ACORD din 4 decembrie 2008
între Guvernul României şi Comisia Comunităţilor Europene, în numele Comunităţii Europene, pentru modificarea Acordului anual de finanţare 2006
EMITENT
 • ACT INTERNAŢIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 15 decembrie 2008  Programul special de aderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală în România
  Modificarea Acordului anual de finanţare 2006
  Guvernul României, acţionând pentru şi în numele României, denumit în continuare România, pe de o parte, şi Comisia Comunităţilor Europene, denumită în continuare Comisia, acţionând pentru şi în numele Comunităţii Europene, denumită în continuare Comunitatea, pe de altă parte, şi denumite în continuare părţi contractante,
  având în vedere că:
  (1) un program special de aderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală (denumit în continuare SAPARD), care prevede o contribuţie financiară a Comunităţii, a fost stabilit prin Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.268/1999 privind sprijinul Comunităţii pentru măsurile de preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală în ţările candidate din centrul şi estul Europei, în perioada de preaderare*1);
  (2) planul prezentat de România a fost aprobat ca Program pentru agricultură şi dezvoltare rurală (denumit în continuare Program) prin Decizia din 12 decembrie 2000*2), adoptată în conformitate cu art. 4 (5) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.268/1999. Programul a fost modificat ultima dată prin Decizia adoptată la 27 decembrie 2006*3);
  (3) Acordul multianual de finanţare (denumit în continuare MAFA) dintre Guvernul României, în numele României, şi Comisie, în numele Comunităţii Europene, modificat ultima dată prin Acordul anual de finanţare 2006 (denumit în continuare AFA 2006), a intrat în vigoare la data de 12 ianuarie 2002 şi prevede la art. 2 că angajamentul financiar al Comunităţii se stabileşte în acordurile anuale de finanţare;
  (4) în conformitate cu art. 5 (1) din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 248/2007 din 8 martie 2007*4), acordurile multianuale de finanţare (MAFA) şi acordurile anuale de finanţare (AFA), încheiate între Comisia Europeană, în numele Comunităţii Europene, pe de o parte, şi Bulgaria şi România, pe de altă parte, îşi vor continua aplicabilitatea în condiţiile regulamentului menţionat;
  (5) AFA 2006 a intrat în vigoare la data de 12 aprilie 2007 şi prevede la art. 3 că Comisia va dezangaja automat orice parte a angajamentului Comunităţii pentru anul 2006, care nu a fost reglementată prin plata în cont sau pentru care nu s-a primit o cerere de plată acceptabilă, până la data de 31 decembrie 2008, cel mai târziu;
  (6) România s-a confruntat cu întârzieri în implementare, pe de o parte, din cauza dificultăţilor administrative în gestionarea descentralizată a Programului SAPARD, iar pe de altă parte, din cauza capacităţii reduse de absorbţie a beneficiarilor acestui program, având drept consecinţă întârzieri în absorbţia fondurilor. În plus, punctele slabe şi deficienţele identificate în procedurile Agenţiei SAPARD în timpul misiunii de audit a Comisiei din luna iunie 2008 au trebuit să fie remediate în conformitate cu planul de acţiune solicitat. Acest fapt a produs alte întârzieri în ceea ce priveşte efectuarea plăţilor în cursul anului 2008. De aceea, se impune extinderea termenului de valabilitate a angajamentului financiar stabilit în AFA 2006 cu un an. Această extindere este în concordanţă cu prevederile art. 166 (3) (a) din Regulamentul Consiliului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002*5);
  (7) decizia de a extinde termenul-limită de valabilitate a angajamentului financiar nu prejudiciază decizia Comisiei de a lua în considerare reluarea rambursării contribuţiei comunitare atunci când Comisia va primi confirmarea din partea responsabilului naţional cu autorizarea finanţării că planul de acţiune a fost implementat, iar acest lucru a fost confirmat de o autoritate de audit independentă,
  au convenit următoarele:
  __________
  *1) JO L 161, 26 iunie 1999, p. 87.
  *2) Decizia C(2000) 3742 final.
  *3) Decizia H/2006/2970.
  *4) JO L 69, 9 martie 2007, p. 5.
  *5) JO L 248, 16 septembrie 2002, p. 1.

  Articolul 1

  Obiectiv
  Prezentul acord modifică perioada de valabilitate a angajamentului financiar al Comunităţii pentru România pentru anul 2006.


  Articolul 2

  Modificarea articolului 3 din AFA 2006
  Articolul 3 din AFA 2006, încheiat între România şi Comisie, se modifică după cum urmează:
  "ARTICOLUL 3
  Perioada angajamentului
  Comisia va dezangaja automat orice parte a angajamentului la care se face referire în art. 2, care nu a fost reglementată prin plata în cont sau pentru care nu s-a primit o cerere de plată acceptabilă, până la data de 31 decembrie 2009, cel mai târziu.
  Niciun contract care implică fonduri comunitare aferente prezentului acord nu va fi încheiat de către Agenţia SAPARD cu vreun beneficiar după data la care România începe încheierea de contracte care implică sprijin pentru dezvoltare rurală pentru România, în calitate de membru al Uniunii Europene.
  Orice parte a contribuţiei comunitare alocate României prin AFA 2006, pentru care nu a fost încheiat niciun contract cu un beneficiar final până la data stipulată în alin. 2 al prezentului articol, va fi notificată Comisiei în termen de 3 luni de la data la care această valoare este cunoscută."


  Articolul 3

  Intrarea în vigoare
  Prezentul acord intră în vigoare la data la care ambele părţi contractante îşi vor fi notificat reciproc îndeplinirea tuturor formalităţilor necesare pentru intrarea în vigoare a acestuia.


  Articolul 4

  Semnarea
  Prezentul acord este redactat în două exemplare originale, în limbile română şi engleză, fiecare dintre aceste texte fiind autentice. Cu toate acestea, în caz de divergenţă între cele două texte, textul în limba engleză va prevala.
  Semnat la Bruxelles şi, respectiv, la Bucureşti la 4 decembrie 2008.
         
    Pentru Guvernul României,Pentru Comisia Comunităţilor Europene,
    Dacian Cioloş,Mariann Fischer Boel,Jean-Luc Demarty,
    ministrul agriculturii şi dezvoltării ruralemembru al Comisieidirector general pentru
        agricultură şi dezvoltare
        rurală, responsabil
        autorizat delegat

  ___________