HOTĂRÂRE nr. 1.900 din 4 noiembrie 2004
privind compatibilizarea ajutoarelor de stat existente, acordate în temeiul Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.090 din 23 noiembrie 2004  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 14 alin. (4) din Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Scopul prezentei hotărâri îl reprezintă compatibilizarea măsurilor cu caracter de ajutor de stat existent, cuprinse în Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările şi completările ulterioare, aferente contractelor de concesiune în derulare.


  Articolul 2

  În sensul prezentei hotărâri, administraţiile zonelor libere se definesc ca fiind regiile autonome cu care agenţii economici au încheiat contracte de concesiune conform art. 3, precum şi toţi succesorii în drepturi şi obligaţii ai acestora, în cazul oricăror reorganizări ulterioare, indiferent de modul de reorganizare şi de calitatea succesorilor - autorităţi publice sau persoane juridice de drept public sau privat.


  Articolul 3

  Prevederile prezentului act normativ se aplică până la data de 31 decembrie 2011 acelor agenţi economici care funcţionează în regim de zonă liberă şi care au încheiat contracte de concesiune cu administraţiile zonelor libere până la data de 1 iulie 2002.


  Articolul 4

  Agenţii economici prevăzuţi la art. 3 beneficiază de ajutor de stat regional în condiţiile prevăzute de Regulamentul privind ajutorul de stat regional, aprobat prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 55/2004 privind punerea în aplicare a Regulamentului privind ajutorul de stat pentru întreprinderile mici şi mijlocii şi a Regulamentului privind ajutorul de stat regional, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 5

  (1) Ajutorul de stat regional se acordă pentru investiţia iniţială sau pentru crearea de locuri de muncă realizate în perioada 30 iulie 1992-1 noiembrie 2004, conform anexei nr. 1.
  (2) Ajutorul de stat regional constă în diminuarea redevenţei pe care agenţii economici prevăzuţi la art. 3 o plătesc administraţiilor zonelor libere conform contractelor de concesiune perfectate cu acestea.


  Articolul 6

  Pentru redevenţa care nu se încasează, conform art. 5 alin. (2), se alocă administraţiilor zonelor libere sume de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului sau prin bugetul local.


  Articolul 7

  Procedura de acordare a ajutorului de stat regional este prevăzută în anexa nr. 2.


  Articolul 8

  Ajutoarele de stat prevăzute în prezenta hotărâre se acordă după obţinerea deciziei de autorizare din partea Consiliului Concurenţei, în condiţiile legii.


  Articolul 9

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,
  Miron Tudor Mitrea
  Ministru de stat, ministrul administraţiei şi internelor,
  Marian Florian Săniuţă
  Bucureşti, 4 noiembrie 2004.
  Nr. 1.900.


  Anexa 1
  CONDIŢIILE
  de acordare a ajutorului de stat regional
  I. Acordarea ajutorului de stat regional pentru investiţia iniţială
  1. Investiţia iniţială reprezintă o investiţie în capital fix legată de crearea unei noi unităţi, extinderea unei unităţi existente sau începerea unei activităţi care implică o schimbare fundamentală în produsul sau procesul de fabricaţie al unei unităţi existente, prin raţionalizare, diversificare sau modernizare. Poate fi considerată investiţie iniţială şi o investiţie în capital fix realizată sub forma achiziţionării unei unităţi care a fost închisă sau ar fi fost închisă dacă nu ar fi fost cumpărată, cu excepţia cazului în care unitatea în cauză aparţine unei întreprinderi în dificultate.
  2. Valoarea ajutorului de stat regional se calculează pe baza unui ansamblu uniform de cheltuieli corespunzătoare elementelor investiţiei iniţiale, astfel:
  2.1. Cheltuielile aferente investiţiilor în imobilizări corporale cuprind acele cheltuieli legate de achiziţionarea de clădiri şi echipamente.
  2.2. Cheltuielile aferente investiţiilor în imobilizări necorporale cuprind acele cheltuieli legate de transferul de tehnologie sub forma achiziţionării de brevete, licenţe de exploatare sau cunoştinţe brevetate şi cunoştinţe tehnice nebrevetate. Aceste cheltuieli nu pot să depăşească 25% din valoarea cheltuielilor prevăzute la pct. 2.1.
  2.3. Activele necorporale care fac obiectul cheltuielilor prevăzute la pct. 2.2 trebuie să satisfacă următoarele condiţii:
  a) să fie exploatate exclusiv în întreprinderea beneficiară de ajutor regional;
  b) să reprezinte elemente de activ amortizabile, conform legislaţiei în vigoare;
  c) să fie achiziţionate de la un terţ în condiţiile pieţei;
  d) să figureze în activele firmei şi să rămână în patrimoniul întreprinderii beneficiare de ajutor regional pe o perioadă de cel puţin 5 ani.
  3. Acordarea ajutorului de stat pentru investiţia iniţială este condiţionată de menţinerea acesteia pentru o perioadă minimă de 5 ani.
  II. Acordarea ajutorului de stat regional pentru crearea de locuri de muncă
  1. Crearea de locuri de muncă reprezintă creşterea reală a numărului de locuri de muncă din întreprinderea beneficiară a unui ajutor de stat, raportată la perioada de referinţă, respectiv media ultimelor 12 luni, şi este legată de realizarea unei investiţii, dar nu mai mult de 3 ani de la finalizarea acesteia. Orice loc de muncă pierdut de-a lungul perioadei de referinţă trebuie să fie dedus din numărul de locuri de muncă create de-a lungul aceleiaşi perioade.
  2. Ajutorul de stat pentru crearea de locuri de muncă se calculează în funcţie de nivelul costurilor salariale cu personalul angajat, pe o perioadă de 2 ani. Costurile salariale includ salariul brut şi contribuţiile la asigurările sociale obligatorii.
  3. Acordarea ajutorului de stat pentru crearea de locuri de muncă este condiţionată de menţinerea acestora pentru o perioadă minimă de 5 ani.
  III. Intensitatea ajutorului de stat
  1. Intensitatea ajutorului de stat regional nu poate depăşi 50% din cheltuielile aferente investiţiei iniţiale sau din costurile salariale cu personalul angajat pe o perioadă de 2 ani, pentru întreprinderile mari. În cazul IMM se pot adăuga 15 puncte procentuale.
  2. Intensitatea ajutorului de stat se calculează ca un raport procentual între valoarea ajutorului de stat regional şi valoarea cheltuielilor aferente investiţiei iniţiale sau între valoarea ajutorului de stat regional şi valoarea costurilor salariale cu personalul angajat pe o perioadă de 2 ani.
  3. Intensitatea ajutorului de stat prevăzută la pct. 1 şi 2 se determină luându-se în calcul ajutorul de stat primit de agenţii economici începând cu data de 2 ianuarie 2003.
  4. În calculul intensităţii ajutorului de stat se au în vedere costurile eligibile aferente investiţiilor realizate în perioada 30 iulie 1992-1 noiembrie 2004.
  5. Plafonul intensităţii ajutorului de stat prevăzut la pct. 1 se aplică la totalul ajutorului, în cazul ajutoarelor acordate concomitent în cadrul mai multor scheme regionale, indiferent dacă fondurile provin din surse locale, regionale, naţionale sau comunitare.


  Anexa 2
  PROCEDURA
  de acordare a ajutorului de stat regional
  1. În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, contractele de concesiune perfectate de către agenţii economici prevăzuţi la art. 3 se renegociază cu administraţiile zonelor libere pentru diminuarea redevenţelor asumate. Renegocierea se realizează sub coordonarea autorităţilor centrale sau locale sub a căror autoritate funcţionează administraţiile zonelor libere.
  2. Diminuarea redevenţei asumate se realizează în limita cuantumului ajutorului de stat calculat pentru fiecare agent economic conform anexei nr. 1 la hotărâre.
  3. Ajutorul de stat regional, acordat sub forma compensării redevenţei de care pot beneficia agenţii economici prevăzuţi la art. 3 din hotărâre, este calculat de către Ministerul Finanţelor Publice pe baza informaţiilor furnizate de către administraţiile zonelor libere şi a verificărilor efectuate la sediul agenţilor economici, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
  4. Monitorizarea atingerii intensităţii maxime a ajutorului de stat regional pentru fiecare agent economic se realizează de către autoritatea abilitată în monitorizarea ajutorului de stat, în colaborare cu furnizorul ajutorului de stat, administraţiile zonelor libere şi autorităţile centrale sau locale sub care acestea funcţionează.
  ---------