LEGE nr. 186 din 9 mai 2003 (*actualizata*)
privind susţinerea şi promovarea culturii scrise**)
(actualizata până la data de 1 iulie 2006*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • ----------------
  *) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 19 mai 2003. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 1 iulie 2006 cu modificările şi completările aduse de ORDONANTA nr. 24 din 26 ianuarie 2006; LEGEA nr. 255 din 23 iunie 2006.
  ----------------
  **) Titlul legii a fost modificat prin pct. 1 al art. I din ORDONANTA nr. 24 din 26 ianuarie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006.
  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Capitolul 1 Dispozitii generale


  Articolul 1

  (1) Prezenta lege instituie cadrul juridic pentru susţinerea şi promovarea culturii scrise.
  (2) În sensul prezentei legi, prin cultura scrisa se înţelege domeniul de referinţa care cuprinde cărţi, reviste şi alte publicatii, având caracter literar-artistic, tehnico-ştiinţific, editate pe orice fel de suport.
  -------------
  Alin. (2) al art. 1 a fost modificat prin pct. 1 al art. I din ORDONANTA nr. 24 din 26 ianuarie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006.


  Articolul 2

  De prevederile prezentei legi beneficiaza activităţile de creatie, productie editoriala, tipografica, de difuzare şi promovare a culturii scrise.
  -------------
  Art. 2 a fost modificat prin pct. 3 al art. I din ORDONANTA nr. 24 din 26 ianuarie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006.


  Articolul 3

  Nu fac obiectul prezentei legi tipariturile de informare publicitara, publicatiile de moda, de decoratiuni interioare, de sport, de informare din domeniul televiziunii şi al radiodifuziunii, cotidienele sau periodicele care nu au incidenţa cu domeniul de referinţa prevăzut la art. 1, almanahurile, horoscoapele, calendarele, publicatiile pornografice, cele destinate jocurilor de noroc şi publicatiile de rebus.
  -------------
  Art. 3 a fost modificat prin pct. 4 al art. I din ORDONANTA nr. 24 din 26 ianuarie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006.


  Capitolul 2 Măsuri de sustinere a culturii scrise

  -------------
  Titlul Cap. 2 a fost modificat prin pct. 5 al art. I din ORDONANTA nr. 24 din 26 ianuarie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006.

  Articolul 4

  Abrogat.
  -------------
  Art. 4 a fost abrogat prin pct. 6 al art. I din ORDONANTA nr. 24 din 26 ianuarie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006.


  Articolul 5

  (1) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi instituţiile publice pot acorda sprijin financiar, parţial sau integral, singure ori în parteneriat, pentru editarea unor publicatii din categoria celor prevăzute la art. 1.
  (1^1) Stabilirea publicatiilor pentru care urmeaza să se acorde sprijin financiar se face prin selecţie de oferte în baza propunerilor comisiilor special constituite în acest scop, de către autorităţile sau instituţiile publice prevăzute la alin. (1); ofertele sunt formulate de edituri şi de redactiile publicatiilor.
  (1^2) În localităţile unde o minoritate etnica depăşeşte pragul de 20% din totalul populatiei, din comisiile constituite de autorităţile locale, în conformitate cu prevederile alin. (1^1), vor face parte şi reprezentanti ai minoritatii respective.
  (1^3) În bugetele autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, precum şi ale instituţiilor publice pot fi prevăzute, în mod distinct, fonduri pentru acordarea de sprijin financiar în vederea editarii de cărţi, reviste şi alte publicatii din categoria celor prevăzute la art. 1.
  (2) Sumele reprezentand sprijinul financiar acordat pot acoperi costurile de editare şi drepturile de autor, până la integral.
  (3) Abrogat.
  -------------
  Alin. (1) al art. 5 a fost modificat prin pct. 7 al art. I din ORDONANTA nr. 24 din 26 ianuarie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006.
  Alin. (1^1), (1^2) şi (1^3) ale art. 5 au fost introduse prin pct. 8 al art. I din ORDONANTA nr. 24 din 26 ianuarie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006.
  Alin. (2) al art. 5 a fost modificat prin pct. 9 al art. I din ORDONANTA nr. 24 din 26 ianuarie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006.
  Alin. (3) al art. 5 a fost abrogat prin pct. 10 al art. I din ORDONANTA nr. 24 din 26 ianuarie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006.


  Articolul 5^1

  (1) Finantarea nerambursabilă a editarii de lucrari din categoria celor prevăzute la art. 1, prin comanda de stat, se asigura din bugetul propriu al Administraţiei Fondului Cultural Naţional, institutie publică, cu personalitate juridica, aflata în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor, care funcţionează potrivit legii.
  (2) Comanda de stat va avea ca prioritati realizarea de enciclopedii, tratate, dictionare, atlase, editii critice ale scriitorilor clasici români şi straini, editii definitive de autor, debut literar şi literatura pentru copii.
  (3) Fondurile necesare pentru asigurarea finantarii prevăzute la alin. (1) sunt prevăzute distinct, cu aceasta destinatie, în bugetul Administraţiei Fondului Cultural Naţional.
  -------------
  Art. 5^1 a fost introdus prin pct. 11 al art. I din ORDONANTA nr. 24 din 26 ianuarie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006.


  Articolul 5^2

  (1) Acordarea de finanţare nerambursabilă, potrivit prevederilor art. 5^1, se face prin selecţie de oferte, în baza propunerilor comisiei de evaluare şi selecţie special constituite în acest scop.
  (2) Comisia prevăzută la alin. (1) se organizeaza şi funcţionează sub coordonarea Administraţiei Fondului Cultural Naţional, în condiţiile legii.
  -------------
  Art. 5^2 a fost introdus prin pct. 11 al art. I din ORDONANTA nr. 24 din 26 ianuarie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006.


  Articolul 5^3

  (1) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi instituţiile publice pot aloca resurse financiare pentru achizitionarea de cărţi şi abonamente la reviste din categoria celor prevăzute la art. 1 pentru bibliotecile aflate în subordinea lor.
  (2) Propunerile privind achiziţiile de cărţi şi abonamentele la reviste se stabilesc de comisiile de evaluare şi selecţie special constituite în acest scop, de autorităţile sau instituţiile publice prevăzute la alin. (1).
  (3) În localităţile unde o minoritate etnica depăşeşte pragul de 20% din totalul populatiei, din comisiile constituite de autorităţile locale, în conformitate cu prevederile alin. (2), vor face parte şi reprezentanti ai minoritatii respective.
  (4) În bugetele autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, precum şi în cele ale instituţiilor publice pot fi prevăzute, în mod distinct, fonduri pentru achizitionarea de cărţi şi publicatii pentru bibliotecile aflate în subordinea sau sub autoritatea lor.
  -------------
  Art. 5^3 a fost introdus prin pct. 11 al art. I din ORDONANTA nr. 24 din 26 ianuarie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006.


  Articolul 5^4

  (1) Ministerul Culturii şi Cultelor desfăşoară Programul naţional pentru achizitia de cărţi şi abonamente la reviste din categoria culturii scrise, în vederea dezvoltării şi actualizarii colectiilor din bibliotecile publice aflate sub autoritatea consiliilor locale ori judetene.
  (2) Cartile şi abonamentele la reviste, care vor face obiectul achizitiei conform alin. (1), sunt stabilite de o comisie special constituita în acest scop.
  (3) Comisia prevăzută la alin. (2) se organizeaza şi funcţionează sub autoritatea Ministerului Culturii şi Cultelor şi este constituita din specialisti şi experti independenti, inclusiv reprezentanti ai minoritatilor naţionale, desemnaţi pentru fiecare sesiune de selecţie de oferte prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.
  (4) Comisia face, cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi, propunerile de achizitionare a titlurilor şi a abonamentelor la reviste, care vor fi supuse analizei şi aprobării ministrului culturii şi cultelor.
  (5) În formularea propunerilor, comisia va avea în vedere situaţia calitativa şi numerica a colectiilor existente în bibliotecile publice aflate sub autoritatea consiliilor locale şi judetene, precum şi resursele alocate anual de aceste autorităţi pentru achizitionarea de cărţi şi abonamente.
  (6) Comisia primeste şi analizeaza contestaţiile formulate în legătură cu selecţia de oferte şi face propuneri ministrului culturii şi cultelor.
  -------------
  Art. 5^4 a fost introdus prin pct. 11 al art. I din ORDONANTA nr. 24 din 26 ianuarie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006.


  Articolul 5^5

  Resursele financiare pentru desfăşurarea programului prevăzut la art. 5^4 alin. (1) sunt constituite din alocatii bugetare, prevăzute distinct cu aceasta destinatie în bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor, precum şi din fondurile constituite potrivit art. 21.
  -------------
  Art. 5^5 a fost introdus prin pct. 11 al art. I din ORDONANTA nr. 24 din 26 ianuarie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006.


  Articolul 6

  Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi instituţiile publice pot acorda, pentru realizarea unor proiecte în domeniul culturii scrise, burse de studiu, precum şi granturi de studii şi calatorie, în tara şi în strainatate.
  -------------
  Art. 6 a fost modificat prin pct. 12 al art. I din ORDONANTA nr. 24 din 26 ianuarie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006.


  Articolul 7

  Abrogat.
  -------------
  Art. 7 a fost abrogat prin pct. 13 al art. I din ORDONANTA nr. 24 din 26 ianuarie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006.


  Articolul 8

  (1) Institutul Cultural Roman, alte institutii publice, precum şi autorităţile publice centrale şi locale, singure sau în parteneriat, pot acorda sprijin financiar pentru traducerea şi/sau editarea, în strainatate, a unor lucrari din categoria celor prevăzute la art. 1.
  (2) Valoarea sprijinului financiar prevăzut la alin. (1) poate include plata drepturilor de autor corespunzătoare şi costurile de traducere/editare, până la integral.
  -------------
  Art. 8 a fost modificat prin pct. 14 al art. I din ORDONANTA nr. 24 din 26 ianuarie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006.


  Articolul 9

  (1) Bursele şi granturile prevăzute la art. 6, precum şi sprijinul financiar prevăzut la art. 8 alin. (1) se acordă pe baza propunerilor formulate de comisii special constituite, în acest scop, de autorităţile şi instituţiile publice finantatoare.
  (2) În localităţile unde o minoritate etnica depăşeşte pragul de 20% din totalul populatiei, din comisiile constituite de autorităţile locale, în conformitate cu prevederile alin. (1), vor face parte şi reprezentanti ai minoritatii respective.
  -------------
  Art. 9 a fost modificat prin pct. 15 al art. I din ORDONANTA nr. 24 din 26 ianuarie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006.


  Articolul 10

  Abrogat.
  -------------
  Art. 10 a fost abrogat prin pct. 16 al art. I din ORDONANTA nr. 24 din 26 ianuarie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006.


  Articolul 11

  (1) Sub autoritatea Institutului Cultural Roman se infiinteaza şi funcţionează Comisia pentru promovarea în strainatate a culturii naţionale scrise.
  (2) Comisia prevăzută la alin. (1) este constituita pe domenii şi este alcatuita din specialisti şi experti independenti.
  (3) Membrii comisiei prevăzute la alin. (1) sunt desemnaţi prin ordin al presedintelui Institutului Cultural Roman.
  (4) Regulamentul de organizare şi functionare, procedurile de lucru ale comisiei prevăzute la alin. (1), precum şi atribuţiile şi competentele acesteia sunt stabilite prin ordin al presedintelui Institutului Cultural Roman.
  -------------
  Art. 11 a fost modificat prin pct. 17 al art. I din ORDONANTA nr. 24 din 26 ianuarie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006.


  Capitolul 3 Difuzarea şi promovarea


  Articolul 12

  Difuzarea publicatiilor prevăzute la art. 1 beneficiaza pe teritoriul României de serviciile Companiei Naţionale "Posta Română" - S.A. la un tarif de 50% din cel aplicat pentru serviciul de difuzare a imprimatelor.


  Articolul 13

  (1) În vederea promovarii productiei editoriale, în bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor pot fi prevăzute în mod distinct fonduri pentru susţinerea organizarii în tara a unor festivaluri, targuri, saloane, expozitii de carte, presa şi multimedia, inclusiv în colaborare cu organizaţiile profesionale ale editorilor şi difuzorilor, precum şi cu uniunile de creatori recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică.
  (2) Institutul Cultural Roman, singur sau în colaborare cu Ministerul Culturii şi Cultelor, precum şi cu organizaţiile profesionale ale editorilor, difuzorilor, uniunilor de creatori recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, poate sustine organizarea în strainatate a evenimentelor de genul celor prevăzute la alin. (1).
  (3) Pentru organizarea în strainatate a unor festivaluri, targuri, saloane, expozitii de carte, presa şi multimedia, în bugetul Institutului Cultural Roman, respectiv în cel al Ministerului Culturii şi Cultelor, pot fi prevăzute în mod distinct fonduri destinate acestui scop.
  (4) Ministerul Educatiei şi Cercetarii poate sustine financiar organizarea unor evenimente de genul celor prevăzute la alin. (1) şi (2), singur sau în parteneriat cu Ministerul Culturii şi Cultelor, respectiv cu Institutul Cultural Roman.
  -------------
  Art. 13 a fost modificat prin pct. 18 al art. I din ORDONANTA nr. 24 din 26 ianuarie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006.


  Articolul 13^1

  (1) În cazul în care reprezentarea României la un targ organizat în strainatate este asigurata numai de organizaţiile profesionale ale editorilor şi difuzorilor, precum şi de uniunile de creatori recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, Ministerul Culturii şi Cultelor şi, respectiv, Institutul Cultural Roman pot contribui, în limita fondurilor prevăzute la art. 13 alin. (1) şi (3), la organizarea standului.
  (2) Ministerul Culturii şi Cultelor şi, după caz, Institutul Cultural Roman pot incredinta, în condiţiile legii, organizarea manifestarilor prevăzute la alin. (1) în tara, respectiv în strainatate, unor organizaţii profesionale ale editorilor şi difuzorilor, precum şi uniunilor de creatori recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, acordând în acest scop sprijinul financiar necesar.
  -------------
  Art. 13^1 a fost introdus prin pct. 19 al art. I din ORDONANTA nr. 24 din 26 ianuarie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006.
  Alin. (2) al art. 13^1 a fost modificat prin pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 255 din 23 iunie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 28 iunie 2006.


  Articolul 13^2

  Ministerul Culturii şi Cultelor şi Institutul Cultural Roman pot asigura, cu prilejul festivalurilor, targurilor, saloanelor şi expoziţiilor internationale, organizate potrivit art. 13 alin. (2) şi art. 13^1, inclusiv cheltuielile de participare şi promovare.
  -------------
  Art. 13^2 a fost introdus prin pct. 19 al art. I din ORDONANTA nr. 24 din 26 ianuarie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006.


  Articolul 14

  Guvernul României poate stabili, prin hotărâre, ca anumite evenimente din categoria celor prevăzute la art. 13 să fie declarate de interes naţional sau international, după caz, asigurand distinct susţinerea financiară a organizarii şi desfăşurării acestora.
  -------------
  Art. 14 a fost modificat prin pct. 20 al art. I din ORDONANTA nr. 24 din 26 ianuarie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006.


  Articolul 15

  În bugetele Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Educatiei şi Cercetarii şi Institutului Cultural Roman pot fi prevăzute distinct fonduri destinate achizitionarii şi expeditiei publicatiilor prevăzute la art. 1 pentru biblioteci ale comunitatilor româneşti, ale institutelor culturale româneşti, precum şi ale lectoratelor de limba şi civilizatie română din strainatate.
  -------------
  Art. 15 a fost modificat prin pct. 21 al art. I din ORDONANTA nr. 24 din 26 ianuarie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006.


  Articolul 16

  Abrogat.
  -------------
  Art. 16 a fost abrogat prin pct. 22 al art. I din ORDONANTA nr. 24 din 26 ianuarie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006.


  Articolul 17

  Abrogat.
  -------------
  Art. 17 a fost abrogat prin pct. 23 al art. I din ORDONANTA nr. 24 din 26 ianuarie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006.


  Articolul 18

  (1) Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune difuzeaza, cel puţin o dată pe săptămâna, o emisiune de promovare a publicatiilor prevăzute la art. 1.
  (2) Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune acorda un procent de minimum 1% din spatiul destinat publicităţii pentru promovarea publicatiilor prevăzute la art. 1, aplicand o reducere de 75% faţă de preturile practicate pentru publicitatea comerciala.


  Articolul 19

  Autorităţile administraţiei publice locale acorda o reducere de 50% a tarifelor reprezentand chiria pe metrul patrat, percepute pentru spatiile comerciale destinate exclusiv difuzarii publicatiilor prevăzute la art. 1, precum şi pentru spatiile destinate publicităţii acestora.


  Capitolul 4 Aspecte fiscale


  Articolul 20

  (1) Pentru editarea în strainatate a unor lucrari din categoria celor prevăzute la art. 1, potrivit prezentei legi, plata costurilor reprezentand editarea se face în moneda tarii în care se realizează editarea.
  (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), autoritatea administraţiei publice finantatoare şi, după caz, institutia publică finantatoare pot acorda un avans de până la 30% din valoarea contractului, în condiţiile legii.
  -------------
  Art. 20 a fost modificat prin pct. 24 al art. I din ORDONANTA nr. 24 din 26 ianuarie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006.


  Articolul 21

  (1) Compania Naţionala "Loteria Română" S.A. acorda 0,4% din profitul net pentru achizitia de publicatii prevăzute la art. 1 destinate bibliotecilor publice şi pentru acordarea unor tichete valorice pentru achizitionarea publicatiilor prevăzute la art. 1 utilizatorilor din bibliotecile publice: elevi, studenti, persoane cu un venit lunar sub nivelul salariului minim pe economie, precum şi nevazatorilor şi surdo-mutilor.
  (2) Fondul constituit potrivit prevederilor alin. (1) este gestionat de Ministerul Culturii şi Cultelor, prin directia de specialitate, care asigura şi distribuirea tichetelor prin bibliotecile publice.


  Capitolul 5 Dispozitii tranzitorii şi finale


  Articolul 22

  Regulamentele de organizare şi functionare, precum şi procedurile de lucru ale comisiilor prevăzute la art. 5 alin. (1^1), art. 5^3 alin. (2), art. 5^4 şi la art. 9 sunt stabilite prin ordin, respectiv hotărâre a autorităţii publice centrale sau locale, ori prin dispoziţie a conducătorului institutiei publice finantatoare, după caz.
  -------------
  Art. 22 a fost modificat prin pct. 25 al art. I din ORDONANTA nr. 24 din 26 ianuarie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006.


  Articolul 23

  (1) Editorii au obligaţia sa tipareasca, pentru intregul tiraj, numărul international standard corespunzător tipului de publicatie.
  (2) Editorii au obligaţia sa tipareasca pe fiecare exemplar al publicaţiei descrierea C.I.P. realizata de Biblioteca Naţionala a României.
  (3) Editorii au obligaţia sa tipareasca pe publicatiile lor codul de bare, în termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentei legi, şi să asigure utilizarea codului de bare în evidenta computerizata a vanzarilor şi a gestiunii.
  -------------
  Art. 23 a fost modificat prin pct. 26 al art. I din ORDONANTA nr. 24 din 26 ianuarie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006.


  Articolul 24

  Abrogat.
  -------------
  Art. 26 a fost abrogat prin pct. 27 al art. I din ORDONANTA nr. 24 din 26 ianuarie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006.


  Articolul 25

  Începând cu anul scolar 2003-2004, Ministerul Educatiei şi Cercetarii va include formele de invatamant şi disciplinele necesare în domeniile editarii, tiparirii, difuzarii şi promovarii publicatiilor.


  Articolul 26

  Abrogat.
  -------------
  Art. 26 a fost abrogat prin pct. 28 al art. I din ORDONANTA nr. 24 din 26 ianuarie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006.


  Articolul 27

  Prin derogare de la prevederile art. 11 alin. (3) din Legea nr. 550/2002 privind vanzarea spatiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, vanzarea în rate a spatiilor comerciale având destinaţia de librarie se poate aproba aceluiasi cumparator pentru mai multe spatii.


  Articolul 28

  (1) Incalcarea prevederilor art. 23 constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON).
  (2) Constatarea contraventiilor şi aplicarea amenzilor se fac de către angajaţi ai Bibliotecii Naţionale a României, precum şi de către alti specialisti împuterniciţi în acest scop prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.
  (2^1) Limitele amenzilor prevăzute la alin. (1) se actualizeaza prin hotărâre a Guvernului.
  (3) Contraventiilor prevăzute la alin. (1) li se aplică regimul general prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
  (4) Sumele încasate se constituie ca venit la bugetul Fondului Cultural Naţional pentru finantarea nerambursabilă a editarii de lucrari din categoria celor prevăzute la alin. (2) al art. 1.
  -------------
  Alin. (1) şi (2) ale art. 28 au fost modificate prin pct. 29 al art. I din ORDONANTA nr. 24 din 26 ianuarie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006.
  Alin. (2^1) al art. 28 a fost introdus prin pct. 30 al art. I din ORDONANTA nr. 24 din 26 ianuarie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006.
  Alin. (3) şi (4) ale art. 28 au fost modificate prin pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 255 din 23 iunie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 28 iunie 2006.


  Articolul 29

  La data intrarii în vigoare a prezentei legi orice dispozitii contrare se abroga.


  Articolul 29^1

  Dispozitiile prezentei legi completeaza în mod corespunzător:
  a) dispozitiile Legii nr. 356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi functionarea Institutului Cultural Roman, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 23 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare;
  b) dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 42/2000 privind îmbunătăţirea finantarii unor programe de dezvoltare sectoriala initiate de Ministerul Culturii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 31 ianuarie 2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 293/2001.
  -------------
  Art. 29^1 a fost introdus prin pct. 31 al art. I din ORDONANTA nr. 24 din 26 ianuarie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006.

  Această lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 3 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.
  p. PRESEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TARACILA
  Această lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 15 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.
  PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
  VALER DORNEANU
  Bucureşti, 9 mai 2003.
  Nr. 186.
  ──────────────