REGULAMENT din 3 martie 2005
de functionare a Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 16 martie 2005
  Articolul 1

  Comisia de Autorizare a împrumuturilor Locale, denumita în continuare comisie, constituita conform prezentei hotarâri, îsi desfăşoară activitatea în cadrul Ministerului Finanţelor Publice.


  Articolul 2

  Comisia este condusa de un secretar de stat din Ministerul Finanţelor Publice, cu atribuţii de coordonare a datoriei publice, şi are în componenta sa 9 membri, dintre care 4 reprezentanti ai Ministerului Finanţelor Publice, inclusiv preşedintele comisiei, 2 reprezentanti ai Ministerului Administraţiei şi Internelor şi 3 reprezentanti ai structurilor asociative ale administraţiei publice locale. Reprezentantii instituţiilor publice, membri în comisie, sunt desemnaţi prin ordin al conducătorului institutiei respective. Persoanele care fac parte din comisie îsi păstrează calitatea de angajat în cadrul instituţiilor de la care provin, precum şi toate drepturile care deriva din aceasta calitate.


  Articolul 3

  Comisia se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la sediul Ministerului Finanţelor Publice. Hotarârile comisiei se adoptă cu votul a cel puţin două treimi din numărul membrilor acesteia.


  Articolul 4

  La sedintele comisiei pot participa ca invitati reprezentantii autorităţilor administraţiei publice locale, care solicită autorizarea, şi ai altor institutii interesate.


  Articolul 5

  Lucrarile secretariatului comisiei vor fi asigurate de directiile de specialitate din Ministerul Finanţelor Publice, cu atribuţii de negociere şi angajare a datoriei publice interne şi externe.


  Articolul 6

  Cererile pentru autorizare, însoţite de adresele de înaintare către directiile de specialitate prevăzute la art. 5, se depun de autorităţile administraţiei publice locale la registratura Ministerului Finanţelor Publice. Secretariatul comisiei verifica primirea corespunzătoare, după caz, a documentelor prevăzute în anexa nr. 1 la hotărâre. La constatarea lipsei unuia sau mai multor documente i se va cere solicitantului sa completeze documentaţia depusa în susţinerea cererii pentru autorizare.


  Articolul 7

  Secretariatul va asigura convocarea comisiei în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la primirea documentatiei complete aferente cererii autorităţii administraţiei publice locale pentru autorizarea contractarii sau garantarii unui împrumut. Convocarea comisiei se face, de regula, cu 3 zile lucratoare înainte de data stabilita pentru sedinta. O dată cu convocarea se transmit membrilor comisiei proiectul ordinii de zi şi setul de materiale ce urmeaza să fie supuse discutiilor.


  Articolul 8

  Pentru autorizarea contractarii sau garantarii unui împrumut, comisia va analiza, pe baza documentatiei primite de la solicitant:
  a) încadrarea valorii împrumutului în plafonul anual de îndatorare publică a României;
  b) oportunitatea lansarii de titluri de valoare corelat cu programul de emisiuni al Ministerului Finanţelor Publice, în scopul evitarii concurentei în atragerea de împrumuturi de pe pieţele de capital;
  c) respectarea stricta a prevederilor art. 59 alin. (4) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 45/2003, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 108/2004, cu modificările ulterioare, potrivit cărora autorităţilor administraţiei publice locale li se interzice accesul la împrumuturi sau sa garanteze orice fel de împrumut, dacă totalul datoriilor anuale reprezentând ratele scadente la împrumuturile contractate şi/sau garantate, dobânzile şi comisioanele aferente acestora, inclusiv ale împrumutului care urmeaza să fie contractat şi/sau garantat în anul respectiv, depăşeşte limita de 20% din totalul veniturilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) din ordonanţa de urgenţă a Guvernului mentionata mai sus, cu excepţia cazurilor aprobate prin legi speciale.


  Articolul 9

  Comisia analizeaza documentaţia completa, prevăzută în anexa nr. 1 la hotărâre, şi avizeaza contractarea sau garantarea împrumutului. Deliberarile comisiei se consemneaza în procesul-verbal al sedintei respective. Procesul-verbal este întocmit de secretariatul comisiei şi semnat de membrii prezenţi la sedinta respectiva.


  Articolul 10

  Hotarârea comisiei, în original, se transmite solicitantului în termen de 3 zile lucratoare de la luarea deciziei. În cazul unui aviz nefavorabil, hotarârea va fi însoţită de motivarea respingerii autorizarii de contractare sau de garantare a împrumutului. Secretariatul comisiei păstrează copia hotarârii comisiei, semnata de presedinte şi contrasemnata de membrii prezenţi la sedinta de adoptare a hotarârii respective.
  --------