ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 180 din 19 noiembrie 2008
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 2 decembrie 2008  Situaţia extraordinară prevăzută la art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, constă în aceea că România, la fel ca toate statele membre ale Uniunii Europene, s-a angajat să realizeze reducerea consumurilor de energie la utilizatorii finali, inclusiv în clădiri unde se înregistrează consumul cel mai ridicat pentru încălzire, cu cel puţin 1,5% în fiecare an, respectiv în perioada 2007--2010, comparativ cu media consumului din ultimii 5 ani, cu efect direct asupra reducerii consumurilor energetice primare (combustibili fosili) şi a protecţiei mediului prin reducerea gazelor cu efect de seră.
  În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă,
  Art. I
  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 890 din 9 decembrie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 211/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 2 alineatul (3), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
  "d) alte condiţii stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale."
  2. La articolul 2 alineatul (6), literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "b) să inventarieze, în vederea includerii în programe anuale, toate blocurile de locuinţe-condominii, pe care le grupează după acelaşi tip de secţiune/proiect-tip sau proiecte unicate;
  c) să execute expertiza şi auditul energetic, aferente fiecărui tip de secţiune/proiect-tip inventariat."
  3. La articolul 2 alineatul (6), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:
  "c^1) să elaboreze proiectul de reabilitare termică, pentru clădirea reprezentativă, aferentă fiecărui tip de secţiune/proiect-tip inventariat;"
  4. La articolul 3 alineatul (1), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "a) izolarea termică a pereţilor exteriori, a terasei, a planşeului peste subsol/spaţii comerciale situate la parterul/mezaninul clădirii, înlocuirea ferestrelor şi a uşilor exterioare, închiderea balcoanelor/logiilor cu tâmplărie performantă energetic, realizarea şarpantelor şi a acoperişurilor ori repararea sau înlocuirea acestora, repararea şi zugrăvirea pereţilor exteriori, inclusiv a parapeţilor, aticelor, pervazelor, soclurilor şi a altor asemenea elemente exterioare clădirii.
  b) înlocuirea conductelor de distribuţie pe orizontală şi verticală, a armăturilor cu pierderi, repararea/înlocuirea coşurilor/canalelor de fum, precum şi repararea/înlocuirea cazanelor/arzătoarelor, ce constituie părţi comune ale blocului de locuinţe-condominiu,"
  5. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art 4. - (1) Coordonarea unitară a programelor privind reabilitarea termică a blocurilor de locuit-condominii se realizează prin Unitatea de management al proiectului, constituită prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor."
  6. La articolul 4 alineatul (2), literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "a) programele anuale de acţiuni pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe-condominii;
  .......................................................................
  c) programele anuale de acţiuni pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe-condominii racordate la sistemul centralizat de furnizare a energiei termice."
  7. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
  "(3) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Unităţii de management al proiectului se asigură din bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, iar numărul personalului Unităţii de management al proiectului se asigură cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat ministerului."
  8. La articolul 6, alineatele (1), (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "Art. 6. - (1) Coordonatorii programelor anuale sunt primarii municipiilor, oraşelor şi comunelor, respectiv primarii sectoarelor municipiului Bucureşti, denumiţi în continuare coordonatori locali.
  (2) Coordonatorii locali iau măsurile necesare pentru:
  a) efectuarea expertizei tehnice a structurii de rezistenţă a clădirii prin metoda de evaluare calitativă, în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare, şi a auditului energetic al clădirii, respectiv elaborarea proiectului de reabilitare termică pe baza proiectului tehnic elaborat în condiţiile prevăzute la art. 2 alin. (6) lit. c) şi c^1);
  b) încheierea convenţiilor cu asociaţiile de proprietari din clădirile de locuit nominalizate în programele anuale pentru continuarea acţiunilor privind executarea lucrărilor de reabilitare termică a acestora;
  c) notificarea Inspectoratului de Stat în Construcţii privind data începerii execuţiei lucrărilor de reabilitare termică, respectiv data recepţiei la terminarea lucrărilor, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.
  ....................................................................
  (4) Contractarea execuţiei lucrărilor pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit nominalizate în programele anuale se face de către coordonatorii locali, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind achiziţiile publice, pe baza proiectelor elaborate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă."
  9. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 7. - Fondurile necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind expertizarea tehnică a structurii de rezistenţă a clădirilor şi a auditului energetic, precum şi pentru proiectarea lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de locuit-condominii se asigură din bugetele autorităţilor administraţiei publice locale, în limita prevederilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale."
  10. La articolul 8, literele a), b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "a) 37% din alocaţii de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, precum şi din alte surse legal constituite;
  b) 30% din fonduri aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale şi din alte surse legal constituite;
  c) 33% din fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari şi din alte surse legal constituite."
  11. La articolul 9^1, literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "a) 37% din alocaţii de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor;
  b) 63% din fonduri aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale şi din alte surse legal constituite."
  12. La articolul 9^1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
  "(2) Prin excepţie de la prevederile art. 8, fondurile necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind executarea lucrărilor pentru reabilitarea termică a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din blocurile de locuinţe-condominii se asigură din sursele proprii ale proprietarilor, persoane fizice sau juridice."
  13. După articolul 11 se introduc două noi articole, articolele 11^1 şi 11^2, cu următorul cuprins:
  "Art. 11^1. - În caz de nerespectare a prevederilor convenţiei încheiate între coordonatorii locali şi asociaţiile de proprietari, convenţiile constituie titlu executoriu, potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 174/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  Art. 11^2. - Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se pot aplica şi părţilor din blocurile de locuit-condominii - tronsoane, scări - delimitate în acest scop prin hotărâre a adunării generale a asociaţiei de proprietari."
  14. În tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă sintagmele "Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului" şi "Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţelor" se înlocuiesc cu sintagma "Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor".
  Art. II
  Prevederile art. 11^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se includ în convenţiile pentru executarea lucrărilor de reabilitare termică ce se încheie între coordonatorii locali şi asociaţiile de proprietari după data intrării în vigoare a prezentului act normativ.
  Art. III
  După aprobarea prin lege a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 890 din 9 decembrie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 211/2003, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ───────────────────
  Ministrul dezvoltării,
  lucrărilor publice şi locuinţelor,
  Laszlo Borbely
  p. Ministrul internelor
  şi reformei administrative,
  Liviu Radu,
  secretar de stat
  p, Ministrul economiei şi finanţelor,
  Eugen Teodorovici,
  secretar de stat
  Bucureşti, 19 noiembrie 2008.
  Nr. 180.
  ___________