ORDONANȚĂ nr. 128 din 31 august 2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice și juridice de către Ministerul Administrației și Internelor**)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 2 septembrie 2000
  **) Titlul ordonanței a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 570 din 23 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 30 octombrie 2002.
  Titlul ordonanței a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA nr. 29 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 20 iulie 2005.
  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 1 lit. B pct. 2 din Legea nr. 125/2000 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanță.

  Articolul 1
  (1) Pentru serviciile prestate către persoanele fizice și/sau juridice de Ministerul Administrației și Internelor prin unitățile, instituțiile și structurile din subordine se instituie taxele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță.
  ------------
  Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA nr. 4 din 29 ianuarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 30 ianuarie 2009.
  (2) Prestarea în regim de urgență a serviciilor prevăzute la alin. (1) se face la solicitarea expresă a persoanelor fizice și/sau juridice.(3) Taxele prevăzute la alin. (1) constituie venituri la bugetul de stat și se achită la unitățile Trezoreriei Statului, în condițiile legii.(4) În situația în care prestațiile nu sunt efectuate în termenele prevăzute în anexă, taxele se restituie de către unitățile de trezorerie în baza cererilor persoanelor în cauză, însoțite de documentele prin care s-a efectuat plata, pe care unitățile prestatoare vor consemna prin semnătură autorizată și ștampilă că serviciile nu au fost efectuate.(5) Cuantumul taxelor prevăzute în anexă se actualizează în funcție de rata inflației, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administrației și Internelor, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice.
  -------------
  Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA nr. 29 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 20 iulie 2005.


  Articolul 2

  În nota din anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 24/1992  privind stabilirea serviciilor consulare și a taxelor percepute pentru prestarea acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 28 august 1992, cu modificările și completările ulterioare, se introduc punctele 3 și 4 cu următorul cuprins:3. Pentru serviciile prevăzute la lit. A pct. 2-4 și la lit. C, D și E, prestate în regim de urgență, se percep tarife suplimentare de 10 lei, care se achită anticipat la casieriile unităților care prestează aceste activități, pe bază de chitanță.
  În situația în care prestațiile nu sunt efectuate în regim de urgență, tarifele suplimentare se restituie de către casieriile unităților care trebuiau să efectueze prestațiile, procedându-se la anularea chitanței, la solicitarea expresă a persoanei care a cerut prestarea serviciului.4. Prin regim de urgență, în sensul pct. 2 și 3, se înțelege prestarea serviciilor pe loc sau în termen de 48 de ore.

  ------------
  Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 370 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.143 din 19 decembrie 2005.

  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  Ministru de interne,
  Constantin Dudu Ionescu
  Ministrul finanțelor,
  Decebal Traian Remes


  Anexă

  LISTA
  cuprinzând serviciile prestate către persoanele fizice și/sau
  juridice de Ministerul Administrației și Internelor prin
  unitățile, instituțiile și structurile din subordine și taxele
  percepute pentru desfășurarea acestor activități

   
  Nr.
  crt.
   
   

   
   
  Denumirea prestației
   
   

  Termenul de efectuare
  a prestației

  Cuantumul taxei
  (lei)

   
  Actele normative în baza cărora se
  efectuează prestațiile reglementate
   
   

  În regim
  normal

  În regim
  de urgență

  În regim
  normal

  În regim
  de urgență

  1.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Avizarea efectuării lucrărilor
  care implică închiderea sau
  crearea de restricții pentru
  circulația pe drumurile
  publice a vehiculelor și/sau
  pietonilor, a proiectelor de
  instalare a mijloacelor de
  semnalizare rutieră prin
  indicatoare, marcaje,
  semafoare electrice și alte
  dispozitive speciale, precum
  și a amplasării obiectivelor
  social-economice în zona
  drumului public și
  proiectarea, construcția sau
  amenajarea intersecțiilor și a
  căilor de acces la drumul
  public
   
   

  30 de zile
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  5 zile
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  100
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  200
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  a) Ordonanța de urgență a
  Guvernului nr. 195/2002 privind
  circulația pe drumurile publice,
  republicată, cu modificările și
  completările ulterioare - art. 5
  alin. (1) și (3), art. 30 alin. (4) și
  art. 33 alin. (1) și (2)
  b) Regulamentul de aplicare a
  Ordonanței de urgență a
  Guvernului nr. 195/2002, aprobat
  prin Hotărârea Guvernului
  nr. 1.391/2006, cu modificările
  ulterioare - art. 4 alin. (1), art. 8
  alin. (1) și art. 87
  c) Ordonanța Guvernului
  nr. 43/1997 privind regimul
  drumurilor, republicată, cu
  modificările și completările
  ulterioare - art. 30 și art. 52
  alin. (1)

  2.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Eliberarea pentru persoane
  fizice și juridice a
  autorizațiilor pentru:
  procurarea primei arme letale;
  procurarea primei arme neletale
  supuse autorizării; acordarea
  atestatului de colecționar;
  funcționarea poligoanelor de
  tragere și organizarea și
  desfășurarea cursurilor de
  inițiere și pregătire teoretică
  și practică pe linie de arme și
  muniții; eliberarea atestatului
  de instructor în poligonul de
  tragere

  30 de zile
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  10 zile
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  100/
  persoană
  fizică
  300/
  persoană
  juridică
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  300/
  persoană
  fizică
  500/
  persoană
  juridică
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  a) Legea nr. 295/2004 privind
  regimul armelor și al munițiilor, cu
  modificările și completările
  ulterioare - art. 12, art. 72
  alin. (3), art. 80 și art. 85
  b) Normele metodologice de
  aplicare a Legii nr. 295/2004,
  aprobate prin Hotărârea
  Guvernului nr. 130/2005, cu
  modificările și completările
  ulterioare
   
   
   
   

  3.
   
   
   
   
   
   
   

  Eliberarea autorizației pentru
  procurarea armei letale sau
  neletale supuse autorizării
  titularului de permis (a doua
  armă și următoarele)
   
   
   

  30 de zile
   
   
   
   
   
   
   

  19 zile
   
   
   
   
   
   
   

  50
   
   
   
   
   
   
   

  100
   
   
   
   
   
   
   

  a) Legea nr. 295/2004, cu
  modificările și completările
  ulterioare - art. 12
  b) Normele metodologice de aplicare a
  Legii nr. 295/2004, aprobate prin
  Hotărârea Guvernului nr. 130/2005, cu
  modificările și completările
  ulterioare

  4.
   
   
   
   
   
   
   

  Eliberarea cărții de identitate
  a armei
   
   
   
   
   
   

  15 zile
   
   
   
   
   
   
   

  10 zile
   
   
   
   
   
   
   

  20
   
   
   
   
   
   
   

  40
   
   
   
   
   
   
   

  a) Legea nr. 295/2004, cu
  modificările și completările
  ulterioare - art. 98
  b) Normele metodologice de aplicare a
  Legii nr. 295/2004, aprobate prin
  Hotărârea Guvernului nr. 130/2005, cu
  modificările și completările
  ulterioare

  5.
   
   
   
   

  Eliberarea unui nou permis
  de armă pentru persoanele
  fizice, respectiv a autorizației
  de deținere și folosire pentru
  persoanele juridice

  15 zile
   
   
   
   

  5 zile
   
   
   
   

  20
   
   
   
   

  40
   
   
   
   

  Legea nr. 295/2004, cu
  modificările și completările
  ulterioare - art. 51 și 75
   
   

  6.
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Autorizarea desfășurării
  operațiunilor cu arme și
  muniții de către persoanele
  juridice constituite ca
  armurieri
   
   
   
   
   

  15 zile
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  10 zile
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  500
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  1.000
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  a) Legea nr. 295/2004, cu
  modificările și completările
  ulterioare - art. 106 și art. 110
  alin. (3)
  b) Normele metodologice de
  aplicare a Legii nr. 295/2004,
  aprobate prin Hotărârea
  Guvernului nr. 130/2005, cu
  modificările și completările
  ulterioare

  7.
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Eliberarea autorizațiilor
  pentru efectuarea
  operațiunilor cu materii
  explozive, vizarea anuală a
  acestora, precum și
  eliberarea autorizațiilor de
  transfer sau tranzit al
  explozivilor de uz civil
   
   

  30 de zile
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  15 zile
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  200
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  500
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  a) Legea nr. 295/2004, cu
  modificările și completările
  ulterioare - art. 8, 9 și 11
  b) Hotărârea Guvernului
  nr. 207/2005 privind stabilirea
  cerințelor esențiale de securitate
  ale explozivilor de uz civil și a
  condițiilor pentru introducerea lor
  pe piață - art. 18 alin. (1) și
  art. 23 alin. (3)

  8.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Avizări artificieri și
  pirotehniști
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  30 de zile
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  15 zile
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  5
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  10
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Normele tehnice privind deținerea,
  prepararea, experimentarea,
  distrugerea, transportul, depozitarea,
  mânuirea și folosirea materiilor
  explozive utilizate în orice alte
  operațiuni specifice în activitățile
  deținătorilor, precum și autorizarea
  artificierilor și a pirotehniștilor,
  aprobate prin Hotărârea Guvernului
  nr. 536/2002, cu modificările și
  completările ulterioare - art. 115

  9.

  Abrogat

   

   

   

   

   

  10.

  Abrogat

   

   

   

   

   

  11.

  Abrogat

   

   

   

   

   

  12.

  Abrogat

   

   

   

   

   

  (la 01-02-2017, Anexa a fost modificată de Articolul VII LEGEA nr. 1 din 6 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 06 ianuarie 2017 prin abrogarea punctelor 9, 10, 11 și 12 )