ANEXĂ din 12 decembrie 2005 (**actualizată**)
cuprinzând Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia*)
(actualizata până la data de 22 mai 2006**)
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • -----------
  *) Aprobată de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917 din 12 decembrie 2005, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1.186 din 29 decembrie 2005.
  -----------
  **) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.186 bis din 29 decembrie 2005. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 22 mai 2006, cu modificările şi completările aduse de ORDINUL nr. 556 din 7 aprilie 2006.
  NORMELE METODOLOGICE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI
  CONDUCEREA CONTABILITĂŢII INSTITUŢIILOR PUBLICE,
  PLANUL DE CONTURI PENTRU INSTITUŢII PUBLICE ŞI
  INSTRUCŢIUNILE DE APLICARE A ACESTUIA
  CUPRINS
      CAPITOLUL I: DISPOZIŢII GENERALE
      1.1. Obiectul contabilităţii publice
      1.2. Organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice
      1.3. Moneda şi cursul de înregistrare
      1.4. Documente justificative şi registre de contabilitate
          1.4.1. Documente justificative - prevederi generale
          1.4.2. Forma de înregistrare în contabilitate
          1.4.3. Registrele de contabilitate
          1.4.4. Balanţa de verificare
          1.4.5. Arhivarea, păstrarea şi reconstituirea documentelor
          1.4.6. Sistemul informatic
      1.5. Exerciţiul financiar (bugetar)
      CAPITOLUL II: APROBAREA, DEPUNEREA ŞI COMPONENTA SITUAŢIILOR FINANCIARE
      2.1. Prevederi generale
      2.2. Componenta situaţiilor financiare
      2.3. Bilanţul
          2.3.1. Prevederi generale
          2.3.2. Structura bilanţului - Anexa nr. 13
      2.4. Contul de rezultat patrimonial (Situaţia veniturilor, finanţărilor
           şi cheltuielilor)
         2.4.1. Prevederi generale
         2.4.2. Structura Contului de rezultat patrimonial - Anexa nr. 14
      2.5. Situaţia fluxurilor de trezorerie - Anexa nr. 15
      2.6. Situaţia modificărilor în structura activelor/capitalurilor
      2.7. Anexele la situaţiile financiare
          2.7.1. Principii şi politici contabile
                2.7.1.1. Principii contabile
                2.7.1.2. Politici contabile
          2.7.2. Note explicative
                2.7.2.1. Prevederi generale
                2.7.2.2. Comparabilitatea informaţiilor
                2.7.2.3. Corectarea erorilor contabile
                2.7.2.4. Conţinutul şi structura notelor explicative
      2.8. Reguli generale de evaluare
      2.9. Contul de execuţie bugetară - Anexele nr. 16 şi nr. 17
          2.9.1. Prevederi generale
          2.9.2. Întocmirea Contului de execuţie bugetară
      2.10. Alte prevederi
      CAPITOLUL III: PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DE BILANŢ
      A. ACTIVE
      1. Active fixe
        1.1. Active fixe necorporale
            1.1.1. Definiţie
            1.1.2. Continut
                 1.1.2.1. Cheltuieli de dezvoltare
                 1.1.2.2. Concesiuni, brevete, licenţe, marci comerciale,
                          drepturi şi active similare
                 1.1.2.3. Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive
                 1.1.2.4. Alte active fixe necorporale
                 1.1.2.5. Avansuri şi active fixe necorporale în curs de execuţie
            1.1.3. Momentul înregistrării
            1.1.4. Evaluarea
                  1.1.4.1. Evaluarea iniţiala
                  1.1.4.2. Cheltuieli ulterioare
                  1.1.4.3. Evaluarea la data bilanţului
            1.1.5. Amortizarea
            1.1.6. Ajustari pentru depreciere
            1.1.7. Reevaluarea
        1.2. Active fixe corporale
            1.2.1. Definiţie
            1.2.2. Continut
                  1.2.2.1. Terenuri
                  1.2.2.2. Constructii
                  1.2.2.3. Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi
                           plantaţii
                  1.2.2.4. Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protecţie
                           a valorilor umane şi materiale şi alte active
                           corporale
                  1.2.2.5. Avansuri şi active fixe corporale în curs de execuţie
                  1.2.2.6. Alte active ale statului (zăcăminte, resurse biologice
                           necultivate, rezerve de apa)
            1.2.3. Momentul înregistrării
            1.2.4. Evaluarea
                  1.2.4.1. Evaluarea iniţiala
                  1.2.4.2. Cheltuieli ulterioare
                  1.2.4.3. Evaluarea la data bilanţului
            1.2.5. Amortizarea
            1.2.6. Ajustari pentru depreciere
            1.2.7. Reevaluarea
            1.2.8. Alte prevederi
                  1.2.8.1. Prevederi referitoare la valorificare şi scoatere din
                           funcţiune
                  1.2.8.2. Prevederi referitoare la leasing
                  1.2.8.3. Prevederi referitoare la active fixe primite prin
                           donaţii şi sponsorizări
        1.3. Active financiare
            1.3.1. Definiţie
            1.3.2. Continut
                  1.3.2.1. Titluri de participare
                  1.3.2.2. Alte titluri imobilizate
                  1.3.2.3. Creanţe imobilizate
            1.3.3. Momentul înregistrării
            1.3.4. Evaluarea
                  1.3.4.1. Evaluarea iniţiala
                  1.3.4.2. Evaluarea la data bilanţului
            1.3.5. Ajustari pentru pierderea de valoare
      2. Active curente (circulante)
        2.1. Stocuri
            2.1.1. Definiţie
            2.1.2. Continut
                  2.1.2.1. Materii prime
                  2.1.2.2. Materiale consumabile
                  2.1.2.3. Materiale de natura obiectelor de inventar
                  2.1.2.4. Materiale rezerva de stat şi de mobilizare
                  2.1.2.5. Ambalaje rezerva de stat şi de mobilizare
                  2.1.2.6. Alte stocuri
                  2.1.2.7. Produse: Semifabricate, produse finite, rebuturi,
                           materiale recuperabile şi deşeuri
                          2.1.2.7.1. Semifabricate
                          2.1.2.7.2. Produse finite
                          2.1.2.7.3. Rebuturi, materiale recuperabile şi deşeuri
                  2.1.2.8. Producţia în curs de execuţie
                  2.1.2.9. Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în
                           proprietatea privată a statului sau unităţilor
                           administrativ-teritoriale
                  2.1.2.10. Stocuri aflate la terţi
                  2.1.2.11. Animale şi pasări
                  2.1.2.12. Mărfuri
                  2.1.2.13. Ambalaje
            2.1.3. Momentul înregistrării
            2.1.4. Evaluarea
                  2.1.4.1. Evaluarea iniţiala
                  2.1.4.2. Evaluarea la ieşirea din gestiune
                  2.1.4.3. Evaluarea la data bilanţului
            2.1.5. Ajustari pentru depreciere
            2.1.6. Alte prevederi referitoare la stocuri
                  2.1.6.1. Inventarierea producţiei neterminate
                  2.1.6.2. Metode de evidenta a stocurilor
                  2.1.6.3. Scăderea din gestiune a stocurilor
        2.2. Investiţii pe termen scurt
            2.2.1. Conţinut
            2.2.2. Evaluarea
                  2.2.2.1. Evaluarea iniţiala
                  2.2.2.2. Evaluarea la bilanţ
            2.2.3. Ajustari pentru pierderea de valoare
        2.3. Casa, conturi la trezoreria statului şi bănci
            2.3.1. Prevederi generale
            2.3.2. Continut
                  2.3.2.1. Disponibilităţi ale instituţiilor publice la trezoreria
                           statului şi bănci
                  2.3.2.2. Disponibil al bugetului de stat, bugetului asigurărilor
                           sociale de stat şi bugetelor locale
                  2.3.2.3. Casa şi alte valori
                  2.3.2.4. Acreditive
                  2.3.2.5. Disponibil din fonduri cu destinaţie speciala
                  2.3.2.6. Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral
                           sau parţial din venituri proprii
                  2.3.2.7. Disponibil ai fondurilor speciale
                  2.3.2.8. Viramente interne
                  2.3.2.9. Alte prevederi-fonduri externe nerambursabile
      3. Terti
        3.1. Conţinut
            3.1.1. Furnizori şi conturi asimilate
            3.1.2. Clienţi şi conturi asimilate
            3.1.3. Personal şi conturi asimilate
            3.1.4. Asigurari sociale, protecţia sociala şi conturi asimilate
            3.1.5. Bugetul statului, bugetele locale, bugetul asigurărilor
                   sociale de stat şi conturi asimilate
            3.1.6. Decontări cu Comunitatea Europeana (PHARE, ISPA, SAPARD, etc.)
            3.1.7. Debitori şi creditori diverşi, debitori şi creditori ai
                   bugetelor
            3.1.8. Conturi de regularizare şi asimilate
            3.1.9. Decontări
        3.2. Momentul înregistrării
        3.3. Evaluarea
            3.3.1. Evaluarea iniţiala
            3.3.2. Evaluarea la momentul decontării
            3.3.3. Evaluarea la data bilanţului
        3.4. Ajustari pentru depreciere
      B. DATORII
      1. Datorii pe termen scurt (curente)
      2. Datorii pe termen lung (necurente)
        2.1. Prevederi generale
        2.2. Datoria publică guvernamentala - Definiţie
            2.2.1. Contractarea şi garantarea datoriei publice guvernamentale
            2.2.2. Instrumentele datoriei publice guvernamentale
        2.3. Datoria publică locala - Definiţie
            2.3.1. Contractarea şi garantarea datoriei publice locale
            2.3.2. Instrumentele datoriei publice locale
      3. Provizioane
        3.1. Definiţie
        3.2. Categorii de provizioane
        3.3. Condiţii pentru recunoaşterea provizioanelor
        3.4. Contabilitatea provizioanelor
      C. CAPITALURI
      1. Fonduri
      2. Rezultatul patrimonial şi rezultatul reportat
        2.1. Rezultatul patrimonial
        2.2. Rezultatul reportat
      3. Rezerve din reevaluare
      4. Fonduri cu destinaţie speciala
       CAPITOLUL IV: PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DIN CONTUL DE
                     REZULTAT PATRIMONIAL
      1. Cheltuieli
        1.1. Definiţie
        1.2. Momentul recunoaşterii cheltuielilor
        1.3. Conţinutul grupelor de cheltuieli
            1.3.1. Cheltuieli privind stocurile
            1.3.2. Cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terţi
            1.3.3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi
            1.3.4. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi varsaminte asimilate
            1.3.5. Cheltuieli cu personalul
            1.3.6. Alte cheltuieli operaţionale
            1.3.7. Cheltuieli financiare
            1.3.8. Alte cheltuieli finanţate din buget
            1.3.9. Cheltuieli de capital, amortizări, provizioane şi ajustări
            1.3.10. Cheltuieli extraordinare
        1.4. Structura conturilor de cheltuieli
        1.5. Alte prevederi - Anexa nr. 12
      2. Venituri şi Finanţări
        2.1. Definiţie
        2.2. Momentul recunoaşterii veniturilor
        2.3. Conţinutul grupelor de venituri
            2.3.1. Venituri din activităţi economice
            2.3.2. Venituri din alte activităţi operaţionale
            2.3.3. Venituri din producţia de active fixe
            2.3.4. Venituri fiscale
            2.3.5. Venituri din contribuţii de asigurări
            2.3.6. Venituri nefiscale
            2.3.7. Venituri financiare
            2.3.8. Finanţări, subvenţii, transferuri, alocaţii bugetare cu
                   destinaţie speciala, fonduri cu destinaţie speciala
            2.3.9. Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau
                   pierdere de valoare
            2.3.10. Venituri extraordinare
        2.4. Structura conturilor de venituri
        2.5. Alte prevederi
      CAPITOLUL V: DISPOZIŢII FINALE
      CAPITOLUL VI: PLANUL DE CONTURI GENERAL
      CAPITOLUL VII: INSTRUCŢIUNILE DE UTILIZARE A CONTURILOR CONTABILE
      CAPITOLUL VIII: MONOGRAFIE PRIVIND ÎNREGISTRAREA IN CONTABILITATE A
                      PRINCIPALELOR OPERAŢIUNI
      CAPITOLUL IX: TRANSPUNEREA SOLDURILOR CONTURILOR DIN BALANŢA DE VERIFICARE
                    LA 31 DECEMBRIE 2005 IN NOUL PLAN DE CONTURI GENERAL
      CAPITOLUL X: CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE BUGETULUI DE STAT
      1. Instrucţiunile de utilizare a conturilor contabile
      2. Monografia privind inregistrarea în contabilitate a operaţiunilor
         specifice
      3. Tabelul de concordanta dintre conturile de venituri şi clasificatia
         veniturilor bugetului de stat - Anexa nr. 1
      CAPITOLUL XI: CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE BUGETELOR LOCALE
      1. Instrucţiunile de utilizare a conturilor contabile
      2. Monografia privind inregistrarea în contabilitate a operaţiunilor
         specifice
      3. Tabelul de concordanta dintre conturile de venituri şi clasificatia
         veniturilor bugetelor locale - Anexa nr. 2
      CAPITOLUL XII: CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE BUGETULUI
                     ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
      1. Instrucţiunile de utilizare a conturilor contabile
      2. Monografia privind inregistrarea în contabilitate a operaţiunilor
         specifice
      3. Tabelul de concordanta dintre conturile de venituri şi clasificatia
         veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat - Anexa nr. 3
      CAPITOLUL XIII: CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE BUGETULUI
                      ASIGURĂRILOR DE ŞOMAJ
      1. Instrucţiunile de utilizare a conturilor contabile
      2. Monografia privind inregistrarea în contabilitate a
         operaţiunilor specifice
      3. Tabelul de concordanta dintre conturile de venituri şi clasificatia
         veniturilor bugetului asigurărilor de şomaj - Anexa nr. 4
      CAPITOLUL XIV: CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE BUGETULUI FONDULUI
                     NAŢIONAL UNIC DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE
      1. Instrucţiunile de utilizare a conturilor contabile
      2. Monografia privind inregistrarea în contabilitate a operaţiunilor
         specifice
      3. Tabelul de concordanta dintre conturile de venituri şi clasificatia
         veniturilor bugetului asigurărilor sociale de sănătate - Anexa nr. 5
      CAPITOLUL XV: ANEXE
      - Anexa nr. 1 - Tabel de concordanta între conturile de venituri şi
                      clasificatia veniturilor bugetului de stat
      - Anexa nr. 2 - Tabel de concordanta între conturile de venituri şi
                      clasificatia veniturilor bugetelor locale
      - Anexa nr. 3 - Tabel de concordanta între conturile de venituri şi
                      clasificatia veniturilor bugetului asigurărilor sociale
                      de stat
      - Anexa nr. 4 - Tabel de concordanta între conturile de venituri şi
                      clasificatia veniturilor bugetului asigurărilor pentru şomaj
      - Anexa nr. 5 - Tabel de concordanta între conturile de venituri şi
                      clasificatia veniturilor bugetului fondului naţional unic
                      de asigurări sociale de sănătate
      - Anexa nr. 8 - Tabel de concordanta între conturile de venituri şi
                      clasificatia veniturilor bugetului fondurilor externe
                      nerambursabile
      - Anexa nr. 10 - Tabel de concordanta între conturile de venituri şi
                       clasificatia veniturilor instituţiilor publice şi
                       activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri
                       proprii
      - Anexa nr. 11 - Tabel de concordanta între conturile de venituri şi
                       fondurile gestionate în afara bugetului local
      - Anexa nr. 12 - Tabel de concordanta între conturile de cheltuieli
                       şi clasificatia economica a cheltuielilor
      - Anexa nr. 13 - Bilanţul
      - Anexa nr. 14 - Contul de rezultat patrimonial
      - Anexa nr. 15 - Situaţia fluxurilor de trezorerie
      - Anexa nr. 16 - Contul de execuţie al veniturilor
      - Anexa nr. 17 - Contul de execuţie al cheltuielilor


  Capitolul I DISPOZIŢII GENERALE

  1.1. Obiectul contabilităţii publice
  Instituţiile publice au obligaţia sa organizeze şi sa conducă contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiară şi după caz, contabilitatea de gestiune.
  Contabilitatea, ca activitate specializata în măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi a rezultatelor obţinute din activitatea instituţiilor publice, trebuie să asigure înregistrarea cronologica şi sistematica, prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la poziţia financiară, performanta financiară şi fluxurile de trezorerie, atât pentru cerinţele interne ale acestora, cat şi pentru utilizatori externi: Guvernul, Parlamentul, creditorii, clienţii, dar şi alţi utilizatori (organismele financiare internaţionale).
  Contabilitatea instituţiilor publice asigura informaţii ordonatorilor de credite cu privire la execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli, rezultatul execuţiei bugetare, patrimoniul aflat în administrare, rezultatul patrimonial (economic), costul programelor aprobate prin buget, dar şi informaţii necesare pentru întocmirea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat şi fondurilor speciale.
  În sensul prevederilor Legii finanţelor publice nr. 500/2002, instituţii publice reprezintă denumirea generica ce include Parlamentul, Administraţia Prezidenţiala, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice, alte autorităţi publice, instituţiile publice autonome, precum şi instituţiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finanţare a acestora.
  În sensul prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului privind finanţele publice locale nr. 45/2003, aprobata cu modificări şi completări, instituţii publice reprezintă denumirea generica ce include comunele, oraşele, municipiile, sectoarele municipiului Bucureşti, judeţele, municipiul Bucureşti, instituţiile şi serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridica, indiferent de modul de finanţare a activităţii acestora.
  Potrivit reglementarilor existente în domeniul finanţelor publice şi a contabilităţii, contabilitatea publică cuprinde:
  a) contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor bugetare, care să reflecte încasarea veniturilor şi plata cheltuielilor aferente exerciţiului bugetar;
  b) contabilitatea trezoreriei statului;*)
  ------
  *) Contabilitatea trezoreriei statului nu face obiectul prezentelor norme.
  c) contabilitatea generală bazata pe principiul constatării drepturilor şi obligaţiilor, care să reflecte evoluţia situaţiei financiare şi patrimoniale, precum şi excedentul sau deficitul patrimonial;
  d) contabilitatea destinata analizării costurilor programelor aprobate.**)
  ------
  **) Contabilitatea destinata analizării costurilor programelor aprobate, va fi dezvoltata din punct de vedere metodologic după implementarea componentei c).
  În aplicarea prevederilor pct. a) şi c), planul de conturi va cuprinde:
  - conturi bugetare - pentru reflectarea încasării veniturilor şi plaţii cheltuielilor şi determinarea rezultatului execuţiei bugetare (excedent sau deficit bugetar). Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor bugetare, se realizează cu ajutorul unor conturi speciale, deschise pe structura clasificaţiei bugetare în vigoare. Aceste conturi asigura inregistrarea veniturilor încasate şi a cheltuielilor plătite, potrivit bugetului aprobat şi furnizează informaţiile necesare întocmirii contului de execuţie bugetară şi stabilirii rezultatului execuţiei bugetare.
  - conturi generale - pentru reflectarea activelor şi pasivelor instituţiei, a cheltuielilor şi veniturilor aferente exerciţiului, indiferent dacă veniturile au fost încasate iar cheltuielile plătite, pentru determinarea rezultatului patrimonial (excedent sau deficit patrimonial);
  Conturile contabile vor fi conforme cu prezentele norme, corecte şi complete şi vor prezenta situaţia reala şi exacta a patrimoniului şi a modului de implementare a bugetului.
  Instituţiile publice, au obligaţia sa conducă contabilitatea în partida dubla cu ajutorul conturilor prevăzute în planul de conturi general.
  Planul de conturi general cuprinde următoarele clase de conturi:
  - clasa 1 "Conturi de capitaluri";
  - clasa 2 "Conturi de active fixe";
  - clasa 3 "Conturi de stocuri şi producţie în curs de execuţie";
  - clasa 4 "Conturi de terţi";
  - clasa 5 "Conturi la trezoreria statului şi bănci comerciale";
  - clasa 6 "Conturi de cheltuieli";
  - clasa 7 "Conturi de venituri şi finanţări".
  În cadrul claselor exista mai multe grupe de conturi, iar grupele sunt dezvoltate pe conturi sintetice de gradul I şi II. Conturile sintetice pot fi dezvoltate în conturi analitice în funcţie de specificul activităţii şi de necesităţile proprii de informare.
  Cu ajutorul acestor conturi, instituţiile publice înregistrează operaţiunile economico-financiare pe baza principiilor contabilităţii de drepturi şi obligaţii (de angajamente), respectiv în momentul creării, transformării sau dispariţiei/anularii unei valori economice, a unei creanţe sau unei obligaţii.
  Corespondentele stabilite în cadrul funcţiunii fiecărui cont prin prezentele norme nu sunt limitative. Ele pot fi dezvoltate în cadrul fiecărei instituţii, cu respectarea conţinutului economic al operaţiunii respective, a cerinţelor contabilităţii bazata pe principiul drepturilor şi obligaţiilor şi a prevederilor legale în vigoare.
  În acest sens, ordonatorii principali de credite urmează sa elaboreze planuri de conturi cu dezvoltarea conturilor în analitice precum şi monografii conţinând operaţiuni specifice domeniului de activitate respectiv.
  Conturile din planul de conturi nu reprezintă temei legal pentru inregistrarea unor operaţiuni în contabilitate.
  1.2. Organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice
  Răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii la instituţiile publice revine ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionarii unităţii respective.
  Instituţiile publice organizează şi conduc contabilitatea de regula, în compartimente distincte, conduse de către directorul economic, contabilul sef sau altă persoană imputernicita sa îndeplinească aceasta funcţie. Aceste persoane trebuie să aibă studii economice superioare şi răspund împreuna cu personalul din subordine de organizarea şi conducerea contabilităţii, în condiţiile legii.
  Şeful compartimentului financiar-contabil este persoana care ocupa funcţia de conducere a compartimentului financiar-contabil şi care răspunde şi de activitatea de încasare a veniturilor şi de plată a cheltuielilor sau, după caz, una dintre persoanele care îndeplineşte aceste atribuţii în cadrul unei instituţii publice care nu are în structura sa un compartiment financiar-contabil sau persoana care îndeplineşte aceste atribuţii pe bază de contract, în condiţiile legii.
  Instituţiile publice la care contabilitatea nu este organizata în compartimente distincte sau care nu au personal încadrat cu contract individual de muncă, potrivit legii, pot incheia contracte de prestări de servicii, pentru conducerea contabilităţii şi întocmirea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale, cu societăţi comerciale de expertiza contabila sau cu persoane fizice autorizate, conform legii. Incheierea contractelor se face cu respectarea reglementarilor privind achiziţiile publice de bunuri şi servicii. Plata serviciilor respective se face din fonduri publice cu aceasta destinaţie.
  Persoanele care răspund de organizarea şi conducerea contabilităţii trebuie să asigure, potrivit legii, condiţiile necesare pentru organizarea şi conducerea corecta şi la zi a contabilităţii, organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv, precum şi valorificarea rezultatelor acesteia, respectarea regulilor de întocmire a situaţiilor financiare, depunerea la termen a acestora la organele în drept, păstrarea documentelor justificative, a registrelor şi situaţiilor financiare, organizarea contabilităţii de gestiune adaptate la specificul instituţiei publice.
  1.3. Moneda şi cursul de înregistrare
  Contabilitatea operaţiunilor economico-financiare se tine în limba română şi în moneda naţionala. Contabilitatea operaţiunilor efectuate în valută se tine atât în moneda naţionala, cat şi în valută, potrivit reglementarilor elaborate în acest sens.
  Operaţiunile privind încasările şi plăţile în valută se înregistrează în contabilitate la cursul zilei, comunicat de Banca Naţionala a României.
  La data întocmirii situaţiilor financiare, elementele monetare exprimate în valută (disponibilităţi şi alte elemente asimilate, creanţe şi datorii) se reevaluează la cursul comunicat de Banca Naţionala a României valabil pentru ultima zi a perioadei de raportare.
  Înregistrarea în contabilitatea instituţiilor publice a operaţiunilor privind contribuţia financiară nerambursabilă a Comunităţii Europene se efectuează în EURO şi în lei, la cursul INFO-euro.
  Cursul INFO-euro reprezintă rata de schimb între euro şi moneda naţionala şi este comunicat de Banca Centrala Europeana.
  Cursul INFO-euro utilizat la înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor din luna curenta (n) este cel din penultima zi lucratoare a lunii precedente (n-1). Acest curs va fi utilizat de către toate instituţiile publice care efectuează operaţiuni finanţate din fonduri comunitare PHARE, ISPA, etc., respectiv: Agenţii şi/sau Autorităţi de Implementare, instituţiile publice - beneficiari finali - ai fondurilor respective sub diverse forme: disponibilităţi, bunuri, servicii.
  Elementele monetare exprimate în euro: disponibilităţi şi depozite bancare, creanţe şi datorii, se reevaluează cel puţin, la întocmirea situaţiilor financiare, la cursul INFO-euro comunicat în penultima zi lucratoare a lunii în care se întocmesc situaţiile financiare.
  1.4. Documente justificative şi registre de contabilitate
  1.4.1. Documente justificative - prevederi generale
  Deţinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, titluri de valoare, numerar şi alte drepturi şi obligaţii, precum şi efectuarea de operaţiuni economice, fără să fie înregistrate în contabilitate, constituie contravenţii la Legea contabilităţii, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni.
  Instituţiile publice consemnează operaţiunile economico-financiare în momentul efectuării lor în documente justificative pe baza cărora se fac înregistrări în jurnale, fise şi alte documente contabile după caz.
  Documentele care stau la baza înregistrărilor în contabilitate pot dobândi calitatea de document justificativ numai în condiţiile în care furnizează toate informaţiile prevăzute de normele legale în vigoare.
  Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat şi aprobat, precum şi a celor care le-au înregistrat în contabilitate, după caz.
  Documentele justificative trebuie să cuprindă, următoarele elemente principale:
  - denumirea documentului;
  - denumirea şi, după caz, sediul unităţii care întocmeşte documentul;
  - numărul documentului şi data întocmirii acestuia;
  - menţionarea părtilor care participa la efectuarea operaţiunii economico-financiare (când este cazul);
  - conţinutul operaţiunii economico-financiare şi, atunci când este necesar, temeiul legal al efectuării acesteia;
  - datele cantitative şi valorice aferente operaţiunii economico-financiare efectuate;
  - numele şi prenumele, precum şi semnaturile persoanelor care răspund de efectuarea operaţiunii economico-financiare, ale persoanelor cu atribuţii de control financiar preventiv şi ale persoanelor în drept sa aprobe operaţiunile respective, după caz;
  - alte elemente menite să asigure consemnarea completa a operaţiunilor efectuate.
  Înregistrările în contabilitate se efectuează cronologic, prin respectarea succesiunii documentelor după data de intocmire sau de intrare a acestora în unitate şi sistematic, în conturi sintetice şi analitice, în conformitate cu regulile stabilite pentru forma de înregistrare în contabilitate "maestru-sah".
  Înregistrările în contabilitate se pot face manual sau utilizând sistemele informatice de prelucrare automata a datelor.
  Registrele de contabilitate şi formularele comune pe economie, care nu au regim special de inseriere şi numerotare, privind activitatea financiară şi contabila, pot fi adaptate în funcţie de specificul şi necesităţile instituţiilor publice, cu condiţia respectării conţinutului minimal de informaţii şi a normelor de intocmire şi utilizare a acestora. Acestea pot fi pretiparite sau editate cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automata a datelor.
  Numărul de exemplare al formularelor care nu au regim special de inseriere şi numerotare poate fi diferit de cel prevăzut în reglementările legale, în condiţiile în care procedurile proprii privind organizarea şi conducerea contabilităţii impun acest lucru.
  1.4.2. Forma de înregistrare în contabilitate
  Formele de înregistrare în contabilitate reprezintă sistemul de registre, formulare şi documente contabile corelate între ele, care servesc la înregistrarea cronologica şi sistematica în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare efectuate pe parcursul exerciţiului bugetar.
  La instituţiile publice, forma de înregistrare în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare este "maestru-sah".
  În cadrul formei de înregistrare "maestru-sah", principalele registre şi formulare care se utilizează sunt: Registrul-jurnal, Registrul-inventar, Cartea-mare şi Balanţa de verificare.
  La instituţiile publice se poate folosi forma de înregistrare în contabilitate "maestru-sah simplificat". În acest caz, contabilitatea sintetica se tine pe "Fise de cont pentru operaţii diverse", deschise pentru fiecare cont sintetic în Cartea-mare (sah), iar contabilitatea analitica se tine pe fisele menţionate la forma de înregistrare "maestru-sah".
  Evidenta analitica a creditelor bugetare, plaţilor de casa şi a cheltuielilor efective se tine cu ajutorul "Fisei pentru operaţii bugetare".
  1.4.3. Registrele de contabilitate
  Registrele de contabilitate obligatorii sunt: Registrul-jurnal, Registrul-inventar şi Cartea mare.
  Acestea se utilizează în stricta concordanta cu destinaţia acestora şi se prezintă în mod ordonat şi astfel completate încât să permită, în orice moment, identificarea şi controlul operaţiunilor contabile efectuate.
  Registrele de contabilitate se pot prezenta sub forma de registru, foi volante sau listări informatice, după caz.
  Registrul-jurnal este un document contabil obligatoriu de înregistrare cronologica şi sistematica a modificării elementelor de activ şi de pasiv ale instituţiei.
  Registrul-jurnal se întocmeşte de fiecare instituţie publică într-un singur exemplar, după ce a fost numerotat, snuruit, parafat şi înregistrat în evidenta instituţiei.
  Numerotarea filelor registrelor se va face în ordine crescătoare, iar volumele se vor numerota în ordinea completării lor.
  Se întocmeşte zilnic sau lunar, după caz, prin înregistrarea cronologica, fără ştersături şi spatii libere, a documentelor în care se reflecta mişcarea elementelor de activ şi de pasiv ale unităţii.
  Operaţiunile de aceeaşi natura, realizate în acelaşi loc de activitate, pot fi recapitulate într-un document centralizator, denumit jurnal-auxiliar, care sta la baza înregistrării în Registrul-jurnal.
  Instituţiile publice pot utiliza jurnale auxiliare pentru operaţiunile de casa şi banca, decontările cu furnizorii, situaţia incasarii-achitarii facturilor, etc. Acestea pot înregistra în Registrul-jurnal sumele centralizate pe conturi, preluate din aceste jurnale.
  În condiţiile conducerii contabilităţii cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automata a datelor, fiecare operaţiune economico-financiară se va înregistra prin articole contabile, în mod cronologic, după data de întocmire sau de intrare a documentelor în unitate. În aceasta situaţie, Registrul-jurnal se editează lunar, iar paginile vor fi numerotate pe măsura editării lor.
  În cazul în care o instituţie publică are unităţi subordonate fără personalitate juridica care conduc contabilitatea până la balanţa de verificare, Registrul-jurnal se va conduce de către unităţile subordonate, cu condiţia înregistrării acestuia în evidenta unităţii.
  Registrul-inventar este un document contabil obligatoriu în care se înregistrează toate elementele de activ şi de pasiv grupate în funcţie de natura lor, inventariate potrivit legii.
  Registrul-inventar se întocmeşte de fiecare instituţie publică într-un singur exemplar, după ce a fost numerotat, snuruit, parafat şi înregistrat în evidenta instituţiei.
  Registrul-inventar se întocmeşte la înfiinţarea instituţiei, cel puţin o dată pe an pe parcursul funcţionarii instituţiei, cu ocazia fuziunii, divizării sau încetării activităţii, precum şi în alte situaţii prevăzute de lege pe bază de inventar faptic.
  În acest registru se înscriu, intr-o formă recapitulativa, elementele inventariate după natura lor, suficient de detaliate pentru a putea justifica conţinutul fiecărui post al bilanţului.
  Registrul-inventar se completează pe baza inventarierii faptice a fiecărui cont de activ şi de pasiv. Elementele de activ şi de pasiv înscrise în Registrul-inventar au la baza listele de inventariere sau alte documente care justifica conţinutul acestora.
  În cazul în care inventarierea are loc pe parcursul anului, în Registrul-inventar se înregistrează soldurile existente la data inventarierii, la care se adaugă rulajele intrărilor şi se scad rulajele ieşirilor de la data inventarierii până la data încheierii exerciţiului.
  În cazul în care o instituţie publică are unităţi subordonate fără personalitate juridica care conduc contabilitatea până la balanţa de verificare, registrul-inventar se va conduce de către unităţile subordonate, cu condiţia înregistrării acestuia în evidenta unităţii.
  Registrul "Cartea mare" este un registru contabil obligatoriu în care se înregistrează lunar şi sistematic, prin regruparea conturilor, existenta şi mişcarea elementelor de activ şi de pasiv, la un moment dat.
  Registrul Cartea mare (sah) se întocmeşte într-un exemplar, lunar, separat pentru debitul şi separat pentru creditul fiecărui cont sintetic, pe măsura înregistrării operaţiunilor.
  Cartea mare sta la baza întocmirii balanţei de verificare. Registrul Cartea mare poate fi înlocuit cu Fisa de cont pentru operaţiuni diverse. Editarea Cărţii mari se va efectua numai la cererea organelor de control sau în funcţie de necesităţile proprii.
  1.4.4. Balanţa de verificare
  Balanţa de verificare este documentul contabil utilizat pentru verificarea exactităţii înregistrărilor contabile şi controlul concordantei dintre contabilitatea sintetica şi cea analitica, precum şi principalul instrument pe baza căruia se întocmesc situaţiile financiare.
  Balanţa de verificare se întocmeşte pe baza datelor preluate din Cartea mare (sah), respectiv din fisele deschise distinct pentru fiecare cont sintetic.
  Pentru verificarea înregistrărilor în contabilitatea analitica se întocmesc balanţe de verificare analitice. La instituţiile publice, balanţele de verificare sintetice se întocmesc lunar iar balanţele de verificare analitice, cel mai târziu la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc situaţiile financiare.
  Balanţa de verificare cuprinde pentru toate conturile instituţiei următoarele elemente: simbolul şi denumirea conturilor, în ordinea înscrisa în planul de conturi, soldurile iniţiale sau totalul sumelor debitoare şi creditoare ale lunii precedente după caz, rulajele curente debitoare şi creditoare, totalul sumelor debitoare şi creditoare, soldurile finale debitoare şi creditoare. În balanţa de verificare pentru luna ianuarie rubrica "solduri iniţiale" se completează cu soldurile finale debitoare şi creditoare ale lunii decembrie ale anului precedent.
  1.4.5. Arhivarea, păstrarea şi reconstituirea documentelor
  Instituţiile publice au obligaţia păstrării în arhiva lor a registrelor de contabilitate, a celorlalte documente contabile, precum şi a documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate.
  Răspunderea pentru arhivarea documentelor financiar-contabile revine ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionarii unităţii beneficiare.
  Registrele de contabilitate şi documentele justificative şi contabile se pot arhiva, în baza unor contracte de prestări servicii, cu titlu oneros, de către alte persoane juridice române, care dispun de condiţii corespunzătoare.
  Termenul de păstrare a registrelor şi documentelor justificative şi contabile este de 10 ani cu începere de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite, cu excepţia statelor de salarii care se păstrează timp de 50 de ani. Situaţiile financiare anuale se păstrează timp de 50 de ani.
  În caz de încetare a activităţii, instituţiile publice predau documentele la arhivele statului sau arhivele militare, după caz.
  Arhivarea registrelor de contabilitate, a documentelor justificative şi contabile se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  Pentru a putea fi înregistrate în contabilitate, operaţiunile economico-financiare trebuie să fie inscrise în documente originale, întocmite sau reconstituite, potrivit legii.
  Orice persoană care constata pierderea, sustragerea sau distrugerea unor documente justificative sau contabile are obligaţia sa înştiinţeze în scris, în termen de 24 de ore de la constatare, ordonatorul de credite sau altă persoană care are obligaţia gestionarii unităţii respective.
  În cazul în care pierderea, sustragerea sau distrugerea documentelor constituie infracţiune, se înştiinţează imediat organele de urmărire penala.
  Reconstituirea documentelor se face pe baza unui "dosar de reconstituire".
  Documentele reconstituite vor purta în mod obligatoriu şi vizibil menţiunea "RECONSTITUIT", cu specificarea numărului şi datei dispoziţiei pe baza căreia s-a făcut reconstituirea.
  Documentele reconstituite potrivit legii, constituie baza legala pentru efectuarea înregistrărilor în contabilitate.
  1.4.6. Sistemul informatic
  Sistemul informatic de prelucrare automata a datelor la nivelul fiecărei instituţii trebuie să asigure prelucrarea datelor înregistrate în contabilitate în conformitate cu normele contabile aplicabile, controlul şi păstrarea acestora pe suporturi tehnice.
  La elaborarea şi adaptarea programelor informatice trebuie avute în vedere criteriile minimale pentru programele informatice utilizate în activitatea financiară şi contabila, potrivit reglementarilor legale în vigoare.
  Unităţile de informatica sau persoanele care efectuează lucrări cu ajutorul sistemului informatic de prelucrare automata a datelor poarta răspunderea prelucrării cu exactitate a informaţiilor din documente, iar beneficiarii răspund pentru exactitatea şi realitatea datelor pe care le transmit pentru prelucrare.
  Responsabilităţile ce revin personalului instituţiei cu privire la utilizarea sistemului informatic de prelucrare automata a datelor se stabilesc prin regulamente interne.
  Din punct de vedere al bazei de date trebuie să existe posibilitatea reconstituirii în orice moment a conţinutului registrelor, jurnalelor şi altor documente financiar-contabile.
  1.5. Exerciţiul financiar
  Exerciţiul financiar reprezintă perioada pentru care trebuie întocmite situaţiile financiare anuale şi, de regula, coincide cu anul calendaristic. Durata exerciţiului financiar este de 12 luni.
  Exerciţiul financiar începe la 1 ianuarie şi se incheie la 31 decembrie, cu excepţia primului an de activitate, când acesta începe la data înfiinţării instituţiei publice, potrivit legii.


  Capitolul II APROBAREA, DEPUNEREA ŞI COMPONENTA SITUAŢIILOR FINANCIARE

  2.1. Prevederi generale
  Pentru instituţiile publice, documentul oficial de prezentare a situaţiei patrimoniului aflat în administrarea statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale şi a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli, îl reprezintă situaţiile financiare. Acestea se intocmesc conform normelor elaborate de Ministerul Finanţelor Publice, aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.
  Situaţiile financiare se intocmesc în moneda naţionala, respectiv în lei, fără subdiviziunile leului.
  Pentru necesităţile proprii de informare şi la solicitarea unor organisme internaţionale, se pot întocmi situaţii financiare şi intr-o alta moneda.
  Intocmirea situaţiilor financiare anuale trebuie să fie precedată obligatoriu de inventarierea generală a elementelor de activ şi de pasiv şi a celorlalte bunuri şi valori aflate în gestiune, potrivit normelor emise în acest scop de Ministerul Finanţelor Publice.
  Situaţiile financiare trebuie să ofere o imagine fidela a activelor, datoriilor, poziţiei financiare (active nete/patrimoniu net/capital propriu), precum şi a performantei financiare şi a rezultatului patrimonial.
  Situaţiile financiare se semnează de conducătorul instituţiei şi de conducătorul compartimentului financiar-contabil sau de altă persoană imputernicita să îndeplinească aceasta funcţie.
  Instituţiile publice au obligaţia să prezinte la unităţile de trezorerie a statului la care au deschise conturile, situaţia fluxurilor de trezorerie pentru obţinerea vizei privind exactitatea plaţilor de casa, a soldurilor conturilor de disponibilităţi, după caz, pentru asigurarea concordantei datelor din contabilitatea instituţiei publice cu cele din contabilitatea unităţilor de trezorerie a statului.
  Situaţiile fluxurilor de trezorerie care nu corespund cu datele din evidenta trezoreriilor statului se vor restitui instituţiilor publice respective pentru a introduce corecturile corespunzătoare.
  Este interzis instituţiilor publice sa centralizeze situaţiile financiare ale instituţiilor din subordine care nu au primit viza trezoreriei statului.
  Instituţiile publice ai căror conducători au calitatea de ordonatori de credite secundari sau terţiari, depun un exemplar din situaţiile financiare trimestriale şi anuale la organul ierarhic superior, la termenele stabilite de acesta.
  Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, alte autorităţi publice, instituţii autonome şi unităţile administrativ-teritoriale, ai căror conducători au calitatea de ordonator principal de credite, depun la Ministerul Finanţelor Publice sau direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, după caz, un exemplar din situaţiile financiare trimestriale şi anuale, potrivit normelor şi la termenele stabilite de acesta.
  Unităţile fără personalitate juridica, subordonate instituţiei publice, organizează şi conduc contabilitatea operaţiunilor economico-financiare până la nivel de balanţa de verificare, fără a întocmi situaţii financiare.
  Activitatea desfăşurata în străinătate de unităţile fără personalitate juridica, subordonate instituţiilor publice din România, se include în situaţiile financiare ale persoanei juridice române şi se raportează pe teritoriul României.
  2.2. Componenta Situaţiilor Financiare
  Situaţiile financiare trimestriale şi anuale cuprind:
  a) bilanţul;
  b) contul de rezultat patrimonial;
  c) situaţia fluxurilor de trezorerie;
  d) situaţia modificărilor în structura activelor/capitalurilor;
  e) anexe la situaţiile financiare, care includ: politici contabile şi note explicative;
  f) contul de execuţie bugetară.
  2.3. Bilanţul
  2.3.1. Prevederi generale
  Bilanţul este documentul contabil de sinteza prin care se prezintă elementele de activ, datorii şi capital propriu ale instituţiei publice la sfârşitul perioadei de raportare, precum şi în alte situaţii prevăzute de lege.
  Pentru fiecare element de bilanţ trebuie prezentată valoarea aferenta elementului respectiv pentru exerciţiul financiar precedent.
  Dacă valorile prezentate anterior nu sunt comparabile, absenta comparabilitatii trebuie prezentată în notele explicative.
  Un element de bilanţ pentru care nu exista valoare nu trebuie prezentat, cu excepţia cazului în care exista un element corespondent pentru exerciţiul financiar precedent.
  În bilanţ, elementele de natura activelor sunt prezentate în funcţie de gradul crescător al lichidităţii iar elementele de natura datoriilor sunt prezentate în funcţie de gradul crescător al exigibilităţii.
  Un activ reprezintă o resursa controlata de către instituţia publică ca rezultat al unor evenimente trecute, de la care se aşteaptă sa genereze beneficii economice viitoare pentru instituţie şi al cărui cost poate fi evaluat în mod credibil.
  O datorie reprezintă o obligaţie actuala a instituţiei publice ce decurge din evenimente trecute şi prin decontarea căreia se aşteaptă să rezulte o ieşire de resurse care incorporează beneficii economice.
  Activele şi datoriile curente se prezintă în bilanţ distinct de activele şi datoriile necurente.
  Capitalul propriu reprezintă interesul rezidual al statului sau unităţilor administrativ-teritoriale, în calitate de proprietari ai activelor unei instituţii publice după deducerea tuturor datoriilor.
  Capitalurile proprii se mai numesc şi active nete sau patrimoniu net şi se determina ca diferenţa între active şi datorii.
  În funcţie de necesităţile de informare, Ministerul Finanţelor Publice poate solicita prezentarea în bilanţ a unor informaţii suplimentare faţă de cele care trebuie prezentate în concordanta cu prezentele reglementari.
  Modelul formularului "Bilanţ" este prezentat în anexa nr. 13 la prezentele norme. Formatul bilanţului nu poate fi modificat de la un exerciţiu financiar la altul.
  2.3.2. Structura Bilanţului
  A. ACTIVE
  Active necurente
  Active fixe necorporale
  Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale, plantaţii, mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale
  Terenuri şi clădiri
  Alte active nefinanciare
  Active financiare
  Creanţe (peste un an)
  Total active necurente
  Active curente
  Stocuri
  Creanţe (sub un an)
  Investiţii pe termen scurt
  Conturi la trezorerie şi bănci
  Cheltuieli în avans
  Total active curente
  Total active
  B. DATORII
  Datorii necurente
  Datorii (peste un an)
  Împrumuturi pe termen lung
  Provizioane
  Total datorii necurente
  Datorii curente
  Datorii (sub un an)
  Împrumuturi pe termen scurt
  Împrumuturi pe termen lung ce trebuie plătite în exerciţiul curent
  Venituri în avans
  Provizioane
  Total datorii curente
  Total datorii
  Active nete/Capitaluri proprii = Total active - Total datorii
  C. Capitaluri proprii
  Rezerve şi fonduri
  Rezultatul patrimonial
  Rezultatul reportat
  2.4. Contul de rezultat patrimonial
  2.4.1. Prevederi generale
  Contul de rezultat patrimonial prezintă situaţia veniturilor, finanţărilor şi cheltuielilor din cursul exerciţiului curent.
  Veniturile şi finanţările sunt prezentate pe feluri de venituri după natura sau sursa lor, indiferent dacă au fost încasate sau nu.
  Cheltuielile sunt prezentate pe feluri de cheltuieli, după natura sau destinaţia lor, indiferent dacă au fost plătite sau nu.
  În contul de rezultat patrimonial (economic) sunt prezentate şi veniturile calculate (ex. venituri din reluarea provizioanelor şi ajustărilor de valoare) care nu implica o încasare a acestora precum şi cheltuielile calculate (ex. cheltuieli cu amortizările, provizioanele şi ajustările de valoare) care nu implica o plata a acestora.
  Pentru fiecare element din contul de rezultat patrimonial trebuie prezentată valoarea aferenta elementului corespondent pentru exerciţiul financiar precedent.
  Dacă valorile prevăzute anterior nu sunt comparabile, absenta comparabilitatii trebuie prezentată în notele explicative.
  Un element din contul de rezultat patrimonial pentru care nu exista valoare nu trebuie prezentat, cu excepţia cazului în care exista un element corespondent pentru exerciţiul financiar precedent.
  Rezultatul patrimonial este un rezultat economic care exprima performanta financiară a instituţiei publice, respectiv excedent sau deficit patrimonial. Acest rezultat se determina pe fiecare sursa de finanţare în parte, precum şi pe total, ca diferenţa între veniturile realizate şi cheltuielile efectuate în exerciţiul financiar curent.
  În funcţie de necesităţile de informare, Ministerul Finanţelor Publice poate solicita prezentarea unor informaţii suplimentare faţă de cele care trebuie prezentate în concordanta cu prezentele reglementari.
  Modelul formularului "Contul de rezultat patrimonial" este prezentat în anexa nr.14 la prezentele norme. Formatul Contului de rezultat patrimonial nu poate fi modificat de la un exerciţiu financiar la altul.
  2.4.2. Structura Contului de rezultat patrimonial
  Venituri operaţionale
  - venituri din impozite şi taxe, contribuţii de asigurări şi alte venituri ale bugetelor
  - venituri din activităţi economice
  - finanţări, subvenţii, transferuri, alocaţii bugetare cu destinaţie speciala
  - alte venituri operaţionale
  Total venituri operaţionale
  Cheltuieli operaţionale
  - cheltuieli cu salariile şi contribuţiile aferente
  - subvenţii, transferuri
  - cheltuieli privind stocurile, lucrările şi serviciile executate de terţi
  - cheltuieli de capital, amortizări şi provizioane
  - alte cheltuieli operaţionale
  Total cheltuieli operaţionale
  Excedent (deficit) din activitatea operaţionala
  Venituri financiare
  Cheltuieli financiare
  Excedent (deficit) din activitatea financiară
  Excedent (deficit) din activitatea curenta (excedent/deficit din activitatea operaţionala +/-excedent/deficit din activitatea financiară)
  Venituri extraordinare
  Cheltuieli extraordinare
  Excedent/deficit din activitatea extraordinara
  Rezultatul patrimonial (excedent/deficit din activitatea curenta +/-excedent/deficit din activitatea extraordinara)
  2.5. Situaţia fluxurilor de trezorerie
  Situaţia Fluxurilor de trezorerie prezintă existenta şi mişcările de numerar divizate în:
  Fluxuri de trezorerie din activitatea operaţionala, care prezintă mişcările de numerar rezultate din activitatea curenta:
  - Încasări
  - Plaţi
  Fluxuri de trezorerie din activitatea de investiţii, care prezintă mişcările de numerar rezultate din achiziţiile ori vânzările de active fixe:
  - Încasări
  - Plaţi
  Fluxuri de trezorerie din activitatea de finanţare, care prezintă mişcările de numerar rezultate din împrumuturi primite şi rambursate, ori alte surse financiare:
  - Încasări
  - Plaţi
  Formularul se completează de către fiecare instituţie, cu informaţiile privind încasări şi plaţi efectuate, preluate din rulajele fiecărui cont de la trezorerie sau bănci.
  Modelul formularului "Situaţia fluxurilor de trezorerie" este prezentat în anexa nr. 15 la prezentele norme.
  2.6. Situaţia modificărilor în structura activelor/capitalurilor
  Situaţia modificărilor în structura activelor/capitalurilor trebuie să ofere informaţii referitoare la structura capitalurilor proprii, influentele rezultate din schimbarea politicilor contabile, influentele rezultate în urma reevaluării activelor, calculului şi înregistrării amortizării sau din corectarea erorilor contabile.
  Situaţia prezintă în detaliu creşterile şi diminuările din timpul anului al fiecărui element al conturilor de capital.
  2.7. Anexele la situaţiile financiare
  Anexele sunt parte integrantă a situaţiilor financiare. Ele conţin: politici contabile şi note explicative.
  Notele explicative furnizează informaţii suplimentare care nu sunt incorporate în situaţiile financiare.
  2.7.1. Principii şi politici contabile
  2.7.1.1. Principii contabile
  Elementele prezentate în situaţiile financiare se evaluează în conformitate cu principiile contabile generale, conform contabilităţii de angajamente.
  - Principiul continuităţii activităţii - Presupune ca instituţia publică îşi continua în mod normal funcţionarea, fără a intră în stare de desfiinţare sau reducere semnificativa a activităţii. Dacă ordonatorii de credite au luat cunoştinţa de unele elemente de nesiguranţa legate de anumite evenimente care pot duce la incapacitatea acesteia de a-şi continua activitatea, aceste elemente trebuie prezentate în notele explicative.
  - Principiul permanentei metodelor - Metodele de evaluare trebuie aplicate în mod consecvent de la un exerciţiu financiar la altul.
  - Principiul prudentei - Evaluarea trebuie făcuta pe o baza prudenta şi în special:
  - trebuie să se tina cont de toate angajamentele apărute în cursul exerciţiului financiar curent sau al unui exerciţiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanţului şi data depunerii acestuia;
  - trebuie să se tina cont de toate deprecierile.
  - Principiul contabilităţii pe bază de angajamente - Efectele tranzacţiilor şi ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacţiile şi evenimentele se produc şi nu pe măsura ce numerarul sau echivalentul sau este incasat sau plătit şi sunt înregistrate în evidentele contabile şi raportate în situaţiile financiare ale perioadelor de raportare.
  Situaţiile financiare întocmite în baza acestui principiu oferă informaţii nu numai despre tranzacţiile şi evenimentele trecute care au determinat încasări şi plaţi dar şi despre resursele viitoare, respectiv obligaţiile de plată viitoare.
  Acest principiu se bazează pe independenta exerciţiului potrivit căruia toate veniturile şi toate cheltuielile se raportează la exerciţiul la care se referă, fără a se tine seama de data incasarii veniturilor, respectiv data plaţii cheltuielilor.
  - Principiul evaluării separate a elementelor de activ şi de datorii - Componentele elementelor de activ sau de datorii trebuie evaluate separat.
  - Principiul intangibilitatii - Bilanţul de deschidere pentru fiecare exerciţiu financiar trebuie să corespunda cu bilanţul de închidere al exerciţiului financiar precedent.
  - Principiul necompensarii - Orice compensare între elementele de activ şi de datorii sau între elementele de venituri şi cheltuieli este interzisa, cu excepţia compensărilor între active şi datorii permise de reglementările legale, numai după înregistrarea în contabilitate a veniturilor şi cheltuielilor la valoarea integrală.
  - Principiul comparabilitatii informaţiilor - Elementele prezentate trebuie să dea posibilitatea comparării în timp a informaţiilor.
  - Principiul materialităţii (pragului de semnificaţie) - Orice element care are o valoare semnificativa trebuie prezentat distinct în cadrul situaţiilor financiare iar elementele cu valori nesemnificative dar care au aceeaşi natura sau au funcţii similare trebuie însumate şi prezentate intr-o poziţie globală. Un element patrimonial este considerat semnificativ dacă omiterea sa ar influenţa în mod vădit decizia utilizatorilor situaţiilor financiare.
  - Principiul prevalentei economicului asupra juridicului (realităţii asupra aparentei) - Informaţiile contabile prezentate în situaţiile financiare trebuie să fie credibile, să respecte realitatea economica a evenimentelor sau tranzacţiilor, nu numai forma lor juridica.
  Abaterile de la principiile generale prezentate mai sus pot fi efectuate în cazuri excepţionale. Astfel de abateri trebuie prezentate în notele explicative, precum şi motivele care le-au determinat, împreuna cu o evaluare a efectului acestora asupra valorii activelor, datoriilor, poziţiei financiare şi a rezultatului patrimonial.
  2.7.1.2. Politici contabile
  Aplicarea prezentelor reglementari contabile presupune stabilirea unui set de proceduri de către conducerea fiecarei instituţii publice pentru toate operaţiunile derulate, pornind de la întocmirea documentelor justificative până la întocmirea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale.
  Aceste proceduri trebuie elaborate de către specialişti în domeniul economic şi tehnic, cunoscători ai specificului activităţii desfăşurate şi ai strategiei adoptate de instituţie.
  La elaborarea politicilor contabile trebuie respectate principiile de baza ale contabilităţii de angajamente.
  Politicile contabile trebuie elaborate astfel încât să se asigure furnizarea, prin situaţiile financiare, a unor informaţii care trebuie să fie:
  a) relevante pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor economice; şi
  b) credibile în sensul că:
  - reprezintă fidel rezultatul patrimonial şi poziţia financiară a instituţiei publice;
  - sunt neutre;
  - sunt prudente;
  - sunt complete sub toate aspectele semnificative.
  Modificările politicii contabile sunt permise doar dacă sunt cerute de lege sau au ca rezultat informaţii mai relevante sau mai credibile referitoare la operaţiunile instituţiei publice. Acest lucru trebuie menţionat în notele explicative.
  2.7.2. Note explicative
  2.7.2.1. Prevederi generale
  Notele explicative la situaţiile financiare conţin informaţii referitoare la metodele de evaluare a activelor, precum şi orice informaţii suplimentare care sunt relevante pentru necesităţile utilizatorilor în ceea ce priveşte poziţia financiară şi rezultatele obţinute.
  Notele explicative se prezintă sistematic. Pentru fiecare element semnificativ din bilanţ trebuie să existe informaţii în notele explicative.
  2.7.2.2. Comparabilitatea informaţiilor
  Pentru elementele prezentate în notele explicative, se va prezenta de regula suma corespunzătoare anului curent şi celui precedent.
  Următoarele informaţii trebuie prezentate cu claritate şi repetate ori de cate ori este necesar, pentru buna lor înţelegere:
  a) numele persoanei juridice care face raportarea;
  b) faptul ca situaţiile financiare sunt proprii acesteia;
  c) data la care s-au încheiat sau perioada la care se referă situaţiile financiare;
  d) moneda în care sunt întocmite situaţiile financiare;
  e) exprimarea cifrelor incluse în raportare (lei).
  2.7.2.3. Corectarea erorilor contabile
  Eventualele erori constatate în contabilitate, după aprobarea şi depunerea situaţiilor financiare, vor fi corectate în anul în care acestea se constata.
  Erorile contabile pot sa apară ca urmare a unor greşeli matematice, greşelilor de aplicare a politicilor contabile, ignorării sau interpretării greşite a evenimentelor şi fraudelor.
  Corectarea unor asemenea erori aferente exercitiilor precedente se efectuează pe seama rezultatului reportat.
  În notele la situaţiile financiare trebuie prezentate informaţii suplimentare cu privire la erorile constatate.
  2.7.2.4. Conţinutul şi structura notelor explicative
  Conţinutul şi structura notelor explicative se vor dezvolta prin precizări pentru întocmirea situaţiilor financiare.
  2.8. Reguli generale de evaluare
  Pentru evaluarea elementelor din bilanţ, se stabilesc următoarele reguli:
  a) Evaluarea la data intrării în instituţia publică
  La data intrării în patrimoniu bunurile se evaluează şi se înregistrează în contabilitate la valoarea de intrare, denumita valoare contabila (costul istoric), care se stabileşte astfel:
  - la cost de achiziţie - pentru bunurile procurate cu titlu oneros;
  - la cost de producţie - pentru bunurile produse în instituţie;
  - la valoarea justa - pentru bunurile obţinute cu titlu gratuit.
  Costul de achiziţie al bunurilor cuprinde: preţul de cumpărare, taxele de import şi alte taxe (cu excepţia acelora pe care instituţia publică le poate recupera de la autorităţile fiscale), cheltuielile de transport, manipulare şi alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achiziţiei bunurilor respective.
  Reducerile comerciale acordate de furnizor nu fac parte din costul de achiziţie.
  Costul de producţie al unui bun cuprinde: costul de achiziţie al materiilor prime şi materialelor consumabile şi cheltuielile de producţie direct atribuibile bunului.
  Costul de producţie sau de prelucrare al stocurilor, precum şi costul de producţie al activelor fixe cuprind cheltuielile directe aferente producţiei, şi anume: materiale directe, energie consumata în scopuri tehnologice, manopera directa şi alte cheltuieli directe de producţie, precum şi cota cheltuielilor indirecte de producţie alocata în mod raţional ca fiind legata de fabricaţia acestora.
  Următoarele elemente reprezintă exemple de costuri care nu trebuie incluse în costul stocurilor, ci sunt recunoscute drept cheltuieli ale perioadei în care au survenit:
  - pierderile de materiale, manopera sau alte costuri de producţie înregistrate peste limite normal admise;
  - cheltuielile de depozitare, cu excepţia cazurilor în care aceste costuri sunt necesare în procesul de producţie, anterior trecerii intr-o noua faza de fabricaţie;
  - regiile (cheltuielile) generale de administraţie care nu participa la aducerea stocurilor în forma şi locul final;
  - costurile de desfacere.
  Prin activ cu ciclu lung de fabricaţie se înţelege un activ care solicită în mod necesar o perioadă substanţiala de timp pentru a fi gata în vederea utilizării sau pentru vânzare.
  Valoarea justa a unui bun reprezintă suma pentru care un activ ar putea fi schimbat de buna voie între doua părţi aflate în cunoştinţa de cauza, în cadrul unei tranzacţii cu preţul determinat obiectiv.
  Pentru bunurile care au valoare de piaţa, valoarea justa este identica cu valoarea de piaţa.
  b) Evaluarea cu ocazia inventarierii
  Evaluarea elementelor de activ şi pasiv cu ocazia inventarierii se face la valoarea actuala a fiecărui element, denumita valoare de inventar, stabilita în funcţie de utilitatea bunului, starea acestuia şi preţul pieţei, conform normelor emise în acest scop de Ministerul Finanţelor Publice.
  c) Evaluarea la încheierea exerciţiului financiar
  La încheierea exerciţiului financiar, elementele de activ şi de pasiv de natura datoriilor se evaluează şi se reflecta în situaţiile financiare anuale la valoarea de intrare, pusa de acord cu rezultatele inventarierii.
  În acest scop, valoarea de intrare se compara cu valoarea stabilita pe baza inventarierii, respectiv valoarea de inventar. În acest caz, se vor avea în vedere printre altele:
  - pentru elementele de activ, diferentele constatate în minus între valoarea de inventar şi valoarea contabila neta se înregistrează în contabilitate pe seama unei ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, atunci când deprecierea este temporara, aceste elemente mentinindu-se, la valoarea lor de intrare.
  Prin valoare contabila neta se înţelege valoarea de intrare, mai puţin amortizarea şi ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare, cumulate.
  - pentru elementele de pasiv de natura datoriilor, diferentele constatate în plus între valoarea de inventar şi valoarea de intrare se înregistrează în contabilitate, pe seama elementelor corespunzătoare de datorii.
  La fiecare data a bilanţului:
  - elementele monetare exprimate în valută (disponibilităţi şi alte elemente asimilate, cum sunt acreditivele şi depozitele bancare, creanţe şi datorii în valută) trebuie evaluate şi raportate utilizând cursul de schimb comunicat de Banca Naţionala a României, valabil la data încheierii exerciţiului financiar. Diferentele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, între cursul de la data înregistrării creanţelor sau datoriilor în valută sau cursul la care au fost raportate în situaţiile financiare anterioare şi cursul de schimb de la data încheierii exerciţiului financiar, se înregistrează la venituri sau la cheltuieli financiare, după caz;
  - pentru creanţele şi datoriile, exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, eventualele diferente favorabile sau nefavorabile, care rezultă din evaluarea acestora se înregistrează la venituri sau cheltuieli financiare.
  - elementele nemonetare achiziţionate cu plata în valută şi înregistrate la costul istoric (active fixe, stocuri) trebuie raportate utilizând cursul de schimb de la data efectuării tranzacţiei;
  - elementele nemonetare achiziţionate cu plata în valută (active fixe, stocuri) şi înregistrate la valoarea justa trebuie raportate utilizând cursul de schimb existent la data determinării valorilor respective.
  Prin elemente monetare se înţelege disponibilităţile băneşti, şi activele/datoriile de primit/de plătit în sume fixe sau determinabile.
  d) Evaluarea la data ieşirii din unitate
  La data ieşirii din instituţie sau la darea în consum, bunurile se evaluează şi se scad din gestiune la valoarea lor de intrare.
  2.9. Contul de execuţie bugetară
  2.9.1. Prevederi generale
  Contul de execuţie bugetară va cuprinde toate operaţiunile financiare din timpul exerciţiului financiar cu privire la veniturile încasate şi plăţile efectuate, în structura în care a fost aprobat bugetul, şi trebuie să conţină:
  a) informaţii privind veniturile:
  - prevederi bugetare iniţiale, prevederi bugetare definitive
  - drepturi constatate
  - încasări realizate
  - drepturi constatate de incasat
  b) informaţii privind cheltuielile:
  - credite bugetare iniţiale, credite bugetare definitive
  - angajamente bugetare
  - angajamente legale
  - plaţi efectuate
  - angajamente legale de plătit
  - cheltuieli efective (costuri, consumuri de resurse).
  c) informaţii privind rezultatul execuţiei bugetare (încasări realizate minus plaţi efectuate).
  * Conţinutul şi structura Contului de execuţie se vor dezvolta prin precizări pentru întocmirea situaţiilor financiare.
  2.9.2. Intocmirea Contului de execuţie bugetară
  Contul de execuţie bugetară se întocmeşte pe baza datelor preluate din rulajele debitoare şi creditoare ale conturilor de disponibil, care trebuie să corespunda cu cele din conturile deschise în trezorerie sau la bănci, după caz.
  Modelul formularului "Cont de execuţie" pentru veniturile bugetului instituţiei publice este prevăzut în anexa nr. 16 la prezentele norme.
  Modelul formularului "Cont de execuţie" pentru cheltuielile bugetului instituţiei publice este prevăzut în anexa nr. 17 la prezentele norme.
  În funcţie de modificările intervenite în structura clasificaţiei bugetare, Ministerul Finanţelor Publice va actualiza aceste formulare.
  2.10. Alte prevederi
  Comasarea prin absorbirea unei instituţii publice de către o alta instituţie publică are ca efect dizolvarea fără lichidare a instituţiei care îşi inceteaza existenta şi transmiterea patrimoniului sau către instituţia publică absorbanta, în starea în care se găseşte la data comasării.
  Operaţiile care trebuie efectuate, în situaţia comasării prin absorbire, divizare sau dizolvare sunt:
  * Inventarierea patrimoniului în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991 republicată şi cu Normele privind inventarierea elementelor de activ şi de pasiv.
  * Intocmirea situaţiilor financiare de incetare a activităţii, pe formulare şi conform metodologiei elaborate de Ministerul Finanţelor Publice pentru instituţii publice.
  În cazul comasării prin absorbire, instituţia publică absorbanta dobândeşte toate bunurile, drepturile şi obligaţiile instituţiei publice care îşi inceteaza activitatea şi care este absorbita. Predarea-primirea activelor şi pasivelor instituţiei absorbite, către instituţia absorbanta are loc după publicarea actului de reorganizare şi aprobarea de către ordonatorul principal de credite a inventarului, situaţiilor financiare şi contractelor în curs de execuţie la data comasării.


  Capitolul III PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DE BILANŢ

  A. ACTIVE
  1. Active fixe
  Activele fixe - sunt active deţinute de către instituţiile publice în scopul utilizării lor pe termen lung. Activele fixe includ activele fixe corporale, activele fixe necorporale şi activele financiare.
  1.1. Active fixe necorporale
  1.1.1. Definiţie
  Activele fixe necorporale - sunt active fără substanţa fizica, care se utilizează pe o perioadă mai mare de un an.
  Contabilitatea sintetica a activelor fixe necorporale se tine pe categorii iar contabilitatea analitica pe feluri de active fixe necorporale.
  1.1.2. Conţinut
  Activele fixe necorporale cuprind:
  - cheltuieli de dezvoltare;
  - concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare, cu excepţia celor create intern de instituţie;
  - înregistrări ale reprezentaţiilor teatrale, programe de radio sau televiziune, lucrări muzicale, evenimente sportive, lucrări literare, artistice ori recreative efectuate pe pelicule, benzi magnetice sau alte suporturi;
  - alte active fixe necorporale;
  - avansuri şi active fixe necorporale în curs de execuţie.
  1.1.2.1. Cheltuieli de dezvoltare - sunt active generate de aplicarea rezultatelor cercetării sau a altor cunoştinţe, în scopul realizării de produse sau servicii noi sau îmbunătăţite substanţial, înaintea stabilirii producţiei de serie sau utilizării (contul 203).
  Exemple de activităţi de dezvoltare sunt:
  - proiectarea, construcţia şi testarea producţiei intermediare sau folosirea intermediara a prototipurilor şi modelelor;
  - proiectarea uneltelor şi matriţelor care implica tehnologie noua;
  - proiectarea, construcţia şi operarea unei uzine pilot care nu este fezabila din punct de vedere economic pentru producţia pe scara larga;
  - proiectarea, construcţia şi testarea unei alternative alese pentru aparatele, produsele, procesele, sistemele sau serviciile noi sau îmbunătăţite.
  1.1.2.2. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare achiziţionate sau dobândite pe alte cai, se înregistrează în conturile de active fixe necorporale, la costul de achiziţie sau de producţie, după caz. (contul 205).
  1.1.2.3. Inregistrări ale evenimentelor cultural-sportive, respectiv reprezentaţii teatrale, programe de radio sau televiziune, lucrări muzicale, evenimente sportive, lucrări literare, artistice ori recreative efectuate pe pelicule, benzi magnetice sau alte suporturi (contul 206).
  1.1.2.4. Alte active fixe necorporale - includ programele informatice create de instituţie sau achiziţionate de la terţi, pentru necesităţile proprii de utilizare, precum şi alte active fixe necorporale (contul 208).
  1.1.2.5. Avansuri şi active fixe necorporale în curs de execuţie - cuprind avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale (contul 234) şi activele fixe necorporale neterminate până la sfârşitul perioadei, evaluate la costul de producţie sau costul de achiziţie, după caz (contul 233).
  1.1.3. Momentul înregistrării
  Activele fixe necorporale se înregistrează în momentul transferului dreptului de proprietate dacă sunt achiziţionate cu titlu oneros sau în momentul întocmirii documentelor dacă sunt construite sau produse de instituţie, respectiv primite cu titlu gratuit.
  1.1.4. Evaluarea
  1.1.4.1. Evaluarea iniţiala
  Activele fixe necorporale trebuie să fie evaluate la:
  - costul de achiziţie, pentru cele procurate cu titlu oneros;
  - costul de producţie, pentru cele construite sau produse de instituţie;
  - valoarea justa pentru cele primite gratuit (ex. donatii, sponsorizări).
  Valoarea justa se determina pe baza raportului întocmit de specialişti şi cu aprobarea ordonatorului de credite, sau pe baza unor evaluări efectuate, de regula, de evaluatori autorizaţi.
  Un element necorporal raportat drept cheltuiala într-o perioadă nu poate fi recunoscut ulterior ca parte din costul unui activ necorporal.
  1.1.4.2. Cheltuieli ulterioare
  Cheltuielile ulterioare efectuate cu un activ fix necorporal după achiziţionarea, finalizarea acestuia sau primirea cu titlu gratuit care au drept scop menţinerea parametrilor funcţionali stabiliţi iniţial, se înregistrează în conturile de cheltuieli atunci când sunt efectuate.
  Cheltuielile ulterioare vor majoră costul activului fix necorporal atunci când au ca efect îmbunătăţirea performantelor faţă de parametrii funcţionali stabiliţi iniţial.
  1.1.4.3. Evaluarea la data bilanţului
  Un activ fix necorporal trebuie prezentat în bilanţ la valoarea de intrare mai puţin ajustările cumulate de valoare.
  Ajustările de valoare cuprind toate corecţiile destinate sa tina seama de reducerile valorilor activelor individuale, stabilite la data bilanţului, indiferent dacă acea reducere este sau nu definitivă.
  Ajustările de valoare pot fi ajustări permanente, denumite şi amortizări, şi/sau ajustări provizorii denumite în continuare ajustări pentru depreciere, în funcţie de caracterul permanent sau provizoriu al deprecierii activelor fixe necorporale.
  1.1.5. Amortizarea
  Valoarea amortizabila reprezintă valoarea contabila a activului fix necorporal ce trebuie înregistrata în mod sistematic pe parcursul duratei de viaţa utile.
  Instituţiile publice amortizează activele fixe necorporale utilizând metoda amortizării liniare.
  Amortizarea se înregistrează lunar, începând cu luna următoare darii în folosinţa sau punerii în funcţiune a activului, după caz.
  Amortizarea anuală se calculează prin aplicarea cotei de amortizare la valoarea de intrare a activelor fixe necorporale.
  Cota de amortizare se determina ca raport între 100 şi durata normala de utilizare prevăzuta de lege.
  Cheltuielile de dezvoltare se amortizează într-o perioadă de cel mult 5 ani, cu aprobarea ordonatorului de credite (contul 280);
  Concesiunile, brevetele, licenţele, mărcile comerciale, drepturile şi activele similare, achiziţionate sau dobândite pe alte cai se amortizează pe durata prevăzuta pentru utilizarea lor de către instituţiile publice care le deţin (contul 280);
  Inregistrările de reprezentaţii teatrale, programe de radio sau televiziune, lucrări muzicale, evenimente sportive, lucrări literare, artistice ori recreative efectuate pe pelicule, benzi magnetice sau alte suporturi nu se amortizează.
  Programele informatice create de instituţiile publice, achiziţionate sau dobândite pe alte cai se amortizează în funcţie de durata probabila de utilizare, care nu poate depăşi o perioadă de 5 ani, cu aprobarea ordonatorului de credite (contul 280).
  În cazul nerecuperarii integrale, pe calea amortizării, a valorii contabile a activelor fixe necorporale scoase din funcţiune, valoarea rămasa neamortizata se include în cheltuielile instituţiilor publice, integral, la momentul scoaterii din funcţiune.
  1.1.6. Ajustări pentru depreciere
  Instituţiile publice pot înregistra ajustări pentru deprecierea activelor fixe necorporale la sfârşitul exerciţiului financiar, pe seama cheltuielilor (contul 290).
  În situaţia în care ajustarea devine total sau parţial fără obiect, întrucât motivele care au dus la reflectarea acesteia au încetat sa mai existe într-o anumita măsura, atunci acea ajustare trebuie diminuată sau anulata printr-o reluare corespunzătoare la venituri.
  În situaţia în care se constata o depreciere suplimentara faţă de cea care a fost reflectata, ajustarea trebuie majorata.
  Deprecierea unui activ fix necorporal poate apare în situaţiile:
  - încetării sau apropierii încetării cererii sau nevoii de servicii furnizate de activ;
  - bunul va fi inutilizabil sau trebuie cedat;
  - exista o decizie de oprire a construcţiei unui activ înainte de terminare sau punere în funcţiune;
  - performanta sa în furnizarea serviciilor este inferioara celei preconizate;
  - modificări de tehnologie sau legislaţie în domeniu.
  1.1.7. Reevaluarea
  Reevaluarea se efectuează în baza unor reglementari legale sau de către evaluatori autorizaţi.
  Rezultatele reevaluării se înregistrează în contabilitate potrivit pct. C.3. din prezentele norme (contul 105).
  1.2. Active fixe corporale
  1.2.1. Definiţie
  Sunt considerate active fixe corporale obiectul sau complexul de obiecte ce se utilizează ca atare şi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: au valoare de intrare mai mare decât limita stabilita prin hotărâre a Guvernului şi o durată normala de utilizare mai mare de un an.
  Contabilitatea sintetica a activelor fixe corporale se tine pe categorii, iar contabilitatea analitica pe fiecare obiect de evidenta, prin care se înţelege obiectul singular sau complexul de obiecte cu toate dispozitivele şi accesoriile acestuia, destinat sa îndeplinească în mod independent, în totalitate, o funcţie distincta.
  1.2.2. Conţinut
  Activele fixe corporale cuprind:
  - terenuri şi amenajări la terenuri;
  - construcţii;
  - instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii;
  - mobilier, aparatura birotica, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale;
  - avansuri şi active fixe corporale în curs de execuţie.
  1.2.2.1. Terenuri
  Contabilitatea terenurilor se tine separat pentru: terenuri (contul 2111) şi amenajări la terenuri (contul 2112).
  În contabilitatea analitica, terenurile pot fi evidenţiate pe următoarele grupe: terenuri agricole, silvice, terenuri fără construcţii, terenuri cu zăcăminte, terenuri cu construcţii şi altele.
  Amenajările la terenuri cuprind lucrări cum ar fi: racordarea la sistemul de alimentare cu energie electrica, lucrările de acces, împrejmuirile şi altele asemenea.
  Potrivit legii terenurile nu sunt supuse amortizării, dar amenajările la terenuri se amortizează pe o durată de 10 ani.
  1.2.2.2. Construcţii
  Construcţiile se evidenţiază pe grupe, subgrupe, clase şi subclase, potrivit Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe aprobat prin hotărâre a Guvernului (contul 212).
  1.2.2.3. Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii
  Instalaţiile tehnice, mijloacele de transport, animalele şi plantaţiile se evidenţiază pe grupe, subgrupe, clase şi subclase, potrivit Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe aprobat prin hotărâre a Guvernului (contul 213).
  1.2.2.4. Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale
  Mobilierul, aparatura birotica, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale se evidenţiază pe grupe, subgrupe, clase şi subclase, potrivit Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe aprobat prin hotărâre a Guvernului (contul 214).
  1.2.2.5. Avansuri şi active fixe corporale în curs de execuţie
  În cadrul acestora se înregistrează avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale (contul 232) precum şi activele fixe corporale în curs de execuţie, care reprezintă lucrările de investiţii neterminate până la sfârşitul perioadei, efectuate în regie proprie sau în antrepriza. Acestea se evaluează la costul de producţie sau costul de achiziţie, după caz (contul 231).
  Activele fixe corporale în curs se trec în categoria activelor fixe la finalizare după recepţia, darea în folosinţa sau punerea în funcţiune a acestora, după caz.
  1.2.2.6. Alte active ale statului (zăcăminte, resurse biologice necultivate, rezerve de apa)
  Resursele minerale situate pe teritoriul tarii, în subsolul tarii şi al platoului continental în zona economica a României din Marea Neagra, delimitate conform principiilor dreptului internaţional şi reglementarilor din convenţiile internaţionale la care România este parte, fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice şi aparţin statului român.
  Potrivit legislaţiei în vigoare, în categoria resurselor minerale se includ: cărbunii, minereurile feroase, neferoase, de aluminiu şi roci alumifere, de metale nobile, radioactive, substanţele utile nemetalifere, rocile utile, pietrele preţioase şi semipretioase, gazele necombustibile, apele geotermale, apele minerale naturale (gazoase şi plate), apele minerale terapeutice, etc.
  Zăcămintele reprezintă rezerve descoperite de minerale, atât de suprafaţa cat şi subterane, care sunt exploatabile economic, ţinând seama de nivelul relativ al preturilor. Zăcămintele cuprind rezervele de cărbune, de petrol şi gaze naturale, rezervele de minereuri metalifere şi minereuri nemetalifere (contul 215).
  Resursele biologice necultivate sunt reprezentate de animalele şi vegetalele de producţie unica sau permanenta asupra cărora se exercită dreptul de proprietate, dar a căror creştere naturala şi/sau regenerare nu este plasata sub controlul direct şi responsabilitatea unităţilor instituţionale şi nu este gestionata de acestea. De exemplu, pădurile virgine şi resursele piscicole neexploatate, care fac parte din teritoriul naţional. Aici trebuie incluse doar resursele care sunt deja exploatabile cu scop economic, sau sunt susceptibile de a fi exploatate într-un viitor apropiat (contul 215).
  Rezervele de apa sunt întinderi de apa şi alte rezerve subterane în măsura în care prin exercitarea dreptului de proprietate le sunt date o valoare de piaţa (cont 215).
  1.2.3. Momentul înregistrării
  Activele fixe corporale se înregistrează la momentul transferului dreptului de proprietate pentru cele achiziţionate cu titlu oneros sau la data întocmirii documentelor pentru cele construite sau produse de instituţie, respectiv primite cu titlu gratuit.
  1.2.4. Evaluarea
  1.2.4.1. Evaluarea iniţiala
  Activele fixe trebuie să fie evaluate la:
  - costul de achiziţie, pentru cele procurate cu titlu oneros;
  - costul de producţie, pentru cele construite sau produse de instituţie;
  - valoarea justa pentru cele dobândite gratuit. (ex. donatii, sponsorizări).
  Valoarea justa se determina pe baza raportului întocmit de specialişti şi cu aprobarea ordonatorului de credite, sau pe baza unor evaluări efectuate de regula de evaluatori autorizaţi.
  1.2.4.2. Cheltuieli ulterioare
  Cheltuielile ulterioare efectuate cu un activ fix corporal după achiziţionarea, finalizarea acestuia sau primirea cu titlu gratuit care au drept scop menţinerea parametrilor funcţionali stabiliţi iniţial, se înregistrează în conturile de cheltuieli atunci când sunt efectuate (reparaţii curente).
  Cheltuielile ulterioare vor majoră costul activului fix corporal atunci când au ca efect îmbunătăţirea performantelor faţă de parametrii funcţionali stabiliţi iniţial (modernizări) sau mărirea duratei de viaţa utile (reparaţii capitale) şi conduc la obţinerea de beneficii economice viitoare.
  Obţinerea de beneficii economice viitoare se poate realiza fie direct prin creşterea veniturilor, creşterea potenţialului de servicii furnizate, fie indirect prin reducerea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare.
  În cazul clădirilor, investiţiile efectuate trebuie să asigure protecţia valorilor umane şi materiale şi îmbunătăţirea gradului de confort şi ambient sau reabilitarea şi modernizarea termica a acestora.
  La expirarea contractului de închiriere valoarea investiţiilor efectuate la activele fixe luate cu acest titlu, se scad din contabilitatea instituţiei publice care le-a efectuat şi se înregistrează în contabilitatea instituţiei care le are în patrimoniu sau a agentului economic, pentru a majoră corespunzător valoarea de intrare a activelor fixe respective, potrivit contractelor încheiate.
  1.2.4.3. Evaluarea la data bilanţului
  Un activ fix corporal trebuie prezentat în bilanţ la valoarea de intrare mai puţin ajustările cumulate de valoare.
  Ajustările de valoare cuprind toate corecţiile destinate sa tina seama de reducerile valorilor activelor individuale, stabilite la data bilanţului, indiferent dacă acea reducere este sau nu definitivă.
  Ajustările de valoare pot fi ajustări permanente, denumite şi amortizări, şi/sau ajustări provizorii, denumite în continuare ajustări pentru depreciere în funcţie de caracterul permanent sau provizoriu al deprecierii activelor fixe corporale.
  1.2.5. Amortizarea
  Valoarea amortizabila reprezintă valoarea contabila a activului fix corporal ce trebuie înregistrata în mod sistematic pe parcursul duratei de viaţa utile.
  Instituţiile publice amortizează activele fixe corporale utilizând metoda amortizării liniare (contul 281).
  Amortizarea se înregistrează lunar, începând cu luna următoare recepţiei sau punerii în funcţiune, după caz, a activului.
  Amortizarea anuală se calculează prin aplicarea cotei de amortizare la valoarea de intrare a activelor fixe corporale.
  Cota de amortizare se determina ca raport între 100 şi durata normala de utilizare prevăzuta în Catalogul privind duratele normale de utilizare care se aproba prin hotărâre a Guvernului.
  Amortizarea activelor fixe corporale date cu chirie, în concesiune sau în folosinţa gratuita, se calculează de către instituţiile publice care le au în patrimoniu.
  Amortizarea investiţiilor efectuate la activele fixe corporale închiriate de instituţiile publice se înregistrează de instituţiile publice care au efectuat investiţiile, pe perioada contractului sau pe durata normala de utilizare rămasa, după caz.
  La încetarea contractului, valoarea investiţiilor nediminuata cu amortizarea calculată se cedează instituţiei publice care le are în patrimoniu sau agentului economic, după caz, pentru a majoră corespunzător valoarea de intrare a activelor fixe corporale.
  În procesul-verbal de predare-preluare a investiţiei se va menţiona şi valoarea amortizării investiţiei, pentru ca instituţia publică care le are în patrimoniu sau agentul economic să poată înregistra amortizarea corespunzătoare noii valori de intrare.
  Activele fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice se amortizează pe o durată normala de funcţionare cuprinsa în cadrul unei plaje de ani (durata minima şi maxima), existând posibilitatea alegerii numărului de ani de amortizare în cadrul acestor durate. Astfel stabilita, durata normala de funcţionare a activului fix rămâne neschimbata până la recuperarea integrală a valorii de intrare a acestuia.
  În cazul nerecuperarii integrale, pe calea amortizării, a valorii contabile a activelor fixe corporale scoase din funcţiune, valoarea rămasa neamortizata se include în cheltuielile instituţiilor publice, integral, la momentul scoaterii din funcţiune.
  1.2.6. Ajustări pentru depreciere
  Instituţiile publice pot înregistra ajustări pentru deprecierea activelor fixe corporale la sfârşitul exerciţiului financiar, pe seama cheltuielilor (contul 291).
  În situaţia în care ajustarea devine total sau parţial fără obiect, intrucat motivele care au dus la reflectarea acesteia au încetat sa mai existe intr-o anumita măsura, atunci acea ajustare trebuie diminuată sau anulata printr-o reluare corespunzătoare la venituri.
  În situaţia în care se constata o depreciere suplimentara faţă de cea care a fost reflectata, ajustarea trebuie majorata.
  Deprecierea unui activ fix corporal poate apare în situaţiile:
  - deteriorării fizice a activului;
  - încetării sau apropierii încetării cererii sau nevoii de servicii furnizate de activ;
  - bunul va fi inutilizabil sau trebuie cedat;
  - exista o decizie de oprire a construcţiei unui activ înainte de terminare sau punere în funcţiune;
  - performanta sa în furnizarea serviciilor este inferioara celei preconizate;
  - modificări de tehnologie sau legislaţie în domeniu.
  1.2.7. Reevaluarea
  Reevaluarea activelor fixe corporale se face la valoarea justa. Valoarea justa se determina pe baza unor evaluări efectuate, de regula, de profesionişti calificaţi, membrii ai unui organism profesional în domeniu.
  În cazul în care, ulterior recunoaşterii iniţiale ca activ, valoarea unui activ fix corporal este determinata pe baza reevaluării activului respectiv, valoarea rezultata din reevaluare va fi atribuita activului, în locul costului de achiziţie/costului de producţie sau al oricărei alte valori atribuite înainte acelui activ. În astfel de cazuri, regulile privind amortizarea se vor aplica activului având în vedere valoarea acestuia, determinata în urma reevaluării.
  Reevaluările trebuie făcute cu suficienta regularitate, astfel încât valoarea contabila sa nu difere substanţial de cea care ar fi determinata folosind valoarea justa la data bilanţului.
  Diferenţa dintre valoarea rezultata în urma reevaluării şi valoarea la cost istoric trebuie prezentată la rezerva din reevaluare (contul 105).
  Reevaluarea se efectuează pe baza normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice sau de către evaluatori autorizaţi.
  Rezultatele reevaluării se înregistrează în contabilitate potrivit pct. C.3 din prezentele norme (contul 105).
  1.2.8. Alte prevederi
  1.2.8.1. Prevederi referitoare la valorificare şi scoatere din funcţiune
  Potrivit prevederilor legale în vigoare, pot fi transmise fără plata, orice fel de bunuri aflate în stare de funcţionare, indiferent de durata de folosinţa, dacă acestea nu mai sunt necesare instituţiei publice care le are în administrare, dar care pot fi folosite în continuare de alta instituţie publică sau dacă, potrivit reglementarilor în vigoare, instituţia nu mai are dreptul sa utilizeze bunul respectiv.
  Instituţia publică care disponibilizeaza bunuri va informa în scris alte instituţii publice pe care le considera ca ar avea nevoie de bunurile disponibilizate.
  Transmiterea, fără plata, de la o instituţie publică la o alta instituţie publică, se va face pe bază de proces-verbal de predare-preluare, aprobat de ordonatorul principal de credite al instituţiei publice care a solicitat sa îi fie transmis bunul respectiv, precum şi de ordonatorul de credite care îl are în administrare.
  Instituţiile publice pot valorifica bunurile şi prin schimbarea acestora cu alte bunuri noi, similare, având cel puţin aceeaşi parametri.
  În acest caz, bunurile valorificate prin schimb pot reprezenta, după caz, plata sau parte din plata datorata pentru bunurile noi care se achiziţionează conform prevederilor legislaţiei privind achiziţiile publice.
  Scoaterea din funcţiune a activelor fixe corporale, necorporale şi în curs se face cu aprobarea ordonatorului principal sau secundar de credite, după caz.
  La instituţiile publice la care conducătorii îndeplinesc atribuţiile ordonatorilor terţiari de credite, scoaterea din funcţiune a activelor fixe corporale, necorporale şi în curs se va face cu aprobarea ordonatorului principal sau secundar de credite, după caz, în funcţie de subordonare.
  1.2.8.2. Prevederi referitoare la leasing
  Leasing-ul este operaţiunea în care o parte, denumita locator/finanţator, transmite pentru o perioadă determinata dreptul de folosinţa asupra unui bun, al cărui proprietar este, celeilalte părţi, denumita locatar/utilizator, la solicitarea acesteia, contra unei plaţi periodice, denumita rata de leasing, iar la sfârşitul perioadei de leasing locatorul/finanţatorul se obliga sa păstreze dreptul de opţiune al utilizatorului de a cumpăra bunul, de a prelungi contractul de leasing ori de a inceta raporturile contractuale.
  Operaţiunile de leasing pot avea ca obiect bunuri imobile, precum şi bunuri mobile de folosinţa îndelungata, aflate în circuitul civil, cu excepţia înregistrărilor pe banda audio şi video, a pieselor de teatru, manuscriselor, brevetelor şi a altor drepturi de autor.
  Valoarea de intrare reprezintă valoarea la care a fost achiziţionat bunul de la finanţator, respectiv costul de achiziţie.
  Valoarea reziduala reprezintă valoarea la care, la expirarea contractului de leasing, se face transferul dreptului de proprietate asupra bunului către utilizator.
  Dobânda de leasing reprezintă rata medie a dobânzii bancare pe piaţa românească.
  Rata de leasing reprezintă:
  - în cazul leasing-ului financiar, cota-parte din valoarea de intrare a bunului şi a dobânzii de leasing;
  - în cazul leasing-ului operaţional, cota de amortizare calculată în conformitate cu actele normative în vigoare şi un beneficiu stabilit de părţile contractante.
  Instituţiile publice care achiziţionează active fixe în leasing financiar au obligaţia înregistrării acestora în contabilitate, deoarece prin contractul de leasing financiar riscurile şi beneficiile aferente dreptului de proprietate trec asupra utilizatorului dreptului de proprietate din momentul încheierii contractului (contul 167).
  Bunurile achiziţionate în leasing financiar se supun amortizării, în condiţiile legii.
  1.2.8.3. Prevederi referitoare la activele fixe primite prin donaţii şi sponsorizări
  Activele fixe corporale şi necorporale primite ca donaţii, sponsorizări sau cu titlu gratuit se înregistrează în contabilitate la valoarea justa. Valoarea justa se determina pe baza raportului întocmit de specialişti şi cu aprobarea ordonatorului de credite, sau pe baza unor evaluări efectuate, de regula, de evaluatori autorizaţi.
  1.3. Active financiare
  1.3.1. Definiţie
  Un activ financiar este orice activ care reprezintă: depozite, un instrument de capitaluri proprii al unei alte entităţi, un drept contractual.
  1.3.2. Conţinut
  Activele financiare cuprind:
  - titluri de participare;
  - alte titluri imobilizate;
  - creanţe imobilizate.
  1.3.2.1. Titluri de participare
  Titlurile de participare reprezintă drepturile sub forma de acţiuni deţinute de stat sau unităţile administrativ-teritoriale potrivit legii, în capitalul unor societăţi comerciale sau organisme internaţionale, a căror deţinere pe o perioadă îndelungata aduce venituri sub forma de dividende (contul 260).
  1.3.2.2. Alte titluri imobilizate
  Alte titluri imobilizate sunt reprezentate de obligaţiunile deţinute de stat, a căror deţinere pe o perioadă îndelungata aduce venituri sub forma de dobânzi (contul 265).
  1.3.2.3. Creanţe imobilizate
  Creanţele imobilizate reprezintă drepturile instituţiilor publice pentru împrumuturi acordate pe termen lung şi alte creanţe pe termen lung, potrivit legii.
  Contabilitatea creanţelor imobilizate se tine pe următoarele categorii: împrumuturi acordate pe termen lung şi alte creanţe imobilizate.
  În conturile de împrumuturi pe termen lung se înregistrează sumele acordate terţilor în baza unor contracte de împrumut pentru care se percep dobânzi, potrivit legii (cont 267).
  În categoria altor creanţe imobilizate intra: garanţiile, depozitele, depuse de instituţia publică la terti (cont 267).
  1.3.3. Momentul înregistrării
  Activele financiare de natura titlurilor de participare şi a altor titluri imobilizate se înregistrează la momentul dobândirii acestora, în condiţiile prevăzute de lege.
  Imprumuturile acordate pe termen lung se înregistrează în momentul constatării dreptului de creanţa respectiv.
  1.3.4. Evaluarea
  1.3.4.1. Evaluarea iniţiala
  Activele financiare se evaluează la costul de achiziţie sau valoarea determinata prin contractul de dobândire a acestora.
  1.3.4.2. Evaluarea la data bilanţului
  Activele financiare trebuie prezentate în bilanţ la valoarea de intrare mai puţin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare.
  1.3.5. Ajustări pentru pierderea de valoare
  Instituţiile publice pot înregistra ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare la sfârşitul exerciţiului financiar, pe seama cheltuielilor (contul 296).
  În situaţia în care ajustarea devine total sau parţial fără obiect, intrucat motivele care au dus la reflectarea acesteia au incetat sa mai existe intr-o anumita măsura, atunci acea ajustare trebuie diminuată sau anulata printr-o reluare corespunzătoare la venituri.
  În situaţia în care se constata o depreciere suplimentara faţă de cea care a fost reflectata, ajustarea trebuie majorata.
  2. Active curente (circulante)
  Recunoaşterea activelor curente (circulante)
  Un activ se clasifica ca activ circulant (curent) atunci când:
  - este achiziţionat sau produs pentru consum propriu sau în scopul comercializării şi se aşteaptă să fie realizat în termen de 12 luni de la data bilanţului;
  - este reprezentat de creanţe aferente ciclului de exploatare;
  - este reprezentat de trezorerie sau echivalente de trezorerie a căror utilizare nu este restricţionată.
  Ciclul de exploatare reprezintă perioada de timp dintre achiziţionarea materiilor prime care intra într-un proces de transformare şi finalizarea acestora în trezorerie sau sub forma unui echivalent de trezorerie.
  Echivalentele de trezorerie reprezintă investiţiile pe termen scurt, extrem de lichide, care sunt uşor convertibile în numerar şi sunt supuse unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii.
  Activele circulante (curente) cuprind:
  - stocuri, inclusiv valoarea serviciilor prestate pentru care nu a fost întocmita factura;
  - creanţe;
  - investiţii pe termen scurt;
  - casa şi conturi la bănci.
  2.1. Stocuri
  2.1.1. Definiţie
  Stocurile sunt active circulante:
  a) deţinute pentru a fi vândute pe parcursul desfăşurării normale a activităţii;
  b) în curs de producţie în vederea vânzării în procesul desfăşurării normale a activităţii: sau
  c) sub forma de materii prime, materiale şi alte consumabile ce urmează să fie folosite în desfăşurarea activităţii curente a instituţiei, în procesul de producţie sau pentru prestarea de servicii.
  2.1.2. Conţinut
  În cadrul stocurilor se cuprind: materiile prime, materialele consumabile, materialele de natura obiectelor de inventar, produsele, animalele şi păsările, mărfurile, ambalajele, producţia în curs de execuţie şi bunurile aflate în custodie, pentru prelucrare sau în consignaţie la terţi.
  Sunt incluse de asemenea, stocurile de materii prime strategice şi de alte stocuri cu o importanţa deosebită pentru economia naţionala.
  2.1.2.1. Materii prime
  Materiile prime participa direct la fabricarea produselor şi se regăsesc în produsul finit integral sau parţial, fie în starea lor iniţiala, fie transformata (contul 301).
  2.1.2.2. Materiale consumabile
  Materialele consumabile (materiale auxiliare, combustibili, materiale pentru ambalat, piese de schimb, seminţe şi materiale de plantat, furaje, medicamente şi materiale sanitare şi alte materiale consumabile) care participa sau ajuta la procesul de fabricaţie fără a se regăsi, de regula, în produsul finit sau asigura desfăşurarea activităţii curente a instituţiei (contul 302).
  2.1.2.3. Materiale de natura obiectelor de inventar
  Materialele de natura obiectelor de inventar reprezintă bunuri cu o valoare mai mica decât limita prevăzuta de lege pentru a fi considerate active fixe corporale, indiferent de durata lor de folosinţa, sau cu o durată mai mica de un an, indiferent de valoarea lor, precum şi bunurile asimilate acestora (echipamentul de protecţie, echipamentul de lucru, îmbrăcămintea speciala, mecanismele, scule, dispozitive, verificatoare, aparatele de măsura şi control, etc.) (contul 303).
  Documentele aflate în fondurile bibliotecilor, care au statut de bunuri culturale comune sau care au fost clasate în categoria bunurilor culturale care fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil, nu sunt active fixe şi sunt evidenţiate, gestionate şi inventariate în condiţiile legii. Aceste bunuri fac parte din categoria materialelor de natura obiectelor de inventar, aflate în folosinţa (contul 303). Eliminarea documentelor din colecţii se aplică numai bunurilor culturale comune, uzate fizic sau moral, după o perioadă de minimum 6 luni de la achiziţie.
  Pentru organizarea contabilităţii analitice a cărţilor care au fost trecute în categoria materialelor de natura obiectelor de inventar, se poate utiliza metoda global-valorica, cu aprobarea ordonatorului de credite.
  Evidenta materialelor de natura obiectelor de inventar se tine pe două categorii: materiale de natura obiectelor de inventar în magazie (contul 3031) şi materiale de natura obiectelor de inventar în folosinţa (contul 3032).
  Inregistrarea pe cheltuieli a consumului acestora se realizează la momentul scoaterii din folosinţa.
  2.1.2.4. Materiale rezerva de stat şi de mobilizare
  Rezerva de stat - Cuprinde bunuri din proprietatea publică a statului care se constituie în scopul de a interveni operativ pentru protecţia populaţiei, a economiei şi pentru apărarea tarii, în situaţii excepţionale determinate de calamităţi naturale, epidemii, epizootii, accidente industriale sau nucleare, fenomene sociale sau economice, conjuncturi externe sau în caz de război (cont 3041).
  Rezerva de mobilizare - Cuprinde bunuri din proprietatea publică a statului şi anume:
  - în industrie: materii prime, materiale, semifabricate, subansambluri şi elemente de completare, utilaje strict specializate, scule, dispozitive, verificatoare;
  - în comunicaţii şi transporturi: materiale destinate restabilirii şi menţinerii în stare de funcţionare a capacităţilor de transport şi telecomunicaţii necesare asigurării nevoilor forţelor sistemului naţional de apărare;
  - în sănătate: materiale sanitar-farmaceutice consumabile, materii prime şi materiale necesare fabricării produselor farmaceutice, aparatura, instrumentar medical;
  - în comerţ: produse alimentare şi industriale necesare asigurării cererilor unităţilor militare, solicitate pe plan local, la mobilizare (cont 3042).
  2.1.2.5. Ambalaje rezerva de stat şi de mobilizare
  Ambalajele rezerva de stat şi de mobilizare - cuprind ambalajele aferente bunurilor ce se constituie în rezerva de stat şi de mobilizare, menţionate la pct. 2.1.2.4.(contul 305).
  2.1.2.6. Alte stocuri
  În categoria altor stocuri intra: muniţiile şi furniturile pentru apărare naţionala, ordine publică şi siguranţă naţionala, precum şi alte stocuri specifice altor instituţii publice (contul 309).
  2.1.2.7. Produse: semifabricate, produse finite, rebuturi, materiale recuperabile şi deşeuri
  2.1.2.7.1. Semifabricate
  Semifabricatele reprezintă produsele care nu au parcurs în întregime fazele procesului tehnologic şi care au nevoie de prelucrări ulterioare în cadrul unităţii sau se livrează terţilor (contul 341).
  2.1.2.7.2. Produse finite
  Produsele finite sunt produsele are au parcurs în intregime fazele procesului tehnologic şi nu mai au nevoie de prelucrări ulterioare în cadrul unităţii, putând fi depozitate în vederea livrării sau expediate direct clienţilor (contul 345).
  2.1.2.7.3. Rebuturi, materiale recuperabile şi deşeuri (contul 346)
  Rebut definitiv se considera produsul care nu corespunde prevederilor din standarde, norme tehnice, caiete de sarcini sau contracte şi nu poate fi utilizat decât, eventual, ca materie prima sau ca material pentru producerea altor bunuri.
  Prin rebut parţial se înţelege produsul care nu corespunde prevederilor din standarde, norme tehnice, caiete de sarcini sau contracte şi care, supus unor operaţii de remediere, eficiente sub aspect economic, devine un produs corespunzător sau poate fi valorificat ca produs declasat.
  Produs declasat se considera produsul care nu corespunde prevederilor din standarde, norme tehnice, caiete de sarcini sau contracte, dar poate fi valorificat, potrivit normelor legale, la preţ redus.
  2.1.2.8. Producţia în curs de execuţie
  Producţia în curs de execuţie reprezintă producţia care nu a trecut prin toate fazele prevăzute în procesul tehnologic, precum şi produsele nesupuse probelor şi recepţiei tehnice sau necompletate în întregime (contul 331).
  În cadrul producţiei în curs de execuţie se cuprind, de asemenea, lucrările şi serviciile, precum şi studiile în curs de execuţie (contul 332).
  2.1.2.9. Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale
  Bunurile confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, precum şi bunurile de acest fel aflate în custodie sau în consignaţie la terţi sunt evidenţiate de către direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sau alte instituţii ale statului potrivit prevederilor legale în vigoare (contul 347).
  Bunurile confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale se evidenţiază în contabilitatea acestora (contul 349).
  2.1.2.10. Stocuri aflate la terţi
  Stocurile aflate la terţi sunt bunuri aflate în custodie, pentru prelucrare sau consignaţie la terţi, care se înregistrează distinct în contabilitate pe categorii de stocuri (conturile 351, 354, 356, 357, 358, 359).
  2.1.2.11. Animale şi pasări
  În această categorie se includ animalele născute vii şi cele tinere de orice fel (taurine, porcine, ovine-caprine, cabaline, etc.) crescute pentru producţie (lână, lapte, blana, etc), reproducţie, munca, reprezentaţie (spectacole), expunere (în parcuri şi grădini zoologice), precum şi animalele şi pasările la ingrasat pentru a fi valorificate (contul 361).
  2.1.2.12. Mărfuri
  Mărfurile reprezintă bunurile pe care entitatea le cumpăra în vederea revanzarii sau produsele realizate în instituţii predate spre vânzare magazinelor proprii (contul 371).
  2.1.2.13. Ambalaje
  Ambalajele includ materialele refolosibile, achiziţionate sau realizate în instituţie, folosite pentru ambalarea produselor destinate vânzării şi care în mod temporar pot fi păstrate de terţi, cu obligaţia restituirii în condiţiile prevăzute în contracte (contul 381).
  2.1.3. Momentul înregistrării
  Bunurile de natura stocurilor sunt considerate ca fiind achiziţionate de către instituţii din momentul în care acestea devin proprietare ale bunurilor sau atunci când furnizarea acestor bunuri este terminata.
  Costurile bunurilor de natura stocurilor se recunosc în momentul consumului acestora. Excepţie fac materialele de natura obiectelor de inventar, al căror cost se recunoaşte în momentul scoaterii din folosinţa.
  Deţinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, precum şi efectuarea de operaţiuni economice, fără să fie înregistrate în contabilitate, sunt interzise.
  În aplicarea acestor prevederi este necesar să se asigure:
  a) receptionarea tuturor bunurilor materiale intrate în instituţie şi înregistrarea acestora la locurile de depozitare. Bunurile materiale primite pentru prelucrare, în custodie sau în consignaţie se recepţionează şi înregistrează distinct ca intrări în gestiune. Valoarea acestor bunuri se înregistrează în conturi în afara bilanţului;
  b) în situaţia unor decalaje între aprovizionarea şi recepţia bunurilor care se dovedesc a fi în mod cert în proprietatea unităţii, se procedează astfel:
  - bunurile sosite fără factura se înregistrează ca intrări în gestiune atât la locul de depozitare cat şi în contabilitate, pe baza recepţiei şi a documentelor însoţitoare;
  - bunurile sosite şi nereceptionate se înregistrează distinct ca intrări în gestiune la locul de depozitare pe baza documentelor însoţitoare. Nu se înregistrează în contabilitate datorita lipsei recepţiei acestora.
  c) în cazul unor decalaje între vânzarea şi livrarea bunurilor, acestea se înregistrează ca ieşiri din instituţie, nemaifiind considerate proprietatea acesteia, astfel:
  - bunurile facturate şi nelivrate se înregistrează distinct în gestiune, iar în contabilitate în conturi în afara bilanţului;
  - bunurile livrate, dar nefacturate, se înregistrează ca ieşiri din gestiune atât la locurile de depozitare cat şi în contabilitate, pe baza documentelor care confirma ieşirea din gestiune potrivit legii;
  d) bunurile aprovizionate sau vândute cu clauze privind dreptul de proprietate se înregistrează la intrări şi, respectiv la ieşiri, atât în gestiune, cat şi în contabilitate, potrivit contractelor incheiate.
  2.1.4. Evaluarea
  2.1.4.1. Evaluarea iniţiala
  Stocurile se înregistrează în contabilitate la costul de achiziţie, costul de producţie sau valoarea justa, după caz.
  Costul stocurilor trebuie să cuprindă toate costurile aferente achiziţiei şi prelucrării, precum şi alte costuri suportate pentru a aduce stocurile în forma şi în locul în care se găsesc.
  Costul de producţie sau de prelucrare al stocurilor, precum şi costul de producţie al activelor fixe cuprind cheltuielile directe aferente producţiei, şi anume: materiale directe, energie consumata în scopuri tehnologice, manopera directa şi alte cheltuieli directe de producţie, precum şi cota cheltuielilor indirecte de producţie alocata în mod raţional ca fiind legata de fabricaţia acestora.
  Costul stocurilor unui prestator de servicii cuprinde manopera şi alte cheltuieli legate de personalul direct angajat în furnizarea serviciilor, inclusiv personalul însărcinat cu supravegherea, precum şi regiile corespunzătoare. În funcţie de specificul activităţii, pentru determinarea costului pot fi folosite, de asemenea, metoda costului standard, în activitatea de producţie sau metoda preţului cu amănuntul, în comerţul cu amănuntul.
  Costul standard ia în considerare nivelurile normale ale materialelor şi consumabilelor, manoperei, eficientei şi capacităţii de producţie. Aceste niveluri trebuie revizuite periodic şi ajustate, dacă este necesar, în funcţie de condiţiile existente la un moment dat.
  Diferentele de preţ faţă de costul de achiziţie sau de producţie trebuie evidenţiate distinct în contabilitate, fiind recunoscute în costul activului.
  Repartizarea diferentelor de preţ asupra valorii bunurilor ieşite şi asupra stocurilor se efectuează cu ajutorul unui coeficient care se calculează astfel:
                Soldul iniţial al + Diferentele de preţ aferente
               diferentelor de preţ intrărilor în cursul perioadei la
                                          preţ de înregistrare, cumulat de
                                          la inceputul exerciţiului financiar
                                          până la finele perioadei de
                                          referinţa
  Coeficient = ----------------------------------------------------------- x 100
  de Soldul iniţial al + Valoarea intrărilor în cursul
  repartizare stocurilor la preţ de perioadei la preţ de înregistrare,
                înregistrare cumulat de la inceputul exerci-
                                          ţiului financiar până la finele
                                          perioadei de referinţa

  * La calcularea procentului mediu de adaos comercial, soldul iniţial al contului de mărfuri şi valoarea intrărilor de mărfuri nu vor include TVA neexigibila.
  Acest coeficient se inmulteste cu valoarea bunurilor ieşite din gestiune la preţ de înregistrare, iar suma rezultata se înregistrează în conturile corespunzătoare în care au fost înregistrate bunurile ieşite.
  Coeficienţii de repartizare a diferentelor de preţ pot fi calculaţi la nivelul conturilor sintetice de gradul I şi II, prevăzute în planul general de conturi, pe grupe sau categorii de stocuri.
  La sfârşitul perioadei, soldurile conturilor de diferente se cumulează cu soldurile conturilor de stocuri, la preţ de înregistrare, astfel încât aceste conturi sa reflecte valoarea stocurilor la costul de achiziţie sau costul de producţie, după caz.
  Diferentele de preţ se înregistrează proporţional atât asupra valorii bunurilor ieşite, cat şi asupra bunurilor rămase în stoc.
  Metoda preţului cu amănuntul este folosita în unităţile de desfacere cu amănuntul pentru a determina costul stocurilor cu articole numeroase şi cu mişcare rapida, care au marje similare şi pentru care nu este indicat să se folosească alta metoda.
  În aceasta situaţie, costul bunurilor vândute se calculează prin deducerea valorii marjei brute din preţul de vânzare al stocurilor. Orice modificare a preţului de vânzare presupune recalcularea marjei brute.
  2.1.4.2. Evaluarea la ieşirea din gestiune
  La ieşirea din gestiune, stocurile se evaluează şi se înregistrează în contabilitate prin aplicarea uneia din metodele:
  a) metoda primul intrat-primul ieşit (FIFO);
  b) metoda costului mediu ponderat (CMP);
  c) metoda ultimul intrat-primul-iesit (LIFO);
  a) Metoda "primul intrat - primul ieşit" (FIFO) - potrivit acestei metode, bunurile ieşite din gestiune se evaluează la costul de achiziţie sau de producţie al primei intrări (lot). Pe măsura epuizării lotului, bunurile ieşite din gestiune se evaluează la costul de achiziţie sau de producţie al lotului următor, în ordine cronologica.
  b) Metoda costului mediu ponderat (CMP) - presupune calcularea costului fiecărui element pe baza mediei ponderate a costurilor elementelor similare aflate în stoc la începutul perioadei şi a costului elementelor similare produse sau cumpărate în timpul perioadei. Media poate fi calculată periodic sau după fiecare recepţie.
  c) Metoda "ultimul intrat-primul ieşit" (LIFO) - potrivit acestei metode, bunurile ieşite din gestiune se evaluează la costul de achiziţie sau de producţie al ultimei intrări (lot). Pe măsura epuizării lotului, bunurile ieşite din gestiune se evaluează la costul de achiziţie sau de producţie al lotului anterior, în ordine cronologica.
  Metoda aleasa trebuie aplicata cu consecventa pentru elemente similare de natura stocurilor, de la un exerciţiu la altul. Dacă, în situaţii excepţionale, ordonatorii de credite decid sa schimbe metoda pentru un anumit element de stocuri, în notele explicative trebuie să se prezinte următoarele informaţii:
  - motivul schimbării metodei; şi
  - efectele sale asupra rezultatului.
  O instituţie trebuie să utilizeze aceleaşi metode de determinare a costului pentru toate stocurile care au natura şi utilizare similare. Pentru stocurile cu natura sau utilizare diferita, folosirea unor metode diferite de calcul a costului poate fi justificata.
  2.1.4.3. Evaluarea la data bilanţului
  Activele de natura stocurilor nu trebuie reflectate în bilanţ la o valoare mai mare decât valoarea care se poate obţine prin utilizarea sau vânzarea lor. În acest scop, valoarea stocurilor se diminuează până la valoarea realizabila neta, prin reflectarea unei ajustări pentru depreciere.
  Prin valoare realizabila neta se înţelege preţul de vânzare estimat ce ar putea fi obţinut pe parcursul desfăşurării normale a activităţii, minus costurile estimate pentru finalizarea bunului, atunci când este cazul, şi costurile estimate necesare vânzării.
  2.1.5. Ajustări pentru depreciere
  Instituţiile publice pot înregistra ajustări pentru deprecierea stocurilor la sfârşitul exerciţiului financiar, pe seama cheltuielilor (conturile 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398).
  În situaţia în care ajustarea devine total sau parţial fără obiect, întrucât motivele care au dus la reflectarea acesteia au incetat sa mai existe intr-o oarecare măsura, atunci acea ajustare trebuie diminuată sau anulata printr-o reluare corespunzătoare la venituri.
  În situaţia în care se constata o depreciere suplimentara faţă de cea care a fost reflectata, ajustarea trebuie majorata.
  2.1.6. Alte prevederi referitoare la stocuri
  2.1.6.1. Inventarierea producţiei neterminate
  Producţia în curs de execuţie se determina prin inventarierea producţiei neterminate la sfârşitul perioadei, prin metode tehnice de constatare a gradului de finalizare sau a stadiului de efectuare a operaţiilor tehnologice şi evaluarea acesteia la costul de producţie.
  2.1.6.2. Metode de evidenta a stocurilor
  Contabilitatea stocurilor se tine cantitativ şi valoric sau numai valoric prin folosirea inventarului permanent sau a inventarului intermitent.
  În condiţiile folosirii inventarului permanent, în contabilitate se înregistrează toate operaţiunile de intrare şi ieşire, ceea ce permite stabilirea şi cunoaşterea în orice moment a stocurilor, atât cantitativ cat şi valoric.
  Inventarul intermitent consta în stabilirea ieşirilor şi înregistrarea lor în contabilitate pe baza inventarierii stocurilor la sfârşitul perioadei. În acest caz, ieşirile se determina ca diferenţa între valoarea stocului iniţial plus valoarea intrărilor şi valoarea stocului final, determinat pe baza inventarierii.
  Contabilitatea analitica a bunurilor se tine pe baza uneia din următoarele metode: operativ-contabila, cantitativ-valorica, global-valorica.
  Metoda operativ-contabila se poate aplica pentru contabilitatea analitica a materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, semifabricatelor, produselor finite, produselor reziduale, mărfurilor şi ambalajelor.
  Aceasta metoda consta în tinerea, în cadrul fiecărei gestiuni, a evidentei cantitative a bunurilor, pe feluri, cu ajutorul fiselor de magazie iar în contabilitate, în tinerea evidentei valorice pe conturi de materiale, desfăşurate valoric pe gestiuni, iar în cadrul gestiunilor, pe grupe sau subgrupe de materiale, după caz.
  Controlul exactităţii înregistrărilor din evidenta gestiunilor şi din contabilitate se asigura prin evaluarea stocurilor cantitative, transcrise din fisele de magazie în registrul stocurilor.
  Metoda cantitativ-valorica se poate folosi pentru contabilitatea analitica a materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, semifabricatelor, produselor finite, produselor reziduale, mărfurilor, animalelor şi ambalajelor.
  Aceasta metoda consta în tinerea evidentei cantitative pe feluri de stocuri în cadrul fiecărei gestiuni, iar în contabilitate tinerea evidentei cantitativ-valorice.
  Verificarea exactităţii înregistrărilor din evidenta de la locurile de depozitare şi din contabilitate se efectuează prin punctajul periodic dintre cantităţile operate în fisele de magazie şi cele din fisele de cont analitic din contabilitate.
  Metoda global-valorica se poate utiliza pentru contabilitatea analitica a mărfurilor şi ambalajelor din unităţile de desfacere cu amănuntul, rechizitelor de birou, imprimatelor, materialelor folosite la ambalare, materialelor de natura obiectelor de inventar, precum şi altor categorii de bunuri.
  Potrivit acestei metode, contabilitatea analitica a mărfurilor şi ambalajelor se tine global-valoric, atât la gestiune, cat şi în contabilitate, iar controlul concordantei înregistrărilor din evidenta gestiunii şi din contabilitate se efectuează numai valoric la perioade stabilite de unitate.
  2.1.6.3. Scăderea din gestiune a stocurilor
  Potrivit prevederilor reglementarilor legale în vigoare, scăderea din contabilitate a unor pagube care nu se datorează culpei unei persoane se face în baza aprobării ordonatorului de credite respectiv, cu avizul ordonatorului de credite ierarhic superior.
  Pentru instituţiile publice, limitele maxime de perisabilitate admise, se aproba de ordonatorul principal de credite. În acest scop, ministerele vor stabili limite proprii, care vor fi supuse spre avizare Ministerului Finanţelor Publice.
  Declasarea şi casarea unor bunuri materiale, se aproba de către ordonatorul superior de credite, respectiv principal sau secundar, după caz.
  2.2. Investiţii pe termen scurt
  2.2.1. Conţinut
  Investiţiile pe termen scurt la instituţiile publice se prezintă sub forma obligaţiunilor emise şi răscumpărate. În scopul asigurării surselor de finanţare, unităţile administrativ-teritoriale pot emite în condiţiile legii, obligaţiuni cu dobânda sau cu discount pe care le răscumpăra la termen (conturile 505 şi 509).
  2.2.2. Evaluarea
  2.2.2.1. Evaluarea iniţiala
  La intrarea în patrimoniu, investiţiile pe termen scurt se evaluează la costul de achiziţie, sau la valoarea stabilita potrivit contractelor.
  2.2.2.2. Evaluarea la bilanţ
  La bilanţ, investiţiile pe termen scurt trebuie prezentate la valoarea de intrare mai puţin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare.
  2.2.3. Ajustări pentru pierderea de valoare
  Pentru deprecierea investiţiilor pe termen scurt, la sfârşitul exerciţiului financiar, cu ocazia inventarierii, instituţiile publice pot reflecta ajustări pentru pierderea de valoare.
  La sfârşitul fiecărui exerciţiu financiar, ajustările pentru pierderea de valoare a investiţiilor pe termen scurt se diminuează sau anulează, după caz, prin reluarea la venituri (contul 595).
  În situaţia în care se constata o depreciere suplimentara faţă de cea care a fost reflectata, ajustarea trebuie majorata.
  La ieşirea din instituţie a investiţiilor pe termen scurt, eventualele ajustări pentru pierderea de valoare se anulează.
  2.3. Casa, conturi la trezoreria statului şi bănci
  2.3.1. Prevederi generale
  Contabilitatea trezoreriei asigura evidenta existentei şi mişcării titlurilor de plasament, a altor valori de trezorerie, a disponibilităţilor existente în conturi la trezoreria statului, Banca Naţionala a României, băncile comerciale şi în casierie.
  În scopul întăririi rolului finanţelor publice şi al asigurării unei discipline bugetare ferme, instituţiile publice indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile de pe lângă unele instituţii publice, finanţate integral din venituri proprii, efectuează operaţiunile de încasări şi plaţi prin unităţile teritoriale ale trezoreriei statului în raza cărora îsi au sediul şi unde au deschise conturile de venituri, cheltuieli şi disponibilităţi, în condiţii de siguranţă. Este interzis instituţiilor publice de a efectua operaţiunile de mai sus prin băncile comerciale, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege.
  În vederea efectuării cheltuielilor prevăzute în buget, instituţiile publice au obligaţia de a prezenta trezoreriei statului la care au conturile deschise, bugetul de venituri şi cheltuieli/bugetul de cheltuieli, aprobat în condiţiile legii.
  Creditele bugetare aprobate prin bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale, pot fi folosite de instituţiile publice finanţate de la buget, la cererea ordonatorilor de credite numai după deschiderea şi repartizarea creditelor bugetare.
  Creditele bugetare aprobate în bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii pot fi folosite în limita disponibilităţilor existente în cont.
  Contabilitatea instituţiilor publice asigura înregistrarea plaţilor de casa şi a cheltuielilor efective, pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare, potrivit bugetului aprobat.
  2.3.2. Conţinut
  Grupa Casa, conturi la trezoreria statului şi bănci, include: conturi la trezoreria statului şi bănci, disponibil al bugetelor, casa şi alte valori, acreditive, disponibil din fonduri cu destinaţie speciala, disponibil al instituţiei publice finanţate din venituri proprii, disponibil din veniturile fondurilor speciale, viramente interne.
  2.3.2.1. Disponibilităţi ale instituţiilor publice la trezoreria statului şi bănci
  Aceasta grupa cuprinde: disponibilul din împrumuturi din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului (contul 510), valorile de încasat sub forma cecurilor (contul 511), disponibilul în lei şi valuta al instituţiilor publice păstrat la băncile comerciale (contul 512), disponibilităţile în lei şi valuta provenind din împrumuturi interne şi externe contractate de stat (contul 513) şi garantate de stat (contul 514), disponibilul din fonduri externe nerambursabile (contul 515), disponibilul din împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale (contul 516) şi garantate de acestea (contul 517), dobânzile de plătit (contul 5181), dobânzile de încasat (contul 5182), împrumuturi pe termen scurt primite (contul 519).
  Dobânzile de încasat aferente disponibilităţilor aflate în conturi la bănci se înregistrează în contabilitate distinct, faţă de cele de plătit, aferente împrumuturilor primite pe termen scurt.
  Dobânzile de plătit şi cele de incasat, în cursul exerciţiului financiar, se înregistrează la cheltuieli financiare sau venituri financiare, după caz.
  Sumele virate sau depuse la bănci ori prin mandat postal, pe bază de documente prezentate instituţiei şi neaparute încă în extrasele de cont, se înregistrează într-un cont distinct (contul 5125).
  Depozitele bancare constituite în condiţiile legii, se evidenţiază distinct în cadrul conturilor sintetice de disponibilităţi.
  Contabilitatea disponibilităţilor aflate în conturi la bănci comerciale şi a mişcării acestora, ca urmare a încasărilor şi plaţilor efectuate în valută, se tine distinct în lei şi în valută.
  Operaţiunile privind încasările şi plăţile în valută se înregistrează în contabilitate la cursul zilei, comunicat de Banca Naţionala a României.
  Operaţiunile de vanzare-cumparare de valuta se înregistrează în contabilitate la cursul utilizat de banca comerciala la care se efectuează schimbul valutar, fără ca acestea sa genereze diferente de curs valutar.
  La finele perioadei, diferentele de curs valutar rezultate din evaluarea disponibilităţilor în valută şi a altor valori de trezorerie cum sunt: acreditive, depozite pe termen scurt în valută, la cursul de schimb comunicat de Banca Naţionala a României, valabil pentru această dată, se înregistrează în conturile de venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar, după caz.
  Conturile curente la bănci comerciale se dezvolta în analitic pe fiecare banca.
  2.3.2.2. Disponibil al bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetelor locale
  Conturile de disponibil ale bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetelor locale nu au un corespondent ca atare în contabilitatea trezoreriei statului şi au drept scop evidenţierea veniturilor încasate şi a cheltuielilor efectuate din aceste bugete astfel:
  - disponibilul bugetului de stat la trezoreria statului (contul 520), corespunzător conturilor de trezorerie: 20 "Venituri ale bugetului de stat" şi 23 "Cheltuielile bugetului de stat";
  - disponibilul bugetului local la trezoreria statului (contul 521), corespunzător conturilor de trezorerie: 21 "Veniturile bugetelor locale" şi 24 "Cheltuielile bugetelor locale";
  - disponibilul bugetului asigurărilor sociale de stat (contul 525), corespunzător conturilor de trezorerie: 22 "Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat" şi 25 "Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat";
  Aceasta grupa mai include: disponibilul din fondul de rulment al bugetului local (contul 522), disponibilul din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (contul 523), disponibilul din venituri încasate pentru bugetul capitalei (contul 524), disponibilul bugetului asigurărilor sociale de stat pentru constituirea fondului de rezerva (contul 526), disponibilul din fondul de rezerva al asigurărilor sociale de sănătate (contul 527), disponibilul din sume încasate în cursul procedurii de executare silita (contul 528), disponibilul din sume colectate pentru bugete (contul 529).
  Compartimentele de creante bugetare din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judetene şi a municipiului Bucureşti, precum şi Directia generală de administrare a marilor contribuabili vor avea în vedere urmatoarele:
  - existenta neconcordantei dintre soldul contului 520 "Disponibil al bugetului de stat" şi contul 20 "Veniturile bugetului de stat" din contabilitatea trezoreriei statului urmare:
  - neinregistrarii în contabilitatea bugetului de stat a operaţiunilor privind drepturile constatate şi veniturile încasate privind capitolul 17.01 "Taxe vamale şi alte taxe pe tranzactiile internationale" şi alte capitole de venituri a caror evidenta şi raportare se realizează de către Autoritatea Naţionala a Vamilor din cadrul Ministerului Finanţelor Publice;
  - neinregistrarii în contabilitatea bugetului de stat de la nivelul direcţiilor generale ale finanţelor publice judetene şi a municipiului Bucureşti, a sumelor încasate din impozitul pe venit - transmise electronic - Directiei generale de administrare a marilor contribuabili pentru marii contribuabili transferati la 30.06.2005;
  - înregistrării în contabilitatea bugetului de stat de la Directia generală de administrare a marilor contribuabili a sumelor încasate din impozitul pe venit - transmise electronic de directiile generale ale finanţelor publice judetene şi a municipiului Bucureşti pentru marii contribuabili transferati la 30.06.2005.
  - posibilitatea ca soldul contului 520 "Disponibil al bugetului de stat" să prezinte sold creditor urmare operaţiunilor de diminuare a veniturilor încasate, potrivit legii (cote defalcate din impozitul pe venit, sume defalcate din TVA);
  - conturile 7312 "Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit" şi 7352 "Sume defalcate din TVA" se debiteaza pentru sumele şi cotele defalcate din impozitul pe venit, respectiv sume defalcate din TVA prin creditul contului 520 "Disponibil al bugetului de stat", fapt ce determina ca aceste conturi să prezinte sold debitor, prin excepţie de la regula generală de functionare a conturilor de venituri".
  Operaţiunea de inchidere a conturilor respective se va efectua cu sume negative, (în rosu) astfel:
            % = 121.09 "Rezultat patrimonial -
                                                     buget de stat"
   7312 "Cote şi sume defalcate din
        impozitul pe venit"
   7352 "Sume defalcate din TVA"

  --------------
  Ultimul paragraf de la litera A, pct. 2 Active curente (circulante), pct. 2.3.2.2. Disponibil al bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat şi bugetelor locale a fost introdus de pct. 1 al Capitolului I din anexa la ORDINUL nr. 556 din 7 aprilie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 22 mai 2006.
  2.3.2.3. Casa şi alte valori
  Contabilitatea disponibilităţilor aflate în casieria instituţiilor publice, precum şi a mişcării acestora ca urmare a operaţiunilor de încasări şi plaţi efectuate în numerar, se tine distinct în lei şi în valută (contul 531).
  Inregistrarea în contabilitate a operaţiilor în lei sau în valută se efectuează cu respectarea reglementarilor emise de Banca Naţionala a României şi Ministerul Finanţelor Publice, precum şi a altor reglementari în domeniu.
  Operaţiunile privind încasările şi plăţile în valută se înregistrează în contabilitate la cursul zilei, comunicat de Banca Naţionala a României.
  La finele perioadei, disponibilităţile în valută şi alte valori de trezorerie (acreditive, depozite pe termen scurt în valută) se evaluează la cursul de schimb în vigoare la acea data, iar diferentele de curs rezultate se înregistrează în contabilitate ca venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar, după caz.
  Instituţiile publice pot ridica din contul de finanţare sau din conturile de disponibil, după caz, deschise la trezoreria statului, sume pentru efectuarea de plaţi în numerar, reprezentând drepturi de personal, precum şi pentru alte cheltuieli care nu se justifica a fi efectuate prin virament.
  Instituţiile publice au obligaţia sa îsi organizeze activitatea de casierie, astfel încât încasările şi plăţile în numerar să fie efectuate în condiţii de siguranţă, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare şi în limita plafonului de casa stabilit de către trezoreria statului pentru fiecare instituţie publică.
  Incasările efectuate de către instituţiile publice prin casieria proprie se depun în conturile bugetare respective deschise la trezoreria statului şi reprezintă venituri ale bugetului de stat, ale bugetelor locale, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale.
  Veniturile încasate în numerar care sunt lăsate potrivit legii la dispoziţia instituţiilor ca venituri proprii, se depun în conturile de disponibilităţi ale acestora.
  Instituţiile publice conduc contabilitatea "altor valori" care includ: timbrele fiscale şi poştale, biletele de tratament şi odihnă, tichetele şi biletele de călătorie, bonurile valorice pentru carburanţi auto, biletele cu valoare nominala, tichetele de masa, alte valori, etc. (contul 532).
  2.3.2.4. Acreditive
  În vederea achitării unor obligaţii faţă de furnizori, se poate solicita instituţiilor publice deschiderea de acreditive la bănci, în lei sau în valută, în favoarea acestora (contul 541).
  Sumele în numerar, puse la dispoziţia personalului sau a terţilor, în vederea efectuării unor plaţi în numele instituţiei, se înregistrează în contabilitate distinct (contul 542).
  2.3.2.5. Disponibil din fonduri cu destinaţie speciala
  Disponibilităţile din fondurile cu destinaţie speciala constituite în condiţiile legii, se înregistrează în contabilitate distinct (contul 550).
  Alocaţiile bugetare cu destinaţie speciala acordate instituţiilor publice se înregistrează în contabilitate distinct (contul 551).
  Sumele de mandat şi sumele în depozit pe care instituţiile publice le pot păstra la finele anului într-un cont de disponibil distinct deschis la trezoreria statului se înregistrează în contabilitate distinct (contul 552).
  Aceasta grupa mai include şi disponibilităţile unor fonduri gestionate de unităţile administrativ-teritoriale în afara bugetelor locale, respectiv: disponibilul din taxe speciale (contul 553), disponibilul din amortizarea activelor fixe deţinute de serviciile publice de interes local (contul 554), disponibilul fondului de risc (contul 555), disponibilul din depozitele speciale constituite pentru construirea de locuinţe (contul 556).
  În categoria disponibilităţilor cu destinaţie speciala intra şi disponibilul din valorificarea unor bunuri intrate în proprietatea privată a statului (contul 557) precum şi disponibilul din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (contul 558).
  2.3.2.6. Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii
  Veniturile proprii ale instituţiilor publice, precum şi subvenţiile primite de la buget în completarea acestora, se încasează, se administrează, se utilizează şi se contabilizează potrivit dispoziţiilor legale (conturile 560, 561).
  Excedentele rezultate din execuţia bugetelor instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la buget, se regularizează la sfârşitul anului cu bugetul din care au fost acordate subvenţiile, în limita sumelor primite de la acesta.
  Excedentele anuale rezultate din execuţia bugetelor instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, se reportează în anul următor.
  2.3.2.7. Disponibil al fondurilor speciale
  Fondurile speciale constituite potrivit legii sunt: Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi bugetul asigurărilor pentru şomaj. Conturile de disponibil ale acestor bugete nu au un corespondent ca atare în contabilitatea trezoreriei statului şi au drept scop evidenţierea veniturilor încasate şi a cheltuielilor efectuate din aceste bugete astfel:
  - disponibilul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate: (contul 571), corespunzător conturilor de trezorerie: 26 "Veniturile bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" şi 27 "Cheltuielile bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate";
  - disponibilul bugetului asigurărilor pentru şomaj (contul 574), corespunzător conturilor de trezorerie: 28 "Veniturile bugetului asigurărilor pentru şomaj" şi 29 "Cheltuielile bugetului asigurărilor pentru şomaj".
  2.3.2.8. Viramente interne
  În contul de viramente interne se înregistrează transferurile de disponibilităţi băneşti între conturile de la trezoreria statului şi bănci comerciale, precum şi între conturile de la trezorerie sau bănci, după caz şi din casieria instituţiei.
  2.3.2.9. Alte prevederi - Fonduri externe nerambursabile
  Contribuţia financiară a Comunităţii Europene reprezintă sume care se transfera Guvernului României de către Comisia Comunităţilor Europene, cu titlu de asistenţa financiară nerambursabilă acordată României de către Comunitatea Europeana.
  Fondurile externe nerambursabile sunt acumulate în conturi distincte şi se utilizează numai în limita disponibilităţilor existente în aceste conturi şi în scopul în care au fost acordate.
  Ministerul Finanţelor Publice asigura gestionarea contribuţiei financiare a Comunităţii Europene prin conturi deschise la Banca Naţionala a României, trezoreria statului sau, după caz, la bănci comerciale, conform prevederilor memorandumurilor de înţelegere, memorandumurilor de finanţare şi ale Acordului multianual de finanţare SAPARD.
  Disponibilităţile din contribuţia financiară a Comunităţii Europene şi sumele recuperate şi datorate Comunităţii Europene, aflate în conturile deschise la Banca Naţionala a României, trezoreria statului sau, după caz, la bănci comerciale, sunt purtătoare de dobânda; dobânda se bonifica şi se utilizează conform prevederilor memorandumurilor de înţelegere, memorandumurilor de finanţare, ale Acordului multianual de finanţare SAPARD şi ale altor documente încheiate sau convenite între Comisia Europeana şi Guvernul României, precum şi, după caz, conform instrucţiunilor emise de donator.
  Contribuţia publică naţionala destinata cofinantarii în bani a contribuţiei financiare a Comunităţii Europene se aloca, se utilizează şi se derulează conform cadrului tehnic, juridic şi administrativ prevăzut pentru fondurile nerambursabile.
  Sumele necesare finanţării proiectelor/programelor în cazul indisponibilităţii temporare a contribuţiei financiare a Comunităţii Europene se transfera structurilor de implementare, urmând să se regularizeze cu fondurile primite de la Comisia Europeana, în limita sumelor eligibile transferate.
  Sumele plătite necuvenit din contribuţia publică naţionala, reprezentând cofinantarea în bani a contribuţiei financiare a Comunităţii Europene, în scopul achitării debitelor către Comunitatea Europeana, ca urmare a eventualelor nereguli sau neglijente stabilite în baza prevederilor memorandumului de finanţare şi a Acordului multianual de finanţare SAPARD, se recuperează conform legii şi se fac venit la bugetul din care au fost acordate.
  Orice înscris pe baza căruia se aloca fonduri provenind din contribuţia financiară a Comunităţii Europene şi din contribuţia publică naţionala se investeşte cu titlu executoriu.
  Disponibilităţile din contribuţia publică naţionala destinate cofinantarii în bani a contribuţiei financiare a Comunităţii Europene, rămase la finele exerciţiului bugetar în conturile structurilor de implementare, se reportează în anul următor pentru a fi folosite cu aceiaşi destinaţie.
  3. Terti
  3.1. Conţinut
  Contabilitatea terţilor asigura evidenta datoriilor şi creanţelor instituţiei în relaţiile acesteia cu furnizorii, clienţii, personalul, bugetul statului, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, Comunitatea Europeana (decontările pentru fondurile PHARE, ISPA, SAPARD, etc), cu debitorii şi creditorii diverşi, debitori şi creditori ai bugetelor, decontările între instituţii publice, precum şi evidenta operaţiilor ce necesita clarificări ulterioare şi alte decontări.
  3.1.1. Furnizori şi conturi asimilate
  În contabilitatea furnizorilor se înregistrează operaţiunile privind achiziţiile de bunuri, lucrări executate şi servicii prestate (conturile 401 şi 404).
  Avansurile acordate furnizorilor se înregistrează în contabilitate într-un cont distinct (conturile 232, 234, 409).
  Operaţiunile privind achiziţiile de bunuri, lucrări executate şi servicii prestate, precum şi achiziţiile de active fixe pe baza efectelor comerciale, se înregistrează în conturile corespunzătoare de efecte de plătit (conturile 403 şi 405).
  Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta se înregistrează într-un cont în afara bilanţului şi se menţionează în notele explicative.
  Efectele comerciale trebuie să îndeplinească condiţiile de forma şi fond prevăzute de legislaţia în vigoare, fără de care validitatea lor poate fi contestata sau anulata.
  Bunurile cumpărate, lucrările executate şi serviciile prestate pentru care nu s-au primit facturi, se evidenţiază distinct în contabilitate (contul 408).
  Datoriile în valută se înregistrează în contabilitate atât în lei, la cursul de schimb de la data efectuării operaţiunilor, comunicat de Banca Naţionala a României, cat şi în valută.
  Operaţiunile în valută trebuie înregistrate în momentul recunoaşterii iniţiale în moneda de raportare (leu), aplicandu-se sumei în valută cursul de schimb dintre moneda de raportare şi moneda străina, la data efectuării tranzacţiei.
  Contabilitatea furnizorilor se tine pe fiecare persoana fizica sau juridica.
  În contabilitatea analitica furnizorii se grupează astfel: interni şi externi, iar în cadrul acestora pe termene de plată.
  3.1.2. Clienţi şi conturi asimilate
  În contabilitatea clienţilor se înregistrează operaţiunile privind livrările de mărfuri şi produse, lucrările executate şi serviciile prestate (contul 411).
  Creanţele incerte se înregistrează distinct în contabilitate (contul 4118).
  Operaţiunile privind vânzările de bunuri, executările de lucrări şi prestările de servicii, efectuate pe baza efectelor comerciale, se înregistrează în conturile corespunzătoare de efecte de primit (contul 413).
  Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta se înregistrează într-un cont în afara bilanţului şi se menţionează în notele explicative.
  Efectele comerciale trebuie să îndeplinească condiţiile de forma şi fond prevăzute de legislaţia în vigoare, fără de care validitatea lor poate fi contestata sau anulata.
  Bunurile vândute, lucrările executate şi serviciile prestate pentru care nu s-au întocmit facturi, se evidenţiază distinct în contabilitate (contul 418).
  Avansurile primite de la clienţi se înregistrează în contabilitate într-un cont distinct (contul 419).
  Creanţele în valută se înregistrează în contabilitate atât în lei, la cursul de schimb de la data efectuării operaţiunilor, comunicat de Banca Naţionala a României, cat şi în valută.
  Operaţiunile în valută trebuie înregistrate în momentul recunoaşterii iniţiale în moneda de raportare (leu), aplicandu-se sumei în valută cursul de schimb dintre moneda de raportare şi moneda străina, la data efectuării tranzacţiei.
  Contabilitatea clienţilor se tine pe categorii, precum şi pe fiecare persoana fizica sau juridica.
  În contabilitatea analitica clienţii se grupează astfel: clienţi interni şi externi, iar în cadrul acestora pe termene de încasare.
  3.1.3. Personal şi conturi asimilate
  Contabilitatea decontărilor cu personalul evidenţiază drepturile salariale, sporurile, premiile, indemnizaţiile pentru concediile de odihnă, precum şi cele pentru incapacitate temporara de muncă, plătite din fondul de salarii şi alte drepturi în bani şi/sau în natura datorate de instituţia publică personalului pentru munca prestata (contul 421).
  Contabilitatea decontărilor cu pensionarii - evidenţiază drepturile de pensie şi alte drepturi prevăzute de lege, cuvenite pensionarilor conform legii (contul 422).
  Ajutoarele şi indemnizaţiile datorate - evidenţiază ajutoarele de boala pentru incapacitate temporara de muncă, îngrijirea copilului, ajutoare de deces şi alte ajutoare acordate (contul 423).
  Contabilitatea decontărilor cu şomerii - evidenţiază indemnizaţiile de şomaj datorate şomerilor, potrivit legii (cont 424).
  În contabilitate se înregistrează distinct alte drepturi acordate care, potrivit reglementarilor în vigoare, nu se suporta din fondul de salarii (contul 423).
  Avansurile acordate personalului - evidenţiază indemnizaţiile pentru concedii de odihnă acordate ca avans (contul 425).
  Drepturile de personal neridicate în termenul legal se înregistrează într-un cont distinct, deschis pe fiecare persoana (contul 426).
  Reţinerile din salariile personalului pentru cumpărări cu plata în rate, chirii sau pentru alte obligaţii ale salariaţilor, datorate terţilor (popriri, pensii alimentare şi altele), se efectuează numai în baza unor titluri executorii sau ca urmare a unor relaţii contractuale (contul 427).
  Sumele datorate şi neachitate personalului (concediile de odihnă şi alte drepturi de personal) aferente exerciţiului în curs, se înregistrează ca alte datorii în legătură cu personalul (contul 4281).
  Debitele provenite din avansuri de trezorerie nedecontate, din distribuiri de uniforme şi echipamente de lucru, precum şi debitele provenite din pagube materiale, amenzile şi penalităţile stabilite în baza unor hotărâri ale instanţelor judecătoreşti, şi alte creanţe faţă de personalul unităţii se înregistrează ca alte creanţe în legătură cu personalul (contul 4282).
  3.1.4. Asigurări sociale, protecţia sociala şi conturi asimilate
  Contabilitatea decontărilor privind asigurările sociale evidenţiază contribuţiile angajatorilor - instituţii publice - pentru asigurări sociale de stat, asigurări sociale de sănătate, accidente de muncă şi boli profesionale, asigurări pentru şomaj (conturi 4311, 4313, 4315, 4371) precum şi contribuţiile asiguraţilor (salariaţi) pentru asigurări sociale de stat, asigurări sociale de sănătate şi asigurări pentru şomaj (conturile 4312, 4314, 4372).
  Alte datorii sociale - reprezintă sume datorate altor categorii de persoane, cum ar fi: drepturi pentru donatorii de sânge, alocaţii şi alte ajutoare pentru copii, alocaţia suplimentara pentru familiile cu mai mulţi copii, ajutoare sociale, indemnizaţii pentru persoanele cu handicap, şi altele (contul 438).
  3.1.5. Bugetul statului, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat şi conturi asimilate
  În cadrul decontărilor cu bugetul statului, bugetele locale şi alte bugete se cuprind: taxa pe valoarea adăugata, impozitul pe venituri de natura salariala, impozitul pe clădiri, taxa asupra mijloacelor de transport şi alte impozite, taxe şi varsaminte asimilate.
  Taxa pe valoarea adăugata datorata bugetului de stat se stabileşte ca diferenţa între valoarea taxei exigibile aferente bunurilor livrate sau serviciilor prestate (taxa pe valoarea adăugata colectata - contul 4427) şi a taxei deductibile pentru cumpărările de bunuri şi servicii (taxa pe valoarea adăugata deductibila - contul 4426).
  În situaţia în care exista decalaje între faptul generator de taxa pe valoarea adăugata şi exigibilitatea acesteia, totalul taxei pe valoarea adăugata se înregistrează într-un cont distinct, denumit taxa pe valoarea adăugata neexigibila (contul 4428) care, pe măsura ce devine exigibila potrivit legii, se trece la taxa pe valoarea adăugata colectata, respectiv la taxa pe valoarea adăugata deductibila, după caz.
  În contul de taxa pe valoarea adăugata neexigibila se înregistrează şi taxa pe valoarea adăugata deductibila sau colectata, pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii pentru care nu au sosit sau nu s-au întocmit facturile (contul 4428).
  Diferenţa în plus sau în minus, între taxa pe valoarea adăugata colectata şi taxa pe valoarea adăugata deductibila se înregistrează în conturi distincte ca taxa pe valoarea adăugata de plată (contul 4423), respectiv taxa pe valoarea adăugata de recuperat (contul 4424) şi se regularizează în condiţiile legii.
  Impozitul pe venituri din salarii şi din alte drepturi cuprinde totalul impozitelor individuale, calculate potrivit legii (contul 444). Acesta trebuie recunoscut ca o datorie în limita sumei neplatite. Dacă suma plătită depăşeşte suma datorata, surplusul trebuie recunoscut drept creanţa.
  Alte impozite, taxe şi varsaminte cuprind sumele datorate bugetului de stat (taxe vamale, accize) sau bugetelor locale (impozitul pe clădiri, impozitul pe terenuri) sau alte impozite şi taxe datorate, potrivit legii. Acestea se înregistrează în contabilitatea analitica pe feluri de impozite, taxe şi varsaminte datorate bugetului de stat sau bugetelor locale (contul 446).
  Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului cuprind: drepturile de personal neridicate, prescrise, datorate bugetului statului potrivit legii, sumele datorate creditorilor, cuvenite bugetului statului după prescrierea lor, plusul de numerar din casierie, amenzi şi penalităţi, varsaminte efectuate în plus la buget şi altele, precum şi sumele datorate bugetului de către instituţiile finanţate de la buget reprezentând venituri realizate în condiţiile legii (conturile 4481 şi 4482).
  3.1.6. Decontări cu Comunitatea Europeana (PHARE, ISPA, SAPARD, etc.)
  Sumele primite din contribuţia financiară nerambursabilă a Comunităţii Europene (PHARE, ISPA, SAPARD) se înregistrează la instituţiile publice implicate în derularea acestor fonduri (Fondul Naţional şi Agenţiile de Implementare) ca şi creanţe - sume de primit (conturile 4501, 4511, 4531, 4541, 4551, 456, 457, 458) şi datorii - sume de plată (conturile 4502, 4512, 452, 4532, 4542, 4552).
  Aceste sume sunt recunoscute ca venituri şi cheltuieli numai în contabilitatea instituţiilor publice care au calitatea de beneficiari finali ai fondurilor respective.
  3.1.7. Debitori şi creditori diverşi, debitori şi creditori ai bugetelor
  Sumele datorate instituţiilor publice de către terţe persoane fizice sau juridice, altele decât personalul propriu şi clienţii, se înregistrează ca şi debitori diverşi (contul 461).
  Sumele datorate de instituţiile publice unor terţe persoane fizice sau juridice, altele decât personalul propriu şi furnizorii, se înregistrează ca şi creditori diverşi (contul 462).
  Evidenta creanţelor bugetare ale bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj şi al Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, se realizează pe baza declaraţiilor fiscale sau deciziilor emise de organul fiscal. Evidenta analitica se tine pe tipuri de impozite şi pe plătitori, pe structura clasificaţiei bugetare, (conturile 463, 464, 465, 466).
  Creditori ai bugetelor mai sus menţionate - sunt persoane fizice şi juridice pentru sumele de restituit sau de compensat cu alte creanţe ale aceluiaşi buget sau cu alte creanţe ale altor bugete, la cererea acestora sau din oficiu, se evidenţiază pe tipuri de impozite şi pe plătitori, pe structura clasificaţiei bugetare (contul 467).
  În aceasta grupa se cuprind şi conturi în care se evidenţiază împrumuturile pe termen scurt acordate din bugetul de stat, bugetul local, bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii (contul 468) precum şi dobânzile aferente acestora (contul 469).
  3.1.8. Conturi de regularizare şi asimilate
  Conturile de regularizare se utilizează când operaţiunile îşi extind efectele pe mai mulţi ani iar veniturile şi cheltuielile trebuie să fie atribuite exerciţiului în care au fost realizate sau efectuate, după caz.
  Conturile de regularizare şi asimilate cuprind: cheltuieli în avans, venituri în avans şi decontări din operaţii în curs de clarificare.
  Sumele plătite în exerciţiul financiar curent, dar care privesc exerciţiile financiare următoare, se înregistrează distinct în contabilitate, la cheltuieli în avans (chirii, asigurări, abonamente, publicaţii, alte cheltuieli efectuate în avans - contul 471).
  Sumele încasate în exerciţiul financiar curent, dar care privesc exerciţiile financiare următoare, se înregistrează distinct în contabilitate, la venituri în avans (venituri din chirii, abonamente la publicaţii, abonamente la instituţiile de spectacole, alte venituri realizate în avans - contul 472).
  Operaţiunile care nu pot fi înregistrate direct în conturile corespunzătoare, pentru care sunt necesare clarificări ulterioare, se înregistrează, provizoriu, într-un cont distinct. Sumele înregistrate în acest cont trebuie clarificate de către instituţie în termenul cel mai scurt (contul 473).
  3.1.9. Decontări
  Decontările între instituţiile publice cuprind operaţiunile de decontare intervenite în cursul exerciţiului între instituţia superioara şi instituţiile subordonate sau între instituţiile subordonate aceleiaşi instituţii superioare, după caz, reprezentând valoarea activelor fixe şi a materialelor transmise şi primite în vederea executării unor acţiuni în cadrul instituţiei, precum şi sumele transmise de instituţia superioara către instituţiile din subordine pentru efectuarea cheltuielilor din alocaţii bugetare, din fonduri speciale, fonduri cu destinaţie speciala, împrumuturi externe rambursabile şi nerambursabile. Contabilitatea decontărilor între instituţiile publice, cuprinde operaţiile care se înregistrează reciproc şi în aceeaşi perioadă de gestiune, atât în contabilitatea unităţii debitoare, cât şi a celei creditoare aparţinând aceluiaşi ordonator principal de credite (conturile 481,482).
  La consolidare soldurile acestor conturi se elimina.
  3.2. Momentul înregistrării
  Potrivit principiilor contabilităţii de angajamente, efectele tranzacţiilor şi ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacţiile şi evenimentele se produc şi nu pe măsura ce numerarul sau echivalentul sau este încasat sau plătit.
  Înregistrarea în contabilitate a creanţelor şi datoriilor se efectuează în momentul constatării drepturilor şi obligaţiilor.
  3.3. Evaluarea
  3.3.1. Evaluarea iniţiala
  Creanţele şi datoriile instituţiilor publice se înregistrează în contabilitate la valoarea nominala.
  Operaţiunile în valută trebuie înregistrate în momentul recunoaşterii iniţiale în moneda de raportare, aplicându-se sumei în valută cursul de schimb dintre moneda de raportare şi moneda străina, la data efectuării tranzacţiei.
  Creanţele şi datoriile în valută se înregistrează în contabilitate atât în lei, la cursul de schimb de la data efectuării operaţiunilor comunicat de Banca Naţionala a României, cât şi în valută.
  3.3.2. Evaluarea la momentul decontării
  Diferentele de curs valutar ce apar cu ocazia decontării creanţelor şi datoriilor în valută la cursuri diferite faţă de cele la care au fost înregistrate iniţial pe parcursul perioadei sau faţă de cele la care au fost raportate în situaţiile financiare anterioare trebuie recunoscute ca venituri sau cheltuieli în perioada în care apar.
  Atunci când creanţa sau datoria în valută este decontata în decursul aceluiaşi exerciţiu financiar în care a survenit, întreaga diferenţa de curs valutar este recunoscută în acel exerciţiu. Atunci când creanţa sau datoria în valută este decontata într-un exerciţiu financiar ulterior, diferenţa de curs valutar recunoscută în fiecare exerciţiu financiar, ce intervine până în exerciţiul decontării, se determina ţinând seama de modificarea cursurilor de schimb survenita în cursul fiecărui asemenea exerciţiu financiar.
  3.3.3. Evaluarea la data bilanţului
  La data întocmirii situaţiilor financiare, creanţele şi datoriile în valută se evaluează la cursul publicat de Banca Naţionala a României, valabil pentru data întocmirii situaţiilor financiare, respectiv pentru ultima zi a exerciţiului financiar.
  Creanţele şi datoriile aferente fondurilor nerambursabile primite de la Comunitatea Europeana se evaluează la cursul publicat de Banca Centrala Europeana, valabil pentru ultima zi a lunii în care se întocmesc situaţiile financiare.
  La data bilanţului, evaluarea creanţelor şi a datoriilor se face la valoarea lor probabila de încasare sau de plată. Diferentele constatate în minus între valoarea de inventar stabilita la inventariere şi valoarea contabila neta a creanţelor se înregistrează în contabilitate pe seama ajustărilor pentru depreciere.
  3.4. Ajustări pentru depreciere
  Instituţiile publice pot înregistra ajustări pentru deprecierea creanţelor la sfârşitul exerciţiului financiar, pe seama cheltuielilor (conturile 491,496,497).
  În situaţia în care ajustarea devine total sau parţial fără obiect, intrucat motivele care au dus la reflectarea acesteia au incetat sa mai existe intr-o oarecare măsura, atunci acea ajustare trebuie diminuată sau anulata printr-o reluare corespunzătoare la venituri.
  În situaţia în care se constata o depreciere suplimentara faţă de cea care a fost reflectata, ajustarea trebuie majorata.
  B. DATORII
  1. Datorii pe termen scurt (curente)
  O datorie trebuie clasificată ca datorie pe termen scurt, denumita şi datorie curenta, atunci când:
  a) se aşteaptă să fie decontata în cursul normal al ciclului de exploatare al entităţii; sau
  b) este exigibila în termen de 12 luni de la data bilanţului. Toate celelalte datorii trebuie clasificate ca datorii pe termen lung.
  2. Datorii pe termen lung (necurente)
  2.1. Prevederi generale
  O instituţie publică trebuie să menţină clasificarea datoriilor pe termen lung purtătoare de dobânda în această categorie, chiar şi atunci când acestea sunt exigibile în 12 luni de la data bilanţului, dacă:
  a) Termenul iniţial a fost pentru o perioadă mai mare de 12 luni; şi
  b) Exista un acord de refinantare sau de reesalonare a plaţilor, care este încheiat înainte de data bilanţului.
  Imprumuturile şi datoriile din aceasta clasa reprezintă sume ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an, conform acordului de împrumut.
  Contabilitatea împrumuturilor şi datoriilor asimilate acestora se tine pe următoarele categorii: împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale, împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale, împrumuturi interne şi externe contractate de stat, împrumuturi interne şi externe garantate de stat, alte împrumuturi şi datorii asimilate, dobânzile aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate, prime privind rambursarea obligaţiunilor.
  Datoria publică reprezintă datoria publică guvernamentala la care se adaugă datoria publică locala.
  2.2. Datoria publică guvernamentala - Definiţie
  Datoria publică guvernamentala cuprinde totalitatea obligaţiilor financiare interne şi externe ale statului, la un moment dat, provenind din imprumuturile contractate direct sau garantate de Guvern, prin Ministerul Finanţelor Publice, în numele României, de pe pieţele financiare.
  Datoria publică guvernamentala interna este partea din datoria publică guvernamentala care reprezintă totalitatea obligaţiilor financiare ale statului, provenind din împrumuturi contractate direct sau garantate de stat, de la persoane fizice sau juridice rezidente în România, inclusiv sumele utilizate temporar din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului pentru finanţarea temporara a deficitelor bugetare (conturile 164 şi 165).
  Datoria publică guvernamentala externa este partea din datoria publică guvernamentala reprezentând totalitatea obligaţiilor financiare ale statului, provenind din împrumuturi contractate direct sau garantate de stat de la persoane fizice sau juridice nerezidente în România (conturile 164 şi 165).
  2.2.1. Contractarea şi garantarea datoriei publice guvernamentale
  Guvernul este autorizat sa contracteze în mod direct împrumuturi de la instituţiile financiare internaţionale sau de la alţi creditori, numai prin Ministerul Finanţelor Publice şi să le subimprumute unor beneficiari finali în scopul prevăzut de lege (contul 164).
  Subimprumutarea împrumuturilor contractate de Guvern, prin Ministerul Finanţelor Publice, în numele statului, beneficiarilor finali se face pe baza unor acorduri de împrumut subsidiar încheiate între Ministerul Finanţelor Publice şi aceştia sau, după caz, pe baza unor acorduri de împrumut subsidiar şi garanţie, încheiate între Ministerul Finanţelor Publice, pe de o parte, autorităţile administraţiei publice locale coordonatoare ale activităţii beneficiarilor finali şi, după caz, garante ale sumelor subimprumutate acestora şi beneficiarii finali ai împrumutului, pe de altă parte.
  Guvernul este autorizat sa garanteze împrumuturi interne şi externe numai prin Ministerul Finanţelor Publice, contractate în scopuri prevăzute de lege (contul 165). Garanţiile de stat pot fi acordate numai pentru împrumuturi a căror rambursare se prevede a se face exclusiv din surse proprii, respectiv din bugetele locale, în cazul autorităţilor administraţiei publice locale.
  Pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către stat a împrumuturilor contractate de persoanele juridice de la instituţiile creditoare, precum şi din imprumuturile contractate direct de stat şi subimprumutate beneficiarilor finali, se constituie fondul de risc.
  2.2.2. Instrumentele datoriei publice guvernamentale
  Instrumentele datoriei publice guvernamentale includ, fără a se limita la acestea: titluri de stat emise pe piaţa interna sau externa, împrumuturi de stat de la bănci, de la alte instituţii de credit, persoane juridice române sau străine, împrumuturi de stat de la guverne şi agenţii guvernamentale străine, instituţii financiare internaţionale, sau de la alte organizaţii internaţionale, împrumuturi temporare din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului, garanţii de stat.
  În prezentele norme sunt reglementate numai împrumuturi interne şi externe contractate de stat, împrumuturi interne şi externe garantate de stat, alte împrumuturi şi datorii asimilate, dobânzile aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate.
  2.3. Datoria publică locala - Definiţie
  Datoria publică locala reprezintă totalitatea obligaţiilor financiare interne şi externe ale autorităţilor administraţiei publice locale, la un moment dat, provenind din împrumuturi contractate direct sau garantate de acestea de pe pieţele financiare.
  Datoria publică locala interna este partea din datoria publică locala care reprezintă totalitatea obligaţiilor financiare ale autorităţilor administraţiei publice locale, provenite din împrumuturi contractate direct (contul 162) sau garantate de acestea, de la persoane fizice sau juridice rezidente în România (contul 163).
  Datoria publică locala externa este partea din datoria publică locala reprezentând totalitatea obligaţiilor financiare ale autorităţilor administraţiei publice locale, provenind din împrumuturi contractate direct (contul 162) sau garantate de acestea de la persoane fizice sau juridice nerezidente în România (contul 163).
  2.3.1. Contractarea şi garantarea datoriei publice locale
  Imprumuturile contractate sau garantate de autorităţile administraţiei publice locale fac parte din datoria publică a României, dar nu reprezintă obligaţii ale Guvernului, iar plata serviciului datoriei publice aferenta acestor împrumuturi se va efectua exclusiv din bugetele locale şi prin împrumuturi pentru refinantarea datoriei publice locale.
  Autorităţile administraţiei publice locale pot contracta sau garanta împrumuturi interne şi/sau externe pe termen scurt, mediu şi lung, în scopurile prevăzute de lege, numai cu avizul Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale.
  Autorităţilor administraţiei publice locale li se interzice accesul la împrumuturi sau sa garanteze orice fel de împrumut, dacă totalul datoriilor anuale reprezentând ratele scadente la împrumuturile contractate şi/sau garantate, dobânzile şi comisioanele aferente acestora, inclusiv ale împrumutului care urmează să fie contractat şi/sau garantat în anul respectiv, depăşeşte limita prevăzuta de lege din totalul veniturilor proprii formate din: impozite, taxe, contribuţii, alte varsaminte, alte venituri şi cote defalcate din impozitul pe venit, cu excepţia cazurilor aprobate prin legi speciale. Aceste condiţii se aplică şi pentru datoriile anuale care decurg din împrumuturile contractate şi/sau garantate de stat pentru autorităţile administraţiei publice locale.
  Valoarea totala a datoriei contractate de autoritatea administraţiei publice locale va fi înscrisa în registrul de evidenta a datoriei publice locale al acestei autorităţi şi se raportează anual prin situaţiile financiare.
  Valoarea totala a garanţiilor emise de autoritatea administraţiei publice locale se inscrie în registrul garanţiilor locale al acestei autorităţi şi se raportează anual prin situaţiile financiare.
  Pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către unităţile administrativ-teritoriale a împrumuturilor contractate de persoanele juridice de la instituţiile creditoare, precum şi din împrumuturile contractate direct de unităţile administrativ-teritoriale şi subimprumutate beneficiarilor finali, se constituie fondul de risc.
  2.3.2. Instrumentele datoriei publice locale
  Instrumentele datoriei publice locale sunt: titluri de valoare, împrumuturi de la societăţile bancare sau de la alte instituţii de credit.
  Emiterea şi lansarea titlurilor de valoare se pot face direct de către autorităţile administraţiei publice locale sau prin intermediul unor agenţii ori al altor instituţii specializate (contul 161).
  Consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot aproba contractarea de împrumuturi interne sau externe, pe termen scurt (contul 5196), mediu şi lung (contul 162) sau garantarea acestora (contul 163) pentru realizarea de investiţii publice de interes local, precum şi pentru refinantarea datoriei publice locale.
  3. Provizioane
  3.1. Definiţie
  Provizionul este o datorie cu exigibilitate sau valoare incerta. Provizioanele nu pot depăşi din punct de vedere valoric sumele care sunt necesare stingerii obligaţiei curente la data bilanţului.
  3.2. Categorii de provizioane
  Instituţiile publice pot constitui provizioane pentru elemente cum sunt:
  - litigiile, amenzile şi penalităţile, despăgubirile, daunele şi alte datorii incerte;
  - cheltuielile legate de activitatea de service în perioada de garanţie şi alte cheltuieli privind garanţia acordată clienţilor;
  - alte provizioane.
  3.3. Condiţii pentru recunoaşterea provizioanelor
  Un provizion va fi recunoscut numai în momentul în care:
  - o instituţie are o obligaţie curenta generata de un eveniment anterior;
  - este probabil ca o ieşire de resurse să fie necesară pentru a onora obligaţia respectiva; şi
  - poate fi realizata o estimare credibila a valorii obligaţiei.
  Dacă aceste condiţii nu sunt îndeplinite, nu va fi recunoscut un provizion.
  3.4. Contabilitatea provizioanelor
  Contabilitatea provizioanelor se tine pe feluri, în funcţie de natura, scopul sau obiectul pentru care au fost constituite (contul 151).
  Provizioanele nu pot avea drept scop corectarea valorii activelor
  Valoarea recunoscută ca provizion trebuie să constituie cea mai buna estimare la data bilanţului a costurilor necesare stingerii obligaţiei curente.
  Provizioanele trebuie revizuite la data fiecărui bilanţ anual şi ajustate pentru a reflecta cea mai buna estimare curenta. În cazul în care pentru stingerea unei obligaţii nu mai este probabila o ieşire de resurse sau ieşirea de resurse a avut loc, provizionul trebuie anulat prin reluare la venituri.
  Provizionul va fi utilizat numai pentru scopul pentru care a fost iniţial recunoscut.
  C. CAPITALURI
  Capitalurile unei instituţii publice cuprind: fondurile, rezultatul patrimonial, rezultatul reportat, rezervele din reevaluare.
  1. Fonduri
  Fondurile unei instituţii publice includ: fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului, fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale, fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale, fondul activelor fixe necorporale, fonduri în afara bugetelor locale, etc.
  Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale - dispoziţii generale -
  Statul şi unităţile administrativ-teritoriale exercita posesia, folosinţa şi dispoziţia asupra bunurilor care alcătuiesc domeniul public, în limitele şi în condiţiile legii.
  Domeniul public este alcătuit din bunurile prevăzute în Constituţie, exemplificate în anexa la Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia şi din orice alte bunuri care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public şi sunt dobândite de stat sau de unităţile administrativ-teritoriale prin modalităţile prevăzute de lege.
  Domeniul public al statului este alcătuit din bunurile prevăzute în Constituţie, exemplificate în anexa la Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia precum şi din alte bunuri de uz sau de interes public naţional, declarate ca atare prin lege (contul 101).
  Domeniul public al judeţelor este alcătuit din bunurile exemplificate în anexa la Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia şi din alte bunuri de uz sau de interes public judeţean, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului judeţean, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public naţional (contul 103).
  Domeniul public al comunelor, al oraşelor şi al municipiilor este alcătuit din bunurile prevăzute, exemplificate în anexa la Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia şi din alte bunuri de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public naţional ori judeţean (contul 103).
  Bunurile din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile şi imprescriptibile, după cum urmează:
  a) nu pot fi instrainate; ele pot fi date numai în administrare, concesionare sau închiriere, în condiţiile legii;
  b) nu pot fi supuse executării silite şi asupra lor nu se pot constitui garanţii reale;
  c) nu pot fi dobândite de către alte persoane prin uzucapiune sau prin efectul posesiei de buna credinţa asupra bunurilor mobile.
  Bunurile din domeniul public pot fi date, după caz în administrarea regiilor autonome şi instituţiilor publice.
  Domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritorîale este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea lor şi care nu fac parte din domeniul public. Bunurile din domeniul privat al statului şi unităţilor administrativ-teritoriale sunt supuse regimului juridic de drept comun, dacă legea nu dispune altfel.
  Inventarul bunurilor din domeniul public al statului se întocmeşte anual, de ministere, de celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi de autorităţile publice centrale care au în administrare asemenea bunuri după depunerea situaţiei financiare anuale.
  Centralizarea inventarului menţionat se realizează de către Ministerul Finanţelor Publice şi se supune anual spre aprobare Guvernului.
  Trecerea bunurilor dintr-un domeniu în altul
  Trecerea bunurilor din domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale în domeniul public al acestora, se face după caz prin hotărâre a Guvernului, a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti ori a consiliului local.
  Trecerea în domeniul public a unor bunuri din patrimoniul societăţilor comerciale, la care statul sau o unitate administrativ-teritoriala este acţionar, se poate face numai cu plata şi cu acordul adunării generale a acţionarilor societăţii comerciale respective. În lipsa acordului menţionat, bunurile societăţii comerciale respective pot fi trecute în domeniul public numai prin procedura exproprierii pentru cauza de utilitate publică şi după o justa şi prealabila despăgubire.
  Trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale se face la cererea consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local, după caz, prin hotărâre a Guvernului.
  Trecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale în domeniul public al statului se face, la cererea Guvernului, prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local.
  Dreptul de proprietate publică încetează, dacă bunul a pierit ori a fost trecut în domeniul privat.
  Trecerea din domeniul public în domeniul privat se face, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local, dacă prin Constituţie sau prin lege nu se dispune altfel.
  2. Rezultatul patrimonial şi rezultatul reportat
  2.1. Rezultatul patrimonial
  Rezultatul patrimonial se stabileşte la sfârşitul perioadei (lunar, sau cel mult la întocmirea situaţiilor financiare) prin închiderea conturilor de venituri şi finanţări şi a conturilor de cheltuieli (contul 121).
  La începutul exerciţiului, soldul contului de rezultat patrimonial de la sfârşitul anului se transfera asupra rezultatului reportat.
  2.2. Rezultatul reportat
  Rezultatul reportat exprima rezultatul patrimonial al exercitiilor financiare anterioare (contul 117).
  3. Rezerve din reevaluare
  Activele fixe pot fi supuse reevaluării care se efectuează potrivit reglementarilor legale, caz în care sunt prezentate în bilanţ la valoarea reevaluata şi nu la costul lor istoric. Reevaluarea acestora se face, cu excepţiile prevăzute de reglementările legale, la valoarea justa. Valoarea justa se determina pe baza unor evaluări efectuate de evaluatori autorizaţi sau de comisii tehnice constituite, în condiţiile legii.
  În cazul în care, ulterior recunoaşterii iniţiale ca activ, valoarea unui activ fix este determinata pe baza reevaluării activului respectiv, valoarea rezultata din reevaluare va fi atribuita activului, în locul costului de achiziţie sau costului de producţie, după caz. În astfel de cazuri, regulile privind amortizarea se aplică activului având în vedere valoarea acestuia, determinata în urma reevaluării.
  Reevaluările trebuie făcute cu suficienta regularitate, astfel încât valoarea contabila sa nu difere substanţial de cea care ar fi determinata folosind valoarea justa la data bilanţului.
  Dacă rezultatul reevaluării este o creştere a valorii contabile nete, aceasta se tratează astfel:
  - ca o creştere a rezervei din reevaluare, din cadrul capitalurilor proprii, dacă nu a existat o descreştere anterioara, recunoscută ca o cheltuiala aferenta acelui activ (contul 105);
  - ca un venit care să compenseze cheltuiala cu descreşterea recunoscută anterior la acel activ.
  Dacă rezultatul reevaluării este o descreştere a valorii contabile nete, aceasta se tratează astfel:
  - ca o scădere a rezervei din reevaluare, din cadrul capitalurilor proprii, cu valoarea minima dintre valoarea acelei rezerve şi valoarea descreşterii; eventuala diferenţa rămasa neacoperita din rezervele din reevaluare existente se înregistrează ca o cheltuiala; (contul 105).
  - ca o cheltuiala cu întreaga valoare a descreşterii, dacă în rezerva din reevaluare nu este înregistrata o sumă aferenta acelui activ.
  Sumele reprezentand diferentele din reevaluare aferente valorii neamortizate la 31 decembrie 2003 determinate în urma actiunii de reevaluare, evidentiate în analitice distincte în cadrul conturilor: 702 "Finantarea bugetară din anii precedenti şi alte surse", 528 "Venituri din anii precedenti şi alte surse" şi 337 "Fonduri cu destinatie speciala", care potrivit prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005
  au fost transpuse în contul 105 "Rezerve din reevaluare", vor fi analizate, astfel încât diferentele din reevaluare aferente activelor fixe amortizate integral, scoase din functiune, transferate cu titlu gratuit, vandute, etc, să fie trecute asupra contului 117 "Rezultatul reportat"- contul sintetic de gradul II: 117.15 "Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din reevaluare".
  În mod similar, se va proceda şi cu diferentele din rotunjiri înregistrate urmare aplicarii Legii nr. 348/2004
  privind denominarea monedei naţionale şi diferentelor rezultate în urma efectuării operaţiunii de conversie potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2005
  privind unele măsuri de natura fiscala şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004
  privind denominarea monedei naţionale.
  Soldul contului 105 "Rezerve din reevaluare" trebuie să exprime valoarea diferentelor din reevaluare aferente activelor fixe existente în institutie.
  -------------
  Ultimul paragraf de la punctul 3 al literei C CAPITALURI a fost introdus de pct. 2 al Capitolului I din anexa la ORDINUL nr. 556 din 7 aprilie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 22 mai 2006.
  4. Fonduri cu destinaţie speciala
  Fondul de rulment - Se constituie din excedentul anual al bugetului local. Disponibilităţile acestui fond pot fi utilizate temporar, pentru acoperirea golurilor de casa provenite din decalaje între veniturile şi cheltuielile anului curent, precum şi pentru acoperirea definitivă a eventualului deficit bugetar rezultat la finele exerciţiului bugetar. Fondul de rulment poate fi utilizat şi pentru finanţarea unor investiţii din competenţa autorităţilor administraţiei publice locale sau pentru dezvoltarea serviciilor publice locale în interesul comunităţii (contul 131).
  Fondul de rezerva al bugetului asigurărilor sociale de stat - Se constituie anual dintr-o cota de până la 3% din veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat (contul 132).
  Fondul de rezerva se utilizează pentru acoperirea prestaţiilor de asigurări sociale în situaţii temeinic motivate sau a altor cheltuieli ale sistemului public, aprobate prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat. Fondul de rezerva se reportează în anul următor şi se completează potrivit legii.
  Eventualul deficit curent al bugetului asigurărilor sociale de stat se acoperă din disponibilităţile bugetului asigurărilor sociale de stat din anii precedenţi şi, în continuare, din fondul de rezerva.
  Fondul de rezerva pentru sănătate - Se constituie în baza prevederilor legale în cota de 1% din sumele constituite la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Bugetul fondului se aproba ca anexa la legea bugetului de stat. Utilizarea fondului se stabileşte prin legi bugetare anuale. Fondul de rezerva rămas neutilizat la finele anului se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie (contul 133).
  Sume reprezentând amortizarea activelor fixe deţinute de serviciile publice de interes local - Serviciile publice de interes local care desfăşoară activităţi de natura economica au obligaţia calculării, înregistrării şi recuperării uzurii fizice şi morale a activelor fixe aferente acestor activităţi, prin tarif sau preţ potrivit legii. Aceste sume se utilizează pentru realizarea de investiţii în domeniul respectiv şi se evidenţiază distinct în programul de investiţii, ca surse de finanţare (contul 134).
  Fondul de risc - Se constituie distinct pentru garanţii locale la împrumuturi interne şi, respectiv, pentru garanţii la împrumuturi externe, pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către autorităţile administraţiei publice locale a împrumuturilor contractate de agenţii economici şi serviciile publice de subordonare locala. Fondul de risc se constituie din: sumele încasate sub forma de comisioane de la beneficiarii împrumuturilor garantate, dobânzile acordate de unităţile trezoreriei statului la disponibilităţile fondului, dobânzi şi penalităţi de intarziere pentru neplata în termen de către beneficiarii imprumuturilor şi în completare de la bugetul local (contul 135).
  Sume aferente depozitelor speciale constituite pentru construcţii de locuinţe - Se păstrează într-un cont distinct, deschis pe seama unităţilor administrativ-teritoriale, la unităţile trezoreriei statului (contul 136).
  Taxe speciale - Pentru funcţionarea unor servicii publice locale, create în interesul persoanelor fizice şi juridice, consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, aproba taxe speciale (contul 137).
  Cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, iar veniturile obţinute din acestea se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiinţarea serviciilor publice locale, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare ale acestor servicii.
  Taxele speciale se încasează într-un cont distinct, deschis în afara bugetului local, fiind utilizate în scopurile pentru care au fost înfiinţate.
  Fondul de dezvoltare a spitalului - Spitalele sunt autorizate sa constituie Fondul de dezvoltare care să fie utilizat pentru procurarea de echipamente şi aparatura medicală şi de laborator, necesară desfăşurării activităţii spitalului.
  Acest fond se constituie din: cota parte din amortizarea calculată lunar şi cuprinsa în bugetul de venituri şi cheltuieli, sume rezultate din valorificarea bunurilor disponibile, precum şi din cele casate cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare, sponsorizări cu destinaţia "dezvoltare", o cota de 20% din excedentul bugetului de venituri şi cheltuieli înregistrat la finele exerciţiului bugetar.


  Capitolul IV PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DIN CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL PREVEDERI GENERALE

  Veniturile şi cheltuielile care apar altfel decât în cursul activităţilor curente ale instituţiei publice trebuie prezentate la venituri extraordinare şi cheltuieli extraordinare.
  Acestea rezultă din desfăşurarea unor tranzacţii sau evenimente ce sunt clar diferite de activităţile curente ale instituţiei şi care, prin urmare, nu se aşteaptă să se repete într-un mod frecvent sau regulat.
  Prin activităţi curente se înţeleg activităţile desfăşurate de o instituţie publică, pentru realizarea obiectului sau de activitate, stabilit conform regulamentelor de organizare şi funcţionare.
  Pentru a stabili dacă un eveniment sau o tranzacţie se delimitează clar de activităţile curente ale entităţii, se are în vedere, mai degrabă, natura elementului sau tranzacţiei aferente activităţii desfăşurate în mod curent de instituţie, decât frecventa cu care se aşteaptă ca aceste evenimente sa alba loc.
  1. Cheltuieli
  1.1. Definiţie
  Potrivit contabilităţii de angajamente, cheltuielile reflecta costul bunurilor şi serviciilor utilizate în vederea realizării serviciilor publice sau veniturilor, după caz, precum şi subvenţii, transferuri, asistenţa sociala acordate, aferente unei perioade de timp.
  1.2. Momentul recunoaşterii cheltuielilor
  Cheltuielile de personal: salarii în bani şi în natura, prime, al 13-lea salariu, contribuţiile aferente acestora, se recunosc în perioada în care munca a fost prestata.
  Drepturile cuvenite şi neachitate aferente exerciţiului bugetar, sunt incluse de asemenea în costurile de personal ale exerciţiului.
  Cheltuielile cu stocurile se recunosc atunci când acestea au fost consumate, cu excepţia materialelor de natura obiectelor de inventar care se înregistrează la scoaterea din folosinţa a acestora.
  Costurile cu bunurile includ consumul stocurilor achiziţionate şi plătite în exerciţiile bugetare anterioare şi consumate în exerciţiul bugetar curent.
  Consumul propriu trebuie să fie înregistrat în momentul când are loc producţia destinata pentru acest scop.
  Cheltuielile cu serviciile se recunosc în perioada când serviciile au fost prestate şi lucrările executate, indiferent de momentul când a fost efectuata plata acestora.
  Cheltuielile cu dobânzile se recunosc drept costuri în perioada când sunt datorate conform contractului de împrumut şi nu atunci când sunt plătite.
  Cheltuielile de capital se recunosc lunar, sub forma amortizării care se înregistrează în mod sistematic, pe parcursul duratei de viaţa utile a activului fix.
  Valoarea rămasa neamortizata a activelor fixe scoase din funcţiune înainte de expirarea duratei normale de funcţionare a acestora, se recunoaşte drept cost al perioadei când acest eveniment a avut loc.
  Cheltuielile efectuate cu activele fixe în curs nu reprezintă un cost al perioadei. Costul acestora va fi recunoscut după finalizarea şi punerea în funcţiune a activelor fixe şi calculul amortizării.
  Transferurile între unităţi ale administraţiei publice, curente şi de capital, se recunosc ca şi costuri la beneficiarii finali ai fondurilor.
  Alte transferuri, interne şi în străinătate, se recunosc ca şi costuri la instituţia care transfera fondurile.
  1.3. Conţinutul grupelor de cheltuieli
  Contabilitatea cheltuielilor se tine pe grupe de cheltuieli, după natura şi destinaţia lor.
  Principalele grupe de cheltuieli sunt: cheltuieli privind stocurile, cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terţi, cheltuieli cu alte servicii executate de terţi, cheltuieli cu alte impozite, taxe şi varsaminte asimilate, cheltuieli cu personalul, alte cheltuieli operaţionale, cheltuieli financiare, alte cheltuieli finanţate din buget, cheltuieli de capital, amortizări şi provizioane, cheltuieli extraordinare.
  1.3.1. Cheltuieli privind stocurile
  Cheltuielile privind stocurile includ următoarele:
  - materii prime, materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar, materiale nestocate, animale şi pasări, mărfuri, ambalaje, alte stocuri, (conturile 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609);
  1.3.2. Cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terţi
  Cheltuielile cu lucrările şi serviciile executate de terţi includ:
  - energie şi apa (contul 610);
  - întreţinere şi reparaţii (contul 611);
  - chirii (contul 612);
  - prime de asigurare (contul 613).
  - deplasări, detaşări, transferări (contul 614).
  1.3.3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi
  Cheltuielile cu alte servicii executate de terţi includ:
  - comisioane şi onorarii (contul 622);
  - protocol,reclama şi publicitate (contul 623);
  - transportul de bunuri şi personal (contul 624);
  - servicii poştale şi taxe de telecomunicaţii (contul 626);
  - servicii bancare şi asimilate (contul 627);
  - alte servicii executate de terţi (contul 628);
  - alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale (contul 629).
  1.3.4. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi varsaminte asimilate
  Aceasta grupa include cheltuielile cu alte impozite, taxe şi varsaminte asimilate ce trebuie plătite de către instituţiile publice, conform legii (contul 635).
  1.3.5. Cheltuieli cu personalul
  Cheltuielile cu personalul includ:
  - salariile personalului (contul 641);
  - drepturi salariale în natura (contul 642);
  - asigurări sociale: contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale, asigurări de şomaj, asigurări sociale de sănătate, accidente de muncă şi boli profesionale, alte cheltuieli privind asigurările şi protecţia sociala (contul 645);
  - indemnizaţii de delegare, detaşare (contul 646).
  1.3.6. Alte cheltuieli operaţionale
  Alte cheltuieli operaţionale includ:
  - pierderi din creanţe şi debitori diverşi (contul 654);
  - alte cheltuieli operaţionale (contul 658).
  1.3.7. Cheltuieli financiare
  Cheltuielile financiare includ:
  - pierderi din creanţe imobilizate (contul 663);
  - cheltuieli privind investiţiile financiare cedate (contul 664);
  - diferente de curs valutar (contul 665);
  - dobânzi (contul 666);
  - sume de transferat bugetului de stat reprezentând câştiguri din schimb valutar în cadrul programelor PHARE, SAPARD, ISPA (contul 667);
  - dobânzi de transferat Comunităţii Europene sau de alocat în cadrul programelor: PHARE, SAPARD, ISPA (contul 668);
  - alte pierderi-cheltuieli neeligibile: PHARE, SAPARD, ISPA (contul 669).
  1.3.8. Alte cheltuieli finanţate din buget
  Alte cheltuieli finanţate din buget includ:
  - subvenţii (contul 670);
  - transferuri curente între unităţi ale administraţiei publice (contul 671);
  - transferuri de capital între unităţi ale administraţiei publice (contul 672);
  - transferuri interne (contul 673);
  - transferuri în străinătate (contul 674);
  - asigurări sociale (contul 676);
  - ajutoare sociale (contul 677);
  - alte cheltuieli (contul 679).
  1.3.9. Cheltuieli de capital, amortizări, provizioane şi ajustări
  Cheltuielile de capital includ:
  - cheltuieli operaţionale privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere (contul 681);
  - cheltuieli cu active fixe neamortizabile (contul 682);
  - cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru pierderea de valoare (contul 686);
  - cheltuieli privind rezerva de stat şi de mobilizare (contul 689).
  1.3.10. Cheltuieli extraordinare
  Cheltuielile extraordinare includ:
  - pierderi din calamităţi (contul 690);
  - cheltuieli extraordinare din operaţiuni cu active fixe (contul 691).
  1.4. Structura conturilor de cheltuieli
  În cadrul instituţiilor publice, contabilitatea cheltuielilor se tine în conturi distincte, după natura şi destinaţie. Conturile de cheltuieli se dezvolta în analitic pe structura clasificaţiei bugetare. Structura contului contabil va fi următoarea:
  1. simbolul contului din planul de conturi;
  2. capitolul;
  3. sursa de finanţare a cheltuielii, respectiv:
  - bugetul de stat;
  - bugetele locale;
  - bugetul asigurărilor sociale de stat;
  - bugetul asigurărilor pentru şomaj;
  - bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate;
  - bugetul fondurilor externe nerambursabile;
  - bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii;
  - cheltuieli evidenţiate în afara bugetelor locale.
  4. subcapitolul;
  5. titlul;
  6. articolul;
  7. alineatul;
  8. subalineatul (paragraful).
  1.5. Alte prevederi
  Conturile de cheltuieli se inchid la sfârşitul perioadei (lunar sau cel mai târziu la intocmirea situaţiilor financiare) în vederea stabilirii rezultatului patrimonial.
  În situaţia în care apar operaţiuni ce trebuie înregistrate în creditul conturilor de cheltuieli, acestea pot fi înregistrate şi în debitul conturilor, în roşu.
  Reflectarea unitara a cheltuielilor efectuate de instituţiile publice pe articolele şi alineatele prevăzute în Clasificatia economica, se asigura cu ajutorul "Îndrumarului" elaborat de către ordonatorii principali de credite, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.
  Tabelul de concordanta între conturile de cheltuieli şi codurile aferente din clasificatia economica este prezentat în Anexa nr. 12 la prezentele norme.
  2. Venituri şi Finanţări
  2.1. Definiţie
  Potrivit contabilităţii de angajamente, veniturile reprezintă impozite, taxe, contribuţii şi alte sume de incasat potrivit legii, precum şi preţul bunurilor vândute şi serviciilor prestate, după caz, aferente unei perioade de timp.
  2.2. Momentul recunoaşterii veniturilor
  Veniturile se înregistrează în contabilitatea instituţiilor publice, pe baza documentelor care atesta crearea dreptului de creanţa (declaraţia fiscala sau decizia emisa de organul fiscal), avize de expediţie, facturi, alte documente legal întocmite sau în momentul încasării efective a acestora, în situaţia în pare nu exista documente anterioare încasării pentru înregistrarea creanţei.
  În contabilitate, veniturile din activităţi economice se înregistrează în momentul predării bunurilor către cumpărători, al livrării lor pe baza facturii sau în alte condiţii prevăzute în contract, al facturării lucrărilor executate şi serviciilor prestate, moment care atesta transferul de proprietate către clienţi.
  Veniturile proprii ale instituţiilor publice provin din chirii, organizarea de manifestări culturale şi sportive, concursuri artistice, publicaţii, prestaţii editoriale, studii, proiecte, valorificări de produse din activităţi proprii sau anexe, prestări de servicii şi altele asemenea.
  Veniturile din diferente de curs valutar trebuie recunoscute în perioada în care apar cu ocazia decontării sau a raportării în situaţiile financiare a elementelor monetare, creanţelor şi datoriilor, la cursuri diferite faţă de cele la care au fost înregistrate iniţial pe parcursul perioadei sau faţă de cele care au fost raportate în situaţiile financiare anterioare.
  Veniturile din dobânzi se înregistrează pe măsura generării veniturilor respective.
  2.3. Conţinutul grupelor de venituri
  Contabilitatea veniturilor se tine pe grupe de venituri, după natura şi sursa lor.
  Principalele grupe de venituri sunt: venituri din activităţi economice, alte venituri operaţionale, venituri din producţia de active fixe, venituri fiscale, venituri din contribuţii de asigurări, venituri nefiscale, venituri financiare, finanţări, subvenţii, transferuri, alocaţii bugetare cu destinaţie speciala, fonduri cu destinaţie speciala, venituri din provizioane, venituri extraordinare.
  2.3.1. Venituri din activităţi economice
  Veniturile din activităţi economice, includ:
  - venituri din vânzarea produselor finite (contul 701);
  - venituri din vânzarea semifabricatelor (contul 702);
  - venituri din vânzarea produselor reziduale (contul 703);
  - venituri din lucrări executate şi servicii prestate (contul 704);
  - venituri din studii şi cercetări (contul 705);
  - venituri din chirii (contul 706);
  - venituri din vânzarea mărfurilor (contul 707);
  - venituri din activităţi diverse (contul 708);
  - variaţia stocurilor (contul 709).
  2.3.2. Venituri din alte activităţi operaţionale
  Veniturile din alte activităţi operaţionale includ:
  - Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi (contul 714);
  - Alte venituri operaţionale (contul 719).
  2.3.3. Venituri din producţia de active fixe
  Veniturile din producţia de active fixe includ:
  - venituri din producţia de active fixe necorporale (contul 721);
  - venituri din producţia de active fixe corporale (contul 722).
  2.3.4. Venituri fiscale
  Aceasta grupa include veniturile fiscale ale bugetului general consolidat, recunoscute la momentul constatării, înregistrate pe baza declaraţiilor fiscale şi a deciziilor emise de organul fiscal. Se dezvolta în analitic pe structura clasificaţiei bugetare.
  Grupa "Venituri fiscale" include:
  - Impozit pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane juridice (contul 730);
  - Impozit pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane fizice (contul 731);
  - Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital (contul 732);
  - Impozit pe salarii (contul 733);
  - Impozite şi taxe pe proprietate (contul 734);
  - Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii (contul 735);
  - Impozit pe comerţul exterior şi tranzacţiile internaţionale (contul 736);
  - Alte impozite şi taxe fiscale (contul 739).
  2.3.5. Venituri din contribuţii de asigurări
  Aceasta grupa conţine veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat, veniturile bugetului asigurărilor pentru şomaj, veniturile Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate recunoscute la momentul constatării, înregistrate pe baza declaraţiilor fiscale şi a deciziilor emise de organul fiscal. Se dezvolta în analitic pe structura clasificaţiei bugetare.
  Grupa "Venituri din contribuţii de asigurări" include:
  - Venituri din contribuţiile angajatorilor: contribuţiile pentru asigurări sociale, contribuţiile pentru asigurări de şomaj, contribuţiile pentru asigurări sociale de sănătate, contribuţiile pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi alte contribuţii pentru asigurări sociale (contul 745);
  - Venituri din contribuţiile asiguraţilor: contribuţiile pentru asigurări sociale, contribuţiile pentru asigurări de şomaj, contribuţiile pentru asigurări sociale de sănătate şi alte contribuţii ale altor persoane pentru asigurări sociale (contul 746).
  2.3.6. Venituri nefiscale
  Aceasta grupa include venituri ale bugetului general consolidat, altele decât cele menţionate la grupele: "Venituri fiscale" şi "Venituri din contribuţii de asigurări". De regula, aceste venituri sunt recunoscute la momentul încasării, neexistand obligaţia de a întocmi declaraţii conform legii.
  Se dezvolta în analitic pe structura clasificaţiei bugetare.
  Grupa "Venituri nefiscale" include:
  - Venituri din proprietate (contul 750);
  - Venituri din vânzări de bunuri şi servicii (contul 751);
  2.3.7. Venituri financiare
  Grupa "Venituri financiare" include:
  - Venituri din creanţe imobilizate (contul 763);
  - Venituri din investiţii financiare cedate (contul 764);
  - Venituri din diferente de curs valutar (contul 765);
  - Venituri din dobânzi (contul 766);
  - Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea pierderii din schimb valutar - PHARE, SAPARD, ISPA (contul 767);
  - Alte venituri financiare (contul 768);
  - Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea altor pierderi (cheltuieli neeligibile) - PHARE, SAPARD, ISPA (contul 769).
  2.3.8. Finanţări, subvenţii, transferuri, alocaţii bugetare cu destinaţie speciala, fonduri cu destinaţie speciala
  Potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare privind finanţele publice, finanţarea instituţiilor publice şi serviciilor publice se asigura astfel:
  - integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz;
  - din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz;
  - integral din venituri proprii.
  Potrivit prevederilor Legii contabilităţii, contabilitatea instituţiilor publice asigura înregistrarea plaţilor de casa şi a cheltuielilor efective, pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare, potrivit bugetului aprobat.
  Plăţile efectuate din contul de finanţare bugetară de către instituţiile finanţate integral de la buget sau din contul de disponibil pentru bunuri aprovizionate, lucrări executate şi servicii prestate, reprezintă plati de casa. În această categorie se includ şi plăţile efectuate prin casierie, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.
  Instituţiile publice pot avea şi alte surse de finanţare, respectiv: fonduri externe nerambursabile, subvenţii, alocaţii bugetare cu destinaţie speciala, etc, după caz.
  Aceasta grupa include:
  - Finanţarea de la buget (contul 770);
  - Finanţarea în baza unor acte normative speciale (contul 771);
  - Venituri din subvenţii (contul 772);
  - Venituri din alocaţii bugetare cu destinaţie speciala (contul 773);
  - Finanţarea din fonduri externe nerambursabile (contul 774);
  - Fonduri cu destinaţie speciala (contul 776);
  - Venituri din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (contul 778).
  - Venituri din bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit (contul 779).
  2.3.9. Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare
  Veniturile din reluarea provizioanelor şi ajustărilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se evidenţiază distinct în funcţie de natura acestora. Diminuarea sau anularea provizioanelor şi ajustărilor constituite se efectuează prin înregistrarea la venituri în cazul în care nu se mai justifica menţinerea acestora.
  Grupa "Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare" include:
  - Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea operaţionala (contul 781);
  - Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare (contul 786).
  2.3.10. Veniturile extraordinare
  Grupa "Venituri extraordinare" include:
  - Venituri din despăgubiri din asigurări (contul 790);
  - Venituri din valorificarea unor bunuri (contul 791).
  2.4. Structura conturilor de venituri
  În cadrul instituţiilor publice, contabilitatea veniturilor se tine în conturi distincte, după natura şi sursa. Conturile de venituri se dezvolta în analitic pe structura clasificaţiei bugetare.
  Structura contului contabil va fi următoarea:
  1. simbolul contului din planul de conturi;
  2. bugetul căruia îi aparţine venitul:
  - bugetul de stat;
  - bugetele locale;
  - bugetul asigurărilor sociale de stat;
  - bugetul asigurărilor pentru şomaj;
  - bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate;
  - bugetul fondurilor externe nerambursabile;
  - bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii;
  - venituri evidenţiate în afara bugetelor locale.
  3. capitolul;
  4. subcapitolul;
  5. paragraful.
  2.5. Alte prevederi
  Conturile de venituri se inchid la sfârşitul perioadei (lunar sau cel mai târziu la întocmirea situaţiilor financiare) în vederea stabilirii rezultatului patrimonial.
  În situaţia în care apar operaţiuni ce trebuie înregistrate în debitul conturilor de venituri, acestea pot fi înregistrate şi în creditul conturilor de venituri, în roşu.
  Instituţiile publice mai pot folosi pentru desfăşurarea activităţii lor, bunuri materiale şi fonduri băneşti primite de la persoane juridice şi fizice sub forma de donaţii şi sponsorizări.
  Fondurile băneşti acordate de persoanele juridice şi fizice, primite ca donaţii şi sponsorizări de instituţiile publice finanţate integral de la buget, se varsă direct la bugetul din care se finanţează acestea. Cu aceste sume se majorează creditele bugetare ale bugetului instituţiei publice beneficiare şi care urmează să se utilizeze potrivit legii.
  Cu fondurile primite de către instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii şi cele finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la buget, se majorează bugetele de venituri şi cheltuieli ale acestora.
  Tabelele de concordanta între conturile de venituri şi codurile din clasificatia bugetară, sunt prezentate în Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11 la prezentele norme metodologice.
  Contabilitatea angajamentelor şi a elementelor extrabilantiere
  Drepturile şi obligaţiile, precum şi unele bunuri care nu pot fi integrate în activele şi pasivele unităţii se înregistrează în contabilitate în conturi în afara bilanţului, denumite şi conturi de ordine şi evidenta.
  În această categorie se cuprind angajamente (garanţii) acordate sau primite în relaţiile cu terţii, active fixe luate cu chirie, valori materiale primite spre prelucrare sau reparare, în păstrare sau custodie, debitori scoşi din activ, urmăriţi în continuare, chirii şi alte datorii asimilate, efecte scontate neajunse la scadenta, precum şi alte valori.


  Capitolul V DISPOZIŢII FINALE

  Prevederile prezentelor norme se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2006 de către toate instituţiile publice, indiferent de subordonare şi de sursa de finanţare.
  La data intrării în vigoare a prezentelor norme, se abroga:
  1. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 596/1970 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contabilitatea unităţilor bugetare;
  2. Ordinul ministrului finanţelor nr. 60/1973 pentru aprobarea Normelor privind întocmirea şi executarea bugetului, a planurilor de venituri şi cheltuieli din mijloace extrabugetare şi din alte fonduri, organizarea evidentei tehnic-operative şi contabile la comune;
  3. Ordinul ministrului finanţelor nr. 324/1984 pentru aprobarea Planului de conturi pentru administraţii, circumscripţii şi servicii financiare şi Instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;
  4. Ordinul ministrului finanţelor nr. 279/1987 pentru aprobarea Planului de conturi pentru administraţii, circumscripţii şi servicii financiare şi Instrucţiunile de aplicare a acestuia;
  5. Ordinul ministrului finanţelor nr. 460/2000 pentru aprobarea Precizărilor privind reflectarea în contabilitatea consiliilor locale şi instituţiilor publice de interes local a unor operaţiuni;
  6. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 706/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitatea unităţilor administrativ-teritoriale a unor operaţiuni ce decurg din aplicarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, aprobata cu modificări şi completări prin Legea nr. 108/2004;
  7. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 520/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii veniturilor bugetare, cu modificările şi completările ulterioare;
  8. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 650/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de reflectare în contabilitatea instituţiilor publice a unor operaţiuni ce decurg din aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementari în domeniul financiar, aprobata şi modificata prin Legea nr. 609/2003;
  9. Ordinul ministrului finanţelor nr. 1153/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitatea Ministerului Finanţelor Publice a titlurilor de participare deţinute de România la Banca Europeana pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Banca pentru Comerţ şi Dezvoltare a Marii Negre;
  10. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1757/2004 privind înregistrarea acţiunilor deţinute de statul român în calitate de acţionar unic, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice la Compania Naţionala "Loteria Română" S.A., Compania Naţionala "Imprimeria Naţionala" S.A., precum şi a altor titluri imobilizate deţinute de stat prin Ministerul Finanţelor Publice;
  11. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 870/2003 privind aprobarea Precizărilor privind reflectarea în contabilitate a operaţiunilor privind sumele primite şi utilizate din contribuţia financiară nerambursabilă a Comunităţii Europene şi cofinantarea de la bugetul de stat privind programul Sapard;
  12. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 771/2004 pentru aprobarea Precizărilor privind înregistrarea în contabilitate a sumelor primite şi utilizate din contribuţia financiară nerambursabilă a Comunităţii Europene prin ISPA, a cofinantarii de la buget şi a împrumuturilor primite de la instituţii financiare internaţionale pentru masurile din domeniul mediului, transporturilor şi asistentei tehnice;
  13. Ordinul ministrului finanţelor Publice nr. 925/2005 pentru aprobarea Precizărilor privind înregistrarea în contabilitate a sumelor primite şi utilizate din contribuţia financiară nerambursabilă a Comunităţii Europene în cadrul programelor Phare şi a cofinantarii de la bugetul de stat aferenta acestora.
  14. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1461/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii patrimoniului instituţiilor publice şi Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia.
  15. Orice alte dispoziţii contrare prezentelor norme.


  Capitolul VI PLANUL DE CONTURI GENERAL PENTRU INSTITUŢII PUBLICE

  C G CONT DENUMIRE CONT
  L R SINTETIC
  A U gr. I şi
  S P gr. II
  A A
  1 CONTURI DE CAPITALURI
        10 CAPITAL, REZERVE, FONDURI
              100 Fondul activelor fixe necorporale
              101 Fondul bunurilor care alcătuiesc
                         domeniul public al statului
              102 Fondul bunurilor care alcătuiesc
                         domeniul privat al statului
              103 Fondul bunurilor care alcătuiesc
                         domeniul public al unităţilor
                         administrativ-teritoriale
              104 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat
                         al unităţilor administrativ-teritoriale
              105 Rezerve din reevaluare
              1051 Rezerve din reevaluarea terenurilor şi amenajărilor
                         la terenuri
              1052 Rezerve din reevaluarea construcţiilor
              1053 Rezerve din reevaluarea instalaţiilor tehnice,
                         mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor
              1054 Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii
                         birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane
                         şi materiale şi a altor active fixe corporale
              1055 Rezerve din reevaluarea altor active ale statului
              106* Diferente din reevaluare şi diferente de curs aferente
                         dobânzilor încasate (Sapard)
        11 REZULTATUL REPORTAT
              117 Rezultatul reportat
              117.01 Rezultatul reportat - instituţii publice finanţate
                         integral din buget (de stat, local, asigurări,
                         sănătate, şomaj)
              117.02 Rezultatul reportat - bugetul local
              117.03 Rezultatul reportat - bugetul asigurărilor sociale
                         de stat
              117.04 Rezultatul reportat - bugetul asigurărilor pentru şomaj
              117.05 Rezultatul reportat - bugetul Fondului naţional unic
                         de asigurări sociale de sănătate
              117.08 Rezultatul reportat - bugetul fondurilor externe
                         nerambursabile
              117.09 Rezultatul reportat - bugetul de stat
              117.10 Rezultatul reportat - instituţii publice şi activităţi
                         finanţate integral sau parţial din venituri proprii
              117.15 Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din
                         reevaluare
  ---------------
      Contul sintetic de gradul II 117.15 de la contul 117, grupa 11 REZULTATUL REPORTAT, clasa 1 CONTURI DE CAPITALURI, a fost introdus de pct. 1 al Cap. II din ORDINUL nr. 556 din 7 aprilie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 22 mai 2006.
        12 REZULTATUL PATRIMONIAL
              121 Rezultatul patrimonial
              121.01 Rezultatul patrimonial - instituţii publice finanţate
                         integral din buget (de stat, local, asigurări sociale,
                         şomaj, sănătate)
              121.02 Rezultatul patrimonial - bugetul local
              121.03 Rezultatul patrimonial - bugetul asigurărilor sociale
                         de stat
              121.04 Rezultatul patrimonial - bugetul asigurărilor pentru
                         şomaj
              121.05 Rezultatul patrimonial - bugetul Fondului naţional unic
                         de asigurări sociale de sănătate
              121.08 Rezultatul patrimonial - bugetul fondurilor externe
                         nerambursabile
              121.09 Rezultatul patrimonial - bugetul de stat
              121.10 Rezultatul patrimonial - instituţii publice şi
                         activităţi finanţate integral sau parţial din
                         venituri proprii
        13 FONDURI CU DESTINAŢIE SPECIALA
              131 Fondul de rulment
              132 Fondul de rezerva al bugetului asigurărilor sociale
                         de stat
              133 Fondul de rezerva constituit conform Ordonanţei de
                         urgenta a Guvernului nr. 150/2002
              134 Fondul de amortizare aferent activelor fixe deţinute
                         de serviciile publice de interes local
              135 Fondul de risc
              136 Fondul depozitelor speciale constituite pentru
                         construcţii de locuinţe
              137 Taxe speciale
              139 Alte fonduri
              1391 Fond de dezvoltare a spitalului
        15 PROVIZIOANE
              151 Provizioane
              1511 Provizioane pentru litigii
              1512 Provizioane pentru garanţii acordate clienţilor
              1518 Alte provizioane
        16 ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE
                         - pe termen mediu şi lung -
              161 Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni
              1611 Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni cu termen de
                         răscumpărare în exerciţiul curent
              1612 Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni cu termen de
                         răscumpărare în exerciţiile viitoare
              162 Împrumuturi interne şi externe contractate de
                         autorităţile administraţiei publice locale
              1621 Împrumuturi interne şi externe contractate de
                         autorităţile administraţiei publice locale cu termen
                         de rambursare în exerciţiul curent
              1622 Împrumuturi interne şi externe contractate de
                         autorităţile administraţiei publice locale cu termen
                         de rambursare în exerciţiile viitoare
              163 Împrumuturi interne şi externe garantate de
                         autorităţile administraţiei publice locale
              1631 Împrumuturi interne şi externe garantate de
                         autorităţile administraţiei publice locale cu termen
                         de rambursare în exerciţiul curent
              1632 Împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile
                         administraţiei publice locale cu termen de rambursare
                         în exerciţiile viitoare
              164 Împrumuturi interne şi externe contractate de stat
              1641 Împrumuturi interne şi externe contractate de stat cu
                         termen de rambursare în exerciţiul curent
              1642 Împrumuturi interne şi externe contractate de stat cu
                         termen de rambursare în exerciţiile viitoare
              165 Împrumuturi interne şi externe garantate de stat
              1651 Împrumuturi interne şi externe garantate de stat cu
                         termen de rambursare în exerciţiul curent
              1652 Împrumuturi interne şi externe garantate de stat cu
                         termen de rambursare în exerciţiile viitoare
              166 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului
                         asigurărilor sociale de stat din contul curent general
                         al trezoreriei statului
              167 Alte împrumuturi şi datorii asimilate
              1671 Alte împrumuturi şi datorii asimilate cu termen de
                         rambursare în exerciţiul curent
              1672 Alte împrumuturi şi datorii asimilate cu termen de
                         rambursare în exerciţiile viitoare
              168 Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate
              1681 Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de
                         obligaţiuni
              1682 Dobânzi aferente împrumuturilor interne şi externe
                         contractate de autorităţile administraţiei publice
                         locale
              1683 Dobânzi aferente împrumuturilor interne şi externe
                         garantate de autorităţile administraţiei publice locale
              1684 Dobânzi aferente împrumuturilor interne şi externe
                         contractate de stat
              1685 Dobânzi aferente împrumuturilor interne şi externe
                         garantate de stat
              1687 Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate
              169 Prime privind rambursarea obligaţiunilor
  2 CONTURI DE ACTIVE FIXE
        20 ACTIVE FIXE NECORPORALE
              203 Cheltuieli de dezvoltare
              205 Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi
                         şi active similare
              206 Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive
              208 Alte active fixe necorporale
              2081 Programe informatice
              2082 Alte active fixe necorporale
        21 ACTIVE FIXE CORPORALE
              211 Terenuri şi amenajări la terenuri
              2111 Terenuri
              2112 Amenajări la terenuri
              212 Construcţii
              213 Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale
                         şi plantaţii
              2131 Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii
                         de lucru)
              2132 Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare
              2133 Mijloace de transport
              2134 Animale şi plantaţii
              214 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protecţie
                         a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe
                         corporale
              215 Alte active ale statului
        23 ACTIVE FIXE IN CURS ŞI AVANSURI PENTRU ACTIVE FIXE
              231 Active fixe corporale în curs de execuţie
              232 Avansuri acordate pentru active fixe corporale
              233 Active fixe necorporale în curs de execuţie
              234 Avansuri acordate pentru active fixe necorporale
        26 ACTIVE FINANCIARE (peste 1 an)
              260 Titluri de participare
              2601 Titluri de participare cotate
              2602 Titluri de participare necotate
              265 Alte titluri imobilizate
              267 Creanţe imobilizate
              2675 Împrumuturi acordate pe termen lung
              2676 Dobânzi aferente împrumuturilor pe termen lung
              2678 Alte creanţe imobilizate
              2679 Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate
              269 Varsaminte de efectuat pentru active financiare
        28 AMORTIZĂRI PRIVIND ACTIVELE FIXE
              280 Amortizări privind activele fixe necorporale
              2803 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare
              2805 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor,
                         mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare
              2808 Amortizarea altor active fixe necorporale
              281 Amortizări privind activele fixe corporale
              2811 Amortizarea amenajărilor la terenuri
              2812 Amortizarea construcţiilor
              2813 Amortizarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de
                         transport, animalelor şi plantaţiilor
              2814 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice,
                         echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi
                         materiale şi a altor active fixe corporale
        29 AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE
                         A ACTIVELOR FIXE
              290 Ajustări pentru deprecierea activelor fixe necorporale
              2904 Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare
              2905 Ajustări pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor,
                         licenţelor, marcilor comerciale, drepturilor şi
                         activelor similare
              2908 Ajustări pentru deprecierea altor active fixe necorporale
              291 Ajustări pentru deprecierea activelor fixe corporale
              2911 Ajustări pentru deprecierea terenurilor şi amenajărilor
                         la terenuri
              2912 Ajustări pentru deprecierea construcţiilor
              2913 Ajustări pentru deprecierea instalaţiilor tehnice,
                         mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor
              2914 Ajustări pentru deprecierea mobilierului, aparaturii
                         birotice, echipamentului de protecţie a valorilor umane
                         şi materiale şi a altor active fixe corporale
              293 Ajustări pentru deprecierea activelor fixe în curs de
                         execuţie
              2931 Ajustări pentru deprecierea activelor fixe necorporale
                         în curs de execuţie
              2932 Ajustări pentru deprecierea activelor fixe corporale
                         în curs de execuţie
              296 Ajustări pentru pierderea de valoare a activelor
                         financiare
              2961 Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor
              2962 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor active
                         financiare
  3 CONTURI DE STOCURI ŞI PRODUCŢIE IN CURS DE EXECUŢIE
        30 STOCURI DE MATERII ŞI MATERIALE
              301 Materii prime
              302 Materiale consumabile
              3021 Materiale auxiliare
              3022 Combustibili
              3023 Materiale pentru ambalat
              3024 Piese de schimb
              3025 Seminţe şi materiale de plantat
              3026 Furaje
              3027 Hrana
              3028 Alte materiale consumabile
              3029 Medicamente şi materiale sanitare
              303 Materiale de natura obiectelor de inventar
              3031 Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie
              3032 Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinţa
              304 Materiale rezerva de stat şi de mobilizare
              3041 Materiale rezerva de stat
              3042 Materiale rezerva de mobilizare
              305 Ambalaje rezerva de stat şi de mobilizare
              3051 Ambalaje rezerva de stat
              3052 Ambalaje rezerva de mobilizare
              307 Materiale date în prelucrare în instituţie
              309 Alte stocuri
        33 PRODUCŢIA IN CURS DE EXECUŢIE
              331 Produse în curs de execuţie
              332 Lucrări şi servicii în curs de execuţie
        34 PRODUSE
              341 Semifabricate
              345 Produse finite
              346 Produse reziduale
              347 Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii,
                         în proprietatea privată a statului
              348 Diferente de preţ la produse
              349 Bunuri confiscate sau intrate potrivit legii, în
                         proprietatea privată a unităţilor
                         administrativ-teritoriale
        35 STOCURI AFLATE LA TERŢI
              351 Materii şi materiale aflate la terţi
              3511 Materii şi materiale la terţi
              3512 Materiale de natura obiectelor de inventar aflate
                         la terţi
              354 Produse aflate la terţi
              3541 Semifabricate aflate la terţi
              3545 Produse finite aflate la terţi
              3546 Produse reziduale aflate la terţi
              356 Animale aflate la terţi
              357 Mărfuri aflate la terţi
              358 Ambalaje aflate la terţi
              359 Bunuri în custodie sau în consignaţie la terţi
        36 ANIMALE
              361 Animale şi pasări
        37 MĂRFURI
              371 Mărfuri
              378 Diferente de preţ la mărfuri (adaos comercial)
        38 AMBALAJE
              381 Ambalaje
        39 AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR ŞI PRODUCŢIEI IN
                         CURS DE EXECUŢIE
              391 Ajustări pentru deprecierea materiilor prime
              392 Ajustări pentru deprecierea materialelor
              3921 Ajustări pentru deprecierea materialelor consumabile
              3922 Ajustări pentru deprecierea materialelor de natura
                         obiectelor de inventar
              393 Ajustări pentru deprecierea producţiei în curs
                         de execuţie
              394 Ajustări pentru deprecierea produselor
              3941 Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor
              3945 Ajustări pentru deprecierea produselor finite
              3946 Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale
              395 Ajustări pentru deprecierea stocurilor aflate la terţi
              3951 Ajustări pentru deprecierea materiilor şi materialelor
                         aflate la terţi
              3952 Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor aflate
                         la terţi
              3953 Ajustări pentru deprecierea produselor finite
                         aflate la terţi
              3954 Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale
                         aflate la terţi
              3956 Ajustări pentru deprecierea animalelor aflate la terţi
              3957 Ajustări pentru deprecierea mărfurilor aflate la terţi
              3958 Ajustări pentru deprecierea ambalajelor aflate la terţi
              396 Ajustări pentru deprecierea animalelor
              397 Ajustări pentru deprecierea mărfurilor
              398 Ajustări pentru deprecierea ambalajelor
  4 CONTURI DE TERŢI
        40 FURNIZORI ŞI CONTURI ASIMILATE
              401 Furnizori
              403 Efecte de plătit
              404 Furnizori de active fixe
              4041 Furnizori de active fixe sub 1 an
              4042 Furnizori de active fixe peste 1 an
              405 Efecte de plătit pentru active fixe
              408 Furnizori-facturi nesosite
              409 Furnizori-debitori
              4091 Furnizori-debitori pentru cumpărări de bunuri de
                         natura stocurilor
              4092 Furnizori-debitori pentru prestări de servicii şi
                         executări de lucrări
        41 CLIENŢI ŞI CONTURI ASIMILATE
              411 Clienţi
              4111 Clienţi cu termen sub 1 an
              4112 Clienţi cu termen peste 1 an
              4118 Clienţi incerţi sau în litigiu
              413 Efecte de primit de la clienţi
              418 Clienţi-facturi de întocmit
              419 Clienti-creditori
        42 PERSONAL ŞI CONTURI ASIMILATE
              421 Personal-salarii datorate
              422 Pensionari-pensii datorate
              4221 Pensionari civili-pensii datorate
              4222 Pensionari militari-pensii datorate
              423 Personal-ajutoare şi indemnizaţii datorate
              424 Someri-indemnizatii datorate
              425 Avansuri acordate personalului
              426 Drepturi de personal neridicate
              427 Reţineri din salarii şi din alte drepturi datorate
                         terţilor
              4271 Reţineri din salarii datorate terţilor
              4272 Reţineri din pensii datorate terţilor
              4273 Reţineri din alte drepturi datorate terţilor
              428 Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul
              4281 Alte datorii în legătură cu personalul
              4282 Alte creanţe în legătură cu personalul
              429 Bursieri şi doctoranzi
        43 ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECŢIA SOCIALA ŞI CONTURI ASIMILATE
              431 Asigurări sociale
              4311 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale
              4312 Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări sociale
              4313 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale de
                         sănătate
              4314 Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări sociale de
                         sănătate
              4315 Contribuţiile angajatorilor pentru accidente de muncă
                         şi boli profesionale
              4317 Contribuţiile angajatorilor pentru concedii şi
                         indemnizatii
  --------------
      Contul sintetic de gradul II 4317 de la contul 431 "Asigurari sociale", grupa 43 ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA ŞI CONTURI ASIMILATE, clasa 4 CONTURI DE TERTI a fost introdus de pct. 2 al Cap. II din ORDINUL nr. 556 din 7 aprilie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 22 mai 2006.
              437 Asigurări pentru şomaj
              4371 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări de şomaj
              4372 Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări de şomaj
              438 Alte datorii sociale
        44 BUGETUL STATULUI, BUGETUL LOCAL, BUGETUL ASIGURĂRILOR
                         SOCIALE DE STAT ŞI CONTURI ASIMILATE
              440 Cote defalcate din impozitul pe venit pentru
                         echilibrarea bugetelor locale
              441 Sume încasate pentru bugetul capitalei
              442 Taxa pe valoarea adăugata
              4423 Taxa pe valoarea adăugata de plată
              4424 Taxa pe valoarea adăugata de recuperat
              4426 Taxa pe valoarea adăugata deductibila
              4427 Taxa pe valoarea adăugata colectata
              4428 Taxa pe valoarea adăugata neexigibila
              444 Impozit pe venitul din salarii şi din alte drepturi
              446 Alte impozite,taxe şi varsaminte asimilate
              448 Alte datorii şi creanţe cu bugetul
              4481 Alte datorii faţă de buget
              4482 Alte creanţe privind bugetul
        45 DECONTĂRI CU COMUNITATEA EUROPEANA PRIVIND FONDURILE
                         NERAMBURSABILE (PHARE, SAPARD, ISPA, etc.)
              450* Sume de primit şi de restituit Comunităţii
                         Europene - PHARE, SAPARD, ISPA -
              4501* Sume de primit de la Comunitatea Europeana - PHARE,
                         SAPARD, ISPA -
              4502* Sume de restituit Comunităţii Europene - PHARE,
                         SAPARD, ISPA-
              451* Sume de primit şi de restituit Fondului
                         Naţional - PHARE, SAPARD, ISPA -
              4511* Sume de primit de la Fondul Naţional - PHARE,
                         SAPARD, ISPA -
              4512* Sume de restituit Fondului Naţional - PHARE, SAPARD,
                         ISPA -
              452* Sume datorate Agenţiilor de Implementare - PHARE,
                         SAPARD, ISPA -
              453* Sume de primit şi de restituit Autorităţilor de
                         Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA -
              4531* Sume de primit de la Autorităţile de
                         Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA -
              4532* Sume de restituit Autorităţilor de Implementare - PHARE,
                         SAPARD, ISPA -
              454* Sume de primit şi de restituit beneficiarilor* - PHARE -
              4541* Sume de primit de la beneficiar - PHARE -
              4542* Sume de restituit beneficiarilor - PHARE-
              455* Sume de primit şi de restituit bugetului (cofinantare,
                         indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia
                         Europeana - PHARE, SAPARD, ISPA -
              4551* Sume de primit de la buget (cofinantare,
                         indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia
                         Europeana - PHARE, SAPARD, ISPA -
              4552* Sume de restituit bugetului (cofinantare,
                         indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia
                         Europeana - PHARE, SAPARD, ISPA -
              456* Sume de primit de la bugetul de stat pentru cheltuieli
                         neeligibile - PHARE, SAPARD, ISPA -
              457* Sume de recuperat de la Agenţiile de
                         Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA -
              458* Sume de primit de la Agentii/Autorităţi de Implementare
                         (la beneficiarii finali)
        46 DEBITORI ŞI CREDITORI DIVERŞI, DEBITORI ŞI CREDITORI
                         AI BUGETELOR
              461 Debitori
              4611 Debitori sub 1 an
              4612 Debitori peste 1 an
              462 Creditori
              4621 Creditori sub 1 an
              4622 Creditori peste 1 an
              463 Creanţe ale bugetului de stat
              464 Creanţe ale bugetului local
              465 Creanţe ale bugetului asigurărilor sociale de stat
              466 Creanţe ale bugetelor fondurilor speciale
              4664 Creanţe ale bugetului asigurărilor pentru şomaj
              4665 Creanţe ale bugetului Fondului naţional unic de
                         asigurări sociale de sănătate
              467 Creditori ai bugetelor
              4671 Creditori ai bugetului de stat
              4672 Creditori ai bugetului local
              4673 Creditori ai bugetului asigurărilor sociale de stat
              4674 Creditori ai bugetului asigurărilor pentru şomaj
              4675 Creditori ai bugetului Fondului naţional unic de
                         asigurări sociale de sănătate
              468 Împrumuturi acordate potrivit legii
              4681 Împrumuturi acordate potrivit legii din bugetul de stat
              4682 Împrumuturi acordate potrivit legii din bugetul local
              4684 Împrumuturi acordate potrivit legii din fondul de tezaur
              4687 Sume acordate din fondul de rulment potrivit legii
              469 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate
        47 CONTURI DE REGULARIZARE ŞI ASIMILATE
              471 Cheltuieli înregistrate în avans
              472 Venituri înregistrate în avans
              473 Decontări din operaţii în curs de clarificare
        48 DECONTĂRI
              481 Decontări între instituţia superioara şi instituţiile
                         subordonate
              4811 Decontări privind operaţiuni financiare
              4812 Decontări privind activele fixe
              4813 Decontări privind stocurile
              4819 Alte decontări
              482 Decontări între instituţii subordonate
              483 Decontări din operaţii în participatie
        49 AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANŢELOR
              491 Ajustări pentru deprecierea creanţelor-clienti
              4911 Ajustări pentru deprecierea creanţelor-clienti sub 1 an
              4912 Ajustări pentru deprecierea creanţelor-clienti
                         peste 1 an
              496 Ajustări pentru deprecierea creanţelor-debitori
              4961 Ajustări pentru deprecierea creanţelor-debitori sub 1 an
              4962 Ajustări pentru deprecierea creanţelor-debitori
                         peste 1 an
              497 Ajustări pentru deprecierea creanţelor bugetare
  5 CONTURI LA TREZORERIA STATULUI ŞI BĂNCI COMERCIALE
        50 INVESTIŢII PE TERMEN SCURT
              505 Obligaţiuni emise şi răscumpărate
              509 Varsaminte de efectuat pentru investiţiile pe termen
                         scurt
        51 CONTURI LA TREZORERIA STATULUI ŞI BĂNCI
              510 Disponibil din împrumuturi din disponibilităţile
                         contului curent general al trezoreriei statului
              511 Valori de incasat
              5112 Cecuri de încasat
              512 Conturi la bănci
              5121 Conturi la bănci în lei
              5124 Conturi la bănci în valută
              5125 Sume în curs de decontare
              513 Disponibil din împrumuturi interne şi externe
                         contractate de stat
              5131 Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe
                         contractate de stat
              5132 Disponibil în valută din împrumuturi interne şi externe
                         contractate de stat
              514 Disponibil din împrumuturi interne şi externe garantate
                         de stat
              5141 Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe
                         garantate de stat
              5142 Disponibil în valută din împrumuturi interne şi externe
                         garantate de stat
              515 Disponibil din fonduri externe nerambursabile
              5151 Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile
              5152 Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile
              5153 Depozite bancare
              516 Disponibil din împrumuturi interne şi externe
                         contractate de autorităţile administraţiei publice
                         locale
              5161 Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe
                         contractate de autorităţile administraţiei publice
                         locale
              5162 Disponibil în valută din împrumuturi interne şi
                         externe contractate de autorităţile administraţiei
                         publice locale
              517 Disponibil din împrumuturi interne şi externe garantate
                         de autorităţile administraţiei publice locale
              5171 Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe
                         garantate de autorităţile administraţiei publice locale
              5172 Disponibil în valută din împrumuturi interne şi externe
                         garantate de autorităţile administraţiei publice locale
              518 Dobânzi
              5186 Dobânzi de plătit
              5187 Dobânzi de incasat
              519 Împrumuturi pe termen scurt
              5191 Împrumuturi pe termen scurt
              5192 Împrumuturi pe termen scurt nerambursate la scadenta
              5194 Împrumuturi primite din bugetul de stat pentru
                         înfiinţarea unor instituţii sau a unor activităţi
                         finanţate integral din venituri proprii
              5195 Împrumuturi primite din bugetul local pentru
                         înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice sau
                         activităţi finanţate integral din venituri proprii
              5196 Împrumuturi interne şi externe contractate de
                         autorităţile administraţiei publice locale
              5197 Sume primite din fondul de rulment conform legii
              5198 Împrumuturi primite din disponibilităţile contului
                         curent general al trezoreriei statului
        52 DISPONIBIL AL BUGETELOR
              520 Disponibil al bugetului de stat
              521 Disponibil al bugetului local
              5211 Disponibil al bugetului local
              5212 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent
              522 Disponibil din fondul de rulment al bugetului local
              5221 Disponibil curent din fondul de rulment al bugetului
                         local
              5222 Depozite constituite din fondul de rulment al bugetului
                         local
              523 Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit
                         pentru echilibrarea bugetelor locale
              524 Disponibil din venituri încasate pentru bugetul capitalei
              525 Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat
              5251 Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat
              5252 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent
              5253 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi
              526 Disponibil din fondul de rezerva al bugetului
                         asigurărilor sociale de stat
              527 Disponibil din fondul de rezerva constituit conform
                         Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002
              528 Disponibil din sume încasate în cursul procedurii de
                         executare silita
              529 Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete
              5291 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat
              5292 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local
              5299 Disponibil din sume colectate prin intermediul
                         cardurilor
        53 CASA ŞI ALTE VALORI
              531 Casa
              5311 Casa în lei
              5314 Casa în valută
              532 Alte valori
              5321 Timbre fiscale şi poştale
              5322 Bilete de tratament şi odihnă
              5323 Tichete şi bilete de călătorie
              5324 Bonuri valorice pentru carburanţi auto
              5325 Bilete cu valoare nominala
              5326 Tichete de masa
              5328 Alte valori
        54 ACREDITIVE
              541 Acreditive
              5411 Acreditive în lei
              5412 Acreditive în valută
              542 Avansuri de trezorerie
        55 DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINAŢIE SPECIALA
              550 Disponibil din fonduri cu destinaţie speciala
              551 Disponibil din alocaţii bugetare cu destinaţie speciala
              552 Disponibil pentru sume de mandat şi sume în depozit
              553 Disponibil din taxe speciale
              554 Disponibil din amortizarea activelor fixe deţinute
                         de serviciile publice de interes local
              555 Disponibil al fondului de risc
              556 Disponibil din depozite speciale constituite pentru
                         construirea de locuinţe
              557 Disponibil din valorificarea bunurilor intrate în
                         proprietatea privată a statului
              558 Disponibil din cofinantarea de la buget aferenta
                         programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe
                         nerambursabile
        56 DISPONIBIL AL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR
                         FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII
              560 Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral
                         din venituri proprii
              5601 Disponibil curent
              5602 Depozite ale instituţiilor publice finanţate integral
                         din venituri proprii
              561 Disponibil al instituţiilor publice finanţate din
                         venituri proprii şi subvenţii
              562 Disponibil al activităţilor finanţate din venituri
                         proprii
        57 DISPONIBIL DIN VENITURILE FONDURILOR SPECIALE
              571 Disponibil din veniturile Fondului naţional unic de
                         asigurări sociale de sănătate
              5711 Disponibil din veniturile curente ale Fondului naţional
                         unic de asigurări sociale de sănătate
              5712 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent
              5713 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi
              5714 Depozite din veniturile Fondului naţional unic de
                         asigurări sociale de sănătate
              574 Disponibil din veniturile bugetului asigurărilor pentru
                         şomaj
              5741 Disponibil din veniturile curente ale bugetului
                         asigurărilor pentru şomaj
              5742 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent
              5743 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi
              5744 Depozite din veniturile bugetului asigurărilor pentru
                         şomaj
        58 VIRAMENTE INTERNE
              581 Viramente interne
        59 AJUSTĂRI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE
                         TREZORERIE
              595 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor
                         emise şi răscumpărate
  6 CONTURI DE CHELTUIELI
        60 CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE
              601 Cheltuieli cu materiile prime
              602 Cheltuieli cu materialele consumabile
              6021 Cheltuieli cu materialele auxiliare
              6022 Cheltuieli privind combustibilul
              6023 Cheltuieli privind materialele pentru ambalat
              6024 Cheltuieli privind piesele de schimb
              6025 Cheltuieli privind seminţele şi materialele de plantat
              6026 Cheltuieli privind furajele
              6027 Cheltuieli privind hrana
              6028 Cheltuieli privind alte materiale consumabile
              6029 Cheltuieli privind medicamentele şi materialele sanitare
              603 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de
                         inventar
              606 Cheltuieli privind animalele şi pasările
              607 Cheltuieli privind mărfurile
              608 Cheltuieli privind ambalajele
              609 Cheltuieli cu alte stocuri
        61 CHELTUIELI CU LUCRĂRILE ŞI SERVICIILE EXECUTATE DE TERŢI
              610 Cheltuieli privind energia şi apa
              611 Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile
              612 Cheltuieli cu chiriile
              613 Cheltuieli cu primele de asigurare
              614 Cheltuieli cu deplasări, detaşări, transferări
        62 CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERŢI
              622 Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile
              623 Cheltuieli de protocol, reclama şi publicitate
              624 Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal
              6241 Cheltuieli cu transportul de bunuri
              6242 Cheltuieli cu transportul de personal
              626 Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii
              627 Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate
              628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi
              629 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale
        63 CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE ŞI VARSAMINTE ASIMILATE
              635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi varsaminte asimilate
        64 CHELTUIELI CU PERSONALUL
              641 Cheltuieli cu salariile personalului
              642 Cheltuieli salariale în natura
              645 Cheltuieli privind asigurările sociale
              6451 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale
              6452 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări de şomaj
              6453 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale
                         de sănătate
              6454 Contribuţiile angajatorilor pentru accidente de muncă
                         şi boli profesionale
              6455 Contribuţiile angajatorilor pentru concedii şi
                         indemnizatii
  -------------
      Contul sintetic de gradul II 6455, grupa 64 CHELTUIELI CU PERSONALUL, clasa 6 CONTURI DE CHELTUIELI a fost introdus de pct. 3 al Cap. II din ORDINUL nr. 556 din 7 aprilie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 22 mai 2006.
              6458 Alte cheltuieli privind asigurările şi protecţia sociala
              646 Cheltuieli cu indemnizaţiile de delegare, detaşare şi
                         alte drepturi salariale
              647 Cheltuieli din fondul destinat stimulării personalului
        65 ALTE CHELTUIELI OPERAŢIONALE
              654 Pierderi din creanţe şi debitori diverşi
              658 Alte cheltuieli operaţionale
        66 CHELTUIELI FINANCIARE
              663 Pierderi din creanţe imobilizate
              664 Cheltuieli din investiţii financiare cedate
              665 Cheltuieli din diferente de curs valutar
              666 Cheltuieli privind dobânzile
              667* Sume de transferat bugetului de stat reprezentând
                         câştiguri din schimb valutar - PHARE, SAPARD, ISPA -
              668* Dobânzi de transferat Comunităţii Europene sau de alocat
                         programului - PHARE, SAPARD, ISPA -
              669* Alte pierderi (cheltuieli neeligibile-costuri
                         bancare) - PHARE, SAPARD, ISPA -
        67 ALTE CHELTUIELI FINANŢATE DIN BUGET
              670 Subvenţii
              671 Transferuri curente între unităţi ale administraţiei
                         publice
              672 Transferuri de capital între unităţi ale administraţiei
                         publice
              673 Transferuri interne
              674 Transferuri în străinătate
              676 Asigurări sociale
              677 Ajutoare sociale
              679 Alte cheltuieli
        68 CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE, PROVIZIOANELE ŞI AJUSTĂRILE
                         PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE
              681 Cheltuieli operaţionale privind amortizările,
                         provizioanele şi ajustările pentru depreciere
              6811 Cheltuieli operaţionale privind amortizarea activelor
                         fixe
              6812 Cheltuieli operaţionale privind provizioanele
              6813 Cheltuieli operaţionale privind ajustările pentru
                         deprecierea activelor fixe
              6814 Cheltuieli operaţionale privind ajustările pentru
                         deprecierea activelor circulante
              682 Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile
              6821 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile
              6822 Cheltuieli cu activele fixe necorporale neamortizabile
              686 Cheltuieli financiare privind amortizările,
                         provizioanele şi ajustările pentru pierderea de valoare
              6863 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea
                         de valoare a activelor financiare
              6864 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea
                         de valoare a activelor circulante
              6868 Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de
                         rambursare a obligaţiunilor
              689 Cheltuieli privind rezerva de stat şi de mobilizare
              6891 Cheltuieli privind rezerva de stat
              6892 Cheltuieli privind rezerva de mobilizare
        69 CHELTUIELI EXTRAORDINARE
              690 Cheltuieli cu pierderi din calamităţi
              691 Cheltuieli extraordinare din operaţiuni cu active fixe
  7 CONTURI DE VENITURI ŞI FINANŢĂRI
        70 VENITURI DIN ACTIVITĂŢI ECONOMICE
              701 Venituri din vânzarea produselor finite
              702 Venituri din vânzarea semifabricatelor
              703 Venituri din vânzarea produselor reziduale
              704 Venituri din lucrări executate şi servicii prestate
              705 Venituri din studii şi cercetări
              706 Venituri din chirii
              707 Venituri din vânzarea mărfurilor
              708 Venituri din activităţi diverse
              709 Variaţia stocurilor
        71 ALTE VENITURI OPERAŢIONALE
              714 Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi
              719 Alte venituri operaţionale
        72 VENITURI DIN PRODUCŢIA DE ACTIVE FIXE
              721 Venituri din producţia de active fixe necorporale
              722 Venituri din producţia de active fixe corporale
        73 VENITURI FISCALE
              730 Impozit pe venit, profit şi câştiguri din capital de la
                         persoane juridice
              7301 Impozit pe profit
              7302 Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital
                         de la persoane juridice
              731 Impozit pe venit, profit şi câştiguri din capital de la
                         persoane fizice
              7311 Impozit pe venit
              7312 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit
              732 Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital
              7321 Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital
              733 Impozit pe salarii
              734 Impozite şi taxe pe proprietate
              735 Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii
              7351 Taxa pe valoarea adăugata
              7352 Sume defalcate din TVA
              7353 Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii
              7354 Accize
              7355 Taxe pe servicii specifice
              7356 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării
                         bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi
              736 Impozit pe comerţul exterior şi tranzacţiile
                         internaţionale
              7361 Taxe vamale şi alte taxe pe tranzacţiile internaţionale
              739 Alte impozite şi taxe fiscale
        74 VENITURI DIN CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI
              745 Contribuţiile angajatorilor
              7451 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale
              7452 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări de şomaj
              7453 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale
                         de sănătate
              7454 Contribuţiile angajatorilor pentru accidente de muncă
                         şi boli profesionale
              7455 Varsaminte de la persoane juridice, pentru persoane
                         cu handicap neincadrate
              7459 Alte contribuţii pentru asigurări sociale datorate
                         de angajatori
              746 Contribuţiile asiguraţilor
              7461 Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări sociale
              7462 Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări de şomaj
              7463 Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări sociale
                         de sănătate
              7469 Alte contribuţii ale altor persoane pentru asigurări
                         sociale
        75 VENITURI NEFISCALE
              750 Venituri din proprietate
              751 Venituri din vânzări de bunuri şi servicii
              7511 Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi
              7512 Venituri din taxe administrative, eliberări permise
              7513 Amenzi, penalităţi şi confiscări
              7514 Diverse venituri
              7515 Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (donaţii,
                         sponsorizări)
        76 VENITURI FINANCIARE
             763 Venituri din creanţe imobilizate
             764 Venituri din investiţii financiare cedate
             765 Venituri din diferente de curs valutar
             766 Venituri din dobânzi
             767* Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea
                         pierderilor din schimb valutar - PHARE, SAPARD, ISPA -
             768* Alte venituri financiare - PHARE, SAPARD, ISPA -
             769* Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea
                         altor pierderi (Cheltuieli neeligibile-costuri
                         bancare - PHARE, SAPARD, ISPA -
        77 FINANTARI, SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCAŢII BUGETARE CU
                         DESTINAŢIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINAŢIE SPECIALA
             770 Finanţarea de la buget
             7701 Finanţarea de la bugetul de stat
             7702 Finanţarea de la bugetele locale
             7703 Finanţarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat
             7704 Finanţarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj
             7705 Finanţarea din bugetul Fondului naţional unic de
                         asigurări sociale de sănătate
             771 Finanţarea în baza unor acte normative speciale
             772 Venituri din subvenţii
             7721 Subvenţii de la bugetul de stat
             7722 Subvenţii de la alte bugete
             773 Venituri din alocaţii bugetare cu destinaţie speciala
             774 Finanţarea din fonduri externe nerambursabile
             7741 Finanţarea din fonduri externe nerambursabile în bani
             7742 Finanţarea din fonduri externe nerambursabile în natura
             776 Fonduri cu destinaţie speciala
             778 Venituri din cofinantarea de la buget aferenta
                         programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe
                         nerambursabile
             779 Venituri din bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit
        78 VENITURI DIN PROVIZIOANE ŞI AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE
                         SAU PIERDERILE DE VALOARE
              781 Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere
                         privind activitatea operaţionala
              7812 Venituri din provizioane
              7813 Venituri din ajustări privind deprecierea activelor fixe
              7814 Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor
                         circulante
              786 Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de
                         valoare
              7863 Venituri din ajustări pentru pierderea de valoare a
                         activelor financiare
              7864 Venituri din ajustări pentru pierderea de valoare a
                         activelor circulante
        79 VENITURI EXTRAORDINARE
              790 Venituri din despăgubiri din asigurări
              791 Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului
  8 CONTURI SPECIALE
        80** CONTURI IN AFARA BILANŢULUI
              8030 Active fixe şi obiecte de inventar primite în folosinţa
              8031 Active fixe corporale luate cu chirie
              8032 Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare
              8033 Valori materiale primite în păstrare sau custodie
              8034 Debitori scoşi din activ, urmăriţi în continuare
              8036 Chirii şi alte datorii asimilate
              8038 Ambalaje de restituit
              8039 Alte valori în afara bilanţului
              8041 Publicaţii primite gratuit în vederea schimbului
                         internaţional
              8042 Abonamente la publicaţii care se urmăresc până la primire
              8043 Imprimate de valoare cu decontare ulterioară
              8044 Documente respinse la viza de control financiar preventiv
              8046 Ipoteci imobiliare
              8047 Valori materiale supuse sechestrului
              8048 Garanţie bancara pentru oferta depusa
              8049 Garanţie bancara pentru buna execuţie
              8050 Disponibil din garanţia constituita pentru buna execuţie
              8051 Garanţii constituite de concesionar
              8052 Garanţii depuse pentru sume contestate
              8053 Garanţii depuse pentru înlesniri acordate
              8054 Înlesniri la plata creanţelor bugetare
              8055 Cauţiuni depuse pentru contestaţie la executarea silita
              8056 Garanţii legale constituite în cadrul procedurii de
                         suspendare a executării silite prin decontare bancara
              8057* Garanţie bancara pentru avansul acordat (ISPA)
              8058 Creanţe fiscale pentru care s-a declarat starea de
                         insolvabilitate a debitorului
              8059 Garanţii acordate de autorităţile administraţiei
                         publice locale
              8060 Credite bugetare aprobate
              8061 Credite deschise de repartizat
              8062 Credite deschise pentru cheltuieli proprii
              8063* Fonduri de primit de la bugetul de stat
              8064* Fonduri de primit de la Comunitatea Europeana - SAPARD -
              8065* Fonduri de primit de la Comunitatea Europeana - PHARE -
              8066 Angajamente bugetare
              8067 Angajamente legale
              8068* Angajamente legale - SAPARD -
              8069* Angajamente de plată
        89 BILANŢ
              891 Bilanţ de închidere
              892 Bilanţ de deschidere
  --------------
       Notă:
      *) Conturile specifice pentru evidenţierea fondurilor externe
  nerambursabile: SAPARD, ISPA şi PHARE îşi păstrează conţinutul şi funcţiunea
  aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 870/2002,
  nr. 771/2004 şi nr. 925/2005.
      Instituţiile implicate vor proceda la transpunerea monografiilor contabile
  potrivit prezentului plan de conturi.
      **) Conturile din grupa 80 - conturi în afara bilanţului - se pot dezvolta
  în sensul introducerii unor conturi specifice la propunerea instituţiilor
  respective, cu aprobarea ordonatorului principal de credite şi avizul
  Ministerului Finanţelor Publice.


  Capitolul VII INSTRUCŢIUNILE DE UTILIZARE A CONTURILOR

  CLASA 1 "CONTURI DE CAPITALURI"
  Din clasa 1 "Conturi de capitaluri" fac parte următoarele grupe: 10 "Capital, rezerve, fonduri", 11 "Rezultatul reportat", 12 "Rezultatul patrimonial", 13 "Fonduri cu destinaţie speciala" 15 "Provizioane" şi 16 "Împrumuturi şi datorii asimilate".
  Grupa 10 "Capital, rezerve, fonduri"
  Grupa 10 "Capital, rezerve, fonduri" cuprinde următoarele conturi: 100 "Fondul activelor fixe necorporale", 101 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului", 102 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului ", 103 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale", 104 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale", 105 "Rezerve din reevaluare", 106 "Diferente din reevaluare şi diferente de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD)".
  Contul 100 "Fondul activelor fixe necorporale"
  Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta fondului activelor fixe necorporale care nu se supun amortizării, potrivit legii.
  Contul 100 "Fondul activelor fixe necorporale" este un cont de pasiv.
  În creditul contului se înregistrează activele fixe necorporale intrate în patrimoniu, iar în debit, activele fixe necorporale ieşite din patrimoniu.
  Soldul creditor al contului reprezintă fondul activelor fixe necorporale, la un moment dat.
  Contul 100 "Fondul activelor fixe necorporale" se creditează prin debitul contului:
  206 "Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive"
  - cu valoarea înregistrărilor evenimentelor cultural-sportive intrate în patrimoniu potrivit legii.
  Contul 100 "Fondul activelor fixe necorporale" se debitează prin creditul contului:
  206 "Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive"
  - cu valoarea înregistrărilor evenimentelor cultural-sportive ieşite din patrimoniu potrivit legii.
  Contul 101 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului"
  Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi care nu se supun amortizării, potrivit legii.
  Contul 101 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează bunurile intrate în domeniul public al statului, potrivit legii, iar în debit, bunurile ieşite din domeniul public al statului, potrivit legii.
  Soldul creditor al contului reprezintă bunurile care alcătuiesc domeniul public al statului, la un moment dat.
  Contul 101 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului" se creditează prin debitul conturilor:
  211 "Terenuri şi amenajări la terenuri"
  - cu valoarea terenurilor şi a amenajărilor la terenuri care alcătuiesc domeniul public al statului intrate în patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizării.
  212 "Construcţii"
  - cu valoarea construcţiilor care alcătuiesc domeniul public al statului, intrate în patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizării.
  213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii"
  - cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor care alcătuiesc domeniul public al statului, intrate în patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizării.
  215 "Alte active ale statului"
  - cu valoarea altor active ale statului înregistrate în evidenta, care nu se supun amortizării potrivit legii.
  Contul 101 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului" se debitează prin creditul conturilor:
  211 "Terenuri şi amenajări la terenuri"
  - cu valoarea terenurilor şi a amenajărilor la terenuri care alcătuiesc domeniul public al statului ieşite din patrimoniu, potrivit legii.
  212 "Construcţii"
  - cu valoarea construcţiilor care alcătuiesc domeniul public al statului, ieşite din patrimoniu, potrivit legii.
  213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii"
  - cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor care alcătuiesc domeniul public al statului, ieşite din patrimoniu, potrivit legii.
  215 "Alte active ale statului"
  - cu valoarea altor active ale statului scăzute din evidenta.
  Contul 102 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului"
  Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului potrivit legii, care nu se supun amortizării.
  Contul 102 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează bunurile intrate în domeniul privat al statului, potrivit legii, iar în debit, bunurile ieşite din domeniul privat al statului, potrivit legii.
  Soldul creditor al contului reprezintă bunurile care alcătuiesc domeniul privat al statului, la un moment dat.
  Contul 102 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului" se creditează prin debitul conturilor:
  211 "Terenuri şi amenajări la terenuri"
  - cu valoarea terenurilor şi a amenajărilor la terenuri care alcătuiesc domeniul privat al statului intrate în patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizării.
  212 "Construcţii"
  - cu valoarea construcţiilor care alcătuiesc domeniul privat al statului, intrate în patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizării.
  213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii"
  - cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor care alcătuiesc domeniul privat al statului, intrate în patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizării.
  214 "Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale"
  - cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active fixe corporale care alcătuiesc domeniul privat al statului intrate în patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizării.
  347 "Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului"
  - cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului.
  Contul 102 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului" se debitează prin creditul conturilor:
  211 "Terenuri şi amenajări la terenuri"
  - cu valoarea terenurilor şi a amenajărilor la terenuri care alcătuiesc domeniul privat al statului ieşite din patrimoniu, potrivit legii.
  212 "Construcţii"
  - cu valoarea construcţiilor care alcătuiesc domeniul privat al statului, ieşite din patrimoniu, potrivit legii;
  213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii"
  - cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor care alcătuiesc domeniul privat al statului, ieşite din patrimoniu, potrivit legii.
  214 "Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale"
  - cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active fixe corporale care alcătuiesc domeniul privat al statului, ieşite din patrimoniu potrivit legii.
  347 "Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului"
  - cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii în proprietatea privată statului, scăzute din evidenta.
  359 "Bunuri în custodie sau în consignaţie la terţi"
  - cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, valorificate în regim de consignaţie.
  Contul 103 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale"
  Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale şi care nu se supun amortizării, potrivit legii.
  Contul 103 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează bunurile intrate în domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale, potrivit legii, iar în debit, bunurile ieşite din domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale, potrivit legii.
  Soldul creditor al contului reprezintă bunurile care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale, la un moment dat.
  Contul 103 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale" se creditează prin debitul conturilor:
  211 "Terenuri şi amenajări la terenuri"
  - cu valoarea terenurilor şi a amenajărilor la terenuri care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale intrate în patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizării.
  212 "Construcţii"
  - cu valoarea construcţiilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale, intrate în patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizării.
  213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii"
  - cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale, intrate în patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizării.
  Contul 103 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale" se debitează prin creditul conturilor:
  211 "Terenuri şi amenajări la terenuri"
  - cu valoarea terenurilor şi a amenajărilor la terenuri care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale ieşite din patrimoniu, potrivit legii.
  212 "Construcţii"
  - cu valoarea construcţiilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale, ieşite din patrimoniu, potrivit legii.
  213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii"
  - cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale, ieşite din patrimoniu, potrivit legii.
  Contul 104 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale"
  Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale şi care nu se supun amortizării, potrivit legii.
  Contul 104 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează bunurile intrate în domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale, potrivit legii, iar în debit, bunurile ieşite din domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale, potrivit legii.
  Soldul creditor al contului reprezintă bunurile care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale, la un moment dat.
  Contul 104 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale" se creditează prin debitul conturilor:
  211 "Terenuri şi amenajări la terenuri"
  - cu valoarea terenurilor şi a amenajărilor la terenuri care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale intrate în patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizării.
  212 "Construcţii"
  - cu valoarea construcţiilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale, intrate în patrimoniu potrivit legii, care nu se supun amortizării.
  213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii"
  - cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale, intrate în patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizării.
  214 "Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale"
  - cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active fixe corporale care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale intrate în patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizării.
  349 "Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităţii administrativ-teritoriale"
  - cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale.
  Contul 104 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale" se debitează prin creditul conturilor:
  211 "Terenuri şi amenajări la terenuri"
  - cu valoarea terenurilor şi a amenajărilor la terenuri care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale ieşite din patrimoniu, potrivit legii.
  212 "Construcţii"
  - cu valoarea construcţiilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale, ieşite din patrimoniu, potrivit legii.
  213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii"
  - cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale, ieşite din patrimoniu, potrivit legii.
  214 "Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale"
  - cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active fixe corporale care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale ieşite din patrimoniu, potrivit legii.
  349 "Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale"
  - cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale, scăzute din evidenta.
  359 "Bunuri în custodie sau în consignaţie la terţi"
  - cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale valorificate potrivit legii, scăzute din evidenta.
  Contul 105 "Rezerve din reevaluare"
  Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta rezervelor din reevaluarea activelor fixe corporale.
  Contul 105 "Rezerve din reevaluare" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează creşterea de valoarea rezultata din reevaluarea activelor fixe corporale, iar în debit, descreşterea de valoare rezultata din reevaluarea activelor fixe corporale.
  Soldul creditor al contului reprezintă valoarea rezervelor din reevaluarea activelor fixe existente în instituţie.
  Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:
  1051 "Rezerve din reevaluarea terenurilor şi amenajărilor la terenuri";
  1052 "Rezerve din reevaluarea construcţiilor";
  1053 "Rezerve din reevaluarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor";
  1054 "Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active fixe corporale".
  1055 Rezerve din reevaluarea altor active ale statului.
  Contul 105 "Rezerve din reevaluare" se creditează prin debitul conturilor:
  211 "Terenuri şi amenajări la terenuri"
  - cu creşterea de valoare rezultata din reevaluarea terenurilor şi a amenajărilor la terenuri.
  212 "Construcţii"
  - cu creşterea de valoare rezultata din reevaluarea construcţiilor.
  213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii"
  - cu creşterea de valoare rezultata din reevaluarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor.
  214 "Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale"
  - cu creşterea de valoare rezultata din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active fixe corporale.
  Contul 105 "Rezerve din reevaluare" se debitează prin creditul conturilor:
  211 "Terenuri şi amenajări la terenuri"
  - cu descreşterea de valoare rezultata din reevaluarea terenurilor şi a amenajărilor la terenuri.
  212 "Construcţii"
  - cu descreşterea de valoare rezultata din reevaluarea construcţiilor.
  213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii"
  - cu descreşterea de valoare rezultata din reevaluarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor.
  214 "Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale"
  - cu descreşterea de valoare rezultata din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active fixe corporale.
  Grupa 11 "Rezultatul reportat"
  Grupa 11 "Rezultatul reportat" cuprinde contul 117 "Rezultatul reportat".
  Contul 117 "Rezultatul reportat"
  Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta rezultatului reportat, care se preia la începutul exerciţiului din contul de rezultat patrimonial al exerciţiului anterior. Contul 117 "Rezultatul reportat" este un cont bifunctional. În debitul contului se înregistrează deficitul patrimonial realizat în exerciţiile bugetare precedente, iar în credit, excedentul patrimonial realizat în exerciţiile bugetare precedente.
  Soldul poate fi debitor şi exprima deficitul patrimonial al exercitiilor bugetare precedente sau creditor şi exprima excedentul patrimonial al exercitiilor bugetare precedente.
  Contabilitatea analitica se tine pe surse de finanţare (bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor pentru şomaj, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii sau venituri proprii şi subvenţii) şi rezultatul reportat reprezentand surplusul din reevaluare.
  -------------
  Al treilea paragraf de la contul 117 "Rezultatul reportat", clasa 1 CONTURI DE CAPITALURI a fost completat de pct. 1 al Cap. III din ORDINUL nr. 556 din 7 aprilie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 22 mai 2006.
  Contul 117 "Rezultatul reportat" se creditează prin debitul contului:
  121 "Rezultatul patrimonial"
  - cu excedentul patrimonial realizat în exerciţiul curent transferat asupra rezultatului reportat la începutul exerciţiului următor.
  133 "Fondul de rezerva constituit conform Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002"
  - cu sumele transferate în contul de rezultat al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, reprezentând utilizarea fondului de rezerva, conform prevederilor legale.
  Contul 117 "Rezultatul reportat" se debitează prin creditul conturilor:
  121 "Rezultatul patrimonial"
  - cu deficitul patrimonial înregistrat în exerciţiul curent, transferat asupra rezultatului reportat la începutul exerciţiului următor.
  303 "Materiale de natura obiectelor de inventar"
  - cu preţul de înregistrare al materialelor de natura obiectelor de inventar aflate în magazie sau folosinţa la 31 decembrie 2005, la scoaterea din folosinţa.
  463 "Creanţe ale bugetului de stat"
  - cu sumele stinse prin scutire, anulare, prescripţie şi alte modalităţi prevăzute de lege, reprezentând creanţe ale bugetului de stat, dacă veniturile provin din anii precedenţi.
  464 "Creanţe ale bugetului local"
  - cu sumele stinse prin scutire, anulare, prescripţie şi alte modalităţi prevăzute de lege, reprezentând creanţe ale bugetului local, dacă veniturile provin din anii precedenţi.
  465 "Creanţe ale bugetului asigurărilor sociale de stat"
  - cu sumele stinse prin scutire, anulare, prescripţie şi alte modalităţi prevăzute de lege, reprezentând creanţe ale bugetului asigurărilor sociale de stat, dacă veniturile provin din anii precedenţi.
  4664 "Creanţe ale bugetului asigurărilor pentru şomaj"
  - cu sumele stinse prin scutire, anulare, prescripţie şi alte modalităţi prevăzute de lege, reprezentând creanţe ale bugetului asigurărilor pentru şomaj, dacă veniturile provin din anii precedenţi.
  4665 "Creanţe ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate"
  - cu sumele stinse prin scutire, anulare, prescripţie şi alte modalităţi prevăzute de lege, reprezentând creanţe ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, dacă veniturile provin din anii precedenţi.
  Grupa 12 "Rezultatul patrimonial"
  Grupa 12 "Rezultatul patrimonial" cuprinde contul 121 "Rezultatul patrimonial".
  Contul 121 "Rezultatul patrimonial"
  Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta rezultatului patrimonial. Contul 121 "Rezultatul patrimonial" este un cont bifunctional. În debitul contului se înregistrează cheltuielile efectuate de instituţie după natura sau destinaţia lor, iar în credit, veniturile realizate de instituţie, după natura şi sursa lor.
  Soldul debitor exprima deficitul patrimonial, iar soldul creditor exprima excedentul patrimonial.
  Contabilitatea analitica se tine pe surse de finanţare (bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor pentru şomaj, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii sau venituri proprii şi subvenţii).
  Contul 121 "Rezultatului patrimonial" se debitează prin creditul conturilor: 117 "Rezultatul reportat"
  - cu excedentul patrimonial realizat în exerciţiul curent, transferat asupra rezultatului reportat la începutul exerciţiului următor.
  131 "Fondul de rulment"
  - la sfârşitul anului, cu sumele repartizate potrivit legii din excedentul anual curent al bugetului local, pentru constituirea fondului de rulment.
  520 "Disponibil al bugetului de stat"
  - la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului de disponibil al bugetului de stat.
  5211 "Disponibil al bugetului local"
  - la sfârşitul perioadei, cu excedentul patrimonial înregistrat de instituţiile publice finanţate din bugetul local;
  - la sfârşitul perioadei, cu deficitul patrimonial înregistrat de instituţiile publice finanţate din bugetul local (în roşu).
  601 "Cheltuieli cu materiile prime"
  - la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.
  602 "Cheltuieli cu materialele consumabile"
  - la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.
  603 "Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar"
  - la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.
  606 "Cheltuieli privind animalele şi pasările"
  - la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.
  607 "Cheltuieli privind mărfurile"
  - la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.
  608 "Cheltuieli privind ambalajele"
  - la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.
  609 "Cheltuieli cu alte stocuri"
  - la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.
  610 "Cheltuieli privind energia şi apa"
  - la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.
  611 "Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile"
  - la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.
  612 "Cheltuieli cu chiriile"
  - la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.
  613 "Cheltuieli cu primele de asigurare"
  - la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.
  614 "Cheltuieli cu deplasări, detaşări, transferări"
  - la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.
  622 "Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile"
  - la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.
  623 "Cheltuieli de protocol, reclama şi publicitate"
  - la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.
  624 "Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal"
  - la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.
  626 "Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii"
  - la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.
  627 "Cheltuielile cu serviciile bancare şi asimilate"
  - la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.
  628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi"
  - la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.
  629 "Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale"
  - la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.
  635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi varsaminte asimilate "
  - la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.
  641 "Cheltuieli cu salariile personalului"
  - la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.
  642 "Cheltuieli salariale în natura"
  - la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.
  645 "Cheltuieli privind asigurările sociale"
  - la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.
  646 "Cheltuieli cu indemnizaţiile de delegare, detaşare şi alte drepturi salariale"
  - la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.
  647 "Cheltuieli din fondul destinat stimulării personalului"
  - la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.
  654 "Pierderi din creanţe şi debitori diverşi"
  - la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.
  658 "Alte cheltuieli operaţionale"
  - la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.
  663 "Pierderi din creanţe imobilizate"
  - la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.
  664 "Cheltuieli din investiţii financiare cedate"
  - la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.
  665 "Cheltuieli din diferente de curs valutar"
  - la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.
  666 "Cheltuieli privind dobânzile"
  - la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.
  667* "Sume de transferat bugetului de stat reprezentând câştiguri din schimb valutar - PHARE, SAPARD, ISPA"
  - la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.
  668* "Dobânzi de transferat Comunităţii Europene sau de alocat programului"
  - la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.
  669* "Alte pierderi (cheltuieli neeligibile-costuri bancare) - PHARE, SAPARD, ISPA"
  - la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.
  670 "Subvenţii"
  - la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.
  671 "Transferuri curente între unităţi ale administraţiei publice"
  - la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.
  672 Transferuri de capital între unităţi ale administraţiei publice"
  - la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.
  673 "Transferuri interne"
  - la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.
  674 "Transferurile în străinătate"
  - la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.
  676 "Asigurări sociale"
  - la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.
  677" Ajutoare sociale"
  - la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.
  679 "Alte cheltuieli"
  - la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.
  681 "Cheltuieli operaţionale privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere"
  - la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.
  682 "Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile"
  - la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.
  686 "Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru pierderea de valoare"
  - la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.
  689 "Cheltuieli privind rezerva de stat şi de mobilizare"
  - la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.
  690 "Cheltuieli cu pierderi din calamităţi "
  - la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial,
  691 Cheltuieli extraordinare din operaţiuni cu active fixe"
  - la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.
  709 "Variaţia stocurilor"
  - la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.
  Contul 121 "Rezultatul patrimonial" se creditează prin debitul conturilor: 117 "Rezultatul reportat"
  - cu deficitul patrimonial înregistrat în exerciţiul curent, transferat asupra rezultatului reportat la începutul exerciţiului următor.
  701 "Venituri din vânzarea produselor finite"
  - la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.
  702 "Venituri din vânzarea semifabricatelor"
  - la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.
  703 "Venituri din vânzarea produselor reziduale"
  - la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.
  704 "Venituri din lucrări executate şi servicii prestate"
  - la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.
  705 "Venituri din studii şi cercetări"
  - la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.
  706 "Venituri din chirii"
  - la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.
  707 "Venituri din vânzarea mărfurilor"
  - la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.
  708 "Venituri din activităţi diverse"
  - la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.
  709 "Variaţia stocurilor"
  - la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.
  714 "Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi"
  - la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.
  719 "Alte venituri operaţionale"
  - la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.
  721 "Venituri din producţia de active fixe necorporale"
  - la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.
  722 "Venituri din producţia de active fixe corporale"
  - la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.
  730 "Impozit pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane juridice"
  - la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.
  731 "Impozit pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane fizice"
  - la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea inchiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.
  732 "Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital"
  - la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea inchiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.
  733 "Impozit pe salarii"
  - la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea inchiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.
  734 "Impozite şi taxe pe proprietate"
  - la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea inchiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.
  735 "Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii"
  - la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea inchiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.
  736 "Impozit pe comerţul exterior şi tranzacţiile internaţionale"
  - la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea inchiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.
  739 "Alte impozite şi taxe fiscale"
  - la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea inchiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.
  745 "Contribuţiile angajatorilor"
  - la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea inchiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.
  746 "Contribuţiile asiguraţilor"
  - la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea inchiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.
  750 "Venituri din proprietate"
  - la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea inchiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.
  751 "Venituri din vânzări de bunuri şi servicii"
  - la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea inchiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.
  763 "Venituri din creanţe imobilizate"
  - la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea inchiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.
  764 "Venituri din investiţii financiare cedate"
  - la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea inchiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.
  765 "Venituri din diferente de curs valutar"
  - la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea inchiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.
  766 "Venituri din dobânzi"
  - la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea inchiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.
  767* "Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea pierderilor din schimb valutar - PHARE, SAPARD, ISPA"
  - la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea inchiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.
  768* "Alte venituri financiare"
  - la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.
  769* "Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea altor pierderi (cheltuieli neeligibile-costuri bancare) - PHARE, SAPARD, ISPA"
  - la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.
  770 "Finanţarea de la buget"
  - la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.
  771 "Finanţarea în baza unor acte normative speciale"
  - la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.
  772 "Venituri din subvenţii"
  - la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.
  773 "Venituri din alocaţii bugetare cu destinaţie speciala"
  - la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.
  774 "Finanţarea din fonduri externe nerambursabile"
  - la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.
  776 "Fonduri cu destinaţie speciala"
  - la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.
  778 "Venituri din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile"
  - la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.
  779 "Venituri din bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit"
  - la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.
  781 "Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea operaţionala"
  - la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.
  786 "Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare"
  - la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.
  790 "Venituri din despăgubiri din asigurări"
  - la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.
  791 "Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului"
  - la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.
  Grupa 13 "Fonduri cu destinaţie speciala"
  Grupa 13 "Fonduri cu destinaţie speciala" cuprinde conturile : 131 "Fondul de rulment", 132 "Fondul de rezerva al bugetului asigurărilor sociale de stat", 133 "Fondul de rezerva constituit conform Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002", 134 "Fondul de amortizare aferent activelor fixe deţinute de serviciile publice de interes local", 135 "Fondul de risc", 136 "Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcţii de locuinţe", 137 "Taxe speciale", 139 "Alte fonduri".
  Contul 1391 "Fondul de dezvoltare a spitalului"
  Cu ajutorul acestui cont, spitalele ţin evidenta sumelor reprezentând fondul de dezvoltare, constituit potrivit legii.
  Contul 1391 "Fondul de dezvoltare a spitalului" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează sumele încasate reprezentând fondul de dezvoltare a spitalului, potrivit legii, iar în debit, la sfârşitul anului, cheltuielile de amortizare aferente activelor fixe achiziţionate din fondul de dezvoltare a spitalului.
  Soldul creditor al contului reprezintă fondul de dezvoltare a spitalului constituit, la un moment dat.
  Contul 1391 "Fondul de dezvoltare a spitalului" se creditează prin debitul contului:
  550 "Disponibil din fonduri cu destinaţie speciala"
  - cu sumele încasate reprezentând fondul de dezvoltare a spitalului, potrivit legii.
  Contul 1391 "Fondul de dezvoltare a spitalului" se debitează prin creditul contului:
  6811 "Cheltuieli operaţionale privind amortizarea activelor fixe"
  - la sfârşitul perioadei, cu cheltuielile de amortizare aferente activelor fixe achiziţionate din fondul de dezvoltare a spitalului.
  Grupa 15 "Provizioane"
  Grupa 15 "Provizioane cuprinde contul 151 "Provizioane".
  Contul 151 "Provizioane"
  Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta provizioanelor pentru litigii, garanţii acordate clienţilor, precum şi alte provizioane.
  Contul 151 "Provizioane" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează provizioanele constituite sau majorate, iar în debit, provizioanele diminuate sau anulate.
  Soldul creditor al contului reprezintă provizioanele constituite.
  Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:
  1511 "Provizioane pentru litigii";
  1512 "Provizioane pentru garanţii acordate clienţilor";
  1518 "Alte provizioane".
  Contul 151 "Provizioane" se creditează prin debitul contului:
  681 "Cheltuieli operaţionale privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere":
  - cu sumele reprezentând constituirea sau majorarea provizioanelor şi ajustărilor pentru depreciere.
  Contul 151 "Provizioane" se debitează prin creditul contului:
  781 "Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea operaţionala"
  - cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea provizioanelor şi ajustărilor pentru depreciere.
  Grupa 16 "Împrumuturi şi datorii asimilate"
  Grupa 16 "Împrumuturi şi datorii asimilate" cuprinde conturile : 161 "Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni", 162 "Împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale", 163 "Împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale", 164 "Împrumuturi interne şi externe contractate de stat", 165 "Împrumuturi interne şi externe garantate de stat", 167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate", 168 "Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate" şi 169 "Prime privind rambursarea obligaţiunilor".
  Contul 164 "Împrumuturi interne şi externe contractate de stat"
  Cu ajutorul acestui cont ministerele şi alte autorităţi publice centrale ţin evidenta împrumuturilor interne şi externe contractate de stat pe termen mediu şi lung, potrivit acordurilor de împrumut încheiate cu organisme sau instituţii de credit şi subimprumutate beneficiarilor finali. Evidenţierea operaţiunilor în acest cont se face în lei şi valuta, după caz, la cursul de schimb valutar de la data operaţiunii.
  Contul 164 "Împrumuturi interne şi externe contractate de stat" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează tragerile din împrumuturile interne şi externe contractate de stat, iar în debit, împrumuturile interne şi externe contractate de stat rambursate potrivit scadentelor din acordurile de împrumut.
  Soldul creditor al contului reprezintă împrumuturi interne şi externe contractate de stat, nerambursate.
  Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:
  1641 "Împrumuturi interne şi externe contractate de stat cu termen de rambursare în exerciţiul curent"
  1642 "Împrumuturi interne şi externe contractate de stat cu termen de rambursare în exerciţiile viitoare"
  Contabilitatea analitica a contului se tine pe împrumuturi interne şi externe, pe termen mediu şi lung pe fiecare contract de împrumut în parte.
  Contul 164 "Împrumuturi interne şi externe contractate de stat" se creditează prin debitul conturilor:
  232 "Avansuri acordate pentru active fixe corporale"
  - cu avansurile în lei şi în valută acordate furnizorilor de active fixe corporale din împrumuturi interne şi externe contractate de stat, subimprumutate beneficiarilor finali.
  234 "Avansuri acordate pentru active fixe necorporale"
  - cu avansurile în lei şi în valută acordate furnizorilor de active fixe necorporale din împrumuturi interne şi externe contractate de stat, subimprumutate beneficiarilor finali.
  401 "Furnizori"
  - cu plăţile în lei şi valuta dispuse sub forma de trageri din împrumuturi interne şi externe contractate de stat achitate furnizorilor.
  404 "Furnizori de active fixe"
  - cu plăţile în lei şi valuta dispuse sub forma de trageri din împrumuturi interne şi externe contractate de stat achitate furnizorilor de active fixe.
  409 "Furnizori-debitori"
  - cu avansurile achitate furnizorilor în contul unor livrări de bunuri, executări de lucrări sau prestări de servicii.
  513 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe contractate de stat"
  - cu sumele intrate în contul special de disponibil al instituţiei publice, reprezentând valoarea tragerilor din împrumuturi interne şi externe contractate de stat.
  665 "Cheltuieli din diferente de curs valutar"
  - la sfârşitul perioadei, cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea împrumuturilor interne şi externe în valută contractate de stat;
  Contul 164 "Împrumuturi interne şi externe contractate de stat" se debitează prin creditul conturilor:
  512 "Conturi la bănci"
  - cu valoarea ratelor scadente, achitate pentru rambursarea împrumuturilor interne şi externe contractate de stat.
  765 "Venituri din diferente de curs valutar"
  - la sfârşitul perioadei, cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea împrumuturilor interne şi externe în valută contractate de stat.
  - cu diferentele de curs valutar favorabile, la momentul rambursării împrumutului.
  770 "Finanţarea de la buget"
  - cu valoarea ratelor scadente, achitate pentru rambursarea împrumuturilor interne şi externe contractate de stat.
  Contul 165 "Împrumuturi interne şi externe garantate de stat"
  Cu ajutorul acestui cont ministerele, alte autorităţi publice centrale şi unităţile administrative-teritoriale ţin evidenta împrumuturilor interne şi externe garantate de stat pe termen mediu şi lung, potrivit acordurilor de împrumut încheiate cu organisme sau instituţii de credit. Evidenţierea operaţiunilor în acest cont se face în lei şi valuta, după caz, la cursul de schimb valutar de la data operaţiunii.
  Contul 165 "Împrumuturi interne şi externe garantate de stat" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează tragerile din împrumuturi interne şi externe garantate de stat, iar în debit, împrumuturile interne şi externe garantate de stat rambursate potrivit scadentelor din acordurile de împrumut.
  Soldul creditor al contului reprezintă împrumuturi interne şi externe garantate de stat, nerambursate.
  Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:
  1651 "Împrumuturi interne şi externe garantate de stat cu termen de rambursare în exerciţiul curent";
  1652 "Împrumuturi interne şi externe garantate de stat cu termen de rambursare în exerciţiile viitoare"
  Contabilitatea analitica a contului se tine pe împrumuturi interne şi externe, pe termen mediu şi lung, pe fiecare contract de împrumut în parte.
  Contul 165 "Împrumuturi interne şi externe garantate de stat" se creditează prin debitul conturilor:
  232 "Avansuri acordate pentru active fixe corporale"
  - cu avansurile în lei şi în valută acordate furnizorilor de active fixe corporale din împrumuturi interne şi externe garantate de stat.
  234 "Avansuri acordate pentru active fixe necorporale"
  - cu avansurile în lei şi în valută acordate furnizorilor de active fixe necorporale din împrumuturi interne şi externe garantate de stat.
  401 "Furnizori"
  - cu plăţile în lei şi valuta dispuse sub forma de trageri din împrumuturile interne şi externe garantate de stat, achitate furnizorilor.
  404 "Furnizori de active fixe"
  - cu plăţile în lei şi valuta dispuse sub forma de trageri din împrumuturile interne şi externe garantate de stat, achitate furnizorilor de active fixe.
  409 "Furnizori-debitori"
  - cu avansurile achitate furnizorilor în contul unor livrări de bunuri, executări de lucrări sau prestări de servicii.
  514 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe garantate de stat"
  - cu sumele intrate în contul special de disponibil al instituţiei publice, reprezentând valoarea tragerilor din împrumuturi interne şi externe garantate de stat.
  665 "Cheltuieli din diferente de curs valutar"
  - la sfârşitul perioadei, cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea împrumuturilor interne şi externe în valută garantate de stat.
  Contul 165 "Împrumuturi interne şi externe garantate de stat" se debitează prin creditul conturilor:
  516 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale"
  - cu sumele reprezentând refinantarea imprumuturilor interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale şi garantate de stat.
  512 "Conturi la bănci"
  - cu valoarea ratelor scadente, achitate pentru rambursarea împrumuturilor interne şi externe garantate de stat.
  5212 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent"
  - cu sumele reprezentând rambursarea imprumuturilor restante.
  560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii"
  - cu valoarea ratelor scadente, achitate pentru rambursarea împrumuturilor interne şi externe garantate de stat.
  765 "Venituri din diferente de curs valutar"
  - la sfârşitul perioadei, cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea împrumuturilor interne şi externe în valută garantate de stat.
  - cu diferentele de curs favorabile, la momentul rambursării împrumutului.
  770 "Finanţarea de la buget"
  - cu valoarea ratelor scadente, achitate pentru rambursarea împrumuturilor interne şi externe garantate de stat.
  Contul 167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate"
  Cu ajutorul acestui cont ministerele şi alte autorităţi publice centrale ţin evidenta altor împrumuturi şi datorii asimilate pe termen mediu şi lung.
  Contul 167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează sumele încasate ca alte împrumuturi şi datorii asimilate, iar în debit, sumele rambursate.
  Soldul creditor al contului reprezintă alte împrumuturi şi datorii asimilate nerestituite.
  Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:
  1671 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate cu termen de rambursare în exerciţiul curent";
  1672 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate cu termen de rambursare în exerciţiile viitoare"
  Contabilitatea analitica se tine pe feluri de împrumuturi şi datorii asimilate.
  Contul 167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate" se creditează prin debitul conturilor:
  212 "Construcţii"
  - cu valoarea construcţiilor achiziţionate în regim de leasing financiar, conform prevederilor contractuale.
  213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii"
  - cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, achiziţionate în regim de leasing financiar, conform prevederilor contractuale.
  214 "Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale"
  - cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active fixe corporale achiziţionate în regim de leasing financiar, conform prevederilor contractuale.
  232 "Avansuri acordate pentru active fixe corporale"
  - cu avansurile în lei şi valuta acordate furnizorilor de active fixe corporale, din contul de împrumut.
  234 "Avansuri acordate pentru active fixe necorporale"
  - cu avansurile în lei şi valuta acordate furnizorilor de active fixe necorporale, din contul de împrumut.
  512 "Conturi la bănci"
  - cu sumele încasate reprezentând alte împrumuturi şi datorii asimilate.
  560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii"
  - cu sumele încasate reprezentând alte împrumuturi şi datorii asimilate.
  665 "Cheltuieli din diferente de curs valutar"
  - la sfârşitul perioadei, cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea altor împrumuturi şi datorii asimilate în valută.
  Contul 167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate" se debitează prin creditul conturilor:
  404 "Furnizori de active fixe"
  - cu obligaţia de plată a ratelor de leasing financiar pe baza facturilor emise de locator.
  512 "Conturi la bănci"
  - cu sumele rambursate reprezentând alte împrumuturi şi datorii asimilate.
  560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii"
  - cu sumele rambursate reprezentând alte împrumuturi şi datorii asimilate.
  765 "Venituri din diferente de curs valutar"
  - cu diferentele de curs valutar favorabile la momentul rambursării altor împrumuturi şi datorii asimilate.
  - la sfârşitul perioadei, cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea altor împrumuturi şi datorii asimilate.
  770 "Finanţarea de la buget"
  - cu valoarea ratelor scadente, achitate pentru rambursarea altor împrumuturi şi datorii asimilate.
  Contul 168 "Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate"
  Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta dobânzilor datorate, aferente împrumuturilor din emisiunea de obligaţiuni, împrumuturilor interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale, imprumuturilor interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale, împrumuturilor interne şi externe contractate de de stat, împrumuturilor interne şi externe garantate de stat, altor împrumuturi şi datorii asimilate.
  Contul 168 "Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează valoarea dobânzilor datorate, iar în debit, suma dobânzilor plătite.
  Soldul creditor reprezintă dobânzile datorate şi neplatite.
  Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:
  1681 "Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni";
  1682 "Dobânzi aferente împrumuturilor interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale";
  1683 "Dobânzi aferente împrumuturilor interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale";
  1684 "Dobânzi aferente împrumuturilor interne şi externe contractate de stat";
  1685 "Dobânzi aferente împrumuturilor interne şi externe garantate de stat";
  1687 "Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate".
  Contabilitatea analitica se tine pe feluri de împrumuturi.
  Contul 168 "Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate" se creditează prin debitul conturilor:
  471 "Cheltuieli în avans"
  - cu valoarea dobânzilor datorate, aferente exercitiilor viitoare pentru împrumuturi şi datorii asimilate.
  665 "Cheltuieli din diferente de curs valutar"
  - la sfârşitul perioadei, cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea dobânzilor aferente imprumuturilor în valută.
  666 "Cheltuielile privind dobânzile"
  - cu valoarea dobânzilor datorate, aferente perioadei de raportare pentru împrumuturi şi datorii asimilate.
  Contul 168 "Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate" se debitează prin creditul conturilor:
  516 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale"
  - cu valoarea dobânzilor plătite, aferente împrumuturilor primite.
  517 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale"
  - cu valoarea dobânzilor plătite, aferente împrumuturilor primite.
  5212 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent"
  - cu valoarea dobânzilor plătite, aferente împrumuturilor primite.
  404 "Furnizori de active fixe"
  -cu valoarea dobânzilor datorate şi facturate potrivit prevederilor contractuale, în cazul leasingului financiar.
  512 "Conturi la bănci"
  - cu valoarea dobânzilor plătite aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate.
  560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii"
  - cu valoarea dobânzilor plătite aferente împrumuturilor primite.
  765 "Venituri din diferente de curs valutar"
  - cu diferentele de curs valutar favorabile la momentul plaţii dobânzilor.
  - la sfârşitul perioadei, cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea datoriilor în valută reprezentând dobânzi.
  770 "Finanţarea de la buget"
  - cu valoarea dobânzilor plătite aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate.
  CLASA 2 "CONTURI DE ACTIVE FIXE"
  Din clasa 2 "Conturi de active fixe" fac parte următoarele grupe de conturi: 20 "Active fixe necorporale", 21 "Active fixe corporale", 23 "Active fixe în curs şi avansuri pentru active fixe", 26 "Active financiare", 28 "Amortizări privind activele fixe" şi 29 "Ajustări pentru deprecierea sau pierderea de valoare a activelor fixe".
  Grupa 20 "Active fixe necorporale"
  Grupa 20 "Active fixe necorporale" cuprinde următoarele conturi: 203 "Cheltuieli de dezvoltare", 205 "Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare", 206 "Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive" şi 208 "Alte active fixe necorporale".
  Contul 203 "Cheltuieli de dezvoltare"
  Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor de dezvoltare înregistrate ca active fixe necorporale.
  Contul 203 "Cheltuieli de dezvoltare" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează valoarea lucrărilor şi proiectelor de dezvoltare efectuate pe cont propriu sau achiziţionate de la terţi, iar în credit se înregistrează cheltuielile de dezvoltare cedate, scăzute din evidenta.
  Soldul debitor al contului reprezintă valoarea cheltuielilor de dezvoltare existente.
  Contabilitatea analitica se tine pe categorii de lucrări sau obiective.
  Contul 203 "Cheltuieli de dezvoltare" se debitează prin creditul conturilor:
  233 "Active fixe necorporale în curs de execuţie"
  - cu valoarea lucrărilor şi proiectelor de dezvoltare în curs de execuţie, recepţionate.
  404 "Furnizori de active fixe"
  - cu valoarea lucrărilor şi proiectelor de dezvoltare achiziţionate de la terţi.
  721 "Venituri din producţia de active fixe necorporale"
  - cu valoarea lucrărilor şi proiectelor de dezvoltare efectuate pe cont propriu.
  779 "Venituri din bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit"
  - cu valoarea lucrărilor şi proiectelor de dezvoltare primite cu titlu gratuit.
  Contul 203 "Cheltuieli de dezvoltare" se creditează prin debitul conturilor:
  205 "Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare"
  - cu valoarea cheltuielilor de dezvoltare aferente concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare.
  280 "Amortizări privind activele fixe necorporale"
  - cu valoarea amortizării cheltuielilor de dezvoltare scăzute din evidenta.
  658 "Alte cheltuieli operaţionale"
  - cu valoarea neamortizata a cheltuielilor de dezvoltare transferate cu titlu gratuit.
  691 "Cheltuieli extraordinare din operaţiuni cu active fixe"
  - cu valoarea neamortizata a cheltuielilor de dezvoltare vândute sau scoase din folosinţa.
  Contul 205 "Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare"
  Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare achiziţionate sau dobândite pe alte cai.
  Contul 205 "Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează concesiunile, brevetele, licenţele, mărcile comerciale, drepturile şi activele similare achiziţionate, realizate pe cont propriu, precum şi cele primite cu titlu gratuit, sau constatate plus la inventar, iar în credit valoarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare cedate, constatate lipsa la inventar, scăzute din evidenta.
  Soldul debitor al contului exprima valoarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare existente.
  Contabilitatea analitica se tine pe categorii de concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare.
  Contul 205 "Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare" se debitează prin creditul conturilor:
  203 "Cheltuieli de dezvoltare"
  - cu valoarea cheltuielilor de dezvoltare aferente concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare.
  233 "Active fixe necorporale în curs de execuţie"
  - cu valoarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare, recepţionate.
  404 "Furnizori de active fixe"
  - cu valoarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare achiziţionate de la furnizorii de active fixe.
  721 "Venituri din producţia de active fixe necorporale"
  - cu valoarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare realizate pe cont propriu.
  779 "Venituri din bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit"
  - cu valoarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare primite cu titlu gratuit.
  Contul 205 "Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare" se creditează prin debitul conturilor:
  280 "Amortizări privind activele fixe necorporale"
  - cu valoarea amortizării aferenta concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare scăzute din evidenta.
  658 "Alte cheltuieli operaţionale"
  - cu valoarea neamortizata aferenta concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi altor active similare transferate cu titlu gratuit.
  691 "Cheltuieli extraordinare din operaţiuni cu active fixe"
  - cu valoarea neamortizata aferenta concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare vândute sau scoase din folosinţa.
  Contul 206 "Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive"
  Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta evenimentelor cultural-sportive, cum sunt: reprezentaţiile teatrale, programele de radio sau televiziune, lucrările muzicale, evenimentele sportive, lucrările literare, artistice sau recreative, înregistrări efectuate pe pelicule, pe benzi magnetice sau alte suporturi, aflate în patrimoniul instituţiei potrivit legii, şi care nu se supun amortizării.
  Contul 206 "Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive" este un cont de activ. În debitul contului se evidenţiază valoarea înregistrărilor evenimentelor cultural-sportive intrate în patrimoniul instituţiei, potrivit legii, iar în credit valoarea înregistrărilor evenimentelor cultural-sportive ieşite din patrimoniu.
  Soldul debitor al contului reprezintă valoarea înregistrărilor evenimentelor cultural-sportive existente la un moment dat.
  Contul 206 "Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive" se debitează prin creditul contului:
  100 "Fondul activelor fixe necorporale"
  - cu valoarea înregistrărilor evenimentelor cultural-sportive intrate în patrimoniu potrivit legii.
  Contul 206 "Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive" se creditează prin debitul contului:
  100 "Fondul activelor fixe necorporale"
  - cu valoarea înregistrărilor evenimentelor cultural-sportive ieşite din patrimoniu potrivit legii.
  Contul 208 "Alte active fixe necorporale"
  Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta programelor informatice create de instituţie sau achiziţionate de la terţi, precum şi a altor active fixe necorporale.
  Contul 208 "Alte active fixe necorporale" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează valoarea altor active fixe necorporale achiziţionate, realizate pe cont propriu, precum şi cele primite cu titlu gratuit sau constatate plus la inventar, iar în credit valoarea altor active fixe necorporale cedate, constatate lipsa la inventar, scăzute din evidenta.
  Soldul debitor al contului reprezintă valoarea altor active fixe necorporale existente.
  Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:
  2081 Programe informatice;
  2082 Alte active fixe necorporale.
  Contabilitatea analitica se tine pe feluri de active fixe necorporale.
  Contul 208 "Alte active fixe necorporale" se debitează prin creditul conturilor:
  233 "Active fixe necorporale în curs de execuţie"
  - cu valoarea altor active fixe necorporale în curs de execuţie, recepţionate.
  404 "Furnizori de active fixe "
  - cu valoarea altor active fixe necorporale achiziţionate.
  721 "Venituri din producţia de active fixe necorporale"
  - cu valoarea altor active fixe necorporale realizate pe cont propriu.
  774 "Finanţarea din fonduri externe nerambursabile"
  - cu valoarea altor active fixe necorporale intrate în patrimoniul instituţiei publice, plătite din fonduri externe nerambursabile de către Agentiile/Autorităţile de Implementare.
  779 "Venituri din bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit"
  - cu valoarea altor active fixe necorporale primite cu titlu gratuit.
  Contul 208 "Alte active fixe necorporale" se creditează prin debitul conturilor:
  280 "Amortizări privind activele fixe necorporale"
  - cu valoarea amortizării altor active fixe necorporale scăzute din evidenta.
  658 "Alte cheltuieli operaţionale"
  - cu valoarea neamortizata a altor active fixe necorporale transferate cu titlu gratuit.
  691 "Cheltuieli extraordinare din operaţiuni cu active fixe"
  - cu valoarea neamortizata a altor active fixe necorporale vândute sau scoase din folosinţa.
  Grupa 21 "Active fixe corporale"
  Grupa 21 "Active fixe corporale" cuprinde următoarele conturi: 211 "Terenuri şi amenajări la terenuri", 212 "Construcţii", 213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii", 214 "Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale" şi 215 "Alte active ale statului".
  Contul 211 "Terenuri şi amenajări la terenuri"
  Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta terenurilor (agricole şi silvice, fără construcţii etc.) şi a amenajărilor la terenuri (racordarea lor la sistemul de alimentare cu energie, împrejmuirile, lucrările de acces etc.) care alcătuiesc domeniul public şi privat al statului sau unităţilor administrativ-teritoriale, aflate în administrarea instituţiei, date cu chirie sau în folosinţa gratuita.
  Contul 211 "Terenuri şi amenajări la terenuri" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează valoarea terenurilor şi amenajărilor la terenuri achiziţionate, primite cu titlu gratuit, valoarea la cost de producţie a amenajărilor la terenuri realizate pe cont propriu, care alcătuiesc domeniul public sau privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, iar în credit valoarea terenurilor şi amenajărilor la terenuri, scoase din evidenta din domeniul public sau privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale.
  Soldul debitor al contului reprezintă valoarea terenurilor şi a amenajărilor la terenuri existente în domeniul public sau privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale.
  Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:
  2111 Terenuri;
  2112 Amenajări la terenuri.
  Contabilitatea analitica se tine pe categorii de terenuri, respectiv pe feluri de amenajări la terenuri, separat pentru cele din domeniul public de cele din domeniul privat.
  Contul 211 "Terenuri şi amenajări la terenuri" se debitează prin creditul conturilor:
  101 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului"
  - cu valoarea terenurilor şi a amenajărilor la terenuri care alcătuiesc domeniu public al statului intrate în patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizării.
  102 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului"
  - cu valoarea terenurilor şi a amenajărilor la terenuri care alcătuiesc domeniul privat al statului intrate în patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizării.
  103 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale"
  - cu valoarea terenurilor şi a amenajărilor la terenuri care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale intrate în patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizării.
  104 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale"
  - cu valoarea terenurilor şi a amenajărilor la terenuri care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale intrate în patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizării.
  105 "Rezerve din reevaluare"
  - cu creşterea de valoare rezultata din reevaluarea terenurilor şi a amenajărilor la terenuri.
  231 "Active fixe corporale în curs de execuţie"
  - cu valoarea amenajărilor la terenuri în curs de execuţie, recepţionate, care se supun amortizării.
  281 "Amortizări privind activele fixe corporale"
  - cu valoarea amortizării investiţiilor efectuate de chiriaşi la amenajările la terenuri luate cu chirie şi restituite proprietarului.
  404 "Furnizori de active fixe "
  - cu valoarea terenurilor şi amenajărilor la terenuri achiziţionate.
  481 "Decontări între instituţia superioara şi instituţiile subordonate"
  - cu valoarea de intrare a terenurilor şi valoarea rămasa neamortizata a amenajărilor la terenuri primite de instituţia superioara de la instituţiile subordonate (în contabilitatea instituţiei superioare) sau cele primite de instituţiile subordonate de la instituţia superioara (în contabilitatea instituţiei subordonate).
  482 "Decontări între instituţii subordonate"
  - cu valoarea de intrare a terenurilor şi valoarea rămasa neamortizata a amenajărilor la terenuri primite de la instituţii subordonate aceluiaşi ordonator principal sau secundar de credite (în contabilitatea instituţiei care primeşte).
  - cu valoarea la cost de producţie a amenajărilor la terenuri realizate pe cont propriu.
  774 "Finanţarea din fonduri externe nerambursabile"
  - cu valoarea amenajărilor la terenuri intrate în patrimoniul instituţiei publice plătite din fonduri externe nerambursabile de către Agentiile/Autorităţile de Implementare.
  779 "Venituri din bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit"
  - cu valoarea terenurilor şi amenajărilor la terenuri primite cu titlu gratuit.
  Contul 211 "Terenuri şi amenajări la terenuri" se creditează prin debitul conturilor:
  101 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului"
  - cu valoarea terenurilor şi a amenajărilor la terenuri care alcătuiesc domeniul public al statului ieşite din patrimoniu, potrivit legii.
  102 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului"
  - cu valoarea terenurilor şi a amenajărilor la terenuri care alcătuiesc domeniul privat al statului ieşite din patrimoniu, potrivit legii.
  103 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale"
  - cu valoarea terenurilor şi a amenajărilor la terenuri care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale ieşite din patrimoniu, potrivit legii.
  104 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale"
  - cu valoarea terenurilor şi a amenajărilor la terenuri care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale ieşite din patrimoniu potrivit legii.
  105 "Rezerve din reevaluare"
  - cu descreşterea de valoare rezultata din reevaluarea terenurilor şi a amenajărilor la terenuri.
  281 "Amortizări privind activele fixe corporale"
  - cu valoarea amortizării amenajărilor la terenuri scăzute din evidenta.
  481 "Decontări între instituţia superioara şi instituţiile subordonate"
  - cu valoarea de intrare a terenurilor şi valoarea neamortizata a amenajărilor la terenuri transferate instituţiilor subordonate (în contabilitatea instituţiei superioare) sau instituţiei superioare (în contabilitatea instituţiei subordonate).
  482 "Decontări între instituţii subordonate"
  - cu valoarea de intrare a terenurilor şi valoarea rămasa neamortizata a amenajărilor la terenuri transferate între instituţii subordonate aceluiaşi ordonator principal sau secundar de credite (în contabilitatea instituţiei care transfera).
  658 "Alte cheltuieli operaţionale"
  - cu valoarea neamortizata a amenajărilor la terenuri transferate cu titlu gratuit;
  - cu valoarea de intrare a terenurilor transferate cu titlu gratuit.
  690 "Cheltuieli cu pierderi din calamităţi"
  - cu valoarea terenurilor şi valoarea neamortizata a amenajărilor la terenuri distruse de calamităţi.
  691 "Cheltuieli extraordinare din operaţiuni cu active fixe"
  - cu valoarea neamortizata a amenajărilor la terenuri vândute sau scoase din folosinţa.
  Contul 212 "Construcţii"
  Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta construcţiilor din domeniul public şi privat al statului sau unităţilor administrativ-teritoriale aflate în administrarea instituţiei, date cu chirie sau în folosinţa gratuita.
  Contul 212 "Construcţii" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează valoarea construcţiilor achiziţionate, realizate din producţie proprie, primite cu titlu gratuit, iar în credit valoarea construcţiilor cedate sau scoase din evidenta.
  Soldul debitor al contului reprezintă valoarea construcţiilor existente. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare construcţie din domeniul public sau privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, potrivit reglementarilor în vigoare.
  Contul 212 "Construcţii" se debitează prin creditul conturilor:
  101 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului"
  - cu valoarea construcţiilor care alcătuiesc domeniul public al statului intrate în patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizării.
  102 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului"
  - cu valoarea construcţiilor care alcătuiesc domeniul privat al statului intrate în patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizării.
  103 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale"
  - cu valoarea construcţiilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale intrate în patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizării.
  104 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale"
  - cu valoarea construcţiilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale intrate în patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizării.
  105 "Rezerve din reevaluare"
  - cu creşterea de valoare rezultata din reevaluarea construcţiilor.
  167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate"
  - cu valoarea construcţiilor achiziţionate în regim de leasing financiar, conform prevederilor contractuale.
  231 "Active fixe corporale în curs de execuţie"
  - cu valoarea construcţiilor în curs de execuţie, recepţionate, care se supun amortizării.
  281 "Amortizări privind activele fixe corporale"
  - cu valoarea amortizării investiţiilor efectuate de chiriaşi la construcţiile luate cu chirie şi restituite proprietarului.
  404 "Furnizori de active fixe"
  - cu valoarea construcţiilor achiziţionate.
  481 "Decontări între instituţia superioara şi instituţiile subordonate"
  - cu valoarea rămasa neamortizata a construcţiilor primite de instituţia superioara de la instituţiile subordonate (în contabilitatea instituţiei superioare) sau cele primite de instituţiile subordonate de la instituţia superioara (în contabilitatea instituţiei subordonate).
  482 "Decontări între instituţii subordonate"
  - cu valoarea rămasa neamortizata a construcţiilor primite de la instituţii subordonate aceluiaşi ordonator principal sau secundar de credite (în contabilitatea instituţiei care primeşte).
  722 "Venituri din producţia de active fixe corporale"
  - cu valoarea construcţiilor realizate din producţie proprie.
  779 "Venituri din bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit"
  - cu valoarea construcţiilor primite cu titlu gratuit.
  Contul 212 "Construcţii" se creditează prin debitul conturilor:
  101 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului"
  - cu valoarea construcţiilor care alcătuiesc domeniul public al statului ieşite din patrimoniu, potrivit legii.
  102 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului"
  - cu valoarea construcţiilor care alcătuiesc domeniul privat al statului ieşite din patrimoniu, potrivit legii.
  103 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale"
  - cu valoarea construcţiilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale ieşite din patrimoniu, potrivit legii.
  104 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale"
  - cu valoarea construcţiilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale ieşite din patrimoniu, potrivit legii.
  105 "Rezerve din reevaluare"
  - cu descreşterea de valoare rezultata din reevaluarea construcţiilor.
  281 "Amortizări privind activele fixe corporale"
  - cu valoarea amortizării construcţiilor vândute scăzute din evidenta.
  481 "Decontări între instituţia superioara şi instituţiile subordonate"
  - cu valoarea neamortizata a construcţiilor transferate instituţiilor subordonate
  (în contabilitatea instituţiei superioare) sau instituţiei superioare (în contabilitatea instituţiei subordonate).
  482 "Decontări între instituţii subordonate"
  - cu valoarea rămasa neamortizata a construcţiilor transferate între instituţii subordonate aceluiaşi ordonator principal sau secundar de credite (în contabilitatea instituţiei care transfera).
  658 "Alte cheltuieli operaţionale"
  - cu valoarea neamortizata a construcţiilor transferate cu titlu gratuit.
  690 "Cheltuieli cu pierderi din calamităţi"
  - cu valoarea neamortizata a construcţiilor distruse de calamităţi.
  691 "Cheltuieli extraordinare din operaţiuni cu active fixe"
  - cu valoarea neamortizata a construcţiilor vândute sau scoase din folosinţa.
  Contul 213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii"
  Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor.
  Contul 213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor achiziţionate, realizate din producţie proprie, primite cu titlu gratuit, sau constatate plus la inventar, iar în credit valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor cedate, constatate minus la inventar, scoase din evidenta.
  Soldul debitor al contului reprezintă valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor, existente.
  Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:
  2131 "Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru)";
  2132 "Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare";
  2133 "Mijloace de transport";
  2134 "Animale şi plantaţii"
  Contabilitatea analitica se tine pe fiecare obiect de evidenta din domeniul public sau privat al statului şi unităţilor administrativ-teritoriale, potrivit reglementarilor în vigoare.
  Contul 213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii" se debitează prin creditul conturilor:
  101 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului"
  - cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor care alcătuiesc domeniul public al statului intrate în patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizării.
  102 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului"
  - cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor care alcătuiesc domeniul privat al statului intrate în patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizării.
  103 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale"
  - cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale intrate în patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizării.
  104 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale"
  - cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale intrate în patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizării.
  105 "Rezerve din reevaluare"
  - cu creşterea de valoare rezultata din reevaluarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor.
  167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate"
  - cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport achiziţionate în regim de leasing financiar, conform prevederilor contractuale.
  231 "Active fixe corporale în curs de execuţie"
  - cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor, recepţionate, care se supun amortizării.
  281 "Amortizări privind activele fixe corporale"
  - cu valoarea amortizării investiţiilor efectuate de chiriaşi la instalaţiile tehnice, mijloacele de transport, animale şi plantaţii luate cu chirie şi restituite proprietarului.
  404 "Furnizori de active fixe "
  - cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor achiziţionate.
  446 "Alte impozite, taxe şi varsaminte asimilate"
  - cu valoarea taxelor vamale aferente instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor achiziţionate din import.
  481 "Decontări între instituţia superioara şi instituţiile subordonate"
  - cu valoarea rămasa neamortizata a instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor primite de instituţia superioara de la instituţiile subordonate (în contabilitatea instituţiei superioare) sau cele primite de instituţiile subordonate de la instituţia superioara (în contabilitatea instituţiei subordonate).
  482 "Decontări între instituţii subordonate"
  - cu valoarea rămasa neamortizata a instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor primite de la instituţii subordonate aceluiaşi ordonator principal sau secundar de credite (în contabilitatea instituţiei care primeşte).
  722 "Venituri din producţia de active fixe corporale"
  - cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor realizate din producţie proprie.
  774 "Finanţarea din fonduri externe nerambursabile"
  - cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor intrate în patrimoniul instituţiei publice plătite din fonduri externe nerambursabile de către Agentiile/Autorităţile de Implementare.
  779 "Venituri din bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit"
  - cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor primite cu titlu gratuit.
  Contul 213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii" se creditează prin debitul conturilor:
  101 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului"
  - cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor care alcătuiesc domeniul public al statului ieşite din patrimoniu, potrivit legii.
  102 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului"
  - cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor care alcătuiesc domeniul privat al statului ieşite din patrimoniu, potrivit legii.
  103 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale"
  - cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale ieşite din patrimoniu, potrivit legii.
  104 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale"
  - cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale ieşite din patrimoniu, potrivit legii.
  105 "Rezerve din reevaluare"
  - cu descreşterea de valoare rezultata din reevaluarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor.
  281 "Amortizări privind activele fixe corporale"
  - cu valoarea amortizării instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor scăzute din evidenta.
  481 "Decontări între instituţia superioara şi instituţiile subordonate"
  - cu valoarea neamortizata a instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor transferate instituţiilor subordonate (în contabilitatea instituţiei superioare) sau instituţiei superioare (în contabilitatea instituţiei subordonate).
  482 "Decontări între instituţii subordonate"
  - cu valoarea rămasa neamortizata a instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor transferate între instituţii subordonate aceluiaşi ordonator principal sau secundar de credite (în contabilitatea instituţiei care transfera).
  658 "Alte cheltuieli operaţionale"
  - cu valoarea neamortizata a instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor transferate cu titlu gratuit.
  690 "Cheltuieli cu pierderi din calamităţi"
  - cu valoarea neamortizata a instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor distruse de calamităţi.
  691 "Cheltuieli extraordinare din operaţiuni cu active fixe"
  - cu valoarea neamortizata a instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor vândute sau scoase din folosinţa.
  Contul 214 "Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale"
  Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active fixe corporale.
  Contul 214 "Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active fixe corporale achiziţionate, realizate din producţie proprie, primite cu titlu gratuit sau constatate plus la inventar, iar în credit valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active fixe corporale cedate, constatate minus la inventar, scăzute din evidenta.
  Soldul debitor al contului reprezintă valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active fixe corporale existente.
  Contabilitatea analitica se tine pe fiecare obiect de evidenta din domeniul public sau privat al statului şi unităţilor administrativ-teritoriale, potrivit reglementarilor în vigoare.
  Contul 214 "Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale" se debitează prin creditul conturilor:
  102 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului"
  - cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active fixe corporale care alcătuiesc domeniul privat al statului intrate în patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizării.
  104 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale"
  - cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active fixe corporale care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale intrate în patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizării.
  105 "Rezerve din reevaluare"
  - cu creşterea de valoare rezultata din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active fixe corporale.
  167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate"
  - cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active fixe corporale achiziţionate în regim de leasing financiar, conform prevederilor contractuale.
  231 "Active fixe corporale în curs de execuţie"
  - cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active fixe corporale în curs de execuţie, recepţionate, care se supun amortizării.
  281 "Amortizări privind activele fixe corporale"
  - cu valoarea amortizării investiţiilor efectuate de chiriaşi asupra mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active fixe corporale luate cu chirie şi restituite proprietarului.
  404 "Furnizori de active fixe "
  - cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active fixe corporale achiziţionate.
  446 "Alte impozite, taxe şi varsaminte asimilate"
  - cu valoarea taxelor vamale aferente mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active fixe corporale achiziţionate din import.
  481 "Decontări între instituţia superioara şi instituţiile subordonate"
  - cu valoarea rămasa neamortizata a mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active fixe corporale primite de instituţia superioara de la instituţiile subordonate (în contabilitatea instituţiei superioare) sau cele primite de instituţiile subordonate de la instituţia superioara (în contabilitatea instituţiei subordonate).
  482 "Decontări între instituţii subordonate"
  - cu valoarea rămasa neamortizata a mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active fixe corporale primite de la instituţii subordonate aceluiaşi ordonator principal sau secundar de credite (în contabilitatea instituţiei care primeşte).
  722 "Venituri din producţia de active fixe corporale"
  - cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active fixe corporale realizate din producţie proprie.
  774 "Finanţarea din fonduri externe nerambursabile"
  - cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active fixe corporale intrate în patrimoniul instituţiei publice, plătite din fonduri externe nerambursabile de către Agentiile/Autorităţile de Implementare.
  779 "Venituri din bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit"
  - cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active fixe corporale primite cu titlu gratuit.
  Contul 214 "Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale" se creditează prin debitul conturilor:
  102 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului"
  - cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active fixe corporale care alcătuiesc domeniul privat al statului ieşite din patrimoniu, potrivit legii.
  104 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale"
  - cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active fixe corporale care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale ieşite din patrimoniu, potrivit legii.
  105 "Rezerve din reevaluare"
  - cu descreşterea de valoare rezultata din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active fixe corporale.
  281 "Amortizări privind activele fixe corporale"
  - cu valoarea amortizării mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active fixe corporale scăzute din evidenta.
  481 "Decontări între instituţia superioara şi instituţiile subordonate"
  - cu valoarea neamortizata a mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active fixe corporale transferate instituţiilor subordonate (în contabilitatea instituţiei superioare) sau instituţiei superioare (în contabilitatea instituţiei subordonate).
  482 "Decontări între instituţii subordonate"
  - cu valoarea rămasa neamortizata a mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active fixe corporale transferate între instituţii subordonate aceluiaşi ordonator principal sau secundar de credite (în contabilitatea instituţiei care transfera).
  658 "Alte cheltuieli operaţionale"
  - cu valoarea neamortizata a mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active fixe corporale transferate cu titlu gratuit.
  690 "Cheltuieli cu pierderi din calamităţi"
  - cu valoarea neamortizata a mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active fixe corporale distruse de calamităţi.
  691 "Cheltuieli extraordinare din operaţiuni cu active fixe"
  - cu valoarea neamortizata a mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi altor active fixe corporale vândute sau scoase din funcţiune.
  Contul 215 "Alte active ale statului"
  Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor active ale statului (zăcăminte, resurse biologice necultivate, rezerve de apa) care fac parte din teritoriul naţional.
  Contul 215 "Alte active ale statului" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează valoarea altor active ale statului luate în evidenta, iar în creditul contului valoarea aceloraşi active scăzute din evidenta.
  Soldul debitor al contului reprezintă valoarea altor active ale statului existente în evidenta.
  Contul 215 "Alte active ale statului" se debitează prin creditul contului:
  101 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului"
  - cu valoarea altor active ale statului înregistrate în evidenta, care nu se supun amortizării, potrivit legii.
  Contul 215 "Alte active ale statului" se creditează prin debitul contului:
  101 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului"
  - cu valoarea altor active ale statului scăzute din evidenta.
  Grupa 23 "Active fixe în curs şi avansuri pentru active fixe"
  Grupa 23 "Active fixe în curs şi avansuri pentru active fixe" cuprinde următoarele conturi: 231 "Active fixe corporale în curs de execuţie", 232 "Avansuri acordate pentru active fixe corporale", 233 "Active fixe necorporale în curs de execuţie", 234 "Avansuri acordate pentru active fixe necorporale".
  Contul 231 "Active fixe corporale în curs de execuţie"
  Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta activelor fixe corporale în curs de execuţie, reprezentând cheltuieli pentru obiective de investiţii care nu au fost terminate şi recepţionate până la sfârşitul perioadei.
  Contul 231 "Active fixe corporale în curs de execuţie" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează cheltuielile aferente investiţiilor neterminate la sfârşitul perioadei, iar în credit investiţiile terminate, recepţionate puse în funcţiune şi înregistrate ca active fixe corporale.
  Soldul debitor al contului reprezintă valoarea activelor fixe corporale în curs de execuţie, nereceptionate (investiţii neterminate).
  Contabilitatea analitica se tine pe obiective de investiţii, grupate pe surse de finanţare.
  Contul 231 "Active fixe corporale în curs de execuţie" se debitează prin creditul conturilor:
  404 "Furnizori de active fixe "
  - cu valoarea activelor fixe corporale în curs de execuţie achiziţionate.
  5221 "Disponibil din fondul de rulment al bugetului local"
  - cu sumele acordate instituţiilor şi serviciilor publice de subordonare locala, precum şi agenţilor economici, în vederea realizării de investiţii din competenţa autorităţilor administraţiei publice locale şi pentru dezvoltarea serviciilor publice locale în interesul colectivităţii.
  722 "Venituri din producţia de active fixe corporale"
  - cu valoarea activelor fixe corporale în curs de execuţie, realizate pe cont propriu.
  774 "Finanţarea din fonduri externe nerambursabile"
  - cu valoarea activelor fixe corporale în curs de execuţie intrate în patrimoniul instituţiei publice, plătite din fonduri externe nerambursabile de către Agentiile/Autorităţile de Implementare.
  779 "Venituri din bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit"
  - cu valoarea activelor fixe corporale în curs de execuţie primite gratuit de către instituţia publică.
  Contul 231 "Active fixe corporale în curs de execuţie" se creditează prin debitul conturilor:
  211 "Terenuri şi amenajări la terenuri"
  - cu valoarea amenajărilor la terenuri în curs de execuţie, recepţionate, care se supun amortizării.
  212 "Construcţii"
  - cu valoarea construcţiilor în curs de execuţie, recepţionate, care se supun amortizării.
  213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii"
  - cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor, recepţionate, care se supun amortizării.
  214 "Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale"
  - cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi altor active fixe corporale în curs de execuţie, recepţionate, care se supun amortizării.
  658 "Alte cheltuieli operaţionale"
  - cu valoarea activelor fixe corporale în curs de execuţie transferate cu titlu gratuit.
  682 "Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile"
  - la recepţia finala a investiţiei, cu valoarea de intrare a activelor fixe care nu se supun amortizării, potrivit legii.
  690 "Cheltuieli cu pierderi din calamităţi"
  - cu valoarea activelor fixe corporale în curs de execuţie distruse de calamităţi.
  691 "Cheltuieli extraordinare din operaţiuni cu active fixe"
  - cu valoarea activelor fixe corporale în curs de execuţie vândute sau scoase din folosinţa.
  Contul 232 "Avansuri acordate pentru active fixe corporale"
  Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta avansurilor acordate furnizorilor de active fixe corporale.
  Contul 232 "Avansuri acordate pentru active fixe corporale" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează valoarea avansurilor acordate furnizorilor de active fixe corporale, iar în credit avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale, decontate.
  Soldul debitor al contului reprezintă avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale, nedecontate.
  Contabilitatea analitica se tine pe fiecare furnizor de active fixe corporale.
  Contul 232 "Avansuri acordate pentru active fixe corporale" se debitează prin creditul conturilor:
  162 "Împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale "
  - cu avansurile în lei şi valuta acordate furnizorilor de active fixe corporale din împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale.
  163 "Împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale"
  - cu avansurile în lei şi valuta acordate furnizorilor de active fixe corporale din împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale.
  164 "Împrumuturi interne şi externe contractate de stat"
  - cu avansurile în lei şi valuta acordate furnizorilor de active fixe corporale din împrumuturi interne şi externe contractate de stat, subimprumutate beneficiarilor finali.
  165 "Împrumuturi interne şi externe garantate de stat"
  - cu avansurile în lei şi valuta acordate furnizorilor de active fixe corporale din împrumuturi interne şi externe garantate de stat.
  167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate"
  - cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale, din contul de împrumut.
  512 "Conturi la bănci"
  - avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale.
  513 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe contractate de stat"
  - cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din disponibilul din împrumuturi interne şi externe contractate de stat.
  514 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe garantate de stat"
  - cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din disponibilul din împrumuturi interne şi externe garantate de stat.
  515 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile"
  - cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din disponibilul din fonduri externe nerambursabile.
  516 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale"
  - cu avansurile în lei şi valuta acordate furnizorilor de active fixe corporale din disponibilul din împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale.
  517 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale"
  - cu avansurile în lei şi valuta acordate furnizorilor de active fixe corporale din disponibilul din împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale.
  519 "Împrumuturi pe termen scurt"
  - cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din împrumuturi pe termen scurt primite.
  5221 "Disponibil curent din fondul de rulment al bugetului local"
  - cu sumele avansate din disponibilităţile fondului de rulment furnizorilor şi antreprenorilor pentru realizarea de investiţii.
  550 "Disponibil din fonduri cu destinaţie speciala"
  - cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din disponibilul din fonduri cu destinaţie speciala.
  551 "Disponibil din alocaţii bugetare cu destinaţie speciala"
  - cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din disponibilul din alocaţii bugetare cu destinaţie speciala.
  553 "Disponibil din taxe speciale"
  - cu avansurile acordate furnizorilor pentru active fixe corporale, potrivit legii.
  554 "Disponibil din amortizarea activelor fixe deţinute de serviciile publice de interes local"
  - cu avansurile acordate furnizorilor pentru active fixe corporale, potrivit legii.
  556 "Disponibil din depozite speciale constituite pentru construirea de locuinţe"
  - cu avansurile acordate constructorilor potrivit legii, în vederea finalizării şi darii în folosinţa a locuinţelor aflate în diferite stadii de execuţie sau pentru construirea de noi locuinţe.
  - cu sumele împrumutate beneficiarilor de locuinţe, în condiţiile legii.
  558 "Disponibil din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile"
  - cu avansurile acordate furnizorilor pentru active fixe corporale din disponibilul din cofinantarea de la buget.
  560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii"
  - cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din disponibilul din venituri proprii.
  561 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii"
  - cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din disponibilul din venituri proprii şi subvenţii.
  562 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii"
  - cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din venituri proprii.
  770 "Finanţarea de la buget"
  - cu avansurile acordate furnizorilor pentru active fixe corporale din finanţarea bugetară.
  Contul 232 "Avansuri acordate pentru active fixe corporale" se creditează prin debitul contului:
  404 "Furnizori de active fixe"
  - cu valoarea avansurilor acordate furnizorilor de active fixe corporale, decontate.
  Contul 233 "Active fixe necorporale în curs de execuţie"
  Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta activelor fixe necorporale în curs de execuţie.
  Contul 233 "Active fixe necorporale în curs de execuţie" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează cheltuielile aferente investiţiilor neterminate la sfârşitul perioadei, iar în credit valoarea investiţiilor terminate şi înregistrate ca active fixe necorporale.
  Soldul debitor al contului reprezintă valoarea activelor fixe necorporale în curs de execuţie.
  Contabilitatea analitica se tine pe feluri de active fixe necorporale în curs de execuţie grupate pe surse de finanţare.
  Contul 233 "Active fixe necorporale în curs de execuţie" se debitează prin creditul conturilor:
  404 "Furnizori de active fixe"
  - cu valoarea activelor fixe necorporale în curs de execuţie achiziţionate.
  721 "Venituri din producţia de active fixe necorporale"
  - cu valoarea activelor fixe necorporale în curs de execuţie, realizate pe cont propriu.
  774 "Finanţarea din fonduri externe nerambursabile"
  - cu valoarea activelor fixe necorporale în curs de execuţie intrate în patrimoniul instituţiilor publice, plătite din fonduri externe nerambursabile de către Agentiile/Autorităţile de Implementare.
  Contul 233 "Active fixe necorporale în curs de execuţie" se creditează prin debitul conturilor:
  203 "Cheltuieli de dezvoltare"
  - cu valoarea lucrărilor şi proiectelor de dezvoltare în curs de execuţie, recepţionate.
  205 "Concesiuni, brevete, licenţe, marci comerciale, drepturi şi active similare"
  - cu valoarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, marcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare, recepţionate.
  208 "Alte active fixe necorporale"
  - cu valoarea altor active fixe necorporale în curs de execuţie, recepţionate.
  658 "Alte cheltuieli operaţionale"
  - cu valoarea activelor fixe necorporale în curs de execuţie transferate cu titlu gratuit.
  682 "Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile"
  - la recepţia finala a investiţiei, cu valoarea de intrare a activelor fixe care nu se supun amortizării, potrivit legii.
  690 "Cheltuieli cu pierderi din calamităţi"
  - cu valoarea activelor fixe necorporale în curs de execuţie distruse de calamităţi.
  691 "Cheltuieli extraordinare din operaţiuni cu active fixe"
  - cu valoarea activelor fixe necorporale în curs de execuţie vândute sau scoase din folosinţa.
  Contul 234 "Avansuri acordate pentru active fixe necorporale"
  Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta avansurilor acordate furnizorilor de active fixe necorporale.
  Contul 234 "Avansuri acordate pentru active fixe necorporale" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează valoarea avansurilor acordate furnizorilor de active fixe necorporale, iar în credit valoarea avansurilor acordate furnizorilor de active fixe necorporale, decontate.
  Soldul debitor al contului reprezintă avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale, nedecontate.
  Contabilitatea analitica se tine pe fiecare furnizor de active fixe necorporale.
  Contul 234 "Avansuri acordate pentru active fixe necorporale" se debitează prin creditul conturilor:
  162 "Împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale"
  - cu avansurile în lei şi valuta acordate furnizorilor de active fixe necorporale din împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale.
  163 "Împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale"
  - cu avansurile în lei şi valuta acordate furnizorilor de active fixe necorporale din împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale.
  164 "Împrumuturi interne şi externe contractate de stat"
  - cu avansurile în lei şi valuta acordate furnizorilor de active fixe necorporale din împrumuturi interne şi externe contractate de stat, subimprumutate beneficiarilor finali.
  165 "Imprumuturi interne şi externe garantate de stat"
  - cu avansurile în lei şi valuta acordate furnizorilor de active fixe necorporale din împrumuturi interne şi externe garantate de stat.
  167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate"
  - cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale, din contul de împrumut.
  512 "Conturi la bănci"
  - cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale.
  513 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe contractate de stat"
  - cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale din disponibilul din împrumuturi interne şi externe contractate de stat.
  514 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe garantate de stat"
  - cu avansurile în lei şi valuta acordate furnizorilor de active fixe necorporale din disponibilul din împrumuturi interne şi externe garantate de stat.
  515 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile"
  - cu avansurile în lei şi valuta acordate furnizorilor de active fixe necorporale din fonduri externe nerambursabile.
  516 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale"
  - cu avansurile în lei şi valuta acordate furnizorilor de active fixe necorporale din disponibilul din împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale.
  517 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale"
  - cu avansurile în lei şi valuta acordate furnizorilor de active fixe necorporale din disponibilul din împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale.
  519 "Împrumuturi pe termen scurt"
  - cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale din împrumuturi pe termen scurt primite.
  550 "Disponibil din fonduri cu destinaţie speciala"
  - cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale din fonduri cu destinaţie speciala.
  551 "Disponibil din alocaţii bugetare cu destinaţie speciala"
  - cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale din alocaţii bugetare cu destinaţie speciala.
  558 "Disponibil din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile"
  - cu avansurile acordate furnizorilor pentru active fixe necorporale din cofinantarea de la buget.
  560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii"
  - cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale din venituri proprii.
  561 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii"
  - cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale din venituri proprii şi subvenţii.
  562 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii"
  - cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale din venituri proprii.
  770 "Finanţarea de la buget"
  - cu avansurile acordate furnizorilor pentru active fixe necorporale din finanţarea bugetară.
  Contul 234 "Avansuri acordate pentru active fixe necorporale" se creditează prin debitul contului:
  404 "Furnizori de active fixe"
  - cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale, decontate.
  Grupa 26 "Active financiare"
  Grupa 26 "Active financiare" cuprinde următoarele conturi: 260 "Titluri de participare", 265 "Alte titluri imobilizate", 267 "Creanţe imobilizate" şi 269 "Varsaminte de efectuat pentru active financiare".
  Contul 260 "Titluri de participare"
  Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta titlurilor de participare reprezentând acţiuni preluate de stat în contul creanţelor bugetare, precum şi titlurile de participare deţinute de instituţiile publice în capitalul social al unor societăţi comerciale sau în capitalul unor organisme financiare internationale.
  Contul 260 "Titluri de participare" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează titlurile preluate în evidenta, iar în credit valoarea titlurilor de participare scăzute din evidenta.
  Soldul debitor al contului reprezintă valoarea titlurilor de participare deţinute.
  Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:
  2601 "Titluri de participare cotate";
  2602 "Titluri de participare necotate";
  Contul 260 "Titluri de participare" se debitează prin creditul conturilor:
  265 "Alte titluri imobilizate"
  - cu valoarea altor titluri imobilizate (obligaţiuni) nerascumparate la scadenta şi convertite în titluri de participare.
  269 "Varsaminte de efectuat pentru active financiare"
  - cu sumele datorate pentru activele financiare achiziţionate (acţiuni subscrise şi nevărsate).
  463 "Creanţe ale bugetului de stat"
  - cu valoarea titlurilor de participare rezultate din conversia creanţelor bugetului de stat.
  465 "Creanţe ale bugetului asigurărilor sociale de stat"
  - cu valoarea titlurilor de participare rezultate din conversia creanţelor bugetului asigurărilor sociale de stat.
  466 "Creanţe ale bugetelor fondurilor speciale"
  - cu valoarea titlurilor de participare rezultate din conversia creanţelor bugetelor fondurilor speciale.
  765 "Venituri din diferente de curs valutar"
  - la sfârşitul perioadei cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate în urma reevaluării titlurilor de participare în valută.
  Contul 260 "Titluri de participare" se creditează prin debitul conturilor:
  520 "Disponibil al bugetului de stat"
  - cu sumele încasate reprezentând valoarea contabila a titlurilor de participare vândute;
  - cu diferentele favorabile dintre valoarea contabila a titlurilor de participare şi preţul de cesiune.
  525 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat"
  - cu sumele încasate reprezentând valoarea contabila a titlurilor de participare vândute;
  - cu diferentele favorabile dintre valoarea contabila a titlurilor de participare şi preţul de cesiune.
  571 "Disponibil din veniturile Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate"
  - cu sumele încasate reprezentând valoarea contabila a titlurilor de participare vândute;
  - cu diferentele favorabile dintre valoarea contabila a titlurilor de participare şi preţul de cesiune.
  574 "Disponibil din veniturile bugetului asigurărilor pentru şomaj"
  - cu sumele încasate reprezentând valoarea contabila a titlurilor de participare vândute;
  - cu diferentele favorabile dintre valoarea contabila a titlurilor de participare şi preţul de cesiune.
  664 "Cheltuieli din investiţii financiare cedate"
  - cu valoarea titlurilor de participare cedate sau scăzute din evidenta.
  665 "Cheltuieli din diferente de curs valutar"
  - la sfârşitul perioadei, cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma reevaluării titlurilor de participare în valută.
  Contul 265 "Alte titluri imobilizate"
  Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor titluri imobilizate reprezentând obligaţiuni preluate de stat în contul creanţelor bugetare.
  Contul 265 "Alte titluri imobilizate" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează alte titluri imobilizate preluate în evidenta, iar în credit valoarea altor titluri imobilizate scăzute din evidenta.
  Soldul debitor al contului reprezintă valoarea altor titluri imobilizate deţinute.
  Contul 265 "Alte titluri imobilizate" se debitează prin creditul contului:
  463 "Creanţe ale bugetului de stat"
  - cu valoarea altor titluri imobilizate rezultate din conversia creanţelor bugetului de stat.
  Contul 265 "Alte titluri imobilizate" se creditează prin debitul conturilor:
  260 "Titluri de participare"
  - cu valoarea altor titluri imobilizate nerascumparate la scadenta şi convertite în titluri de participare.
  520 "Disponibil al bugetului de stat"
  - cu sumele încasate reprezentând valoarea contabila a altor titluri imobilizate vândute;
  - cu diferentele favorabile dintre valoarea contabila a altor titluri imobilizate şi preţul de cesiune.
  664 "Cheltuieli din investiţiile financiare cedate"
  - cu valoarea altor titluri imobilizate cedate sau scăzute din evidenta.
  Contul 267 "Creanţe imobilizate"
  Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta împrumuturilor acordate pe termen mediu şi lung şi a altor creanţe imobilizate cum ar fi depozitele şi garanţiile plătite.
  Contul 267 "Creanţe imobilizate" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează valoarea împrumuturilor acordate şi a dobânzilor aferente creanţelor imobilizate, precum şi a garanţiilor depuse la furnizorii de utilităţi, iar în credit se înregistrează valoarea creanţelor imobilizate şi a dobânzilor aferente încasate, precum şi a garanţiilor restituite de furnizori.
  Soldul debitor al contului reprezintă valoarea împrumuturilor acordate şi altor creanţe imobilizate.
  Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:
  2675 "Împrumuturi acordate pe termen lung";
  2676 "Dobânzi aferente împrumuturilor pe termen lung";
  2678 "Alte creanţe imobilizate";
  2679 "Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate".
  Contabilitatea analitica se tine pe feluri de creanţe grupate pe instituţii.
  Contul 267 "Creanţe imobilizate" se debitează prin creditul conturilor:
  512 "Conturi la bănci"
  - cu valoarea împrumuturilor pe termen mediu şi lung acordate precum şi a garanţiilor depuse la furnizori pentru utilităţi.
  550 "Disponibil din fonduri cu destinaţie speciala"
  - cu valoarea garanţiilor depuse la furnizori pentru utilităţi.
  551 "Disponibil din alocaţii bugetare cu destinaţie speciala"
  - cu valoarea garanţiilor depuse la furnizori pentru utilităţi;
  - cu valoarea creditelor acordate de la buget pentru construirea, cumpărarea, reabilitarea, consolidarea şi extinderea de locuinţe.
  560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii"
  - cu valoarea împrumuturilor pe termen mediu şi lung acordate precum şi a garanţiilor depuse la furnizori pentru utilităţi.
  561 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii"
  - cu valoarea garanţiilor depuse la furnizori pentru utilităţi.
  562 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii"
  - cu valoarea garanţiilor depuse la furnizori pentru utilităţi.
  763 "Venituri din creanţe imobilizate"
  - cu veniturile din dobânzi aferente creanţelor imobilizate.
  765 "Venituri din diferente de curs valutar"
  - la sfârşitul perioadei cu diferentele de curs valutar favorabile, rezultate din reevaluarea creanţelor imobilizate.
  770 "Finanţarea de la buget"
  - cu valoarea garanţiilor depuse la furnizori pentru utilităţi.
  Contul 267 "Creanţe imobilizate" se creditează prin debitul conturilor:
  512 "Conturi la bănci"
  - cu valoarea împrumuturilor pe termen mediu şi lung rambursate şi a dobânzilor aferente încasate, precum şi a garanţiilor restituite de furnizori.
  560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii"
  - cu valoarea imprumuturilor pe termen mediu şi lung rambursate şi a dobânzilor aferente încasate, precum şi a garanţiilor restituite de furnizori.
  561 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii"
  - cu valoarea garanţiilor restituite de furnizori.
  562 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii"
  - cu valoarea garanţiilor restituite de furnizori.
  663 "Pierderi din creanţe imobilizate"
  - cu valoarea pierderilor din creanţe imobilizate.
  665 "Cheltuieli din diferente de curs valutar"
  - cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma încasării creanţelor în valută;
  - la sfârşitul perioadei, cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma reevaluării creanţelor în valută.
  770 "Finanţarea de la buget"
  - cu valoarea creanţelor imobilizate şi a dobânzilor aferente încasate, care provin din anul curent;
  - cu valoarea garanţiilor restituite de furnizori, care provin din anul curent.
  Contul 269 "Varsaminte de efectuat pentru active financiare"
  Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta varsamintelor de efectuat pentru activele financiare dobândite.
  Contul 269 "Varsaminte de efectuat pentru active financiare" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează varsamintele de efectuat pentru activele financiare iar în debit varsamintele efectuate.
  Soldul creditor al contului reprezintă varsamintele de efectuat.
  Contabilitatea analitica se tine pe unităţile emitente de active financiare.
  Contul 269 "Varsaminte de efectuat pentru active financiare" se creditează prin debitul următoarelor conturi:
  260 "Titluri de participare"
  - cu sumele datorate pentru active financiare achiziţionate (acţiuni subscrise şi nevărsate).
  665 "Cheltuieli din diferente de curs valutar"
  - la sfârşitul perioadei cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma reevaluării varsamintelor de efectuat pentru active financiare în valută.
  Contul 269 "Varsaminte de efectuat pentru active financiare" se debitează prin creditul următoarelor conturi:
  560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii"
  - cu sumele plătite pentru activele financiare achiziţionate.
  765 "Venituri din diferente de curs valutar"
  - la sfârşitul perioadei cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate în urma reevaluării datoriilor în valută;
  - cu diferentele de curs favorabile la momentul efectuării varsamintelor pentru active financiare în valută.
  770 "Finanţarea de la buget"
  - cu sumele plătite pentru activele financiare achiziţionate.
  GRUPA 28 "Amortizări privind activele fixe"
  Grupa 28 "Amortizări privind activele fixe " cuprinde următoarele conturi: 280 "Amortizări privind activele fixe necorporale" şi 281 "Amortizări privind activele fixe corporale".
  Contul 280 "Amortizări privind activele fixe necorporale"
  Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta amortizării activelor fixe necorporale, potrivit legii.
  Contul 280 "Amortizări privind activele fixe necorporale" este un cont de pasiv, rectificativ al valorii de înregistrare a activelor fixe necorporale. În creditul contului se înregistrează valoarea amortizării activelor fixe necorporale, iar în debit valoarea amortizării activelor fixe necorporale scăzute din evidenta.
  Soldul creditor al contului reprezintă amortizarea activelor fixe necorporale existente.
  Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:
  2803 "Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare";
  2805 "Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare";
  2808 "Amortizarea altor active fixe necorporale".
  Contabilitatea analitica a amortizării privind activele fixe necorporale se tine pe aceleaşi elemente care constituie evidenta analitica a conturilor de active fixe necorporale.
  Contul 280 "Amortizări privind activele fixe necorporale" se creditează prin debitul contului:
  681 "Cheltuieli operaţionale privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere"
  - cu valoarea amortizării activelor fixe necorporale.
  Contul 280 "Amortizări privind activele fixe necorporale" se debitează prin creditul conturilor:
  203 "Cheltuieli de dezvoltare"
  - cu valoarea amortizării cheltuielilor de dezvoltare scăzute din evidenta.
  205 "Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare"
  - cu valoarea amortizării aferenta concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare, scăzute din evidenta.
  208 "Alte active fixe necorporale"
  - cu valoarea amortizării altor active fixe necorporale, scăzute din evidenta.
  Contul 281 "Amortizări privind activele fixe corporale"
  Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta amortizării activelor fixe corporale, potrivit legii.
  Contul 281 "Amortizări privind activele fixe corporale" este un cont de pasiv, rectificativ al valorii de înregistrare a activelor fixe corporale. În creditul contului se înregistrează valoarea amortizării activelor fixe corporale, iar în debit valoarea amortizării activelor fixe corporale vândute, cedate sau scăzute din evidenta.
  Soldul creditor al contului reprezintă amortizarea activelor fixe corporale existente.
  Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:
  2811 "Amortizarea amenajărilor la terenuri";
  2812 "Amortizarea construcţiilor";
  2813 "Amortizarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor";
  2814 "Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active fixe corporale".
  Contul 281 "Amortizări privind activele fixe corporale" se creditează prin debitul conturilor:
  211 "Terenuri şi amenajări la terenuri"
  - cu valoarea amortizării investiţiilor efectuate de chiriaşi la amenajările la terenuri luate cu chirie şi restituite proprietarului.
  212 "Construcţii"
  - cu valoarea amortizării investiţiilor efectuate de chiriaşi la construcţiile luate cu chirie şi restituite proprietarului.
  213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii"
  - cu valoarea amortizării investiţiilor efectuate de chiriaşi la instalaţiile tehnice, mijloacele de transport, animale şi plantaţii luate cu chirie şi restituite proprietarului.
  214 "Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale"
  - cu valoarea amortizării investiţiilor efectuate de chiriaşi asupra mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active fixe corporale luate cu chirie şi restituite proprietarului.
  483 "Decontări din operaţii în participatie"
  - cu amortizarea calculată de proprietarul activului fix, ce se transmite coparticipantului care tine evidenta operaţiilor în participatie conform contractelor.
  681 "Cheltuieli operaţionale privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere"
  - cu valoarea amortizării activelor fixe corporale existente în patrimoniul instituţiei publice.
  Contul 281 "Amortizări privind activele fixe corporale" se debitează prin creditul conturilor:
  211 "Terenuri şi amenajări la terenuri"
  - cu valoarea amortizării amenajărilor la terenuri scăzute din evidenta.
  212 "Construcţii"
  - cu valoarea amortizării construcţiilor scăzute din evidenta.
  213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii"
  - cu valoarea amortizării instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor scăzute din evidenta.
  214 "Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale"
  - cu valoarea amortizării mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi altor active fixe corporale scăzute din evidenta.
  GRUPA 29 "Ajustări pentru deprecierea sau pierderea de valoare a activelor fixe"
  Grupa 29 "Ajustări pentru deprecierea sau pierderea de valoare a activelor fixe" cuprinde următoarele conturi: 290 "Ajustări pentru deprecierea activelor fixe necorporale", 291 "Ajustări pentru deprecierea activelor fixe corporale", 293 "Ajustări pentru deprecierea activelor fixe în curs de execuţie" şi 296 "Ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare".
  Contul 290 "Ajustări pentru deprecierea activelor fixe necorporale"
  Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta ajustărilor pentru deprecierea activelor fixe necorporale, potrivit dispoziţiilor legale.
  Contul 290 "Ajustări pentru deprecierea activelor fixe necorporale" este un cont de pasiv, rectificativ al valorii de înregistrare a activelor fixe necorporale. În creditul contului se înregistrează valoarea ajustărilor pentru deprecierea activelor fixe necorporale, iar în debit sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea activelor fixe necorporale.
  Soldul creditor al contului reprezintă valoarea ajustărilor pentru deprecierea activelor fixe necorporale existente la un moment dat.
  Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:
  2904 "Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare";
  2905 "Ajustări pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare";
  2908 "Ajustări pentru deprecierea altor active fixe necorporale".
  Contabilitatea analitica se tine pe feluri de active fixe necorporale supuse deprecierii.
  Contul 290 "Ajustări pentru deprecierea activelor fixe necorporale" se creditează prin debitul contului:
  681 "Cheltuieli operaţionale privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere"
  - cu sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru deprecierea activelor fixe necorporale.
  Contul 290 "Ajustări pentru deprecierea activelor fixe necorporale" se debitează prin creditul contului:
  781 "Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea operaţionala"
  - cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea activelor fixe necorporale.
  Contul 291 "Ajustări pentru deprecierea activelor fixe corporale"
  Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta ajustărilor pentru deprecierea activelor fixe corporale, potrivit dispoziţiilor legale.
  Contul 291 "Ajustări pentru deprecierea activelor fixe corporale" este un cont de pasiv, rectificativ al valorii de înregistrare a activelor fixe corporale. În creditul contului se înregistrează valoarea ajustărilor pentru deprecierea activelor fixe corporale, iar în debit sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea activelor fixe corporale.
  Soldul creditor al contului reprezintă valoarea ajustărilor pentru deprecierea activelor fixe corporale existente la un moment dat.
  Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:
  2911 "Ajustări pentru deprecierea terenurilor şi amenajărilor la terenuri";
  2912 "Ajustări pentru deprecierea construcţiilor";
  2913 "Ajustări pentru deprecierea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor";
  2914 "Ajustări pentru mobilier, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active fixe corporale".
  Contabilitatea analitica se tine pe feluri de active fixe corporale supuse deprecierii.
  Contul 291 "Ajustări pentru deprecierea activelor fixe corporale" se creditează prin debitul contului:
  681 "Cheltuieli operaţionale privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere"
  - cu sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru deprecierea activelor fixe corporale.
  Contul 291 "Ajustări pentru deprecierea activelor fixe corporale" se debitează prin creditul contului:
  781 "Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea operaţionala"
  - cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea activelor fixe corporale.
  Contul 293 "Ajustări pentru deprecierea activelor fixe în curs de execuţie"
  Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta ajustărilor pentru deprecierea activelor fixe necorporale şi corporale în curs de execuţie, potrivit dispoziţiilor legale.
  Contul 293 "Ajustări pentru deprecierea activelor fixe în curs de execuţie" este un cont de pasiv, rectificativ al valorii de înregistrare a activelor fixe în curs de execuţie. În creditul contului se înregistrează valoarea ajustărilor pentru deprecierea activelor fixe în curs de execuţie, iar în debit sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea activelor fixe în curs de execuţie.
  Soldul creditor al contului reprezintă valoarea ajustărilor pentru deprecierea activelor fixe corporale în curs de execuţie existente la un moment dat.
  Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:
  2931 "Ajustări pentru deprecierea activelor fixe necorporale în curs de execuţie";
  2932 "Ajustări pentru deprecierea activelor fixe corporale în curs de execuţie".
  Contabilitatea analitica se tine pe feluri de active fixe necorporale şi corporale în curs de execuţie supuse deprecierii.
  Contul 293 "Ajustări pentru deprecierea activelor fixe în curs de execuţie" se creditează prin debitul contului:
  681 "Cheltuieli operaţionale privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere"
  - cu sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru deprecierea activelor fixe în curs de execuţie.
  Contul 293 "Ajustări pentru deprecierea activelor fixe în curs de execuţie" se debitează prin creditul contului:
  781 "Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea operaţionala"
  - cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea activelor fixe în curs de execuţie.
  Contul 296 "Ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare"
  Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta ajustărilor pentru pierderea de valoare a activelor financiare, potrivit dispoziţiilor legale.
  Contul 296 "Ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare" este un cont de pasiv, rectificativ al valorii de înregistrare a activelor financiare. În creditul contului se înregistrează valoarea ajustărilor pentru pierderea de valoare a activelor financiare, iar în debit sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru pierderea de valoare a activelor financiare.
  Soldul creditor al contului reprezintă ajustările pentru pierderea de valoare a activelor financiare existente la un moment dat.
  Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:
  2961 "Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor";
  2962 "Ajustări pentru pierderea de valoare a altor active financiare".
  Contabilitatea analitica se tine pe feluri de active financiare supuse deprecierii.
  Contul 296 "Ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare" se creditează prin debitul contului:
  686 "Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru pierderea de valoare"
  - cu sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru pierderea de valoare a activelor financiare.
  Contul 296 "Ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare" se debitează prin creditul contului:
  786 "Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare"
  - cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru pierderea de valoare a activelor financiare.
  CLASA 3 "CONTURI DE STOCURI ŞI PRODUCŢIE IN CURS DE EXECUŢIE"
  Din Clasa 3 "Conturi de stocuri şi producţie în curs de execuţie" fac parte următoarele grupe de conturi: 30 "Stocuri de materii şi materiale", 33 "Producţia în curs de execuţie", 34 "Produse", 35 "Stocuri aflate la terti", 36 "Animale", 37 "Mărfuri", 38 "Ambalaje", 39 "Ajustări pentru deprecierea stocurilor şi producţiei în curs de execuţie".
  Grupa 30 "Stocuri de materii şi materiale"
  Grupa 30 cuprinde următoarele conturi: 301 "Materii prime", 302 "Materiale consumabile", 303 "Materiale de natura obiectelor de inventar", 304 "Materiale rezerva de stat şi de mobilizare", 305 "Ambalaje rezerva de stat şi de mobilizare", 307 "Materiale date în prelucrare în instituţie", 309 "Alte stocuri".
  Contul 301 "Materii prime"
  Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei şi mişcării stocurilor de materii prime potrivit metodelor inventarului permanent sau intermitent utilizate pentru evidenta mişcării stocurilor.
  Contul 301 "Materii prime" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează materiile prime intrate în gestiune prin achiziţionare de la furnizori şi din alte surse, plusurile de inventar, iar în credit, materiile prime ieşite din gestiune, precum şi cele constatate lipsa.
  Soldul debitor al contului reprezintă valoarea materiilor prime existente în stoc.
  Contabilitatea analitica se tine distinct pe feluri sau grupe (categorii) de materii prime, grupate pe magazii, (gestiuni), potrivit metodei de evidenta a stocurilor prevăzuta de lege, în funcţie de specificul activităţii şi de necesităţile proprii ale instituţiei.
  Contul 301 "Materii prime" se debitează prin creditul conturilor:
  307 "Materiale date în prelucrare în instituţie"
  - cu preţul de înregistrare al produselor rezultate în urma sacrificării animalelor şi pasărilor.
  341 "Semifabricate"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a semifabricatelor reţinute din producţia proprie şi consumate ca materii prime.
  345 "Produse finite"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a produselor finite reţinute din producţia proprie şi consumate ca materii prime.
  351 "Materii şi materiale aflate la terţi"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime intrate în gestiune aduse de la terţi.
  401 "Furnizori"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime achiziţionate de la furnizori;
  - cu valoarea serviciilor prestate aferente materiilor prime intrate în gestiune, aduse de la terţi.
  408 "Furnizori - facturi nesosite"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime achiziţionate de la furnizorii de la care nu s-au primit facturi.
  446 "Alte impozite, taxe şi varsaminte asimilate"
  - cu valoarea taxelor vamale aferente materiilor prime aprovizionate din import.
  481 "Decontări între instituţia superioara şi instituţiile subordonate"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime primite de instituţia superioara de la instituţiile subordonate (în contabilitatea instituţiei superioare) sau cele primite de instituţiile subordonate de la instituţia superioara (în contabilitatea instituţiilor subordonate).
  482 "Decontări între instituţii subordonate"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime primite de la alte instituţii subordonate aceluiaşi ordonator principal sau secundar de credite (la instituţia care primeşte).
  542 "Avansuri de trezorerie"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime achiziţionate din avansuri de trezorerie.
  601 "Cheltuieli cu materiile prime"
  - cu valoarea materiilor prime constatate plus la inventar;
  - cu valoarea materiilor prime restituite la magazie ca nefolosite;
  - la sfârşitul perioadei, cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime existente în stoc stabilita pe baza inventarului (în situaţia aplicării inventarului intermitent).
  779 "Venituri din bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit"
  - cu valoarea materiilor prime primite cu titlu gratuit.
  791 "Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului"
  - cu valoarea materiilor prime rezultate din dezmembrarea unor active fixe.
  Contul 301 "Materii prime" se creditează prin debitul conturilor:
  307 "Materiale date în prelucrare în instituţie"
  - cu valoarea materiilor prime date în prelucrare în instituţie.
  351 "Materii şi materiale aflate la terţi"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime trimise la terţi.
  371 "Mărfuri"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime vândute ca atare.
  481 "Decontări între instituţia superioara şi instituţiile subordonate"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime transferate instituţiilor subordonate (în contabilitatea instituţiei superioare) sau instituţiei superioare (în contabilitatea instituţiilor subordonate).
  482 "Decontări între instituţii subordonate"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime transferate altor institutii subordonate aceluiaşi ordonator principal sau secundar de credite (în contabilitatea instituţiei care transmite).
  601 "Cheltuieli cu materiile prime "
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime incluse în cheltuieli la momentul consumului, constatate lipsa la inventar, precum şi cele degradate;
  - la începutul perioadei, cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime existente în stoc la sfârşitul perioadei anterioare, stabilita pe baza inventarului (în situaţia aplicării inventarului intermitent).
  658 "Alte cheltuieli operaţionale"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime transferate cu titlu gratuit.
  690 "Cheltuieli cu pierderi din calamităţi"
  - cu valoarea pierderilor din calamităţi.
  Contul 302 "Materiale consumabile"
  Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei şi mişcării stocurilor de materiale consumabile (materiale auxiliare, combustibili, materiale pentru ambalat, piese de schimb, seminţe şi materiale de plantat, alimente şi furaje, alte materiale consumabile, medicamente şi materiale sanitare).
  Rechizitele de birou, imprimatele, precum şi alte materiale consumabile pe care instituţia considera că nu este cazul să le stocheze, pot fi incluse direct în cheltuieli pe bază de documente justificative, cu excepţia documentelor cu regim special, care se gestionează potrivit normelor elaborate în acest scop.
  Contul 302 "Materiale consumabile" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează materialele consumabile intrate în magazie, pe locuri de depozitare, provenite din aprovizionări, plusuri de inventar şi din alte surse, iar în credit, materialele consumabile eliberate pentru consum sau alte destinaţii, precum şi cele constatate lipsa sau declasate.
  Soldul debitor al contului reprezintă valoarea materialelor consumabile existente în stoc.
  Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:
  3021 "Materiale auxiliare";
  3022 "Combustibili";
  3023 "Materiale pentru ambalat";
  3024 "Piese de schimb";
  3025 "Seminţe şi materiale de plantat";
  3026 "Furaje";
  3027 "Hrana";
  3028 "Alte materiale consumabile";
  3029 "Medicamente şi materiale sanitare".
  Contabilitatea analitica a materialelor consumabile se tine pe feluri sau categorii de materiale consumabile, grupate pe magazii (gestiuni) potrivit metodelor de evidenta a stocurilor prevăzute de lege, în funcţie de specificul activităţii şi de necesităţile proprii ale instituţiei.
  Contul 302 "Materiale consumabile" se debitează prin creditul conturilor:
  307 "Materiale date în prelucrare în instituţie"
  - cu preţul de înregistrare al materialelor neconsumate în procesul de prelucrare şi restituite la magazie.
  341 "Semifabricate"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a semifabricatelor reţinute din producţia proprie şi consumate ca materiale.
  345 "Produse finite"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a produselor finite reţinute din producţia proprie şi consumate ca materiale.
  351 "Materii şi materiale aflate la terţi"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile intrate în gestiune, aduse de la terţi.
  401 "Furnizori"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile achiziţionate de la furnizori;
  - cu valoarea serviciilor prestate aferente materialelor consumabile intrate în gestiune, aduse de la terţi.
  408 "Furnizori - facturi nesosite"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile achiziţionate de la furnizorii de la care nu s-au primit facturi.
  446 "Alte impozite, taxe şi varsaminte asimilate"
  - cu valoarea taxelor vamale aferente materialelor consumabile aprovizionate din import.
  448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile rezultate din scoaterea din funcţiune a activelor fixe achiziţionate din alocaţii bugetare, care urmează a se vira la buget.
  481 "Decontări între instituţia superioara şi instituţiile subordonate"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile primite de instituţia superioara de la instituţiile subordonate (în contabilitatea instituţiei superioare) sau cele primite de instituţiile subordonate de la instituţia superioara (în contabilitatea instituţiilor subordonate).
  482 "Decontări între instituţii subordonate"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile primite de la alte instituţii subordonate aceluiaşi ordonator principal sau secundar de credite (la instituţia care primeşte).
  532 "Alte valori"
  - cu valoarea carburanţilor procuraţi pe bază de bonuri valorice.
  542 "Avansuri de trezorerie"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile achiziţionate din avansuri de trezorerie.
  602 "Cheltuieli cu materialele consumabile"
  - cu valoarea materialelor consumabile constatate plus la inventar;
  - cu valoarea materialelor consumabile restituite la magazie ca nefolosite;
  - la sfârşitul perioadei, cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile existente în stoc stabilita pe baza inventarului (în situaţia aplicării inventarului intermitent).
  779 "Venituri din bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit"
  - cu valoarea materialelor consumabile primite cu titlu gratuit.
  791 "Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului"
  - cu valoarea materialelor consumabile rezultate din dezmembrarea unor active fixe.
  Contul 302 "Materiale consumabile" se creditează prin debitul conturilor:
  307 "Materiale date în prelucrare în instituţie"
  - cu valoarea materialelor consumabile date în prelucrare în instituţie.
  351 "Materii şi materiale aflate la terţi"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile trimise la terţi.
  371 "Mărfuri"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile vândute ca atare.
  481 "Decontări între instituţia superioara şi instituţiile subordonate"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile transferate instituţiilor subordonate (în contabilitatea instituţiei superioare) sau instituţiei superioare (în contabilitatea instituţiilor subordonate).
  482 "Decontări între instituţii subordonate"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile transferate altor instituţii subordonate aceluiaşi ordonator principal sau secundar de credite (în contabilitatea instituţiei care transmite).
  602 "Cheltuieli cu materialele consumabile"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile incluse în cheltuieli la momentul consumului, constatate lipsa la inventar, precum şi cele degradate;
  - la începutul perioadei, cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile existente în stoc la sfârşitul perioadei anterioare, stabilita pe baza inventarului (în situaţia aplicării inventarului intermitent).
  658 "Alte cheltuieli operaţionale"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile transferate cu titlu gratuit.
  690 "Cheltuieli cu pierderi din calamităţi"
  - cu valoarea pierderilor din calamităţi.
  Contul 303 "Materiale de natura obiectelor de inventar"
  Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei şi mişcării stocurilor de materiale de natura obiectelor de inventar.
  Materialele de natura obiectelor de inventar reprezintă bunuri cu valoare mai mica decât limita prevăzuta de lege pentru a fi considerate active fixe, indiferent de durata lor de serviciu, sau cu o durată mai mica de un an, indiferent de valoarea lor. Tot în grupa materialelor de natura obiectelor de inventar se înregistrează şi lenjeria de pat şi accesoriile de pat (saltele, cearceafuri, etc.) echipamentul şi materialul sportiv, echipamentul salvamont inclusiv schiurile, bocancii, echipamentul şi uniformele de serviciu care rămân în gestiunea instituţiei, echipamentul ce se acordă elevilor, studenţilor, benzile de magnetofon care nu se imprima definitiv folosite de instituţii, sculele şi instrumentele folosite în ateliere, etc.
  Materialele de natura obiectelor de inventar se înregistrează în contabilitate la aceleaşi preţuri ca şi materiile prime şi materialele consumabile.
  Contul 303 "Materiale de natura obiectelor de inventar" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează materialele de natura obiectelor de inventar intrate în magazie prin achiziţionare de la furnizori, plusuri de inventar sau din alte surse, iar în credit, materialele de natura obiectelor de inventar scoase din folosinţa.
  Soldul debitor al contului reprezintă valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar aflate în stoc, în magazie sau în folosinţa, după caz.
  Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:
  3031 "Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie ";
  3032 "Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinţa".
  Contabilitatea analitica a materialelor de natura obiectelor de inventar se tine în mod similar cu cea a materiilor prime şi materialelor consumabile.
  Contul 303 "Materiale de natura obiectelor de inventar" se debitează prin creditul conturilor:
  345 "Produse finite"
  - cu valoarea produselor finite reţinute din producţia proprie şi folosite ca obiecte de inventar.
  351 "Materii şi materiale aflate la terţi"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar intrate în gestiune, aduse de la terţi.
  401 "Furnizori"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar achiziţionate de la furnizori;
  - cu valoarea serviciilor prestate aferente materialelor de natura obiectelor de inventar intrate în gestiune, aduse de la terţi.
  408 "Furnizori-facturi nesosite"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar achiziţionate de la furnizorii de la care nu s-au primit facturi.
  446 "Alte impozite, taxe şi varsaminte asimilate"
  - cu valoarea taxelor vamale aferente materialelor de natura obiectelor de aprovizionate din import.
  448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar rezultate din scoaterea din funcţiune a activelor fixe achiziţionate din alocaţii bugetare, care urmează a se vira la buget.
  481 "Decontări între instituţia superioara şi instituţiile subordonate"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar primite de instituţia superioara de la instituţiile subordonate (în contabilitatea instituţiei superioare) sau cele primite de instituţiile subordonate de la instituţia superioara (în contabilitatea instituţiilor subordonate).
  482 "Decontări între instituţii subordonate"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar primite de la alte instituţii subordonate aceluiaşi ordonator principal sau secundar de credite (la instituţia care primeşte).
  542 "Avansuri de trezorerie"
  - cu valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar achiziţionate din avansuri de trezorerie.
  603 "Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar"
  - cu valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar constatate plus la inventar.
  779 "Venituri din bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit"
  - cu valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar primite cu titlu gratuit.
  791 "Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului"
  - cu valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar rezultate din dezmembrarea unor active fixe.
  Contul 303 "Materiale de natura obiectelor de inventar" se creditează prin debitul conturilor:
  117 "Rezultatul reportat"
  - cu preţul de înregistrare al materialelor de natura obiectelor de inventar aflate în magazie sau în folosinţa la 31 decembrie 2005, la scoaterea din folosinţa.;
  351 "Materii şi materiale aflate la terţi"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar trimise la terţi.
  371 "Mărfuri"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar vândute ca atare.
  481 "Decontări între instituţia superioara şi instituţiile subordonate"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar transferate instituţiilor subordonate (în contabilitatea instituţiei superioare) sau instituţiei superioare (în contabilitatea instituţiilor subordonate).
  482 "Decontări între instituţii subordonate"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar transferate altor instituţii subordonate aceluiaşi ordonator principal sau secundar de credite (în contabilitatea instituţiei care transmite).
  603 "Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar scoase din folosinţa incluse în cheltuieli, constatate lipsa la inventar, precum şi cele degradate.
  658 "Alte cheltuieli operaţionale"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar transferate cu titlu gratuit.
  690 "Cheltuieli cu pierderi din calamităţi"
  - cu valoarea pierderilor din calamităţi.
  Contul 304 "Materiale rezerva de stat şi de mobilizare"
  Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei şi mişcării stocurilor de materiale rezerva de stat şi de mobilizare.
  Contul 304 "Materiale rezerva de stat şi de mobilizare" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează intrările de materiale pentru constituirea şi reîntregirea stocurilor, din restituirea împrumuturilor scoase la împrospătare, din transferări fără plata, precum şi cele aferente plusurilor constatate la inventar, etc, iar în credit, ieşirile de materiale date cu împrumut, scoateri cu caracter definitiv, pentru împrospătarea stocurilor, perisabilitatile legale, cantităţile transferate fără plata, precum şi cele disponibilizate în condiţiile legii.
  Soldul debitor al contului reprezintă valoarea materialelor rezerva de stat şi mobilizare existente în stoc.
  Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:
  3041 "Materiale rezerva de stat";
  3042 "Materiale rezerva de mobilizare".
  Contabilitatea analitica a materialelor rezerva de stat şi de mobilizare se tine în pe magazii (gestiuni) pe feluri sau grupe de materiale potrivit metodei de evidenta a stocurilor prevăzuta de lege, utilizata în funcţie de specificul activităţii şi necesitaţilor proprii ale instituţiei.
  Contul 304 "Materiale rezerva de stat şi de mobilizare" se debitează prin creditul conturilor:
  401 "Furnizori"
  - cu valoarea la cost de achiziţie a materialelor rezerva de stat şi de mobilizare intrate de la furnizori.
  408 "Furnizori-facturi nesosite"
  - cu valoarea la cost de achiziţie a materialelor rezerva de stat şi de mobilizare intrate de la furnizorii de la care nu s-au primit facturi.
  689 "Cheltuieli privind rezerva de stat şi de mobilizare"
  - cu valoarea materialelor rezerva de stat şi de mobilizare constatate plus la inventar.
  779 "Venituri din bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit"
  - cu valoarea la cost de achiziţie a materialelor rezerva de stat şi de mobilizare şi a celor pentru împrospătare primite cu titlu gratuit.
  Contul 304 "Materiale rezerva de stat şi de mobilizare" se creditează prin debitul conturilor:
  371 "Mărfuri"
  - cu valoarea la cost de achiziţie a materialelor disponibilizate din stocurile rezerva de stat şi de mobilizare şi vândute ca atare.
  411 "Clienţi"
  - cu valoarea la cost de achiziţie a materialelor rezerva de stat şi de mobilizare împrumutate şi pentru împrospătarea stocurilor.
  461 "Debitori"
  - cu valoarea la cost de achiziţie a materialelor rezerva de stat şi de mobilizare constatate drept consumuri nelegale din custodii.
  689 "Cheltuieli privind rezerva de stat şi de mobilizare"
  - cu valoarea la cost de achiziţie a materialelor rezerva de stat şi de mobilizare acordate în condiţiile legii ca ajutoare umanitare gratuite;
  - cu valoarea la cost de achiziţie a materialelor rezerva de stat şi de mobilizare constatate lipsa şi aprobate ca perisabilităţi legale;
  - cu valoarea la cost de achiziţie a materialelor rezerva de stat şi de mobilizare reprezentând prelevări de probe aprobate legal;
  - cu valoarea la cost de achiziţie a materialelor rezerva de stat şi de mobilizare scoase cu caracter definitiv.
  690 "Cheltuieli cu pierderi din calamităţi"
  - cu valoarea pierderilor din calamităţi.
  Contul 305 "Ambalaje rezerva de stat şi de mobilizare"
  Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei şi mişcării stocurilor de ambalaje rezerva de stat şi de mobilizare.
  Contul 305 "Ambalaje rezerva de stat şi de mobilizare" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează intrările de ambalaje rezerva de stat şi de mobilizare pentru constituirea şi reîntregirea stocurilor, din restituirea împrumuturilor, scoase la împrospătare, din transferuri fără plata, precum şi aferente plusurilor constatate la inventar, iar în credit, ieşirile de ambalaje date cu împrumut, scoateri cu caracter definitiv, pentru împrospătarea stocurilor, constatate drept consumuri nelegale din custodii, perisabilitatile legale, cantităţile transferate fără plata, precum şi cele disponibilizate în condiţiile legii.
  Soldul debitor al contului reprezintă valoarea ambalajelor rezerva de stat şi de mobilizare existente în stoc.
  Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:
  3051 "Ambalaje rezerva de stat";
  3052 "Ambalaje rezerva de mobilizare".
  Contabilitatea analitica a ambalajelor se tine distinct, pe magazii (gestiuni) şi în cadrul acestora pe feluri sau grupe de ambalaje, potrivit metodei de evidenta a stocurilor prevăzuta de lege, utilizata în funcţie de specificul activităţii şi necesităţile proprii ale instituţiei.
  Contul 305 "Ambalaje rezerva de stat şi de mobilizare" se debitează prin creditul conturilor:
  401 "Furnizori"
  - cu valoarea la cost de achiziţie a ambalajelor rezerva de stat şi de mobilizare intrate de la furnizori.
  408 "Furnizori-facturi nesosite"
  - cu valoarea la cost de achiziţie a ambalajelor rezerva de stat şi de mobilizare intrate de la furnizorii de la care nu s-au primit facturi.
  689 "Cheltuieli privind rezerva de stat şi de mobilizare"
  - cu valoarea ambalajelor rezerva de stat şi de mobilizare constatate plus la inventar.
  779 "Venituri din bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit"
  - cu valoarea la cost de achiziţie a ambalajelor rezerva de stat şi de mobilizare, a celor pentru împrospătare, primite cu titlu gratuit;
  Contul 305 "Ambalaje rezerva de stat şi de mobilizare" se creditează prin debitul conturilor:
  381 "Ambalaje"
  - cu valoarea la cost de achiziţie a ambalajelor rezerva de stat şi de mobilizare disponibilizate.
  411 "Clienţi"
  - cu valoarea la cost de achiziţie a ambalajelor rezerva de stat şi de mobilizare împrumutate şi pentru împrospătarea stocurilor.
  461 "Debitori"
  - cu valoarea la cost de achiziţie a ambalajelor rezerva de stat şi de mobilizare constatate drept consumuri nelegale din custodii.
  689 "Cheltuieli privind rezerva de stat şi de mobilizare"
  - cu valoarea la cost de achiziţie a ambalajelor rezerva de stat şi de mobilizare acordate în condiţiile legii ca ajutoare umanitare gratuite ;
  - cu valoarea la cost de achiziţie a ambalajelor rezerva de stat şi de mobilizare constatate lipsa trecute pe cheltuieli urmare aprobării acestora ca perisabilităţi legale ;
  - cu valoarea la cost de achiziţie a ambalajelor rezerva de stat şi de mobilizare scoase cu caracter definitiv;
  - cu valoarea la cost de achiziţie a ambalajelor rezerva de stat şi de mobilizare degradate care nu mai pot fi folosite.
  690 "Cheltuieli cu pierderi din calamităţi"
  - cu valoarea pierderilor din calamităţi.
  Contul 307 "Materiale date în prelucrare în instituţie"
  Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta materialelor şi produselor date în prelucrare, a animalelor tinere sau la ingrasat date pentru sacrificare şi prelucrare în instituţie. În acest cont se înregistrează numai valoarea materialelor date în prelucrare, iar cheltuielile de transport, manipulare şi celelalte cheltuieli de prelucrare se înregistrează în conturile de cheltuieli aferente.
  Contul 307 "Materialele date în prelucrare în instituţie" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează materialele date în prelucrare, iar în credit, valoarea materialelor rezultate din prelucrare.
  Soldul debitor al contului reprezintă valoarea materialelor în prelucrare în instituţie.
  Contabilitatea analitica se tine pe unităţi prelucrătoare, iar în cadrul acestora pe feluri sau grupe de materiale.
  Contul 307 "Materiale date în prelucrare în instituţie" se debitează prin creditul conturilor:
  301 "Materii prime"
  - cu valoarea materiilor prime date în prelucrare în instituţie.
  302 "Materiale consumabile"
  - cu valoarea materialelor consumabile date în prelucrare în instituţie.
  361 "Animale şi pasări"
  - cu costul efectiv al animalelor şi pasărilor predate pentru sacrificare.
  Contul 307 "Materiale date în prelucrare în instituţie" se creditează prin debitul conturilor:
  301 "Materii prime"
  - cu preţul de înregistrare al produselor rezultate în urma sacrificării animalelor şi pasărilor.
  302 "Materiale consumabile"
  - cu preţul de înregistrare al materialelor neconsumate în procesul de prelucrare şi restituite la magazie.
  690 "Cheltuieli cu pierderi din calamităţi"
  - cu valoarea pierderilor din calamităţi.
  Contul 309 "Alte stocuri"
  Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei şi mişcării stocurilor de muniţii şi furnituri pentru apărare naţionala ordine publică şi siguranţă naţionala, precum şi a altor stocuri specifice.
  Contul 309 "Alte stocuri" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează intrarea în gestiune a muniţiilor şi furniturilor pentru apărare naţionala, ordine publică şi siguranţă naţionala precum şi a altor stocuri specifice unor instituţii, iar în credit, ieşirile din gestiune a muniţiilor şi furniturilor pentru apărare naţionala ordine publică şi siguranţă naţionala precum şi a altor stocuri specifice.
  Soldul debitor al contului reprezintă valoarea muniţiilor şi furniturilor pentru apărare naţionala, ordine publică şi siguranţă naţionala, precum şi a altor stocuri specifice existente în stoc.
  Contabilitatea analitica se tine pe magazii (gestiuni), pe feluri sau grupe de materiale potrivit metodei de evidenta a stocurilor prevăzute de lege, utilizata în funcţie de specificul activităţii şi de necesităţile proprii ale instituţiei.
  Contul 309 "Alte stocuri" se debitează prin creditul conturilor:
  401 "Furnizori"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a muniţiilor şi furniturilor pentru apărare naţionala, ordine publică şi siguranţă naţionala achiziţionate de la furnizori;
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a altor stocuri specifice unor instituţii achiziţionate de la furnizori.
  481 "Decontări între instituţia superioara şi instituţiile subordonate"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a muniţiilor şi furniturilor pentru apărare naţionala, ordine publică şi siguranţă naţionala primite de instituţia superioara de la instituţiile subordonate (în contabilitatea instituţiei superioare) sau cele primite de instituţiile subordonate de la instituţia superioara (în contabilitatea instituţiilor subordonate);
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a altor stocuri specifice unor instituţii primite de instituţia superioara de la instituţiile subordonate (în contabilitatea instituţiei superioare) sau cele primite de instituţiile subordonate de la instituţia superioara (în contabilitatea instituţiilor subordonate).
  482 "Decontări între instituţii subordonate"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a muniţiilor şi furniturilor pentru apărare naţionala, ordine publică şi siguranţă naţionala primite de la alte instituţii subordonate aceluiaşi ordonator principal sau secundar de credite (la instituţia care primeşte);
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a altor stocuri specifice unor instituţii primite de la alte instituţii subordonate aceluiaşi ordonator principal sau secundar de credite (la instituţia care primeşte).
  609 "Cheltuieli cu alte stocuri"
  - cu valoarea muniţiilor şi furniturilor pentru apărare naţionala, ordine publică şi siguranţă naţionala, precum şi a altor stocuri specifice unor instituţii constatate plus la inventar;
  - cu valoarea muniţiilor şi furniturilor pentru apărare naţionala, ordine publică şi siguranţă naţionala, precum şi a altor stocuri specifice unor instituţii restituite la magazie ca nefolosite.
  779 "Venituri din bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit"
  - cu valoarea la cost de achiziţie a altor stocuri specifice primite cu titlul gratuit;
  791 "Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului"
  - cu valoarea la cost de achiziţie a altor stocuri specifice rezultate din dezmembrarea unor active fixe.
  Contul 309 "Alte stocuri" se creditează prin debitul conturilor:
  481 "Decontări între instituţia superioara şi instituţiile subordonate"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a muniţiilor şi furniturilor pentru apărare naţionala, ordine publică şi siguranţă naţionala transferate instituţiilor subordonate (în contabilitatea instituţiei superioare) sau instituţiei superioare (în contabilitatea instituţiilor subordonate);
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a altor stocuri specifice unor instituţii transferate instituţiilor subordonate (în contabilitatea instituţiei superioare) sau instituţiei superioare (în contabilitatea instituţiilor subordonate).
  482 "Decontări între instituţii subordonate"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a muniţiilor şi furniturilor pentru apărare naţionala, ordine publică şi siguranţă naţionala transferate altor instituţii subordonate aceluiaşi ordonator principal sau secundar de credite (în contabilitatea instituţiei care transmite);
  - cu valoarea la preţ de înregistrare altor stocuri specifice altor instituţii transferate altor instituţii subordonate aceluiaşi ordonator principal sau secundar de credite (în contabilitatea instituţiei care transmite).
  609 "Cheltuieli cu alte stocuri".
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a munitiilor şi furniturilor pentru apărare naţionala, ordine publică şi siguranţă naţionala, precum şi a altor stocuri specifice unor instituţii incluse în cheltuieli la momentul consumului, sau constatate lipsa la inventar;
  - cu valoarea la preţ de înregistrare al muniţiilor şi furniturilor pentru apărare naţionala, ordine publică şi siguranţă naţionala, precum şi a altor stocuri specifice unor instituţii, degradate şi care nu mai pot fi folosite.
  690 "Cheltuieli cu pierderi din calamităţi"
  - cu valoarea pierderilor din calamităţi.
  GRUPA 33 "PRODUCŢIA IN CURS DE EXECUŢIE"
  Grupa 33 "Producţia în curs de execuţie" cuprinde următoarele conturi: 331 "Produse în curs de execuţie", 332 "Lucrări şi servicii în curs de execuţie".
  Contul 331 "Produse în curs de execuţie"
  Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta produselor în curs de execuţie (care nu au trecut prin toate fazele de prelucrare prevăzute de procesul tehnologic, respectiv producţia neterminata) existente la sfârşitul perioadei.
  Contul 331 "Produse în curs de execuţie" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează valoarea stocului de produse în curs de execuţie, la sfârşitul perioadei, iar în credit, scăderea din gestiune a valorii stocului respectiv la începutul perioadei următoare.
  Soldul debitor al contului reprezintă valoarea la cost de producţie a produselor aflate în curs de execuţie la sfârşitul perioadei.
  Contul 331 "Produse în curs de execuţie" se debitează prin creditul contului:
  709 "Variaţia stocurilor"
  - cu valoarea la cost de producţie a stocului de produse în curs de execuţie la sfârşitul perioadei, stabilita pe bază de inventar.
  Contul 331 "Produse în curs de execuţie" se creditează prin debitul contului:
  709 "Variaţia stocurilor"
  - cu valoarea la cost de producţie a stocului de produse în curs de execuţie scăzuta din gestiune la începutul perioadei următoare.
  Contul 332 "Lucrări şi servicii în curs de execuţie"
  Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta lucrărilor şi serviciilor în curs de execuţie existente la sfârşitul perioadei.
  Contul 332 "Lucrări şi servicii în curs de execuţie" este un cont de activ.
  În debitul contului se înregistrează valoarea lucrărilor şi serviciilor aflate în curs de execuţie la sfârşitul perioadei, iar în credit, scăderea din gestiune a valorii lucrărilor şi serviciilor în curs de execuţie la începutul perioadei următoare.
  Soldul debitor al contului reprezintă valoarea la cost de producţie a lucrărilor şi serviciilor în curs de execuţie la sfârşitul perioadei.
  Contul 332 "Lucrări şi servicii în curs de execuţie" se debitează prin creditul contului:
  709 "Variaţia stocurilor"
  - cu valoarea la cost de producţie a lucrărilor şi serviciilor în curs de execuţie la sfârşitul perioadei, stabilita pe bază de inventar.
  Contul 332 "Lucrări şi servicii în curs de execuţie" se creditează prin debitul contului:
  709 "Variaţia stocurilor"
  - cu valoarea la cost de producţie a lucrărilor şi serviciilor în curs de execuţie scăzute din gestiune la începutul perioadei următoare.
  GRUPA 34 "PRODUSE"
  Grupa 34 "Produse" cuprinde următoarele conturi: 341 "Semifabricate", 345 "Produse finite", 346 "Produse reziduale", 347 "Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului", 348 "Diferente de preţ la produse", 349 "Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale".
  Contul 341 "Semifabricate"
  Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei şi mişcării stocurilor de semifabricate.
  Contul 341 "Semifabricate" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează semifabricatele intrate în gestiunea instituţiei, precum şi plusurile constatate cu ocazia inventarierii, iar în credit, semifabricatele vândute sau constatate lipsa la inventariere.
  Soldul debitor al contului reprezintă valoarea la preţ de înregistrare a semifabricatelor existente în stoc.
  Contabilitatea analitica a semifabricatelor se tine pe magazii (gestiuni), pe feluri sau grupe de semifabricate, potrivit metodei de evidenta a stocurilor prevăzuta de lege, utilizata în funcţie de specificul activităţii şi de necesităţile proprii ale instituţiei.
  Contul 341 "Semifabricate" se debitează prin creditul conturilor:
  354 "Produse aflate la terţi"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a semifabricatelor intrate în gestiune, aduse de la terţi.
  401 "Furnizori"
  - cu valoarea serviciilor prestate aferente semifabricatelor intrate în gestiune, aduse de la terţi;
  709 "Variaţia stocurilor"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a semifabricatelor intrate în gestiune din activitatea proprie, la sfârşitul perioadei, precum şi a plusurilor la inventar.
  Contul 341 "Semifabricate" se creditează prin debitul conturilor:
  301 "Materii prime şi materiale"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a semifabricatelor reţinute din producţia proprie şi consumate ca materii prime.
  302 "Materiale consumabile"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a semifabricatelor reţinute din producţia proprie şi consumate ca materiale.
  354 "Produse aflate la terţi"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a semifabricatelor trimise la terţi.
  371 "Mărfuri"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a semifabricatelor transferate în magazinele proprii de desfacere.
  658 "Alte cheltuieli operaţionale"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a semifabricatelor transferate cu titlu gratuit.
  690 "Cheltuieli cu pierderi din calamităţi"
  - cu valoarea pierderilor din calamităţi;
  709 "Variaţia stocurilor"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a semifabricatelor vândute, precum şi lipsurile constatate la inventar.
  Contul 345 "Produse finite"
  Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei şi mişcării stocurilor de produse finite.
  Contul 345 "Produse finite" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează produsele finite intrate în gestiune, precum şi plusurile la inventar, iar în credit, produsele finite vândute, precum şi lipsurile la inventar.
  Soldul debitor al contului reprezintă valoarea la preţ de înregistrare a produselor finite existente în stoc.
  Contabilitatea analitica a produselor finite se tine pe magazii (gestiuni), pe feluri sau grupe de produse, potrivit metodei de evidenta a stocurilor prevăzuta de lege, utilizata în funcţie de specificul activităţii şi necesităţile proprii ale instituţiei.
  Contul 345 "Produse finite" se debitează prin creditul conturilor:
  354 "Produse aflate la terţi"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a produselor finite intrate în gestiune, aduse de la terţi.
  401 "Furnizori"
  - cu valoarea serviciilor prestate aferente produselor finite intrate în gestiune aduse de la terţi.
  709 "Variaţia stocurilor"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a produselor finite intrate în gestiune, din activitatea proprie la sfârşitul perioadei, precum şi a plusurilor la inventar.
  Contul 345 "Produse finite" se creditează prin debitul conturilor:
  301 "Materii prime"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a produselor finite reţinute din producţia proprie şi consumate ca materii prime.
  302 "Materiale consumabile"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a produselor finite reţinute din producţia proprie şi consumate ca materiale.
  303 "Materiale de natura obiectelor de inventar"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a produselor finite reţinute din producţia proprie şi folosite ca obiecte de inventar.
  354 "Produse aflate la terţi"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a produselor finite trimise la terţi.
  371 "Mărfuri"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a produselor finite predate pentru vânzare magazinelor proprii de desfacere.
  381 "Ambalaje"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a produselor finite reţinute din producţia proprie ca ambalaje.
  658 "Alte cheltuieli operaţionale"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a produselor finite transferate cu titlu gratuit.
  690 "Cheltuieli cu pierderi din calamităţi"
  - cu valoarea pierderilor din calamităţi;
  709 "Variaţia stocurilor"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a produselor finite vândute, precum şi lipsurile constatate la inventar.
  Contul 346 "Produse reziduale"
  Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei şi mişcării stocurilor de produse reziduale (rebuturi, materiale recuperabile sau deşeuri).
  Contul 346 "Produse reziduale" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează produsele reziduale intrate în gestiune, iar în credit, produsele reziduale ieşite din gestiune.
  Soldul debitor al contului reprezintă valoarea la preţ de înregistrare a produselor reziduale existente în stoc.
  Contabilitatea analitica a produselor reziduale se tine pe magazii (gestiuni), pe feluri sau grupe de produse reziduale, potrivit metodei de evidenta a stocurilor prevăzuta de lege, utilizata în funcţie de specificul activităţii şi necesităţile proprii ale instituţiei.
  Contul 346 "Produse reziduale" se debitează prin creditul conturilor:
  354 "Produse aflate la terţi"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a produselor reziduale intrate în gestiune, aduse de la terţi.
  401 "Furnizori"
  - cu valoarea serviciilor prestate aferenta produselor reziduale intrate în gestiune, aduse de la terţi.
  709 "Variaţia stocurilor"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare produselor reziduale intrate în gestiune din activitatea proprie, precum şi a plusurilor la inventar.
  Contul 346 "Produse reziduale " se creditează prin debitul conturilor:
  354 "Produse aflate la terţi"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare produselor reziduale trimise la terţi.
  371 "Mărfuri"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a produselor reziduale predate pentru vânzare magazinelor proprii de desfacere.
  658 "Alte cheltuieli operaţionale"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a produselor reziduale transferate cu titlu gratuit.
  690 "Cheltuieli cu pierderi din calamităţi"
  - cu valoarea pierderilor din calamităţi;
  709 "Variaţia stocurilor"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a produselor reziduale vândute, precum şi lipsurile constatate la inventar.
  Contul 347 "Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului"
  Cu ajutorul acestui cont direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a Municipiului Bucureşti, precum şi administraţiile finanţelor publice ale sectoarelor municipiului Bucureşti ţin evidenta existentei şi mişcării bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului.
  Contul 347 "Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează bunurile confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, iar în credit, bunurile scăzute din evidenta, potrivit legii.
  Soldul debitor al contului reprezintă valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietate privată a statului existente în stoc la un moment dat.
  Contabilitatea analitica se tine pe categorii de bunuri grupate pe magazii (gestiuni) potrivit metodei folosite.
  Contul 347 "Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului" se debitează prin creditul conturilor:
  102 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului"
  - cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului.
  359 "Bunuri în custodie sau în consignaţie la terţi"
  - cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aduse de la terţi.
  Contul 347 "Bunuri confiscate sau intrate potrivit legii, în proprietatea privată a statului" se creditează prin debitul conturilor:
  102 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului"
  - cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, scăzute din evidenta.
  359 "Bunuri în custodie sau în consignaţie la terţi"
  - cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului lăsate în custodie sau în consignaţie la terţi.
  Contul 348 "Diferente de preţ la produse"
  Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta diferentelor în plus sau în minus între preţul de înregistrare standard (prestabilit) şi costul de producţie al produselor.
  Contul 348 "Diferente de preţ la produse" este un cont bifunctional, rectificativ al valorii de înregistrare.
  În debitul contului se înregistrează diferentele de preţ în plus aferente produselor intrate în gestiune, sau diferentele în minus aferente produselor ieşite, iar în credit, diferentele de preţ în minus aferente produselor intrate în gestiune, sau diferentele de preţ în plus aferente produselor ieşite.
  Soldul contului reprezintă diferentele de preţ aferente produselor existente în stoc.
  Contul 348 "Diferente de preţ la produse" se debitează prin creditul contului:
  709 "Variaţia stocurilor"
  - cu diferentele de preţ în plus (costul de producţie este mai mare decât preţul standard sau prestabilit), aferente produselor intrate în gestiune din producţie proprie;
  - cu diferentele de preţ în minus (costul de producţie este mai mic decât preţul standard sau prestabilit) repartizate asupra produselor ieşite din gestiune prin vânzare.
  Contul 348 "Diferente de preţ la produse" se creditează prin debitul contului:
  709 "Variaţia stocurilor"
  - cu diferentele de preţ în minus (costul de producţie este mai mic decât preţul standard sau prestabilit) aferente produselor intrate în gestiune din producţie proprie;
  - cu diferentele de preţ în plus (costul de producţie este mai mare decât preţul standard sau prestabilit) repartizate asupra produselor ieşite din gestiune prin vânzare.
  Contul 349 "Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale"
  Cu ajutorul acestui cont organele unităţile administrativ-teritoriale ţin evidenta bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a acestora.
  Contul 349 "Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează bunurile confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale, iar în credit, bunurile scăzute din evidenta potrivit legii.
  Soldul debitor al contului reprezintă valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale existente în stoc, la un moment dat.
  Contabilitatea analitica se tine pe feluri sau categorii de bunuri grupate pe magazii (gestiuni) potrivit metodei folosite.
  Contul 349 "Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale" se debitează prin creditul conturilor:
  103 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale"
  - cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale.
  359 "Bunuri în custodie sau în consignaţie la terţi"
  - cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale, aduse de la terţi.
  Contul 349 "Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale" se creditează prin debitul conturilor:
  104 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale"
  - cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale, scăzute din evidenta.
  359 "Bunuri în custodie sau în consignaţie la terti"
  - cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale, lăsate în custodie sau în consignaţie la terti.
  GRUPA 35 "STOCURI AFLATE LA TERTI"
  Grupa 35 "Stocuri aflate la terti" cuprinde următoarele conturi: 351 "Materii şi materiale aflate la terti", 354 "Produse aflate la terti", 356 "Animale aflate la terti", 357 "Mărfuri aflate la terti", 358 "Ambalaje aflate la terti", 359 "Bunuri în custodie sau în consignaţie la terti".
  Contul 351 "Materii şi materiale aflate la terti"
  Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei şi mişcării stocurilor de materii prime şi materiale consumabile şi materiale de natura obiectelor de inventar trimise la terti.
  Contul 351 "Materii şi materiale aflate la terti" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează materiile prime şi materialele aflate la terti pentru prelucrare, standuri şi expoziţii, etc, iar în credit, materiile prime şi materialele aduse de la terti.
  Soldul debitor al contului reprezintă valoarea materiilor şi materialelor trimise la terti.
  Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:
  3511 "Materii şi materiale aflate la terti"
  3512 "Materiale de natura obiectelor de inventar aflate la terti".
  Contabilitatea analitica a materiilor prime şi materialelor consumabile trimise la terti se tine distinct pe feluri sau grupe de materiale.
  Contul 351 "Materii şi materiale aflate la terti" se debitează prin creditul conturilor:
  301 "Materii prime"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime trimise la terti.
  302 "Materiale consumabile"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile trimise la terti.
  303 "Materiale de natura obiectelor de inventar"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar trimise la terti.
  401 "Furnizori"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime şi materialelor consumabile achiziţionate de la furnizori, înregistrate ca materii şi materiale aflate la terţi.
  Contul 351 "Materii şi materiale aflate la terţi" se creditează prin debitul conturilor:
  301 "Materii prime"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime intrate în gestiune, aduse de la terţi,
  302 "Materiale consumabile"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile intrate în gestiune, aduse de la terţi.
  303 "Materiale de natura obiectelor de inventar"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar intrate în gestiune, aduse de la terti.
  601 "Cheltuieli cu materiile prime"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime aflate la terti, constatate lipsa la inventar.
  602 "Cheltuieli cu materialele consumabile"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile aflate la terţi, constatate lipsa la inventar.
  603 "Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar aflate la terţi constatate lipsa la inventar.
  690 "Cheltuieli cu pierderi din calamităţi"
  - cu valoarea pierderilor din calamităţi.
  Contul 354 "Produse aflate la terti"
  Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta stocurilor de produse trimise la terti.
  Contul 354 "Produse aflate la terţi" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează semifabricatele, produsele finite, produsele reziduale trimise la terti pentru prelucrare, reparaţii, standuri şi expoziţii, iar în credit, produsele aduse de la terţi.
  Soldul debitor al contului reprezintă valoarea la preţ de înregistrare a produselor aflate la terţi.
  Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:
  3541 "Semifabricate aflate la terţi";
  3545 "Produse finite aflate la terti";
  3546 "Produse reziduale aflate la terţi".
  Contabilitatea analitica a produselor aflate la terti se tine pe unităţi prelucrătoare, iar în cadrul acestora pe feluri sau grupe de produse.
  Contul 354 "Produse aflate la terţi" se debitează prin creditul conturilor:
  341 "Semifabricate"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a semifabricatelor trimise la terţi.
  345 "Produse finite"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a produselor finite trimise la terti.
  346 "Produse reziduale"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a produselor reziduale trimise la terţi.
  401 "Furnizori"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a produselor finite achiziţionate de la furnizori, înregistrate ca produse aflate la terţi.
  Contul 354 "Produse aflate la terţi" se creditează prin debitul conturilor:
  341 "Semifabricate"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a semifabricatelor intrate în gestiune aduse de la terţi.
  345 "Produse finite"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a produselor finite intrate în gestiune, aduse de la terţi.
  346 "Produse reziduale"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a produselor reziduale intrate în gestiune aduse de la terţi.
  690 "Cheltuieli cu pierderi din calamităţi"
  - cu valoarea pierderilor din calamităţi.
  Contul 356 "Animale aflate la terţi"
  Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta animalelor şi pasărilor trimise la terţi.
  Contul 356 "Animale aflate la terţi" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează animalele şi pasările trimise la terţi pentru prelucrare, pentru prezentare în standuri şi expoziţii, etc, iar în credit, animalele şi pasările intrate în gestiune aduse de la terţi.
  Soldul debitor al contului reprezintă valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi pasărilor aflate la terţi.
  Contabilitatea analitica a animalelor şi pasărilor aflate la terţi se tine pe unităţi, iar în cadrul acestora pe specii şi după caz, pe categorii de vârsta.
  Contul 356 "Animale aflate la terţi" se debitează prin creditul conturilor:
  361 "Animale şi pasări"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi pasărilor trimise la terţi.
  401 "Furnizori"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi pasărilor achiziţionate de la furnizori, înregistrate ca animale şi pasări aflate la terţi.
  Contul 356 "Animale aflate la terţi" se creditează prin debitul conturilor:
  361 "Animale şi pasări"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi pasărilor intrate în gestiune, aduse de la terţi.
  606 "Cheltuieli privind animalele şi pasările"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi pasărilor aflate la terţi, constatate lipsa la inventar.
  690 "Cheltuieli cu pierderi din calamităţi"
  - cu valoarea pierderilor din calamităţi.
  Contul 357 "Mărfuri aflate la terţi"
  Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta mărfurilor trimise la terţi.
  Contul 357 "Mărfuri aflate la terţi" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează mărfurile trimise la terţi, iar în credit, mărfurile intrate în gestiune, aduse de la terţi.
  Soldul debitor al contului reprezintă valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor aflate la terţi.
  Contabilitatea analitica a mărfurilor aflate la terţi se tine pe unităţi, iar în cadrul acestora pe feluri sau grupe de mărfuri.
  Contul 357 "Mărfuri aflate la terţi" se debitează prin creditul conturilor:
  371 "Mărfuri"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor trimise la terţi.
  401 "Furnizori"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor achiziţionate de furnizori, înregistrate ca mărfuri aflate la terţi.
  Contul 357 "Mărfuri aflate la terţi" se creditează prin debitul conturilor:
  371 "Mărfuri"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor intrate în gestiune, aduse de la terţi.
  607 "Cheltuieli privind mărfurile"
  - cu valoarea mărfurilor aflate la terţi constatate lipsa la inventar.
  690 "Cheltuieli cu pierderi din calamităţi"
  - cu valoarea pierderilor din calamitati,
  Contul 358 "Ambalaje aflate la terţi"
  Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta ambalajelor trimise la terţi.
  Contul 358 "Ambalaje aflate la terţi" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează ambalajele trimise la terţi, iar în credit, ambalajele aduse de la terţi.
  Soldul debitor al contului reprezintă valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor aflate la terti.
  Contabilitatea analitica a ambalajelor aflate la terţi se tine pe unităţi iar în cadrul acestora pe feluri sau grupe de ambalaje.
  Contul 358 "Ambalaje aflate la terţi" se debitează prin creditul conturilor:
  381 "Ambalaje"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor trimise la terţi.
  401 "Furnizori"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor achiziţionate de la furnizori, înregistrate ca ambalaje aflate la terţi.
  Contul 358 "Ambalaje aflate la terţi" se creditează prin debitul conturilor:
  381 "Ambalaje"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor intrate în gestiune, aduse de la terţi.
  608 "Cheltuieli privind ambalajele"
  - cu valoarea ambalajelor aflate la terţi constatate lipsa la inventar.
  690 "Cheltuieli cu pierderi din calamităţi"
  - cu valoarea pierderilor din calamităţi.
  Contul 359 "Bunuri în custodie sau în consignaţie la terţi"
  Cu ajutorul acestui cont direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi administraţiile finanţelor publice ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi unităţile administrativ-teritoriale ţin evidenta bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, trimise la terţi.
  Contul 359 "Bunuri în custodie sau în consignaţie la terţi" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, lăsate în custodie sau în consignaţie la terţi, iar în credit, bunurile valorificate sau aduse de la terţi, după caz.
  Soldul debitor al contului reprezintă valoarea bunurilor lăsate în custodie sau în consignaţie la terţi.
  Contabilitatea analitica a bunurilor aflate la terţi se tine pe unităţi, iar în cadrul acestora pe feluri sau grupe de bunuri.
  Contul 359 "Bunuri în custodie sau consignaţie la terţi" se debitează prin creditul conturilor:
  347 "Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului"
  - cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, lăsate în custodie sau consignaţie la terţi.
  349 "Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale"
  - cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale, lăsate în custodie sau în consignaţie la terţi.
  Contul 359 "Bunuri în custodie sau consignaţie la terţi" se creditează prin debitul conturilor:
  102 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului"
  - cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, valorificate în regim de consignaţie.
  103 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale"
  - cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale valorificate potrivit legii, scăzute din evidenta.
  347 "Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului"
  - cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aduse de la terţi.
  349 "Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale"
  - cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale aduse de la terţi.
  GRUPA 36 "ANIMALE"
  Grupa 36 "Animale" cuprinde contul: 361 "Animale şi pasări".
  Contul 361 "Animale şi pasări"
  Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta efectivelor de animale şi pasări, care potrivit legii, nu sunt considerate active fixe, astfel:
  - animale născute vii;
  - animale tinere de orice fel (taurine, porcine, ovine-caprine, cabaline etc), în vederea creşterii şi folosirii lor ulterioare pentru producţie (lâna, lapte, blana), reproducţie, munca, reprezentaţie (spectacole), expunere (în parcuri şi grădini zoologice) etc;
  - pasări de orice fel în vederea creşterii şi folosirii lor ulterioare pentru producţie, reproducţie, reprezentaţie (spectacole), expunere (în parcuri şi grădini zoologice) etc;
  - animale puse la ingrasat pentru a fi valorificate;
  - pasări puse la ingrasat pentru a fi valorificate.
  Tot cu ajutorul acestui cont se tine evidenta coloniilor de albine.
  Contul 361 "Animale şi pasări" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează animalele şi pasările achiziţionate de la furnizori, aduse de la terţi, cele obţinute din producţia proprie, plusurile de inventar sau cele primite de la instituţii sau subunităţi, iar în credit, animalele şi pasările ieşite din gestiune prin vânzare, cele constatate minus de inventar, animalele şi pasările livrate de la instituţie sau subunităţi.
  Soldul debitor al contului reprezintă valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi pasărilor existente în stoc la sfârşitul perioadei.
  Contabilitatea analitica se tine pe specii şi după caz, pe categorii de vârsta.
  Contul 361 "Animale şi pasări" se debitează prin creditul conturilor:
  356 "Animale aflate la terţi"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi pasărilor intrate în gestiune, aduse de la terţi.
  401 "Furnizori"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi pasărilor achiziţionate de la furnizori;
  - cu valoarea serviciilor prestate aferente animalelor şi pasărilor intrate în gestiune, aduse de la terţi.
  408 "Furnizori-facturi nesosite"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi pasărilor achiziţionate de la furnizorii de la care nu s-au primit facturi.
  446 "Alte impozite, taxe şi varsaminte asimilate"
  - cu valoarea taxelor vamale aferente achiziţiei de animale şi pasări din import.
  481 "Decontări între instituţia superioara şi instituţiile subordonate"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi pasărilor primite de instituţia superioara de la instituţiile subordonate (în contabilitatea instituţiei superioare), sau cele primite de instituţiile subordonate de la instituţia superioara (în contabilitatea instituţiilor subordonate).
  482 "Decontări între instituţii subordonate"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi pasărilor primite de la alte instituţii subordonate aceluiaşi ordonator principal sau secundar de credite (la instituţia care primeşte).
  709 "Variaţia stocurilor"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi pasărilor obţinute din producţia proprie, sporurile în greutate şi plusurile la inventar;
  719 "Alte venituri operaţionale"
  - cu valoarea animalelor şi pasărilor constatate plus la inventar.
  779 "Venituri din bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit"
  - cu valoarea animalelor şi pasărilor primite cu titlu gratuit.
  Contul 361 "Animale şi pasări" se creditează prin debitul conturilor:
  307 "Materiale date în prelucrare în instituţie"
  - cu costul efectiv al animalelor şi pasărilor predate pentru sacrificare.
  356 "Animale aflate la terţi"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi pasărilor trimise la terţi.
  371 "Mărfuri"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi pasărilor vândute ca atare.
  481 "Decontări între instituţia superioara şi instituţiile subordonate"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi pasărilor transferate instituţiilor subordonate (în contabilitatea instituţiei superioare) sau instituţiei superioare (în contabilitatea instituţiilor subordonate).
  482 "Decontări între instituţii subordonate"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi pasărilor transferate altor instituţii subordonate aceluiaşi ordonator principal sau secundar de credite (la instituţia care transmite).
  606 "Cheltuieli privind animalele şi pasările"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi pasărilor provenite din cumpărări, ieşite din gestiune prin vânzare, constatate lipsa la inventariere sau trecute la active fixe.
  658 "Alte cheltuieli operaţionale"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi pasărilor transferate cu titlu gratuit.
  690 "Cheltuieli cu pierderi din calamităţi"
  - cu valoarea pierderilor din calamităţi;
  709 "Variaţia stocurilor"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi pasărilor obţinute din producţie proprie vândute, precum şi constatate lipsa la inventar.
  GRUPA 37 "MĂRFURI"
  Grupa 37 "Mărfuri" cuprinde următoarele conturi: 371 "Mărfuri", 378 "Diferente de preţ la mărfuri",
  Contul 371 "Mărfuri"
  Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei şi mişcării stocurilor de mărfuri.
  Contul 371 "Mărfuri" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează intrările de mărfuri în gestiune, mărfurile constatate plus la inventar, iar în credit, mărfurile ieşite din gestiune prin vânzare, trimise în custodie sau consignaţie la terţi, lipsurile la inventar, pierderile din calamităţi.
  Soldul debitor al contului reprezintă valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor existente.
  Contabilitatea analitica se tine distinct pe stocurile de mărfuri în depozite, precum şi în unităţile cu amănuntul (magazine proprii de desfacere cu amănuntul), pe depozite (gestiuni), precum şi pe feluri şi grupe de mărfuri, potrivit metodei de evidenta a stocurilor prevăzuta de lege, utilizata în funcţie de specificul activităţii şi necesităţile instituţiei.
  Contul 371 "Mărfuri" se debitează prin creditul conturilor:
  301 "Materii prime"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime vândute ca atare.
  302 "Materiale consumabile"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile vândute ca atare.
  303 "Materiale de natura obiectelor de inventar"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar vândute ca atare.
  304 "Materiale rezerva de stat şi de mobilizare"
  - cu valoarea la cost de achiziţie a materialelor disponibilizate din stocurile rezerva de stat şi de mobilizare.
  341 "Semifabricate"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a semifabricatelor transferate în magazinele proprii de desfacere.
  345 "Produse finite"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a produselor finite transferate magazinelor proprii de desfacere.
  346 "Produse reziduale"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a produselor reziduale transferate în magazinele proprii de desfacere.
  357 "Mărfuri aflate la terţi"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor intrate în gestiune aduse de la terţi.
  361 "Animale şi pasări"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi pasărilor vândute ca atare.
  378 "Diferente de preţ la mărfuri"
  - cu valoarea adaosului comercial aferent mărfurilor intrate în gestiune.
  381 "Ambalaje"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor vândute ca atare.
  401 "Furnizori"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor achiziţionate de la furnizori;
  - cu valoarea serviciilor prestate aferente mărfurilor intrate în gestiune, aduse de la terţi.
  408 "Furnizori-facturi nesosite"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor achiziţionate de la furnizorii de la care nu s-au primit facturi.
  4428 "Taxa pe valoarea adăugata neexigibila"
  - cu taxa pe valoarea adăugata neexigibila aferenta mărfurilor intrate în gestiune, în situaţia în care evidenta mărfurilor se tine la preţ cu amănuntul.
  446 "Alte impozite, taxe şi varsaminte asimilate"
  - cu valoarea taxelor vamale aferente mărfurilor aprovizionate din import.
  481 "Decontări între instituţia superioara şi instituţiile subordonate"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor primite de instituţia superioara de la instituţiile subordonate (în contabilitatea instituţiei superioare) sau cele primite de instituţiile subordonate de la instituţia superioara (în contabilitatea instituţiilor subordonate).
  482 "Decontări între instituţii subordonate"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor primite de la alte instituţii subordonate aceluiaşi ordonator principal sau secundar de credite (la instituţia care primeşte).
  542 "Avansuri de trezorerie"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor achiziţionate din avansuri de trezorerie.
  607 "Cheltuieli privind mărfurile"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor constatate plus la inventar.
  779 "Venituri din bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor primite cu titlu gratuit.
  Contul 371 "Mărfuri" se creditează prin debitul conturilor:
  357 "Mărfuri aflate la terţi"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor trimise la terţi;
  378 "Diferente de preţ la mărfuri"
  - cu valoarea adaosului comercial aferent mărfurilor ieşite din gestiune.
  4428 "Taxa pe valoarea adăugata neexigibila"
  - cu taxa pe valoarea adăugata neexigibila aferenta mărfurilor vândute, lipsa, calamitate sau donate în situaţia în care evidenta mărfurilor se tine la preţ cu amănuntul.
  481 "Decontări între instituţia superioara şi instituţiile subordonate"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor transferate instituţiilor subordonate (în contabilitatea instituţiei superioare) sau instituţiei superioare (în contabilitatea instituţiilor subordonate).
  482 "Decontări între instituţii subordonate"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor transferate altor instituţii subordonate aceluiaşi ordonator principal sau secundar de credite (la instituţia care transmite).
  607 "Cheltuieli privind mărfurile"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor ieşite din gestiune prin vânzare, precum şi lipsurile la inventar.
  658 "Alte cheltuieli operaţionale"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor transferate cu titlu gratuit.
  690 "Cheltuieli cu pierderi din calamităţi"
  - cu valoarea pierderilor din calamităţi.
  Contul 378 "Diferente de preţ la mărfuri"
  Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta diferentelor de preţ aferente mărfurilor existente în gestiunea instituţiei, în cazul în care pentru evaluarea şi înregistrarea în contabilitate a mărfurilor se utilizează preturile de vânzare cu ridicata sau cu amănuntul.
  Contul 378 "Diferente de preţ la mărfuri" este un cont de pasiv rectificativ al valorii de înregistrare a mărfurilor. În creditul contului se înregistrează diferentele de preţ aferente mărfurilor intrate în gestiune, iar în debit, diferentele de preţ aferente mărfurilor vândute.
  Soldul contului reprezintă valoarea diferentelor de preţ aferente mărfurilor existente în stoc.
  Contabilitatea analitica a diferentelor de preţ se tine pentru mărfurile aflate în unităţile de desfacere cu ridicata sau cu amănuntul.
  Contul 378 "Diferente de preţ la mărfuri" se creditează prin debitul contului:
  371 "Mărfuri"
  - cu diferentele de preţ aferente mărfurilor intrate în gestiune.
  Contul 378 "Diferente de preţ la mărfuri" se debitează prin creditul contului:
  371 "Mărfuri"
  - cu diferentele de preţ aferente mărfurilor ieşite din gestiune.
  GRUPA 38 "AMBALAJE"
  Grupa 38 "Ambalaje " cuprinde contul: 381 "Ambalaje"
  Contul 381 "Ambalaje"
  Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei şi mişcării stocurilor de ambalaje, achiziţionate sau confecţionate în instituţie, care sunt destinate ambalării şi transportului produselor finite, sau mărfurilor.
  Contul 381 "Ambalaje" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează ambalajele intrate în gestiunea instituţiei, iar în credit, ambalajele ieşite din gestiune pe diverse cai.
  Soldul debitor al contului reprezintă valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor existente.
  Contabilitatea analitica a ambalajelor se tine distinct, pe magazii (gestiuni) şi în cadrul acestora pe feluri sau grupe de ambalaje, potrivit metodei de evidenta a stocurilor prevăzuta de lege, utilizata în funcţie de specificul activităţii şi necesităţile proprii ale instituţiei.
  Contul 381 "Ambalaje" se debitează prin creditul conturilor:
  305 "Ambalaje rezerva de stat şi de mobilizare"
  - cu valoarea la cost de achiziţie a ambalajelor rezerva de stat şi de mobilizare disponibilizate.
  345 "Produse finite"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a produselor finite reţinute din producţia proprie ca ambalaje.
  358 "Ambalaje aflate la terţi"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor intrate în gestiune, aduse de la terti.
  401 "Furnizori"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor achiziţionate de la furnizori;
  - cu valoarea serviciilor prestate aferente ambalajelor intrate în gestiune, aduse de la terti
  408 "Furnizori-facturi nesosite"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor achiziţionate de la furnizorii de la care nu s-au primit facturi.
  446 "Alte impozite, taxe şi varsaminte asimilate"
  - cu valoarea taxelor vamale aferente ambalajelor aprovizionate din import.
  481 "Decontări între instituţia superioara şi instituţiile subordonate"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor primite de instituţia superioara de la instituţiile subordonate (în contabilitatea instituţiei superioare) sau cele primite de instituţiile subordonate de la instituţia superioara (în contabilitatea instituţiilor subordonate).
  482 "Decontări între instituţii subordonate"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor primite de la alte instituţii subordonate aceluiaşi ordonator principal sau secundar de credite (la instituţia care primeşte).
  542 "Avansuri de trezorerie"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor achiziţionate din avansuri de trezorerie.
  608 "Cheltuieli privind ambalajele"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor constatate plus la inventar.
  779 "Venituri din bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit"
  - cu valoarea ambalajelor primite cu titlu gratuit.
  Contul 381 "Ambalaje" se creditează prin debitul conturilor:
  358 "Ambalaje aflate la terţi"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor trimise la terţi.
  371 "Mărfuri"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor vândute ca atare;
  481 "Decontări între instituţia superioara şi instituţiile subordonate"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor transferate instituţiilor subordonate (în contabilitatea instituţiei superioare) sau instituţiei superioare (în contabilitatea instituţiilor subordonate);
  482 "Decontări între instituţii subordonate"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor transferate altor instituţii subordonate aceluiaşi ordonator principal sau secundar de credite (la instituţia care transmite).
  608 "Cheltuieli privind ambalajele"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor incluse în cheltuieli, precum şi lipsurile constatate la inventar.
  658 "Alte cheltuieli operaţionale"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor transferate cu titlu gratuit.
  690 "Cheltuieli cu pierderi din calamităţi"
  - cu valoarea pierderilor din calamităţi.
  GRUPA 39 "AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR ŞI PRODUCŢIEI IN CURS DE EXECUŢIE"
  Din grupa 39 "Ajustări pentru deprecierea stocurilor şi producţiei în curs de execuţie" fac parte conturile: 391 "Ajustări pentru deprecierea materiilor prime", 392 "Ajustări pentru deprecierea materialelor", 393 "Ajustări pentru deprecierea producţiei în curs de execuţie", 394 "Ajustări pentru deprecierea produselor", 395 "Ajustări pentru deprecierea stocurilor aflate la terţi", 396 "Ajustări pentru deprecierea animalelor", 397 "Ajustări pentru deprecierea mărfurilor" şi 398 "Ajustări pentru deprecierea ambalajelor".
  Contul 391 "Ajustări pentru deprecierea materiilor prime"
  Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta constituirii ajustărilor pentru deprecierea stocurilor de materii prime.
  Contul 391 "Ajustări pentru deprecierea materiilor prime" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează ajustările pentru deprecierea stocurilor de materii prime constituite sau suplimentate, potrivit legii, iar în debit, diminuarea sau anularea acestora.
  Soldul contului reprezintă valoarea ajustărilor constituite la un moment dat.
  Contul 391 "Ajustări pentru deprecierea materiilor prime" se creditează prin debitul contului:
  681 "Cheltuieli operaţionale privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere"
  - cu sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru deprecierea stocurilor de materii prime.
  Contul 391 "Ajustări pentru deprecierea materiilor prime" se debitează prin creditul contului:
  781 "Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea operaţionala"
  - cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea stocurilor de materii prime.
  Contul 392 "Ajustări pentru deprecierea materialelor"
  Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta constituirii ajustărilor pentru deprecierea stocurilor de materiale consumabile.
  Contul 392 "Ajustări pentru deprecierea materialelor" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează ajustările pentru deprecierea stocurilor de materiale constituite sau suplimentate, potrivit legii, iar în debit, diminuarea sau anularea acestora.
  Soldul contului reprezintă valoarea ajustărilor constituite la un moment dat.
  Contul 392 "Ajustări pentru deprecierea materialelor" se creditează prin debitul contului:
  681 "Cheltuieli operaţionale privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere"
  - cu sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru deprecierea stocurilor de materiale.
  Contul 392 "Ajustări pentru deprecierea materialelor" se debitează prin creditul contului:
  781 "Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea operaţionala"
  - cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea stocurilor de materiale.
  Contul 393 "Ajustări pentru deprecierea producţiei în curs de execuţie"
  Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta constituirii ajustărilor pentru deprecierea producţiei în curs de execuţie.
  Contul 393 "Ajustări pentru deprecierea producţiei în curs de execuţie" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează ajustările pentru deprecierea producţiei în curs de execuţie constituite sau suplimentate, potrivit legii, iar în debit, diminuarea sau anularea acestora.
  Soldul contului reprezintă valoarea ajustărilor constituite la un moment dat.
  Contul 393 "Ajustări pentru deprecierea producţiei în curs de execuţie" se creditează prin debitul contului:
  681 "Cheltuieli operaţionale privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere"
  - cu sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru deprecierea producţiei în curs de execuţie.
  Contul 393 "Ajustări pentru deprecierea producţiei în curs de execuţie" se debitează prin creditul contului:
  781 "Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea operaţionala"
  - cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea producţiei în curs de execuţie.
  Contul 394 "Ajustări pentru deprecierea produselor"
  Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta constituirii ajustărilor pentru deprecierea produselor.
  Contul 394 "Ajustări pentru deprecierea produselor" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează ajustările pentru deprecierea produselor constituite sau suplimentate, potrivit legii, iar în debit, diminuarea sau anularea acestora.
  Soldul contului reprezintă valoarea ajustărilor constituite la un moment dat.
  Contul 394 "Ajustări pentru deprecierea produselor" se creditează prin debitul contului:
  681 "Cheltuieli operaţionale privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere"
  - cu sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru deprecierea produselor.
  Contul 394 "Ajustări pentru deprecierea produselor" se debitează prin creditul contului:
  781 "Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea operaţionala"
  - cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea produselor.
  Contul 395 "Ajustări pentru deprecierea stocurilor aflate la terţi"
  Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta constituirii ajustărilor pentru deprecierea stocurilor aflate la terţi.
  Contul 395 "Ajustări pentru deprecierea stocurilor aflate la terţi" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează ajustările pentru deprecierea stocurilor aflate la terţi constituite sau suplimentate, potrivit legii, iar în debit, diminuarea sau anularea acestora.
  Soldul contului reprezintă valoarea ajustărilor constituite la un moment dat.
  Contul 395 "Ajustări pentru deprecierea stocurilor aflate la terţi" se creditează prin debitul contului:
  681 "Cheltuieli operaţionale privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere"
  - cu sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru deprecierea stocurilor aflate la terţi.
  Contul 395 "Ajustări pentru deprecierea stocurilor aflate la terţi" se debitează prin creditul contului:
  781 "Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea operaţionala"
  - cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea stocurilor aflate la terţi.
  Contul 396 "Ajustări pentru deprecierea animalelor"
  Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta constituirii ajustărilor pentru deprecierea animalelor.
  Contul 396 "Ajustări pentru deprecierea animalelor" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează ajustările pentru deprecierea animalelor constituite sau suplimentate, potrivit legii, iar în debit, diminuarea sau anularea acestora.
  Soldul contului reprezintă valoarea ajustărilor constituite la un moment dat.
  Contul 396 "Ajustări pentru deprecierea animalelor" se creditează prin debitul contului:
  681 "Cheltuieli operaţionale privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere"
  - cu sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru deprecierea animalelor.
  Contul 396 "Provizioane pentru deprecierea animalelor" se debitează prin creditul contului:
  781 "Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea operaţionala"
  - cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea animalelor.
  Contul 397 "Ajustări pentru deprecierea mărfurilor"
  Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta constituirii ajustărilor pentru deprecierea mărfurilor.
  Contul 397 "Ajustări pentru deprecierea mărfurilor" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează ajustările pentru deprecierea mărfurilor constituite sau suplimentate, potrivit legii, iar în debit, diminuarea sau anularea acestora.
  Soldul contului reprezintă valoarea ajustărilor constituite la un moment dat.
  Contul 397 "Ajustări pentru deprecierea mărfurilor" se creditează prin debitul contului:
  681 "Cheltuieli operaţionale privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere"
  - cu sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru deprecierea mărfurilor.
  Contul 397 "Ajustări pentru deprecierea mărfurilor" se debitează prin creditul contului:
  781 "Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea operaţionala"
  - cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea mărfurilor.
  Contul 398 "Ajustări pentru deprecierea ambalajelor"
  Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta constituirii ajustărilor pentru deprecierea ambalajelor.
  Contul 398 "Ajustări pentru deprecierea ambalajelor" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează ajustările pentru deprecierea ambalajelor constituite sau suplimentate, potrivit legii, iar în debit, diminuarea sau anularea acestora.
  Soldul contului reprezintă valoarea ajustărilor constituite la un moment dat.
  Contul 398 "Ajustări pentru deprecierea ambalajelor" se creditează prin debitul contului:
  681 "Cheltuieli operaţionale privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere"
  - cu sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru deprecierea ambalajelor.
  Contul 398 "Ajustări pentru deprecierea ambalajelor" se debitează prin creditul contului:
  781 "Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea operaţionala"
  - cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea ambalajelor.
  CLASA 4 "CONTURI DE TERŢI"
  Din clasa 4 "Conturi de terţi" fac parte următoarele grupe: 40 "Furnizori şi conturi asimilate", 41 "Clienţi şi conturi asimilate", 42 "Personal şi conturi asimilate", 43 "Asigurări sociale, protecţia sociala şi conturi asimilate", 44 "Bugetul statului, bugetul local, bugetul asigurărilor sociale de stat şi conturi asimilate", 45 "Decontări cu Comunitatea Europeana privind fondurile nerambursabile (PHARE, ISPA, SAPARD etc.)", 46 "Debitori şi creditori diverşi, debitori şi creditori ai bugetelor", 47 "Conturi de regularizare şi asimilate", 48 "Decontări" şi 49 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor"
  Grupa 40 "Furnizori şi conturi asimilate"
  Grupa 40 "Furnizori şi conturi asimilate" cuprinde următoarele conturi: 401 "Furnizori", 403 "Efecte de plătit", 404 "Furnizori de active fixe", 405 "Efecte de plătit pentru active fixe", 408 "Furnizori-facturi nesosite", 409 "Furnizori-debitori".
  Contul 401 "Furnizori"
  Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontărilor cu furnizorii pentru bunurile achiziţionate, lucrările executate şi serviciile prestate, pentru care s-au primit facturi.
  Contul 401 "Furnizori" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează sumele datorate furnizorilor, iar în debit, sumele plătite furnizorilor
  Soldul creditor al contului reflecta sumele datorate furnizorilor. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare furnizor. Furnizorii se grupează în furnizori interni şi furnizori externi.
  Contul 401 "Furnizori" se creditează prin debitul următoarelor conturi:
  301 "Materii prime"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime achiziţionate de la furnizori;
  - cu valoarea serviciilor prestate aferente materiilor prime intrate în gestiune, aduse de la terţi.
  302 "Materiale consumabile"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile achiziţionate de la furnizori;
  - cu valoarea serviciilor prestate aferente materialelor consumabile intrate în gestiune, aduse de la terţi.
  303 "Materiale de natura obiectelor de inventar"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar achiziţionate de la furnizori;
  - cu valoarea serviciilor prestate aferente materialelor de natura obiectelor de inventar intrate în gestiune, aduse de la terţi.
  304 "Materiale rezerva de stat şi de mobilizare"
  - cu valoarea la cost de achiziţie a materialelor rezerva de stat şi de mobilizare intrate de la furnizori.
  305 "Ambalaje rezerva de stat şi de mobilizare"
  - cu valoarea la cost de achiziţie a ambalajelor rezerva de stat şi de mobilizare intrate de la furnizori.
  309 "Alte stocuri"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a muniţiilor şi furniturilor pentru apărarea naţionala, ordine publică şi siguranţă naţionala, achiziţionate de la furnizori;
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a altor stocuri specifice unor instituţii achiziţionate de la furnizori.
  341 "Semifabricate"
  - cu valoarea serviciilor prestate aferente semifabricatelor intrate în gestiune, aduse de la terţi.
  345 "Produse finite"
  - cu valoarea serviciilor prestate aferente produselor finite intrate în gestiune, aduse de la terţi.
  351 "Materii şi materiale aflate la terţi"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime şi materialelor consumabile achiziţionate de la furnizori, înregistrate ca materii şi materiale aflate la terţi.
  354 "Produse aflate la terţi"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a produselor finite achiziţionate de la furnizori, înregistrate ca produse aflate la terţi.
  356 "Animale aflate la terţi"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi pasărilor achiziţionate de la furnizori, înregistrate ca animale şi pasări aflate la terţi.
  357 "Mărfuri aflate la terţi"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor achiziţionate de la furnizori, înregistrate ca mărfuri aflate la terti.
  358 "Ambalaje aflate la terti"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor achiziţionate de la furnizori, înregistrate ca ambalaje aflate la terti.
  361 "Animale şi pasări"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi pasărilor achiziţionate de la furnizori;
  - cu valoarea serviciilor prestate aferente animalelor şi pasărilor intrate în gestiune, aduse de la terti.
  371 "Mărfuri"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor achiziţionate de la furnizori;
  - cu valoarea serviciilor prestate aferente mărfurilor intrate în gestiune, aduse de la terti.
  381 "Ambalaje"
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor achiziţionate de la furnizori;
  - cu valoarea serviciilor prestate aferente ambalajelor intrate în gestiune, aduse de la terti.
  408 "Furnizori-facturi nesosite"
  - cu valoarea facturilor primite în cazul în care acestea au fost evidenţiate anterior ca facturi nesosite.
  409 "Furnizori - debitori"
  - cu valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, facturate la furnizori.
  4426 "Taxa pe valoarea adăugata deductibila"
  - cu taxa pe valoarea adăugata deductibila cuprinsa în facturi sau alte documente legale emise de furnizori.
  4428 "Taxa pe valoarea adăugata neexigibila"
  - cu taxa pe valoarea adăugata neexigibila aferenta cumpărărilor efectuate cu plata în rate sau prin decontări succesive.
  471 "Cheltuieli înregistrate în avans"
  - cu valoarea facturilor reprezentând abonamente, chirii şi alte cheltuieli efectuate anticipat.
  532 "Alte valori"
  - cu valoarea timbrelor fiscale şi poştale, a biletelor de tratament şi odihnă, a tichetelor şi biletelor de călătorie, bonurilor valorice pentru carburanţi auto, biletelor cu valoare nominala, tichetelor de masa şi altor valori achiziţionate de la furnizori.
  601 "Cheltuieli cu materiile prime"
  - cu valoarea materiilor prime achiziţionate, în cazul folosirii metodei inventarului intermitent.
  602 "Cheltuieli cu materialele consumabile"
  - cu valoarea materialelor consumabile achiziţionate, în cazul folosirii metodei inventarului intermitent.
  610 "Cheltuieli privind energia şi apa"
  - cu valoarea consumului de energie şi apa, inclusa pe cheltuieli.
  611 "Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile"
  - cu valoarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii executate de terţi.
  612 "Cheltuieli cu chiriile"
  - cu valoarea chiriilor datorate terţilor.
  613 "Cheltuieli cu primele de asigurare"
  - cu valoarea primelor de asigurare datorate terţilor.
  614 "Cheltuieli cu deplasări, detaşări, transferări"
  - cu cheltuielile de transport şi cazare facturate de furnizori.
  622 "Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile"
  - cu valoarea comisioanelor şi onorariilor datorate terţilor.
  623 "Cheltuieli de protocol, reclama şi publicitate"
  - cu cheltuielile de protocol, reclama şi publicitate datorate terţilor.
  624 "Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal"
  - cu cheltuielile pentru transportul de bunuri şi transportul de personal datorate terţilor.
  626 "Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii"
  - cu valoarea serviciilor poştale şi a taxelor de telecomunicaţii datorate terţilor.
  628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi"
  - cu sumele datorate pentru alte servicii executate de terţi.
  629 "Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale"
  - cu sumele datorate terţilor pentru alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale.
  665 "Cheltuieli din diferente de curs valutar"
  - la sfârşitul perioadei, cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea furnizorilor în valută.
  677 "Ajutoare sociale"
  - cu sumele datorate furnizorilor pentru bunuri livrate, lucrări executate, servicii prestate (rechizite şi manuale şcolare, transport elevi, studenţi, şomeri etc, tratament balnear şi odihnă, compensarea preturilor la medicamente, drepturi în natura pentru elevi etc).
  Contul 401 "Furnizori" se debitează prin creditul conturilor:
  162 "Împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale"
  - cu plăţile în lei şi valuta dispuse sub forma de trageri din împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale achitate furnizorilor.
  163 "Împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale"
  - cu plăţile în lei şi valuta dispuse sub forma de trageri din împrumuturile interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale achitate furnizorilor
  164 "Împrumuturi interne şi externe contractate de stat"
  - cu plăţile în lei şi valuta dispuse sub forma de trageri din împrumuturi interne şi externe contractate de stat achitate furnizorilor.
  165 "Împrumuturi interne şi externe garantate de stat"
  - cu plăţile în lei şi valuta dispuse sub forma de trageri din împrumuturi interne şi externe garantate de stat, achitate furnizorilor.
  403 "Efecte de plătit"
  - cu valoarea acceptata a efectelor comerciale de plătit.
  409 "Furnizori - debitori"
  - cu valoarea avansurilor regularizate cu furnizorii la primirea bunurilor, lucrărilor sau serviciilor;
  - cu valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, predate furnizorilor.
  448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul"
  - cu sumele datorate furnizorilor, cuvenite bugetului, după prescrierea lor.
  473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare"
  - cu sumele clarificate reprezentând datorii achitate.
  512 "Conturi la bănci"
  - cu sumele plătite furnizorilor pentru materiale achiziţionate, lucrări executate şi servicii prestate.
  513 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe contractate de stat"
  - cu sumele plătite furnizorilor interni sau externi, pentru materiale achiziţionate, lucrări executate şi servicii prestate.
  514 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe garantate de stat"
  - cu sumele plătite furnizorilor interni sau externi pentru materiale achiziţionate, lucrări executate şi servicii prestate.
  515 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile"
  - cu sumele provenind din fonduri externe nerambursabile, plătite furnizorilor pentru materiale achiziţionate, lucrări executate şi servicii prestate.
  516 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale"
  - cu sumele plătite furnizorilor interni sau externi pentru materiale achiziţionate, lucrări executate şi servicii prestate.
  517 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale"
  - cu sumele plătite furnizorilor interni sau externi pentru materiale achiziţionate, lucrări executate şi servicii prestate.
  519 "Împrumuturi pe termen scurt primite"
  - cu sumele plătite furnizorilor pentru bunuri achiziţionate din împrumuturi primite pe termen scurt.
  531 "Casa"
  - cu sumele plătite în numerar furnizorilor pentru materiale achiziţionate, lucrări executate şi servicii prestate.
  541 "Acreditive"
  - cu sumele plătite furnizorilor din acreditive deschise la dispoziţia acestora pentru bunuri aprovizionate, lucrări executate şi servicii prestate.
  542 "Avansuri de trezorerie"
  - cu sumele plătite furnizorilor din avansuri de trezorerie.
  550 "Disponibil din fonduri cu destinaţie speciala"
  - cu sumele plătite furnizorilor din contul de disponibil pentru bunuri achiziţionate, lucrări executate şi servicii prestate.
  551 "Disponibil din alocaţii bugetare cu destinaţie speciala"
  - cu sumele plătite furnizorilor din contul de disponibil pentru materiale achiziţionate, lucrări executate şi servicii prestate.
  552 "Disponibil pentru sume de mandat şi sume în depozit"
  - cu sumele plătite furnizorilor din contul de mandat pentru materiale achiziţionate, lucrări executate şi servicii prestate.
  553 "Disponibil din taxe speciale"
  - cu sumele achitate furnizorilor pentru bunuri livrate, lucrări executate, servicii prestate.
  554 "Disponibil din amortizarea activelor fixe deţinute de serviciile publice de interes local"
  - cu sumele achitate furnizorilor pentru bunuri livrate, lucrări executate, servicii prestate.
  556 "Disponibil din depozite speciale constituite pentru construirea de locuinţe"