ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 187 din 20 decembrie 2001
privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2002 personalului din sectorul bugetar
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 29 decembrie 2001  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul 1

  În anul 2002 se asigura o creştere salariala, corelata cu evoluţia estimată a indicelui preţurilor de consum, ce va fi acordată în doua etape, astfel:
  a) 8% începând cu data de 1 ianuarie 2002;
  b) 12% începând cu data de 1 octombrie 2002 faţă de nivelul din luna septembrie.


  Articolul 2

  (1) Salariile de baza prevăzute în anexele la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001, astfel cum au fost majorate prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 42/2001, atât la limita minima, cat şi la limita maxima, se majorează începând cu data de 1 ianuarie 2002 cu 8% şi începând cu data de 1 octombrie 2002 cu 12%.
  (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul personalului la care în anexele la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 este prevăzut un singur nivel de salarizare.
  (3) În mod corespunzător prevederilor alin. (1) şi (2) se majorează salariile de baza ale personalului încadrat conform anexelor la Ordonanţa Guvernului nr. 65/1998 privind salarizarea unor categorii de diplomati, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 81/2001, astfel cum a fost modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 125/2000 şi prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 42/2001.


  Articolul 3

  (1) Valorile de referinţa sectoriale în vigoare în luna decembrie 2001 se majorează cu 8% începând cu data de 1 ianuarie 2002 şi cu 12% începând cu data de 1 octombrie 2002 faţă de nivelul din luna septembrie.
  (2) Valorile coeficienţilor de multiplicare (ierarhizare), 1,000, prevăzute la art. 2 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 8/2000, aprobată prin Legea nr. 662/2001, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost majorate prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 42/2001, se majorează cu 8% începând cu data de 1 ianuarie 2002 şi cu 12% începând cu data de 1 octombrie 2002 faţă de luna septembrie.


  Articolul 4

  Pentru funcţiile la care după aplicarea diferenţiată a cresterilor de salarii conform prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 42/2001 salariul de baza prevăzut pentru limita minima a devansat salariul de baza prevăzut la limita maxima, începând cu data de 1 ianuarie 2002 se stabileşte un nivel de salarizare unic, corespunzător salariului de baza cel mai mare din luna decembrie 2001, majorat cu 8%, respectiv cu 12%, în condiţiile prevăzute la art. 1.


  Articolul 5

  Salariile de baza individuale, care se situeaza între limitele prevăzute în anexele la actele normative în vigoare, avute la data aplicării prezentei ordonanţe de urgenţă, vor fi majorate începând cu data de 1 ianuarie 2002 cu 8% şi începând cu data de 1 octombrie 2002 cu 12% faţă de nivelul din luna septembrie.


  Articolul 6

  La instituţiile şi unităţile bugetare la care cheltuielile de personal se asigura şi din venituri proprii, constituite potrivit legii, creşterile salariale stabilite în condiţiile art. 1 se pot acorda în limita procentelor stabilite şi la date ulterioare, corelat cu realizarea resurselor necesare pentru acoperirea cresterilor, cu avizul ordonatorului principal de credite bugetare.


  Articolul 7

  Salariile de baza calculate potrivit prevederilor art. 1-5 vor fi rotunjite din 1.000 în 1.000 lei în favoarea salariatului.


  Articolul 8

  (1) Persoanele care la data de 31 decembrie 2001 beneficiau de majorarea salariilor de baza conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 403/2001 beneficiază în continuare de majorarea procentuală a salariilor de baza, acordată la data de 1 aprilie 2001, şi în anul 2002, în cazul în care acestea vor fi promovate într-o clasa, grad, treapta profesională sau funcţie superioară.
  (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul persoanelor care în cursul anului 2002 vor trece sau vor fi trecute de la o unitate bugetară la alta unitate bugetară.


  Articolul 9

  Promovarea personalului în anul 2002, în condiţiile legii, se poate face numai pe un post vacant de natura celui pe care urmează să fie promovata persoana şi cu încadrarea în nivelul alocaţiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile.


  Articolul 10

  Absolvenţii învăţământului superior de lungă sau de scurta durata, care la data trecerii pe funcţia corespunzătoare studiilor absolvite erau încadraţi pe funcţii cu nivel de studii inferior, specifice domeniului în care au absolvit studiile universitare, se încadrează la gradul profesional corespunzător studiilor absolvite, la care se asigura o creştere de până la 20% a salariului de baza avut.


  Articolul 11

  Persoanele angajate în sectorul bugetar, aflate în concediu plătit pentru îngrijirea copiilor în vârsta de până la 2 ani, respectiv 3 ani, potrivit legii, persoanele angajate care nu au prestat activitate în ultimele 12 luni, fiind în concediu medical sau în concediu fără plata, potrivit legii, precum şi persoanele angajate în instituţiile publice, ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate, şi persoanele care revin în funcţia publică din care au fost suspendate, în condiţiile legii, pot fi evaluate în vederea stabilirii salariului de baza în termen de 15 zile de la reluarea activităţii, în cazul în care promovează examenul de testare a cunoştinţelor profesionale, organizat în acest scop de angajator, procedându-se în acelaşi mod ca şi în cazul persoanelor angajate prin concurs.


  Articolul 12

  În cadrul numărului maxim de posturi prevăzut în anexa nr. 3 la Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001 ordonatorii principali de credite pot aproba utilizarea unui număr mai mare de posturi de nivel inferior, prin reducerea în mod corespunzător a unui număr de posturi de nivel superior.


  Articolul 13

  Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică în mod corespunzător şi în cazul personalului regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit care îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea consiliilor judeţene, precum şi personalului Regiei Autonome "Zirom" Giurgiu, cu specific deosebit.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul muncii
  şi solidarităţii sociale,
  Marian Sarbu
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  -------------