ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 16 iunie 2011
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 21 iunie 2011  Având în vedere situaţia foarte grea a infrastructurii feroviare din România, cauzată de subfinanţarea acută din ultimii ani, pentru a nu creşte decalajul dintre starea normală de funcţionare şi situaţia reală a infrastructurii feroviare, pentru a nu scădea gradul de siguranţă a circulaţiei trenurilor de călători şi marfă, pentru asigurarea unei concurenţe viabile între modurile de transport feroviar şi rutier şi datorită necesităţii de a menţine la un nivel acceptabil tarifele de utilizare a infrastructurii percepute de la operatorii de transport feroviar, este necesar ca diferenţa dintre tarifele de utilizare a infrastructurii reale şi cele percepute de la operatorii de transport feroviar să fie susţinută de la bugetul de stat, situaţie apreciată ca fiind un caz excepţional.
  Neadoptarea acestor măsuri va conduce la diminuarea în continuare a parametrilor tehnici şi de exploatare a infrastructurii feroviare publice şi în consecinţă va determina scăderea gradului de siguranţă a circulaţiei trenurilor de călători şi marfă.
  În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul UNIC

  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 din 9 septembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 22 alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 22. - (1) Întreţinerea şi asigurarea funcţionării infrastructurii feroviare publice se realizează de către Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. pe baza veniturilor proprii şi, în completare, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, din fonduri alocate de la bugetul de stat."
  2. Articolul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 39. - Contractele prevăzute la art. 37 şi 38 se încheie pentru o durată de până la 4 ani, se aprobă prin hotărâre a Guvernului şi se actualizează anual, după aprobarea bugetului de stat."
  3. La articolul 62, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
  "(2) Sumele necesare întocmirii documentaţiilor cadastrale şi a publicităţii imobiliare, în condiţiile legii, pentru bunurile imobiliare aflate în concesiunea companiei naţionale care administrează infrastructura feroviară se vor aloca de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie."
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  --------------
  Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
  Anca Daniela Boagiu
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Ialomiţianu
  Bucureşti, 16 iunie 2011.
  Nr. 55.
  -------