ORDONANȚĂ nr. 39 din 31 august 2023pentru modificarea și completarea Legii nr. 249/2020 privind prevenția și depistarea precoce a diabetului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 1 septembrie 2023
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. IV.5 din Legea nr. 193/2023 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

  Articolul I

  Legea nr. 249/2020 privind prevenția și depistarea precoce a diabetului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1079 din 13 noiembrie 2020, se modifică și se completează după cum urmează:1. Titlul se modifică și va avea următorul cuprins:
  LEGE
  privind prevenția și depistarea precoce a diabetului zaharat
  2. După articolul 1 se introduce un nou articol, art. 1^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 1^1

  În înțelesul prezentei legi, expresiile de mai jos au următoarea semnificație:
  a) măsuri de prevenire și depistare precoce a diabetului zaharat - ansamblul intervențiilor asupra factorilor cu efect nefavorabil sănătății efectuate în scopul reducerii riscurilor de diabet zaharat;
  b) prevenția primordială a diabetului zaharat - adaptarea strategiilor în faza de toleranță normală la glucoză pentru a opri apariția factorilor de risc;
  c) prevenția primară - totalitatea intervențiilor efectuate în scopul contracarării riscului de îmbolnăvire prin diabet zaharat;
  d) prevenția secundară - totalitatea strategiilor efectuate după depistarea diabetului zaharat pentru a preveni sau a întârzia dezvoltarea complicațiilor cronice ale bolii;
  e) prevenția terțiară - intervenția care se realizează în stadiul în care există deja complicații, cu scopul de a preveni progresia acestora;
  f) educație terapeutică a persoanei cu diabet zaharat - procesul de educație gestionat de personalul care are competență profesională în domeniul educării unei persoane diagnosticate cu diabet zaharat, a unui grup de bolnavi și/sau a familiilor acestora în sensul implicării lor în managementul propriei boli și de a preveni complicațiile acesteia, concomitent cu menținerea sau îmbunătățirea calității vieții.
  3. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 2

  În vederea respectării dreptului persoanelor de a beneficia de servicii pentru prevenirea și depistarea precoce a diabetului zaharat, autoritățile și instituțiile publice competente au următoarele obligații:
  a) să ia măsuri adecvate de natură a determina adoptarea și menținerea de către populație a unui stil de viață sănătos și responsabil;
  b) să ia măsurile necesare pentru asigurarea accesului persoanelor la servicii medicale acordate în scopul depistării precoce a diabetului zaharat;
  c) să asigure cadrul legal și instituțional astfel încât orice persoană diagnosticată cu o formă de diabet zaharat să beneficieze de servicii medicale, servicii conexe actului medical, educație terapeutică, tratament farmacologic, dispozitive medicale și altele asemenea, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  4. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 3
  (1) În vederea menținerii unei bune stări de sănătate, populația este informată, încurajată și sprijinită în mod activ și regulat, pentru adoptarea și menținerea unui stil de viață sănătos și responsabil pe tot parcursul vieții, prin campanii de informare-educare-comunicare și programe de educație pentru sănătate și promovare a sănătății în comunități, potrivit prevederilor art. 6 lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Campaniile și programele prevăzute la alin. (1) se pot desfășura la nivel național, comunitar și individual, după caz.
  5. La articolul 4 alineatul (1), litera e) se abrogă.6. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 9
  (1) Planul național de prevenție a diabetului zaharat cuprinde programe, proiecte și activități în vederea aplicării măsurilor de prevenire și depistare precoce a diabetului zaharat prevăzute la art. 1^1 lit. a).(2) În cuprinsul Planului național de prevenție a diabetului zaharat se includ, fără a se limita însă la acestea, prevederi referitoare la:
  a) obiectivele generale și specifice;
  b) beneficiarii și participanții la programele, proiectele și activitățile cuprinse în Planul național de prevenție a diabetului zaharat, precum și drepturile și obligațiile acestora;
  c) activitățile și serviciile acordate de participanții la programele, proiectele și activitățile cuprinse în Planul național de prevenție a diabetului zaharat;
  d) modalitățile și procedurile de colaborare între participanții la programele, proiectele și activitățile cuprinse în Planul național de prevenție a diabetului zaharat;
  e) competențele și responsabilitățile participanților la programele, proiectele și activitățile cuprinse în Planul național de prevenție a diabetului zaharat;
  f) indicatorii și rezultatele așteptate pe baza cărora se vor realiza monitorizarea evoluției și măsurarea rezultatelor implementării Planului național de prevenție a diabetului zaharat;
  g) responsabilitățile autorităților și instituțiilor publice cu atribuții în implementarea măsurilor de prevenire și depistare precoce a diabetului zaharat;
  h) implicațiile bugetare și sursele de finanțare a programelor, proiectelor și activităților cuprinse în Planul național de prevenție a diabetului zaharat.
  (3) Planul național de prevenție a diabetului zaharat conține cel puțin un proiect cu obiective comune ale Ministerului Sănătății și Ministerului Educației.
  7. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 10
  (1) Intervențiile în vederea reducerii riscului de diabet zaharat sau dizabilitate din cadrul Planului național de prevenție a diabetului zaharat sunt finanțate, după caz, de la bugetul de stat, prin bugetele autorităților și instituțiilor publice cu responsabilități în realizarea acestuia, de la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, de la bugetele locale, din donații și sponsorizări, precum și din alte surse legal constituite, potrivit legii.(2) Fundamentarea sumelor necesare pentru realizarea intervențiilor în vederea reducerii riscului de diabet zaharat sau dizabilitate, includerea acestora în bugetul de venituri și cheltuieli și execuția sumelor alocate anual sunt în responsabilitatea fiecărei autorități și instituții publice implicate în implementarea Planului național de prevenție a diabetului zaharat.
  8. La articolul 11, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 11
  (1) Entitățile prevăzute la alin. (2) propun proiecte pentru promovarea și adoptarea unui stil de viață sănătos și responsabil de către populație, precum și pentru evaluarea periodică sau continuă a stării de sănătate în ceea ce privește prevenția diabetului zaharat, a căror sursă de finanțare se asigură potrivit Planului național de prevenție a diabetului zaharat.
  9. La articolul 11 alineatul (2), după litera e) se introduce o nouă literă, lit. f), cu următorul cuprins:
  f) alte entități de drept public sau privat care au ca scop promovarea unui stil de viață sănătos;
  10. La articolul 11, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Criteriile, metodologia de eligibilitate și de aprobare a proiectelor, precum și procedura de verificare și evaluare a executării proiectelor sunt stabilite în conformitate cu prevederile legale aplicabile în domeniul din cadrul căruia se asigură sursa de finanțare pentru implementarea proiectului.11. La articolul 11, alineatele (5) și (6) se abrogă.12. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 14
  (1) Registrul național de diabet zaharat și prediabet este o platformă electronică dezvoltată în scopul de a realiza înregistrarea datelor personale și medicale ale pacienților cu prediabet și diabet zaharat într-o bază de date unică la nivel național și poate fi în interconexiune cu dosarul electronic de sănătate al pacientului potrivit art. 346^1-346^12 din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Registrul național de diabet zaharat și prediabet se organizează și funcționează în condițiile prevăzute prin hotărâre a Guvernului.(3) Fondurile necesare pentru proiectarea, realizarea, mentenanța și dezvoltarea permanentă a platformei electronice prevăzute la alin. (1) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, din bugetul fondurilor externe nerambursabile sau din alte surse legal constituite.(4) Prelucrarea datelor cu caracter personal și medical ale pacienților cu prediabet și diabet zaharat în cadrul Registrului național de diabet zaharat și prediabet se realizează cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare.(5) Ministerul Sănătății și Institutul Național de Sănătate Publică adoptă măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel corespunzător de securitate și confidențialitate a datelor, potrivit prevederilor art. 32 din Regulamentul (UE) 2016/679.(6) Înregistrarea datelor prevăzute la alin. (1) în cadrul Registrului național de diabet zaharat și prediabet este obligatorie pentru toate unitățile prevăzute la art. 30 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și se realizează cu respectarea prevederilor alin. (4) și cu respectarea tuturor garanțiilor și exigențelor privind confidențialitatea datelor.(7) Prin utilizarea datelor înregistrate în Registrul național de diabet zaharat și prediabet se înțelege colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, transmiterea către registru, consultarea acestora de către medici, precum și de către Ministerul Sănătății și Institutul Național de Sănătate Publică. (8) Utilizarea datelor înregistrate în Registrul național de diabet zaharat și prediabet este permisă Ministerului Sănătății și Institutului Național de Sănătate Publică și în vederea realizării de rapoarte, analize, evaluări statistice și pentru elaborarea politicilor de sănătate aferente.
  (la 14-04-2024, Alineatul (8) al articolului 14 din Punctul 12. , Articolul I a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 90 din 10 aprilie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 11 aprilie 2024 )
  13. Articolul 15 se abrogă. 14. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 16
  (1) Registrul național de diabet zaharat și prediabet trebuie să permită înregistrarea pacienților cu un număr unic de înregistrare pe tipuri de diabet.(2) Registrul național de diabet zaharat și prediabet trebuie să permită extragerea și prelucrarea unor liste referitoare la persoanele înscrise în programul de prevenție a diabetului zaharat, precum și extragerea și prelucrarea în scop statistic și medical a informațiilor pe care acesta le stochează.(3) Medicul curant reprezentat prin medicul cu specialitatea diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, medicul cu competență/atestat în diabet zaharat, nutriție și boli metabolice sau în diabetologie pediatrică sau medicul de familie, după caz, are obligația de a înregistra pacientul în Registrul național de diabet zaharat și prediabet.
  15. Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 17

  Implementarea măsurilor de prevenire și depistare precoce a diabetului zaharat se realizează cu respectarea prevederilor actelor normative aplicabile domeniilor în care se înscriu măsurile incluse în Planul național de prevenție a diabetului zaharat.
  16. Articolul 18 se abrogă. 17. Articolul 19 se abrogă.18. La articolul 20, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 20
  (1) Medicul de familie realizează o dată la doi ani sau, după caz, actualizează o evaluare pentru fiecare pacient din lista proprie cu privire la factorii ambientali în care acesta trăiește acasă și la locul de muncă, regimul și igiena alimentară, stilul de viață și atitudinea față de sănătatea proprie, starea generală de sănătate și afecțiunile cu care este în evidență.
  19. La articolul 20, alineatul (4) se abrogă.20. Articolul 22 se abrogă. 21. Articolul 23 se abrogă.22. Articolul 24 se abrogă.23. Articolul 25 se abrogă.24. Articolul 26 se abrogă.25. Articolul 32 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 32
  (1) Institutul Național de Sănătate Publică elaborează criteriile de clasificare a unităților administrativ-teritoriale din punctul de vedere al gradului de asigurare a posibilității de a face sport și mișcare, precum și procedura de aplicare a acestora. Criteriile de clasificare au în vedere, prin raportare la numărul de locuitori, în special existența și facilitatea de acces și de folosință a:
  a) sălilor și a terenurilor de sport;
  b) parcurilor;
  c) pistelor de bicicletă;
  d) bazinelor de înot;
  e) dotărilor suplimentare din parcuri și spațiile publice de natură a permite efectuarea sportului și exercițiilor fizice de către populație în mod gratuit;
  f) unor trasee pietonale;
  g) organizarea ori finanțarea cu regularitate a unor concursuri și competiții sportive cu caracter de masă, îndeosebi a celor organizate de către unitățile de învățământ.
  (2) Criteriile de clasificare și procedura de aplicare a acestora prevăzute la alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului.(3) Clasificarea și notarea fiecărei unități administrativ-teritoriale se realizează începând cu anul 2024, prin acordarea unor culori în funcție de gradul de îndeplinire a criteriilor de clasificare prevăzute la alin. (1), după cum urmează:
  a) roșu, dacă criteriile sunt îndeplinite în proporție de până la 35%;
  b) galben, dacă criteriile sunt îndeplinite în proporție între 35% și 70%;
  c) verde, dacă criteriile sunt îndeplinite în proporție mai mare de 70%.
  (4) Autoritatea administrației publice locale, în urma colaborării cu direcția de sănătate publică județeană și a municipiului București, publică anual pe site-ul instituției stadiul îndeplinirii criteriilor de clasificare și culoarea în care se încadrează.
  26. Articolul 35 se abrogă.


  Articolul II

  În întreg cuprinsul Legii nr. 249/2020 privind prevenția și depistarea precoce a diabetului, termenul „diabet“ se înlocuiește cu sintagma „diabet zaharat“, iar sintagma „Program național de prevenție a diabetului“ se înlocuiește cu sintagma „Plan național de prevenție a diabetului zaharat“.


  Articolul III
  (1) În termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se aprobă, prin hotărâre a Guvernului, Planul național de prevenție a diabetului zaharat, potrivit prevederilor art. 7 din Legea nr. 249/2020 privind prevenția și depistarea precoce a diabetului, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta ordonanță.(2) În termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se aprobă, prin hotărâre a Guvernului, organizarea și funcționarea Registrului național de diabet zaharat și prediabet, potrivit prevederilor art. 14 alin. (2) din Legea nr. 249/2020, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta ordonanță.(3) În termen de 240 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se aprobă, prin hotărâre a Guvernului, criteriile de clasificare și procedura de aplicare potrivit prevederilor art. 32 alin. (2) din Legea nr. 249/2020, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta ordonanță.

  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Marian Neacșu
  Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
  Marian-Cătălin Predoiu
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  p. Ministrul apărării naționale,
  Eduard Bachide,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Marcel-Ioan Boloș

  București, 31 august 2023.
  Nr. 39.
  -----