ORDIN nr. 423 din 26 iunie 2018privind modificarea și completarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, și modificarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.738/2015 privind aprobarea termenelor de eliberare a documentelor și datelor rezultate din furnizarea serviciilor de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 17 iulie 2018
  Având în vedere prevederile art. 20 și ale art. 4 lit. c) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 1 alin. (5) din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, nr. 39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate și a taxei de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei, cu modificările și completările ulterioare, și art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

  Articolul I

  Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 și nr. 571 bis din 31 iulie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 65, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Extrasul de carte funciară pentru informare se eliberează la solicitarea oricărei persoane, pentru a face cunoscută situația cadastral-juridică a imobilului la momentul întocmirii acestuia. Eliberarea se poate efectua și online, extrasul fiind valabil exclusiv în mediul electronic ca urmare a generării automate de către sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară și semnării cu semnătură electronică pe baza unui certificat calificat, în conformitate cu prevederile art. 4 pct. 12 din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, precum și cu cele ale Normelor tehnice și metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2001, cu modificările ulterioare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras. Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.2. La anexa nr. 1.14, primul paragraf de sub tabelul de la litera C se modifică și va avea următorul cuprins:
  Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării.
  3. La anexa nr. 1.16, primul paragraf de sub tabelul de la litera C se modifică și va avea următorul cuprins:
  Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării.
  4. La finalul anexelor nr. 1.6 - Formular Cerere de rectificare, 1.11 - Cerere pentru consultare documente din arhivă, 1.22 - Cerere de înscriere, 1.23 - Cerere pentru eliberare extras de carte funciară pentru informare, 1.24 - Cerere pentru eliberarea unui certificat de sarcini, 1.25 - Cerere privind identificarea numărului de carte funciară și a numărului cadastral/topografic al/ale imobilului/imobilelor după numele/denumirea proprietarului, 1.27 - Cerere privind înscrierea imobilului în evidențele de cadastru și carte funciară după datele de identificare ale acestuia, 1.29 - Borderou, 1.30 - Cerere de informații, 1.31 - Cerere de recepție și înscriere, 1.32 - Declarație, 1.39 - Proces-verbal de vecinătate, 1.42 - Cerere de anulare număr cadastral, 1.45 - Cerere privind solicitarea avizului de începere/recepție a lucrării, 1.53 - Cerere de informații pentru întocmirea planului parcelar în vederea atribuirii numerelor cadastrale, se introduce o notă, cu următorul cuprins:
  NOTĂ:
  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie și număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștală etc.
  Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. În acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.
  În exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rpd_.....@ancpi.ro*, formulând o cerere scrisă, datată și semnată sau la telefon: ....*.
  * Se completează cu datele corespunzătoare responsabilului cu protecția datelor desemnat la nivelul fiecărui OCPI.


  Articolul II

  Nota de subsol **) din cuprinsul anexei la Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.738/2015 privind aprobarea termenelor de eliberare a documentelor și datelor rezultate din furnizarea serviciilor de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 959 din 24 decembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:
  **) Serviciile care sunt înregistrate online se furnizează de îndată, dacă informația este disponibilă în mediul electronic.


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
  Radu-Codruț Ștefănescu


  București, 26 iunie 2018.
  Nr. 423.