NORME METODOLOGICE din 19 ianuarie 2016 de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 25 ianuarie 2016 Notă
  Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 15 din 19 ianuarie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 25 ianuarie 2016.


  Articolul 1
  (1) Beneficiază de stimulentul educațional acordat sub formă de tichete sociale pentru grădiniță, denumit în continuare stimulent, în cadrul programului de interes național, denumit în continuare program, prevăzut de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, denumită în continuare lege, copiii din familii defavorizate, cetățeni români, care au domiciliul sau reședința în România, în vederea creșterii accesului la educație al acestora.(2) Stimulentul se acordă și copiilor din familii defavorizate, cetățeni români, fără domiciliu sau reședință și/sau fără locuință, denumiți în continuare persoane fără adăpost, numai pe perioada în care se află în evidența serviciilor publice de asistență socială de la nivelul unităților administrativ-teritoriale în care trăiesc.(3) Beneficiază de stimulent și copiii din familii defavorizate care nu au cetățenie română, dacă se află în una dintre următoarele situații:
  a) sunt cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai Spațiului Economic European, ai Confederației Elvețiene sau străini, denumiți în continuare străini, pe perioada în care au domiciliul ori, după caz, reședința în România, în condițiile legislației române;
  b) sunt cetățeni străini sau apatrizi cărora li s-a acordat, în condițiile legii, o formă de protecție;
  c) sunt apatrizi care au domiciliul sau, după caz, reședința în România, în condițiile legii.
  (4) Tichetul social reprezentând stimulentul educațional pentru grădiniță este utilizat exclusiv pentru atingerea obiectivului prevăzut de lege și nu afectează distribuirea tichetelor sociale reprezentând beneficii de asistență socială acordate în scopul sprijinirii categoriilor vulnerabile ale populației.


  Articolul 2

  În aplicarea prevederilor art. 2 din lege, beneficiază de stimulent copiii înscriși într-o unitate de învățământ preșcolar și care se află în una dintre următoarele situații:
  a) provin din familiile care au stabilit dreptul la alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, indiferent dacă familia se află în plata acestui drept sau acesta este suspendat;
  b) se află în îngrijirea persoanei care a fost desemnată de părinte sau tutore pentru întreținerea copilului pe perioada absenței acestuia/acestora, conform art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare persoana desemnată, dacă veniturile pe persoană, inclusiv copilul aflat în îngrijire nu depășesc nivelul maxim de venituri pentru acordarea alocației pentru susținerea familiei.

  (la 09-04-2021, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 391 din 31 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 366 din 09 aprilie 2021 )


  Articolul 3

  Abrogat.
  (la 09-04-2021, Articolul 3 a fost abrogat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 391 din 31 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 366 din 09 aprilie 2021 )


  Articolul 4

  Abrogat.
  (la 09-04-2021, Articolul 4 a fost abrogat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 391 din 31 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 366 din 09 aprilie 2021 )


  Articolul 5

  Stimulentul se acordă numai pentru copiii care frecventează în mod regulat unitățile de învățământ preșcolar și care îndeplinesc cerințele prevăzute la art. 5 alin. (2) și (3) din lege.


  Articolul 6

  Prin unități de învățământ preșcolar, conform Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, se înțelege grădinițele cu program normal, prelungit și săptămânal, ce funcționează ca unități cu personalitate juridică sau în cadrul altor unități școlare cu personalitate juridică, inclusiv grădinițele speciale.


  Articolul 7
  (1) În aplicarea prevederilor art. 2 alin. (1) din lege dreptul la stimulent se acordă din oficiu, odată cu stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei prevăzute de Legea nr. 277/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru situația în care copiii împlinesc vârsta de 3 ani după stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei, titularul acestui drept va înștiința primarul în baza comunicării prevăzute la art. 23 din Legea nr. 277/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (2) În aplicarea prevederilor art. 2 alin. (2) din lege, dreptul la stimulent se acordă pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere care se întocmesc de către persoana desemnată și se înregistrează la primăria comunei, orașului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului București în a cărei rază teritorială își are domiciliul, reședința sau locuiește efectiv persoana desemnată. (3) Formularul «Cerere - declarație pe propria răspundere pentru acordarea stimulentului educațional (tichet social pentru grădiniță)» este prevăzut în anexa nr. 1.
  (la 09-04-2021, Articolul 7 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 391 din 31 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 366 din 09 aprilie 2021 )


  Articolul 7^1
  (1) Stimulentul se acordă lunar, pe perioada participării copilului la activitățile organizate în cadrul unităților din învățământul preșcolar, în perioada septembrie-iunie. Această perioadă include și zilele libere acordate prin lege, vacanțele și programul național «Școala altfel».(2) Cererea de participare în program poate fi făcută oricând pe perioada anului școlar, iar stimulentul se acordă din prima lună în care copilul a îndeplinit criteriile de frecvență definite la art. 5 din lege, dacă se mențin criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 2 alin. (2) și (3) din lege, însoțită de documentul doveditor privind înscrierea/frecventarea activităților organizate de grădiniță.(3) Beneficiarul stimulentului este copilul, iar titularul tichetului social pentru grădiniță este titularul dreptului la alocația pentru susținerea familiei în situația prevăzută la art. 2 alin. (1) din lege sau persoana desemnată, în situația prevăzută la art. 2 alin. (2) din lege.
  (la 09-04-2021, Actul a fost completat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 391 din 31 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 366 din 09 aprilie 2021 )


  Articolul 8

  Abrogat.
  (la 09-04-2021, Articolul 8 a fost abrogat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 391 din 31 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 366 din 09 aprilie 2021 )


  Articolul 9

  Abrogat.
  (la 09-04-2021, Articolul 9 a fost abrogat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 391 din 31 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 366 din 09 aprilie 2021 )


  Articolul 10
  (1) În situația prevăzută la art. 2 lit. b) la stabilirea venitului net lunar pe membru de familie, se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară solicitării stimulentului educațional, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.(2) La stabilirea venitului net conform alin. (1), prin familia persoanei desemnate se înțelege familia definită la art. 2-4 din Legea nr. 277/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(3) Veniturile realizate de membrii familiei se dovedesc, după caz, prin documentele eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorități competente, mandate poștale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziții de stabilire a drepturilor. (4) Prevederile alin. (3) nu se aplică în cazul în care familia persoanei desemnate este și beneficiară a alocației pentru susținerea familiei potrivit Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(5) În situația prevăzută la art. 2 lit. b), în cazul familiei sau persoanei singure care locuiește și gospodărește împreună cu alte familii ori persoane singure și contribuie împreună la achiziționarea sau realizarea unor bunuri și a unor venituri din valorificarea acestora ori la consumul acestora, la stabilirea venitului pe membru de familie se iau în considerare atât veniturile nete lunare proprii, cât și partea ce îi revine de drept din veniturile lunare nete realizate în comun de persoanele din gospodărie.(6) În cazul în care nu se poate determina partea ce revine de drept prevăzută la alin. (5), solicitantul completează o declarație pe propria răspundere pentru venitul rezultat din gospodărirea împreună.
  (la 09-04-2021, Articolul 10 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 391 din 31 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 366 din 09 aprilie 2021 )


  Articolul 11

  Abrogat.
  (la 09-04-2021, Articolul 11 a fost abrogat de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 391 din 31 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 366 din 09 aprilie 2021 )


  Articolul 12
  (1) În situația prevăzută la art. 2 lit. b), titularul tichetului social pentru grădiniță are obligația să anunțe orice modificare în componența familiei sau în veniturile acesteia în termen de maximum 15 zile de la producerea acesteia.(2) În situația în care părintele desemnează o altă persoană, aceasta va depune o nouă cerere, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 7 și 10.
  (la 09-04-2021, Articolul 12 a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 391 din 31 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 366 din 09 aprilie 2021 )


  Articolul 13
  (1) În situația prevăzută la art. 2 lit. b) verificarea datelor și informațiilor cuprinse în cerere și în documentele doveditoare pentru acordarea stimulentului, precum și prelucrarea datelor înscrise în cerere se realizează, în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării acestora, de personalul serviciului public de asistență socială din subordinea consiliului local sau, după caz, de către personalul din compartimentul cu atribuții în domeniul asistenței sociale din aparatul de specialitate al primarului.(2) Primarul și secretarul unității administrativ-teritoriale răspund, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, de realitatea și legalitatea operațiunilor de verificare în vederea acordării dreptului la stimulent.(3) În situația în care unul sau ambii membri ai familiei au înscris în actul de identitate domiciliul sau reședința în altă localitate decât cea în care locuiesc efectiv, stimulentul educațional se va acorda de către unitatea administrativ-teritorială unde familia locuiește efectiv, pe baza declarației pe propria răspundere sau a adeverinței emise de unitatea administrativ-teritorială înscrisă în actul de identitate că nu s-a solicitat un drept de stimulent educațional.(4) Prevederile alin. (1) nu se aplică în situația prevăzută la art. 10 alin. (4).
  (la 09-04-2021, Articolul 13 a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 391 din 31 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 366 din 09 aprilie 2021 )


  Articolul 14
  (1) Acordarea sau respingerea dreptului la stimulent se face prin dispoziție scrisă a primarului, care se emite pentru toată perioada prevăzută la art. 7^1 alin. (1), în termen de maximum 5 zile de la finalizarea verificării prevăzute la art. 13, ținând cont de data la care a fost înscris copilul la grădiniță.(2) În situația în care, după respingerea dreptului, sunt îndeplinite condițiile de acordare a stimulentului educațional, acordarea acestuia se face prin dispoziție scrisă a primarului, pentru toată perioada rămasă până la finalizarea anului școlar definit la art. 7^1 alin. (1).(3) Dispoziția primarului va conține cel puțin următoarele elemente:
  a) nume, prenume, cod numeric personal pentru titular;
  b) nume, prenume, cod numeric personal pentru beneficiar, respectiv copilul/copiii pentru care se acordă stimulentul educațional;
  c) adresa de domiciliu/reședință sau de corespondență a titularului;
  d) suma acordată cu titlu de stimulent educațional și numărul de copii pentru care se acordă;
  e) anul școlar pe perioada căruia se acordă stimulentul educațional;
  f) modalitatea de distribuire a tichetelor sociale pentru grădiniță.
  (4) Dispoziția primarului poate fi emisă comun pentru toți beneficiarii, caz în care comunicarea prevăzută la alin. (1) se va face individual.(5) Dispoziția scrisă a primarului privind stabilirea sau respingerea dreptului la stimulent se poate ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
  (la 09-04-2021, Articolul 14 a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 391 din 31 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 366 din 09 aprilie 2021 )


  Articolul 15
  (1) Stimulentul se asigură lunar de către unitățile administrativ-teritoriale și se distribuie de către acestea.(2) Distribuirea lunară a tichetelor sociale pentru grădiniță reprezentând stimulente educaționale se face în baza dispoziției primarului emise conform art. 12 și 14, până la data de 15 a lunii în curs, pentru luna anterioară, pentru toți beneficiarii din toate unitățile de învățământ definite la art. 6.
  (la 05-09-2016, Alin. (2) al art. 15 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 626 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 5 septembrie 2016. )


  Articolul 16
  (1) Pentru copiii de vârstă preșcolară din familiile care beneficiază de stimulent, unitățile de învățământ preșcolar prevăzute la art. 6 au obligația de a transmite primăriilor în raza teritorială a cărora își au domiciliul, reședința sau locuiesc efectiv familiile, până la data de 5 a lunii, situația centralizatoare privind beneficiarii, conform prezenței înregistrate în luna anterioară, în format electronic și letric, semnată de conducătorul unității de învățământ, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.
  (la 05-09-2016, Alin. (1) al art. 16 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 626 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 5 septembrie 2016. )
  (2) Situația prevăzută la alin. (1) va conține în mod obligatoriu numele, prenumele, codul numeric personal ale copilului și ale reprezentantului acestuia, precum și numărul de absențe înregistrate.


  Articolul 17
  (1) Notarea prezenței de către profesori se face conform unei proceduri care se transmite de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice către unitățile de învățământ.(2) Conducătorul unității de învățământ se asigură că notarea zilnică a prezenței este realizată conform procedurii. Verificarea prezenței se realizează inopinat de către conducătorul unității de învățământ și asistentul social sau personalul desemnat din cadrul primăriei, fiecare cel puțin o dată pe lună. Reprezentanții inspectoratului școlar județean, respectiv ai Inspectoratului Școlar al Municipiului București realizează lunar vizite neanunțate, prin sondaj, în grădinițele din județ, respectiv din municipiul București.
  (la 05-09-2016, Alin. (2) al art. 17 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 626 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 5 septembrie 2016. )
  (3) În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (3) lit. a) din lege, cadrul didactic analizează situația absențelor și face propuneri justificate conducătorului unității de învățământ privind aprobarea cazurilor excepționale, pe care acesta din urmă le comunică primarului.
  (la 05-09-2016, Alin. (3) al art. 17 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 626 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 5 septembrie 2016. )
  (4) Pentru toate absențele medicale, persoanele prevăzute la art. 7 alin. (1) și (2) sunt obligate să prezinte certificatul medical sau scutirea medicală în vederea motivării absențelor, până la data de 3 a lunii următoare.
  (la 09-04-2021, Alineatul (4) din Articolul 17 a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 391 din 31 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 366 din 09 aprilie 2021 )


  Articolul 18
  (1) În situația în care se constată schimbări ce conduc la încetarea dreptului la stimulent, primarul emite dispoziție de încetare a dreptului și/sau de recuperare a tichetelor sociale pentru grădiniță, după caz, cu luna următoare celei în care au intervenit modificările, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistență socială, precum și pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări prin Legea nr. 266/2015, cu modificările și completările ulterioare.
  (la 09-04-2021, Alineatul (1) din Articolul 18 a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 391 din 31 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 366 din 09 aprilie 2021 )
  (2) Dacă restituirea în natură a tichetelor sociale pentru grădiniță necuvenite nu este posibilă, sumele reprezentând contravaloarea acestora se recuperează de la titular, în condițiile legii, pe baza dispoziției emise de primar. Tichetele sociale pentru grădiniță necuvenite și neutilizate, respectiv sumele reprezentând contravaloarea acestora, după caz, se restituie/achită de către titular, în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării dispoziției.


  Articolul 19

  Pentru solicitanții cărora li s-a acordat dreptul la stimulent, unitățile administrativ-teritoriale întocmesc o listă cu datele de identificare ale acestora conform tabelului din anexa nr. 4 lit. A-D, pe care o transmit pe suport electronic agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București până la data de 25 a fiecărei luni, pentru informare.
  (la 05-09-2016, Art. 19 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 626 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 5 septembrie 2016. )


  Articolul 20
  (1) Modificarea dreptului la stimulent se efectuează în situația în care se comunică sau se constată modificarea numărului de copii din familie pentru care a fost acordat inițial dreptul.(2) În luna în care se comunică sau se constată, după caz, că unul sau mai mulți copii din familie nu îndeplinesc condițiile de frecvență prevăzute de lege, tichetul social pentru grădiniță nu se acordă pentru copilul/copiii aflat/aflați în această situație.
  (la 05-09-2016, Alin. (2) al art. 20 a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 626 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 5 septembrie 2016. )
  (3) Dreptul la stimulent încetează dacă nu mai sunt îndeplinite criteriile prevăzute la art. 2 din lege.(4) Modificarea sau încetarea dreptului se face începând cu luna următoare celei în care se comunică sau, după caz, se constată una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) și (3), prin dispoziție scrisă a primarului care se comunică titularului în termenul prevăzut la art. 14 alin. (1).
  (la 05-09-2016, Alin. (4) al art. 20 a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 626 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 5 septembrie 2016. )
  (5) Abrogat.
  (la 09-04-2021, Alineatul (5) din Articolul 20 a fost abrogat de Punctul 13, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 391 din 31 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 366 din 09 aprilie 2021 ) (6) Abrogat.
  (la 09-04-2021, Alineatul (6) din Articolul 20 a fost abrogat de Punctul 13, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 391 din 31 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 366 din 09 aprilie 2021 )


  Articolul 21
  (1) Necesarul de fonduri pentru plata stimulentelor educaționale sub forma tichetelor sociale pentru grădiniță prevăzute de lege, stabilit anual la elaborarea bugetului de stat, în baza numărului de beneficiari comunicat de unitățile administrativ-teritoriale, se asigură de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prin bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale.(2) Pentru anul 2016, sumele aprobate cu această destinație în poziție globală prin Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015 vor fi repartizate pe județe și municipiul București prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice și a Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, până la data de 31 ianuarie 2016.(3) În situația în care sumele repartizate unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în cadrul sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate județului/municipiului București prin legea bugetului de stat sau prin alte acte normative, nu sunt suficiente, administrațiile județene ale finanțelor publice, respectiv Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București pot efectua redistribuiri ale sumelor repartizate pe comune, orașe, municipii și sectoare ale municipiului București cu această destinație.(4) Cheltuielile administrative privind stabilirea sau încetarea dreptului la stimulent, pentru tipărirea formularelor cererii și declarației pe propria răspundere, precum și, după caz, pentru tipărirea și transmiterea tichetelor sociale pentru grădiniță cu titlu de stimulent educațional se asigură din bugetele locale.
  (la 05-09-2016, Alin. (4) al art. 21 a fost modificat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 626 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 5 septembrie 2016. )


  Articolul 22
  (1) Cererile prevăzute la art. 7 alin. (3), însoțite de documentele justificative, se depun la primăria unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale în a cărei rază teritorială își are domiciliul, reședința sau locuiește efectiv persoana desemnată.
  (la 09-04-2021, Alineatul (1) din Articolul 22 a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 391 din 31 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 366 din 09 aprilie 2021 )
  (2) În situația în care unul sau ambii membri ai familiei au înscris în actul de identitate domiciliul sau reședința în altă localitate decât cea în care locuiesc efectiv, stimulentul educațional se va acorda de către unitatea administrativ-teritorială unde familia locuiește efectiv, pe baza declarației pe propria răspundere sau a adeverinței emise de unitatea administrativ-teritorială înscrisă în actul de identitate că nu s-a solicitat un drept de stimulent educațional.
  (la 05-09-2016, Alin. (2) al art. 22 a fost modificat de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 626 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 5 septembrie 2016. )
  (3) Cererile sunt verificate de persoanele cu atribuții în domeniul asistenței sociale din cadrul aparatului de specialitate al primarului și centralizate în vederea stabilirii numărului total de beneficiari de pe raza unității administrativ-teritoriale. Datele se comunică și unităților de învățământ la care sunt înscriși preșcolarii.(4) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale transmit administrației județene a finanțelor publice, respectiv Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, până la data de 31 decembrie a fiecărui an, numărul estimat de beneficiari de la nivelul unității administrativ-teritoriale, în vederea repartizării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată aprobate cu această destinație și repartizate pe județe, prin legile bugetare anuale.
  (la 05-09-2016, Alin. (4) al art. 22 a fost modificat de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 626 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 5 septembrie 2016. )
  (5) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate prin legea anuală a bugetului de stat, pe comune, orașe, municipii și sectoare ale municipiului București se face prin decizie a directorului administrației județene a finanțelor publice/Direcției Regionale a Finanțelor Publice București, proporțional cu numărul de beneficiari comunicat de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale.(6) Stabilirea nivelului sumelor aferente unei unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale se face prin înmulțirea numărului de beneficiari cu numărul de luni de școlarizare și cu valoarea nominală a tichetului social pentru grădiniță.


  Articolul 23

  Responsabilitatea gestionării tichetelor sociale pentru grădiniță revine persoanelor împuternicite în scris de către conducerea unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, unităților emitente, respectiv operatorilor economici cu care unitatea emitentă are încheiate contracte de servicii specifice sectorului de tichete sociale, potrivit prevederilor legii.


  Articolul 24
  (1) Pentru atribuirea contractelor între unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale și unitățile emitente privind achiziționarea tichetelor sociale pentru grădiniță se aplică în mod corespunzător prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
  (la 05-09-2016, Alin. (1) al art. 24 a fost modificat de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 626 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 5 septembrie 2016. )
  (2) Contractarea achiziționării tichetelor sociale pentru grădiniță se face ținând seama de dispersia geografică și numărul operatorilor economici cu care unitățile emitente sunt autorizate să încheie contracte de servicii specifice sectorului de tichete sociale, precum și luând în considerare calitatea și prețul produselor comercializate de operatorii economici care au încheiat contracte cu unitățile emitente.


  Articolul 25

  Tichetele sociale pentru grădiniță nu pot fi distribuite de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale dacă acestea, la data stabilită pentru distribuire, nu au achitat integral unității emitente contravaloarea nominală a tichetelor, inclusiv costul imprimatelor reprezentând tichetele sociale pentru grădiniță.


  Articolul 26

  Unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritorială are obligația de a organiza o evidență proprie, potrivit formularelor prevăzute ca model în anexele nr. 3-5.


  Articolul 27
  (1) Decontarea tichetelor sociale pentru grădiniță între operatorii economici care comercializează produsele prevăzute de art. 7 alin. (1) din lege și unitățile emitente ale tichetelor sociale pentru grădiniță se face numai prin intermediul unităților bancare. Același regim de decontare se va aplica și în cazul relației dintre unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială și unitatea emitentă.(2) Sumele derulate prin operațiunile cu tichetele sociale pentru grădiniță de către unitățile emitente de tichete sociale nu pot fi utilizate pentru reinvestirea în alte scopuri.(3) Evidența mișcării tichetelor sociale pentru grădiniță se ține la valoarea nominală imprimată pe acestea.


  Articolul 28
  (1) Valoarea nominală înscrisă pe tichetul social pentru grădiniță nu poate fi inferioară celei prevăzute la art. 6 din lege.(2) Tichetul social pentru grădiniță are valabilitate în anul calendaristic în care a fost emis, cu excepția tichetului emis în perioada 1 noiembrie - 31 decembrie, care poate fi utilizat până la data de 31 decembrie a anului următor.(3) În toate situațiile în care unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială restituie unității emitente tichete care nu au fost utilizate în termenul de valabilitate, aceasta are obligația de a restitui unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale contravaloarea nominală a tichetului, în termen de maximum 5 zile de la solicitare.


  Articolul 29

  Titularul poate utiliza tichetul social pentru grădiniță în perioada de valabilitate, numai pentru achiziționarea de produse alimentare, de igienă, de îmbrăcăminte și/sau rechizite, exclusiv de la operatorii economici care comercializează produsele prevăzute de lege cu care unitatea emitentă are încheiate contracte de servicii specifice sectorului de tichete sociale.


  Articolul 30

  Se interzic titularului:
  a) solicitarea și/sau primirea unui rest de bani la tichetul social pentru grădiniță, în cazul în care suma corespunzătoare produselor solicitate este mai mică decât valoarea nominală a tichetului;
  b) comercializarea tichetelor sociale pentru grădiniță în schimbul unor sume de bani și/ori altor bunuri și/ori servicii;
  c) utilizarea tichetelor sociale pentru grădiniță în magazine, locații, unități, piețe de orice fel care nu vând produse alimentare, de igienă, de îmbrăcăminte și/sau rechizite și nu au afișate la intrare autocolantele speciale ale unității emitente;
  d) utilizarea tichetelor sociale pentru grădiniță pentru achiziționarea altor produse decât alimentare, de igienă, de îmbrăcăminte și/sau rechizite.


  Articolul 31

  În baza contractelor de prestări de servicii încheiate cu unitățile emitente, operatorii economici care comercializează produsele prevăzute la art. 7 alin. (1) din lege au următoarele obligații:
  a) să respecte interdicțiile stabilite pentru titulari, prevăzute la art. 30;
  (la 05-09-2016, Lit. a) a art. 31 a fost modificată de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 626 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 5 septembrie 2016. )

  b) să completeze pe versoul fiecărui tichet social pentru grădiniță utilizat de titular data primirii tichetului și să aplice un semn distinctiv care să identifice operatorul economic care a primit tichetul social pentru grădiniță respectiv;
  c) să distribuie titularilor produsele, fără a diminua valoarea nominală a tichetului social pentru grădiniță cu eventuale sume rezultate din contractele lor încheiate cu unitățile emitente;
  d) să prezinte unității emitente, la termenele stabilite prin contract, tichetele sociale pentru grădiniță primite, datate și având aplicat semnul distinctiv prevăzut la lit. b), în vederea decontării;
  e) să implementeze sisteme și procese organizaționale care să permită verificarea eligibilității produselor achiziționate;
  f) să nu accepte utilizarea tichetelor sociale pentru grădiniță pentru achiziționarea de țigări și/sau băuturi alcoolice;
  g) să nu primească tichete sociale pentru grădiniță cu termenul de valabilitate expirat; în caz contrar, acestea nu se vor deconta de unitatea emitentă;
  h) alte obligații stabilite în baza contractelor de prestări de servicii încheiate cu unitățile emitente.


  Articolul 32

  Unitățile emitente sunt persoane juridice înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care pot desfășura activitatea specifică de emitere a tichetelor sociale pentru grădiniță numai în baza autorizației de funcționare, acordată de Comisia pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice din cadrul Ministerul Finanțelor Publice, potrivit criteriilor elaborate în baza prevederilor art. 3 alin. (5) din lege, aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice.


  Articolul 33

  Unitățile emitente sunt obligate:
  a) să deschidă conturi sau subconturi de plăți distincte la instituții de credit sau instituții de plăți prin care se vor derula sumele reprezentând încasările și plățile aferente valorii nominale a tichetelor sociale pentru grădiniță, respectiv încasarea de la unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale a contravalorii nominale a tichetelor sociale pentru grădiniță achiziționate în baza contractelor încheiate cu acestea și rambursarea de sume către operatorii economici utilizați, în exclusivitate pentru decontarea valorii nominale a tichetelor sociale pentru grădiniță prezentate, în baza contractelor încheiate între unitatea emitentă și operatorii economici respectivi; închiderea acestor conturi sau subconturi de plăți se face numai după ce unitatea emitentă face dovada instituțiilor financiare autorizate că valoarea nominală a tichetelor sociale pentru grădiniță emise și încasate de unitatea emitentă a fost decontată integral operatorilor economici utilizați;
  b) să organizeze o evidență operativă proprie lunară, potrivit formularelor prevăzute ca model în anexele nr. 6-8, și să transmită date centralizatoare Ministerului Finanțelor Publice;
  c) să transmită unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale lista operatorilor economici care comercializează produsele prevăzute de lege, pentru care titularii pot folosi tichete sociale pentru grădiniță. La stabilirea acestor operatori economici vor fi avute în vedere calitatea serviciilor și un nivel cât mai redus al prețurilor prin practicarea unor adaosuri comerciale minime.


  Articolul 34
  (1) În cazul în care organele abilitate potrivit legii constată încălcarea de către unitățile emitente a prevederilor art. 33, comisia prevăzută la art. 32 poate dispune măsura suspendării autorizației de funcționare eliberate unităților emitente în cauză.(2) Comisia prevăzută la art. 32 poate dispune măsura retragerii autorizației de funcționare eliberate unităților emitente în cauză în următoarele situații:
  a) în cazul constatării de către organele abilitate potrivit legii a nerespectării criteriilor de autorizare aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice, în baza cărora s-a acordat autorizația de funcționare;
  b) în cazul constatării de către organele abilitate potrivit legii a încălcării dispozițiilor art. 27 alin. (1) și (2).
  (3) Controlul și constatarea abaterilor se fac de către structurile din cadrul Ministerului Finanțelor Publice stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice.


  Articolul 35

  Autoritățile administrației publice locale stabilesc prin hotărâre a consiliului local modalitatea de identificare a beneficiarilor, precum și modalitatea de soluționare a situațiilor identificate, în limita procedurală prevăzută de prezentele norme metodologice și procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță.


  Articolul 36

  Pentru anul școlar 2015-2016, prezența se va nota conform procedurii transmise de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, începând cu data de 15 februarie, respectiv începutul semestrului al II-lea, conform structurii anului școlar.


  Articolul 37

  Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice și procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță.


  Anexa nr. 1


  (la 09-04-2021, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 15, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 391 din 31 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 366 din 09 aprilie 2021 )


  Anexa nr. 2

  la normele metodologice

  MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
  Unitatea de învățământ ............
  Județul, localitatea .................
  CENTRALIZATOR
  privind prezența preșcolarilor beneficiari ai sistemului educațional
  pentru luna ........
  an școlar ...........


  Număr zile din lună cu activitate în grădiniță conform structurii anului școlar.

  Nr.
  crt.

  Nume copil

  Prenume
  copil

  CNP copil

  Nume
  reprezentat

  Prenume
  reprezentant

  CNP
  reprezentant
  sau CI
  reprezentant

  Nr. absențe
  nemotivate

  Nr. absențe motivate

  Primește
  tichete
  sociale

  Nr. învoiri
  (≤ 3)

  Nr. absențe
  motivate medical


  Director unitate de învățământ,
  ..............................

  Reprezentant serviciu social din cadrul primăriei,
  ...............................................

  ----------
  Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 2 din HOTĂRÂREA nr. 626 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 5 septembrie 2016, potrivit pct. 17 al art. I din același act normativ.


  Anexa nr. 3

  la normele metodologice

  SITUAȚIA CENTRALIZATOARE
  a tichetelor sociale pentru grădiniță achiziționate,
  distribuite și returnate de către unitatea/subdiviziunea administrativ teritorială în luna ...... anul ......

  Denumirea unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale ....................................
  Adresa: localitatea ..........................., str. .................. nr. ........, sectorul ......................, județul ..............................
  Codul fiscal ..........................................................
  Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
  A - denumirea unității emitente, numărul și data contractului încheiat pentru achiziționarea tichetelor sociale pentru grădiniță
  B - explicații
  C - conform raportului contractual: unitate/subdiviziune administrativ-teritorială - unitate emitentă
  D - tichetele sociale pentru grădiniță distribuite titularilor
  E - tichetele sociale pentru grădiniță returnate unității emitente
  F - stocul final de tichete sociale pentru grădiniță
  G - observații: numărul și data documentului de decontare a tichetelor sociale pentru grădiniță cu unitatea emitentă și valoarea nominală a acestora

  A

  B

  C

  D

  E

  F

  G

  Contractat

  Achiziționat

  Seriile tichetelor sociale
  pentru grădiniță achiziționate
  (de la .... la ....)

  ....

  - Numărul tichetelor
  sociale pentru grădiniță
  - Valoarea nominală
  totală a tichetelor sociale
  pentru grădiniță
  Conducătorul unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale,
  .............................

  Persoana desemnată,
  .....................................


  Anexa nr. 4

  la normele metodologice

  SITUAȚIA ANALITICĂ
  a tichetelor sociale pentru grădiniță distribuite titularilor de către unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială
  în luna ..... anul ....

  Denumirea unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale ................................
  Adresa: localitatea ..........................., str. ........... nr. ........, sectorul ......................, județul ..............................
  Codul fiscal ..........................................................
  Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
  A - nr. crt.
  B - numele și prenumele titularului tichetelor sociale pentru grădiniță
  C - codul numeric personal al titularului tichetelor sociale pentru grădiniță
  D - numărul tichetelor sociale pentru grădiniță distribuite nominal
  E - seria tichetelor sociale distribuite nominal (de la ....... la ..........)
  F - valoarea nominală a tichetului social pentru grădiniță
  G - semnătura titularului

  A

  B

  C

  D

  E

  F

  G

  TOTAL

  x
  x

  Conducătorul unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale,
  ..........................

  Persoana desemnată,
  ..................


  Anexa nr. 5

  la normele metodologice

  SITUAȚIA ANALITICĂ
  a tichetelor sociale pentru grădiniță returnate de titulari unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale în
  în luna .... anul ...

  Denumirea unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale .......................................
  Adresa: localitatea ..........................., str. ........... nr. ........, sectorul ......................, județul ..............................
  Codul fiscal ..........................................................

  Nr.
  crt.

  Numele și prenumele
  titularului de tichete
  sociale pentru grădiniță

  Cod numeric
  personal

  Numărul tichetelor
  sociale pentru grădiniță
  returnate de titular

  Seria tichetelor sociale
  pentru grădiniță
  returnate

  Semnătura
  titularului

  Semnătura persoanei
  împuternicite de unitate
  să primească tichetele
  sociale pentru grădiniță
  returnate
  TOTAL

  x  x

  x

  Conducătorul unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale,
  ...................................................

  Persoana desemnată,
  ...................


  Anexa nr. 6

  la normele metodologice

  SITUAȚIA CENTRALIZATOARE
  a tichetelor sociale pentru grădiniță emise de unitatea emitentă
  în semestrul ...... anul .....

  Denumirea unității emitente ...........................................
  Adresa: localitatea ..........................., str. ........... nr. ........, sectorul......................, județul ..............................
  Numărul autorizației de funcționare ...................................
  Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului ............
  Codul fiscal ..........................................................
  Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
  A - cantitatea
  B - valoarea

  din care:

  Nr.
  crt.

  Explicații

  U.M.

  Total semestru
  ..............

  Luna I

  Luna a II-a

  Luna a III-a

  Luna a IV-a

  Luna a V-a

  Luna a VI-a

  A

  B

  A

  B

  A

  B

  A

  B

  A

  B

  A

  B

  A

  B

  1

  Tichete sociale
  pentru grădiniță
  achiziționate și
  decontate de
  unitățile/
  subdiviziunile
  administrativ-
  teritoriale,
  conform anexei
  nr. 7 la normele
  metodologice

  X  2

  Tichete sociale
  pentru grădiniță
  returnate de
  către unitățile/
  subdiviziunile
  administrativ-
  teritoriale ca
  neutilizate de
  titulari la
  operatorii
  economici

  X

  3

  Tichete sociale
  pentru grădiniță
  decontate
  operatorilor
  economici,
  conform anexei
  nr. 8 la normele
  metodologice

  X

  Cantitatea = numărul total de tichete sociale pentru grădiniță

  Conducătorul unității emitente,
  ................................

  Conducătorul compartimentului financiar-contabilitate,
  ........................................


  Anexa nr. 7

  la normele metodologice

  SITUAȚIA CENTRALIZATOARE
  a tichetelor sociale pentru grădiniță pe unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale în luna .... anul ....

  Denumirea unității emitente ...........................................
  Adresa: localitatea ..........................., str. ........... nr. ........, sectorul ......................, județul ..............................
  Numărul autorizației de funcționare ...................................
  Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului ............
  Codul fiscal ..........................................................
  Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
  A - nr. crt.
  B - denumirea unității
  C - codul fiscal
  D - numărul tichetelor sociale pentru grădiniță achiziționate
  E - seriile tichetelor sociale pentru grădiniță achiziționate (de la .... la .....)
  F - valoarea nominală a unui tichet social pentru grădiniță
  G - valoarea tichetelor sociale pentru grădiniță achiziționate (col. 3 x col. 5)
  H - numărul și data actului de achiziționare și de decontare a tichetelor sociale pentru grădiniță
  I - numărul tichetelor sociale pentru grădiniță returnate de către unitățile/subdiviziunile administrativ teritoriale
  J - numărul și data documentului de returnare, în care să se specifice seriile tichetelor sociale pentru grădiniță returnate

  A

  B

  C

  D

  E

  F

  G

  H

  I

  J

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9  Conducătorul unității emitente,
  .............................

  Conducătorul compartimentului financiar-contabilitate,
  ........................


  Anexa nr. 8

  la normele metodologice

  SITUAȚIA CENTRALIZATOARE
  a tichetelor sociale pentru grădiniță pe operatori economici utilizați de unitatea emitentă în luna .... anul ...

  Denumirea unității emitente ...........................................
  Adresa: localitatea ..........................., str. ........... nr. ........, sectorul ......................, județul ..............................
  Numărul autorizației de funcționare ...................................
  Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului ............
  Codul fiscal ..........................................................
  Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
  A - nr. crt.
  B - denumirea operatorului economic
  C - numărul tichetelor sociale pentru grădiniță primite de la titulari
  D - valoarea totală a tichetelor sociale pentru grădiniță primite de la titulari
  E - numărul tichetelor sociale pentru grădiniță decontate de către unitatea emitentă
  F - valoarea totală a tichetelor sociale pentru grădiniță decontată operatorului economic de către unitatea emitentă
  G - numărul și data documentului de decontare
  H - observații

  A

  B

  C

  D

  E

  F

  G

  H

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  Conducătorul unității emitente,
  .............................

  Conducătorul compartimentului financiar-contabilitate,
  ........................