Timișoa- Extras C.F.  Statul Manastirea  Atelier de  Decretul  În mare parte
  ra, str.     nr. 15.816,  român   "Notre-    reparații,    nr.     este
  Aurora       15.825,              Dame",     cu contract 176/1948  nefolosit.
  nr. 8,       nr. topo          "Marienheim"  de închiriere;
  județul      2.128, 2.132,                   este în
  Timiș        2.134,                          administrarea
               2.135/2                         consiliului


  22. Zalău,   Extras C.F.  Statul  Casa de    Casa de       Lege
  str.         nr. 3.056,   român   cultura    cultura     nr. 10/1948
  Republicii   3.539, nr.           refor-     orașe-      Încheierea
  nr. 15,      topo. 421/a/1,       mată       nească      nr. 78/1967
  județul      422/a, tran-
  Salaj        scris în C.F.
               nr. 1

  23. Bratca,  Extras C.F. Statul   Casa de    Spital   Decretul   Spitalul din
  județul      nr. 1.052,  român    conferințe             nr.     Bratca s-a
  Bihor        nr. topo             a Bisericii         176/1948   extins în asa
               278, 279,            reformate                      măsura încât
               280/1                                               este posibila
                                                                   mutarea
                                                                   secțiilor
                                                                   existente în
                                                                   fosta clădire a
                                                                   bisericii, în
                                                                   clădirile care
                                                                   au fost
                                                                   construite
                                                                   ulterior sau în
                                                                   cele care se
                                                                   afla în prezent
                                                                   în construcție.

  24. Cluj-    Extras C.F.  Statul  Colegiu   Imobilul   Decretul  Este degradat
  Napoca,      nr. 1.438,   român   reformat  aparține     nr.     și nu este
  str. Mihail  nr. topo 617                   Liceului   176/1948  folosit intens.
  Kogălniceanu                                "Gheorghe
  nr. 16,                                     Sincai"
  județul
  Cluj


  25. Targu    Extras C.F. Statul Liceu    În folosință  Decretul Mutarea sediilor
  Mures, Str.  nr. 2.633,  român  de fete  municipalita-    nr.   persoanelor
  Victoriei    nr. topo                    tii - sediul  176/1948 juridice este
  (Revoluției) 9,10                        unor persoane          confirmată de
  nr. 8,                                   juridice               Primăria Targu
  județul                                                         Mures.
  Mureș  


  26. Cluj-    Extras C.F.  Statul  Sediul     Sediul     Decretul
  Napoca,      nr. 1.472,   român  Episcopiei Episcopiei    nr.
  bd. 21       nr. topo            Unitariene Unitariene,  176/1948
  Decembrie    129                            Liceul
  1989 nr. 9,                                 Teoretic
  str. Brassai                                "Brassai
  nr. 8,                                      Samuel"
  județul
  Cluj                  


  27. Oradea,  Extras C.F.  Statul  Biblioteca  Grădinița  Decretul
  str. Tudor   nr. 3.409,   român   parohiala                nr.
  Vladimirescu nr. topo                                    176/1948
  nr. 26,      2.843/2
  județul
  Bihor


  28. Gura     Extras C.F.  Statul  Casa        Sediul    Contractul  Închiriat
  Humorului,   nr. 2.870,   român   "Marianum"  Forumului    nr.      Forumului
  Bd Bucovinei nr. topo                         Democrat  2.516/1974  Democrat al
  nr. 10,      162/2                            al                    Germanilor
  județul                                       Germanilor            din România
  Suceava                                       din                   pe termen de
                                                România               50 de ani


  29. Carei,   Extras C.F.  Statul  Sediul     Cooperativa  Legea    Necesita
  str. 1       nr. 1.514,   român   Reuniunii  (croitorie)   nr.     reparații
  Decembrie    nr. topo             Culturale              485/1944  capitale.
  1918 nr. 34, 545, 546/1           Germane
  județul Satu
  Mare


  30. Lugoj,   Extras C.F.  Statul  Cămin     Sediul    Decretul   Atribuit în fo-
  str.         nr. 1.455,   român   german    Forumului    nr.     losinta gratui- 
  Anisoara     nr. topo                       Democrat  3.200/1944 ta Forumului
  Odeanu       155-156/a/2,                      al                Democrat al
  nr. 9,       157-158/b                      Germanilor           Germanilor din
  județul                                        din               România
  Timiș                                        România


  31. Brașov,   Extras C.F. Statul  Sediul     Sediul unor   Decretul 
  str. M. Weiss nr. 9.067,  român   Reuniunii  organizații     nr.
  nr. 13,       nr. topo            Agricole   neguverna-     92/1950 
  județul       5.553               Sasesti    mentale
  Brașov                            din        prin RIAL
                                    Transil-   Brașov
                                    vania

  32. Brăila,  Legea nr.    Statul  Școala de  Școala       Fără titlu
  Str.         83/1932      român   băieți a
  Rubinelor    (Monitorul           comunității
  nr. 18       Oficial              elene
  (fost nr.    nr. 89/1932)
  2), județul  
  Brăila 


  33. Galați,  Legea        Statul   Complex    Restau-     Decretul
  str.         nr. 83/1932  român    comercial  rant și     nr. 303/1948
  Domnească    (Monitorul            și cultu-  cinemato-       
  nr. 25, 31   Oficial               ral al     graf                  
  (fosta Str.  nr. 89/1932)          comuni-   
  Domnească                          tății
  nr. 29a-29b)                       elene
  județul
  Galați


  34. Nadlac,  Extras C.F.   Statul  Școala     Liceul      Decretul
  județul      nr. 3.187,    român   Slovacă    slovac      nr. 176/1948  
  Arad         8.984, nr.            a bise-    aflat în
               topo. 832             ricii      adminis-
                                     evan-      trarea
                                     ghelice    Ministe-
                                     slovace    rului
                                                Educației
                                                Naționale

  35. Eliminată.

  36. Timișoa- Extras C.F. Statul  Școala     În folosință  Legea  Locuinta de
  ra, Piața    nr. 13.144, român   confesio-  Ministerului   nr.   serviciu a
  Avram Iancu  nr. topo            nala       Educației    1.128/  fost demolata,
  nr. 13,      22.130,             sarba și   Naționale    1949    iar școala este
  județul      22.131              locuinta                        degradata în
  Timiș                            de                              procent de
                                   serviciu                        50% .
  --------------------------------------------------------------------------------
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                        Titularul                                                 Actul in baza
                                                          actual                                                      caruia
  Nr.           Adresa                   Actul              al        Destinația inițială    Folosința actuală     a intrat în          Observații
  crt.        imobilului             de proprietate     dreptului                                                  proprietatea
                                                            de                                                       statului
                                                       proprietate
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   0              1                        2                3                  4                     5                  6                  7
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  37. Str. Roscani nr. 5            Certificatul       Statul român   Scoala "Talmud         Inspectoratul de     Decretul
      (fosta str. Aron Vodă         nr. 2.765/1996,                   Thora" mare            stat teritorial      nr. 176/1948
      nr. 5), Iași, județul Iași    emis de Direcția                                         pentru persoanele
                                    Generală a                                               cu handicap Iași
                                    Arhivelor
                                    Statului

  38. Str. Vasile Alecsandri        C.F. 2954,         Statul român   Gradina                Teren cu piatra-     Decretul           În prezent
      nr. 4, Sighetu                nr. topo 1217                                            monument             nr. 712/1966       monumentul este
      Marmației, județul                                                                                                             deteriorat.
      Maramures

  39. Str. Vlad Țepeș nr. 30        Carte de imobil    Statul român   Scoala de fete         Inspectoratul        Decretul
      (fost nr. 29), Ploiești,      nr. 8.678/1939                                           scolar județean      nr. 176/1948
      județul Prahova                                                                        Prahova - Liceul
                                                                                             "Al. I. Cuza"

  40. Str. Spitalelor               Nu există          Statul român   Spital israelit        Gradinita cu         Decretul           Dovada proprietății
      (Dr. Ghelerter) nr. 3,                                                                 program normal       nr. 302/1948       se face prin adresa
      Vaslui, județul Vaslui                                                                 nr. 4 Vaslui                            Arhivelor Naționale.

  41. Str. Basarabilor nr. 10,      Certificatul       Statul român   Scoala pentru          Gradinița nr. 28     Decretul
      Ploiesti, județul             nr. 241/1999,                     copii mici             Ploiesti             nr. 176/1948
      Prahova                       eliberat de                       "Luca Moise"
                                    Direcția
                                    județeană
                                    a Arhivelor
                                    Naționale Prahova

  42. Calea Dudești                 Procesul-verbal    Statul român   Complexul              Grupul școlar        Decretul
      nr. 127, sectorul 3           nr. 32.909/1940                   școlar                 industrial           nr. 176/1948
      București                     al Comisiunii                     "Ciocanul"             "Timpuri Noi"
                                    pentru Înființarea
                                    Cărților Funciare
                                    în București

  43. Str. Cuza Vodă                C.F. 13871,          Statul român   Scoala primară         Școala ajutătoare    Decretul
      nr. 2, Oradea,                nr. topo 3124/6                     confesională                                nr. 176/1948
      judetul Bihor                     

  44. Str. Zefirului nr. 10,        C.F. 9199,         Statul român   Școala                 Casa Armatei         Decretul
      Carei, județul                nr. topo 1965                     evreiască              Carei                nr. 176/1948
      Satu Mare

  45. Calea Dudești                 Procesul-verbal    Statul român   Gradinița de           Gradinița nr. 19     Decretul           În prezent cladirea
      nr. 125B, sectorul 3,         nr. 32.907/1940                   copii "Aleph           Bucuresti            nr. 176/1948       este dezafectată și
      București                     al Comisiunii                     si Beth"                                                       în stare avansată
                                    pentru Înființarea                                                                               de degradare.
                                    Cărților Funciare
                                    în București

  46. Str. Siminoc nr. 25,          Nu există          Statul roman   Gradinita de           Teren viran          Decretul           Dovada proprietății
      sectorul 3, București                                           copii "Ialdei                               nr. 176/1948       se face prin fila
                                                                      Iesurin"                                                       din Decretul
                                                                                                                                     nr. 176/1948.

  47. Str. Cluceru Udricani         Procesul-verbal    Statul român   Locuința a             Teren viran          Fără titlu
      nr. 18, sectorul 3,           nr. 28.586/1940                   Comunității
      București                     al Comisiunii                     evreiești din
                                    pentru Înființarea                România
                                    Cărților Funciare
                                    în București

  48. Str. Laptelui nr. 48,         Procesul-verbal    Statul român   Teren de sport         Teren viran          Decretul
      sectorul 3, Bucuresti         nr. 32.908/1940                                                               nr. 217/1989
                                    al Comisiunii
                                    pentru Înființarea
                                    Cărților Funciare
                                    în București

  49. Intr. Vânători nr. 13         Procesul-verbal    Statul roman   Sinagoga               Teren viran          Demolat
      (fosta Fundatură              nr. 603/1940 al                   "Eisig Ilie"                                conform
      Vânători nr. 9),              Comisiunii pentru                                                             Decretului de
      sectorul 5, București         Înființarea                                                                   expropriere și
                                    Cărților Funciare                                                             demolare
                                    în București                                                                  nr. 152/1980

  50. Str. Prof. Ion Filibiliu      Procesul-verbal    Statul român   Azil israelit          Spital - Institut    Decretul-lege
      nr. 9 (colț cu                nr. 29.125/1940 al                pentru bătrâni         de expertiză și      nr. 842/1941
      str. Romulus nr. 62),         Comisiunii pentru                 "Elisabetheu"          recuperare a
      sectorul 3, București         Înființarea                                              capacității de
                                    Cărților Funciare                                        muncă
                                    în București

  51. Bd Dacia nr. 144,             Procesul-verbal    Statul român   Școala primară         Teren viran          Decretul
      București                     nr. 16.100/1940 al                de băieți și                                nr. 176/1948
                                    Comisiunii pentru                 fete "Voința"
                                    Înființarea
                                    Cărților Funciare
                                    în București

  52. Str. Anton Pann               Procesul-verbal    Statul român   Liceul de fete         Școala generală      Decretul
      nr. 44, sectorul 3,           nr. 29.189/1940 al                "Focseneanu"           nr. 72               nr. 176/1948
      Bucuresti                     Comisiunii pentru
                                    Infiintarea
                                    Cartilor Funciare
                                    in Bucuresti

  53. Str. Pictor Marcel            Procesul-verbal    Statul român   Gradinița              Gradinita            Decretul
      Iancu nr. 10 (fosta           nr. 16.052/1940 al                "Ekstein"                                   nr. 176/1948
      str. Argeș), sectorul 2,      Comisiunii pentru
      București                     Înființarea
                                    Cărților Funciare
                                    în București

  54. Str. Sborului nr. 7-9         Procesul-verbal    Statul român   Liceul de băieți       Grup școlar          Decretul           Imobilul care a
      (fost nr. 13),                nr. 27.854/1940 al                "Max Asiel"            industrial           nr. 176/1948       aparținut Comunității
      sectorul 3, București         Comisiunii pentru                                                                                evreiești este partea
                                    Înființarea                                                                                      cu nr. 7 din
                                    Cărților Funciare                                                                                Str. Sborului.
                                    în București

  55. Str. Spitalului nr. 15,       C.F. 5567,         Statul român   Azilul bătrânilor      Policlinica          Decizia
      Rădăuți, județul              nr. topo 2782, 47                 evrei din Rădăuți                           Comitetului
      Suceava                                                                                                     provizoriu al
                                                                                                                  orașului
                                                                                                                  Rădăuți
                                                                                                                  nr. 116/1950

  56. Str. 16 Decembrie             C.F. 27,           Statul român   Spital evreiesc        Maternitate          Decretul           Etajul II a fost
      1989 nr. 24 (fosta            transcris in                                                                  nr. 302/1948       construit ulterior
      str. 6 Martie),               C.F. 14479,                                                                                      și rămâne în
      Timișoara, județul            nr. topo 17193                                                                                   proprietatea
      Timiș                                                                                                                          statului.

  57. Str. Paroseni nr. 8-10,       C.F. 4942,         Statul roman   Orfelinatul de         Gradinița            Decretul
      Arad, județul Arad            nr. topo 1198,                    baieti "Ignacz                              nr. 176/1948
                                    1815/c                            Deutsch"

  58. Str. Simion Bărnuțiu          C.F. 302,          Statul roman   Biserica și            Liceu agricol        Încheierile
      nr. 42, Șimleu Silvaniei,     transcris în                      mănăstire                                   nr. 384 și
      județul Sălaj                 C.F. 3095, nr.                                                                387/1956
                                    topo 663/a/1/1

  59. Str. Moscovei nr. 1-3 -       C.F. 1616,         Statul român   Mănăstirea             Liceul "Ady Endre",  Decretul           Nu se restituie ap. 2
      Str. Republicii nr. 4-6 -     transcris în                      Ordinului              Gradinita            nr. 176/1948       și 3, proprietatea
      Ep. R. Ciorogariu nr. 2,      C.F. 13033,                       Ursulinelor,           "Orsolya",                              unor persoane fizice.
      Oradea, județul Bihor         respectiv C.F.                    școala primară         magazine, locuințe
                                    1733, nr. topo                    și gimnaziu de fete
                                    780, 781, 782,
                                    783, 787/2, 788

  60. Piața Devei nr. 3 -           C.F. 2650,         Statul roman   Biserica "Iosia"       Biserica romano-     Decretul
      Str. Cuvântul Liber nr. 1,    nr. topo 2438/3                                          catolică și casa     nr. 260/1945
      Oradea, județul Bihor                                                                  parohială

  61. Str. Andrei Șaguna            C.F. 3884,         Statul român   Liceu reformat         Liceul "Andrei       Decretul
      nr. 1, Oradea,                nr. topo 558/2,                                          Șaguna"              nr. 176/1948
      județul Bihor                 559/1, 559/2,

  62. Str. Napoca nr. 12            C.F. 3026,
      (fosta str. Nicolae Iorga),   nr. topo 405       Statul roman   Fondul de              Apartamente          Decretul
      Cluj-Napoca, județul Cluj                                       ajutorare a            închiriate           nr. 176/1948
                                                                      învătătorilor
                                                                      romano-catolici

  63. Piața Libertății nr. 62,      C.F. 2089,         Statul român   Școala                 Casa elevilor        Decretul
      Cristuru Secuiesc,            transcris în                      confesională                                nr. 176/1948
      județul Harghita              C.F. 69, nr.                      romano-catolică
                                    topo 118, 119                     și locuința
                                                                      dascălului

  64. Str. Principală nr. 32,       C.F. 1064,         Statul român   Imobil al bisericii    Casa de cultură      Decretul
      Sovata, județul Mureș         nr. topo 301,                     romano-catolice        "Clubul              nr. 712/1966
                                    302, 303                          care imediat           muncitoresc"
                                                                      după ce a fost
                                                                      construit a și fost
                                                                      naționalizat

  65. Str. Eroilor nr. 1,           C.F. 578,          Statul român   Școala romano-         Casa pensionarilor   Decretul
      Lupeni, județul               nr. topo 1028/2                   catolică                                    nr. 176/1948
      Hunedoara

  66. Piața Mihai Viteazul          C.F. 5646,         Statul român   Casa de închiriat      GOSTAT,              Decretul           Restituirea se
      nr. 1, Cluj-Napoca,           nr. topo 773,                     a bisericii            apartamente          nr. 134/1949       face doar pentru
      județul Cluj                  defalcat ulterior                 reformate              proprietate de       Decretul           apartamentele
                                    în 773/I-XX și                                           stat, (ap. 1 a       nr. 176/1948       nevândute
                                    transcris în C.F.                                        fost cumpărat de                        chiriașilor.
                                    136077 și 136078                                         chiriaș)

  67. Str.Școlii nr. 1,             C.F. 71,           Statul român   Colegiul "Mik-"        Liceul nr. 1         Decretele
      Sfântu Gheorghe,              nr. topo 217/1,                                                               nr. 218/1960,
      județul Covasna               217/2                                                                         și nr. 712/1966

  68. Str. Poștei nr. 2,            C.F. 4457,         Statul roman   Școala                 Teatru de păpuși     Decretul           Naționalizarea nu a
      Târgu Mureș,                  nr. topo 2187,                    confesională                                nr. 176/1948       fost notată în C.F.
      județul Mureș                 2188

  69. Str. Kriza Janos              C.F. 1678,         Statul român   Școala                 Casa de cultură      Decretul
      nr. 6-8, Cristuru             nr. topo 725, 726,                confesională și                             nr. 176/1948
      Secuiesc, județul             727, transcris în                 locuință a
      Harghita                      C.F. 223                          dascălului

  70. Bd Victoriei nr. 40,          C.F. 10340,        Statul român   Seminar teologic       Grupul școlar        Încheierea
      Sibiu, județul Sibiu          transcris în C.F.                 pedagogic              "Danil Popovici      nr. 642/1946
                                    12194, 12321,                                            Brăicanu", internat
                                    40199, 63, nr.
                                    topo 1796, 1797,
                                    1798

  71. Str. Zimbrului nr. 2,         C.F. 1154, nr.     Statul român   Casa Comunității       Inspectoratul        Decretul
      Bistrița, județul             topo 1834,                        germane                școlar județean      nr. 176/1948
      Bistrița-Năsăud               1833/1                                                   Bistrița-Năsăud      Decretul
                                                                                                                  nr. 92/1950

  72. Localitatea Șemlac            C.F. 333,          Statul român   Casa culturală                              Încheierea
      nr. 412, județul Arad         nr. topo 421                                                                  nr. 35/1948

  73. Localitatea Deta nr. 42-43,   C.F. 22, nr. topo  Statul român   Casa de lectură        Casa de cultură      Atribuire rang
      judetul Timiș                 344, 345, 346,                                                                nr. 333/1958
                                    347, 348, 349a
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  (la 06-06-2002, Anexa a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 1.334 din 14 decembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 06 iunie 2002 )

  ---------