HOTĂRÂRE nr. 1.352 din 23 decembrie 2010 (*actualizată*)
privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor - ISCO 08
(actualizată până la data de 22 februarie 2014*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 22 februarie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 18 decembrie 2013.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  Având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1.022/2009 al Comisiei din 29 octombrie 2009 de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1.738/2005 , (CE) nr. 698/2006 şi (CE) nr. 377/2008 în ceea ce priveşte clasificarea internaţională standard a ocupaţiilor (ISCO),
  în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă structura Clasificării ocupaţiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor - ISCO 08, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 1^1

  Clasificarea ocupaţiilor din România, denumită în continuare COR, este clasificarea de interes general ce asigură identificarea, ierarhizarea şi codificarea ocupaţiilor din economia României.
  ------------
  Art. 1^1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 24 decembrie 2013.


  Articolul 1^2

  La elaborarea COR se au în vedere următoarele principii:
  a) principiul grupării unităţilor de clasificat după criterii economice şi sociale obiective, potrivit căruia constituirea categoriilor de clasificare se face în concordanţă cu diviziunea socială a muncii, folosind caracteristici de grupare tehnico-economice obiective, în succesiunea importanţei lor pentru activitatea practică;
  b) principiul omogenităţii în constituirea categoriilor de clasificat - grupe, subgrupe - potrivit căruia pentru fiecare nivel de clasificare se foloseşte un singur criteriu de clasificare, fiecare detaliere reflectând aspecte din ce în ce mai amănunţite ale criteriului aplicat la detalierile precedente; criteriile utilizate sunt în principal următoarele: nivelul de educaţie şi formare profesională; nivelul competenţelor determinat de amploarea şi complexitatea activităţilor care definesc ocupaţiile; gradul de specializare în cadrul aceleiaşi activităţi; felul materiilor prime şi utilajelor folosite, proceselor tehnologice utilizate;
  c) principiul univocităţii grupării unităţilor, care presupune şi impune repartizarea fiecărei unităţi de clasificat, numai într-o singură grupă sau subgrupă, numai într-un singur loc, indiferent de numărul locurilor şi unităţilor de clasificat;
  d) principiul actualităţii, care presupune luarea în considerare a celor mai noi ocupaţii, a celor mai noi tehnici de construire a clasificărilor, inclusiv a optimizării şi economicităţii folosirii codurilor;
  e) principiul stabilităţii pe o perioadă mai îndelungată de timp, care presupune crearea unui sistem flexibil care să permită adaptarea permanentă a clasificării la noile condiţii de dezvoltare economico-socială;
  f) principiul folosirii multilaterale a clasificării pe diverse structuri organizatorice şi activităţi, care presupune utilizarea COR la elaborarea de strategii guvernamentale, cercetări statistice naţionale şi internaţionale.
  ------------
  Art. 1^2 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 24 decembrie 2013.


  Articolul 1^3

  COR este structurată pe 5 niveluri de clasificare, după cum urmează:
  a) nivelul I de clasificare corespunde grupelor majore; codificarea grupelor majore se face cu cifre arabe de la 0 la 9;
  b) nivelul II de clasificare corespunde subgrupelor majore; codificarea subgrupelor majore se face cu cifre arabe de la 1 la 9;
  c) nivelul III de clasificare corespunde grupelor minore; codificarea grupelor minore se face cu cifre arabe de la 1 la 9;
  d) nivelul IV de clasificare corespunde grupelor de bază; codificarea grupelor de bază se face cu cifre arabe de la 1 la 9;
  e) nivelul V face posibilă detalierea la nivel de ocupaţie; codificarea se face cu cifre arabe de la 01 la 99.
  ------------
  Art. 1^3 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 24 decembrie 2013.


  Articolul 1^4

  Orice ocupaţie are un cod format din 6 cifre, astfel:
  a) prima cifră corespunde codului grupei majore;
  b) primele două cifre corespund codului subgrupei majore;
  c) primele 3 cifre corespund codului grupei minore;
  d) primele 4 cifre corespund codului grupei de bază;
  e) ultimele două cifre, din cele 6, corespund codului ocupaţiei.
  ------------
  Art. 1^4 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 24 decembrie 2013.


  Articolul 1^5

  COR cuprinde următoarele 10 grupe majore:
  a) grupa majoră 1: Membri ai corpului legislativ ai executivului, înalţi conducători ai administraţiei publice, conducători şi funcţionari superiori;
  b) grupa majoră 2: Specialişti în diverse domenii de activitate;
  c) grupa majoră 3: Tehnicieni şi alţi specialişti din domeniul tehnic;
  d) grupa majoră 4: Funcţionari administrativi;
  e) grupa majoră 5: Lucrători în domeniul serviciilor;
  f) grupa majoră 6: Lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit;
  g) grupa majoră 7: Muncitori calificaţi şi asimilaţi;
  h) grupa majoră 8: Operatori la instalaţii şi maşini; asamblori de maşini şi echipamente;
  i) grupa majoră 9: Muncitori necalificaţi;
  j) grupa majoră 0: Forţele armate.
  ------------
  Art. 1^5 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 24 decembrie 2013.


  Articolul 2

  (1) COR la nivel de ocupaţie, pentru grupele majore 1-9, se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  (2) Ocupaţiile specifice grupei majore 0, denumită "Forţele armate", se aprobă în condiţiile respectării prevederilor Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, de către instituţiile aparţinând sistemului de apărare, ordine şi siguranţă publică.
  ------------
  Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 24 decembrie 2013.


  Articolul 3

  Abrogat.
  ------------
  Art. 3 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 24 decembrie 2013.


  Articolul 4

  Clasificarea ocupaţiilor din România se aplică în toate domeniile de activitate economică şi socială şi este obligatorie pentru toate organele administraţiei publice centrale şi locale, unităţi bugetare, operatori economici, indiferent de forma de proprietate, organizaţii patronale, sindicale, profesionale şi politice, fundaţii, asociaţii şi alte persoane fizice şi juridice care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, la completarea documentelor oficiale ori de câte ori se cere precizarea ocupaţiei.


  Articolul 5

  Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice în colaborare cu Institutul Naţional de Statistică asigură, la cererea utilizatorilor, actualizarea COR în concordanţă cu modificările care se produc în structura economiei naţionale şi în legislaţia specifică în vigoare.
  ------------
  Art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 24 decembrie 2013.


  Articolul 5^1

  Prin actualizarea COR se înţelege ansamblul activităţilor care, după caz, au ca scop:
  a) introducerea unor noi grupe majore, subgrupe majore, grupe minore, grupe de bază, ocupaţii;
  b) eliminarea unor grupe majore, subgrupe majore, grupe minore, grupe de bază, ocupaţii;
  c) redenumirea şi/sau mutarea unor noi grupe majore, subgrupe majore, grupe minore, grupe de bază, ocupaţii.
  ------------
  Art. 5^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 24 decembrie 2013.


  Articolul 6

  Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul muncii, familiei
  şi protecţiei sociale,
  Ioan Nelu Botiş
  Bucureşti, 23 decembrie 2010.
  Nr. 1.352.


  Anexa
  STRUCTURA
  Clasificării ocupaţiilor din România - nivel grupă de bază
  (conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor - ISCO 08)
  1 Membri ai corpului legislativ, ai executivului, înalţi conducători ai administraţiei publice, conducători şi funcţionari superiori
  *Font 8*
       11 Legislatori, membri ai executivului şi înalţi conducători ai administraţiei publice
           111 Legislatori, membri ai executivului şi înalţi conducători ai administraţiei publice
                1111 Legislatori, membri ai executivului
                1112 Înalţi conducători ai administraţiei publice
                1113 Conducători şi membri ai consiliilor locale
                1114 Conducători şi alţi funcţionari superiori din organizaţiile specializate
           112 Directori generali, directori executivi şi asimilaţi
                1120 Directori generali, directori executivi şi asimilaţi
       12 Conducători în domeniul administrativ şi comercial
           121 Directori de întreprinderi şi conducători din domeniul administrativ
                1211 Conducători în domeniul financiar
                1212 Conducători în domeniul resurselor umane
                1213 Conducători în domeniul politicilor economice şi al planificării
                1219 Directori de întreprinderi şi conducători din domeniul administrativ neclasificaţi
                      în grupele de bază anterioare
           122 Conducători în domeniul vânzări, marketing şi dezvoltare
                1221 Conducători în domeniul vânzări şi marketing
                1222 Conducători în domeniul publicităţii şi relaţiilor publice
                1223 Conducători în domeniul cercetării şi dezvoltării
       13 Conducători de unităţi din industrie şi servicii
           131 Conducători de unităţi din industrie, agricultură, silvicultură şi piscicultură
                1311 Conducători de unităţi din agricultură şi silvicultură
                1312 Conducători de unităţi din domeniul acvaculturii şi pescuitului
           132 Conducători de unităţi din industria prelucrătoare, extractivă, construcţii şi în
                domeniul aprovizionării şi desfacerii de mărfuri
                1321 Conducători de unităţi din industria prelucrătoare
                1322 Conducători de unităţi din industria extractivă
                1323 Conducători de unităţi din domeniul construcţiilor
                1324 Conducători de unităţi din domeniul aprovizionării şi desfacerii de mărfuri
           133 Conducători în servicii de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
                1330 Conducători în servicii de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
           134 Conducători de unităţi de prestări servicii
                1341 Conducători de unităţi din domeniul îngrijirii copilului
                1342 Conducători de unităţi din domeniul sănătăţii
                1343 Conducători de unităţi din domeniul îngrijirii persoanelor în vârstă
                1344 Conducători de unităţi din domeniul asistenţei sociale
                1345 Conducători de unităţi de învăţământ
                1346 Conducători de unităţi furnizoare de servicii financiare şi de asigurări
                1349 Conducători de unităţi de prestări servicii neclasificaţi în grupele de bază
                      anterioare
       14 Conducători de unităţi din industria hotelieră, comerţ şi alte servicii
           141 Conducători de unităţi hoteliere şi de restaurante
                1411 Conducători de unităţi hoteliere
                1412 Conducători de restaurante
           142 Conducători de unităţi din domeniul comerţului
                1420 Conducători de unităţi din domeniul comerţului
           143 Conducători ai altor tipuri de unităţi de servicii
                1431 Conducători de centre sportive, recreative şi culturale
                1439 Conducători ai altor tipuri de unităţi de servicii neclasificaţi în grupele de
                      bază anterioare
      2 Specialişti în diverse domenii de activitate
       21 Specialişti în domeniul ştiinţei şi ingineriei
           211 Specialişti în fizică şi ştiinţa pământului
                2111 Fizicieni şi astronomi
                2112 Meteorologi
                2113 Chimişti
                2114 Geologi şi geofizicieni
           212 Matematicieni, actuari şi statisticieni
                2120 Matematicieni, actuari şi statisticieni
           213 Specialişti în ştiinţele vieţii
                2131 Biologi, botanişti, zoologi şi asimilaţi
                2132 Consultanţi în agricultură, silvicultură şi pescuit
                2133 Specialişti în domeniul protecţiei mediului
           214 Ingineri (exclusiv în electrotehnologie)
                2141 Ingineri tehnologi şi de producţie
                2142 Ingineri constructori
                2143 Ingineri în domeniul protecţiei mediului
                2144 Ingineri mecanici
                2145 Ingineri chimişti
                2146 Ingineri mineri, petrolişti, metalurgişti şi asimilaţi
                2149 Ingineri şi asimilaţi neclasificaţi în grupele de bază anterioare
           215 Ingineri în electrotehnologie
                2151 Ingineri electricieni
                2152 Ingineri electronişti
                2153 Ingineri în domeniul telecomunicaţiilor
           216 Arhitecţi, proiectanţi, topografi şi designeri
                2161 Arhitecţi constructori
                2162 Arhitecţi în domeniul peisagistic
                2163 Designeri produse şi îmbrăcăminte
                2164 Proiectanţi în domeniul urbanismului şi de sistematizare a traficului
                2165 Cartografi şi topografi
                2166 Designeri grafică şi multimedia
       22 Specialişti în domeniul sănătăţii
           221 Medici
                2211 Medici de medicină de familie/medicină generală
                2212 Medici specialişti
           222 Asistenţi medicali generalişti şi moaşe
                2221 Asistenţi medicali generalişti
                2222 Moaşe
           223 Practicieni de medicină complementară/alternativă
                2230 Practicieni de medicină complementară/alternativă
           224 Paramedici
                2240 Paramedici
           225 Medici veterinari
                2250 Medici veterinari
           226 Alţi specialişti în domeniul sănătăţii
                2261 Medici dentişti
                2262 Farmacişti
                2263 Specialişti în domeniul mediului şi al igienei şi sănătăţii ocupaţionale
                2264 Fizioterapeuţi
                2265 Dieteticieni şi nutriţionişti
                2266 Audiologi şi specialişti în logopedie
                2267 Optometrişti şi opticieni
                2269 Specialişti în domeniul sănătăţii neclasificaţi în grupele de bază anterioare
       23 Specialişti în învăţământ
           231 Profesori universitari şi asimilaţi
                2310 Profesori universitari şi asimilaţi
           232 Profesori în învăţământul profesional
                2320 Profesori în învăţământul profesional
           233 Profesori în învăţământul secundar
                2330 Profesori în învăţământul secundar
           234 Profesori în învăţământul primar şi preşcolar
                2341 Profesori în învăţământul primar
                2342 Educatori în învăţământul preşcolar
           235 Alţi specialişti în învăţământ
                2351 Specialişti în metodologie didactică
                2352 Instructori-formatori pentru elevi cu nevoi speciale
                2353 Alţi instructori-formatori de limbi străine
                2354 Alţi instructori-formatori de muzică
                2355 Alţi instructori-formatori de artă
                2356 Instructori-formatori în tehnologia informaţiei
                2359 Specialişti în învăţământ neclasificaţi în grupele de bază anterioare
       24 Specialişti în domeniul administrativ-comercial
           241 Specialişti în domeniul financiar
                2411 Contabili
                2412 Specialişti şi consultanţi în domeniul financiar şi al investiţiilor
                2413 Analişti financiari
           242 Specialişti în domeniul administrativ
                2421 Analişti de management şi organizare
                2422 Specialişti în domeniul politicilor administrative
                2423 Specialişti în domeniul resurselor umane şi de personal
                2424 Specialişti în formarea şi dezvoltarea personalului
                2429 Specialişti în administraţie neclasificaţi în grupele de bază anterioare
  ------------
      Grupa de bază 2429 din anexă a fost introdusă de lit. a) a pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 24 decembrie 2013.
           243 Specialişti în vânzări, marketing şi relaţii publice
                2431 Specialişti în publicitate şi marketing
                2432 Specialişti în relaţii publice
                2433 Specialişti în vânzarea de produse tehnice şi medicale (exclusiv TIC)
                2434 Specialişti în vânzarea produselor de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
       25 Specialişti în tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
           251 Analişti programatori în domeniul software
                2511 Analişti de sistem
                2512 Proiectanţi de software
                2513 Proiectanţi de sisteme web şi multimedia
                2514 Programatori de aplicaţii
                2519 Analişti programatori în domeniul software neclasificaţi în grupele de bază
                      anterioare
           252 Specialişti în baze de date şi reţele
                2521 Designeri şi administratori de baze de date
                2522 Administratori de sistem
                2523 Specialişti în reţele de calculatoare
                2529 Specialişti în baze de date şi reţele neclasificaţi în grupele de bază anterioare
       26 Specialişti în domeniul juridic, social şi cultural
           261 Specialişti în domeniul juridic
                2611 Avocaţi
                2612 Magistraţi
                2619 Specialişti în domeniul juridic neclasificaţi în grupele de bază anterioare
           262 Bibliotecari, arhivari şi curatori
                2621 Arhivari şi curatori
                2622 Bibliotecari şi specialişti în alte servicii de informare
           263 Specialişti în domeniul social şi religios
                2631 Economişti
                2632 Sociologi, antropologi şi asimilaţi
                2633 Filozofi, istorici şi specialişti în ştiinţe politice
                2634 Psihologi
                2635 Specialişti în asistenţă socială şi consiliere
                2636 Specialişti în religie
           264 Autori, jurnalişti şi lingvişti
                2641 Autori şi asimilaţi
                2642 Jurnalişti
                2643 Traducători, interpreţi şi alţi lingvişti
           265 Artişti creatori şi actori
                2651 Specialişti în arte vizuale
                2652 Muzicieni, cântăreţi şi compozitori
                2653 Dansatori şi coregrafi
                2654 Regizori şi producători de film, teatru şi alte spectacole
                2655 Actori
                2656 Crainici la radio, televiziune şi alte mijloace de comunicare
                2659 Artişti creatori şi actori neclasificaţi în grupele de bază anterioare
      3 Tehnicieni şi alţi specialişti din domeniul tehnic
       31 Specialişti asimilaţi în ştiinţă şi inginerie
           311 Tehnicieni în ştiinţe inginereşti
                3111 Tehnicieni în domeniul chimiei şi fizicii
                3112 Tehnicieni constructori
                3113 Tehnicieni electricieni şi energeticieni
                3114 Tehnicieni în electronică
                3115 Tehnicieni mecanici
                3116 Tehnicieni în chimie industrială şi petrochimie
                3117 Tehnicieni mineri şi metalurgişti
                3118 Tehnicieni proiectanţi
                3119 Tehnicieni în ştiinţe inginereşti neclasificaţi în grupele de bază anterioare
           312 Controlori-supraveghetori în industria extractivă, industria prelucrătoare şi construcţii
                3121 Controlori-supraveghetori în industria extractivă
                3122 Controlori-supraveghetori în industria prelucrătoare
                3123 Controlori-supraveghetori în construcţii
           313 Tehnicieni controlori de procese industriale
                3131 Operatori în centralele de producere a energiei electrice
                3132 Operatori incineratoare şi uzine de tratare a apei
                3133 Controlori uzine de prelucrare chimică
                3134 Operatori în uzine de rafinare a ţiţeiului şi a gazelor naturale
                3135 Controlori în procesul de producţie metalurgică
                3139 Tehnicieni controlori de procese industriale neclasificaţi în grupele de bază
                      anterioare
           314 Tehnicieni în ştiinţele vieţii şi alţi specialişti asimilaţi
                3141 Tehnicieni în ştiinţele vieţii (exclusiv cei din medicină)
                3142 Tehnicieni în domeniul agriculturii
                3143 Tehnicieni în domeniul silviculturii
           315 Controlori şi operatori pentru trafic naval şi aerian
                3151 Mecanici navali
                3152 Ofiţeri de punte şi pilotaj nave
                3153 Piloţi de avioane şi alţi specialişti asimilaţi
                3154 Controlori de trafic aerian
                3155 Tehnicieni pentru siguranţa traficului aerian
       32 Tehnicieni şi asimilaţi în domeniul sănătăţii
           321 Tehnicieni în domeniul medical şi farmaceutic
                3211 Tehnicieni specialişti în echipamente medicale de imagistică şi tratament
                3212 Tehnicieni în laboratoare medicale şi de patologie
                3213 Tehnicieni şi asistenţi de farmacie
                3214 Tehnicieni de protetică medicală şi dentară
           322 Surori medicale, inclusiv puericultoare şi asimilaţi
                3221 Surori medicale
                3222 Surori puericultoare
           323 Practicieni asociaţi în domeniul medicinii complementare/alternative
                3230 Practicieni asociaţi în domeniul medicinii complementare/alternative
           324 Tehnicieni şi asistenţi veterinari
                3240 Tehnicieni şi asistenţi veterinari
           325 Alţi specialişti în domeniul sănătăţii, asimilaţi
                3251 Asistenţi şi terapeuţi în stomatologie
                3252 Tehnicieni fişe medicale şi informaţii privind starea de sănătate
                3253 Lucrători în domeniul sănătăţii publice
                3254 Tehnicieni în optică medicală
                3255 Tehnicieni şi asistenţi în fizioterapie
                3256 Personal auxiliar de îngrijire de sănătate
                3257 Inspectori în domeniul protecţiei mediului şi sănătăţii ocupaţionale, asimilaţi
                3258 Lucrători pe ambulanţă
                3259 Alţi specialişti în domeniul sănătăţii, asimilaţi, neclasificaţi în grupele
                      de bază anterioare
       33 Specialişti în servicii administrative şi asimilaţi
           331 Specialişti financiari, matematicieni şi asimilaţi
                3311 Agenţi şi brokeri în domeniul financiar şi bancar
                3312 Ofiţeri de credite
                3313 Specialişti în contabilitate şi asimilaţi
                3314 Specialişti statisticieni, matematicieni şi alţi specialişti asimilaţi
                3315 Evaluatori asigurări
           332 Agenţi şi brokeri în vânzări şi aprovizionare
                3321 Agenţi de asigurări
                3322 Agenţi de vânzări
                3323 Agenţi contractări şi achiziţii
                3324 Brokeri comerciali
           333 Agenţi de servicii comerciale
                3331 Agenţi concesionari
                3332 Organizatori de conferinţe şi evenimente
                3333 Agenţi de recrutare şi contractori
                3334 Agenţi şi administratori imobiliari
                3339 Agenţi de servicii comerciale neclasificaţi în grupele de bază anterioare
           334 Secretari administrativi şi specializaţi
                3341 Coordonatori de birou
                3342 Secretari în domeniul serviciilor juridice
                3343 Secretari executivi în domeniul administrativ
                3344 Secretari în domeniul medical
           335 Specialişti guvernamentali cu funcţii de reglementare şi asimilaţi
                3351 Inspectori de vamă şi frontieră
                3352 Inspectori fiscali
                3353 Inspectori de asigurări sociale
                3354 Inspectori guvernamentali în licenţe, permise şi autorizaţii
                3355 Inspectori de poliţie şi detectivi
                3359 Specialişti guvernamentali cu funcţii de reglementare şi asimilaţi neclasificaţi
                      în grupele de bază anterioare
       34 Alţi specialişti în domeniul juridic, social şi cultural
           341 Alţi specialişti în domeniul juridic şi social
                3411 Specialişti în domeniul juridic şi asimilaţi
                3412 Specialişti în asistenţă socială şi asimilaţi
                3413 Specialişti în domeniul religiei şi asimilaţi
                3414 Personal didactic în învăţământul primar
  ------------
      Grupa de bază 3414 din anexă a fost introdusă de lit. b) a pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 24 decembrie 2013.
                3415 Personal didactic în învăţământul preşcolar
  ------------
      Grupa de bază 3415 din anexă a fost introdusă de lit. b) a pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 24 decembrie 2013.
                3416 Instructori şi asimilaţi din învăţământ
  ------------
      Grupa de bază 3416 din anexă a fost introdusă de lit. b) a pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 24 decembrie 2013.
                3419 Personal în învăţământ neclasificat în grupele de bază anterioare
  ------------
      Grupa de bază 3419 din anexă a fost introdusă de lit. b) a pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 24 decembrie 2013.
           342 Lucrători în domeniul sportului şi al pregătirii fizice
                3421 Atleţi şi sportivi
                3422 Antrenori, instructori şi funcţionari din domeniul sportului
                3423 Instructori şi coordonatori de programe de pregătire fizică şi activităţi
                      recreative
           343 Alţi specialişti în domeniul artistic, cultural şi culinar
                3431 Fotografi
                3432 Designeri de interior şi decoratori
                3433 Tehnicieni în domeniul artei (expoziţii, muzee şi biblioteci)
                3434 Bucătari şefi
                3435 Alţi specialişti asimilaţi din domeniul artistic şi cultural
       35 Tehnicieni în informatică şi comunicaţii
           351 Tehnicieni pentru operaţiuni în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi
                pentru asigurarea suportului tehnic pentru utilizatori
                3511 Tehnicieni pentru operaţiuni în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor
                3512 Tehnicieni pentru asigurarea suportului tehnic pentru utilizatori
                3513 Tehnicieni reţele de calculatoare şi sisteme
                3514 Tehnicieni web
           352 Tehnicieni în domeniul telecomunicaţiilor şi al radiodifuziunii şi televiziunii
                3521 Tehnicieni în radiodifuziune şi televiziune
                3522 Tehnicieni în transporturi, poştă şi telecomunicaţii
      4 Funcţionari administrativi
       41 Funcţionari cu atribuţii generale, inclusiv operatori la maşini de scris/calcul
           411 Funcţionari cu atribuţii generale
                4110 Funcţionari cu atribuţii generale
           412 Secretari
                4120 Secretari
           413 Operatori la maşini de scris/calcul
                4131 Dactilografi şi operatori la prelucrarea textelor
                4132 Operatori introducere date
       42 Funcţionari în serviciul cu publicul
           421 Casieri, operatori la ghişeu şi asimilaţi
                4211 Casieri de bancă şi asimilaţi
                4212 Agenţi de pariuri, crupieri şi alţi lucrători asimilaţi
                4213 Agenţi la case de amanet şi birouri de împrumut nebancare
                4214 Agenţi de colectare a creanţelor şi asimilaţi
           422 Agenţi în centre de informare
                4221 Consultanţi şi funcţionari în agenţiile de voiaj
                4222 Funcţionari în centrele de informare
                4223 Operatori centrale telefonice
                4224 Recepţioneri în domeniul hotelier
                4225 Funcţionari în birouri de informaţii
                4226 Recepţioneri (exclusiv în domeniul hotelier)
                4227 Operatori de interviu pentru sondaje şi cercetare de piaţă
                4229 Agenţi în centre de informare neclasificaţi în grupele de bază anterioare
       43 Funcţionari în serviciile de evidenţă contabilă şi financiară
           431 Funcţionari în gestiune economică şi administrativă
                4311 Funcţionari în servicii de evidenţă contabilă
                4312 Funcţionari în domeniul statistic, financiar şi asigurări
                4313 Funcţionari în domeniul salarizării
           432 Funcţionari în gestiunea materialelor şi în transport
                4321 Funcţionari în evidenţa stocurilor
                4322 Funcţionari de planificare şi urmărire a producţiei
                4323 Funcţionari în transporturi
       44 Alţi lucrători în servicii-suport în domeniul administrativ
           441 Alţi lucrători în servicii-suport în domeniul administrativ
                4411 Funcţionari bibliotecă
                4412 Curieri şi sortatori corespondenţă
                4413 Codificatori, corectori şi asimilaţi
                4414 Copişti şi funcţionari asimilaţi
                4415 Funcţionari pentru activităţi de secretariat
                4416 Funcţionari în domeniul resurselor umane
                4419 Lucrători în servicii-suport neclasificaţi în grupele de bază anterioare
      5 Lucrători în domeniul serviciilor
       51 Lucrători în domeniul serviciilor personale
           511 Însoţitori de zbor, conductori şi ghizi
                5111 Însoţitori de zbor şi stewarzi
                5112 Conductori în transporturi
                5113 Ghizi
           512 Bucătari
                5120 Bucătari
           513 Chelneri şi barmani
                5131 Chelneri
                5132 Barmani
           514 Coafori, cosmeticieni şi asimilaţi
                5141 Coafori
                5142 Cosmeticieni şi asimilaţi
           515 Supraveghetori clădiri şi gospodării
                5151 Personal de supraveghere, inclusiv pentru activităţi de curăţenie şi întreţinere
                      în birouri, hoteluri şi alte instituţii
                5152 Administratori în gospodării individuale
                5153 Administratori de clădiri
           516 Alţi lucrători în domeniul serviciilor personale
                5161 Astrologi, prezicători şi asimilaţi
                5162 Însoţitori şi valeţi
                5163 Agenţi de pompe funebre şi îmbălsămători
                5164 Îngrijitori animale, inclusiv animale de companie
                5165 Instructori conducere auto
                5169 Lucrători în domeniul serviciilor personale neclasificaţi în grupele de
                      bază anterioare
       52 Lucrători în domeniul vânzărilor
           521 Vânzători stradali şi în pieţe
                5211 Vânzători la standuri şi în pieţe
                5212 Vânzători stradali de produse alimentare
           522 Vânzători în magazine
                5221 Vânzători în magazine
                5222 Supraveghetori în magazine
                5223 Asistenţi vânzări în magazine
           523 Casieri şi vânzători de bilete
                5230 Casieri şi vânzători de bilete
           524 Alţi lucrători în domeniul vânzărilor
                5241 Manechine şi asimilaţi
                5242 Prezentatori produse
                5243 Vânzători la domiciliu
                5244 Vânzători în case de comenzi
                5245 Lucrători în benzinării
                5246 Lucrători în unităţi de alimentaţie publică
                5249 Lucrători în domeniul vânzărilor neclasificaţi în grupele de bază anterioare
       53 Personal de îngrijire
           531 Personal de îngrijire copii, inclusiv în servicii-suport pentru învăţământul
                preşcolar, primar şi gimnazial
                5311 Personal de îngrijire copii
                5312 Personal în domeniul serviciilor-suport pentru învăţământul preşcolar, primar şi
                      gimnazial
           532 Personal de îngrijire în domeniul sănătăţii
                5321 Îngrijitori în domeniul sănătăţii
                5322 Îngrijitori la domiciliu
                5329 Personal de îngrijire în domeniul sănătăţii neclasificat în grupele de bază
                      anterioare
       54 Lucrători în servicii de protecţie
           541 Lucrători în servicii de protecţie
                5411 Pompieri
                5412 Poliţişti
                5413 Agenţi de penitenciare
                5414 Paznici
                5419 Lucrători în servicii de protecţie neclasificaţi în grupele de bază anterioare
      6 Lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit
       61 Muncitori calificaţi în agricultură
           611 Grădinari şi cultivatori
                6111 Agricultori şi lucrători calificaţi în culturi de câmp şi legumicultură
                6112 Arboricultori şi pomicultori
                6113 Agricultori şi lucrători calificaţi în grădinărit, horticultură şi pepiniere
                6114 Agricultori şi lucrători calificaţi în culturi vegetale mixte
           612 Crescători de animale
                6121 Crescători de animale pentru producţia de lapte şi carne
                6122 Crescători de păsări
                6123 Apicultori şi sericicultori
                6129 Crescători de animale neclasificaţi în grupele de bază anterioare
           613 Muncitori calificaţi în culturi vegetale şi crescători de animale
                6130 Agricultori şi lucrători calificaţi în culturi vegetale şi crescători de animale
       62 Lucrători calificaţi în silvicultură, pescuit şi vânătoare
           621 Lucrători forestieri şi asimilaţi
                6210 Lucrători forestieri şi asimilaţi
           622 Lucrători în domeniul pescuitului şi vânătorii
                6221 Lucrători în culturi acvatice
                6222 Pescari pe cursuri de ape interioare şi în zone costiere
                6223 Pescari în mări şi oceane
                6224 Lucrători în domeniul vânătorii
       63 Fermieri, pescari şi vânători a căror producţie este destinată consumului propriu
           (inclusiv culegători de produse agricole din flora spontană)
           631 Fermieri a căror producţie este destinată consumului propriu
                6310 Fermieri a căror producţie este destinată consumului propriu
           632 Crescători de animale a căror producţie este destinată consumului propriu
                6320 Crescători de animale a căror producţie este destinată consumului propriu
           633 Lucrători în ferme mixte a căror producţie este destinată consumului propriu
                6330 Lucrători în ferme mixte a căror producţie este destinată consumului propriu
           634 Pescari şi vânători a căror producţie este destinată consumului propriu (inclusiv
                culegători de produse agricole din flora spontană)
                6340 Pescari şi vânători a căror producţie este destinată consumului propriu
                      (inclusiv culegători de produse agricole din flora spontană)
      7 Muncitori calificaţi şi asimilaţi
       71 Muncitori constructori şi asimilaţi, exclusiv electricieni
           711 Muncitori constructori şi asimilaţi
                7111 Constructori de case
                7112 Zidari şi asimilaţi
                7113 Spărgători, tăietori şi cioplitori în piatră
                7114 Muncitori constructori în lucrări de beton şi asimilaţi
                7115 Dulgheri şi tâmplari
                7119 Muncitori constructori şi asimilaţi neclasificaţi în grupele de bază anterioare
           712 Muncitori constructori la lucrări de finisare şi asimilaţi
                7121 Constructori de acoperişuri
                7122 Parchetari, linolişti, mozaicari, faianţari şi asimilaţi
                7123 Ipsosari
                7124 Montatori izolaţii
                7125 Geamgii
                7126 Instalatori şi montatori de ţevi
                7127 Mecanici pentru instalaţii de climatizare şi refrigerare
           713 Zugravi, vopsitori, curăţitori de faţade şi asimilaţi
                7131 Zugravi şi asimilaţi
                7132 Vopsitori, lăcuitori şi asimilaţi
                7133 Curăţitori de faţade
       72 Muncitori calificaţi în metalurgie, construcţii de maşini şi asimilaţi
           721 Turnători, tinichigii-cazangii, sudori, formatori şi asimilaţi
                7211 Formatori şi miezuitori
                7212 Sudori şi debitatori autogen
                7213 Tinichigii-cazangii
                7214 Constructori şi montatori de structuri metalice
                7215 Macaragii şi alţi lucrători la instalaţii de ridicat
           722 Forjori, matriţeri şi asimilaţi
                7221 Forjori, fierari şi matriţeri
                7222 Lăcătuşi şi asimilaţi
                7223 Reglori şi operatori de maşini-unelte
                7224 Operatori pe maşini de polizat, rectificat şi ascuţit
           723 Mecanici de maşini şi utilaje
                7231 Mecanici de autovehicule
                7232 Mecanici de motoare de avioane
                7233 Mecanici de maşini agricole şi industriale
                7234 Lucrători specializaţi în repararea de biciclete şi asimilaţi
       73 Muncitori calificaţi în domeniul produselor manufacturiere şi muncitori tipografi
           731 Muncitori calificaţi în domeniul produselor manufacturiere
                7311 Muncitori calificaţi în fabricarea/repararea instrumentelor şi aparatelor
                      de precizie
                7312 Muncitori calificaţi în fabricarea/acordarea instrumentelor muzicale
                7313 Giuvaergii şi lucrători în metale preţioase
                7314 Olari şi lucrători asimilaţi
                7315 Sticlari (suflători, şlefuitori, tăietori de sticlă)
                7316 Pictori decoratori, gravori pe sticlă şi ceramică
                7317 Muncitori calificaţi în executarea de produse artizanale din lemn şi alte materiale
                7318 Muncitori calificaţi în executarea de produse artizanale din textile, piele
                      şi materiale similare
                7319 Muncitori calificaţi în domeniul produselor manufacturiere neclasificaţi în
                      grupele de bază anterioare
           732 Lucrători poligrafi
                7321 Zeţari şi linotipişti
                7322 Tipografi
                7323 Legători şi lucrători finisare
       74 Tehnicieni la echipamente electrice şi electronice
           741 Montatori de echipamente electrice
                7411 Electricieni construcţii şi asimilaţi
                7412 Mecanici şi instalatori de echipamente electrice
                7413 Montatori de linii electrice
           742 Montatori de echipamente electronice şi de telecomunicaţii
                7421 Mecanici de echipamente electronice
                7422 Muncitori în tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
       75 Muncitori calificaţi în industria alimentară, prelucrarea lemnului, confecţii şi alţi
           lucrători asimilaţi
           751 Muncitori calificaţi în industria alimentară
                7511 Măcelari şi alţi lucrători în prelucrarea cărnii şi peştelui
                7512 Brutari, patiseri şi cofetari
                7513 Lucrători în fabricarea produselor lactate
                7514 Lucrători în conservarea fructelor şi legumelor
                7515 Controlori de calitate şi degustători de mâncăruri şi băuturi
                7516 Lucrători în prelucrarea tutunului şi produselor din tutun
           752 Muncitori calificaţi în tratarea lemnului şi asimilaţi
                7521 Lucrători în tratarea lemnului
                7522 Ebenişti şi asimilaţi
                7523 Reglori şi operatori la maşini de prelucrat lemn
           753 Lucrători în industria textilă şi confecţii
                7531 Croitori, confecţioneri, blănari şi pălărieri
                7532 Confecţioneri de şabloane şi tipare
                7533 Lucrători în broderie şi asimilaţi
                7534 Tapiţeri şi asimilaţi
                7535 Tăbăcari şi alţi muncitori în prelucrarea pielii
                7536 Cizmari şi asimilaţi
           754 Alţi muncitori calificaţi
                7541 Scafandri
                7542 Artificieri
                7543 Sortatori şi controlori de calitate pentru produse (exclusiv mâncăruri şi băuturi)
                7544 Lucrători specializaţi în servicii de erbicidare şi dezinsecţie
                7549 Alţi muncitori calificaţi neclasificaţi în grupele de bază anterioare
      8 Operatori la instalaţii şi maşini; asamblori de maşini şi echipamente
       81 Operatori la maşini şi instalaţii
           811 Operatori la instalaţiile de exploatare şi prelucrare a minereurilor
                8111 Mineri şi lucrători în carieră
                8112 Operatori la instalaţiile de prelucrare a minereurilor şi rocilor
                8113 Operatori la instalaţii de foraj şi sonde de extracţie a ţiţeiului
                8114 Operatori la maşini de preparare a cimentului, rocilor şi altor produse minerale
           812 Operatori la instalaţiile de prelucrare şi finisare a metalelor
                8121 Operatori la instalaţiile de prelucrare a metalelor
                8122 Operatori la instalaţiile de finisare şi tratare chimică a suprafeţelor metalice
           813 Operatori la maşini şi instalaţii destinate fabricării produselor chimice şi fotografice
                8131 Operatori la maşini şi instalaţii destinate fabricării produselor chimice
                8132 Operatori la maşini şi instalaţii destinate fabricării produselor fotografice
           814 Operatori la maşini şi utilaje pentru fabricarea produselor din cauciuc, plastic şi hârtie
                8141 Operatori la maşini şi utilaje pentru fabricarea produselor din cauciuc
                8142 Operatori la maşini şi utilaje pentru fabricarea produselor din plastic
                8143 Operatori la maşini şi utilaje pentru fabricarea produselor din hârtie
           815 Operatori la maşinile şi utilajele pentru fabricarea produselor şi articolelor din
                textile, blănuri şi piele
                8151 Operatori la maşini şi utilaje de filatură
                8152 Operatori la maşini de ţesut şi tricotat
                8153 Operatori la maşini şi utilaje pentru industria confecţiilor
                8154 Operatori la maşini de curăţat, albit şi vopsit materiale textile
                8155 Operatori la maşini pentru tratarea blănurilor şi pieilor
                8156 Operatori la maşini şi utilaje din industria încălţămintei
                8157 Operatori la maşini de spălat
                8159 Operatori la maşinile şi utilajele pentru fabricarea produselor şi articolelor
                      din textile, blănuri şi piele neclasificaţi în grupele de bază anterioare
           816 Operatori la maşinile pentru fabricarea produselor alimentare şi a altor produse similare
                8160 Operatori la maşinile pentru fabricarea produselor alimentare şi a altor
                      produse similare
           817 Operatori la instalaţiile de prelucrare a lemnului şi fabricare a hârtiei
                8171 Operatori la instalaţiile de fabricare a celulozei şi hârtiei
                8172 Operatori la instalaţiile de prelucrare a lemnului
           818 Alţi operatori la maşini şi utilaje
                8181 Operatori la utilaje pentru fabricarea produselor din sticlă şi ceramică
                8182 Fochişti la maşini cu abur şi cazane
                8183 Operatori la maşinile de ambalat, îmbuteliat şi etichetat
                8189 Operatori la maşini şi utilaje neclasificaţi în grupele de bază anterioare
       82 Asamblori
           821 Asamblori
                8211 Asamblori de maşini şi echipamente mecanice
                8212 Asamblori de echipamente electrice şi electronice
                8219 Asamblori neclasificaţi în grupele de bază anterioare
       83 Conducători de vehicule şi operatori la instalaţii şi utilaje mobile
           831 Mecanici de locomotivă şi asimilaţi
                8311 Mecanici de locomotivă
                8312 Frânari, acari şi agenţi de manevră
           832 Conducători autovehicule
                8321 Conducători de motociclete
                8322 Şoferi de autoturisme şi camionete
           833 Conducători de maşini de mare tonaj şi autobuze
                8331 Şoferi de autobuze şi tramvaie
                8332 Şoferi de autocamioane şi maşini de mare tonaj
           834 Operatori la instalaţii şi utilaje mobile
                8341 Operatori de maşini agricole şi forestiere
                8342 Conducători de maşini şi utilaje terasiere
                8343 Conducători de macarale, poduri mobile, lifturi subterane şi asimilaţi
                8344 Operatori la instalaţiile de transport mărfuri paletizate
           835 Marinari, navigatori şi asimilaţi
                8350 Marinari, navigatori şi asimilaţi
      9 Muncitori necalificaţi
       91 Personal casnic şi de serviciu
           911 Personal casnic şi de serviciu la hoteluri şi birouri
                9111 Personal casnic pentru curăţenie şi alte servicii (menajere)
                9112 Personal de serviciu în birouri, hoteluri şi alte instituţii
           912 Personal pentru servicii de spălare vehicule, vitrine şi geamuri etc.
                9121 Personal pentru servicii de spălat şi călcat
                9122 Personal pentru servicii de spălare vehicule
                9123 Personal pentru servicii de spălare vitrine şi geamuri
                9129 Alţi muncitori în servicii pentru curăţenie
       92 Muncitori necalificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit
           921 Muncitori necalificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit
                9211 Muncitori necalificaţi în culturi vegetale
                9212 Muncitori necalificaţi în creşterea animalelor
                9213 Muncitori necalificaţi în ferme mixte
                9214 Muncitori necalificaţi în grădinărit şi horticultură
                9215 Muncitori forestieri necalificaţi
                9216 Muncitori necalificaţi în pescuit şi culturi acvatice
       93 Muncitori necalificaţi în industria extractivă, construcţii, industria prelucrătoare şi
           transporturi
           931 Muncitori necalificaţi în industria extractivă şi construcţii
                9311 Muncitori necalificaţi în industria extractivă şi exploatările în carieră
                9312 Muncitori necalificaţi în lucrări publice
                9313 Muncitori necalificaţi în construcţia de clădiri
           932 Muncitori necalificaţi în industria prelucrătoare
                9321 Ambalatori
                9329 Muncitori necalificaţi în industria prelucrătoare neclasificaţi în grupele
                      de bază anterioare
           933 Muncitori necalificaţi în transporturi şi depozitarea mărfurilor
                9331 Conducători de vehicule acţionate manual sau de pedale
                9332 Conducători de maşini şi vehicule cu tracţiune animală
                9333 Manipulanţi de marfă
                9334 Manipulanţi de mărfuri la raft
       94 Ajutori de bucătari
           941 Ajutori de bucătari
                9411 Ajutori la prepararea produselor alimentare de tip "fast food"
                9412 Debarasatori
       95 Vânzători ambulanţi şi alţi prestatori de servicii "la minut" pentru populaţie
           951 Prestatori de servicii "la minut" pentru populaţie şi asimilaţi
                9510 Prestatori de servicii "la minut" pentru populaţie şi asimilaţi
           952 Vânzători ambulanţi (exclusiv produse alimentare)
                9520 Vânzători ambulanţi (exclusiv produse alimentare)
       96 Muncitori în salubritate şi alţi lucrători necalificaţi
           961 Muncitori în salubritate
                9611 Muncitori necalificaţi în servicii de colectare deşeuri şi materiale reciclabile
                9612 Sortatori de deşeuri
                9613 Măturători şi asimilaţi
           962 Alţi muncitori necalificaţi
                9621 Curieri, comisionari şi hamali
                9622 Muncitori necalificaţi pentru diverse servicii ocazionale
                9623 Cititori de contoare şi încasatori
                9624 Muncitori necalificaţi pentru servicii de colectare/distribuţie a apei şi a
                      lemnelor de foc
                9629 Muncitori necalificaţi neclasificaţi în grupele de bază anterioare
      0 Forţele armate
       01 Ofiţeri ai forţelor armate
           011 Ofiţeri ai forţelor armate
                0110 Ofiţeri ai forţelor armate
       02 Subofiţeri ai forţelor armate
           021 Subofiţeri ai forţelor armate
                0210 Subofiţeri ai forţelor armate
       03 Personal al forţelor armate, alte grade
           031 Personal al forţelor armate, alte grade
                0310 Personal al forţelor armate, alte grade

  --------------