METODOLOGIE din 23 iulie 2003 de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII ȘI TINERETULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 5 noiembrie 2003 Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 353/5.202/2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 5 noiembrie 2003.
  Notă
  Conform art. IV din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 132 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010, în toate actele normative în vigoare denumirea "Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților (CNFPA)" se înlocuiește cu denumirea "Consiliul Național al Calificărilor și al Formării Profesionale a Adulților (CNCFPA)".
  (2) În toate actele normative în vigoare sintagma Secretariatul tehnic al Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților se înlocuiește cu sintagma "Unitatea Executivă a Consiliului Național al Calificărilor și al Formării Profesionale a Adulților (UECNCFPA)".
  (3) Prevederile privind Secretariatul tehnic al Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, familiei, și protecției sociale și al ministrului educației, cercetării și inovării nr. 1.455/5.122/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 30 septembrie 2009, se abrogă.
  (4) Până la intrarea în vigoare a Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Național al Calificărilor și al Formării Profesionale a Adulților, pe toate actele juridice încheiate de această instituție se va putea utiliza ștampila cu stema României a Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților.
  (5) Se autorizează Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului să facă modificările corespunzătoare în anexele la bugetul propriu, ca urmare a modificării formei de finanțare a UECNCFPA.
  Potrivit art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 556 din 25 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 22 iunie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se organizează și funcționează Autoritatea Națională pentru Calificări, denumită în continuare A.N.C., instituție publică cu personalitate juridică, organ de specialitate în coordonarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, prin reorganizarea Consiliului Național al Calificărilor și Formării Profesionale a Adulților (C.N.C.F.P.A.) și a Unității Executive a Consiliului Național al Calificărilor și Formării Profesionale a Adulților (U.E.C.N.C.F.P.A.), instituții care se desființează.
  Conform alin. (2) al art. III din LEGEA nr. 167 din 28 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 3 iunie 2013, în tot cuprinsul Ordonanței Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al actelor normative în vigoare de punere în aplicare a acesteia:
  a) sintagma "Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei" se înlocuiește cu sintagma "Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice";
  b) sintagma "Ministerul Educației și Cercetării" se înlocuiește cu sintagma "Ministerul Educației Naționale";
  c) sintagma "direcții județene pentru dialog, familie și solidaritate socială, respectiv a municipiului București" se înlocuiește cu sintagma "agenții pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București";
  d) sintagmele "Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților" și "Secretariatul tehnic al Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților" se înlocuiesc cu sintagma "Autoritatea Națională pentru Calificări".

  Art. IV din același act normativ dispune:
  Articolul IV
  (1) Obligațiile de cooperare administrativă ce rezultă din aplicarea prezentei legi se realizează de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerul Educației Naționale, Autoritatea Națională pentru Calificări, comisiile de autorizare, prin intermediul sistemului de informare al pieței interne (IMI), potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010.
  (2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, pe baza propunerilor Autorității Naționale pentru Calificări, vor fi modificate și completate, în mod corespunzător, următoarele acte normative:
  a) Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 353/5.202/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 774 din 5 noiembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare;
  b) Procedura de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării și al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 4.543/468/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 903 din 5 octombrie 2004, cu modificările și completările ulterioare.

  (3) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice va supune spre aprobare Guvernului proiectul de hotărâre pentru aprobarea metodologiilor de implementare a principiilor de asigurare a calității și pentru aprobarea organismelor externe de control responsabile pentru asigurarea calității.


  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1

  În sensul prezentei metodologii de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților, denumită în continuare metodologie, autorizarea reprezintă procesul în urma căruia furnizorii de formare profesională prevăzuți la art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pot organiza programe de formare profesională finalizate cu certificate de calificare sau de absolvire cu recunoaștere națională.
  (la 27-01-2023, Articolul 1 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 2.228 din 15 decembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 27 ianuarie 2023 )


  Articolul 2
  (1) Potrivit art. 13 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003, cu modificările ulterioare, denumite în continuare norme metodologice, activitatea de autorizare a furnizorilor de formare profesională este coordonată de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, prin direcția de specialitate.(2) În vederea autorizării furnizorilor de formare profesională, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale înființează în subordinea sa comisii de autorizare județene, respectiv a municipiului București, denumite în continuare comisii de autorizare.(3) Pentru exercitarea atribuțiilor ce le revin, comisiile de autorizare sunt ajutate de secretariate tehnice și au sediul la agențiile pentru plăți și inspecție socială județene/a municipiului București.
  (la 27-01-2023, Articolul 2 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 2.228 din 15 decembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 27 ianuarie 2023 )


  Articolul 3

  Pentru a se supune autorizării, furnizorii de formare profesională trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate:
  a) să fie legal constituiți;
  b) să aibă prevăzute în statut sau, după caz, în actul de înființare activități de formare profesională;
  c) să își îndeplinească obligațiile de plata a impozitelor, taxelor și contribuțiilor datorate, potrivit legislației în vigoare.


  Articolul 4
  (1) Autorizarea furnizorilor de formare profesională se face pe baza criteriilor de evaluare, pentru o perioadă de 4 ani, pentru fiecare dintre calificările, ocupațiile, competențele-cheie, competențele transversale pentru care furnizorii de formare profesională organizează programe de formare profesională.(2) Autorizarea furnizorilor de formare profesională se poate realiza și pentru organizarea de programe în sistem online.(3) Domeniile de activitate și procedura pentru autorizarea furnizorilor de formare profesională să desfășoare programe de formare profesională a adulților în sistem online sunt stabilite prin Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 1.149/2020 privind stabilirea domeniilor de activitate și a procedurii pentru autorizarea furnizorilor de formare profesională să desfășoare programe de formare profesională a adulților în sistem on-line, cu modificările și completările ulterioare.
  (la 27-01-2023, Articolul 4 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 2.228 din 15 decembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 27 ianuarie 2023 )


  Capitolul II Criterii de evaluare a furnizorilor de formare profesională

  Articolul 5
  (1) Criteriile de evaluare a furnizorilor de formare profesională în vederea autorizării au în vedere următoarele elemente:
  a) programul de formare profesională;
  b) resursele necesare desfășurării programului de formare profesională;
  c) experiența furnizorului de formare profesională și rezultatele activității lui anterioare obținerii autorizării sau în alte programe de formare profesională pe care le-a realizat, dacă este cazul.
  (2) Elementele prevăzute la alin. (1) sunt detaliate în Fișa de autoevaluare prezentată în anexa nr. 1.(3) Criteriile care stau la baza autorizării furnizorilor de formare profesională stau și la baza monitorizării furnizorilor de formare profesională.(4) Neîndeplinirea criteriilor de autorizare determina neacordarea sau, după caz, retragerea autorizației.


  Articolul 6
  (1) În vederea autorizării, programul de formare profesională trebuie să cuprindă:
  a) datele de identificare a programului de formare profesională;
  b) condițiile de acces;
  c) obiectivele exprimate în competențele profesionale ce urmează să fie dobândite de fiecare persoană care urmează programul de formare profesională, în concordanță cu prevederile standardelor ocupaționale, recunoscute la nivel național, respectiv ale standardelor de pregătire profesională aprobate în condițiile legii și aflate în vigoare, dacă nu există standarde ocupaționale.
  (la 27-01-2023, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 6 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 2.228 din 15 decembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 27 ianuarie 2023 )

  d) durata de pregătire;
  e) locul de desfășurare;
  f) formele de organizare a programului de formare profesională;
  g) planul de pregătire;
  h) numărul de participanți;
  i) procedura de evaluare a programului de formare profesională;
  j) programa de pregătire, care este prezentată în anexa nr. 2;
  k) modalitățile de evaluare a participanților la programul de formare profesională, care sunt prezentate în anexa nr. 3.
  (2) Resursele necesare desfășurării programelor de formare profesională sunt:
  a) resurse umane;
  b) resurse materiale;
  c) resurse financiare.
  (3) Abrogat.
  (la 27-01-2023, Alineatul (3) din Articolul 6 , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 2.228 din 15 decembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 27 ianuarie 2023 )


  Articolul 7
  (1) Durata minimă a programului de formare profesională, exprimată în ore de pregătire, pentru pregătirea teoretică și practică pentru care se eliberează certificat de calificare profesională, pe niveluri de calificare, este de:
  a) 180 de ore pentru nivelul 1 de calificare;
  b) 360 de ore pentru nivelul 2 de calificare;
  c) 720 de ore pentru nivelul 3 de calificare;
  d) 1.080 de ore pentru nivelul 4 de calificare.
  (2) Timpul alocat programului de formare profesională se corelează cu scopul, obiectivele, conținuturile și strategiile de realizare.(3) În situația în care în urma evaluării inițiale sau în baza certificărilor în condițiile legislației în vigoare se constată că participanții la programul de formare profesională dețin anumite competențe, durata pregătirii se va reduce corespunzător, fără a depăși însă 50%, potrivit anexei nr. 3.(4) Evaluarea inițială, prevăzută la alin. (3), se realizează numai pentru programele de calificare.(5) Prevederile alin. (3) nu se aplică programelor de calificare profesională de nivel 1 și nici programelor de inițiere într-o calificare.(6) Activităților aplicative li se alocă cel puțin două treimi din durata totală a programului de formare.(7) Durata programului de formare profesională, exprimată în ore de pregătire, pentru pregătirea teoretică și practică, pentru care se eliberează certificat de absolvire, este cuprinsă între:
  a) 30-75 ore, pentru programe de tip perfecționare;
  b) 180-300 ore, pentru programe de tip specializare.

  (la 27-01-2023, Articolul 7 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 2.228 din 15 decembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 27 ianuarie 2023 )


  Articolul 8
  (1) Numărul maxim de participanți pe grupa de formare profesională este:
  a) 28 de persoane pentru pregătirea teoretică;
  b) 14 persoane pentru pregătirea practică.
  (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul altor forme de pregătire profesională, prevăzute la art. 2^3 din normele metodologice.
  (la 27-01-2023, Alineatul (2) din Articolul 8 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 2.228 din 15 decembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 27 ianuarie 2023 )


  Articolul 9
  (1) Procedura de evaluare a programului de formare profesională de către beneficiarii acestuia vizează: conținutul programului, modul de desfășurare a procesului de formare, prestația formatorilor și aspectele organizatorice.
  (la 10-05-2005, Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 80 din 21 februarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 10 mai 2005. )
  (2) Evaluarea programului de formare profesională se face de către participanții la program, cel puțin la sfârșitul acestuia.


  Articolul 10
  (1) Resursele umane ale programului de formare profesională se referă la persoanele cu atribuții de pregătire teoretică și practică, denumite în continuare formatori.(2) Pentru a fi autorizați, furnizorii de formare profesională trebuie să facă dovada că realizează programele de formare profesională cu formatori certificați în profilul sau specialitatea corespunzătoare programei de pregătire sau formatori care probează deținerea calității de cadru didactic în profilul sau specialitatea corespunzătoare programei de pregătire.(3) Pregătirea practică poate fi realizată de formatorii prevăzuți la alin. (2), precum și de maiștri-instructori ori instructori/preparatori formare, certificați în conformitate cu prevederile legale, care au profilul sau specialitatea corespunzătoare programei de pregătire, numai pentru programele de formare al căror nivel de calificare este cel mult egal cu nivelul acestora.(4) Pentru realizarea obiectivelor de formare numărul formatorilor incluși într-un program de formare este de minimum 2 și se stabilește de către furnizor, în funcție de complexitatea programului.(5) Pe durata efectuării practicii la operatorii economici, supravegherea și îndrumarea participanților la programul de formare profesională sunt asigurate atât de formatorii numiți de furnizorul de formare profesională, cât și de personalul de specialitate numit de fiecare operator economic.
  (la 27-01-2023, Articolul 10 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 2.228 din 15 decembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 27 ianuarie 2023 )


  Articolul 11
  (1) Furnizorul de formare profesională trebuie să facă dovada că dispune de baza materială necesară pentru desfășurarea programului de formare profesională:
  a) furnizorul de formare profesională trebuie să asigure spații adecvate pentru pregătirea teoretică și practică, pentru cel puțin un ciclu de pregătire în avans față de momentul în care se solicită autorizarea;
  (la 10-05-2005, Lit. a) a art. 11 a fost modificată de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 80 din 21 februarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 10 mai 2005. )

  b) furnizorul de formare profesională trebuie să îi asigure fiecărui participant la programul de formare profesională posibilitatea să-și desfășoare activitatea practică și totodată să fie supravegheat și îndrumat de către formator și de personalul de specialitate numit de agentul economic;
  (la 10-05-2005, Lit. b) a art. 11 a fost modificată de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 80 din 21 februarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 10 mai 2005. )

  c) spațiile pentru pregătirea teoretică trebuie dotate cu echipamente de prezentare de tipul: tablă, flipchart, calculatoare, retro/videoproiectoare, aparatură video/TV etc. și cu materiale demonstrative (planșe, casete video, software specializat etc.), conform programei de pregătire;
  (la 10-05-2005, Lit. c) a art. 11 a fost modificată de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 80 din 21 februarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 10 mai 2005. )

  d) spațiile de desfășurare a activității de pregătire practică sunt înzestrate cu echipamentele, mașinile, utilajele, sculele, dispozitivele prevăzute în programa de pregătire, în stare de funcționare;
  e) fiecărui participant la programul de formare profesională i se asigura un loc de pregătire echipat corespunzător, precum și cantitatea de materiale consumabile necesară desfășurării activității practice;
  f) dimensiunile, dotările și organizarea spațiilor de pregătire, raportate la numărul participanților la programul de formare profesională, precum și desfășurarea procesului de pregătire trebuie să respecte normele specifice de protecția muncii;
  g) fiecare participant la programul de formare profesională are acces individual la suportul de curs/manualul cursantului. Suportul de curs/manualul cursantului poate fi distribuit participanților la programul de formare profesională și sub forma de fascicule, pe măsura parcurgerii programei de pregătire;
  h) suportul de curs/manualul cursantului trebuie să permită transmiterea cunoștințelor de baza conform tematicii de pregătire;
  i) după caz, furnizorul de formare profesională pune la dispoziție participanților la programul de formare profesională alte materiale de tipul: caiet de aplicații practice, materiale documentare, bibliografie etc.;
  j) dacă suportul de curs/manualul cursantului nu este elaborat de furnizorul de formare profesională, acest lucru trebuie precizat.
  k) pentru desfășurarea programului de formare profesională în sistem online, fiecărui participant la program i se asigură de către furnizor echipamentele necesare desfășurării în condiții optime a programului de formare, dacă acesta declară că nu le deține.
  (la 27-01-2023, Alineatul (1) din Articolul 11 , Capitolul II a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 2.228 din 15 decembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 27 ianuarie 2023 )
  (2) Baza materială a furnizorilor de programe de formare profesională poate fi deținuta în proprietate sau concesionată, închiriată, dobândită prin parteneriat ori alte forme, pe durata programului de formare profesională, fapt dovedit cu documente.(3) În situația în care pregătirea practică se desfășoară la agenții economici, dovada existenței spațiilor de desfășurare a pregătirii practice, prevăzute la alin. (1) lit. d), se face prin contract încheiat între furnizor și agentul economic respectiv.
  (la 10-05-2005, Alin. (3) al art. 11 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 80 din 21 februarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 10 mai 2005. )
  (4) Prin contract furnizorul de formare profesională se asigură că agentul economic are autorizațiile prevăzute de lege și pune la dispoziție participanților spații de pregătire, dotarea corespunzătoare programei de pregătire și personal specializat pentru supravegherea și îndrumarea participanților la programul de formare profesională.
  (la 10-05-2005, Alin. (4) al art. 11 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 80 din 21 februarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 10 mai 2005. )


  Articolul 12
  (1) Pentru programele de formare profesională finalizate cu certificate de calificare, formatorul elaborează proiecte didactice pentru fiecare conținut tematic cuprins în programa de pregătire prevăzută în standardul ocupațional sau în standardul de pregătire profesională, după caz.(2) Proiectele didactice prevăzute la alin. (1) sunt prezentate de către formator la solicitarea evaluatorilor din echipele de monitorizare sau a organelor de control.(3) Modelul proiectului didactic este prezentat în anexa nr. 4.(4) Proiectele didactice prevăzute la alin. (1) se aplică și în cazul programelor de inițiere într-o calificare.
  (la 27-01-2023, Articolul 12 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 2.228 din 15 decembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 27 ianuarie 2023 )


  Articolul 13

  Criteriile privind experiența furnizorului de formare profesională devin obligatorii la evaluarea în vederea reînnoirii autorizației.


  Capitolul III Procedura de autorizare a furnizorilor de formare profesională

  Articolul 14
  (1) Cererea de autorizare, însoțită de dosarul de autorizare, se încarcă în platforma electronică a Ministerului Muncii și Solidarității Sociale sau se transmite prin mijloace electronice, prin poștă, cu confirmare de primire, ori se depune direct la secretariatul tehnic al comisiei de autorizare din județul în a cărui rază teritorială furnizorul de formare profesională deține sediul social sau sediul profesional.(2) Modelul cererii de autorizare este prevăzut în anexa nr. 5.(3) Cererea de autorizare, însoțită de documentele din dosarul de autorizare, se poate încărca și pe platforma Punctului de contact unic electronic (PCUe).(4) Procedura de transmitere a dosarului de autorizare către comisiile de autorizare este prevăzută pe platforma PCUe.(5) Dosarul de autorizare cuprinde opisul și documentele prevăzute în anexa nr. 6. Fiecare filă a dosarului de autorizare depus este numerotată, iar pe ultima pagină se consemnează numărul de file existente, sub semnătura reprezentantului legal al furnizorului de formare profesională.
  (la 27-01-2023, Articolul 14 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 2.228 din 15 decembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 27 ianuarie 2023 )


  Articolul 15
  (1) Procedura de autorizare se declanșează la data înregistrării cererii de autorizare în Registrul de evidenta a cererilor de autorizare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 7.(2) În cazul în care se constată nereguli ale documentației depuse, secretariatul tehnic comunică acest fapt furnizorului de formare profesională care a solicitat autorizarea, în termen de 5 zile de la data înregistrării cererii de autorizare. Furnizorul de formare profesională are o singură dată posibilitatea de a remedia aceste nereguli, în termen de 30 de zile de la data notificării.
  (la 10-05-2005, Alin. (2) al art. 15 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 80 din 21 februarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 10 mai 2005. )
  (3) Secretariatul tehnic transmite fiecărui membru al comisiei de autorizare documentația completă, online, cu minimum 5 zile înaintea ședinței comisiei de autorizare.
  (la 27-01-2023, Articolul 15 din Capitolul III a fost completat de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 2.228 din 15 decembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 27 ianuarie 2023 )


  Articolul 16
  (1) Potrivit art. 21 din normele metodologice, pentru evaluarea furnizorilor de formare profesională în vederea autorizării, comisiile de autorizare folosesc evaluatori de furnizori și programe de formare, denumiți în continuare evaluatori.(2) Desemnarea evaluatorilor se face în ordine alfabetică, prin rotație, din registrul evaluatorilor de furnizori și programe de formare.(3) Registrele evaluatorilor de furnizori și programe de formare sunt aprobate anual de către comisiile de autorizare județene/a municipiului București.(4) În cazul în care la nivelul unui județ comisia de autorizare nu poate selecta evaluatori din registrul propriu, solicită altor comisii județene, din județele învecinate, evaluatori înscriși în registrele județene respective.(5) Cheltuielile de deplasare pentru evaluatorii prevăzuți la alin. (4) sunt suportate de către comisia de autorizare care a făcut solicitarea.(6) Evaluatorul desemnat pentru evaluarea unui furnizor de formare este obligat să dea o declarație pe propria răspundere că nu se află în niciuna dintre următoarele situații de incompatibilitate:
  a) nu se află în raport de rudenie până la gradul III inclusiv cu persoane din conducerea furnizorului de formare profesională;
  b) nu se află într-un raport patrimonial cu furnizorul de formare profesională;
  c) nu a participat la elaborarea programului de formare profesională supus autorizării;
  d) nu are calitatea de formator, maistru instructor ori instructor/preparator formare, după caz, în cadrul programului.

  (la 27-01-2023, Articolul 16 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 2.228 din 15 decembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 27 ianuarie 2023 )


  Articolul 17
  (1) Dosarele de autorizare complete sunt analizate de către comisia de autorizare.
  (la 10-05-2005, Alin. (1) al art. 17 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 80 din 21 februarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 10 mai 2005. )
  (2) Comisia de autorizare verifica îndeplinirea condițiilor de eligibilitate. Dacă se constata că aceste condiții nu sunt îndeplinite, furnizorul de formare profesională este atenționat în scris, în termen de 5 zile de la data constatării. Furnizorul de formare profesională are posibilitatea să demonstreze cu acte că îndeplinește criteriile de eligibilitate, o singura data, în termen de 30 de zile de la data atenționării.(3) În cazul în care comisia de autorizare constată că sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate, selectează 2 evaluatori din registrul evaluatorilor de furnizori și programe de formare județean/al municipiului București.
  (la 27-01-2023, Alineatul (3) din Articolul 17 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 2.228 din 15 decembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 27 ianuarie 2023 )
  (4) Numirea evaluatorilor pentru efectuarea evaluării în vederea autorizării unui furnizor de formare se realizează prin decizie semnată de președintele comisiei de autorizare.
  (la 27-01-2023, Alineatul (4) din Articolul 17 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 2.228 din 15 decembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 27 ianuarie 2023 )


  Articolul 18
  (1) Fiecare evaluator desemnat verifică, în mod independent, dacă sunt îndeplinite criteriile de autorizare:
  a) prin analiza documentației prevăzute în anexa nr. 6;
  b) prin deplasare la sediul furnizorului și la locul de desfășurare a procesului de formare profesională, în vederea confruntării situațiilor descrise în documente cu situația faptică.
  (2) Fiecare evaluator consemnează independent rezultatele evaluării în raportul de evaluare, al cărui model este prezentat în anexa nr. 8, și îl transmite electronic sau îl depune fizic, după caz, la secretariatul tehnic.(3) Dacă evaluatorul constată că anumite criterii nu sunt îndeplinite, notifică acest fapt furnizorului de formare profesională evaluat și atașează o copie a notificării la raportul de evaluare.(4) În termen de 30 de zile de la data notificării, pentru continuarea procedurii de autorizare, furnizorul de formare profesională trebuie să prezinte comisiei de autorizare dovezi privind îndeplinirea criteriilor de autorizare.
  (la 27-01-2023, Articolul 18 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. 2.228 din 15 decembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 27 ianuarie 2023 )


  Articolul 19
  (1) Comisia de autorizare, întrunită la cererea președintelui, conform art. 19 și 20 din normele metodologice, soluționează cererea de autorizare în termen de maximum 45 de zile de la data înregistrării acesteia sau, după caz, de la data remedierii neregulilor constatate.(2) Comisia de autorizare analizează documentația cuprinsă în dosarul de autorizare, precum și rapoartele de evaluare întocmite de evaluatori și decide acordarea sau neacordarea autorizației, motivând această decizie.(3) Decizia comisiei de autorizare privind acordarea sau neacordarea autorizației, emisă conform art. 19 alin. (3) din normele metodologice, precum și motivarea acesteia se întocmesc în două exemplare, unul pentru comisie, unul pentru furnizorul de formare profesională care a solicitat autorizarea.
  (la 27-01-2023, Articolul 19 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 2.228 din 15 decembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 27 ianuarie 2023 )


  Articolul 20

  Secretariatul tehnic transmite furnizorului de formare profesională decizia comisiei de autorizare privind acordarea sau neacordarea autorizației, inclusiv motivarea acestei decizii, în termen de 5 zile de la data luării acesteia.
  (la 10-05-2005, Art. 20 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 80 din 21 februarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 10 mai 2005. )


  Articolul 21
  (1) În urma deciziei de acordare a autorizării, secretariatul tehnic completează autorizația și o înregistrează în Registrul de evidență a autorizațiilor.(2) Autorizația se identifică prin număr, serie și data eliberării.(3) Modelul de autorizație este prezentat în anexa nr. 9, iar modelul Registrului de evidență a autorizațiilor, în anexa nr. 10.
  (la 27-01-2023, Articolul 21 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din ORDINUL nr. 2.228 din 15 decembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 27 ianuarie 2023 )


  Articolul 21^1
  (1) În cazul pierderii, sustragerii sau deteriorării autorizației, furnizorul de formare profesională poate solicita, printr-o cerere, eliberarea unui duplicat al acesteia, întocmit pe baza documentelor aflate în arhiva comisiei.(2) Cererea prevăzută la alin. (1) este însoțită de următoarele documente, care se arhivează cu titlu permanent:
  a) declarația scrisă dată de reprezentantul legal al furnizorului, în care sunt cuprinse toate elementele necesare pentru identificare, împrejurările în care aceasta a fost pierdută, precum și alte precizări care să confirme dispariția autorizației respective;
  b) dovada publicării pierderii autorizației în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a;
  c) copie a actului de identitate al reprezentantului legal al furnizorului de formare profesională.
  (3) Documentele prevăzute la alin. (2) sunt analizate de comisia de autorizare, care decide acordarea sau neacordarea duplicatului.(4) Pe baza deciziei comisiei, secretariatul tehnic întocmește duplicatul autorizației.(5) În situația în care modelul autorizației s-a schimbat, se eliberează un duplicat redactat după noul model.(6) Pe duplicat se face mențiunea «duplicat», sub care se aplică ștampila comisiei și semnătura președintelui.(7) În registrul de evidență a autorizațiilor, la rubrica Date de identificare a autorizației, se menționează cu cerneală roșie seria și numărul duplicatului.(8) Termenul pentru eliberarea unui duplicat este de 30 de zile de la data înregistrării cererii.(9) Duplicatul se eliberează o singură dată, fapt ce se aduce la cunoștință reprezentantului legal al furnizorului.
  (la 27-01-2023, Capitolul III a fost completat de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. 2.228 din 15 decembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 27 ianuarie 2023 )


  Articolul 22
  (1) Autorizația se eliberează de către secretariatul tehnic reprezentantului legal al furnizorului de formare profesională, în cel mult 30 de zile de la data comunicării deciziei de autorizare.(2) Autorizația este valabilă 4 ani de la data deciziei de autorizare.
  (la 10-05-2005, Alin. (2) al art. 22 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 80 din 21 februarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 10 mai 2005. )


  Articolul 23
  (1) Furnizorul de formare profesională a cărui solicitare de autorizare a fost respinsă de către comisia de autorizare poate contesta aceasta decizie în termen de 30 de zile de la comunicare.(2) Contestația, însoțită de o copie a deciziei comisiei de autorizare, se transmite în format electronic sau prin poștă, cu confirmare de primire, ori se depune direct la Registratura Ministerului Muncii și Solidarității Sociale.
  (la 27-01-2023, Alineatul (2) din Articolul 23 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din ORDINUL nr. 2.228 din 15 decembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 27 ianuarie 2023 )


  Articolul 24
  (1) La nivelul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale se constituie Comisia de soluționare a contestațiilor, desemnată prin ordin al ministrului.(2) Comisia de soluționare a contestațiilor, prevăzută la alin. (1) este constituită din 5 membri titulari, după cum urmează:
  a) președintele comisiei reprezentat de directorul direcției de specialitate din cadrul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale;
  b) 2 membri, specialiști din cadrul direcției de specialitate;
  c) un membru, reprezentant al Direcției generale juridice;
  d) un membru, reprezentant al Direcției generale planificare bugetară și management financiar.
  (3) Membrii comisiei prevăzute la alin. (1) au desemnat câte un supleant.(4) Comisia de soluționare a contestațiilor, prevăzută la alin. (1), se întrunește în maximum 7 zile lucrătoare de la înregistrarea contestației la registratură, analizează contestația furnizorului de formare profesională și solicită, după caz, comisiei de autorizare copii certificate conform cu originalul, scanate, ale documentelor din dosarul de autorizare.(5) În situațiile în care pentru soluționarea contestației se impun verificări la sediul furnizorului, comisia de contestație desemnează 2 membri care examinează aspectele invocate, la fața locului.(6) Persoanele prevăzute la alin. (5) elaborează un raport de constatare pe care îl prezintă Comisiei de soluționare a contestațiilor.(7) Secretariatul tehnic județean/al municipiului București pune la dispoziția Comisiei de soluționare a contestațiilor toate documentele de care dispune și sprijină toate demersurile necesare soluționării contestației.
  (la 27-01-2023, Articolul 24 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 21, Articolul I din ORDINUL nr. 2.228 din 15 decembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 27 ianuarie 2023 )


  Articolul 24^1
  (1) Comisia de soluționare a contestațiilor se întrunește ori de câte ori este necesar și încheie un procesverbal constatator după fiecare ședință.(2) Rezumatul discuțiilor purtate, al constatărilor și al deciziilor luate în cadrul întâlnirilor comisiei este consemnat în procesul-verbal final.(3) Pe baza procesului-verbal prevăzut la alin. (2) se emite hotărârea Comisiei de soluționare a contestațiilor, semnată de președintele acesteia, privind admiterea ori respingerea contestației.(4) Hotărârea Comisiei de soluționare a contestațiilor se emite în 3 exemplare originale, unul pentru furnizorul de formare, unul pentru comisia de autorizare și unul pentru Comisia de soluționare a contestațiilor.
  (la 27-01-2023, Capitolul III a fost completat de Punctul 22, Articolul I din ORDINUL nr. 2.228 din 15 decembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 27 ianuarie 2023 )


  Articolul 24^2
  (1) Activitățile de secretariat ale Comisiei de soluționare a contestațiilor sunt asigurate de secretarul comisiei, respectiv de înlocuitorul acestuia, după caz, desemnați din cadrul direcției de specialitate a Ministerului Muncii și Solidarității Sociale prin ordinul prevăzut la art. 24 alin. (1).(2) Atribuțiile secretarului de comisie/supleantului acestuia sunt:
  a) preia contestația depusă la Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, inclusiv documentele anexate acesteia;
  b) convoacă membrii comisiei în vederea participării la ședință și transmite acestora toate documentele referitoare la contestație;
  c) participă la toate ședințele de lucru ale Comisiei de soluționare a contestațiilor;
  d) redactează documente care rezultă din activitatea Comisiei de soluționare a contestațiilor;
  e) arhivează toate documentele elaborate în cadrul ședințelor de lucru ale Comisiei de soluționare a contestațiilor.

  (la 27-01-2023, Capitolul III a fost completat de Punctul 22, Articolul I din ORDINUL nr. 2.228 din 15 decembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 27 ianuarie 2023 )


  Articolul 25
  (1) Soluționarea contestației se face în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării contestației la Ministerul Muncii și Solidarității Sociale. Hotărârea privind admiterea sau respingerea contestației cuprinde și motivarea soluției.(2) În termen de 5 zile de la data emiterii, direcția de specialitate transmite câte un exemplar al hotărârii Ministerului Muncii și Solidarității Sociale privind soluționarea contestației furnizorului de formare, respectiv comisiei de autorizare.
  (la 27-01-2023, Articolul 25 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 23, Articolul I din ORDINUL nr. 2.228 din 15 decembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 27 ianuarie 2023 )


  Articolul 26
  (1) În cazul admiterii contestației, comisia de autorizare care a soluționat inițial cererea de autorizare îi eliberează furnizorului de formare profesională autorizația, în termen de maximum 15 zile de la data rezolvării contestației.(2) Autorizația este valabilă 4 ani de la data emiterii hotărârii Comisiei de soluționare a contestațiilor.
  (la 27-01-2023, Articolul 26 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 24, Articolul I din ORDINUL nr. 2.228 din 15 decembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 27 ianuarie 2023 )


  Articolul 27

  Furnizorul de formare profesională nemulțumit de soluționarea contestației se poate adresa instanței judecătorești competente, în temeiul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
  (la 27-01-2023, Articolul 27 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 25, Articolul I din ORDINUL nr. 2.228 din 15 decembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 27 ianuarie 2023 )


  Articolul 28

  Hotărârea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale de soluționare a contestației, precum și hotărârea judecătorească, definitivă și irevocabilă, a instanței judecătorești sunt obligatorii pentru comisia de autorizare.
  (la 27-01-2023, Articolul 28 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 26, Articolul I din ORDINUL nr. 2.228 din 15 decembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 27 ianuarie 2023 )


  Articolul 29

  Datele privind furnizorii de formare profesională și programele de formare profesională autorizate se înscriu în Registrul național al furnizorilor de formare profesională a adulților.


  Articolul 30
  (1) Furnizorul de formare profesională care dorește să reînnoiască autorizația poate depune, într-un interval de timp cuprins între minimum 30 de zile și maximum 60 de zile anterior perioadei de expirare a valabilității acesteia, la secretariatul tehnic al comisiei de autorizare cererea de autorizare, însoțită de dosarul de autorizare, prevăzute la art. 14.(2) În cazul schimbării datelor privind sediul social/ profesional, pe raza aceluiași județ, din inițiativa furnizorului sau ca urmare a modificării, pe cale administrativă, a denumirii localității sau a străzii ori a renumerotării imobilelor, în perioada de valabilitate a unei autorizații, furnizorul de formare notifică comisia și solicită, printr-o cerere, schimbarea autorizației.(3) Cererea prevăzută la alin. (2), însoțită de prima autorizație și de copia noului certificat de înregistrare în registrul comerțului, se depune la secretariatul tehnic al comisiei de autorizare în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data eliberării noului certificat de înregistrare.(4) Autorizația prevăzută la alin. (2) se emite numai pentru perioada rămasă până la expirarea primei autorizații.(5) În cazul schimbării sediului social/profesional pe raza teritorială a altui județ, din inițiativa furnizorului, în perioada de valabilitate a unei autorizații, furnizorul are obligația de a notifica comisia care l-a autorizat cu privire la schimbarea condițiilor de autorizare în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data emiterii noului certificat de înregistrare în registrul comerțului.(6) În situația descrisă la alin. (5), furnizorul de formare poate organiza programe finalizate cu certificate cu recunoaștere națională numai dacă se autorizează pe noul sediu.(7) Notificarea prevăzută la alin. (5) este însoțită de prima autorizație, căreia îi încetează valabilitatea potrivit prevederilor art. 30^1 lit. b) din normele metodologice, precum și de copia noului certificat de înregistrare în registrul comerțului.
  (la 27-01-2023, Articolul 30 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 27, Articolul I din ORDINUL nr. 2.228 din 15 decembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 27 ianuarie 2023 )


  Capitolul IV Procedura de monitorizare a furnizorilor de formare autorizați

  Articolul 31
  (1) Activitatea de monitorizare prevăzută la art. 32 alin. (1) din normele metodologice constă în urmărirea sistematica a îndeplinirii de către furnizorul de formare profesională a criteriilor care au stat la baza autorizării acestuia.(2) În perioada de valabilitate a autorizației, furnizorul de formare profesională este monitorizat prin:
  a) minimum 3 vizite de monitorizare, la interval de cel mult 18 luni, dintre care cel puțin una realizată efectiv în perioada în care se desfășoară cursuri, la care se pot adăuga vizite suplimentare, în cazul unor sesizări și/sau în situații speciale;
  b) urmărirea sistematică a rezultatelor obținute de participanții la programul de formare profesională, cu ocazia evaluării finale.
  (la 27-01-2023, Alineatul (2) din Articolul 31 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 28, Articolul I din ORDINUL nr. 2.228 din 15 decembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 27 ianuarie 2023 )
  (3) Abrogat.
  (la 27-01-2023, Alineatul (3) din Articolul 31 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 29, Articolul I din ORDINUL nr. 2.228 din 15 decembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 27 ianuarie 2023 )


  Articolul 32
  (1) Monitorizarea furnizorilor de formare profesională autorizați se realizează de echipe de monitorizare formate din două persoane, desemnate prin decizie a comisiei de autorizare, semnată de președinte.(2) Echipele de monitorizare sunt formate, de regulă, din evaluatori înscriși în registrul județean/al municipiului București, alții decât evaluatorii dosarului de autorizare.(3) Din echipa de monitorizare pot face parte și membrii comisiei de autorizare județene/a municipiului București.(4) Monitorizarea în urma unor sesizări și/sau în situații speciale se realizează de către:
  a) specialiști din cadrul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, desemnați prin ordin de ministru;
  b) membrii comisiei de autorizare care a autorizat programul, desemnați prin decizie a comisiei de autorizare, semnată de președinte.

  (la 27-01-2023, Articolul 32 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 30, Articolul I din ORDINUL nr. 2.228 din 15 decembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 27 ianuarie 2023 )


  Articolul 33
  (1) Echipa de monitorizare verifică, la sediul furnizorului de formare profesională, modul în care sunt îndeplinite criteriile de autorizare, cu privire la:
  a) conformitatea datelor declarate de furnizorul de formare cu datele reale, regăsite în teren;
  b) conformitatea datelor reale, referitoare la programul de formare, aflat în derulare, cu datele declarate de furnizor.
  (2) Echipa de monitorizare verifică, la locul de desfășurare a programului, modul în care se realizează pregătirea teoretică și practică a cursanților și analizează:
  a) respectarea condițiilor de acces la program;
  b) conformitatea programei predate cu prevederile standardului ocupațional/standardului de pregătire profesională;
  c) respectarea planului de pregătire;
  d) formele și modalitățile de evaluare atât pentru programul de formare, cât și pentru cursanți;
  e) prezența cursanților;
  f) alocarea adecvată a resurselor umane și materiale necesare derulării programului de formare;
  g) rezultatele activității anterioare a furnizorului de formare;
  h) cauzele care au determinat eventuale sesizări sau reclamații.
  (3) Fiecare membru al echipei de monitorizare consemnează și detaliază, în mod independent, rezultatele monitorizării în raportul de monitorizare, al cărui model este prezentat în anexa nr. 11.(4) Rapoartele de monitorizare se depun la secretariatul tehnic, în termen de maximum 5 zile de la încheierea monitorizării.
  (la 27-01-2023, Articolul 33 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 31, Articolul I din ORDINUL nr. 2.228 din 15 decembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 27 ianuarie 2023 )


  Capitolul V Procedura de retragere a autorizației

  Articolul 34

  Comisia de autorizare, întrunită conform art. 19 din normele metodologice, analizează rapoartele de monitorizare și, în cazul în care constată că furnizorul de formare profesională nu respectă criteriile de autorizare, poate dispune sancționarea cu avertisment a acestuia sau retragerea autorizației.
  (la 27-01-2023, Articolul 34 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 32, Articolul I din ORDINUL nr. 2.228 din 15 decembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 27 ianuarie 2023 )


  Articolul 35
  (1) Sancționarea cu avertisment a furnizorului de formare profesională se realizează printr-o notă semnată de președintele comisiei de autorizare, prin care furnizorul de formare profesională este înștiințat că nu îndeplinește unul sau mai multe dintre criteriile de autorizare și i se acordă o perioadă de 30 de zile pentru a lua măsuri în vederea îndeplinirii criteriilor de autorizare.
  (la 27-01-2023, Alineatul (1) din Articolul 35 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 33, Articolul I din ORDINUL nr. 2.228 din 15 decembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 27 ianuarie 2023 )
  (2) La expirarea termenului de 30 de zile echipa de monitorizare verifica dacă furnizorul de formare profesională a remediat neregularitățile constatate și comunica rezultatul comisiei de autorizare.(3) Dacă furnizorul de formare profesională nu a luat măsuri pentru îndeplinirea criteriilor de autorizare, comisia de autorizare decide retragerea autorizației.


  Articolul 36

  În cazul programelor de calificare, dacă la doua serii consecutive se constata că rata de promovare este mai mica de 70% sau rata de abandon este mai mare de 50%, se face o reevaluare a furnizorului de formare profesională și, dacă este cazul, i se retrage autorizația, prin decizie a comisiei de autorizare.


  Articolul 37

  Furnizorul de formare profesională poate să conteste la Ministerul Muncii și Solidarității Sociale decizia de retragere a autorizației, procedura fiind aceeași ca în cazul neacordării autorizației.
  (la 27-01-2023, Articolul 37 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 34, Articolul I din ORDINUL nr. 2.228 din 15 decembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 27 ianuarie 2023 )


  Capitolul VI Dispoziții finale

  Articolul 38

  Abrogat.
  (la 27-01-2023, Articolul 38 din Capitolul VI a fost abrogat de Punctul 35, Articolul I din ORDINUL nr. 2.228 din 15 decembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 27 ianuarie 2023 )


  Articolul 39

  În temeiul art. 13 lit. d) din normele metodologice, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, prin direcția de specialitate, elaborează instrucțiuni și organizează sesiuni de pregătire a membrilor comisiilor de autorizare și a secretariatelor tehnice ale acestora.
  (la 27-01-2023, Articolul 39 din Capitolul VI a fost modificat de Punctul 36, Articolul I din ORDINUL nr. 2.228 din 15 decembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 27 ianuarie 2023 )


  Articolul 40

  Comisiile de autorizare încep activitatea de autorizare a furnizorilor de formare profesională în termen de maximum 30 de zile de la data primirii deciziei Ministerului Muncii și Solidarității Sociale de constituire/modificare a componenței acestora.
  (la 27-01-2023, Articolul 40 din Capitolul VI a fost modificat de Punctul 37, Articolul I din ORDINUL nr. 2.228 din 15 decembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 27 ianuarie 2023 )


  Articolul 41

  Abrogat.
  (la 27-01-2023, Articolul 41 din Capitolul VI a fost abrogat de Punctul 38, Articolul I din ORDINUL nr. 2.228 din 15 decembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 27 ianuarie 2023 )


  Articolul 42

  Abrogat.
  (la 27-01-2023, Articolul 42 din Capitolul VI a fost abrogat de Punctul 38, Articolul I din ORDINUL nr. 2.228 din 15 decembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 27 ianuarie 2023 )


  Articolul 43
  (1) Furnizorii de formare profesională autorizați au următoarele obligații:
  a) să presteze serviciul de formare profesională, respectând criteriile de autorizare și principiile de asigurare a calității;
  b) să actualizeze documentația privind programul de formare autorizat, în termen de maximum 45 de zile de la data aprobării unui standard revizuit conform reglementărilor legale în vigoare;
  c) să finalizeze cursurile aflate în desfășurare la data aprobării unui standard revizuit, în conformitate cu prevederile standardului pe baza căruia a fost autorizat;
  d) după aprobarea unui standard revizuit să notifice comisia cu privire la deschiderea unui nou curs, numai după actualizarea documentației privind programul de formare în conformitate cu prevederile standardului revizuit;
  e) să trateze participanții la programele de formare profesională fără discriminare pe criterii de vârstă, sex, rasă, origine etnică, apartenență politică sau religioasă;
  f) să adapteze programele de formare profesională la cerințele persoanelor cu nevoi speciale;
  g) să obțină acordul participanților privind gestionarea datelor cu caracter personal, cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE - Regulamentul general privind protecția datelor;
  h) să permită accesul acestora la propriile date;
  i) să încheie un contract de formare profesională cu fiecare participant la programele de formare profesională și să îl prezinte pentru înregistrare la secretariatele tehnice; modelul contractului de formare este prevăzut în anexa nr. 2 din normele metodologice;
  j) să pună la dispoziția persoanelor împuternicite să exercite controlul sau monitorizarea toate informațiile și documentele solicitate referitoare la activitatea de formare;
  k) să pună la dispoziția echipelor de monitorizare sau de control chestionarele de evaluare a programului de formare profesională, completate de participanții la program;
  l) să notifice comisia de autorizare dacă apar modificări care privesc condițiile inițiale de autorizare conform art. 30 din ordonanță;
  m) să comunice datele statistice solicitate de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale sau comisiile de autorizare, precum și de alte instituții abilitate prin lege, în timp util.
  (la 27-01-2023, Alineatul (1) din Articolul 43 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 39, Articolul I din ORDINUL nr. 2.228 din 15 decembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 27 ianuarie 2023 )
  (2) Orice schimbări în statutul și activitatea furnizorului de formare profesională, care modifică condițiile în care a fost autorizat, vor fi aduse la cunoștința comisiei de autorizare, în scris, în cel mult 15 zile de la data producerii schimbărilor.


  Articolul 43^1

  Furnizorii autorizați pentru programele prevăzute la art. 2 alin. (1) și art. 8 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au următoarele obligații:
  a) să se asigure că beneficiarii programelor autorizate în limbile minorităților naționale au completat o declarație pe propria răspundere din care reiese că aparțin uneia dintre minorități și/sau cunosc limba minorității respective;
  a) să se asigure, printr-o evaluare inițială, că beneficiarii programelor autorizate într-o limbă de circulație internațională, cetățeni ai UE/SEE/Confederației Elvețiene, precum și străini, dețin competențe lingvistice minime de înțelegere a terminologiei de specialitate, în limba în care a fost autorizat programul;
  b) evaluarea prevăzută la lit. b) vizează CV-ul și documentele doveditoare ale acestuia, precum și un test scris, cu răspunsuri deschise, elaborat de către furnizor;
  c) recomandarea prevăzută la lit. a), precum și documentele prevăzute la lit. c), inclusiv rezultatul testului scris, contrasemnat de reprezentantul legal al furnizorului, se transmit comisiei de autorizare odată cu notificarea deschiderii de curs.

  (la 27-01-2023, Capitolul VI a fost completat de Punctul 40, Articolul I din ORDINUL nr. 2.228 din 15 decembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 27 ianuarie 2023 )


  Articolul 43^2

  Nerespectarea prevederilor art. 43 și 43^1 atrage retragerea autorizației.
  (la 27-01-2023, Capitolul VI a fost completat de Punctul 40, Articolul I din ORDINUL nr. 2.228 din 15 decembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 27 ianuarie 2023 )


  Articolul 44

  Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezenta metodologie.


  Anexa nr. 1

  la metodologie

  FIȘA DE AUTOEVALUARE
  I. DATE DE IDENTIFICARE A FURNIZORULUI DE FORMARE
  1.1. Denumirea furnizorului de formare
  1.2. Forma de organizare
  1.3. Adresa
  1.4. Codul unic de înregistrare/codul fiscal
  1.5. Obiectul principal de activitate
  1.6. Reprezentantul legal al furnizorului de formare profesională
  1.7. Funcția
  II. PROGRAMUL DE FORMARE PROFESIONALĂ
  2.1. DATELE DE IDENTIFICARE
  2.1.1. Tipul programului (calificare, recalificare, perfecționare, specializare)
  2.1.2. Denumirea programului
  2.1.3. Numărul creditelor transferabile
  2.1.4. Codul COR, codul calificării (dacă este cazul)
  2.1.5. Domeniul ocupațional
  2.1.6. Nivelul de calificare (obligatoriu pentru programul de calificare)
  2.1.7. Tipul de certificat obținut (de calificare, de absolvire)
  2.2. CONDIȚII DE ACCES
  2.2.1. Pregătire generală minimă pentru înscrierea la programul de formare
  2.2.2. Competențe/Abilități specifice
  2.2.3. Aviz medical (dacă este cazul)
  2.2.4. Alte condiții (după caz)
  2.3. OBIECTIVELE EXPRIMATE ÎN COMPETENȚE PROFESIONALE (conform cu standardele ocupaționale/standardele de pregătire profesională, acolo unde este cazul)
  2.4. DURATA DE PREGĂTIRE
  a) pentru pregătirea teoretică
  b) pentru pregătirea practică
  2.5. LOCUL DE DESFĂȘURARE
  a) pentru pregătirea teoretică
  b) pentru pregătirea practică
  2.6. FORMELE DE ORGANIZARE A PROGRAMULUI DE FORMARE (curs, seminar, stagiu de practică, proiect etc.)
  2.7. PLANUL DE PREGĂTIRE (Se va prezenta desfășurarea cronologică a programului de formare: repartizarea orelor pe discipline/module, teorie/practică etc.)
  2.8. NUMĂRUL DE PARTICIPANȚI PE GRUPE DE PREGĂTIRE
  a) teoretică
  b) practică
  2.9. FORMELE ȘI MODALITĂȚILE DE EVALUARE A PROGRAMULUI DE FORMARE
  2.9.1. Forma de evaluare (finală, pe parcurs, de impact, urmărire etc.)
  2.9.2. Ce se evaluează? (conținut, proces, organizare, prestația formatorului etc.)
  2.9.3. Cine face evaluarea? (participanții la program, formatorii, angajatorii etc.)
  2.9.4. Instrumente de evaluare (teste, chestionare, dezbateri, focus grup etc.)
  2.10. PROGRAMA DE PREGĂTIRE (Se prezintă separat, conform anexei nr. 2 la Metodologia de autorizare.)
  2.11. MODALITĂȚI DE EVALUARE A PARTICIPANȚILOR LA PROGRAMUL DE FORMARE PROFESIONALĂ (Se prezintă separat, conform anexei nr. 3 la Metodologia de autorizare.)
  III. RESURSELE NECESARE DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI DE FORMARE
  3.1. RESURSE MATERIALE
  3.1.1. Spații adecvate (dimensiuni, mod de organizare a spațiului)
  a) pentru pregătirea teoretică
  b) pentru pregătirea practică
  3.1.2. Dotările prevăzute în programa de pregătire
  a) pentru pregătirea teoretică
  b) pentru pregătirea practică
  Dotările sunt în stare de funcționare.
  Se vor asigura materialele consumabile necesare procesului de pregătire.
  3.1.3. Suportul de curs/manualul cursantului
  a) proveniența
  b) accesul la suportul de curs
  Se asigură accesul fiecărui participant la suportul de curs.
  3.1.4. Alte materiale (caiet de aplicații practice, materiale documentare, bibliografie etc.)
  3.1.5. Modul de asigurare a respectării normelor de securitate și sănătate în muncă
  3.2. RESURSE UMANE
  3.2.1. Formatori
  a) pentru pregătirea teoretică
  b) pentru pregătirea practică
  3.2.2. Modul de asigurare a supravegherii și îndrumării participanților la programul de formare în cazul activității practice desfășurate la operatorii economici
  3.3. RESURSE FINANCIARE
  IV. EXPERIENȚA FURNIZORULUI DE FORMARE ȘI REZULTATELE ACTIVITĂȚII LUI ANTERIOARE (date despre numărul total de participanți la programul de formare evaluat, numărul de serii și, pentru programele de calificare, rata medie de abandon, rata medie de promovare). Se va completa în mod obligatoriu în cazul solicitării de reînnoire a autorizației.V. INFORMAȚII SUPLIMENTARE (alte informații despre activitatea de formare desfășurată de furnizorul de formare)
  Semnătura
  LS

  (la 27-01-2023, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 41, Articolul I din ORDINUL nr. 2.228 din 15 decembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 27 ianuarie 2023 )


  Anexa nr. 2

  la metodologie

  PROGRAMA DE PREGĂTIRE

  Modulul .....................................
  Durata (în ore de pregătire)
  Total, din care: - instruire practică - laborator
  Nr. crt.Competențe specificeConținut tematicMetode/Forme de activitateMijloace de instruire, materiale de învățareCriterii de performanță
  123456  Disciplina
  Durata (în ore de pregătire)
  Obiective generale
  Nr. crt.Obiective de referințăConținut tematicMetode/Forme de activitateMijloace de instruire, materiale de învățareCriterii de evaluare
  123456  (la 27-01-2023, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 41, Articolul I din ORDINUL nr. 2.228 din 15 decembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 27 ianuarie 2023 )


  Anexa nr. 3

  la metodologie
  MODALITĂȚI DE EVALUARE
  a participanților la programul de formare profesională

  Evaluarea inițială (dacă este cazul) se realizează pe baza metodelor suplimentare de evaluare și va conduce la individualizarea programului de formare profesională.– scop - adaptarea programului de formare la nevoile cursantului– metode - instrumente*)
  *) - document de autoevaluare care va cuprinde informații corecte, verificabile prin documente/înregistrări specifice parcursului profesional (experiența în muncă, pregătirea anterioară etc.);
  – scală de apreciere

  Evaluare pe parcurs (Se va prezenta separat pentru pregătirea teoretică și practică, respectiv pe module/discipline/secvențe de învățare.)– frecvență– metode - instrumente de evaluare– scală de apreciere
  Evaluarea finală (Se prezintă separat pentru pregătirea teoretică și practică, dacă este cazul.)– metode - instrumente de evaluare– scală de apreciere– teste de aptitudini, de cunoștințe, test scris, test oral, proiecte.
  (la 27-01-2023, Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 41, Articolul I din ORDINUL nr. 2.228 din 15 decembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 27 ianuarie 2023 )


  Anexa nr. 4

  la metodologie

  Numele și prenumele formatorului ...............................
  Denumirea programului de formare ..............................
  PROIECT DIDACTIC
  Furnizorul de formare .........................................
  Obiective de referință/ Competențe specifice*)Conținuturi (detalieri)Activități de învățare ResurseEvaluare  - exerciții de clasificare
  - exerciții de identificare
  - lucrul cu tabele, diagrame etc.
  - studiu de caz

  Materiale: echipamente, manual, cataloage, panouri, truse de desen etc.
  Timp: număr de ore necesar

  Exemple:
  observația sistemică, teste scrise, teste orale, teste practice

  *) Dacă programa de pregătire este structurată ca disciplină se vor prelua obiectivele de referință, iar dacă este concepută modular se preiau competențele specifice.
  Observații:
  Se vor consemna de către formator, la sfârșitul fiecărei unități de învățare, aspecte referitoare la atingerea obiectivelor/competențelor, implicarea cursanților în procesul de formare, modul de utilizare a resurselor alocate etc.

  (la 27-01-2023, Anexa nr. 4 a fost modificată de Punctul 41, Articolul I din ORDINUL nr. 2.228 din 15 decembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 27 ianuarie 2023 )


  Anexa nr. 5

  la metodologie

  CERERE DE AUTORIZARE

  A. Date de identificare a furnizorului de formare
  Denumirea furnizorului de formare:
  Forma de organizare sau statutul juridic:
  Sediul furnizorului de formare:
  Strada:Nr.Bl.Sc.Ap.
  Localitatea: Cod poștal:
  Județ/Sector:Telefon:Fax:
  E-mail: Pagina de internet:
  Cod fiscal:Cod unic de înregistrare:
  Reprezentantul legal al furnizorului de formare:
  Nume:Prenume:
  CNP:Funcția:

  B. Programul de formare pentru care furnizorul de formare solicită autorizarea
  Denumirea programului de formare*):
  Tipul programului de formare**)Cod COR, cod nomenclator/Registrul național al calificărilor profesionale:  Număr de credite transferabile

  *) Se completează codul COR și, după caz, denumirea calificării/ocupației sau a competenței-cheie/transversale.
  **) Se completează, după caz, cu: calificare, recalificare, perfecționare, specializare.

  Anexez dosarul de autorizare și declar pe propria răspundere că toate copiile depuse la dosar sunt conforme cu originalul.
  Semnătura
  L.S.

  (la 27-01-2023, Anexa nr. 5 a fost modificată de Punctul 41, Articolul I din ORDINUL nr. 2.228 din 15 decembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 27 ianuarie 2023 )


  Anexa nr. 6

  la metodologie

  LISTA
  documentelor din dosarul de autorizare
  I. Documente care atestă îndeplinirea condițiilor de eligibilitate
  A. Documente care dovedesc legalitatea organizării și funcționării furnizorului de formare, după caz (copii):
  a) certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului;
  b) încheierea prin care s-a dispus înregistrarea în Registrul asociațiilor și fundațiilor;
  c) actul normativ de constituire (lege, hotărâre de guvern, hotărâre a consiliului județean sau a consiliului local);
  d) hotărâre judecătorească.

  B. Documentul din care să rezulte că formarea profesională este cuprinsă în obiectul de activitate al furnizorului de formare care solicită autorizarea și, după caz, actele adiționale la acesta (copie)
  C. Documente din care reiese că furnizorul își îndeplinește obligațiile exigibile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor, potrivit legislației în vigoare. Se vor prezenta certificate constatatoare privind îndeplinirea obligațiilor exigibile de plată a impozitelor și taxelor către stat. Se vor prezenta, după caz, formulare-tip eliberate de autoritățile competente.
  D. Dovada achitării taxei de autorizare (copie de pe ordinul de plată a taxei de autorizare)
  II. Documente care atestă îndeplinirea criteriilor de autorizare
  A. Fișa de autoevaluare (în 2 exemplare)
  B. Documente care atestă existența resurselor necesare desfășurării programului de formare pentru care se solicită autorizarea, precum și a autorizațiilor și avizelor necesare
  B1. Autorizații și avize:
  a) autorizațiile de funcționare pentru locul de desfășurare a pregătirii teoretice și practice (copii):1. autorizația de prevenire și stingere a incendiilor (PSI);2. autorizația sanitară;3. autorizația de funcționare din punctul de vedere al protecției muncii;4. autorizația de mediu, dacă este cazul;5. autorizația sanitară veterinară, dacă este cazul;
  sau contractul încheiat cu operatorul economic din care să reiasă că deține autorizațiile legale pentru desfășurarea pregătirii;

  b) avizul de la autoritatea de reglementare, pentru profesiile sau ocupațiile pentru care există cerințe speciale la organizarea pregătirii profesionale, dacă este cazul (copie);
  c) avizul din partea organismelor abilitate să coordoneze activitatea în ocupații cu regim de muncă special, pentru spațiile folosite pentru pregătirea teoretică și practică, dacă este cazul (copie)

  B2. Documente privind resursele umane asigurate de furnizorul de formare pentru realizarea programului de formare:
  a) lista formatorilor care vor participa la desfășurarea programului de formare;
  b) acordul scris al fiecărui formator pentru participarea la programul de formare (original);
  c) CV-ul fiecărui formator, în care să se detalieze experiența în specialitatea corespunzătoare programului de formare și, eventual, să se precizeze dacă are experiență în pedagogia adulților;
  d) diplomele și certificatele din care să reiasă că deține specializarea cerută de programul de formare (copii)

  B3. Documente privind resursele materiale asigurate de furnizorul de formare pentru desfășurarea programului, precum și regimul juridic al acestora:
  a) lista spațiilor și a dotărilor aferente pregătirii teoretice; capacitatea sălii exprimată în număr de locuri;
  b) lista spațiilor și a dotărilor aferente pregătirii practice: ateliere, laboratoare; capacitatea sălii exprimată în număr de locuri de pregătire echipate corespunzător;
  c) lista altor spații (bibliotecă, săli de lectură, sală de sport, cantină etc., dacă este cazul);
  d) documente care dovedesc modul de deținere a bazei materiale (spații, dotări) (copii)

  B4. Documente din care rezultă situația financiară a furnizorului de formare. Se va prezenta o copie de pe ultimul bilanț contabil sau, după caz, ultima balanță de verificare depusă la administrația financiară.

  C. Documente din care rezultă îndeplinirea criteriilor privind experiența furnizorului de formare și rezultatele activității lui anterioare (obligatorii pentru reînnoirea autorizației)
  D. Documente de referențiere a programului de formare profesională - standardul ocupațional recunoscut la nivel național/SPP-ul aprobat în condițiile legii, în vigoare la data depunerii dosarului de autorizare
  Opisul dosarului de autorizare
  Nr. crt.Denumirea actuluiNr și data actului/Emitent


  (la 27-01-2023, Anexa nr. 6 a fost modificată de Punctul 41, Articolul I din ORDINUL nr. 2.228 din 15 decembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 27 ianuarie 2023 )


  Anexa nr. 7

  la metodologie

  Comisia de autorizare a furnizorilor de formare profesională din județul/municipiul București .................
  REGISTRU
  de evidență a cererilor de autorizare

  Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
  A - furnizorul de formare
  B - forma de organizare sau statutul juridic
  C - codul unic de înregistrare/codul fiscal
  D - tipul programului*)
  *) Se completează cu inițiala tipului de program, respectiv: C - calificare; P - perfecționare; S - specializare; R - recalificare.

  E - Decizia comisiei de autorizare**) nr./data
  **) În cazul în care dosarul nu îndeplinește condițiile de eligibilitate, se menționează acest lucru, precum și nr. și data adresei de înștiințare a furnizorului de formare profesională.

  F - soluția contestației nr./data
  G - Autorizația serie/nr./data
  Cod - cod Nomenclator/RNCP/COR, dacă este cazul
  Nr. de înregistrare/dataAAdresaTelefon, fax, e-mailBCProgramul de formareDCodEContestație nr./dataFG  (la 27-01-2023, Anexa nr. 7 a fost modificată de Punctul 41, Articolul I din ORDINUL nr. 2.228 din 15 decembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 27 ianuarie 2023 )


  Anexa nr. 8

  la metodologie

  RAPORT DE EVALUARE
  I. Datele de identificare ale evaluatorului care face evaluarea
  Numele și prenumele
  Adresa:
  Tel.Fax: E-mail:
  Numit prin Decizia/Hotărârea nr. din data de:

  CNP:
  Nr. dosar:
  Denumirea programului:
  Data primirii documentației: Numele persoanei de la care s-a primit documentația: Semnătura
  Data predării raportului de evaluare: Numele persoanei căreia i s-a predat raportul de evaluare: Semnătura
  II. Date referitoare la furnizorul de formare
  Denumirea furnizorului de formare:
  Forma de organizare sau statutul juridic:
  Sediul furnizorului de formare:
  Strada:Nr.Bl.Sc.Ap.
  Cod poștal:Localitatea:
  Județ/Sector:Telefon:Fax:
  E-mail:
  III. Date referitoare la programul de formare
  Tipul programului: calificare, recalificare, perfecționare, specializare
  Denumirea calificării/ocupației sau a competenței-cheie/transversale
  Cod COR, cod Nomenclator/Registrul național al calificărilor profesionale

  Număr credite transferabile

  Domeniul ocupaționalTipul de certificat eliberat Nivelul de calificare  Forma de pregătire

  IV. Constatări privind programul de formare

  1. Condițiile de acces sunt adecvate programului.

  Da

  Nu

  Detaliați:

  2. Obiectivele programului de formare, exprimate în competențele profesionale ce urmează să fie dobândite de participanții la program, sunt:

  a) corect formulate;

  Da

  Nu

  b) relevante;

  Da

  Nu

  c) în conformitate cu standardul ocupațional/standardul de pregătire profesională

  Da

  Nu

  Detaliați:

  3. Durata de pregătire este corespunzătoare pentru realizarea obiectivelor propuse:

  a) totală;

  Da

  Nu

  b) pentru pregătirea teoretică;

  Da

  Nu

  c) pentru pregătirea practică.

  Da

  Nu

  Detaliați:

  4. Locul de desfășurare este cel declarat în fișa de autoevaluare pentru pregătirea:

  a) teoretică;

  Da

  Nu

  b) practică.

  Da

  Nu

  Detaliați:

  5. Modalitățile de organizare a programului de formare permit atingerea obiectivelor.

  Da

  Nu

  Detaliați:

  6. Planul de pregătire permite atingerea obiectivelor.

  Da

  Nu

  Detaliați:

  7. Numărul de participanți corespunde resurselor alocate pentru grupele de pregătire:

  a) teoretică;

  Da

  Nu

  b) practică.

  Da

  Nu

  Detaliați:

  8. Formele și modalitățile de evaluare a programului de formare sunt relevante pentru calitatea procesului de formare.

  Da

  Nu

  Detaliați:

  9. Programa de pregătire permite dobândirea competențelor:

  Da

  Nu

  a) structurarea pe discipline/module/teme este adecvată;

  Da

  Nu

  b) obiectivele sunt corect formulate;

  Da

  Nu

  c) conținuturile sunt relevante;

  Da

  Nu

  d) metodele și mijloacele de instruire sunt corespunzătoare;

  Da

  Nu

  e) criteriile de evaluare asigură măsurarea progresului în învățare.

  Da

  Nu

  Detaliați:

  10. Evaluarea participanților la programul de formare este judicios planificată:

  Da

  Nu

  a) evaluarea inițială este relevantă pentru scopul propus;

  Da

  Nu

  b) metodele și instrumentele propuse pentru evaluarea pe parcurs sunt adecvate pentru conținuturile de evaluat;

  Da

  Nu

  c) evaluarea finală asigură verificarea dobândirii competențelor.

  Da

  Nu

  Detaliați:
  V. Constatări privind resursele materiale necesare derulării programului de formare
  1. Spațiile destinate pregătirii teoretice sunt adecvate ca dimensiuni și mod de organizare.DaNu
  Detaliați:

  2. Spațiile destinate pregătirii practice sunt adecvate ca dimensiuni și mod de organizare.DaNu
  Detaliați:

  3. Există autorizațiile și avizele necesare desfășurării activității de formare.DaNu
  Detaliați:

  4. Dotările prevăzute în programa de pregătire pentru pregătirea teoretică (echipamente de prezentare de tipul: tablă, flipchart, calculatoare, retro/videoproiectoare, aparatură video/TV etc. și materiale demonstrative de tipul: planșe, casete video, software specializat etc.) sunt:
  a) în număr suficient;DaNu
  b) la calitatea necesară;DaNu
  c) în stare de funcționare.DaNu
  Detaliați:

  5. Dotările prevăzute în programa de pregătire pentru pregătirea practică (echipamente, mașini, utilaje, scule, dispozitive, software specializat etc.) sunt:
  a) în număr suficient;DaNu
  b) la calitatea necesară;DaNu
  c) în stare de funcționare.DaNu
  Detaliați:

  6. Sunt asigurate materialele consumabile necesare desfășurării procesului de pregătire:

  a) în cantitatea adecvată;DaNu
  b) la caracteristicile necesare activităților programate.DaNu
  Detaliați:

  7. Suportul de curs/Manualul cursantului:

  a) există;DaNu
  b) este adecvat programei de pregătire;DaNu
  c) există condiții de a asigura numărul suficient pentru toți participanții la program.DaNu
  Detaliați:

  8. Sunt prevăzute modalități de respectare a normelor de securitate și sănătate în muncă.DaNu
  Detaliați:

  VI. Constatări privind resursele umane necesare derulării programului de formare
  1. Formatorii sunt în număr suficient pentru o serie de pregătire:

  a) teoretică;DaNu
  b) practică.DaNu
  Detaliați:

  2. Formatorii pentru pregătirea teoretică corespund din punctul de vedere al:

  a) pregătirii;DaNu
  b) experienței.DaNu
  Detaliați:

  3. Formatorii pentru pregătirea practică corespund din punctul de vedere al:

  a) pregătirii;DaNu
  b) experienței.DaNu
  Detaliați:

  4. Există acordul scris al formatorilor pentru participarea la programul de formare.DaNu
  Detaliați:

  5. Operatorul economic la care se desfășoară pregătirea practică asigură personal de specialitate pentru supravegherea și îndrumarea participanților la programul de formare.DaNu
  Detaliați:

  VII. Constatări privind experiența furnizorului de formare și rezultatele activității lui anterioare (date despre numărul total de participanți la programul de formare evaluat, numărul de serii și, pentru programele de calificare, rata medie de abandon, rata medie de promovare)
  Se completează obligatoriu la reînnoirea autorizației.
  Rezultatele obținute de furnizorul de formare îndreptățesc acordarea unei noi autorizări.DaNu
  Detaliați:

  VIII. Observații
  Observații ale evaluatorului privind aprobarea sau respingerea cererii de autorizare:
  IX. Concluzia evaluării
  Programul de formare corespunde criteriilor de autorizare.DaNu

  Subsemnatul(a), ................................ ......................., declar pe propria răspundere că am îndeplinit toate condițiile cerute de lege pentru evaluarea acestui program.
  .................................................
  (semnătura evaluatorului)

  (la 27-01-2023, Anexa nr. 8 a fost modificată de Punctul 41, Articolul I din ORDINUL nr. 2.228 din 15 decembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 27 ianuarie 2023 )


  Anexa nr. 9

  la metodologie

  ROMÂNIA
  Ministerul Muncii și Solidarității Sociale Ministerul Educației
  Comisia de autorizare a furnizorilor de formare profesională din ..............................
  AUTORIZAȚIE
  seria ........ nr. ........

  ....................................................................... (denumirea furnizorului de formare), cu sediul în localitatea ............................., str. ......................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., județul/sectorul ....................., cod unic de înregistrare/cod fiscal ........................., este autorizat, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, să organizeze programul de. ...................................... pentru calificarea/ocupația/competența-cheie/transversală ..................................., număr de credite transferabile ........................, cod COR .................., cod nomenclator/Registrul național al calificărilor profesionale ....................., cu nr. de ordine în Registrul național al furnizorilor de formare profesională a adulților .....................................
  Președintele comisiei de autorizare
  L.S.
  Data deciziei de autorizare .........................

  Autorizația este valabilă patru ani de la data deciziei de autorizare.
  (la 27-01-2023, Anexa nr. 9 a fost modificată de Punctul 41, Articolul I din ORDINUL nr. 2.228 din 15 decembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 27 ianuarie 2023 )


  Anexa nr. 10

  la metodologie

  REGISTRUL
  de evidență a autorizațiilor

  Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
  A - Observații*)
  *) Se completează, după caz, „ANULAT“ sau „DUPLICAT“, indicându-se și data.

  B - Semnătură
  Nr. crt.Datele de identificare a autorizațieiProgramul de formareFurnizorul de formare
  SeriaNumărulData decizieiADenumireaTipul programuluiNumărul de credite transferabileDatele de identificareReprezentantul legal
  Denumirea furnizoruluiCodul fiscalNumele și prenumeleBData


  (la 27-01-2023, Anexa nr. 10 a fost modificată de Punctul 41, Articolul I din ORDINUL nr. 2.228 din 15 decembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 27 ianuarie 2023 )


  Anexa nr. 11

  la metodologie

  RAPORT DE MONITORIZARE
  I. Date de identificare ale persoanei care face monitorizarea
  Numele și prenumele
  Adresa:
  Tel.Fax: E-mail:
  Având calitatea de:
  Numit prin Decizia/Hotărârea nr. din data de:
  CNP:
  Nr. dosar:
  Denumirea programului de formare:
  Monitorizare:
  - curentă
  - determinată de:
  Data primirii documentației: Numele persoanei de la care s-a primit documentația: Semnătura

  Conținutul documentației:
  Data predării raportului de monitorizare: Numele persoanei căreia i s-a predat raportul de monitorizare: Semnătura

  II. Date referitoare la furnizorul de formare
  Denumirea furnizorului de formare:
  Forma de organizare sau statutul juridic:
  Sediul furnizorului de formare:
  Strada:Nr.Bl.Sc.Ap.
  Cod poștal:Localitatea:
  Județ/Sector:Telefon:Fax:
  E-mail:
  III. Date referitoare la programul de formare
  Tipul programului: calificare, recalificare, perfecționare, specializare

  Număr de credite transferabile

  Denumirea calificării/ocupației sau a competenței-cheie/transversaleCod COR, cod nomenclator/Registrul național al calificărilor profesionale


  Domeniul ocupaționalTipul de certificat eliberat Nivel de calificare  Forma de pregătire

  IV. Constatări privind programul de formare
  1. Condițiile de acces au fost respectate.DaNu
  Detaliați:

  2. Prin programul de formare se asigură dobândirea competențelor profesionale, conform prevederilor standardului ocupațional/standardului de pregătire profesională.DaNu
  Detaliați:

  3. Sunt respectate durata totală, precum și durata pentru pregătirea:DaNu
  a) teoretică;DaNu
  b) practică.DaNu
  Detaliați:

  4. Locul de desfășurare este cel declarat în fișa de autoevaluare sau în comunicările făcute ulterior de către furnizorul de formare, pentru pregătirea:
  a) teoretică;DaNu
  b) practică.DaNu
  Detaliați:

  5. Modalitățile de organizare a programului de formare sunt cele declarate și permit atingerea obiectivelor.DaNu
  Detaliați:

  6. Planul de pregătire este respectat și permite atingerea obiectivelor.DaNu
  Detaliați:

  7. Numărul de participanți este respectat și corespunde resurselor alocate, pe grupe de pregătire:

  a) teoretică;DaNu
  b) practică.DaNu
  Detaliați:

  8. Formele și modalitățile de evaluare a programului de formare sunt aplicate și valorificate.DaNu
  Detaliați:

  9. Programa de pregătire este respectată și permite atingerea obiectivelor.DaNu
  Detaliați:

  10. Formele și modalitățile de evaluare a participanților la programul de formare sunt aplicate.DaNu
  Detaliați:

  V. Constatări privind resursele necesare derulării programului de formare
  1. Spațiile destinate pregătirii teoretice sunt adecvate ca dimensiuni și mod de organizare.DaNu
  Detaliați:

  2. Spațiile destinate pregătirii practice sunt adecvate ca dimensiuni și mod de organizare.DaNu
  Detaliați:

  3. Există autorizațiile și avizele necesare desfășurării activității de formare, pentru noile spații de pregătire.DaNu
  Detaliați:

  4. Dotările prevăzute în programa de pregătire, pentru pregătirea teoretică, sunt în număr suficient, la calitatea necesară și în stare de funcționare (echipamente de prezentare de tipul: tablă, flipchart, calculatoare, retro/videoproiectoare, aparatură video/TV etc. și materiale demonstrative, de tipul: planșe, casete video, software specializat etc.).DaNu
  Detaliați:

  5. Dotările prevăzute în programa de pregătire, pentru pregătirea practică, sunt în număr suficient, la calitatea necesară și în stare de funcționare (echipamente, mașini, utilaje, scule, dispozitive, software specializat etc.).DaNu
  Detaliați:

  6. Sunt asigurate materialele consumabile necesare desfășurării procesului de pregătire, în cantitatea adecvată și la caracteristicile necesare activităților programate.DaNu
  Detaliați:

  7. Există suport de curs/manualul cursantului pentru fiecare participant și acesta este adecvat programei de pregătire.DaNu
  Detaliați:

  8. Se aplică normele de securitate și sănătate în muncă.DaNu
  Detaliați:

  VI. Constatări privind resursele umane necesare derulării programului de formare
  1. Formatorii sunt în număr suficient pentru o serie de pregătire.DaNu
  Detaliați:

  2. Formatorii pentru pregătirea teoretică corespund din punctul de vedere al pregătirii și experienței.DaNu
  Detaliați:

  3. Formatorii pentru pregătirea practică corespund din punctul de vedere al pregătirii și experienței.DaNu
  Detaliați:

  4. Există acordul scris al formatorilor pentru participarea la programul de formare profesională.DaNu
  Detaliați:

  5. Formatorii dispun de proiect didactic pentru cursurile de calificare/inițiere.DaNu
  Detaliați:

  6. Operatorul economic la care se desfășoară pregătirea practică asigură personal de specialitate pentru supravegherea și îndrumarea participanților la programul de formare profesională.DaNu
  Detaliați:

  VII. Constatări privind rezultatele activității furnizorului de formare (date despre numărul total de participanți la programul de formare evaluat, numărul de serii și, pentru programele de calificare, rata medie de abandon, rata medie de promovare)
  Rezultatele obținute de furnizorul de formare sunt corespunzătoare.DaNu
  Detaliați:

  VIII. Observații
  Observații ale evaluatorului:
  IX. Concluzia monitorizării
  Detaliați:

  Subsemnatul(a), ............................, declar pe propria răspundere că am îndeplinit toate condițiile cerute de lege pentru monitorizarea acestui program.
  ..................................
  (semnătura)

  (la 27-01-2023, Anexa nr. 11 a fost modificată de Punctul 41, Articolul I din ORDINUL nr. 2.228 din 15 decembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 27 ianuarie 2023 )