LEGE nr. 87 din 18 octombrie 1994 (*republicată*)
pentru combaterea evaziunii fiscale*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 29 iulie 2003  ────────────── Notă *) Republicată în temeiul art. XII din titlul II al cărţii a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitatilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, dându-se textelor o noua numerotare.
  Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 24 octombrie 1994, şi a fost modificată prin:
  - Ordonanţa Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanţelor bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 644 din 30 august 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 79/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 26 martie 2003;
  - Legea nr. 161/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003.

  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Evaziunea fiscală este sustragerea prin orice mijloace de la impunerea sau de la plata impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetelor fondurilor speciale de către persoanele fizice şi persoanele juridice române sau străine, denumite în cuprinsul legii contribuabili.


  Articolul 2

  Efectuarea de activităţi permanente sau temporare, generatoare de venituri impozabile, poate avea loc numai în baza unei autorizaţii emise de organul competent sau a unui alt temei prevăzut de lege.


  Articolul 3

  Contribuabilii au obligaţia ca, în termen de 5 zile de la înregistrare, sa declare, la organul fiscal pe a cărui raza teritorială îşi au sediul, datele în legătură cu subunitatile constituite în sucursale, filiale, puncte de lucru, depozite, magazine şi cu oricare alte locuri în care se desfăşoară activităţi producătoare de venituri, băncile şi conturile bancare în lei şi în valută, indiferent de locul unde funcţionează, în ţara sau străinătate.
  De asemenea, contribuabilii au obligaţia sa declare organului de control bunurile sau valorile impozabile depozitate în alte locuri decât cele prevăzute la alin. 1.
  Declararea sediilor subunitatilor prevăzute la alin. 1, de pe teritoriul tarii, se face şi la organul fiscal teritorial unde acestea funcţionează.
  Orice schimbare intervenita în legătură cu datele prevăzute la acest articol se va comunică organelor fiscale competente, în termen de 15 zile de la data când a avut loc.
  La solicitarea organelor de control, băncile sunt obligate sa comunice existenta conturilor deschise de contribuabili.
  Contribuabilii care realizează venituri din activitatea de comerţ sau prestări de servicii către populaţie sunt obligaţi sa afiseze, în locurile unde se desfăşoară activitatea, autorizaţia de funcţionare şi certificatul de înregistrare care conţine codul unic de înregistrare atribuit.


  Articolul 4

  Contribuabilii sunt obligaţi să evidenţieze veniturile realizate şi cheltuielile efectuate din activităţile desfăşurate, prin întocmirea registrelor sau a oricăror alte documente prevăzute de lege.
  Contribuabilii sunt obligaţi sa utilizeze pentru activitatea desfăşurată documente primare şi de evidenţa contabilă stabilite prin lege, achiziţionate numai de la unităţile stabilite prin normele legale în vigoare, şi sa completeze integral rubricile formularelor, corespunzător operaţiunilor înregistrate.


  Articolul 5

  Contribuabilii sunt obligaţi sa declare cu sinceritate veniturile realizate, bunurile mobile şi imobile aflate în proprietate sau obţinute cu orice titlu legal, precum şi alte valori care generează titluri de creanta fiscală.
  Când legea nu prevede obligaţia de depunere a declaraţiei de impunere, contribuabilii răspund de calcularea corecta a impozitelor şi a taxelor pe care trebuie să le verse la buget, în condiţiile prevăzute de lege.


  Articolul 6

  Persoanele fizice sau juridice care realizează venituri ori deţin bunuri mobile sau imobile ori desfăşoară activităţi, supuse impozitelor şi taxelor, sunt obligate sa plătească, la termen, sumele datorate statului.


  Articolul 7

  Nerespectarea reglementărilor fiscale în domeniul vamal, prin declararea inexactă, sub orice formă, a valorilor sau prin sustragerea bunurilor de la operaţiunile de vamuire, în scopul neachitarii taxelor vamale sau al diminuării acestora ori a altor obligaţii fiscale, se sancţionează potrivit legii.


  Articolul 8

  Organele financiar-fiscale din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi din unităţile teritoriale subordonate, Garda Financiară şi alte persoane împuternicite de lege au dreptul de a verifica contribuabilii cu privire la respectarea de către aceştia a dispoziţiilor legale de organizare şi de desfăşurare a activităţilor economice producătoare de venituri impozabile sau bunurile supuse impozitelor şi taxelor.
  Contribuabilii au obligaţia de a permite efectuarea controlului şi de a pune la dispoziţia organelor de control toate documentele contabile, evidentele şi oricare alte elemente materiale sau valorice solicitate, în vederea cunoaşterii realităţii obiectelor ori surselor impozabile sau taxabile.


  Capitolul II Infracţiuni şi pedepse


  Articolul 9

  Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă refuzul de a prezenta organelor de control, împuternicite conform legii, documentele justificative şi actele de evidenţa contabilă, precum şi bunurile materiale supuse impozitelor, taxelor şi contribuţiilor la fondurile publice, în vederea stabilirii obligaţiilor bugetare.


  Articolul 10

  Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea unor drepturi sau cu amendă neintocmirea, întocmirea incompleta sau necorespunzătoare a documentelor primare ori acceptarea de astfel de documente în scopul împiedicării verificărilor financiar-contabile, dacă fapta a avut drept consecinţa diminuarea veniturilor sau surselor impozabile.
  Cu pedeapsa prevăzută la alin. 1 se sancţionează şi punerea în circulaţie, în orice mod, fără drept, sau deţinerea în vederea punerii în circulaţie, fără drept, a documentelor financiare şi fiscale.


  Articolul 11

  Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 8 ani şi interzicerea unor drepturi următoarele fapte:
  a) sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale prin neînregistrarea unor activităţi pentru care legea prevede obligaţia înregistrării sau prin exercitarea de activităţi neautorizate, în scopul obţinerii de venituri;
  b) sustragerea în întregime sau în parte de la plata obligaţiilor fiscale, în scopul obţinerii de venituri, prin nedeclararea veniturilor impozabile, ascunderea obiectului ori a sursei impozabile sau taxabile ori prin diminuarea veniturilor ca urmare a unor operaţiuni fictive;
  c) omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în acte contabile sau în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate ori înregistrarea de operaţiuni sau cheltuieli nereale, în scopul de a nu plati ori a diminua impozitul, taxa sau contribuţia;
  d) organizarea şi conducerea de evidente contabile duble, alterarea sau distrugerea de acte contabile, memorii ale aparatelor de taxat ori de marcat electronice fiscale sau alte mijloace de stocare a datelor, în scopul diminuării veniturilor sau surselor impozabile;
  e) emiterea, distribuirea, cumpărarea, completarea ori acceptarea cu ştiinţa de documente fiscale false.
  Tentativa se pedepseşte.


  Articolul 12

  Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi următoarele fapte:
  a) sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale prin cesionarea părţilor sociale deţinute într-o societate comercială cu răspundere limitată, efectuată în acest scop;
  b) sustragerea de la efectuarea controlului financiar-fiscal prin declararea fictiva cu privire la sediul unei societăţi comerciale, la sediile subunitatilor sau la sediile punctelor de lucru, precum şi la schimbarea acestora fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege, efectuată în acest scop.


  Capitolul III Contravenţii şi sancţiuni


  Articolul 13

  Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, sa constituie infracţiuni:
  a) nedeclararea, în termenele prevăzute de lege, de către contribuabili, a veniturilor şi bunurilor supuse impozitelor, taxelor şi contribuţiilor;
  b) calcularea eronată a impozitelor, taxelor şi a contribuţiilor, cu consecinţa diminuării valorii creanţei fiscale cuvenite statului;
  c) neprezentarea de către contribuabili, la cererea organului de control, a documentelor justificative şi contabile referitoare la modul în care au fost îndeplinite obligaţiile fiscale;
  d) refuzul de a prezenta organului financiar-fiscal bunurile materiale supuse impozitelor şi taxelor, în vederea stabilirii veridicitatii declaraţiei de impunere şi a realităţii înregistrării acestora;
  e) neretinerea sau nevărsarea, potrivit legii, la termenele legale, de către contribuabilii cărora le revin asemenea obligaţii, a impozitelor, taxelor şi a contribuţiilor care se realizează prin stopaj la sursa;
  f) nedepunerea actelor, situaţiilor şi a oricăror alte date în legătură cu activitatea efectuată de către unitatea şi subunitatile de care răspund contribuabilii, cerute de organele financiar-fiscale, în vederea cunoaşterii realităţii financiar-contabile din acea unitate sau subunitate, precum şi utilizarea, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege, a documentelor cu regim special;
  g) neaducerea la îndeplinire, la termen, a dispoziţiilor date prin actul de control încheiat de organele financiar-fiscale;
  h) neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 3 din prezenta lege;
  i) neonorarea, în mod nejustificat, de către bănci sau instituţii financiare, la care contribuabilii au deschise conturi de disponibilitati băneşti, a titlurilor de creanta fiscală emise de organele competente, în vederea urmăririi silite a impozitelor, taxelor şi a contribuţiilor neachitate la termen, inclusiv a dobânzilor.
  Contravenţiile prevăzute la alin. 1 se sancţionează cu amendă de la 500.000 lei la 30.000.000 lei, pentru persoanele fizice, şi cu amendă de la 5.000.000 lei la 100.000.000 lei, pentru persoanele juridice.


  Articolul 14

  În cazul în care, ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni sau contravenţii, nu se pot stabili, pe baza evidentelor contribuabilului, impozitele, taxele şi contribuţiile datorate, acestea vor fi determinate de organul de control prin estimare, utilizând în acest scop orice documente şi informaţii referitoare la activitatea şi perioada desfăşurată, inclusiv compararea cu activităţi şi cazuri similare.


  Articolul 15

  Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către organele de control financiar-fiscal din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi unităţilor teritoriale subordonate, Garda Financiară şi de către celelalte organe de control abilitate potrivit legii.


  Articolul 16

  Prevederile prezentei legi referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.


  Capitolul IV Dispoziţii finale


  Articolul 17

  Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 18

  Orice alte dispoziţii contrare prezentei legi se abroga.
  ───────────────