ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 127 din 21 septembrie 2022privind înființarea unor posturi de personal contractual în schema de personal a Consiliului Superior al Magistraturii
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 22 septembrie 2022
  Luând în considerare că prin proiectul „Optimizarea managementului la nivelul sistemului judiciar. Componenta de instanțe judecătorești“ (cod SIPOCA/MySMIS:751/129513, Contract de finanțare nr. 435 din 2.10.2019), implementat de Consiliul Superior al Magistraturii, au fost finanțate 165 de posturi de experți în implementare - asistenți ai judecătorului, posturi înființate în afara organigramei Consiliului, experții desfășurându-și activitatea la nivelul unui număr de 19 instanțe-pilot desemnate la grade diferite de jurisdicție, în urma unei proceduri de selecție transparente, pe baza unor criterii obiective vizând calificarea și competențele profesionale,
  având în vedere că, pe perioada de implementare a proiectului, la nivelul instanțelor-pilot s-a putut observa impactul pozitiv al activității desfășurate de această categorie de personal asupra duratei de soluționare a cauzelor și a termenului de redactare a hotărârilor și în general asupra actului de justiție,
  constatând că, prin prisma rezultatelor preconizate ale proiectului, categoria de personal anterior amintită a fost asumată de Guvernul României prin Hotărârea Guvernului nr. 436/2022 prin care au fost adoptate noua Strategie de dezvoltare a sistemului judiciar 2022-2025 și planul de acțiune aferent acesteia,
  ținând cont de faptul că instituția asistentului judecătorului - experți juriști (cod COR 261903) - există deja în majoritatea statelor europene și este una dintre propunerile de îmbunătățire a activității instanțelor de judecată ce a fost îndelung dezbătută în cadrul sistemului judiciar, fiind unanim considerată ca fiind modalitatea cea mai bună de eficientizare a activității judecătorilor, cu scopul realizării unui act de justiție adaptat cerințelor societății contemporane și așteptărilor cetățenilor, ca beneficiari și destinatari finali ai activității instanțelor,
  reținând că activitățile desfășurate de asistenții judecătorului în cadrul exercițiului-pilot și impactul acestora, concretizat în suportul oferit judecătorilor coordonatori, evidențiază, fără îndoială, potențialul acestei categorii profesionale de a contribui la optimizarea eficienței și calității actului de justiție,
  dată fiind necesitatea ca toate elementele pozitive desprinse din derularea exercițiului-pilot și experiența asimilată de experții în implementare - asistenți ai judecătorului să fie valorificate în continuare la nivelul instanțelor judecătorești,
  luând în considerare că experții în implementare din proiect au fost încadrați în baza unor contracte individuale de muncă pe perioadă determinată, iar raporturile de muncă ale acestora urmează să înceteze la data de 1 octombrie 2022,
  apreciind că o lipsă de continuitate a activității personalului anterior menționat, până la adoptarea statutului acestuia, este de natură să producă consecințe negative atât asupra activității instanțelor, cât și din perspectiva sustenabilității rezultatelor proiectului implementat de Consiliul Superior al Magistraturii,
  având în vedere că, până la reglementarea statutului asistentului judecătorului, în lipsa unor măsuri legislative care să permită continuarea raporturilor contractuale ale persoanelor care au exercitat, pe durata derulării proiectului, atribuțiile preconizate pentru această categorie de personal, experiența acumulată ar fi în mod evident pierdută, resursele financiare și umane implicate în formarea acestor persoane fiind irosite, iar lipsa de continuitate în activitatea acestei categorii de personal ar vulnerabiliza rezultatele proiectului implementat de Consiliul Superior al Magistraturii,
  dată fiind necesitatea adoptării unor soluții legislative pentru a preîntâmpina efectele negative generate de insuficiența personalului-suport pentru judecători, situație care va fi agravată prin încetarea raporturilor juridice ale experților din proiect, cu consecințe evidente asupra eficienței și calității actului de justiție, în detrimentul justițiabililor,
  în considerarea faptului că aceste aspecte vizează un interes general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul 1

  Începând cu data de 1 octombrie 2022 se suplimentează statul de funcții al Consiliului Superior al Magistraturii prin înființarea unui număr de 165 de posturi de experți juriști (cod COR 261903), personal contractual, și se creează un compartiment distinct în cadrul aparatului propriu.


  Articolul 2
  (1) Prin derogare de la prevederile art. 30 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 31 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 554 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele ale art. 63 alin. (1)-(3) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, posturile prevăzute la art. 1 sunt ocupate, prin preluarea experților în implementare - asistenți ai judecătorului, din afara organigramei Consiliului Superior al Magistraturii.(2) Încadrarea personalului preluat potrivit alin. (1) se realizează începând cu 1 octombrie 2022, în condițiile art. 63 alin. (2) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 3
  (1) Prin derogare de la prevederile art. 63 alin. (4) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, salariul lunar al acestei categorii de personal se stabilește prin asimilare cu salariul de bază al funcției de grefier-șef cabinet, astfel cum este prevăzut la capitolul II nr. crt. 1 din anexa nr. V la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.(2) Salariul lunar este definit conform art. 7 lit. e) din capitolul I din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare. Personalul prevăzut la art. 1 nu beneficiază de gradații, sporuri, majorări, adaosuri, normă de hrană sau orice alte drepturi prevăzute de lege pentru funcția de grefier-șef cabinet.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu

  București, 21 septembrie 2022.
  Nr. 127.
  ----