LEGE nr. 39 din 17 martie 2005
privind ratificarea Protocolului nr. 14 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950, cu privire la modificarea sistemului de control al Convenţiei, adoptat la Strasbourg la 13 mai 2004
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 22 martie 2005  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se ratifică Protocolul nr. 14 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950, cu privire la modificarea sistemului de control al Convenţiei, adoptat la Strasbourg la 13 mai 2004.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ADRIAN NĂSTASE
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Bucureşti, 17 martie 2005.
  Nr. 39.
  PROTOCOLUL Nr. 14
  la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a
  libertăţilor fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950,
  cu privire la modificarea sistemului de control al
  Convenţiei, adoptat la Strasbourg la 13 mai 2004*) Notă *) Traducere.
  PREAMBUL
  Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentului protocol la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950, denumită în continuare Convenţia,
  având în vedere Rezoluţia nr. 1 şi Declaraţia, adoptate în cadrul Conferinţei ministeriale europene privind drepturile omului, care s-a desfăşurat la Roma la 3 şi 4 noiembrie 2000,
  având în vedere declaraţiile adoptate de Comitetul Miniştrilor la 8 noiembrie 2001, 7 noiembrie 2002 şi 15 mai 2003 în cadrul reuniunilor 109, 111, respectiv 112,
  având în vedere Avizul nr. 251 (2004) adoptat de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei la 28 aprilie 2004,
  considerând că este necesară şi urgentă modificarea anumitor dispoziţii ale Convenţiei în vederea menţinerii şi îmbunătăţirii eficienţei pe termen lung a sistemului de control, având în vedere mai ales creşterea continuă a numărului de cauze aflate pe rolul Curţii Europene a Drepturilor Omului şi al Comitetului Miniştrilor Consiliului Europei,
  considerând, mai ales, că este necesar să fie menţinut rolul principal al Curţii în ceea ce priveşte protecţia drepturilor omului în Europa,
  au convenit asupra celor ce urmează:


  Articolul 1

  Alineatul 2 al articolului 22 din Convenţie se abrogă.


  Articolul 2

  Articolul 23 din Convenţie se modifică după cum urmează:
  "ARTICOLUL 23
  Durata mandatului şi revocarea
  1. Judecătorii sunt aleşi pentru o perioadă de 9 ani. Ei nu pot fi realeşi.
  2. Mandatul judecătorilor se încheie atunci când ei împlinesc vârsta de 70 de ani.
  3. Judecătorii rămân în funcţie până la înlocuirea lor. Ei continuă totuşi să se ocupe de cauzele cu care au fost deja sesizaţi.
  4. Un judecător nu poate fi revocat din funcţie decât dacă ceilalţi judecători decid, cu o majoritate de două treimi, că el nu mai corespunde condiţiilor cerute."


  Articolul 3

  Articolul 24 din Convenţie se abrogă.


  Articolul 4

  Articolul 25 din Convenţie devine articolul 24 şi se modifică după cum urmează:
  "ARTICOLUL 24
  Grefa şi raportorii
  1. Curtea dispune de o grefă ale cărei sarcini şi organizare sunt stabilite prin regulamentul Curţii.
  2. Atunci când se pronunţă în complet de judecător unic, Curtea este asistată de raportori care îşi exercită funcţiile sub autoritatea preşedintelui Curţii. Ei fac parte din grefa Curţii."


  Articolul 5

  Articolul 26 din Convenţie devine articolul 25 ("Adunarea generală a Curţii") şi se modifică după cum urmează:
  1. La sfârşitul literei d), virgula este înlocuită cu punct şi virgulă, iar cuvântul "şi" se elimină.
  2. La sfârşitul literei e), punctul este înlocuit cu punct şi virgulă.
  3. Se adaugă o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:
  "f) formulează orice cerere în temeiul art. 26 alin. 2."


  Articolul 6

  Articolul 27 din Convenţie devine articolul 26 şi se modifică după cum urmează:
  "ARTICOLUL 26
  Completele de judecători unici, comitete, Camere şi Marea Cameră
  1. Pentru examinarea cauzelor deduse judecăţii Curţii, aceasta se constituie din complete formate din judecător unic, comitete de 3 judecători, Camere de 7 judecători şi Marea Cameră, formată din 17 judecători. Camerele Curţii constituie comitete pentru o perioadă determinată.
  2. La cererea Adunării generale a Curţii, Comitetul Miniştrilor poate să reducă la 5 numărul judecătorilor Camerelor, prin decizie unanimă şi pentru o perioadă determinată.
  3. Judecătorul unic nu va examina nici o cerere introdusă împotriva înaltei părţi contractante în numele căreia a fost ales.
  4. Judecătorul ales în numele unei înalte părţi contractante care este parte în cauză este membru de drept al Camerei sau al Marii Camere. În absenţa sa ori în cazul în care nu poate participa, va participa în calitate de judecător o persoană aleasă de preşedintele Curţii de pe o listă prezentată în prealabil de către înalta parte contractantă.
  5. De asemenea, fac parte din Marea Cameră preşedintele Curţii, vicepreşedinţii, preşedinţii Camerelor şi alţi judecători desemnaţi în conformitate cu regulamentul Curţii. Când cauza este transmisă Marii Camere în temeiul art. 43, nici un judecător al Camerei care a pronunţat decizia nu poate să facă parte din Marea Cameră, cu excepţia preşedintelui Camerei şi a judecătorului care a participat în numele înaltei părţi contractante interesate."


  Articolul 7

  După noul articol 26 se adaugă un nou articol, articolul 27, cu următorul cuprins:
  "ARTICOLUL 27
  Competenţa judecătorilor unici
  1. Judecătorul unic poate declara inadmisibilă o cauză, în temeiul art. 34, sau poate decide radierea ei de pe rol atunci când o asemenea decizie poate fi luată fără o examinare suplimentară.
  2. Decizia este definitivă.
  3. Dacă judecătorul unic nu declară inadmisibilă o cauză sau nu o radiază de pe rol, acesta o va transmite unui comitet sau unei Camere pentru o examinare suplimentară."


  Articolul 8

  Articolul 28 din Convenţie se modifică după cum urmează:
  "ARTICOLUL 28
  Competenţa comitetelor
  1. Un comitet sesizat cu o cerere individuală formulată în temeiul art. 34 poate, cu unanimitate de voturi:
  a) să o declare ca fiind inadmisibilă sau să o radieze de pe rol, atunci când o asemenea decizie poate fi luată fără o examinare suplimentară; sau
  b) să o declare ca admisibilă şi să pronunţe în acelaşi timp o hotărâre pe fond, atunci când problema referitoare la interpretarea sau aplicarea Convenţiei ori a protocoalelor sale, care este la originea cauzei, face obiectul unei jurisprudenţe constante a Curţii.
  2. Deciziile şi hotărârile prevăzute la alin. 1 sunt definitive.
  3. Dacă judecătorul ales în numele înaltei părţi contractante, parte în cauză, nu este membru al comitetului, acesta din urmă poate, în orice fază a procedurii, să îl invite să participe în locul unuia dintre membri, ţinând sema de toţi factorii pertinenţi, inclusiv dacă partea a contestat aplicarea procedurii prevăzute la alin. 1.


  Articolul 9

  Articolul 29 din Convenţie se modifică după cum urmează:
  1. Alineatul 1 va avea următorul cuprins:
  "Dacă nu a fost luată nici o decizie în temeiul art. 27 sau 28 şi nici nu a fost pronunţată o hotărâre potrivit art. 28, Camera se pronunţă asupra admisibilităţii şi a fondului cererilor individuale formulate conform art. 34. Decizia asupra admisibilităţii poate fi luată separat."
  2. La finalul alineatului 2 se adaugă o nouă frază, după cum urmează:
  "Cu excepţia cazurilor în care Curtea decide altfel, în cazuri excepţionale decizia asupra admisibilităţii se ia separat".
  3. Alineatul 3 se abrogă.


  Articolul 10

  Articolul 31 din Convenţie se modifică după cum urmează:
  1. La sfârşitul literei a), cuvântul "şi" se elimină.
  2. Litera b) devine litera c) şi se inserează o nouă literă b), după cum urmează:
  "b) se pronunţă asupra aspectelor cu privire la care Curtea este sesizată de către Comitetul Miniştrilor în temeiul art. 46 alin. 4; şi [...]".


  Articolul 11

  Articolul 32 din Convenţie se modifică după cum urmează:
  - La sfârşitul alineatului 1, după numărul 34 se adaugă o virgulă şi numărul 46.


  Articolul 12

  Alineatul 3 al articolului 35 din Convenţie se modifică după cum urmează:
  "3. Curtea declară inadmisibilă orice cerere individuală introdusă în temeiul art. 34, atunci când apreciază că:
  a) cererea este incompatibilă cu prevederile Convenţiei sau ale protocoalelor sale, este în mod vădit neîntemeiată ori abuzivă; sau
  b) reclamantul nu a suferit nici un prejudiciu important, cu excepţia cazului în care respectarea drepturilor omului garantate prin Convenţie şi prin protocoalele sale impune examinarea pe fond a cererii şi cu condiţia de a nu respinge pentru acest motiv nici o cauză care nu a fost examinată corespunzător de o instanţă naţională."


  Articolul 13

  La sfârşitul articolului 36 din Convenţie se adaugă un nou alineat, alineatul 3, cu următorul cuprins:
  "3. În orice cauză aflată pe rolul unei Camere sau al Marii Camere comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei poate prezenta observaţii scrise şi poate lua parte la audieri."


  Articolul 14

  Articolul 38 din Convenţie se modifică după cum urmează:
  "ARTICOLUL 38
  Examinarea în contradictoriu a cauzei
  Curtea examinează cauza în condiţii de contradictorialitate cu reprezentanţii părţilor şi, dacă este cazul, procedează la o anchetă, pentru a cărei bună desfăşurare înaltele părţi contractante implicate vor pune la dispoziţie toate facilităţile necesare."


  Articolul 15

  Articolul 39 din Convenţie se modifică după cum urmează:
  "ARTICOLUL 39
  Soluţionări pe cale amiabilă
  1. În orice etapă a procedurii Curtea se poate pune la dispoziţia părţilor în vederea soluţionării pe cale amiabilă a cauzei, care să reflecte respectarea drepturilor omului, aşa cum sunt recunoscute acestea în Convenţie şi în protocoalele sale.
  2. Procedura descrisă la alin. 1 este confidenţială.
  3. În cazul încheierii unei convenţii de rezolvare amiabilă, Curtea scoate cauza de pe rol printr-o decizie care se limitează la o prezentare sumară a situaţiei de fapt şi a soluţiei adoptate.
  4. Această decizie este transmisă Comitetului Miniştrilor, care supraveghează executarea clauzelor din convenţia de soluţionare pe cale amiabilă, aşa cum au fost reţinute în decizie."


  Articolul 16

  Articolul 46 din Convenţie se modifică după cum urmează:
  "ARTICOLUL 46
  Forţa obligatorie şi executarea hotărârilor
  1. Înaltele părţi contractante se obligă să se conformeze hotărârilor definitive ale Curţii, pronunţate în cauzele în care sunt părţi.
  2. Hotărârea definitivă a Curţii se transmite Comitetului Miniştrilor care supraveghează executarea acesteia.
  3. În cazul în care Comitetul Miniştrilor consideră că supravegherea executării unei hotărâri definitive este împiedicată de o dificultate de interpretare a acestei hotărâri, el poate sesiza Curtea pentru a se pronunţa asupra acestei probleme de interpretare. Decizia cu privire la sesizarea Curţii se ia prin vot cu o majoritate de două treimi din numărul reprezentanţilor cu drept de a participa la lucrările Comitetului Miniştrilor.
  4. În cazul în care Comitetul Miniştrilor consideră că o înaltă parte contractantă refuză să se conformeze unei hotărâri definitive pronunţate într-un litigiu în care este parte, acesta poate, după ce a pus în întârziere înalta parte contractantă, să sesizeze Curtea cu privire la problema respectării de către aceasta a obligaţiei prevăzute la alin. 1, printr-o decizie luată cu votul majorităţii de două treimi din numărul reprezentanţilor cu drept de a participa la lucrările Comitetului Miniştrilor.
  5. Dacă Curtea constată o încălcare a prevederilor alin. 1, trimite cauza Comitetului Miniştrilor pentru ca acesta să examineze măsurile care se impun. Dacă Curtea constată că nu s-a produs o încălcare a prevederilor alin. 1, va transmite cauza Comitetului Miniştrilor, care va decide încetarea supravegherii executării."


  Articolul 17

  Articolul 59 din Convenţie se modifică după cum urmează:
  1. Se adaugă alineatul 2 cu următorul cuprins:
  "2. Uniunea Europeană poate adera la prezenta Convenţie."
  2. Alineatele 2, 3 şi 4 vor deveni alineatele 3, 4 şi, respectiv, 5.


  Articolul 18

  Dispoziţii finale şi tranzitorii
  1. Prezentul protocol este deschis semnării de către statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale Convenţiei, care îşi pot exprima consimţământul de a fi parte la acesta prin:
  a) semnare fără rezerva ratificării, acceptării ori aprobării; sau
  b) semnare sub rezerva ratificării, acceptării ori aprobării, urmată de ratificare, acceptare sau aprobare.
  2. Instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare vor fi depuse la Secretariatul General al Consiliului Europei.


  Articolul 19

  Prezentul protocol va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează trecerii unui termen de 3 luni de la data la care toate părţile contractante îşi vor fi exprimat consimţământul de a fi parte la protocol, în conformitate cu dispoziţiile art. 18.


  Articolul 20

  1. La data intrării în vigoare a prezentului protocol, dispoziţiile sale se vor aplica tuturor cererilor aflate pe rolul Curţii, precum şi tuturor hotărârilor a căror executare este supravegheată de către Comitetul Miniştrilor.
  2. Noul criteriu de admisibilitate introdus prin art. 12 din prezentul protocol la art. 35 alin. 3 lit. b) din Convenţie nu se va aplica cererilor declarate admisibile înainte de intrarea în vigoare a prezentului protocol. Doi ani după intrarea în vigoare a prezentului protocol, doar Camerele şi Marea Cameră vor putea aplica noul criteriu de admisibilitate.


  Articolul 21

  La data intrării în vigoare a prezentului protocol durata mandatului judecătorilor care se află în exercitarea primului lor mandat se va prelungi de drept, pentru a atinge un total de 9 ani. Ceilalţi judecători îşi vor încheia mandatul, care va fi prelungit de drept cu 2 ani.


  Articolul 22

  Secretarul general al Consiliului Europei va notifica statelor membre ale Consiliului Europei:
  a) orice semnare;
  b) depunerea oricărui instrument de ratificare, acceptare sau aprobare;
  c) data intrării în vigoare a prezentului protocol, conform art. 19; precum şi
  d) orice alt act, notificare sau comunicare referitoare la prezentul protocol.
  Drept care, subsemnaţii, având depline puteri, am semnat prezentul protocol.
  Adoptat la Strasbourg la 13 mai 2004, în limbile franceză şi engleză, ambele texte fiind egal autentice, într-un singur exemplar care va fi depus la arhivele Consiliului Europei. Secretariatul General al Consiliului Europei va comunică o copie certificată conformă cu originalul fiecăruia dintre statele membre ale Consiliului Europei.
  ------------