LEGE nr. 45 din 14 mai 1992privind stabilirea nivelului unor taxe în sume fixe datorate statului, în lei, de persoanele fizice și juridice și introducerea plății taxei asupra mijloacelor de transport cu tracțiune mecanică și a mijloacelor de transport pe apă, deținute de regiile autonome, societățile comerciale și de ceilalți agenți economici organizați ca persoane juridice
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 21 mai 1992

  Articolul 1

  Taxele în lei stabilite în sume fixe pe feluri de servicii prestate sau pe bunuri taxabile, datorate bugetului de stat sau bugetelor locale, după caz, de către persoanele fizice și juridice sînt cele prevăzute în anexele nr. 1-9 la prezenta lege.


  Articolul 2

  Taxele în suma fixă prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 2, anexa nr. 3 și anexa nr. 4 pot fi modificate, potrivit legii, de către consiliile locale pe raza cărora se desfășoară astfel de activități, în funcție de condițiile specifice locale.


  Articolul 3

  Taxele asupra mijloacelor de transport cu tracțiune mecanică și a mijloacelor de transport pe apă, înmatriculate potrivit legii, se datorează și de regiile autonome, societățile comerciale, precum și de ceilalți agenți economici organizați ca persoane juridice și se calculează în conformitate cu normele în vigoare privind stabilirea și încasările impozitelor și taxelor locale.
  Se exceptează de la plata taxei prevăzută la alineatul precedent instituțiile publice finanțate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz, precum și agenții economici de stat care au ca profil de activitate transportul în comun din interiorul localităților.


  Articolul 4

  Prevederile prezentei legi intra în vigoare la data de 1 mai 1992.


  Articolul 5

  Guvernul României va analiza sistemul impozitelor și taxelor locale, în vederea asigurării aplicării principiului autonomiei unităților administrativ-teritoriale și va prezenta Parlamentului un proiect distinct, împreună cu proiectele de legi pentru introducerea unui nou sistem fiscal, într-o structură unitară.


  Articolul 6

  Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 257/1991 privind modificarea nivelului unor taxe stabilite în sume fixe, datorate statului în lei de persoanele fizice și juridice, și introducerea plății taxei asupra mijloacelor de transport cu tracțiune mecanică deținute de regiile autonome, societățile comerciale și de ceilalți agenți economici organizați ca persoane juridice, precum și orice alte dispoziții contrare.

  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 4 mai 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU

  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 4 mai 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  MARȚIAN DAN

  București, 14 mai 1992
  Nr. 45.

  Anexa nr. 1

  TAXE CONSULARE

  Nr. crt.

  Denumirea serviciului

  Taxa
  -lei-

  A. Taxe pentru pașapoarte și vize, percepute de Ministerul de Interne - Direcția generală de pașapoarte și a poliției de frontieră

  1.

  Taxa de cerere pentru eliberarea unui pașaport sau a altui document de trecere a frontierei:

  - individual

  100

  - colectiv, de fiecare persoană

  60

  2.

  Taxa pentru eliberarea sau prelungirea unui pasaport sau a altui document de trecere a frontierei:

  - individual

  400

  - colectiv, de fiecare persoană

  200

  B. Taxe pentru vize de călătorie

  1.

  Viză de ieșire a cetățenilor străini veniți temporar în România, care și-au pierdut documentul de călătorie

  200

  2.

  Prelungire de viză de ședere temporară a cetățenilor străini

  270

  3.

  Acordare de viză cetățenilor străini a căror ședere depășește termenul stabilit în convențiile de desființare a vizelor

  320

  NOTĂ:
  Vizele oficiale și de ședere temporară, cele turistice, de tranzit și dublu tranzit acordate de punctele de control pentru trecerea frontierei se taxeaza la nivelul vizelor acordate de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României, la care se adaugă taxa de urgență de 7,5 $ S.U.A

  4.

  Înregistrarea cererii pentru acordarea cetățeniei române

  750

  5.

  Înregistrarea cererii de renunțare la cetățenia româna

  4.500

  6.

  Înregistrarea cererii pentru clarificarea cetățeniei române

  200

  C. Taxe pentru serviciile prestate și documentele eliberate de Ministerul Afacerilor Externe - Direcția consulară

  1.

  Legalizarea sigiliului și semnăturile de pe actele judiciare și extrajudiciare eliberate de autoritățile române

  200

  2.

  Legalizarea semnăturilor și sigiliilor de pe certificatele de origine a mărfurilor, facturile comerciale și orice documente cerute la exportul mărfurilor din România

  120

  3.

  Procurarea oricăror acte judiciare și extrajudiciare, la cererea misiunilor diplomatice și oficiilor consulare străine, inclusiv a unor persoane particulare

  120

  4.

  Înregistrarea cererii pentru identificarea de persoane

  100

  5.

  Înregistrarea cererii de repatriere

  200

  6.

  Înregistrarea cererii pentru acordarea cetățeniei române prin efectul repatrierii

  750

  7.

  Eliberarea unui pașaport oficial

  500

  8.

  Alte servicii sau prestații consulare

  200


  NOTĂ:
  a)Se eliberează cu scutire de taxă:
  - dovada privind acordarea cetățeniei române;
  - pașaportul diplomatic;
  - cererile privind redobindirea cetateniei, formulate de foștii cetățeni români care, înainte de 22 decembrie 1989, au pierdut cetățenia română din diferite motive, chiar dacă au alta cetățenie și nu-și stabilesc domiciliul în România.
  De aceeași scutire beneficiază și persoanele cărora li s-a ridicat cetățenia română fără voia lor sau din alte motive neimputabile lor, precum și descendenții acestora.
  b) Plata serviciilor în lei, în țară, pentru serviciile prestate cetățenilor străini se efectuează pe baza leilor proveniți din schimb valutar oficial.
  c) Taxele pentru care s-au anulat timbre consulare nu se restituie.
  d) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Guvernul României va prezenta un proiect de lege privind reglementarea taxelor consulare.


  Anexa nr. 2

  LISTA
  taxelor anuale asupra mijloacelor de transport cu
  tracțiune mecanică și a mijloacelor de transport pe apă
  1. Taxa asupra mijloacelor de transport cu tracțiune mecanică se stabilește în funcție de capacitatea cilindrica a motorului, de fiecare 500 cmc sau fracțiune de 500 cmc, astfel:


  - lei/an-

  - autoturisme

  300

  - autobuze, microbuze, inclusiv speciale

  900

  - autocamioane, inclusiv speciale

  750

  - tractoare

  600

  - motociclete

  230

  - tricicluri

  230

  - biciclete cu motor și motorete

  150
  2. Taxa asupra mijloacelor de transport pe apă se stabilește pentru fiecare mijloc de transport în parte, după cum urmează:


  - lei/an-

  - luntre

  30

  - bărci folosite pentru uz personal

  30

  - bărci folosite pentru transport de persoane

  60

  - bărci folosite în alte scopuri

  200

  - bărci cu motor

  750

  - poduri plutitoare

  550

  - șalupe

  1.100


  Anexa nr. 3

  LISTA
  taxelor pentru folosirea locurilor publice de desfacere

  Taxele pentru folosirea locurilor publice de desfacere se stabilesc în funcție de modul de folosire a locului public, după cum urmează:

  Nr. crt.

  Modul de folosire a locului public

  -lei/zi-

  1.

  Pentru vînzarea produselor:

  a) de pe animale de povară sau din vehicule cu un trăgător

  10

  b) din vehicule cu tracțiune animală cu doi trăgători

  20

  c) din autovehicule

  30

  2.

  Pentru folosirea:

  a) platourilor, de fiecare mp

  10

  b) meselor și tarabelor, de fiecare mp

  10

  c) meselor acoperite, de fiecare mp

  10

  3.

  Pentru animale și păsări aduse spre vînzare, de fiecare animal sau pasăre:

  a) bovine, bubaline, cabaline și porci peste 6 luni

  20

  b) porcine pînă la 6 luni, ovine și caprine

  10

  c) animale mici și păsări, cu excepția puilor de o zi

  10

  4.

  Pentru ocuparea locurilor necesare vînzării produselor rezultate din exercitarea meseriilor și altor îndeletniciri autorizate, de fiecare mp

  15

  5.

  Pentru ocuparea locurilor necesare vînzării obiectelor de ocazie și ocuparea platourilor cu mijloace de transport goale, de fiecare mp

  20

  6.

  Intrarea în tîrgurile în care se vînd obiecte de ocazie

  10

  Pentru folosirea locurilor publice, altele decît cele prevăzute mai sus, se percep următoarele taxe, pe zi:

  Nr. crt.

  Modul de folosire a locului public

  -lei/mp-

  1.

  Pentru depozitarea de diverse materiale

  5-10

  2.

  Pentru vînzarea de produse sau prestări de servicii diverse

  10-20

  3.

  Pentru confecționarea de produse

  5-10


  Anexa nr. 4

  LISTA
  taxelor pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afișaj și reclama
  în locuri publice, pe panouri asigurate de administrația locală

  1. Taxele pentru publicitate, afișaj și reclamă datorate, în funcție de dimensiune, de asociațiile familiale și persoanele independente, române sau străine, ce desfășoară activități autorizate pe baza liberei inițiative:


  - lei/semestru -

  a) sub 1/2 mp

  500

  b) între 1/2 și 1 mp

  1.000

  c) între 1 și 2 mp

  1.500

  d) între 2 și 3 mp

  3.500

  e) între 3 și 5 mp

  10.000

  f) peste 5 mp

  2.500

  2. Taxele se majorează cu 150% în cazul persoanelor fizice altele decît cele prevăzute la pct. 1, precum și în cazul persoanelor juridice, organizate potrivit legii, române sau străine

  3. Taxele prevăzute pentru firmele instalate la locul executării activității de către asociațiile familiale și persoanele independente, sînt următoarele:


  - lei/an -

  a) pînă la 1/2 mp inclusiv

  500

  b) între 1/2 mp și 1mp inclusiv

  1.000

  c) între 1 și 2 mp inclusiv

  1.500

  d) peste 2 mp

  1.000 lei pentru fiecare fracțiune

  4. Afișele și biletele de publicitate netipărite , de fiecare exemplar

  100 lei


  Anexa nr. 5

  TAXE
  pentru examinarea conducătorilor de autovehicule,
  eliberarea permiselor de conducere

  Nr. crt.

  Denumirea serviciului

  Taxa
  - lei -

  A.

  Taxa pentru examinarea candidaților care au absolvit o școala de conducători de autovehicule amatori:

  a) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehiculele din categoria A

  100

  b) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile A și B sau numai din categoria B

  200

  B.

  Taxe pentru examinarea persoanelor care au absolvit o școala de conducători de autovehicule:

  a) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A

  600

  b) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria B

  1.000

  c) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile A și B

  1.200

  C.

  Examinarea persoanelor care prezintă certificatul de absolvire prevăzut la art. 111 alin. 3 lit. c) din Decretul nr. 328/1966

  -nu se taxează-

  NOTĂ:1. Se percepe o taxă de 1.200 lei de la persoanele care prezintă certificatul de absolvire prevăzut la alineatul precedent, în cazul în care solicita să fie supuse la un nou examen în vederea obținerii permisului de conducere valabil pentru autovehiculele din categoriile C și E. Aceeași taxă se percepe și de la persoanele prevăzute în art. 111 alin. 9 din Decretul nr. 328/1966. De la dispozițiile prezentului alineat se exceptează absolvenții școlilor sau cursurilor de conducători auto organizate de Ministerul Apărării Naționale sau Ministerul de Interne, precum și absolvenții școlilor de conducători de tramvaie sau troleibuze. Pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere se percepe o taxăa de 2.000 lei, respectiv 1.000 lei, în cazul permisului de conducere a tramvaielor sau troleibuzelor.2. Sînt scutite de plata taxelor prevăzute în prezenta anexă:
  a) persoanele handicapate fizic, pentru obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A, adaptate infirmității lor;
  b) membrii misiunilor diplomatice acreditați în România, pe baza de reciprocitate.


  Anexa nr. 6

  TAXE
  privind folosirea drumurilor publice și pentru
  alte prestări de servicii în porturi și aeroporturi

  Nr. crt.

  Denumirea serviciului

  Taxa

  Taxe aplicabile aeronavelor românești pentru utilizarea aeroporturilor civile, a instalațiilor și serviciilor de navigație aeriană de pe teritoriul României, precum și pentru asistența tehnică acordată acestor aeronave, călătorilor, bagajelor și mesageriilor transportate la bordul lor

  1.

  Taxa de aterizare

  6 lei/tona de greutate a aeronavei

  2.

  Taxa de iluminat

  2 lei/tona de greutate a aeronavei

  3.

  Taxa de staționare

  0,50 lei tona de greutate a aeronavei

  4.

  Taxa de servicii pentru călători

  36 lei/persoană


  Anexa nr. 6A

  TAXE
  pentru trecerea podurilor peste Dunare de la Giurgiu - Vadul Oii
  și Fetești - Cernavodă

  Nr. crt.

  Felul autovehiculului

  Taxa de trecere

  Autovehicule aparținînd persoanelor fizice și juridice române și străine

  1.

  Motociclete, inclusiv cele cu ataș

  10

  2.

  Autoturisme, inclusiv cele de teren

  30

  3.

  Microbuze, autoutilitare, autovehicule pînă la 5 tone, tractoare

  90

  4.

  Autobuze și autovehicule peste 5 tone

  180

  5.

  Autovehicule peste 16 tone, autospeciale, agabaritice, inclusiv mașini agricole (tractoare cu trailere, combine, screpere etc.)

  300

  6.

  Remorci de orice tip, tractate de autovehicule

  40


  Anexa nr. 7

  TAXE
  pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decît
  cele eliberate de instanțe și notariate

  Nr. crt.

  Denumirea serviciului

  Taxa
  -lei-

  1.

  Eliberarea pentru particulari, de către persoane juridice și fizice care, în exercitarea atributiei sau profesiei lor, sînt în drept să certifice anumite situații de fapt a certificatelor, adeverințelor și oricăror alte acte prin care se atestă un fapt sau o situație, cu excepția acelor acte pentru care se plătește o altă taxă de timbru mai mare

  10

  2.

  Eliberarea certificatelor de producători agricoli

  40

  3.

  Certificarea de către primării a semnăturilor și darea de dată certă

  10

  4.

  Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor pe cap de animal:

  - pentru animale mari ( cai, vite cornute etc.) peste 2 ani

  20

  - pentru animale mari sub 2 ani

  10

  - pentru porci peste 6 luni

  10

  - pentru toate celelalte animale

  10

  5.

  Certificarea (transcrierea ) transmisiunii proprietății asupra animalelor, în bilete de proprietate:

  - pentru boi, bivoli și tauri peste 2 ani

  120

  - pentru vaci și bivolițe peste 2 ani

  100

  - pentru cai peste 2 ani

  120

  - pentru măgari, catîri

  80

  - pentru boi, vaci, bivoli, cai, catîri sub 2 ani

  50

  - pentru viței de lapte

  40

  - pentru oi, berbeci și capre

  10

  6.

  Eliberarea către cetățeni, la cerere, a certificatelor medico-legale, cu excepția acelora prin care se constată decesul, care nu se taxează

  40

  7.

  Eliberarea actelor care au dreptul la achiziționarea de cereale pentru gospodăria proprie

  10

  8.

  Înregistrarea, rectificarea și reconstituirea la cerere a actelor de stare civilă, eliberarea duplicatelor, certificatelor constatatoare a stării civile și înregistrarea schimbării numelui sau prenumelui:

  - înregistrarea actelor de stare civilă

  20

  - înregistrarea schimbării de nume sau prenume

  400

  - reconstituirea sau rectificarea actelor de stare civilă

  20

  - eliberarea duplicatelor, certificatelor constatatoare a stării civile

  20

  9.

  Cererile făcute de persoane fizice, adresate oricăror organe de stat, prin care se contesta amenzi fixe sau solicită reducerea sau anularea lor

  10

  10.

  Înmatricularea autovehiculelor și remorcilor și schimbarea caracteristicilor tehnice și de folosința ale acestora:

  - motociclete și remorci cu masa totală maximă autorizată de pînă la 750 kg inclusiv

  1.000

  - autovehicule, cu excepția motocicletelor cu masa totală maximă autorizată de pînă la 3.500 kg inclusiv, și remorci cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între 750 kg și 3.500 kg inclusiv

  2.000

  - autovehicule cu remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg

  4.000

  11.

  Autorizarea provizorie de circulație și autorizarea de circulație pentru probe

  200


  Anexa nr. 8

  TAXE
  pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de indentitate,
  pentru eliberarea permiselor de vînătoare și de pescuit

  Nr. crt.

  Denumirea serviciului

  Taxa
  -lei-

  1.

  Acte de indentitate:

  - eliberarea sau preschimbarea buletinelor de identitate pentru cetățenii români și a carnetelor de identitate pentru cetățenii străini și persoanele fără cetățenie

  10

  - viza buletinului de identitate și a carnetului de identitate pentru cetățenii străini, ca urmare a schimbărilor de domiciliu, precum și viza de flotant

  10

  - viza anuală a carnetelor de identitate ale cetățenilor străini și persoanelor fără cetățenie

  160

  - eliberarea unui nou buletin de identitate în locul celui pierdut sau furat, precum și preschimbarea buletinului de identitate deteriorat

  100

  - eliberarea unui nou carnet de identitate cetățenilor străini și persoanelor fără cetățenie, în locul celui pierdut, furat sau deteriorat

  240

  2.

  Înregistrarea cererilor persoanelor particulare pentru identificarea unor persoane

  10

  3.

  Eliberarea permiselor de vînătoare

  60

  4.

  Eliberarea permiselor de pescuit

  30


  Anexa nr. 9

  TAXE
  pentru eliberarea autorizațiilor de orice fel și viza anuală a acestora

  Nr. crt.

  Denumirea serviciului

  Taxa
  -lei-

  A.

  Autorizațiile de funcționare pentru activități lucrative și viza anuală a acestora


  1.

  Pentru meseriasi și cărăuși

  200

  2.

  Pentru cazane de fabricat rachiu

  300

  3.

  Pentru liberi-profesioniști

  600

  4.

  Pentru mori, prese de ulei și darace

  1.000

  5.

  Pentru autorizații ce dau dreptul de a executa proiecte în sectorul particular

  1.000

  6.

  Pentru alte activități neprevăzute mai sus

  2.000

  B.

  Autorizațiile sanitare eliberate persoanelor particulare

  400

  ---------