ORDONANTA Nr. 26 din 22 iulie 1994
privind drepturile de hrana, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţa naţionala
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 198 din 29 iulie 1994  În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. g) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României emite următoarea ordonanţa:

  Articolul 1

  Personalul din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne, Ministerul Justiţiei - Direcţia generală a penitenciarelor, Serviciul Roman de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Paza, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale are dreptul, în timp de pace, la hrana gratuita.


  Articolul 2

  (1) Hranirea personalului instituţiilor publice menţionate la art. 1 se face, de regula, în natura, în limita unor plafoane calorice diferenţiate pe categorii, care constituie norme de hrana zilnice.
  (2) Normele de hrana pe plafoane calorice, categoriile de personal pentru care se acordă şi instituţiile publice în care se aplică se aproba prin hotărâre a Guvernului.
  (3) Hranirea personalului se face şi pe bază de alocaţie valorică, cu aprobarea ministrilor sau a conducătorilor instituţiilor publice prevăzute la art. 1.
  (4) Rezervistii primesc, pe timpul concentrarii sau mobilizării, aceleaşi drepturi de hrana ca şi militarii activi.


  Articolul 3

  (1) Structura normelor de hrana care se aplică în doua sau mai multe instituţii publice prevăzute la art. 1 se stabileşte, în mod unitar, de Ministerul Apărării Naţionale împreună cu celelalte instituţii publice, în limita valorii calorice a fiecărei norme, în concordanta cu nevoile nutritive ale personalului şi în raport cu eforturile depuse în procesul de instruire şi de îndeplinire a misiunilor, condiţiile de mediu şi alţi factori specifici.
  (2) Structura normelor de hrana specifice Direcţiei generale a penitenciarelor se stabileşte de Ministerul Justiţiei.


  Articolul 4

  (1) Hranirea personalului fiecărei instituţii publice prevăzute la art. 1 se face, de regula, prin unităţile subordonate.
  (2) Hranirea personalului se poate face şi prin reciprocitate între instituţiile publice menţionate la art. 1, potrivit convenţiilor încheiate între acestea, cu decontarea valorii financiare a normelor de hrana folosite.
  (3) În cazurile în care hranirea unor categorii de personal nu se poate asigura potrivit alin. (1) sau (2), aceasta se va realiza prin agenţi economici, în limita valorii financiare a normei de hrana la care au dreptul, plus adaosul comercial negociat.
  (4) Cadrele militare, militarii angajaţi pe bază de contract şi salariaţii civili care au dreptul la hrana potrivit normelor, atunci când nu beneficiază de hrana preparata, primesc, în locul produselor agroalimentare prevăzute de norme, valoarea financiară neimpozabila a normei de hrana la care au dreptul.


  Articolul 5

  (1) Valoarea financiară a normelor de hrana aprobate prin hotărâre a Guvernului se stabileşte şi se actualizează, în mod unitar, de Ministerul Apărării Naţionale împreună cu celelalte instituţii publice, respectiv de Ministerul Justiţiei, în funcţie de preţurile medii cu care se aprovizioneaza sortimentele de produse cuprinse în structura normelor de hrana.
  (2) Actualizarea valorii financiare a normelor de hrana se face trimestrial, pe baza evoluţiei efective a preţurilor la care se aprovizioneaza produsele agroalimentare, dacă rezultă diferenţe de peste 5% faţă de trimestrul în care s-a stabilit ultima valoare.


  Articolul 6

  (1) Instituţiile publice prevăzute la art. 1 pot înfiinţa, în unităţile subordonate şi în garnizoane, popote sau bucatarii de unitate pentru hranirea personalului din subordine, pentru care cheltuielile de organizare şi de funcţionare se suporta din creditele bugetare aprobate.
  (2) Regulile privind organizarea şi funcţionarea popotelor şi bucătăriilor de unitate se aproba de către miniştri sau conducătorii instituţiilor publice respective.
  (3) Cheltuielile pentru procurarea produselor agroalimentare necesare popotelor pentru cadre se acoperă din fondurile proprii ale acestora provenite din sumele încasate de la abonati.
  (4) Produsele agroalimentare necesare popotelor pentru cadre se asigura, în principal, prin depozitele unităţilor militare, la preţurile la care acestea au fost aprovizionate, plus o cota reprezentind cheltuieli de transport şi de aprovizionare.
  (5) În situaţiile în care prin popotele pentru cadre trebuie să se asigure hranirea unor efective mai mari (participanţi la convocări, aplicaţii, tabere de odihnă, activităţi de protocol şi altele), se pot acorda avansuri din creditele bugetare aprobate, în vederea realizării stocurilor de produse la nivelul necesarului pentru activităţile ce se vor desfăşura, urmînd ca justificarea lor să se facă la terminarea activităţilor, pe măsura recuperării contravalorii produselor consumate. De asemenea, se pot constitui stocuri de siguranţă pentru consumul pe timpul iernii, prin procurarea produselor necesare şi achitarea contravalorii ambalajelor aferente produselor aprovizionate.


  Articolul 7

  Cadrele militare permanente, militarii angajaţi pe bază de contract şi salariaţii civili care domiciliază în localităţi rurale sau în puncte izolate pot primi, pentru ei şi membrii lor de familie, unele produse agroalimentare din depozitele unităţilor, contra cost, la preţul cu care au fost achiziţionate, plus o cota reprezentind cheltuieli de transport şi de aprovizionare.


  Articolul 8

  (1) Pentru asigurarea hranirii efectivelor în situaţii neprevăzute, instituţiile publice menţionate la art. 1 vor constitui un stoc de siguranţă din produse agroalimentare neperisabile, calculat pentru 30 de zile, peste cantităţile destinate nevoilor de consum lunare.
  (2) În cazul unor unităţi sau subunitati izolate, stocul de siguranţă prevăzut la alin (1) poate fi asigurat pentru maximum 7 luni.
  (3) Aprovizionarea cu produse pentru iarna, fasole uscata, zahăr, orez, ceai şi furaje, se poate face în cantităţile necesare până la noua recolta, fără a depăşi nevoile de consum pentru un an.


  Articolul 9

  (1) Normele de hrana pentru animalele şi păsările prevăzute în statele de organizare, precum şi normele de inzestrare cu bunuri materiale necesare aprovizionarii, depozitarii şi păstrării produselor agroalimentare, preparării, transportului şi servirii hranei preparate, sacrificarii animalelor, precum şi cele necesare dotării dormitoarelor, salilor de cursuri, căminelor de garnizoana, cabinetelor şi altele asemenea cu materiale specifice hranirii efectivelor, se aproba de către miniştrii sau conducătorii instituţiilor publice menţionate la art. 1.
  (2) Instituţiile publice prevăzute la art. 1 pot constitui stocuri de siguranţă pentru bunurile materiale ce fac obiectul normelor de inzestrare prevăzute la alin. (1), care nu vor depăşi 20% din necesarul anual la materialele destinate servirii hranei şi 10% la celelalte bunuri materiale.


  Articolul 10

  (1) Instituţiile publice prevăzute la art. 1 pot înfiinţa, în unităţile subordonate şi în garnizoane, gospodării agrozootehnice care se vor organiza şi vor funcţiona potrivit normelor aprobate de către miniştrii sau conducătorii instituţiilor respective.
  (2) Pentru organizarea, dezvoltarea şi funcţionarea gospodariilor agrozootehnice, instituţiile publice prevăzute la art. 1 prevăd şi utilizează credite bugetare.
  (3) Produsele realizate vor fi folosite pentru consum la asigurarea normelor de hrana şi pentru reluarea procesului de producţie în cadrul gospodariilor agrozootehnice. Până la 5% din cantităţile de produse realizate se pot consuma, gratuit, pentru îmbunătăţirea hranirii personalului peste prevederile normale de hrana. În situaţia depăşirii nevoilor de consum, produsele realizate pot fi valorificate contra cost.


  Articolul 11

  (1) Pentru asigurarea militarilor în termen, elevilor şi studenţilor cu unele mărfuri (produse alimentare, articole de igiena personală şi întreţinere, rechizite şi altele asemănătoare) de stricta necesitate, contra cost, unităţile militare din subordinea instituţiilor publice prevăzute la art. 1 pot înfiinţa puncte de desfacere.
  (2) Sumele necesare punctelor de desfacere pentru procurarea mărfurilor prevăzute la alin. (1) se pun la dispoziţia acestora sub forma de avansuri din creditele bugetare. Avansurile nejustificate la sfârşitul anului vor fi reportate în anul următor.
  (3) Valoarea creditelor bugetare necesare funcţionarii punctelor de desfacere, competentele şi criteriile de acordare a acestora se stabilesc de către miniştrii sau conducătorii instituţiilor publice prevăzute la art. 1.
  (4) Produsele şi mărfurile aprovizionate se vor desface la preţurile la care au fost achiziţionate.


  Articolul 12

  Sumele încasate potrivit prevederilor art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (4), art. 7 şi art. 10 alin. (2) constituie venituri ale bugetului de stat.


  Articolul 13

  (1) Prevederile prezentei ordonanţe intră în vigoare începând cu luna iulie 1994.
  (2) Decretul-lege nr. 101 din 21 martie 1990, precum şi orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentei ordonanţe se abroga.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  ----------------
  p. Ministrul apărării naţionale,
  general-locotenent Dumitru Cioflina
  p. Ministru de interne,
  general-locotenent George Ioan Danescu,
  secretar de stat
  Ministrul justiţiei,
  Gavril Iosif Chiuzbaian
  Directorul Serviciului Roman
  de Informaţii,
  Virgil Magureanu
  Directorul Serviciului de Informaţii
  Externe,
  general-maior Ioan Talpes
  Directorul Serviciului
  de Telecomunicaţii Speciale,
  colonel Ştefan Coman
  ----------------------------