LEGE nr. 268 din 1 octombrie 2007
pentru completarea art. 7 din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 4 octombrie 2007  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  La articolul 7 din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 248 din 12 aprilie 2002, cu modificările ulterioare, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
  "(4) Accesul la informaţii clasificate ce constituie secret de stat, respectiv secret de serviciu, potrivit art. 15 lit. d) şi e), este garantat, sub condiţia validării alegerii sau numirii şi a depunerii jurământului, pentru următoarele categorii de persoane:
  a) Preşedintele României;
  b) primul-ministru;
  c) miniştri;
  d) deputaţi;
  e) senatori,
  care, în concordanţă cu atribuţiile specifice, sunt îndreptăţite să aibă acces la informaţiile clasificate fără îndeplinirea procedurilor prevăzute la alin. (1)-(3), respectiv la art. 28, în baza unor proceduri interne ale instituţiilor din care aceştia fac parte, avizate de Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, după ce au luat cunoştinţă de responsabilităţile ce le revin privind protecţia informaţiilor clasificate şi au semnat angajamentul scris de păstrare a secretului prevăzut la art. 36 alin. (3)."
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  BOGDAN OLTEANU
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Bucureşti, 1 octombrie 2007.
  Nr. 268.
  --------------