HOTĂRÂRE nr. 306 din 15 aprilie 2020pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății Comerciale Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 17 aprilie 2020
  Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, ale Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.“ - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare.
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  ARTICOL UNIC

  Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății Comerciale Compania Națională de Investiții „C.N.I.“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Ion Ștefan
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu

  București, 15 aprilie 2020.
  Nr. 306.

  ANEXĂ

  MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ȘI ADMINISTRAȚIEI
  Operatorul economic: Compania Națională de Investiții „C.N.I.“ - S.A.
  Sediul/Adresa: Piața Națiunilor Unite nr. 9, bl. 107, sectorul 5, București
  Cod unic de înregistrare RO14273221
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2020

   

   

   

  mii lei

   

  INDICATORI

  Nr. rd.

  Propuneri an curent 2020

  0

  1

  2

  3

  4

  I.

   

   

  VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)

  1

  53.720,00

   

  1

   

  Venituri totale din exploatare, din care:

  2

  51.510,00

   

   

  a)

  subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

  3

  0,00

   

   

  b)

  transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

  4

  0,00

  2

   

  Venituri financiare

  5

  2.210,00

  II

   

   

  CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)

  6

  42.875,69

   

  1

   

  Cheltuieli de exploatare (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:

  7

  42.874,69

   

  A.

  cheltuieli cu bunuri și servicii

  8

  9.413,79

  B.

  cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

  9

  603,28

  C.

  cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:

  10

  32.492,91

  C0

  Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)

  11

  31.207,07

  C1

  ch. cu salariile

  12

  29.844,07

  C2

  bonusuri

  13

  1.363,00

  C3

  alte cheltuieli cu personalul, din care:

  14

  0,00

   

  cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

  15

  0,00

  C4

  Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

  16

  583,68

  C5

  Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

  17

  702,16

  D.

  alte cheltuieli de exploatare

  18

  364,70

  2

   

  Cheltuieli financiare

  19

  1,00

  III

   

   

  REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)

  20

  10.844,31

  IV

  1

   

  IMPOZIT PE PROFIT CURENT

  21

  2.112,85

   

  2

   

  IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT

  22

  0,00

   

  3

   

  VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT

  23

  0,00

   

  4

   

  IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI

  24

  0,00

   

  5

   

  ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS

  25

  0,00

  V

   

   

  PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:

  26

  8.731,46

   

  1

   

  Rezerve legale

  27

   

  2

   

  Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

  28

   

  3

   

  Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

  29

  5.156,06

  4

   

  Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

  30

   

  5

   

  Alte repartizări prevăzute de lege

  31

   

  6

   

  Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31) ≥ 0)

  32

  3.575,40

  7

   

  Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

  33

   

  8

   

  Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

  34

  1.787,70

   

  a)

  - dividende cuvenite bugetului de stat

  35

   

   

  b)

  - dividende cuvenite bugetului local

  36

   

   

  c)

  - dividende cuvenite altor acționari

  37

  1.787,70

  9

   

  Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 33-Rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

  38

  1.787,70

  VI

   

   

  VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

  39

  0,00

  VII

   

   

  CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

  40

  0,00

   

   

  a)

  cheltuieli materiale

  41

  0,00

   

   

  b)

  cheltuieli cu salariile

  42

  0,00

   

   

  c)

  cheltuieli privind prestările de servicii

  43

  0,00

   

   

  d)

  cheltuieli cu reclamă și publicitate

  44

  0,00

   

   

  e)

  alte cheltuieli

  45

  0,00

  VIII

   

   

  SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

  46

  1.076.843,91

   

  1

   

  Alocații de la buget

  47

  1.068.590,00

   

   

   

  alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

  48

  0,00

  IX

   

   

  CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

  49

  1.074.066,42

  X

   

   

  DATE DE FUNDAMENTARE

   

   

   

  1

   

  Nr. de personal prognozat la finele anului

  50

  215,00

  2

   

  Nr. mediu de salariați total

  51

  215,00

  3

   

  Câștigul mediu brut lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială

  52

  12.035,69

  4

   

  Câștigul mediu brut lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

  53

  9.114,96

  5

   

  Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)

  54

  239,58

  6

   

  Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

  55

  239,58

  7

   

  Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)

  56

  -

  8

   

  Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)

  57

  798,13

  9

   

  Plăți restante

  58

   

  10

   

  Creanțe restante

  59

   

  ----