LEGE nr. 356 din 18 decembrie 2013bugetului de stat pe anul 2014
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 19 decembrie 2013
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1

  Prezenta lege prevede și autorizează pentru anul bugetar 2014 veniturile pe capitole și subcapitole și cheltuielile pe destinații și pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile și activităților finanțate integral din venituri proprii.


  Secţiunea 1 Dispoziții referitoare la bugetul de stat pe anul 2014

  Articolul 2
  (1) Sinteza bugetului de stat, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli, pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole și alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1.(2) Bugetul de stat se stabilește la venituri în sumă de 100.932,3 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 119.254,6 milioane lei, cu un deficit de 18.322,3 milioane lei.(3) Sinteza cheltuielilor bugetare, pe surse de finanțare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2.(4) Bugetele ordonatorilor principali de credite și anexele la acestea sunt prevăzute în anexa nr. 3.(5) Se interzic reținerea și utilizarea de către ordonatorii de credite finanțați integral din bugetul de stat a oricăror venituri proprii care nu sunt prevăzute în anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite.


  Articolul 3

  Cheltuielile bugetare sunt detaliate în bugetele ordonatorilor principali de credite pe surse de finanțare, iar în cadrul acestora pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate de cheltuieli.


  Secţiunea a 2-a Dispoziții referitoare la bugetele locale pe anul 2014

  Articolul 4

  Din taxa pe valoarea adăugată se alocă 15.225,5 milioane lei sume defalcate pentru bugetele locale, din care:
  a) 2.056,8 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, potrivit anexei nr. 4;
  b) 11.046,4 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București, potrivit anexei nr. 5;
  c) 368,3 milioane lei destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, prevăzute în anexa nr. 6, a căror repartizare, pe unități administrativ-teritoriale, se face în funcție de lungimea și starea tehnică a acestora, prin hotărâre, de către consiliul județean, după consultarea primarilor;
  d) 1.754,0 milioane lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, prevăzute în anexa nr. 7, care se repartizează pe unități administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor art. 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 5
  (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la art. 4 lit. a), sunt destinate:
  a) finanțării sistemului de protecție a copilului și centrelor de asistență socială a persoanelor cu handicap;
  b) finanțării drepturilor privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 16/2003, cu modificările și completările ulterioare;
  c) finanțării drepturilor privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din clasele I-IV din învățământul de stat și confesional;
  d) finanțării cheltuielilor privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli, pentru elevii prevăzuți la art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările și completările ulterioare, care frecventează învățământul de stat și privat autorizat/acreditat, în limita sumelor totale aprobate potrivit anexei la Hotărârea Guvernului nr. 800/2013 privind stabilirea fructelor distribuite, a perioadei și frecvenței distribuției, a limitei valorii zilnice/elev și a fondurilor necesare pentru distribuția fructelor și a măsurilor adiacente distribuției de fructe, a bugetului aferent acestora, precum și a modalității de implementare efectivă și de gestionare la nivelul administrației publice, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli în anul școlar 2013-2014;
  e) finanțării învățământului special și centrelor județene de resurse și asistență educațională;
  f) finanțării instituțiilor de cultură descentralizate începând cu anul 2002;
  g) plății contribuțiilor pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din țară;
  h) finanțării serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor de sub autoritatea consiliilor județene;
  i) plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unitățile de învățământ special și din centrele de resurse și asistență educațională, în cuantumul prevăzut prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, prin Ordonanța Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013, precum și prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului și cercetării, precum și în ceea ce privește plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013.
  (2) Finanțarea serviciilor sociale prevăzute la alin. (1) lit. a) se va face pe baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale.(3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la art. 4 lit. b), sunt destinate:
  a) finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 104 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  b) plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, în cuantumul prevăzut prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, prin Ordonanța Guvernului nr. 17/2012, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013, precum și prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2012;
  c) finanțării drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav acordate potrivit dispozițiilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  d) finanțării ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri, pentru beneficiarii de ajutor social;
  e) finanțării serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Consiliului General al Municipiului București;
  f) finanțării cheltuielilor creșelor;
  g) finanțării cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor și municipiului București, respectiv pentru: sistemul de protecție a copilului, centrele de asistență socială a persoanelor cu handicap, drepturile privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 16/2003, cu modificările și completările ulterioare, drepturile privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din clasele I-IV din învățământul de stat și confesional, implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli pentru elevii prevăzuți la art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările și completările ulterioare, care frecventează învățământul de stat și privat autorizat/acreditat, în limita sumelor totale aprobate potrivit anexei la Hotărârea Guvernului nr. 800/2013, învățământul special și centrele de resurse și asistență educațională, instituțiile de cultură descentralizate începând cu anul 2002 și plata contribuțiilor pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult.
  (4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării drepturilor privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 16/2003, cu modificările și completările ulterioare, drepturile privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din clasele I-IV din învățământul de stat și confesional, finanțării cheltuielilor privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli, pentru elevii prevăzuți la art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 24/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările și completările ulterioare, care frecventează învățământul de stat și privat autorizat/acreditat, se repartizează pe sectoare și municipiul București, potrivit prevederilor legale în vigoare.(5) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la alin. (3), pe comune, orașe, municipii, sectoare și municipiul București, după caz, se face prin decizie a directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, după consultarea consiliului județean și a primarilor, iar pentru finanțarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu asistența tehnică de specialitate a inspectoratului școlar, în funcție de numărul de elevi/preșcolari și standardele de cost aferente și de numărul de beneficiari ai serviciilor respective.(6) Pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) și (3), autoritățile administrației publice locale alocă pe lângă sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și sume din bugetele locale ale acestora.(7) Plata sumelor prevăzute la alin. (1) lit. i) și la alin. (3) lit. b) se efectuează în anul 2014 în mod eșalonat, în tranșe trimestriale egale.(8) Numărul maxim de posturi finanțate pentru personalul neclerical din unitățile de cult este prevăzut în anexa nr. 8.


  Articolul 6
  (1) În anul 2014, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale vor finanța cu prioritate acele lucrări de investiții/activități noi sau în continuare, aferente proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile.(2) Finanțarea lucrărilor de investiții noi se va realiza cu condiția asigurării finanțării pentru lucrări de investiții/activități în continuare prioritare, astfel încât să se respecte graficele de execuție/termenele de punere în funcțiune sau datele de finalizare a proiectelor aflate în implementare. Excepție fac lucrările de investiții colaterale, care cuprind cheltuielile pentru efectuarea unor lucrări legate teritorial și funcțional de o anumită investiție directă, necesare punerii în funcționare și exploatării investiției directe realizate ca urmare a implementării unor proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile.(3) Prevederile art. 36 se aplică în mod corespunzător și ordonatorilor de credite ai bugetelor unităților administrativ-teritoriale.


  Articolul 7

  Categoriile de venituri și cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2014 sunt prevăzute în anexa nr. 9.


  Articolul 8

  Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale să efectueze și să aprobe virări de credite bugetare și/sau de credite de angajament neutilizate de la obiectivele/proiectele de investiții în continuare, respectiv de la obiectivele/proiectele de investiții noi, la poziția "Alte cheltuieli de investiții", cuprinse în programele de investiții publice, anexe la bugetele acestora, cu excepția proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile preaderare/postaderare și/sau din fonduri externe rambursabile.


  Secţiunea a 3-a Dispoziții referitoare la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2014

  Articolul 9
  (1) Veniturile și cheltuielile bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, constituit în baza prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, sunt prevăzute în anexa nr. 10.(2) Potrivit dispozițiilor art. 256 alin. (4) din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, veniturile bugetului se completează cu suma de 3.088,1 milioane lei care se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății.(3) Suma prevăzută la alin. (2) include și sumele încasate potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, cu completările ulterioare, precum și potrivit art. 5 și 6 din Ordonanța Guvernului nr. 17/2012, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013, și reflectate în rezultatul execuției bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate la finele anului 2013.(4) În bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2014 este inclusă atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli suma aferentă anului 2014 din contribuția prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011, cu completările ulterioare, precum și sumele încasate potrivit art. 5 și 6 din Ordonanța Guvernului nr. 17/2012, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013.(5) Pentru anul 2014, cotele de contribuții pentru asigurările de sănătate prevăzute de Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc după cum urmează:
  a) 5,2% pentru cota datorată de angajatori, prevăzută la art. 258 din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare;
  b) 10,7% pentru cota datorată de persoanele prevăzute la art. 259 alin. (6) din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare;
  c) 5,5% pentru celelalte categorii de persoane care au obligația plății contribuției direct sau cu plata din alte surse.


  Articolul 10

  Prevederile art. 45 se aplică în mod corespunzător și ordonatorului principal de credite al bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.


  Articolul 11
  (1) Prevederile art. 46 alin. (1) se aplică în mod corespunzător și în cazul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate finanțate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) în bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, la titlul "Cheltuieli de personal", sunt incluse și fondurile aferente plății titlurilor executorii, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, Ordonanței Guvernului nr. 17/2012, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013, precum și prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2012.


  Secţiunea a 4-a Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare pe anul 2014

  Articolul 12
  (1) Pentru anul 2014, finanțarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte care întrunesc criteriile de eligibilitate pentru finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă și de pescuit, altor programe/instrumente/ facilități postaderare, care funcționează pe principiul rambursării integrale sau parțiale a cheltuielilor către beneficiari, se asigură de la bugetul de stat, prin bugetele ordonatorilor principali de credite, de la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, de la bugetele unităților administrativ-teritoriale, respectiv de la bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în cazul beneficiarilor de proiecte care sunt finanțați din aceste bugete, cărora le revine și obligația corelativă a recuperării sumelor utilizate cu încălcarea dispozițiilor legale în vigoare.(2) Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pot asigura prin bugetele proprii finanțarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte ai căror beneficiari sunt instituții publice, aflate în coordonare sau subordonare, finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în condițiile stabilite prin memorandumurile/contractele/deciziile/ordinele de finanțare.(3) Ordonatorii de credite finanțați integral sau parțial din bugetul de stat care au calitatea de lider al unui parteneriat beneficiar al unui proiect finanțat din fonduri externe nerambursabile pot asigura prin bugetele proprii cofinanțarea publică pentru proiectele/propunerile de proiecte în condițiile stabilite prin acordul de parteneriat, anexă la memorandumul/contractul/decizia/ordinul de finanțare.(4) În cazul proiectelor/propunerilor de proiecte care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanțarea în cadrul programelor/instrumentelor/facilităților care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România și ale căror reguli de implementare permit beneficiarilor solicitarea și obținerea de prefinanțări/avansuri, finanțarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se asigură în limita necesarului rămas neacoperit de prefinanțările/avansurile primite.(5) Fondurile aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (1)-(3) sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor de credite beneficiari de proiecte la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", respectiv la capitolele și subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli potrivit destinației acestora, pe baza fișei de fundamentare a proiectului propus la finanțare/finanțat, avizată de principiu, din punctul de vedere al eligibilității activităților, de către autoritatea de management/gestiune a programului/instrumentului/facilității.(6) Fac excepție de la prevederile alin. (5) privind obținerea avizului de principiu al autorității de management/gestiune a programului/instrumentului/facilității:
  a) proiectele/propunerile de proiecte care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanțarea în cadrul programelor/instrumentelor/facilităților care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România;
  b) proiectele/propunerile de proiecte ai căror beneficiari nu sunt finanțați integral de la bugetul de stat;
  c) proiectele/propunerile de proiecte pentru ai căror beneficiari sunt prevăzute reguli specifice privind avizarea, în legislația privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile postaderare.
  (7) Sumele prevăzute pe total la alineatul "Finanțare externă nerambursabilă" nu pot fi diminuate. Sumele prevăzute pe total la alineatul "Cheltuieli neeligibile" nu pot fi majorate prin redistribuire/virare de la celelalte alineate de cheltuieli din cadrul titlului "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare". Majorarea sumelor prevăzute la alineatul "Cheltuieli neeligibile" poate fi efectuată numai de la alte titluri de cheltuieli, în condițiile legii.(8) În condițiile alin. (7), ordonatorii principali de credite prevăzuți la alin. (1) efectuează, în cursul întregului an, virări/redistribuire de credite bugetare și credite de angajament în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investițiilor și majorarea cheltuielilor curente, astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a acestora, introduc anexe la bugetul lor cu proiecte noi și modifică Programul de investiții publice, după caz, respectând condițiile prevăzute la alin. (5).(9) Pe parcursul execuției bugetare, pentru asigurarea resurselor de finanțare a proiectelor prevăzute la alin. (1), unitățile administrativ-teritoriale pot contracta finanțări rambursabile sau pot utiliza excedentul anual al bugetului local.(10) În bugetele ordonatorilor principali de credite, cu rol de autoritate de management/gestiune a programelor/instrumentelor/facilităților, sunt cuprinse, după caz, sumele reprezentând "Transferuri de fonduri din bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare", "Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăți comerciale, instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii și alți beneficiari de drept public sau privat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare", precum și "Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finanțare din FEN".


  Articolul 13
  (1) Pentru cota-parte din plățile efectuate aferente cheltuielilor prevăzute la art. 12 alin. (1), eligibilă a fi rambursată din programe aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă și de pescuit sau din alte programe/instrumente/facilități postaderare, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va transmite o solicitare de rambursare autorității de management/gestiune a programului/instrumentului/facilității în maximum 3 luni de la efectuarea plății în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum și cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finanțare.(2) Sumele aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare reprezentând contribuția Comisiei Europene și/sau a altor donatori externi, la proiectele prevăzute la art. 12 alin. (1), se fac venit la bugetele din care au fost finanțate proiectele respective și se virează la aceste bugete conform prevederilor legale ale Uniunii Europene și naționale ce reglementează fiecare domeniu care intră în sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare de către autoritățile de management/gestiune, Autoritatea de certificare și plată ori de către alte autorități naționale abilitate în acest sens în cadrul unor programe/facilități sau instrumente postaderare, după caz.(3) Sumele utilizate pentru reconstituirea veniturilor din privatizare alocate temporar prin hotărâri ale Guvernului, din bugetul de stat al ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management în anii 2011 și 2012, se restituie de către ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, din sumele rambursate de Comisia Europeană în anul 2014 și se evidențiază în bugetul de stat la o poziție distinctă de venituri bugetare.(4) În cazul în care sumele rambursate de Comisia Europeană sunt mai mici decât sumele utilizate din venituri din privatizare, ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management au obligația să restituie diferența până la concurența sumei totale alocate temporar în anul 2013, precum și dobânzile și penalitățile de întârziere calculate potrivit prevederilor legale în vigoare pentru neachitarea sumelor datorate la termenele scadente din bugetul propriu până cel târziu la data de 31 decembrie 2014.(5) Beneficiarii finanțați integral din bugetul de stat care implementează proiecte finanțate în cadrul programelor/instrumentelor/facilităților care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România virează în contul de venituri al bugetului de stat sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective, în termen de 5 zile lucrătoare.(6) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligația de a deschide și repartiza creditele bugetare aferente implementării proiectelor ai căror beneficiari sunt instituțiile publice din subordine finanțate integral din bugetul local, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încasării sumelor transferate de autoritățile de management/gestiune a programului/instrumentului/facilității, de Autoritatea de certificare și plată, de Comisia Europeană sau de alți donatori externi, pe baza solicitării de finanțare transmise de instituția beneficiară de proiect.


  Articolul 14
  (1) În scopul implementării programelor și proiectelor de cooperare teritorială europeană, se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management/autoritate comună de management/autoritate națională/autoritate de gestiune a programelor privind cooperarea teritorială europeană să aprobe, prin ordin, norme specifice pentru finanțarea și organizarea acțiunilor specifice pe teritoriul altor state.(2) Cheltuielile stabilite prin norme se asigură de către ordonatorii principali de credite, din creditele bugetare aferente aprobate anual. Rambursarea acestor cheltuieli din fondurile europene se realizează în conformitate cu procedurile de lucru ale autorităților de management/autorităților comune de management/autorităților naționale.


  Articolul 15
  (1) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat să efectueze virări de credite bugetare și credite de angajament de la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepția virărilor de credite bugetare și credite de angajament care pot fi efectuate pe tot parcursul anului de la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" la titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", în vederea asigurării sumelor reprezentând contribuția proprie și/sau cofinanțarea națională, aferentă proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile ale instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat.(2) Sumele prevăzute la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" nu pot fi virate la alte naturi de cheltuieli pe parcursul anului 2014 și nu pot fi cedate la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat în baza prevederilor art. 54 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.(3) În condițiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în cursul întregului an ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate și cu respectarea prevederilor art. 12 alin. (7).(4) Pe parcursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite de angajament neutilizate în cadrul titlului 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate, pentru asigurarea implementării proiectelor finanțate/aprobate la finanțare sau pentru introducerea unor proiecte finanțabile din fonduri externe nerambursabile postaderare.(5) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să efectueze, pe parcursul întregului an, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor de la bugetul de stat aprobate la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", redistribuiri de credite de angajament și credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, în funcție de stadiul implementării, la nivelul fiecărui ordonator de credite, a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare.(6) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să efectueze redistribuiri/virări de credite bugetare și credite de angajament între ordonatorii principali de credite de la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" la titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice" pentru asigurarea cheltuielilor instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare".(7) Se interzice instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat să efectueze virări de credite de la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare".(8) Virările de credite bugetare prevăzute la alin. (3) se pot efectua și de la capitolele care au fost majorate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului și din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, cu excepția sumelor alocate din aceste fonduri.(9) În condițiile Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează ordonatorii principali de credite care identifică, pe parcursul exercițiului bugetar anual, proiecte noi sau proiecte în derulare din anii anteriori finanțabile din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare și care nu au în bugetul propriu titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", articolul sau alineatul corespunzător, să introducă titlul, articolul și alineatul respectiv, cu condiția existenței fișelor de fundamentare a proiectelor propuse la finanțare/finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN), avizate de principiu de către autoritatea de management/gestiune a programului/instrumentului/facilității, și să modifice Programul de investiții publice, după caz.(10) Prevederile alin. (9) se aplică și instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, cu introducerea corespunzătoare a modificărilor, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli.(11) Virările de credite bugetare și de credite de angajament prevăzute la alin. (3)-(9), precum și redistribuirile de credite de angajament și credite bugetare între și în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare prevăzute la art. 12 alin. (8) se efectuează de ordonatorii principali de credite și se comunică Ministerului Finanțelor Publice, concomitent cu transmiterea anexelor la bugetul acestora, modificate în mod corespunzător.(12) Din sumele prevăzute la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanțate de la acest titlu.(13) Influențele în structura creditelor bugetare rezultate în baza virărilor de credite vor fi evidențiate în structura cheltuielilor aprobate instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare".


  Secţiunea a 5-a Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020

  Articolul 16
  (1) Proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020, se introduc în bugetele ordonatorilor principali de credite la un titlu de cheltuieli distinct, după intrarea în vigoare a bazei legale naționale de gestionare a fondurilor externe nerambursabile, pe baza fișei de fundamentare a proiectului propus la finanțare/finanțat, avizată de principiu, din punctul de vedere al eligibilității activităților, de către autoritatea de management/gestiune a programului/ instrumentului/facilității.(2) Se autorizează ordonatorii principali de credite, în cursul întregului an, să introducă titlul de cheltuieli prevăzut la alin. (1) și să asigure sumele necesare finanțării proiectelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020 prin virări de credite bugetare și credite de angajament între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole.(3) Ordonatorii principali de credite, în cursul întregului an, pot efectua virări de credite bugetare și credite de angajament de la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul prevăzut la alin. (1).(4) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să efectueze, pe parcursul întregului an, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor de la bugetul de stat aprobate la titlul de cheltuieli distinct prevăzut la alin. (1), redistribuiri de credite de angajament și de credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, în funcție de stadiul implementării, la nivelul fiecărui ordonator de credite, a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare.(5) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat să efectueze virări de credite de la titlul de cheltuieli distinct prevăzut la alin. (1) la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare.(6) Sumele cuprinse la titlul de cheltuieli distinct prevăzut la alin. (1) nu pot fi virate la alte naturi de cheltuieli pe parcursul anului 2014 și nu pot fi cedate la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat în baza prevederilor art. 54 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.(7) Propunerile de credite de angajament și credite bugetare, necesare asigurării finanțării proiectelor din fonduri externe nerambursabile, aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020, se stabilesc de ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management pe baza valorii proiectelor aprobate și/sau a estimării valorii proiectelor ce urmează a fi finanțate în cadrul programelor operaționale.(8) Ordonatorii principali de credite comunică lunar Ministerului Finanțelor Publice modificările efectuate potrivit prevederilor prezentului articol, concomitent cu transmiterea anexelor, însușite de ordonatorul principal de credite, însoțite de fișele de fundamentare prevăzute la alin. (1).


  Secţiunea a 6-a Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri rambursabile pe anul 2014

  Articolul 17
  (1) Pentru anul 2014, cheltuielile echivalente sumelor rămase de utilizat și de tras din împrumuturile preluate spre administrare de Ministerul Finanțelor Publice și sumelor aferente contribuției Guvernului României la finanțarea proiectelor respective sunt cuprinse cumulat în bugetele ordonatorilor principali de credite, în cadrul sumelor alocate cu această destinație de la bugetul de stat, potrivit prevederilor art. 19 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 157/2008 pentru reglementarea unor măsuri privind datoria publică în scopul aplicării art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată prin Legea nr. 89/2009. Aceeași încadrare se aplică și pentru cheltuielile în cadrul împrumuturilor contractate și administrate de Ministerul Finanțelor Publice potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, a căror disponibilizare are la bază realizarea unor investiții sectoriale și/sau a altor acțiuni necesare în domeniul reformelor sectoriale, în funcție de natura și de specificul acestor împrumuturi.(2) Fondurile aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (1) sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă", respectiv la capitolele și subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli, potrivit destinației acestora.


  Articolul 18

  Fac excepție de la prevederile art. 17 cheltuielile aferente proiectelor finanțate din împrumuturile care nu sunt preluate spre administrare de către Ministerul Finanțelor Publice, potrivit prevederilor art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, care sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor principali de credite ca sume alocate din bugetul fondurilor provenite din credite externe și, respectiv, ca sume alocate din bugetul de stat în bugetul propriu, în funcție de sursa de finanțare a cheltuielilor respective.


  Articolul 19
  (1) Guvernul poate aproba prin hotărâre redistribuiri de credite bugetare și credite de angajament neutilizate între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevăzute la titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă" și, respectiv, în nivelul total al cheltuielilor din bugetul fondurilor provenite din credite externe, în funcție de derularea programelor respective.(2) În cursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare și credite de angajament neutilizate între capitole, între și în cadrul proiectelor/ programelor cu finanțare rambursabilă, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investițiilor și majorarea cheltuielilor curente, pentru asigurarea sumelor necesare derulării corespunzătoare a acestora, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevăzute la titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă" și, respectiv, în nivelul total al cheltuielilor din credite externe.


  Articolul 20

  În condițiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare și credite de angajament neutilizate între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole, pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă".


  Articolul 21

  Partea aferentă cheltuielilor eligibile, din sumele reprezentând plăți în avans pentru implementarea programelor, proiectelor și acțiunilor finanțate din fonduri rambursabile, poate fi justificată prin bunuri livrate, lucrări executate și servicii prestate până la termenul stabilit pentru plata finală conform contractelor încheiate, cu respectarea cerințelor finanțatorilor în cauză.


  Capitolul II Responsabilități în aplicarea prezentei legi

  Articolul 22

  Sumele pentru proiectele de comunicare, informare publică și promovare a intereselor românești peste hotare, precum și pentru finanțarea unor acțiuni cu caracter științific și social-cultural sunt prevăzute în anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, iar modul de repartizare și utilizare a acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul 23

  Din suma prevăzută în bugetul Secretariatului General al Guvernului, la capitolul 84.01 "Transporturi" titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă", suma de 400.000 mii lei poate fi repartizată, angajată și utilizată numai după obținerea opiniei favorabile a EUROSTAT cu privire la clasificarea obiectivului de investiție "Construcția autostrăzii București - Brașov, tronsonul Comarnic - Brașov" ca activ în afara bilanțului administrației publice.


  Articolul 24

  În bugetul Ministerului Afacerilor Interne, la capitolul 80.01 "Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă", titlul 71 "Active nefinanciare", este cuprinsă și suma de 90.000 mii lei care va fi utilizată de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale exclusiv pentru constituirea, în condițiile legii, a stocurilor rezervă de stat de apă grea și octoxid de uraniu.


  Articolul 25
  (1) În bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, la capitolul 83.08 "Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare", titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", articolul 56.06 "Programe din Fondul European de Garantare Agricolă - FEGA", din cadrul anexei nr. 3/22/11, sunt cuprinse sumele destinate prefinanțării cheltuielilor aferente schemelor de plăți directe pe suprafață, respectiv schema de plată directă unică pe suprafață, schema de plată separată pentru zahăr, măsurilor de piață și intervenție în agricultură, precum și ajutoarelor specifice care se finanțează din Fondul European de Garantare Agricolă - FEGA, sume ce se alocă temporar sub formă de împrumut din veniturile din privatizare în lei și în valută înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului și contul curent în valută al Ministerului Finanțelor Publice deschis la Banca Națională a României, în baza unor hotărâri ale Guvernului, și se recuperează din sumele rambursate de către Uniunea Europeană.(2) Prin hotărâri ale Guvernului, Ministerul Finanțelor Publice poate aloca temporar sub formă de împrumut în anul 2014, și altor ordonatori principali de credite pentru asigurarea plăților aferente cheltuielilor eligibile rambursabile finanțate din fonduri europene, precum și pentru cheltuielile eligibile rambursabile aferente instrumentelor structurale din cererile de plată, sume din venituri din privatizare în lei și în valută înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului și contul curent în valută al Ministerului Finanțelor Publice deschis la Banca Națională a României.(3) Pentru neachitarea sumelor datorate la termenul de scadență prevăzut în hotărârile Guvernului de alocare a sumelor din venituri din privatizare se datorează dobânzi și penalități de întârziere calculate potrivit prevederilor legale în vigoare. Dobânzile și penalitățile de întârziere reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului și se asigură de ordonatorii principali de credite din bugetele proprii.


  Articolul 26

  În anul 2014, sumele reprezentând plăți naționale directe complementare în sectorul vegetal aferente anului 2013, acordate în completarea schemelor de plăți naționale directe pe suprafață, sunt cuprinse în bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare", titlul 55 "Alte transferuri", articolul 55.01 "Transferuri interne", alineatul 55.01.18 "Alte transferuri curente interne".


  Articolul 27

  Se autorizează Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale să efectueze pe tot parcursul anului virări de credite de la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" la titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice" în vederea asigurării sumelor necesare cheltuielilor directe efectuate în vederea implementării măsurii 511 "Asistență tehnică" de către Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit. Influențele în structura creditelor bugetare, rezultate în baza virărilor de credite, vor fi evidențiate în structura cheltuielilor aprobate Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", articolul 56.04 "Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR)", alineatul 56.04.01 "Finanțarea națională" și alineatul 56.04.02 "Finanțarea externă nerambursabilă".


  Articolul 28

  În anul 2014, activitățile unităților și instituțiilor de cercetare-dezvoltare de drept public și de utilitate publică din domeniul agricol din subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești", care nu au fost reorganizate conform art. 28 din Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, cu modificările și completările ulterioare, pot beneficia de sume alocate de la bugetul de stat numai după parcurgerea procedurilor în domeniul ajutorului de stat, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 137/2007.


  Articolul 29
  (1) Din bugetul aprobat Ministerului Transporturilor, la capitolul 84.01 "Transporturi", articolul 40.05 "Subvenții pentru transportul de călători cu metroul", se suportă și subvențiile aferente lucrărilor executate și neplătite în anul 2013.(2) În bugetul Ministerului Transporturilor pe anul 2014, la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", alineatul 51.01.55 "Întreținerea infrastructurii feroviare publice", este cuprinsă suma de 850.000 mii lei pentru Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., sumă care va fi utilizată cu prioritate pentru plata obligațiilor către bugetul general consolidat, fondul de risc și a plății ratei de capital, dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente împrumutului, contractat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2012 pentru aprobarea Acordului de garanție dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 28 noiembrie 2012, privind garantarea în proporție de 100% a obligațiilor aferente Acordului de împrumut (Restructurarea financiară a Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.) dintre Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în valoare de până la 175.000.000 euro, aprobată prin Legea nr. 93/2013.


  Articolul 30
  (1) În anul 2014, bugetele de venituri și cheltuieli ale instituțiilor de învățământ superior de stat din coordonarea Ministerului Educației Naționale se aprobă de către organul de conducere al acestora, cu acordul ordonatorului principal de credite și al Ministerului Finanțelor Publice, până la data de 28 februarie.(2) Din sumele prevăzute în anexa nr. 3/25/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2014-2017 - sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii" la bugetul Ministerului Educației Naționale pe anul 2014, titlul 10 "Cheltuieli de personal", se poate asigura și punerea în aplicare a hotărârilor judecătorești pentru plata salariilor în instituțiile de învățământ superior de stat.(3) De prevederile art. 253 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază în anul 2014 și candidații care au obținut cel puțin nota 7 la concursul de titularizare în anii 2012 și 2013, în condițiile legii.


  Articolul 31
  (1) În bugetul Ministerului Culturii, la titlul 51.01 "Transferuri între unități ale administrației publice" se cuprinde și suma de 30.894 mii lei, reprezentând suma cuvenită potrivit prevederilor art. 13 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare, din care suma de 9.268 mii lei pentru Fondul cinematografic și suma de 21.625 mii lei pentru Programul Național de Restaurare a Monumentelor Istorice.(2) Sumele prevăzute la alin. (1) se acordă Centrului Național al Cinematografiei și Institutului Național al Patrimoniului în tranșe lunare egale.


  Articolul 32
  (1) În bugetul Ministerului Culturii, la capitolul 67.01 "Cultură, recreere și religie", titlul 20 "Bunuri și servicii", în temeiul Legii nr. 186/2003 privind susținerea și promovarea culturii scrise, republicată, cu modificările ulterioare, sunt cuprinse și sume pentru susținerea editării de reviste și publicații, care pot fi utilizate pentru finanțarea categoriilor de cheltuieli prevăzute la art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările și completările ulterioare, pentru revistele și publicațiile culturale aprobate prin ordin al ministrului culturii, pe baza contractelor încheiate cu uniunile de creatori beneficiare, cu revistele și publicațiile culturale.(2) Se autorizează Ministerul Culturii ca din sumele aprobate la capitolul 67.01 "Cultură, recreere și religie", titlul 55 "Alte transferuri" să asigure finanțarea cheltuielilor aferente organizării Concursului Internațional "George Enescu", ediția a XXI-a, din anul 2014, prin intermediul ARTEXIM - instituție publică subordonată.


  Articolul 33

  În bugetul Societății Române de Radiodifuziune la capitolul 67.01 "Cultură, recreere și religie", titlul 55 "Alte transferuri", alineatul 55.01.18 "Alte transferuri curente interne", este cuprinsă și suma de 1.200 mii lei pentru finanțarea activității postului de radio "Radio Chișinău", precum și pentru amenajarea spațiilor de producție și emisie ale acestui post.


  Articolul 34
  (1) În bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni Generale la capitolul 80.01 "Acțiuni generale, economice și de muncă", titlul 55 "Alte transferuri", sunt cuprinse sume reprezentând ajutoare de minimis pentru investițiile realizate de întreprinderile mici și mijlocii acordate în baza Hotărârii Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investițiile realizate de întreprinderile mici și mijlocii, cu modificările ulterioare.(2) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, la solicitarea Ministerului Economiei, să suplimenteze prevederile bugetare ale Ministerului Economiei pe anul 2014 la capitolul 80.01 "Acțiuni generale, economice și de muncă", titlul 55 "Alte transferuri", și să diminueze corespunzător prevederile Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni Generale la capitolul 80.01 "Acțiuni generale, economice și de muncă", titlul 55 "Alte transferuri", pentru achitarea cererilor de plată ale ajutorului de minimis, numai după îndeplinirea condițiilor pentru efectuarea plăților ajutoarelor acordate prin acordurile de finanțare emise în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 274/2013, cu modificările ulterioare, și fără a depăși în anul 2014 suma maximă de 250.000 mii lei.


  Articolul 35

  Creditele bugetare prevăzute pentru alineatul 30.01.01 "Dobânzi aferente datoriei publice interne directe" se majorează cu valoarea primelor aferente titlurilor de stat emise pe piața internă și externă, concomitent cu înregistrarea creditelor bugetare negative la nivelul primelor încasate la alineatul 30.01.03 "Prime aferente emisiunii de titluri de stat", respectiv la alineatul 30.02.04 "Prime aferente emisiunii de titluri de stat", astfel încât creditele bugetare aprobate pentru titlul 30 "Dobânzi" să nu depășească programul anual aprobat prin legea bugetului de stat.


  Articolul 36
  (1) În termen de 30 de zile calendaristice de la aprobarea bugetului de stat, precum și de la aprobarea rectificărilor bugetare anuale, ordonatorii de credite au obligația de a notifica prestatorilor, executanților și furnizorilor valoarea maximă în limita căreia se pot executa lucrări, presta servicii și livra bunuri, valoare calculată ca diferență între creditele bugetare aprobate și sumele aferente plăților restante, precum și reținerea prevăzută la art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.(2) Ordonatorii de credite au obligația de a întocmi și de a actualiza, după caz, împreună cu prestatorii, executanții și furnizorii, graficele de execuție/livrare, atât fizice, cât și valorice, anexe la contracte, aferente anului 2014, în funcție de valoarea maximă calculată conform alin. (1).(3) Se interzice ordonatorilor de credite recepționarea de servicii, lucrări și produse peste valoarea maximă calculată și notificată conform alin. (1).(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică și operatorilor economici cu capital majoritar de stat/regiilor autonome care beneficiază/derulează prin bugetul propriu sume alocate de la bugetul de stat.


  Articolul 37

  Sumele prevăzute în bugetele unor ordonatori principali de credite ai bugetului de stat, ca transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, se repartizează cu prioritate unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale care înregistrează plăți restante ca urmare a neonorării contractelor de finanțare încheiate cu acestea, potrivit legii.


  Articolul 38
  (1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să includă în bugetul propriu și al instituțiilor din subordine sumele reprezentând fonduri externe nerambursabile de preaderare, alți donatori și din alte facilități postaderare, primite în cursul anului și necuprinse în bugetul aprobat pe anul 2014.(2) Ordonatorii principali de credite vor comunică lunar Ministerului Finanțelor Publice sumele primite conform alin. (1), precum și fișele proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alți donatori și din alte facilități postaderare.(3) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice ca, pe baza comunicărilor transmise de ordonatorii principali de credite, să aprobe repartizarea pe trimestre a sumelor prevăzute la alin. (2).


  Articolul 39
  (1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze pe tot parcursul anului redistribuiri/virări de sume între și în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile preaderare, să introducă anexe la bugetul lor cu proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile preaderare și să modifice Programul de investiții publice, după caz, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate în bugetul de stat sau în bugetul fondurilor externe nerambursabile, după caz, la titlul "Alte transferuri".(2) Ordonatorii principali de credite au obligația să comunice lunar Ministerului Finanțelor Publice modificările efectuate potrivit alin. (1).


  Articolul 40
  (1) În bugetele ordonatorilor principali de credite sunt prevăzute, după caz, și sumele reprezentând contribuția Guvernului României la realizarea programelor și proiectelor la care se face referire la art. 17.(2) Ordonatorii principali de credite au obligația ca, în cadrul creditelor bugetare aprobate, să asigure integral și cu prioritate fondurile necesare derulării programelor și proiectelor cu finanțare internațională, inclusiv cele reprezentând componenta locală aferentă acestora la care se face referire la alin. (1), precum și fondurile necesare finanțării angajamentelor asumate prin documentele privind aderarea României la Uniunea Europeană.


  Articolul 41
  (1) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Transferuri între unități ale administrației publice", alineatele "Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoanele care execută pedepse privative de libertate sau arest preventiv", "Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului", "Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social", "Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru cetățenii străini aflați în centrele de cazare", "Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru persoane care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 105, 113 și 114 din Codul penal, precum și pentru persoanele care se află în perioada de amânare sau întrerupere a executării pedepsei privative de libertate" și "Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute" și la celelalte alineate și articole de cheltuieli ale aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare.(2) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Alte transferuri", alineatele "Programe cu finanțare rambursabilă", "Programe comunitare", "Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă", "Programe ISPA", "Cheltuieli neeligibile ISPA", "Programe SAPARD", la celelalte alineate și articole de cheltuieli ale aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepția realocărilor între aceste poziții și a celor către titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare".(3) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", alineatele "Finanțare externă nerambursabilă", la celelalte alineate și articole de cheltuieli ale aceluiași titlu, cu excepția realocărilor între aceste poziții.(4) Din sumele prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul "Alte transferuri", alineatele "Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă", "Programe ISPA", "Programe SAPARD", se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru derularea corespunzătoare a obiectivelor cuprinse în aceste programe.(5) Sumele reprezentând contribuția Guvernului la realizarea obiectivelor de investiții cu finanțare externă de la titlul "Alte transferuri", alineatul "Investiții ale agenților economici cu capital de stat", și de la titlul "Active nefinanciare" nu pot fi virate la alte obiective sau categorii de investiții.(6) În condițiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în cursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între titlurile și articolele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea:
  a) plății la scadență a contribuției României la bugetul Uniunii Europene, a cotizațiilor și contribuțiilor la organisme internaționale, la organisme financiar-bancare internaționale, a rambursărilor de rate de capital aferente împrumuturilor interne și externe, a plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente împrumuturilor, precum și derulării corespunzătoare a programelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, pre- și postaderare și a programelor cu finanțare rambursabilă;
  b) sumelor necesare achitării debitelor datorate bugetului Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările și completările ulterioare, și cele reprezentând majorările de întârziere.
  (7) Ministerul Finanțelor Publice poate efectua în cursul întregului an virări de credite bugetare între alineatele articolului bugetar "Contribuția României la bugetul Uniunii Europene".(8) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Rambursări de credite" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare.(9) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Împrumuturi" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare.(10) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat să efectueze virări de credite bugetare și de credite de angajament de la titlul "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare.(11) Se interzice Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice să execute lucrări de investiții în cadrul Programului național de dezvoltare a infrastructurii.(12) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să efectueze pe parcursul întregului an suplimentări de credite bugetare la poziția bugetară "Fondul Național de Preaderare", prin virarea de credite bugetare de la alte capitole de cheltuieli sau de la alte titluri, articole și alineate de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol de cheltuieli, în funcție de stadiul implementării proiectelor derulate în cadrul programelor cu finanțare nerambursabilă de preaderare.


  Articolul 42

  Virările de credite bugetare și credite de angajament neutilizate se vor face cu respectarea prevederilor art. 6 lit. g) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010. Virările de credite bugetare și credite de angajament neutilizate aferente proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile preaderare/postaderare și din fonduri rambursabile se pot realiza în structura proiectelor inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investițiilor și majorarea cheltuielilor curente cu încadrarea în valoarea totală a titlurilor de cheltuieli 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" și 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă".


  Capitolul III Dispoziții finale

  Articolul 43

  În anul 2014, nivelul indemnizației sociale pentru pensionari, prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, este de 350 lei.


  Articolul 44

  În anul 2014, cheltuielile pentru transmiterea și achitarea drepturilor de asistență socială finanțate din bugetul de stat sau din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, și care se plătesc la domiciliul beneficiarilor prin Compania Națională "Poșta Română" - S.A., se calculează prin aplicarea unui coeficient negociabil ce nu poate depăși 1% asupra valorii sumelor plătite.


  Articolul 45

  Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat au obligația să transmită Ministerului Finanțelor Publice detalierea în structură, pe funcții, a numărului maxim de posturi finanțat în condițiile legii și salariul mediu de bază pe funcții din anul 2014, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.


  Articolul 46
  (1) În anul 2014, plata titlurilor executorii se efectuează în cuantumul prevăzut pentru acest an prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, Ordonanța Guvernului nr. 17/2012, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013, precum și prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2012, din sumele aprobate la titlul "Cheltuieli de personal", în mod eșalonat în tranșe trimestriale egale.(2) În bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni Generale, la titlul 10 "Cheltuieli de personal" este prevăzută o sumă globală, din care, prin hotărâre a Guvernului, pot fi majorate în ultima lună a fiecărui trimestru, în cazuri temeinic justificate, cheltuielile de personal prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite finanțați integral de la bugetul de stat sau din venituri proprii și subvenții alocate de la bugetul de stat, precum și cheltuielile de personal prevăzute în bugetele instituțiilor subordonate finanțate din venituri proprii și subvenții alocate de la bugetul de stat, pentru acoperirea necesarului de credite pentru plata titlurilor executorii conform alin. (1).


  Articolul 47

  Se autorizează Senatul României și Camera Deputaților ca, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, să detalieze, cu încadrare în creditele bugetare aprobate pe anul 2014 potrivit prezentei legi, bugetul pe programe, bugetele instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii, programul de investiții publice, precum și programele/proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, după caz, pe care le comunică Ministerului Finanțelor Publice. Creditele de angajament cuprinse în programul de investiții publice se stabilesc la nivelul creditelor bugetare aprobate.


  Articolul 48
  (1) Pentru anul 2014, operatorii economici care aplică prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, determină cheltuielile de natură salarială ce vor fi prevăzute în bugetele de venituri și cheltuieli astfel: operatorii economici pot majoră cheltuielile de natură salarială realizate în anul precedent, cu încadrarea în nivelul aprobat prin bugetele de venituri și cheltuieli, cel mult cu indicele mediu de creștere al prețurilor prognozat pentru anul 2014.(2) În anul 2014, operatorii economici prevăzuți la alin. (1) nu pot majoră numărul prognozat de personal la finele anului față de cel realizat în anul 2013, cu încadrarea în cel aprobat prin bugetul de venituri și cheltuieli. În cazuri temeinic justificate și numai cu aprobarea Guvernului prin memorandum sau a consiliului local, județean, ori a Consiliului General al Municipiului București, după caz, în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al acestor operatori economici se pot propune:
  a) creșterea numărului de personal prevăzut pentru finele anului 2014, față de cel realizat în anul precedent, cu încadrarea în cel aprobat, și a cheltuielilor de natură salarială aferente, peste limitele de cheltuieli determinate conform alin. (1), în cazul în care se justifică, din punct de vedere economic, extinderea activității și a producției ce urmează a se realiza;
  b) majorarea cheltuielilor de natură salarială peste limitele de cheltuieli determinate conform alin. (1) ca urmare a creșterii numărului de personal în anul 2013, cu încadrarea în cel aprobat, și pentru care cheltuielile de natură salarială au fost aprobate pentru o fracțiune din an.
  (3) Creșterea câștigului mediu brut lunar pe salariat va fi corelată cu creșterea productivității muncii, conform prevederilor art. 9 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013.


  Articolul 49

  Institutele naționale de cercetare-dezvoltare care au înregistrat pierderi în anul precedent nu pot majoră în anul 2014 numărul de personal și cheltuielile de natură salarială realizate în anul precedent.


  Articolul 50
  (1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să modifice creditele bugetare și creditele de angajament, precum și valoarea totală a proiectelor/programelor prevăzute în anexele bugetelor ordonatorilor principali de credite, finanțate din titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", precum și a celor finanțate din titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă", cu încadrarea în sumele prevăzute în acordurile/deciziile/contractele/legile de ratificare.(2) Încadrarea în sumele prevăzute în acordurile/deciziile/contractele/legile de ratificare, precum și majorarea valorii totale a proiectelor/programelor se face pe răspunderea ordonatorilor principali de credite.(3) Ordonatorii principali de credite comunică lunar Ministerului Finanțelor Publice modificările efectuate conform alin. (1), concomitent cu transmiterea anexelor modificate, însușite de ordonatorul principal de credite, însoțite de fundamentări.


  Articolul 51

  Sumele rambursate de la Comisia Europeană în cadrul proiectului "Reabilitarea siturilor contaminate istoric cu produse petroliere", aferente plăților reprezentând lucrări de decontaminare efectuate conform prevederilor Legii nr. 555/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A. București, se fac venit la bugetul de stat și se varsă într-un cont de venituri distinct.


  Articolul 52

  Cheltuielile pentru pregătirea personalului în instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și securitate națională sunt suportate de ordonatorii principali de credite care au în subordine astfel de unități de învățământ, indiferent de instituțiile de apărare națională, ordine publică și siguranță națională din care provin cursanții.


  Articolul 53
  (1) Instituțiile și autoritățile administrației publice centrale și locale care au în administrare hoteluri, case de odihnă și de oaspeți, baze de odihnă, tratament și alte asemenea unități asigură finanțarea cheltuielilor curente și de capital pentru respectivele unități exclusiv din veniturile proprii ale acestor unități.(2) Ordonatorii de credite nu vor putea finanța nicio activitate legată de administrarea unităților prevăzute la alin. (1) din sume alocate de la bugetul de stat, bugetele locale și bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.


  Articolul 54

  Pentru anul 2014, angajarea cheltuielilor pentru finanțarea acțiunilor anuale se va face în limita creditelor bugetare aprobate.


  Articolul 55

  Anexele nr. 1-10*) fac parte integrantă din prezenta lege.
  --------------------
  Notă *) Anexele nr. 1-10 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 805 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

  București, 18 decembrie 2013.
  Nr. 356.

  Anexa nr. 1      TOTAL

                                  BUGETUL DE STAT
                                 pe anii 2014-2017
                                    - SINTEZA -

                                                                                                                            - mii lei -

  Ca-
  pi-
  tol
   

  Sub-
  ca-
  pi-
  tol

  Pa-
  ra-
  graf
   

  Gru-
  pa/
  Ti-
  tlu

  Ar-
  ti-
  col
   

  A-
  li-
  ne-
  at

   
  Denumire indicator
   
   

   
  Program
  2014
   

   
  Estimări
  2015
   

   
  Estimări
  2016
   

   
  Estimări
  2017
   

  A

  B

  1

  2

  3

  4

  0001 01
  0002 01
  0003 01
  0004 01
  0005 01
   
  0101
  01
  02
  0201
   
  01
   
  02
   
   
  03
  04
   
   
  05
   
   
  06
  07
   
   
   
  50
   
  0300 01
   
  0301
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
   
   
  09
   
  10
   
   
  11
   
  12
   
  13
  15
   
  16
   
   
  17
   
  18
   
  19
   
  21
  22
  50
  60
  0401
   
  01
  0500 01
   
  0501
   
  50
   
  0700 01
  0701
  03
   
  04
  1000 01
  1001
  1101
  01
   
   
  02
   
   
   
  05
   
  06
   
  1201
  01
   
  05
   
   
  11
   
   
  12
  13
   
  1401
  1601
   
  01
  03
   
  04
   
  05
   
  06
  07
   
  50
   
  1700 01
   
  1701
   
  01
  03
  1800 01
  1801
  01
   
  03
   
  50
  2000 01
  2001
  05
   
  2900 01
  3000 01
  3001
  01
  02
  05
  08
  50
  3101
  03
  3300 01
  3301
  02
  03
  04
   
  05
  06
   
  08
  09
  16
   
  17
   
  20
  23
  25
   
  26
  29
   
   
  50
   
  3401
  01
   
  50
   
  3501
  01
   
  02
   
  03
   
   
  04
   
  05
  50
  3601
  01
  02
   
  03
   
  04
  05
   
  11
  14
   
  16
   
   
  17
   
  18
   
   
  19
  20
   
  21
   
   
  50
  3900 01
  3901
  01
   
  02
   
  03
   
  06
   
  07
   
   
  09
   
   
  50
  4000 01
  4001
  04
   
  07
   
  50
  4501
   
  5001
  01
  10
  20
  30
  40
  50
  51
   
  55
  56
   
  57
  59
  65
   
  70
  71
  72
  75
  79
  80
  81
  5100 01
  01
  10
  20
  30
  50
  51
   
  55
  56
   
  59
  65
   
  70
  71
  72
  75
  79
  81
  5101
  01
  10
  20
  51
   
  55
  56
   
  59
  65
   
  70
  71
  01
  01
  02
  03
  04
  03
  04
   
  5301
  01
  10
  20
  51
   
  55
  56
   
  59
  70
  71
  01
  02
   
  5401
  01
  10
  20
  50
  51
   
  55
  59
  70
  71
  72
  75
  02
  03
  04
  11
  12
  14
   
  15
   
  50
  5501
  01
  20
  30
  51
   
  79
  81
  5601
   
  01
  51
   
  02
   
  03
   
  04
   
  6000 01
   
  01
  10
  20
  51
   
  55
  56
   
  57
  59
  65
   
  70
  71
  6001
  01
  10
  20
  51
   
  55
  57
  59
  70
  71
  01
  02
  03
   
  25
  50
  6101
  01
  10
  20
  51
   
  55
  56
   
  57
  59
  65
   
  70
  71
  01
  03
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  25
   
  50
   
  6500 01
  01
  10
  20
  51
   
  55
  56
   
  57
  59
  65
   
  70
  71
  6501
  01
  10
  20
  51
   
  55
  56
   
  57
  59
  65
   
  70
  71
  01
  02
  03
  01
  04
  01
  02
  03
  05
  06
  01
  02
  07
  02
  11
  04
  30
  25
  50
  6601
  01
  10
  20
  51
   
  55
  56
   
  65
   
  70
  71
  01
  02
  04
  05
  06
  01
  08
  09
  10
   
  50
  50
  6701
  01
  10
  20
  51
   
  55
  56
   
  59
  65
   
  70
  71
  01
  02
  03
  03
  04
  11
  12
  14
  16
   
  05
  01
  02
  50
   
  6801
  01
  10
  20
  51
   
  55
  56
   
  57
  59
  65
   
  70
  71
  01
  02
  03
  05
  02
  06
  08
   
  09
  15
  01
  03
   
  04
  50
   
  50
   
  7000 01
   
  01
  10
  20
  30
  40
  51
   
  55
  56
   
  59
  65
   
  70
  71
  79
  81
  7001
  01
  20
  40
  51
   
  55
  56
   
  65
   
  70
  71
  03
  01
  05
  02
  50
   
  7401
  01
  10
  20
  30
  51
   
  55
  56
   
  59
  70
  71
  79
  81
  01
  03
  04
  25
  50
  8000 01
  01
  10
  20
  30
  40
  51
   
  55
  56
   
  59
  65
   
  70
  71
  79
  80
  81
  8001
  01
  10
  20
  40
  55
  56
   
  70
  71
  01
  01
  03
  05
  06
  07
   
  10
  11
  12
  30
   
  8101
  01
  40
  55
  02
  50
  8201
  01
  30
  40
  55
  79
  81
  50
  8301
  01
  10
  20
  30
  40
  51
   
  55
  56
   
  59
  65
   
  70
  71
  79
  80
  81
  01
  02
  03
  02
   
  03
  04
  05
  30
  04
  50
   
  8401
  01
  10
  20
  30
  40
  51
   
  55
  56
   
  59
  65
   
  70
  71
  79
  81
  01
  03
  01
  04
  01
  02
  05
  06
  02
  50
  8501
  01
  10
  20
  55
  56
   
  59
  70
  71
  01
  8601
  01
  51
   
  55
  02
   
  03
   
  04
   
  8701
  01
  20
  56
   
  65
   
  01
  04
  9901

  VENITURI - TOTAL
  I. VENITURI CURENTE
  A. VENITURI FISCALE
  A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL
  A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL
  DE LA PERSOANE JURIDICE
  IMPOZIT PE PROFIT
  Impozit pe profit de la agenții economici
  Impozit pe profit de la băncile comerciale
  ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN
  CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE
  Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice
  nerezidente
  Impozitul pe profit obținut din activități comerciale
  ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecția
  consumatorului
  Impozit pe dividende datorat de persoane juridice
  Impozitul pe venitul reprezentantelor din România ale
  societăților comerciale și organizațiilor economice
  străine
  Impozitul pe profitul realizat de persoana fizică
  dintr-o asociere cu o persoană juridică, care nu
  generează o persoană juridică
  Impozitul pe venitul microîntreprinderilor
  Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor
  realizate de persoana fizică dintr-o asociere cu o
  persoană juridică, care nu generează o persoană
  juridică
  Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din
  capital de la persoane juridice
  A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL
  DE LA PERSOANE FIZICE
  IMPOZIT PE VENIT
  Impozit pe venituri din activități independente
  Impozit pe venituri din salarii
  Impozit pe venituri din cedarea folosinței bunurilor
  Impozit pe venituri din dividende
  Impozit pe venituri din dobânzi
  Impozit pe venituri din pensii
  Impozit pe venituri din premii
  Impozit pe veniturile din economii sub formă de dob.
  realizate în Belgia, Luxemburg și Austria de persoane
  fizice române rezidente fiscal în România
  Impozit pe venituri din transferul titlurilor de
  valoare
  Impozit pe venituri din operațiuni de
  vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de
  contract, precum și orice alte operațiuni similare
  Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de
  proprietate intelectuală
  Impozit pe venituri realizate de persoanele fizice
  nerezidente
  Impozit pe venituri din activități agricole
  Impozit pe veniturile din activitățile de expertiză
  contabilă, tehnică judiciară și extrajudiciară
  Impozit pe venituri din activități desfășurate în baza
  contractelor/convențiilor civile încheiate potrivit
  Codului civil precum și a contractelor de agent
  Impozitul pe onorariul avocaților și notarilor
  publici
  Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților
  imobiliare din patrimoniul personal
  Sume virate pentru sponsorizarea entităților
  non-profit
  Impozit pe veniturile din arendă
  Impozit pe veniturile din jocuri de noroc
  Impozit pe venituri din alte surse
  Regularizări
  COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (SE
  SCAD)
  Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)
  A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN
  CAPITAL
  ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN
  CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE
  Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din
  capital
  A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE
  IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE
  Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru
  activitatea notarială și alte taxe de timbru
  Impozitul pe construcții speciale
  A4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII
  TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ
  SUME DEFALCATE DIN TVA
  Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
  finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
  județelor (se scad)
  Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
  finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
  comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și
  Municipiului București (se scad)
  Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
  drumuri (se scad)
  Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
  echilibrarea bugetelor locale (se scad)
  ALTE IMPOZITE ȘI TAXE GENERALE PE BUNURI ȘI SERVICII
  Impozit pe țițeiul din producția internă și gazele
  naturale
  Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului,
  băuturilor alcoolice, produselor din tutun și a
  cafelei
  Taxa pe venituri suplimentare obținute ca urmare a
  dereglementării prețurilor din sectorul gazelor
  naturale
  Taxa specială pentru exploatarea resurselor naturale
  Taxa pe monopolul din sectorul energiei electrice și
  a gazului metan
  ACCIZE
  TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII
  BUNURILOR SAU PE DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI
  Taxe pentru jocurile de noroc
  Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și
  autorizații de funcționare
  Taxe pe activitatea de prospecțiune, explorare și
  exploatare a resurselor minerale
  Taxa asupra unor activități dăunătoare sănătății și
  din publicitatea lor
  Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc
  Taxe pentru prestațiile efectuate și pentru eliberarea
  autorizațiilor de transport în trafic internațional
  Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea
  utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități
  A5. IMPOZIT PE COMERȚUL EXTERIOR ȘI TRANZACȚIILE
  INTERNAȚIONALE
  VENITURI ÎNCADRATE ÎN RESURSELE PROPRII ALE BUGETULUI
  UNIUNII EUROPENE
  Taxe vamale
  Contribuții în sectorul zahărului
  A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE
  ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE
  Majorări de întârziere aferente taxelor vamale, taxe-
  lor agricole și taxelor anti-dumping
  Venituri cu destinație specială din comisionul pentru
  servicii vamale
  Alte impozite și taxe
  B. CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI
  CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR
  Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane cu
  handicap neîncadrate
  C. VENITURI NEFISCALE
  C1. VENITURI DIN PROPRIETATE
  VENITURI DIN PROPRIETATE
  Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome
  Încasări din cota reținută, conform codului penal
  Venituri din concesiuni și închirieri
  Venituri din dividende
  Alte venituri din proprietate
  VENITURI DIN DOBÂNZI
  Alte venituri din dobânzi
  C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII
  VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI
  Taxe consulare
  Venituri din taxe pentru prestații vamale
  Taxe și tarife pentru analize și servicii efectuate de
  laboratoare
  Taxe și alte venituri în învățământ
  Venituri din expertiză tehnică judiciară și
  extrajudiciară
  Venituri din prestări de servicii
  Taxe și alte venituri din protecția mediului
  Venituri din valorificarea produselor obținute din
  activitatea proprie sau anexă
  Venituri din organizarea de cursuri de calificare și
  conversie profesională, specializare și perfecționare
  Venituri din cercetare
  Venituri din timbrul judiciar
  Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare
  avansate de stat
  Venituri din despăgubiri
  Tarife încasate pentru emiterea unei soluții fiscale
  individuale anticipate și pentru emiterea sau
  modificarea unui acord de preț în avans
  Alte venituri din prestări de servicii și alte
  activități
  VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE
  Venituri din taxe pentru eliberări de permise și
  certificate
  Alte venituri din taxe administrative, eliberări
  permise
  AMENZI, PENALITĂȚI ȘI CONFISCĂRI
  Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate
  potrivit dispozițiilor legale
  Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu
  întârziere declarației de impozite și taxe
  Încasări din valorificarea bunurilor confiscate,
  abandonate și alte sume constatate odată cu
  confiscarea potrivit legii
  Majorări de întârziere pentru venituri
  nevărsate la termen
  Amenzi judiciare
  Alte amenzi, penalități și confiscări
  DIVERSE VENITURI
  Venituri din aplicarea prescripției extinctive
  Venituri din recuperarea cheltuielilor
  de judecată, imputații și despăgubiri
  Sume din recuperarea debitelor provenite din
  drepturile necuvenite
  Venituri din producerea riscurilor asigurate
  Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile
  instituțiilor publice
  Venituri din ajutoare de stat recuperate
  Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate
  în cursul procesului de executare silită
  Sume reprezentând ajutorul comunitar pentru furnizarea
  laptelui, produselor lactate și a fructelor în
  instituțiile școlare
  Venituri din sume virate eronat în conturile de
  disponibilități ale instituțiilor publice reorganizate
  Sume provenind din executarea silită a debitelor
  reprezentând contravaloarea lucrărilor de regenerare
  neexecutate de proprietarii de păduri
  Venituri din recuperarea creanțelor fiscale
  Vărsăminte din reducerea drepturilor salariale conform
  Legii nr. 118/2010
  Sume restituite aferente veniturilor încasate din
  activitatea desfășurată de autoritățile și
  instituțiile publice reorganizate
  Alte venituri
  II. VENITURI DIN CAPITAL
  VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI
  Venituri din valorificarea unor bunuri ale
  instituțiilor publice
  Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de
  stat și de mobilizare
  Venituri din vânzarea locuințelor construite din
  fondurile statului
  Venituri obținute în procesul de stingere a creanțelor
  bugetare
  Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând
  domeniului privat al statului sau a unităților
  administrativ-teritoriale
  Venituri rezultate din garanțiile acordate și plătite
  instituțiilor de credit în cadrul programului
  "Prima casă"
  Alte venituri din valorificarea unor bunuri
  III. OPERAȚIUNI FINANCIARE
  ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE
  Încasări din rambursarea împrumuturilor din fondul de
  redresare financiară
  Încasări din rambursarea microcreditelor de la
  persoane fizice și juridice
  Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate
  SUME PRIMITE DE LA UE/ALȚI DONATORI ÎN CONTUL
  PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI
  CHELTUIELI - BUGET DE STAT
  CHELTUIELI CURENTE
  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  TITLUL III DOBÂNZI
  TITLUL IV SUBVENȚII
  TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ
  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI
  PUBLICE
  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI
  EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  TITLUL X ALTE CHELTUIELI
  TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE
  PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
  CHELTUIELI DE CAPITAL
  TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
  TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE
  TITLUL XIV - FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE
  OPERAȚIUNI FINANCIARE
  TITLUL XV ÎMPRUMUTURI
  TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE
  Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE
  CHELTUIELI CURENTE
  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  TITLUL III DOBÂNZI
  TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ
  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI
  PUBLICE
  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI
  EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  TITLUL X ALTE CHELTUIELI
  TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU
  FINANȚARE RAMBURSABILĂ
  CHELTUIELI DE CAPITAL
  TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
  TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE
  TITLUL XIV - FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE
  OPERAȚIUNI FINANCIARE
  TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE
  AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE
  CHELTUIELI CURENTE
  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  TITLUL II BUNURI SI SERVICII
  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE
  ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI
  EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  TITLUL X ALTE CHELTUIELI
  TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU
  FINANȚARE RAMBURSABILĂ
  CHELTUIELI DE CAPITAL
  TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
  Autorități executive și legislative
  Administrația prezidențială
  Autorități legislative
  Autorități executive
  Alte organe ale autorităților publice
  Contribuția la bugetul UE
  Cofinanțarea fondurilor primite de la
  Uniunea Europeana
  CERCETARE FUNDAMENTALĂ ȘI CERCETARE DEZVOLTARE
  CHELTUIELI CURENTE
  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI
  PUBLICE
  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI
  EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  TITLUL X ALTE CHELTUIELI
  CHELTUIELI DE CAPITAL
  TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
  Cercetare fundamentală (de bază)
  Cercetare și dezvoltare pentru servicii
  publice generale
  ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
  CHELTUIELI CURENTE
  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  TITLUL II BUNURI SI SERVICII
  TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ
  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE
  ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  TITLUL X ALTE CHELTUIELI
  CHELTUIELI DE CAPITAL
  TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
  TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE
  TITLUL XIV - F0NDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE
  Fond de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului
  Fond de intervenție la dispoziția Guvernului
  Fondul Național de Preaderare
  Asistență națională externă pentru dezvoltare
  Fondul Național de Dezvoltare
  Plata valorii de executare a garanției în cadrul
  programului Prima casa
  Sume rezultate din executarea garanțiilor acordate
  din bugetul de stat
  Alte servicii publice generale
  TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI
  CHELTUIELI CURENTE
  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  TITLUL III DOBÂNZI
  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI
  PUBLICE
  OPERAȚIUNI FINANCIARE
  TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE
  TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE
  NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI
  CHELTUIELI CURENTE
  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI
  PUBLICE
  Transferuri din bugetul de stat către bugetul
  asigurărilor sociale de stat
  Transferuri din bugetul de stat către bugetul
  asigurărilor pentru șomaj
  Transferuri din bugetul de stat către bugetul
  fondului de asigurări sociale de sănătate
  PARTEA A II-A APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA
  NAȚIONALĂ
  CHELTUIELI CURENTE
  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI
  PUBLICE
  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI
  EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  TITLUL X ALTE CHELTUIELI
  TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE
  PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
  CHELTUIELI DE CAPITAL
  TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
  APĂRARE
  CHELTUIELI CURENTE
  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE
  ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  TITLUL X ALTE CHELTUIELI
  CHELTUIELI DE CAPITAL
  TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
  Administrație centrală
  Apărare națională
  Participarea la misiuni și operațiuni militare în
  afara teritoriului statului român
  Cercetare și dezvoltare pentru apărare
  Alte cheltuieli în domeniul apărării
  ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ
  CHELTUIELI CURENTE
  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI
  PUBLICE
  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI
  EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  TITLUL X ALTE CHELTUIELI
  TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR
  CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
  CHELTUIELI DE CAPITAL
  TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
  Administrația centrală
  Ordine publică
  Poliție
  Jandarmerie
  Paza și supravegherea frontierei
  Siguranța națională
  Protecție civilă și protecția contra incendiilor
  Autorități judecătorești
  Penitenciare
  Cercetare și dezvoltare pentru ordine publică și
  siguranța națională
  Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și
  siguranței naționale
  Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE
  CHELTUIELI CURENTE
  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI
  PUBLICE
  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI
  EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  TITLUL X ALTE CHELTUIELI
  TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR
  CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
  CHELTUIELI DE CAPITAL
  TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
  ÎNVĂȚĂMÂNT
  CHELTUIELI CURENTE
  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  TITLUL II BUNURI SI SERVICII
  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE
  ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE
  NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
  TITLUL X ALTE CHELTUIELI
  TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR
  CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
  CHELTUIELI DE CAPITAL
  TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
  Administrație centrală
  Servicii publice descentralizate
  Învățământ preșcolar și primar
  Învățământ preșcolar
  Învățământ secundar
  Învățământ secundar inferior
  Învățământ secundar superior
  Învățământ profesional
  Învățământ postliceal
  Învățământ superior
  Învățământ universitar
  Învățământ postuniversitar
  Învățământ nedefinibil prin nivel
  Biblioteci centrale, universitare și pedagogice
  Servicii auxiliare pentru educație
  Cămine și cantine pentru studenți
  Alte servicii auxiliare
  Cercetare și dezvoltare pentru învățământ
  Alte cheltuieli în domeniul învățământului
  SĂNĂTATE
  CHELTUIELI CURENTE
  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI
  PUBLICE
  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI
  EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR
  CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
  CHELTUIELI DE CAPITAL
  TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
  Administrația centrală
  Servicii publice descentralizate
  Servicii medicale în ambulator
  Asistență medicală în centre medicale multifuncționale
  Servicii medicale în unități sanitare cu paturi
  Spitale generale
  Servicii de sănătate publică
  Hematologie și securitate transfuzională
  Cercetare aplicativă și dezvoltare experimentală în
  sănătate
  Alte cheltuieli în domeniul sănătății
  Alte instituții și acțiuni sanitare
  CULTURA, RECREERE ȘI RELIGIE
  CHELTUIELI CURENTE
  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE
  ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI
  EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  TITLUL X ALTE CHELTUIELI
  TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR
  CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
  CHELTUIELI DE CAPITAL
  TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
  Administrație centrală
  Servicii publice descentralizate
  Servicii culturale
  Muzee
  Instituții publice de spectacole și concerte
  Edituri
  Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice
  Centre culturale
  Târguri, saloane și expoziții de carte și de
  publicații culturale
  Servicii recreative și sportive
  Sport
  Tineret
  Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și
  religiei
  ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  CHELTUIELI CURENTE
  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI
  PUBLICE
  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI
  EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  TITLUL X ALTE CHELTUIELI
  TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR
  CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
  CHELTUIELI DE CAPITAL
  TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
  Administrație centrală
  Servicii publice descentralizate
  Pensii și ajutoare pentru bătrânețe
  Asistență socială în caz de boli și invalidități
  Asistență socială în caz de invaliditate
  Asistență socială pentru familie și copii
  Ajutoare la trecerea în rezervă, retragere sau
  pensionare
  Ajutoare pentru urmași
  Prevenirea excluderii sociale
  Ajutor social
  Centre de primire și cazare a persoanelor solicitante
  a statutului de refugiat
  Servicii sociale
  Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii
  sociale
  Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței
  sociale
  Partea a IV-a SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ,
  LOCUINȚE, MEDIU ȘI APE
  CHELTUIELI CURENTE
  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  TITLUL III DOBÂNZI
  TITLUL IV SUBVENȚII
  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI
  PUBLICE
  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI
  EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  TITLUL X ALTE CHELTUIELI
  TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR
  CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
  CHELTUIELI DE CAPITAL
  TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
  OPERAȚIUNI FINANCIARE
  TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE
  LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ
  CHELTUIELI CURENTE
  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  TITLUL IV SUBVENȚII
  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI
  PUBLICE
  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI
  EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR
  CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
  CHELTUIELI DE CAPITAL
  TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
  Locuințe
  Dezvoltarea sistemului de locuințe
  Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice
  Amenajări hidrotehnice
  Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și
  dezvoltării comunale
  PROTECȚIA MEDIULUI
  CHELTUIELI CURENTE
  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  TITLUL III DOBÂNZI
  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI
  PUBLICE
  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI
  EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  TITLUL X ALTE CHELTUIELI
  CHELTUIELI DE CAPITAL
  TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
  OPERAȚIUNI FINANCIARE
  TITLUL XVI RAMBURSARE DE CREDITE
  Administrație centrală
  Reducerea și controlul poluării
  Protecția biosferei și a mediului natural
  Cercetare și dezvoltare în domeniul mediului
  Alte servicii în domeniul protecției mediului
  Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE
  CHELTUIELI CURENTE
  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  TITLUL III DOBÂNZI
  TITLUL IV SUBVENȚII
  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI
  PUBLICE
  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  TITLUL VIII PROGRAME CU FINANȚARE DIN FONDURI
  EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  TITLUL X ALTE CHELTUIELI
  TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR
  CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
  CHELTUIELI DE CAPITAL
  TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
  OPERAȚIUNI FINANCIARE
  TITLUL XV ÎMPRUMUTURI
  TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE
  ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
  CHELTUIELI CURENTE
  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  TITLUL IV SUBVENȚII
  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI
  EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  CHELTUIELI DE CAPITAL
  TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
  Acțiuni generale economice și comerciale
  Administrație centrală
  Meteorologie
  Sistemul național antigrindină
  Prevenire și combatere inundații și ghețuri
  Susținerea exportului, a mediului de afaceri și a
  tranzacțiilor internaționale
  Programe de dezvoltare regională și socială
  Rezerve de stat și de mobilizare
  Ajutoare de stat
  Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și
  comerciale
  COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE
  CHELTUIELI CURENTE
  TITLUL IV SUBVENȚII
  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  Cărbune și alți combustibili minerali solizi
  Alte cheltuieli privind combustibili și energia
  INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ȘI CONSTRUCȚII
  CHELTUIELI CURENTE
  TITLUL III DOBÂNZI
  TITLUL IV SUBVENȚII
  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  OPERAȚIUNI FINANCIARE
  TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE
  Alte cheltuieli în domeniul industriei
  AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE
  CHELTUIELI CURENTE
  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  TITLUL III DOBÂNZI
  TITLUL IV SUBVENȚII
  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI
  PUBLICE
  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI
  EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  TITLUL X ALTE CHELTUIELI
  TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR
  CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
  CHELTUIELI DE CAPITAL
  TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
  OPERAȚIUNI FINANCIARE
  TITLUL XV ÎMPRUMUTURI
  TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE
  Administrație centrală
  Servicii publice descentralizate
  Agricultură
  Îmbunătățiri funciare, irigații, desecări și
  combaterea eroziunii solului
  Protecția plantelor și carantina fitosanitară
  Programe pentru sprijinirea producătorilor agricoli
  Reproducția și selecția animalelor
  Alte cheltuieli în domeniul agriculturii
  Silvicultură
  Alte cheltuieli în domeniul agriculturii,
  silviculturii, pisciculturii și vânătorii
  TRANSPORTURI
  CHELTUIELI CURENTE
  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  TITLUL III DOBÂNZI
  TITLUL IV SUBVENȚII
  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI
  PUBLICE
  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI
  EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  TITLUL X ALTE CHELTUIELI
  TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR
  CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
  CHELTUIELI DE CAPITAL
  TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
  OPERAȚIUNI FINANCIARE
  TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE
  Administrație centrală
  Transport rutier
  Drumuri și poduri
  Transport feroviar
  Transport pe cale ferată
  Transport cu metroul
  Transport pe apă
  Transport aerian
  Aviația civilă
  Alte cheltuieli în domeniul transporturilor
  COMUNICAȚII
  CHELTUIELI CURENTE
  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI
  EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  TITLUL X ALTE CHELTUIELI
  CHELTUIELI DE CAPITAL
  TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
  Comunicații
  CERCETARE ȘI DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL ECONOMIC
  CHELTUIELI CURENTE
  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI
  ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  Cercetare și dezvoltare în domeniul agriculturii,
  silviculturii, pisciculturii și vânătorii
  Cercetare și dezvoltare în domeniul combustibilului și
  energiei
  Cercetare și dezvoltare în domeniul industriei
  extractive, prelucrătoare și construcțiilor
  ALTE ACȚIUNI ECONOMICE
  CHELTUIELI CURENTE
  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI
  EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR
  CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
  Fondul Român de Dezvoltare Socială
  Turism
  DEFICIT

  100.932.274
  92.529.909
  85.728.709
  20.514.972
   
  12.677.800
  11.345.800
  11.283.019
  62.781
   
  1.332.000
   
  712.264
   
   
  44
  83.007
   
   
  4.284
   
   
  105
  531.928
   
   
   
  337
   
  31
   
  7.837.032
  23.738.666
  621.057
  17.279.151
  420.817
  1.582.128
  722.586
  1.322.815
  30.750
   
   
  5.485
   
  210.637
   
   
  6.081
   
  94.916
   
  102.385
  175.803
   
  6.418
   
   
  238.869
   
  3.203
   
  307.493
   
  -122.371
  56.811
  59.858
  201.670
  412.104
   
  -15.901.634
  -15.901.634
   
  140
   
  140
   
  140
  568.600
  568.600
   
  80.600
  488.000
  63.975.256
  54.621.600
  -15.225.444
   
   
  -2.056.775
   
   
   
  -11.046.363
   
  -368.323
   
  -1.753.983
  660.700
   
  17.400
   
   
  40
   
   
  290.935
  111.807
   
  240.518
  22.878.900
   
  1.039.500
  678.025
   
  336.924
   
  21.895
   
  1.419
  12
   
  805
   
  420
   
  623.000
   
  623.000
  616.900
  6.100
  46.881
  46.881
   
  44.641
   
  315
  1.905
  173.500
  173.500
   
  173.500
  6.627.700
  4.216.141
  3.934.058
  193.737
  55
  1.770.614
  1.969.452
  200
  282.083
  282.083
  2.411.559
  995.932
  234.650
  190
   
  21
  421
   
  180
  625.585
  24.100
   
  2
   
  2.850
  42
  885
   
  27.837
  4.069
   
   
  800
   
  74.300
  183.770
   
  704
   
  183.066
  617.312
   
  495.060
   
  422
   
   
  107.200
   
  130
  13.400
  1.100
  614.545
  56.733
   
  1.000
   
  4.000
  20
   
  280.100
  580
   
  2.970
   
   
  49.804
   
  130
   
   
  28
  15
   
  1.100
   
   
  15
  218.050
  279.600
  279.600
   
  8.140
   
  560
   
  24.900
   
  242.092
   
   
  338
   
   
  1.420
  2.150
  6.125
  6.125
   
  80
   
  992
  5.053
   
  8.116.640
  119.254.648
  113.709.619
  20.573.342
  4.462.294
  10.202.198
  4.122.836
  168.269
   
  27.990.293
  11.634.182
   
  16.286.746
  14.051.324
  2.079.097
   
  2.139.038
  1.853.479
  1.810.041
  38.438
  5.000
  3.691.550
  100.000
  3.591.550
  47.442.946
  44.091.033
  4.524.662
  905.707
  10.110.568
  168.269
   
  16.335.423
  8.307.600
   
  2.766.614
  939.275
   
  32.915
  175.650
  132.212
  38.438
  5.000
  3.176.263
  3.176.263
  13.840.914
  13.708.920
  3.469.741
  781.516
   
  9.831
  7.109.268
   
  2.292.418
  13.231
   
  32.915
  131.994
  131.994
  5.159.445
  22.915
  336.163
  4.459.669
  340.698
  7.031.489
   
  1.649.980
  1.716.709
  1.716.510
  140.288
  10.889
   
  26.667
  1.048.844
   
  474.196
  15.696
  199
  199
  150.138
   
  1.566.571
  2.284.866
  2.241.409
  914.633
  58.601
  168.269
   
  40.000
  149.488
  910.418
  43.457
  19
  38.438
  5.000
  161.269
  7.000
  37.310
  69.270
  5.000
   
  10.000
   
  32.475
  1.962.542
  13.442.063
  10.265.800
  54.701
  10.110.568
   
  100.531
  3.176.263
  3.176.263
   
  16.158.394
  16.158.394
   
  16.158.394
   
  12.519.181
   
  551.151
   
  3.088.062
   
  17.907.335
  16.770.128
  13.945.096
  1.377.566
   
  1.095.210
  129.529
   
  170.695
  182
  5.114
   
  46.736
  1.137.207
  1.137.207
  5.110.798
  4.139.330
  3.457.947
  484.881
   
  80.086
  116.000
  166
  250
  971.468
  971.468
  242.946
  4.608.925
   
  223.399
  25.579
  9.949
  12.796.537
  12.630.798
  10.487.149
  892.685
   
  1.015.124
  13.529
   
  170.695
  16
  4.864
   
  46.736
  165.739
  165.739
  1.351.003
  4.707.043
  2.891.771
  1.096.697
  718.575
  1.712.680
  1.185.580
  2.093.203
  920.877
   
  1.040
   
  825.111
  26.668.642
  26.531.979
  1.567.385
  1.942.580
   
  6.830.741
  48.460
   
  783.935
  14.051.142
  1.044.596
   
  263.140
  136.663
  136.663
  4.188.714
  4.085.616
  564.739
  188.627
   
  2.083.914
  1.262
   
  420.785
  308.545
  474.244
   
  43.500
  103.098
  103.098
  253.460
  328.540
  3.472
  3.472
  338.035
  150.000
  163.035
  25.000
  54.839
  2.266.403
  2.174.696
  91.707
  26.000
  26.000
  326.500
  141.500
  185.000
  10
  591.455
  2.921.401
  2.898.401
  743.306
  1.222.016
   
  859.539
  4.000
   
  21.400
   
  48.140
  23.000
  23.000
  20.460
  135.896
  7.482
  7.482
  27.700
  27.700
  39.500
  93.707
   
  6.211
  2.590.445
  2.590.445
  1.741.571
  1.737.787
  40.419
  381.427
   
  598.619
  39.941
   
  13.351
  524.030
   
  140.000
  3.784
  3.784
  40.303
  11.288
  315.322
  74.441
  214.772
  1.956
  20.000
  3.153
   
  1.000
  296.094
  285.282
  10.812
   
  1.078.564
  17.816.956
  17.810.175
  218.921
  150.510
   
  3.288.669
  3.257
   
  328.399
  13.742.597
  46.322
   
  31.500
  6.781
  6.781
  374.145
  226.545
  8.376.278
  2.223.607
  2.223.607
  4.989.726
   
  6.174
  800
  1.227.952
  1.176.943
   
  3.100
  1.000
   
  46.909
   
  391.729
   
  4.713.893
  4.470.293
  130.310
  45.389
  11.160
  137.224
   
  1.607.531
  297.568
   
  2.007.382
  2.000
   
  231.729
  198.600
  198.600
  45.000
  45.000
  2.589.584
  2.424.584
  7.000
  137.224
   
  1.591.981
  256.650
   
  200.000
   
  231.729
  165.000
  165.000
  752.276
  752.276
  326.327
  326.327
   
  1.510.981
  2.124.309
  2.045.709
  130.310
  38.389
  11.160
   
  15.550
  40.918
   
  1.807.382
  2.000
  33.600
  33.600
  45.000
  45.000
  48.075
  2.050.534
  3.800
  16.000
  5.900
  22.521.832
  21.846.186
  405.889
  191.052
  80.470
  3.985.612
   
  2.121.388
  2.851.025
   
  10.558.120
  88.112
   
  1.564.518
  205.359
  205.359
  470.287
  100.000
  370.287
  2.961.312
  2.870.466
  6.974
  51.579
  194.110
  555.639
   
  2.062.164
  90.846
  90.846
  2.961.312
  35.964
  39.602
  8.000
  6.293
   
  194.110
  2.034.824
  95.780
  483.100
   
  63.639
  174.977
  174.977
  173.977
  1.000
  173.977
  1.000
  171.650
  115.826
  4.291
  73.035
  38.500
  55.824
  55.824
  171.650
  6.398.091
  6.247.791
  368.772
  124.600
  400
  1.528.046
   
  778.416
  684.118
   
  2.665.919
  71.250
   
  26.000
  46.700
  46.700
  103.600
  100.000
  3.600
  98.218
  534.776
  1.850.161
   
  170.543
  11.961
  1.528.046
  25.594
  114.017
  114.194
   
  3.800.742
  12.503.267
  12.189.570
  22.001
  7.997
  75.779
  2.016.444
   
  1.306.596
  1.498.646
   
  5.707.800
  16.489
   
  1.537.818
  2.834
  2.834
  310.863
  310.863
  105.104
  6.262.876
  6.262.876
  5.249.641
  4.215.498
  1.034.143
  757.122
  114.622
  114.622
  13.902
  136.821
  71.842
  8.142
  5.714
  1.343
   
  56.540
  103
  64.979
  64.979
  136.821
  108.155
  108.155
  36.376
   
  71.779
   
  36.376
   
  67.279
   
  4.500
  67.559
  67.559
  1.162
   
  65.697
   
  700
  6.897
  60.662
  -18.322.374

  106.490.715
  96.595.762
  89.482.769
  21.676.700
   
  13.419.613
  12.020.181
  11.954.222
  65.959
   
  1.399.432
   
  748.322
   
   
  46
  87.209
   
   
  4.501
   
   
  110
  558.857
   
   
   
  354
   
  33
   
  8.256.939
  25.095.416
  659.075
  18.376.373
  427.740
  1.667.088
  742.818
  1.359.854
  31.611
   
   
  5.639
   
  221.948
   
   
  6.252
   
  100.730
   
  107.883
  185.244
   
  6.598
   
   
  245.557
   
  3.293
   
  316.103
   
  -129.877
  58.402
  61.534
  207.317
  434.234
   
  -16.838.477
  -16.838.477
   
  148
   
  148
   
  148
  595.998
  595.998
   
  84.928
  511.070
  66.554.231
  57.312.700
  -15.792.147
   
   
  -2.069.665
   
   
   
  -11.540.751
   
  -378.636
   
  -1.803.095
  18.376
   
  18.334
   
   
  42
   
   
   
   
   
   
  23.919.980
   
  1.095.322
  714.435
   
  355.017
   
  23.071
   
  1.495
  13
   
  848
   
  443
   
  655.840
   
  655.840
  649.740
  6.100
   
   
   
   
   
   
   
  182.817
  182.817
   
  182.817
  6.930.176
  4.448.149
  4.158.168
  204.141
  58
  1.878.546
  2.075.212
  211
  289.981
  289.981
  2.482.027
  1.023.817
  241.220
  195
   
  22
  433
   
  185
  643.101
  24.775
   
  2
   
  2.930
  43
  910
   
  28.616
  4.183
   
   
  822
   
  76.380
  188.916
   
  724
   
  188.192
  621.748
   
  496.072
   
  434
   
   
  110.202
   
  134
  13.775
  1.131
  647.546
  59.780
   
  1.054
   
  4.215
  21
   
  295.141
  611
   
  3.129
   
   
  52.478
   
  137
   
   
  30
  16
   
  1.159
   
   
  16
  229.759
  294.613
  294.613
   
  8.577
   
  590
   
  26.237
   
  255.092
   
   
  356
   
   
  1.496
  2.265
  6.296
  6.296
   
  82
   
  1.020
  5.194
   
  9.594.044
  119.930.249
  114.553.255
  21.762.284
  4.929.015
  10.971.187
  4.280.936
  107.000
   
  26.418.228
  11.458.392
   
  17.127.278
  14.467.264
  1.843.382
   
  1.188.289
  1.977.112
  1.890.261
  81.851
  5.000
  3.399.882
  100.000
  3.299.882
  46.111.838
  42.849.082
  4.903.153
  1.185.019
  10.891.964
  107.000
   
  15.088.265
  7.939.006
   
  1.977.483
  712.000
   
  45.192
  316.061
  229.210
  81.851
  5.000
  2.946.695
  2.946.695
  13.333.526
  13.108.362
  3.668.966
  1.086.165
   
  11.684
  6.808.872
   
  1.485.965
  1.518
   
  45.192
  225.164
  225.164
   
   
   
   
   
   
   
   
  1.680.336
  1.676.310
  144.216
  11.194
   
  27.412
  985.906
   
  491.518
  16.064
  4.026
  4.026
   
   
   
  2.183.228
  2.096.357
  1.089.971
  60.740
  107.000
   
   
  144.228
  694.418
  86.871
  20
  81.851
  5.000
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  14.095.846
  11.149.151
  26.920
  10.891.964
   
  230.267
  2.946.695
  2.946.695
   
  14.818.902
  14.818.902
   
  14.818.902
   
   
   
   
   
   
   
  18.877.669
  17.578.490
  14.675.516
  1.462.477
   
  1.114.656
  133.575
   
  154.990
  227
  12.049
   
  25.000
  1.299.179
  1.299.179
  5.453.959
  4.402.780
  3.692.385
  499.495
   
  90.561
  119.923
  166
  250
  1.051.179
  1.051.179
   
   
   
   
   
   
  13.423.710
  13.175.710
  10.983.131
  962.982
   
  1.024.095
  13.652
   
  154.990
  61
  11.799
   
  25.000
  248.000
  248.000
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  27.457.612
  27.319.583
  1.612.463
  2.020.807
   
  6.969.733
  74.507
   
  800.304
  14.467.037
  1.032.129
   
  342.603
  138.029
  138.029
  4.377.628
  4.268.304
  580.682
  193.882
   
  2.249.339
  1.550
   
  421.897
  332.422
  488.532
   
   
  109.324
  109.324
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2.927.231
  2.906.671
  764.477
  1.250.373
   
  806.194
  4.000
   
  21.999
   
  59.628
  20.560
  20.560
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  1.865.890
  1.863.989
  42.036
  400.712
   
  620.359
  65.609
   
  18.745
  524.467
   
  192.061
  1.901
  1.901
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  18.286.863
  18.280.619
  225.268
  175.840
   
  3.293.841
  3.348
   
  337.663
  14.134.615
  19.130
   
  90.914
  6.244
  6.244
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  3.658.031
  3.513.575
  142.608
  46.478
  12.839
  133.801
   
  899.686
  131.897
   
  2.057.069
  2.048
   
  87.149
  97.956
  97.956
  46.500
  46.500
  1.543.146
  1.463.060
  7.168
  133.801
   
  849.271
  94.013
   
  291.658
   
  87.149
  80.086
  80.086
   
   
   
   
   
   
  2.114.885
  2.050.515
  142.608
  39.310
  12.839
   
  50.415
  37.884
   
  1.765.411
  2.048
  17.870
  17.870
  46.500
  46.500
   
   
   
   
   
  23.825.099
  23.292.525
  428.544
  214.234
  66.384
  4.147.135
   
  2.345.888
  3.179.407
   
  12.137.432
  85.156
   
  688.345
  125.887
  125.887
  406.687
  100.000
  306.687
  1.842.670
  1.833.022
  7.711
  52.811
  204.206
  562.466
   
  1.005.828
  9.648
  9.648
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  143.475
  143.475
  143.475
   
   
   
  195.595
  139.771
  1.959
  102.012
  35.800
  55.824
  55.824
   
  7.197.950
  7.046.511
  389.374
  144.233
  450
  1.539.675
   
  833.834
  766.580
   
  3.302.782
  67.583
   
  2.000
  47.839
  47.839
  103.600
  100.000
  3.600
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  13.782.790
  13.532.525
  22.551
  8.197
  63.975
  2.157.767
   
  1.475.678
  1.739.391
   
  7.361.154
  17.467
   
  686.345
  3.002
  3.002
  247.263
  247.263
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  116.620
  51.222
  8.908
  5.883
  1.381
   
  34.944
  106
  65.398
  65.398
   
  110.165
  110.165
  36.376
   
  73.789
   
   
   
   
   
   
  435.834
  435.834
  3.110
   
  432.724
   
   
   
   
  -13.439.534

  112.145.344
  101.933.429
  94.489.607
  22.716.941
   
  14.034.744
  12.560.176
  12.490.675
  69.501
   
  1.474.568
   
  788.500
   
   
  49
  91.891
   
   
  4.743
   
   
  116
  588.862
   
   
   
  373
   
  34
   
  8.682.041
  26.475.807
  695.466
  19.490.539
  438.433
  1.760.028
  761.389
  1.393.850
  32.401
   
   
  5.780
   
  234.322
   
   
  6.408
   
  106.126
   
  113.898
  195.571
   
  6.763
   
   
  251.696
   
  3.375
   
  324.005
   
  -138.119
  59.862
  63.072
  212.500
  458.442
   
  -17.793.766
  -17.793.766
   
  156
   
  156
   
  156
  625.368
  625.368
   
  89.663
  535.705
  70.462.878
  60.122.100
  -16.137.849
   
   
  -2.084.019
   
   
   
  -11.817.556
   
  -388.102
   
  -1.848.172
  19.401
   
  19.357
   
   
  44
   
   
   
   
   
   
  25.302.840
   
  1.156.386
  754.265
   
  374.809
   
  24.357
   
  1.579
  13
   
  896
   
  467
   
  684.420
   
  684.420
  684.420
   
   
   
   
   
   
   
   
  193.009
  193.009
   
  193.009
  7.250.813
  4.686.821
  4.389.590
  215.522
  61
  1.982.880
  2.190.905
  222
  297.231
  297.231
  2.563.992
  1.049.415
  247.251
  200
   
  22
  444
   
  190
  659.179
  25.394
   
  2
   
  3.003
  44
  933
   
  29.332
  4.288
   
   
  843
   
  78.290
  193.639
   
  742
   
  192.897
  637.291
   
  508.473
   
  445
   
   
  112.957
   
  137
  14.120
  1.159
  683.647
  63.112
   
  1.112
   
  4.450
  22
   
  311.596
  645
   
  3.304
   
   
  55.404
   
  145
   
   
  31
  17
   
  1.224
   
   
  17
  242.568
  311.040
  311.040
   
  9.055
   
  623
   
  27.700
   
  269.314
   
   
  376
   
   
  1.580
  2.392
  6.453
  6.453
   
  84
   
  1.045
  5.324
   
  9.894.422
  125.510.668
  120.617.771
  22.535.604
  4.796.855
  11.894.811
  4.404.358
  107.000
   
  27.337.505
  11.751.662
   
  20.148.215
  14.819.850
  1.839.134
   
  982.777
  2.134.062
  2.051.673
  77.389
  5.000
  2.758.835
  115.201
  2.643.634
  49.764.674
  46.937.566
  5.470.192
  919.447
  11.822.453
  107.000
   
  15.925.191
  8.090.294
   
  3.851.274
  677.950
   
  73.765
  431.501
  349.112
  77.389
  5.000
  2.395.607
  2.395.607
  15.738.973
  15.393.907
  3.768.437
  818.702
   
  11.890
  6.935.511
   
  3.783.961
  1.641
   
  73.765
  345.066
  345.066
   
   
   
   
   
   
   
   
  1.285.748
  1.281.722
  147.821
  11.474
   
  28.096
  1.010.553
   
  67.313
  16.465
  4.026
  4.026
   
   
   
  2.608.498
  2.526.089
  1.553.934
  61.081
  107.000
   
   
  144.230
  659.844
  82.409
  20
  77.389
  5.000
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  14.467.979
  12.072.372
  28.190
  11.822.453
   
  221.729
  2.395.607
  2.395.607
   
  15.663.476
  15.663.476
   
  15.663.476
   
   
   
   
   
   
   
  19.199.145
  17.860.731
  14.830.311
  1.543.971
   
  1.148.138
  137.868
   
  163.559
  227
  11.657
   
  25.000
  1.338.414
  1.338.414
  5.565.715
  4.484.329
  3.711.222
  553.115
   
  94.655
  124.921
  166
  250
  1.081.386
  1.081.386
   
   
   
   
   
   
  13.633.430
  13.376.402
  11.119.089
  990.856
   
  1.053.483
  12.947
   
  163.559
  61
  11.407
   
  25.000
  257.028
  257.028
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  28.220.192
  28.070.768
  1.648.005
  2.065.737
   
  7.019.587
  50.773
   
  1.251.832
  14.819.623
  1.061.077
   
  154.134
  149.424
  149.424
  4.918.395
  4.798.265
  589.966
  197.011
   
  2.300.629
  1.552
   
  869.038
  340.138
  499.931
   
   
  120.130
  120.130
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2.994.047
  2.972.973
  783.389
  1.281.632
   
  825.409
  4.000
   
  22.549
   
  55.994
  21.074
  21.074
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  1.793.099
  1.791.175
  43.768
  409.968
   
  637.004
  41.789
   
  14.633
  545.873
   
  98.140
  1.924
  1.924
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  18.514.651
  18.508.355
  230.882
  177.126
   
  3.256.545
  3.432
   
  345.612
  14.479.485
  15.273
   
   
  6.296
  6.296
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  3.383.452
  3.223.794
  146.618
  47.871
  16.400
  151.147
   
  905.685
  140.157
   
  1.776.635
  2.109
   
  37.172
  113.158
  113.158
  46.500
  46.500
  1.276.464
  1.196.369
  7.383
  151.147
   
  905.685
  94.982
   
   
   
  37.172
  80.095
  80.095
   
   
   
   
   
   
  2.106.988
  2.027.425
  146.618
  40.488
  16.400
   
   
  45.175
   
  1.776.635
  2.109
  33.063
  33.063
  46.500
  46.500
   
   
   
   
   
  24.943.205
  24.524.912
  440.478
  219.829
  55.958
  4.253.211
   
  2.338.904
  3.332.570
   
  13.104.915
  86.341
   
  692.706
  101.565
  101.565
  316.728
  115.201
  201.527
  2.289.998
  2.278.241
  7.928
  54.239
  205.534
  561.653
   
  1.448.887
  11.757
  11.757
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  97.504
  97.504
  97.504
   
   
   
  194.078
  193.124
  202
  157.122
  35.800
  954
  954
   
  7.253.311
  7.067.256
  400.321
  147.882
   
  1.513.489
   
  848.230
  786.773
   
  3.302.782
  67.779
   
   
  70.854
  70.854
  115.201
  115.201
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  14.919.228
  14.715.483
  23.070
  8.386
  55.756
  2.279.562
   
  1.453.279
  1.871.295
   
  8.312.976
  18.453
   
  692.706
  3.172
  3.172
  200.573
  200.573
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  67.443
  51.661
  9.159
  6.034
  1.415
   
  34.944
  109
  15.782
  15.782
   
  113.029
  113.029
  37.395
   
  75.634
   
   
   
   
   
   
  8.614
  8.614
  3.288
   
  5.326
   
   
   
   
  -13.365.324

  118.220.998
  107.491.018
  99.698.654
  23.926.105
   
  14.816.844
  13.260.104
  13.186.730
  73.374
   
  1.556.740
   
  832.440
   
   
  51
  97.012
   
   
  5.007
   
   
  123
  621.677
   
   
   
  394
   
  36
   
  9.109.096
  27.865.969
  734.534
  20.608.378
  445.459
  1.859.925
  778.901
  1.425.909
  33.147
   
   
  5.913
   
  247.621
   
   
  6.555
   
  111.706
   
  120.363
  206.671
   
  6.918
   
   
  257.485
   
  3.453
   
  331.457
   
  -146.038
  61.239
  64.523
  217.387
  484.463
   
  -18.756.873
  -18.756.873
   
  165
   
  165
   
  165
  656.524
  656.524
   
  94.752
  561.772
  74.395.205
  63.340.700
  -16.927.429
   
   
  -2.119.545
   
   
   
  -12.520.176
   
  -397.028
   
  -1.890.680
  20.502
   
  20.455
   
   
  47
   
   
   
   
   
   
  26.739.412
   
  1.222.020
  797.076
   
  396.083
   
  25.739
   
  1.668
  14
   
  946
   
  494
   
  720.820
   
  720.820
  720.820
   
   
   
   
   
   
   
   
  203.964
  203.964
   
  203.964
  7.588.400
  4.942.360
  4.638.293
  227.754
  65
  2.094.981
  2.315.258
  235
  304.067
  304.067
  2.646.040
  1.073.549
  252.937
  205
   
  23
  454
   
  194
  674.340
  25.978
   
  2
   
  3.072
  45
  954
   
  30.006
  4.386
   
   
  862
   
  80.091
  198.092
   
  759
   
  197.333
  651.949
   
  520.169
   
  455
   
   
  115.555
   
  140
  14.444
  1.186
  722.450
  66.694
   
  1.176
   
  4.702
  24
   
  329.281
  682
   
  3.491
   
   
  58.549
   
  153
   
   
  33
  18
   
  1.293
   
   
  18
  256.336
  328.693
  328.693
   
  9.569
   
  658
   
  29.272
   
  284.600
   
   
  397
   
   
  1.669
  2.528
  6.602
  6.602
   
  86
   
  1.069
  5.447
   
  10.394.685
  131.065.629
  126.066.416
  21.682.074
  4.939.051
  11.787.360
  4.573.592
  107.000
   
  26.872.776
  12.593.532
   
  22.468.378
  15.175.596
  4.934.173
   
  932.884
  2.061.666
  2.014.885
  41.781
  5.000
  2.937.547
  94.292
  2.843.255
  51.999.203
  48.965.775
  4.146.344
  937.267
  11.720.758
  107.000
   
  15.332.644
  8.043.784
   
  4.865.564
  3.735.373
   
  77.041
  404.921
  358.140
  41.781
  5.000
  2.628.507
  2.628.507
  16.802.349
  16.445.264
  3.866.364
  840.337
   
  12.026
  6.850.019
   
  4.797.719
  1.758
   
  77.041
  357.085
  357.085
   
   
   
   
   
   
   
   
  1.311.219
  1.310.184
  151.221
  11.737
   
  28.742
  1.033.795
   
  67.845
  16.844
  1.035
  1.035
   
   
   
  4.220.040
  4.173.239
  128.759
  60.739
  107.000
   
   
  159.970
  3.716.771
  46.801
  20
  41.781
  5.000
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  14.593.952
  11.965.445
  24.454
  11.720.758
   
  220.233
  2.628.507
  2.628.507
   
  15.071.643
  15.071.643
   
  15.071.643
   
   
   
   
   
   
   
  19.664.585
  18.376.905
  15.248.797
  1.619.375
   
  1.176.736
  151.974
   
  140.827
  228
  13.968
   
  25.000
  1.287.680
  1.287.680
  5.695.274
  4.660.867
  3.824.734
  607.273
   
  98.525
  129.919
  166
  250
  1.034.407
  1.034.407
   
   
   
   
   
   
  13.969.311
  13.716.038
  11.424.063
  1.012.102
   
  1.078.211
  22.055
   
  140.827
  62
  13.718
   
  25.000
  253.273
  253.273
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  28.782.192
  28.630.388
  1.685.794
  2.107.633
   
  7.095.548
  84.405
   
  1.276.580
  15.175.368
  1.094.924
   
  110.136
  151.804
  151.804
  5.027.067
  4.905.192
  602.742
  199.519
   
  2.350.404
  1.576
   
  892.254
  347.602
  511.095
   
   
  121.875
  121.875
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  3.049.120
  3.027.561
  801.479
  1.311.071
   
  843.497
  4.000
   
  26.578
   
  40.936
  21.559
  21.559
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  1.836.183
  1.834.236
  45.428
  418.706
   
  652.841
  75.318
   
  4.187
  568.556
   
  69.200
  1.947
  1.947
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  18.869.822
  18.863.399
  236.145
  178.337
   
  3.248.806
  3.511
   
  353.561
  14.827.766
  15.273
   
   
  6.423
  6.423
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  4.898.988
  4.737.918
  150.137
  49.452
  16.400
  154.623
   
  940.501
  141.619
   
  3.270.835
  2.179
   
  12.172
  114.570
  114.570
  46.500
  46.500
  2.931.842
  2.849.399
  7.627
  154.623
   
  940.501
  95.887
   
  1.638.589
   
  12.172
  82.443
  82.443
   
   
   
   
   
   
  1.967.146
  1.888.519
  150.137
  41.825
  16.400
   
   
  45.732
   
  1.632.246
  2.179
  32.127
  32.127
  46.500
  46.500
   
   
   
   
   
  25.720.661
  25.355.430
  451.002
  225.324
  50.202
  4.418.969
   
  2.327.347
  4.171.750
   
  12.914.572
  87.729
   
  708.535
  102.691
  102.691
  262.540
  94.292
  168.248
  2.689.217
  2.678.460
  8.118
  55.846
  206.786
  1.203.299
   
  1.204.411
  10.757
  10.757
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  58.191
  58.191
  58.191
   
   
   
  243.814
  242.860
  202
  204.158
  38.500
  954
  954
   
  7.370.813
  7.204.007
  409.928
  151.375
   
  1.596.264
   
  861.948
  813.145
   
  3.302.782
  68.565
   
   
  72.514
  72.514
  94.292
  94.292
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  15.171.025
  15.000.456
  23.578
  8.571
  50.000
  2.353.570
   
  1.427.069
  2.038.017
   
  8.372.064
  19.052
   
  708.535
  3.275
  3.275
  167.294
  167.294
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  68.162
  52.017
  9.378
  6.168
  1.415
   
  34.944
  112
  16.145
  16.145
   
  115.704
  115.704
  38.330
   
  77.374
   
   
   
   
   
   
  3.735
  3.735
  3.364
   
  371
   
   
   
   
  -12.844.631


  Anexa nr. 2


      TOTAL

                                      SINTEZA
        cheltuielilor pe surse de finanțare, capitole, subcapitole, paragrafe,
               titluri de cheltuieli, articole, alineate după caz
                                 pe anii 2014-2017

                                                                                                                            - mii lei -

  Ca-
  pi-
  tol
   

  Sub-
  ca-
  pi-
  tol

  Pa-
  ra-
  graf
   

  Gru-
  pa/
  Ti-
  tlu

  Ar-
  ti-
  col
   

  A-
  li-
  ne-
  at

   
  Denumire indicator
   
   

   
  Program
  2014
   

   
  Estimări
  2015
   

   
  Estimări
  2016
   

   
  Estimări
  2017
   

  A

  B

  1

  2

  3

  4

  5000
  01
  10
  20
  30
  40
  50
  51
   
  55
  56
   
  57
  59
  65
   
  70
  71
  72
  75
  79
  80
  81
  5001
  01
  10
  01
  01
  03
  05
  06
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  30
  02
  01
  02
  03
  04
   
  05
  30
  03
  01
  02
  03
  04
   
  05
   
  06
  20
  01
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
   
  30
   
  02
  03
  01
  02
  04
  01
  02
  03
  04
  05
  01
  03
  30
  06
  01
  02
  09
  10
  11
  12
  13
  14
  15
   
  16
  18
   
  21
  22
  23
  24
  01
   
  02
   
  03
  04
   
  25
   
   
  26
  28
  30
  01
  02
  03
  04
  06
  07
   
  08
  09
  30
  31
   
   
  32
   
   
  33
   
  30
  01
  01
  02
  01
  02
   
  04
   
  40
  02
  03
   
  04
   
  05
  06
  08
  13
   
  14
  15
  16
  30
  50
  01
  02
  51
   
  01
  01
  02
  03
  04
   
  07
   
  08
   
  10
   
   
  11
   
   
  13
  25
  26
   
   
  28
  30
   
  31
   
  32
  37
   
   
  38
   
   
  40
   
  45
   
  48
   
  52
   
   
  53
   
   
  54
   
   
  55
  56
   
  02
  04
   
  05
   
   
  06
   
  08
   
  09
   
   
  10
   
  11
  12
  13
  14
  22
   
   
  23
   
   
  24
   
  30
  31
   
   
  32
   
   
   
  35
  36
   
  37
  55
  01
  01
  02
   
  03
  05
   
  06
  07
  08
   
  10
  12
  13
  14
  16
   
   
  18
  26
   
   
  28
  29
   
  46
   
  47
   
  48
   
  49
   
  50
   
  53
   
  02
   
  01
  03
  04
  05
   
  03
  01
  03
  04
  05
   
  06
  07
  56
   
  01
   
  01
  02
  03
  02
  01
  02
  03
  03
  01
  02
  03
  04
   
  01
  05
  01
  02
  03
  06
   
  01
  03
  07
   
  01
  02
  08
   
  01
  02
  03
  09
   
  01
  02
  03
  10
  01
  02
  03
  11
   
  01
  02
  03
  12
  01
  02
  03
  13
  01
  03
  15
   
  01
  02
  03
  16
  01
  02
  03
  17
  01
  02
  03
  18
  01
  02
  03
  19
   
  01
  02
  03
  20
   
  01
  02
  03
  21
   
   
  22
   
   
   
   
   
  01
   
   
   
  02
   
   
   
  23
   
  24
   
  25
   
   
  01
  02
  03
  27
  02
  03
  28
   
  03
  35
   
   
  36
   
   
  37
   
   
  38
   
   
  39
   
  57
  01
  02
  01
  02
  59
  01
  03
  04
   
   
  05
   
  07
   
  08
  11
  12
  13
   
  14
   
  15
  16
   
  17
  19
  20
   
  22
  23
   
  24
   
  26
  27
  28
   
  30
   
  33
   
  34
   
   
   
  65
   
  01
   
  70
  71
  01
  01
  02
  03
  30
  02
  01
  03
  72
  01
  01
   
  75
  79
  80
  30
  81
  01
  01
   
  06
  02
  02
  03
   
  5101
  01
  10
  01
  01
  05
  06
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  30
  02
  02
  03
  04
   
  05
  30
  03
  01
  02
  03
  04
   
  05
   
  06
  20
  01
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
   
  30
   
  02
  03
  02
  04
  01
  02
  03
  05
  01
  03
  30
  06
  01
  02
  09
  10
  11
  12
  13
  14
  16
  25
   
   
  26
  30
  01
  02
  03
  04
  07
   
  08
  09
  30
  51
   
  01
  01
  03
  55
  01
  07
  08
   
  12
  18
  02
   
  01
  04
  03
  01
  03
  04
  05
   
  06
  07
  56
   
   
  01
   
  01
  02
  03
  02
  01
  02
  03
  08
   
  01
  02
  03
  12
  01
  02
  03
  13
  01
  03
  15
   
  01
  02
  03
  16
  01
  02
  03
  17
  01
  02
  03
  18
  03
  19
   
  01
  02
  03
  20
   
  01
  02
  03
  21
   
   
  22
   
   
   
   
   
  01
   
   
   
  02
   
   
   
  23
   
  24
   
  25
   
   
  01
  02
  03
  27
  02
  03
  28
   
  03
  35
   
   
  36
   
   
  59
  01
  11
  17
  19
  22
  30
   
  65
   
  01
   
  70
  71
  01
  01
  02
  03
  30
  03
  01
  01
  02
  03
  04
  03
  04
   
  5301
  01
  10
  01
  01
  05
  06
  12
  13
  02
  04
   
  03
  01
  02
  03
  04
   
  06
  20
  01
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
   
  30
   
  02
  03
  02
  05
  30
  06
  01
  02
  09
  11
  12
  13
  14
  30
  02
  04
  07
   
  30
  51
   
  01
  01
  55
  01
  12
  13
  48
   
  02
   
  01
  56
   
  01
   
  01
  02
  03
  02
  01
  02
  03
  15
   
  01
  02
  19
   
  01
  02
  20
   
  01
  02
  03
  23
   
  35
   
   
  37
   
   
  59
  01
  11
  19
  22
  26
  70
  71
  01
  01
  02
  30
  01
  02
   
  5401
  01
  10
  01
  30
  03
  01
  02
  03
  20
  01
  08
  09
   
  12
  25
   
   
  28
  30
  09
  30
  50
  01
  02
  51
   
  02
  30
  55
  01
  14
  47
   
  50
   
  02
   
  03
  05
   
  59
  03
  17
  70
  71
  01
  02
  30
  72
  01
  01
   
  75
  02
  03
  04
  11
  12
  14
   
  15
   
  50
  5501
  01
  20
  24
  01
   
  02
   
  03
  04
   
  30
  01
  01
  02
  01
  04
   
  51
   
  02
  10
   
  79
  81
  01
  06
  02
  02
  03
   
  5601
   
  01
  51
   
  01
  07
   
  08
   
  11
   
  02
   
  03
   
  04
   
  6001
  01
  10
  01
  01
  05
  06
  10
  11
  12
  13
  14
  30
  02
  02
  03
  05
  30
  03
  01
  02
  03
  05
   
  06
  20
  01
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
   
  30
   
  02
  03
  01
  02
  04
  01
  02
  04
  05
  01
  03
  30
  06
  01
  02
  09
  10
  11
  12
  13
  14
  15
   
  25
   
   
  30
  02
  03
  04
  09
  30
  51
   
  01
  03
  55
  02
   
  01
  57
  02
  01
  02
  59
  11
  70
  71
  01
  01
  02
  30
  03
  01
  02
  03
   
  25
  50
  6101
  01
  10
  01
  01
  03
  05
  06
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  30
  02
  02
  03
  04
   
  05
  30
  03
  01
  02
  03
  04
   
  05
   
  06
  20
  01
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
   
  30
   
  02
  03
  01
  02
  04
  01
  02
  03
  04
  05
  01
  03
  30
  06
  01
  02
  09
  10
  11
  12
  13
  14
  15
   
  24
  01
   
  02
   
  25
   
   
  28
  30
  01
  02
  03
  04
  07
   
  30
  51
   
  01
  01
  03
  10
   
   
  52
   
   
  02
  08
   
  12
  55
  01
  18
  02
   
  01
  56
   
  01
   
  01
  02
  03
  02
  01
  02
  03
  07
   
  01
  02
  08
   
  01
  02
  03
  09
  01
  02
  03
  10
  01
  02
  03
  11
   
  01
  02
  03
  12
  01
  02
  03
  15
   
  01
  02
  03
  16
  01
  02
  03
  18
  03
  19
   
  01
  02
  23
   
  25
   
   
  01
  02
  03
  36
   
   
  38
   
   
   
  57
  02
  01
  02
  59
  01
  11
  17
  65
   
  01
   
  70
  71
  01
  01
  02
  03
  30
  03
  01
  03
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  25
   
  50
   
  6501
  01
  10
  01
  01
  03
  05
  06
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  30
  02
  02
  03
  04
   
  05
  30
  03
  01
  02
  03
  04
   
  05
   
  06
  20
  01
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
   
  30
   
  02
  03
  01
  02
  04
  01
  02
  03
  04
  05
  01
  03
  30
  06
  01
  02
  09
  10
  11
  12
  13
  14
  15
   
  16
  25
   
   
  30
  01
  02
  03
  04
  07
   
  30
  51
   
  01
  01
  02
  03
  55
  01
  18
  02
   
  01
  56
   
  02
  01
  02
  03
  07
   
  01
  02
  15
   
  01
  16
  01
  02
  03
  25
   
   
  01
  57
  02
  01
  02
  59
  01
  15
  17
  19
  65
   
  01
   
  70
  71
  01
  01
  02
  03
  30
  03
  01
  02
  03
  01
  04
  01
  02
  03
  05
  06
  01
  02
  07
  02
  11
  04
  30
  25
  50
  6601
  01
  10
  01
  01
  05
  06
  10
  11
  12
  13
  14
  30
  02
  01
  02
  03
  05
  30
  03
  01
  02
  03
  04
   
  06
  20
  01
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
   
  30
   
  02
  03
  01
  02
  04
  01
  02
  03
  04
  05
  01
  03
  30
  06
  01
  02
  09
  11
  12
  13
  14
  16
  25
   
   
  30
  02
  03
  04
  09
  30
  31
   
   
  32
   
   
  33
   
  51
   
  01
  01
  03
  11
   
   
  25
  38
   
   
  45
   
  02
  08
   
  11
  12
   
  22
   
   
  23
   
   
  24
   
  55
  02
   
  01
  56
   
  01
   
  01
  02
  03
  02
  01
  02
  03
  18
  01
  25
   
   
  01
  65
   
  01
   
  70
  71
  01
  01
  02
  03
  30
  03
  01
  02
  04
  05
  06
  01
  08
  09
  10
   
  50
  50
  6701
  01
  10
  01
  01
  12
  13
  14
  15
  16
  30
  03
  01
  02
  03
  04
   
  06
  20
  01
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
   
  30
   
  02
  05
  30
  06
  01
  02
  11
  12
  13
  14
  25
   
   
  30
  01
  02
  03
  04
  07
   
  30
  51
   
  01
  01
  53
   
   
  55
  01
  02
   
  18
  02
   
  01
  56
   
  01
   
  01
  02
  03
  02
  01
  02
  03
  15
   
  01
  23
   
  35
   
   
  37
   
   
  59
  04
   
   
  05
   
  07
   
  08
  12
  13
   
  14
   
  16
   
   
  19
  20
   
  22
  23
   
  24
   
  28
   
  65
   
  01
   
  70
  71
  01
  02
  03
  30
  01
  02
  03
  03
  04
  11
  12
  14
  16
   
  05
  01
  02
  50
   
  6801
  01
  10
  01
  01
  05
  06
  10
  12
  13
  14
  30
  02
  02
  04
   
  05
  30
  03
  01
  02
  03
  04
   
  06
  20
  01
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
   
  30
   
  02
  03
  01
  04
  01
  02
  03