ORDONANȚĂ nr. 41 din 12 august 1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 29 august 1994
  Ținând seama că în perioada de timp care s-a scurs de la constituirea statului român modern, România a aderat la un număr de organizații internaționale interguvernamentale, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, existente la momentul respectiv,
  având în vedere importanța participării, în continuare, la aceste organizații pentru dezvoltarea cooperării cu alte state și pentru promovarea intereselor țării noastre,
  în temeiul art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și al art. 1 lit. b) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,
  Guvernul României emite următoarea ordonanță:

  Articolul 1

  Se aprobă lista organizațiilor internaționale interguvernamentale la care România este parte și pentru care se vor achita cotizații anuale, conform baremurilor stabilite de fiecare organizație (anexa nr. 1).


  Articolul 2

  Ministerul Finanțelor este autorizat să repartizeze fondurile prevăzute în legea bugetului de stat pentru plată, în mod eșalonat, a cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale, conform anexei nr. 2.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Contrasemnează:
  Ministru de stat,
  ministrul afacerilor externe,
  Teodor Viorel Meleșcanu
  Ministru de stat,
  ministrul finanțelor,
  Florin Georgescu

  București, 12 august 1994.
  Nr. 41.

  Anexa nr. 1

  LISTA ORGANIZAȚIILOR INTERNAȚIONALE INTERGUVERNAMENTALE LA CARE
  ROMÂNIA ESTE MEMBRĂI. Organizații internaționale guvernamentale la care România a aderat în baza unor legi, decrete, hotărâri ale Guvernului
  ------------------------------------------------------------------------------
  Instituția
  română care coor-
  Anul donează relațiile
  Nr. Denumirea organizației Sediul Anul aderării cu organizația
  crt. înființării României internațională
  respectivă
  -------------------------------------------------------------------------------
  0 1 2 3 4 5
  -------------------------------------------------------------------------------
  1. Organizația Națiunilor New York 1945 1955 Ministerul Afacerilor
  Unite (O.N.U.) Externe
  - Comitetul O.N.U. pen- Geneva 1966 1970
  tru eliminarea discri-
  minării rasiale ;
  - Convenția contra tor- New York 1984 1990
  turii și a altor tra-
  tamente aplicate cu
  cruzime, inumane sau
  degradante
  2. Organizația Națiunilor Roma 1945 1961 Ministerul Agricultu-
  Unite pentru Alimentație rii și Alimentației
  și Agricultura (F.A.O.)
  3. Organizația Internațio- Geneva 1919 1919 Ministerul Muncii și
  nală a Muncii (O.I.M.) Protecției Sociale
  4. Agenția Internațională Viena 1957 1957 Ministerul Afacerilor
  pentru Energia Atomică Externe; Ministerul
  (A.I.E.A.) Cercetării și Tehno-
  logiei
  5. Organizația Meteorolo- Geneva 1873 1948 Ministerul Apelor,
  gică Mondială (O.M.M.) Pădurilor și Pro-
  tectiei Mediului
  6. Organizația Mondială a Madrid 1975 1975 Ministerul Turismului
  Turismului (O.M.T.)
  7. Organizația Maritimă Londra 1948 1948 Ministerul Transpor-
  Internațională (O.M.I.) turilor
  8. Uniunea Poștală Univer- Berna 1874 1874 Ministerul Comuni-
  sala (U.P.U.) cațiilor
  9. Uniunea Internațională Geneva 1865 1865 Ministerul Comuni-
  de Telecomunicații cațiilor
  (U.I.T.)
  10. Organizația Aviației Montreal 1944 1965 Ministerul Transpor-
  Civile Internaționale turilor
  (O.A.C.I.)
  11. Acordul General pentru Geneva 1947 1971 Ministerul Comerțului
  Tarife și Comerț
  (G.A.T.T.)
  12. Organizația Mondială a Geneva 1927 1927 O.S.I.M.
  Proprietății Intelectuale
  (O.M.P.I.)
  13. Organizația Mondială a Geneva 1946 1948 Ministerul Sănătății
  Sănătății (O.M.S.)
  14. Organizația Națiunilor Viena 1979 1980 Ministerul Industri-
  Unite pentru Dezvoltare ilor
  Industrială (O.N.U.D.I.)
  15. Organizația Națiunilor Paris 1945 1956 Ministerul Culturii
  Unite pentru Educație,
  Știință și Cultură
  (U.N.E.S.C.O.)
  16. Comisia Dunării Budapesta 1948 1949 Ministerul Afacerilor
  Externe
  17. Consiliul Europei Strasbourg 1949 1993 Ministerul Afacerilor
  Externe
  18. Uniunea Latină Madrid 1954 1979 Ministerul Afacerilor
  Externe
  19. Federația Mondială a Geneva 1956 Ministerul Afacerilor
  Asociațiilor pentru Externe
  Națiunile Unite
  (F.M.A.N.U.)
  20. Biroul Paris 1931 1960 Ministerul Afacerilor Externe
  Internațional
  al Expozițiilor
  (B.I.E.)
  21. Conferința Europeană a Paris 1957 1992 Ministerul Transpor-
  Miniștrilor de Tran- turilor
  sporturi (C.E.M.T.)
  22. Conferința Europeană a Bonn 1959 1990 Ministerul Comuni-
  Administrațiilor de cațiilor
  Posta și Telecomunicații
  (C.E.P.T.)
  23. Convenția de la Basel Basel 1989 1991 Ministerul Apelor,
  privind controlul Pădurilor și Protec-
  deșeurilor toxice tiei Mediului
  24. Convenția privind zonele 1991 1991 Ministerul Apelor,
  umede de importanță inter- Pădurilor și Pro-
  națională, în special ca tectiei Mediului
  habitat al păsărilor
  25. Comisia Internațională Paris 1928 1928 Ministerul Apelor,
  a Marilor Baraje Pădurilor și Pro-
  tecției Mediului
  26. Convenția de la Viena Viena 1987 1993 Ministerul Apelor,
  pentru protejarea Pădurilor și Pro-
  stratului de ozon tecției Mediului
  27. Protocolul de la Mont- Montreal 1987 1993 Ministerul Apelor,
  real pentru protejarea Pădurilor și Pro-
  stratului de ozon tecției Mediului
  28. Comisia Europeană de Roma 1953 1993 Ministerul Agricultu-
  Lupta contra Febrei rii și Alimentației
  Aftoase
  29. Oficiul Internațional Paris 1924 1927 Ministerul Agricultu-
  al Epizootiilor rii și Alimentației
  30. Oficiul Internațional Paris 1924 1957 Ministerul Agricultu-
  al Viei și Vinului rii și Alimentației
  31. Comisia Internațională New Delhi 1950 1958 Ministerul Agricultu-
  pentru Irigații și rii și Alimentației
  Drenaje
  32. Societatea Internatio- Haga 1959 1960 Ministerul Agricultu-
  nală pentru Științe rii și Alimentației
  Horticole
  33. Organizația Europeană Paris 1951 1958 Ministerul Agricultu-
  și Mediterană pentru rii și Alimentației
  Protecția Plantelor
  34. Comisia Sericicolă Paris 1969 Ministerul Agricultu-
  Internațională rii și Alimentației
  35. Asociația Internațio- Zurich 1924 1958 Ministerul Agricultu-
  nală pentru Controlul rii și Alimentației
  Semințelor (I.S.T.A.)
  36. Interpol Paris 1923 1973 Ministerul de Interne
  37. Organizația Mondială Geneva 1971 1978 Ministerul Culturii
  a Proprietății Inte-
  lectuale - Uniunea de O.M.P.I. O.M.P.I.
  la Berna - drepturi de
  autor 1886 - 1927
  Berna
  38. Fondul Cultural al Strasbourg 1954 1991 Ministerul Culturii
  Consiliului Europei
  39. Centrul Internațional Roma 1958 1960 Ministerul Culturii
  Roma de Studii pentru
  Conservarea și Restaura-
  rea Bunurilor Culturale
  40. Fondul Patrimoniului Paris 1972 1990 Ministerul Culturii
  Cultural Mondial
  41. Consiliul de Cooperare Bruxelles 1950 1968 Ministerul Finanțelor
  Vamală (C.C.V.)
  42. Biroul Internațional Bruxelles 1890 1892 Ministerul Finanțelor
  pentru Tarife Vamale
  43. Conferința de la Haga Haga 1893 1991 Ministerul Justiției
  de Drept Internațional
  Privat
  44. Curtea Permanentă de Haga 1899 1899 Ministerul Justiției
  Arbitraj de la Haga
  45. Biroul Internațional Sevres- 1875 1883 Biroul Român de
  pentru Măsuri și Franta Metrologie Legală
  și Greutăți
  46. Biroul Internațional de Paris 1955 1956 Biroul Român de
  Metrologie Legală Metrologie Legală
  47. Institutul Internațional Voorburg- 1885 1961 Comisia Naționala
  de Statistică Olanda pentru Statistica
  48. Uniunea Interparlamen- Geneva 1889 1891 Parlamentul României
  țara - Camera Deputaților
  49. Organizația Internațio- Geneva 1946 1950 Institutul Român de
  nală de Standardizare Standardizare
  (I.S.O.)
  50. Comitetul European pen- Bruxelles 1973 1991 Institutul Român de
  tru Standardizare în Standardizare
  Electrotehnică (CENELEC)
  51. Comitetul European de Bruxelles 1961 1991 Institutul Român de
  Standardizare (C.E.N.) Standardizare
  52. Institutul European de Sophia- 1988 1991 Institutul Român de
  Standardizare în Tele- Antipolis- Standardizare
  comunicații (E.T.S.I.) Franta
  53. Rețeaua Internațională Viena 1979 1991 Institutul Român de
  de Terminologie (TERMNET) Standardizare
  54. Institutul Unificat de Dubna- 1956 1956 Ministerul Cercetării
  de Cercetări Nucleare Federația și Tehnologiei
  (I.U.C.N.) Rusa
  55. Societatea Europeană de Geneva 1968 1968 Ministerul Cercetării
  Fizica și Tehnologiei
  56. Centrul Internațional New Berry- 1928 1971 Ministerul Cercetării
  de Seismologie Anglia și Tehnologiei
  57. Centrul Internațional de Moscova 1969 1969 Ministerul Cercetării
  Informare Științifică și Tehnologiei
  și Tehnică
  58. Organizația Internațio- Londra 1959 1991 Oficiul pentru Pro-
  nală a Uniunilor de tecția Consumatorilor
  Consumatori (I.O.C.U.)
  59. Comisia Electrotehnica Geneva 1906 1906 Ministerul Industri-
  Internațională (C.E.I.) ilor
  60. Organizația pentru Haga 1993 1993 Ministerul
  Interzicerea Armelor Afacerilor Externe
  Chimice
  61. Organizația Paris 1970 1993 Ministerul Afacerilor
  Internațională a Externe
  Francofoniei (O.I.F.)
  62. TRACECA Baku 1998 1998 Ministerul
  Transporturilor,
  Construcțiilor
  și Turismului
  63. Agenția Internațională Abu 2009 2011 Ministerul Energiei,
  pentru Energie Dhabi Întreprinderilor Mici
  Regenerabilă și Mijlocii și Mediului
  de Afaceri
  63^1. Organizația Europeană Geneva 1953 2015 Ministerul Educației
  pentru Cercetări Naționale și Cercetării
  Nucleare Științifice
  Aderări în curs de ratificare de către Parlamentul României
  1.*) Abrogată.
  2.*) Abrogată.
  -------------------------------------------------------------------------------

  (la 22-05-2016, Pct. 1 din anexa 1 a fost modificat de Articolul 7 LEGEA nr. 96 din 16 mai 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 19 mai 2016 )
  II. Organizațiile internaționale guvernamentale la care România a aderat în baza aprobărilor date de conducerea ministerelor și a altor instituții centrale
  -------------------------------------------------------------------------------
  Instituția
  română care
  coordonează
  Nr. Denumirea organi- Anul Anul relațiile cu Explicații
  crt. zației Sediul înfi- aderării organizația
  ințării României internațională
  respectivă
  -------------------------------------------------------------------------------
  0 1 2 3 4 5 6
  -------------------------------------------------------------------------------
  1. Organizația pentru Viena 1975 1975 Ministerul România a semnat
  Securitate și Co- Afacerilor Actul final al
  operare în Europa Externe Conferinței pentru
  (O.S.C.E.) Securitate și Co-
  operare în Europa
  2. Adunarea Parlamen- Copenhaga 1991 1991 Ministerul Parlamentul Româ-
  țara a Organizației Afacerilor niei participă cu
  pentru Securitate Externe reprezentanți la
  și Cooperare în reuniuni
  Europa
  (A.P. O.S.C.E.)
  3. Organizația pentru Istambul 1992 1992 Ministerul Membru fondator
  Cooperare Economică Afacerilor
  a Marii Negre Externe
  4. Academia Diploma- Paris 1926 1926 Ministerul Membru fondator
  tică Internațională Afacerilor
  Externe
  5. Conferința Euro- Neuilly 1954 1991 Ministerul Aprobare viceprim-
  peana a Aviației sur Seine Transpor- ministru
  Civile (C.E.A.C.) turilor
  6. Asociația Interna- Bruxelles 1885 1975 Ministerul Aderare comunicată
  țională Permanentă reactua- Transpor- de Ministerul
  a Congreselor de lizat în turilor Transporturilor
  Navigație 1990
  (A.I.P.C.N.)
  7. Asociația Interna- Paris 1908 1957 Ministerul Reactualizat ;
  țională Permanentă Transpor- aprobare viceprim-
  a Congreselor Ruti- turilor ministru
  ere (A.I.P.C.R.) din anul 1991
  8. Autostrada trans- Varșovia 1977 1977 Ministerul Aprobare viceprim-
  europeană N-S (TEM). Transpor- ministru
  Proiect regional turilor
  sub egida C.E.E./
  O.N.U. și P.N.U.D.
  9. Carta Europeană a Bruxelles 1991 1991 Ministerul Aprobarea primu-
  Energiei Industriilor lui-ministru, din
  anul 1991
  10. Federația Interna- Haga 1913 1990 Ministerul Aprobare viceprim
  țională pentru Lo- Lucrărilor -ministru din anul
  cuire, Urbanism și Publice și 1990
  Amenajarea Terito- Amenajării
  riului (F.I.H.U.A.T.) Teritoriului
  11. Comisia Internațio- Monte 1925 1925 Ministerul Hotărârea condu-
  nală pentru Exploa- Apelor, Padu- cerii Academiei
  tarea Științifică rilor și Pro- Române
  a Mării Mediterane tectiei
  (C.I.E.S.M.) Mediului
  12. Federația Europeană Roma 1971 Ministerul România participă
  de Zootehnie Agriculturii din anul 1971
  și Alimenta-
  tiei
  13. Sistemul OCDE pen- Paris 1931 1969 Ministerul România participă
  tru certificarea Agriculturii din anul 1969
  semințelor desti- și Alimenta-
  nate comerțului tiei
  internațional
  14. Asociația Interna- Paris 1957 1966 Ministerul România participă
  ționala de Semna- Apărării din anul 1966
  lizare Maritimă Naționale
  15. Comitetul Interna- Liege- 1921 1923 Ministerul România participă
  țional de Medicină Belgia Apărării din anul 1923
  și Farmacie Militară Naționale
  16. Comisia Interna- Porrentruy 1926 1974 Ministerul România participă
  ționala de Istorie - Elveția Apărării din anul 1974
  Militară Naționale
  17. Asociația Interna- Quebec 1989 1993 Ministerul România participă
  țională a Arhivelor de Interne din anul 1993
  Francofone
  18. Consiliul Interna- Paris 1948 1956 Ministerul România participă
  țional al Arhivelor de Interne din anul 1956
  19. Comitetul Tehnic Paris 1895 1895 Ministerul Membru fondator
  Internațional pen- de Interne
  tru Prevenirea și
  Stingerea Incendi-
  ilor
  20. Consiliul Interna- Paris 1946 1958 Ministerul România participă
  țional al Muzeelor Culturii din anul 1958
  21. Institutul Inter- Paris 1948 1957 Ministerul România participă
  național de Teatru Culturii din anul 1957
  22. Uniunea Internațio- Praga 1929 1929 Ministerul H.C.M. nr. 468/
  nală a Marionetis- Culturii 1959
  tilor
  23. Consiliul Interna- Paris 1947 1960 Ministerul România participă
  țional al Muzicii Culturii din anul 1960
  24. Asociația Interna- Franta 1965 1965 Ministerul România participă
  țională a Teatrelor Culturii din anul 1965
  pentru Copii
  25. Federația Interna- Haga 1930 1961 Ministerul România participă
  țională a Asociați- Culturii din anul 1961
  ilor de Bibliotecari
  26. Asociația Interna- Copenhaga 1970 1993 Ministerul România participă
  țională a Teatrelor Culturii din anul 1993
  de Amatori
  27. Consiliul Interna- Franta 1965 1970 Ministerul România participă
  țional al Monumen- Culturii din anul 1970
  telor și Siturilor
  Istorice
  28. Asociația Autorita- 1983 Ministerul România participă
  tilor care Contro- Finanțelor din anul 1983
  leaza Asigurările
  din Țările în Curs
  de Dezvoltare
  29. Institutul Interna- Roma 1926 1927 Ministerul Procesul-verbal al
  țional pentru Uni- Justiției Comisiei Consi-
  ficarea Dreptului liului Consultativ
  Privat (UNIDROIT) de pe lângă M.A.E.
  din 2 decembrie
  1927
  30. Federația Interna- Paris 1960 1960 Academia România participă
  țională de Astro- Română din anul 1960
  nautică (I.A.F.)
  31. Uniunea Geografică Edmonton 1959 1959 Academia H.C.M. nr. 653/
  Internațională Română 1959
  (I.B.U.)
  32. Federația Interna- Fribourg 1973 Academia România participă
  țională a Societă- Româăa din anul 1973
  ților de Filozofie
  33. Uniunea Internațio- Montreal 1951 1964 Academia România participă
  nală de Științe Română din anul 1964
  Psihologice
  (I.U.P. sys)
  34. Comitetul Interna- Geneva 1926 1974 Academia România participă
  țional de Științe Română din anul 1974
  Istorice (C.I.S.H.)
  35. Asociația Interna- București 1963 1963 Academia România participă
  țională de Studii Română din anul 1963
  Sud-Est Europene
  (A.I.E.S.E.E.)
  36. Asociația Interna- Paris 1959 Academia România participă
  țională de Științe Română din anul 1959
  Economice
  37. Federația Interna- Haga 1895 1958 Ministerul România participă
  țională de Informa- Cercetării din anul 1958
  re și Documentare și Tehnologiei
  38. Uniunea Mondială a 1972 Secretaria- România participă
  Nevăzătorilor tul de Stat din anul 1972
  pentru
  Handicapați
  39. Uniunea Europeană 1972 Secretaria- România participă
  a Nevăzătorilor tul de Stat din anul 1972
  pentru
  Handicapați
  40. Asociația Interna- Paris 1951 1972 Secretaria- România participă
  țională a Sahului tul de Stat din anul 1972
  în Braille pentru
  Handicapați
  41. Federația Mondială Roma 1951 1963 Secretaria- România participă
  a Surzilor tul de Stat din anul 1963
  pentru
  Handicapați
  42. Sistemul O.C.D.E. Paris 1931 1969 Ministerul Adresa Secreta-
  pentru aplicarea Agriculturii riatului General
  normelor interna- și Alimenta- al Consiliului
  ționale la fructe tiei de Miniștri nr.
  și legume proaspete 451/I.D./2 iulie
  1969
  43. O.C.D.E. - Paris 1960 1993 Ministerul România
  Comitetul Industriei participă
  oțelului și din anul
  Comerțului 1993
  44. O.C.D.E. - Paris 1960 1998 Ministerul România
  Comitetul Industriei participă
  pentru industria și din anul
  construcțiilor Comerțului 1998
  navale
  45. Rețeaua Roma 2004 2004 Agenția România
  Internațională Națională participă
  pentru pentru din anul
  Întreprinderi Întreprinderi 2004
  Mici și Mijlocii Mici și
  (I.N.S.M.E.) Mijlocii și
  Cooperație
  46. Centrul Paris 1960 2004 Ministerul România
  pentru Afacerilor participă
  Dezvoltare Externe din anul
  (OCDE) 2004
  47. OCDE - Programul Paris 1961 2004 Agenția România participă
  pentru dezvoltare Națională ca membru cu
  economică și creare pentru drepturi depline
  a locurilor de Întreprin- din decembrie
  muncă (Programul deri Mici 2004
  LEED - Local și Mijlocii
  la nivel local și Cooperație
  Employment and
  Economic
  Development
  Programme)
  48. OCDE - Comitetul Paris 1961 2005 Ministerul România
  Transporturilor Transporturilor,participă
  Maritime Construcțiilor din anul
  și Turismului 2005
  49. Europae 1040 1999 2002 Ministerul România
  Archaeologiae Bruxelles, Culturii participă
  Consilium rue Champ și din anul
  (EAC) du Roi 37 Cultelor 2002

  50. Federația 372 2000 2005 Ministerul România
  Internațională Elizabeth Culturii participă
  a Consiliilor St., Surry și Cultelor, din anul
  Artelor și a Hills, Administrația 2005
  Agențiilor Sydney, Fondului
  Culturale (IFACCA) Australia Cultural
  Național
  51. Rețeaua Europeană Bruxelles 2004 2007 Consiliul România
  a Consiliilor Superior al participă
  Judiciare Magistraturii din anul
  (RECJ) 2007
  52. Rețeaua Europeană Bruxelles 2003 2007 Institutul România
  de Formare Național al participă
  Judiciară Magistraturii din anul
  (EJTN) 2007
  53. OCDE - Comitetul Paris 1961 2010 Institutul România
  de Statistică Național de participă,
  (CSTAT) Statistică începând
  coordonează cu anul 2010,
  colaborarea cu statut de
  României observator
  cu OCDE pe permanent,
  domeniul la
  statisticii activitatea
  Comitetului
  pentru
  Statistică
  54. OCDE - Comitetul Paris 1961 2010 Ministerul România
  pentru Agricultură Agriculturii participă,
  (CoAg) și începând
  Dezvoltării cu anul 2010,
  Rurale ca observator
  permanent
  55. Rețeaua Europeană Haga 1995 2001 Institutul România
  a Institutelor de Național de participă
  Științe Expertize din anul
  Criminalistice Criminalistice 2001
  (ENFSI)
  56. Conferința 2011 2011 Curtea România
  Mondială a Constituțională participă
  Justiției a României din anul
  Constituționale 2011
  57. Rețeaua Euro-Arabă Amman 2010 2010 Institutul România
  de Formare Național al participă din
  Judiciară Magistraturii 2010
  (REAFJ)
  58. Forumul 1998 2004 Oficiul România
  European al Național participă
  Registrelor al Registrului din anul
  Comerțului Comerțului 2004
  (ECRF)
  59. Forumul Auckland, 2003 2010 Oficiul România
  Registrelor Noua Național al participă
  Comerțului Zeelandă Registrului din anul
  - CRF Comerțului 2010
  60. Asociația Pontefract, 1995 2009 Oficiul România
  Internațională Anglia Național al participă
  a Registrului din anul
  Reglementatorilor Comerțului 2009.
  de
  Insolvență
  - IAIR
  61. Registrul Roma, 1992 2012 Oficiul România
  European al Italia Național participă
  Comerțului al din anul
  (European Registrului 2011
  Business Comerțului
  Register -
  EBR)
  62. Academia Muenchendorfer 2010 2010 Ministerul România
  Internațională Strasse 2, Justiției participă
  Anticorupție 2361, din anul
  Laxenburg, 2010
  Austria
  63. Organizația Haga, Olanda 2010 2011 Administrația România
  Europeană a Națională participă
  Serviciilor a din anul
  Penitenciare Penitenciarelor 2011
  și
  Corecționale -
  EuroPris
  64. Asociația Place du 1983 2012 Înalta Curte România
  Internațională Palais - de Casație participă
  a Înaltei Royal 75100 și Justiție din anul
  Jurisdicții Paris 01, 2012
  Administrative SP-Franța
  (AIHJA)
  65. OCDE - Comitetul Paris 1961 2006 Consiliul România
  de Concurență Concurenței participă
  începând cu
  anul 2006
  la lucrările
  Comitetului
  de Concurență
  66. EQUINET Rețeaua Bruxelles 2007 2007 Consiliul Decizia
  Europeană a Național conducerii
  Organismelor pentru Consiliului
  Naționale de Combaterea de aprobare
  Egalitate Discriminării a aderării
  la rețea
  67. Rețeaua Europeană Varșovia, 2005 2014 Ministerul România
  pentru Memorie Polonia Culturii participă din
  și Solidaritate anul 2014
  (REMS)
  68. Rețeaua Berlin, 2008 2015 Ministerul România
  Traduki Germania Culturii participă din
  anul 2015
  69. Fondul de pensii Haga 1893 1991 Ministerul România participă
  al Conferinței de Justiției din anul 1991 la
  la Haga de Drept lucrările Comisiei,
  Internațional devenind parte la
  Privat 10 instrumente ale
  acestei Comisii care
  se aplică în relația
  dintre România și
  celelalte state
  semnatare.
  70. OCDE - Paris 1961 2006 Departamentul În cadrul
  Comitetul pentru acestei
  pentru Investiții organizații
  Investiții Străine și România are
  sesiune Parteneriat calitatea de
  lărgită Public-Privat asociat.
  71. Rețeaua de 2008 2009 Ministerul România participă
  cooperare Justiției din anul 2009.
  legislativă
  între ministerele
  justiției din
  statele membre
  ale Uniunii
  Europene
  72. Asociația Haga 1995 1996 Ministerul România participă
  Internațională a Public prin din anul 1996.
  Procurorilor (AIP) Parchetul de
  pe lângă
  Înalta Curte
  de Casație și
  Justiție

  73. Directorul de Montreal, 2005 2015 Direcția
  Chei Publice al Canada Generală de
  Organizației Pașapoarte
  Aviației Civile
  Internaționale
  74. Asociația Geneva 1927 2015 Casa Națională În cadrul acestei
  Internațională a de Pensii organizații
  Securității Sociale Publice România are calitatea
  - ISSA de membru afiliat.
  75. Confederația Utrecht 1982 1999 Ministerul România participă
  Europeană de Justiției, prin din anul 1999.
  Probațiune Direcția Națională
  de Probațiune

  76. OCDE - Comitetul Paris 1948 2006 Ministerul În cadrul acestei
  pentru turism Turismului organizații
  România are calitatea
  de «participant» .
  77. OCDE/Agenția Paris 1948 2010 Agenția Nucleară În cadrul acestei
  pentru Energie și pentru organizații
  Nucleară-Comitetul Deșeuri România are calitatea
  pentru gestionarea Radioactive de «participant» .
  deșeurilor
  radioactive
  78. OCDE/Agenția Paris 1948 2010 Agenția Nucleară În cadrul acestei
  pentru Energie și pentru organizații
  Nucleară-Comitetul Deșeuri România are calitatea
  pentru studii Radioactive de «participant» .
  economice și
  tehnice privind
  energia nucleară
  și ciclul
  combustibil
  79. OCDE/Agenția Paris 1973 2010 Comisia Națională În cadrul acestei
  pentru Energie pentru Controlul organizații
  Nucleară-Comitetul Activităților și România are calitatea
  pentru securitatea Nucleare (CNCAN) de «participant» .
  instalațiilor
  nucleare
  80. OCDE/Agenția Paris 1989 2010 Comisia Națională În cadrul acestei
  pentru Energie pentru Controlul organizații
  Nucleară-Comitetul Activităților și România are calitatea
  pentru Nucleare (CNCAN) de «participant» .
  reglementarea
  activităților
  nucleare
  81. OCDE/Agenția Paris 1990 2010 Comisia Națională În cadrul acestei
  pentru Energie pentru Controlul organizații
  Nucleară-Comitetul Activităților și România are calitatea
  pentru protecția Nucleare (CNCAN) de «participant» .
  la radiații și
  sănătate publică

  82. OCDE/Agenția Paris 2000 2000 Comisia Națională În cadrul acestei
  pentru Energie pentru Controlul organizații
  Nucleară - Comitetul Activităților și România are calitatea
  pentru legislație Nucleare (CNCAN) de «participant
  nucleară ad-hoc» , fără
  cotizație, deoarece
  acest comitet este
  considerat «comitet
  permanent» al
  Consiliului OCDE.
  83. OCDE - Comitetul Paris 1993 2007 Ministerul În cadrul acestei
  pentru IMM-uri pentru Mediul de organizații
  și antreprenoriat Afaceri, Comerț România are calitatea
  (WPSMEE) și de de «participant» .
  Antreprenoriat
  84. Organizația pentru Paris 1961 2016 Ministerul România participă
  Cooperare și Finanțelor în calitate de
  Dezvoltare Economică Publice asociat cu drepturi
  - OCDE - Proiectul depline din anul 2016.
  BEPS - Erodarea bazei
  de impozitare și
  transferul
  profiturilor
  85. Consiliul Londra 1968 2018 Secretariatul România participă
  Internațional pentru General din anul 2017.
  pentru Tehnologia al Guvernului
  Informației în
  Administrația
  Guvernamentală (ICA)
  86. Sistemul Națiunilor Geneva 1993 2018 Inspectoratul Memorandumul Ministerului
  Unite al Echipelor General pentru Afacerilor Interne
  de evaluare și Situații de nr. 339.738 din 30.06.2016
  coordonare în caz Urgență prin care au fost aprobate
  de dezastre (UNDAC) obținerea de către România
  a statutului de stat membru
  în sistemul UNDAC și plata
  contribuției financiare
  a României
  87. Centrul Viena 2007 2010 Arhivele
  Internațional Naționale ale
  pentru României
  Cercetări
  Arhivistice
  ----------------------------------------------------------------------------------------------

  (la 11-10-2019, Punctul II din Anexa nr. 1 a fost modificat de Articolul 2 din LEGEA nr. 173 din 7 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 08 octombrie 2019 )
  III. Organizații internaționale guvernamentale la care România a aderat ca urmare a aprobărilor conducerii Academiei Române sau a altor instituții centrale
  -------------------------------------------------------------------------------
  Instituția
  română care
  coordonează
  Nr. Denumirea Anul relațiile cu Explicații
  crt. organizației Sediul Anul aderării organizația
  înfi- României internațională
  ințării respectivă
  -------------------------------------------------------------------------------
  0 1 2 3 4 5 6
  -------------------------------------------------------------------------------
  1. Federația Interna- 1958 Ministerul Hotărârea condu-
  țională de Control Industriilor cerii Academiei
  în Automatică Române
  (I.F.A.C.)
  2. Institutul Natio- Londra 1948 1957 Ministerul Hotărârea condu-
  nal de Sudura Industriilor cerii Academiei
  Române
  3. Uniunea Interna- Morges- 1948 Ministerul Hotărârea condu-
  țională pentru Elveția Apelor, Pădu- cerii Academiei
  Conservarea Naturii rilor și Române
  și Resurselor Sale Protecției
  (I.U.C.N.) Mediului
  4. Institutul Interna- Roma 1993 Ministerul Aprobare în șe-
  țional de Resurse Agriculturii dință de Guvern
  Genetice Vegetale și Alimen- din 24 martie
  tatiei 1993
  5. Comisia Interna- Paris 1950 1965 Ministerul Hotărârea condu-
  țională de Culturii cerii Academiei
  Numismatica Române
  6. Organizația Inter- Praga 1968 1970 Ministerul România participă
  națională a Sceno- Culturii din anul 1970
  grafilor, Tehnicieni-
  lor și Arhitecților
  de Teatru
  7. Federația Interna- Berna 1950 1960 Ministerul România participă
  țională de Arta Culturii din anul 1960
  Fotografică
  8. Societatea Inter- Paris 1923 1923 Ministerul Aprobarea Uniunii
  națională de Muzica Culturii compozitorilor și
  Contemporană muzicologilor din
  anul 1990
  9. Uniunea Interna- Nisa 1949 1991 Ministerul România participă
  țională a Federa- Culturii din anul 1991
  țiilor Grupurilor
  Folclorice
  10. Consiliul Interna- Confelans 1970 1991 Ministerul România participă
  țional al Organi- - Franta Culturii din anul 1991
  zatiilor de Festi-
  valuri Folclorice
  11. Sistemul interna- Paris 1974 1990 Ministerul Aprobare vice-
  național de inre- Culturii prim-ministru din
  gistrare a publica- anul 1990
  tiilor în serie
  (I.S.D.S.)
  11^1. Agenția Londra 2005 2005 Biblioteca România
  Internațională Națională participă
  ISBN a României- din
  Centrul anul
  Național 2005
  ISBN-
  ISSN-CIP
  11^2. Agenția Berlin 1993 1996 Biblioteca România
  Internațională Națională participă
  ISMN a României din anul 1996
  - Centrul
  Național
  ISBN-ISSN
  -CIP
  12. Consiliul Interna- Bruxelles 1931 1955 Academia Hotărârea condu-
  țional al Uniuni- Română cerii Academiei
  lor Științifice Române
  (I.C.S.U.)
  13. Uniunea Academică Bruxelles 1919 1929 Academia Hotărârea condu-
  Internațională Română cerii Academiei
  (I.A.U.) Române
  14. Uniunea Interna- Rio de 1957 Academia Hotărârea condu-
  țională de Matema- Janeiro Română cerii Academiei
  tică (I.M.U.) Române
  15. Uniunea Astrono- Cambridge 1928 1928 Academia Hotărârea condu-
  mică Internatio- 1967 Română cerii Academiei
  nală (U.A.I.) reafiliere Române
  16. Comitetul Interna- Paris 1963 Academia Hotărârea condu-
  țional pentru Cer- Română cerii Academiei
  cetarea Spațiului Române
  (C.O.S.P.A.R.)
  17. Uniunea Internatio- Oxford 1963 Academia România participă
  nala de Chimie Română din anul 1963
  Pura și Aplicată
  18. Confederația Inter- Toronto 1992 Academia Hotărârea condu-
  națională de Anali- Română cerii Academiei
  za Termica (I.C.T.A.) Române
  19. Uniunea Interna- Paris 1955 1966 Academia Aprobarea M.A.E.
  țională de Științe Română nr. 10/8435/28.
  Biologice (I.U.B.S.) 07.1967
  20. Federația Europeană Londra 1963 Academia România participă
  a Societăților de Română din anul 1963
  Biochimie
  21. Uniunea Interna- Copenhaga 1919 1966 Academia România participă
  țională de Geode- Română din anul 1966
  zile și Geofizică
  (I.U.G.G.)
  22. Uniunea Interna- Hanovra 1969 Academia România participă
  țională de Științe Română din anul 1969
  Geologice
  23. Programul Interna- Stockholm 1991 Academia Hotărârea condu-
  țional Geosfera- Română cerii Academiei
  Biosfera (Global Române
  change)
  24. Asociația Interna- Oslo 1971 Academia România participă
  ționalâ de Științe Română din anul 1971
  Politice (I.P.S.A.)
  25. Asociația Interna- Londra 1970 Academia România participă
  țională de Istorie Română din anul 1970
  Economică
  26. Uniunea Interna- Montpellier 1959 Academia Hotărârea condu-
  țională de Istorie Frankfurt/ Română cerii Academiei
  și Filozofie a Main Române
  Științei :
  - Divizia de logica,
  metodologie și filo-
  zofie a științei
  - Divizia de istorie
  a științei
  27. Comitetul Interna- Leiden 1965 Academia Hotărârea condu-
  țional Permanent al Română cerii Academiei
  Lingvistilor Române
  (C.I.P.L.)
  28. Uniunea Interna- New York 1956 Academia Hotărârea condu-
  țională de Mecanică Română cerii Academiei
  Teoretică și Apli- Române
  câtă
  28^1. Comitetul Cambridge 1958 2008 Academia România a
  Științific Română devenit membru
  pentru Cercetări asociat în
  Antarctice (SCAR) 2008
  29. Comitetul Interna- 1953 Secretariatul România participă
  țional al Sportu- de Stat pentru din anul 1953
  lui pentru Surzi Handicapați
  (C.I.S.S.)
  30. Comitetul Interna- Olanda 1945 1953 Secretariatul România participă
  țional al Șahului de Stat pentru din anul 1953
  Tăcut Handicapați
  31. Organizația Euro- Danemarca 1924 1992 Secretariatul România participă
  peana a Sporturilor de Stat pentru din anul 1992
  pentru Surzi Handicapați
  32. Organizația Inter- Moscova 1973 1974 Ministerul Decretul nr. 125/
  națională de Cola- Industriilor 1974
  borare Economică
  și Tehnico-Științi-
  fică în Domeniul
  Industriei Electro-
  tehnice
  (INTERELECTRO)
  33. Asociația de Drept Londra 1967 Ministerul România participă
  Internațional Afacerilor din anul 1967
  Externe
  -------------------------------------------------------------------------------
  ----------
  Poziția 28^1 de la pct. III din anexa 1 a fost introdusă de pct. 1 al art. 2 din ORDONANȚA nr. 7 din 31 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 5 august 2014.


  Anexa nr. 2

  EȘALONAREA PLĂȚII COTIZAȚIILOR LA ORGANIZAȚIILE INTERNAȚIONALE LA CARE ROMÂNIA ESTE MEMBRĂ


  Anexa nr. 2.1

  COTIZAȚII
  la organismele internaționale din sistemul O.N.U.
  ------------------------------------------------------------------------------
  Sume propuse
  la plată
  Nr. Organismul internațional Valută în anul 1994
  crt. (cotizații
  curente plus
  restante)
  -------------------------------------------------------------------------------
  0 1 2 3
  -------------------------------------------------------------------------------
  Ministerul Afacerilor Externe
  1. Organizația Națiunilor Unite (O.N.U.)
  - bugetul ordinar $ S.U.A. 2.109.052
  - forte O.N.U. de menținere a păcii $ S.U.A. 1.423.203
  2. Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare
  Industrială (O.N.U.D.I.) $ S.U.A. 16.769
  Șilingi austrieci 1.750.280
  3. Organizația Națiunilor Unite pentru Educație,
  Știința și Cultura (U.N.E.S.C.O.) $ S.U.A. 898.653

  Ministerul Agriculturii și Alimentației
  4. Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație
  și Agricultura (F.A.O.) $ S.U.A. 1.492.601

  Ministerul Muncii și Protecției Sociale
  5. Organizația Internațională a Muncii (O.I.M.) Franci elvețieni 934.451

  Ministerul Cercetării și Tehnologiei
  6. Agenția Internațională pentru Energie Atomică
  (A.I.E.A.)
  - bugetul ordinar $ S.U.A. 234.599
  - contribuție voluntară $ S.U.A. 49.725

  Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului
  7. Organizația Meteorologică Mondială (O.M.M.) Franci elvețieni 268.824

  Ministerul Turismului
  8. Organizația Mondială a Turismului (O.M.T.) $ S.U.A. 62.212
  Pesetas 4.455.000
  Ministerul Transporturilor
  9. Organizația Maritimă Internațională (O.M.I.) lire 100.745
  10. Organizația Aviației Civile Internaționale
  (O.A.C.I.) $ S.U.A. 77.920

  Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale
  11. Uniunea Poștală Universală(U.P.U.) Franci elvețieni 3 unități
  contributive*
  12. Uniunea Internațională de Telecomunicații
  (U.I.T.) Franci elvețieni 175.000

  Ministerul Comerțului
  13. Acordul General pentru Tarife și Comerț
  (G.A.T.T.) Franci elvețieni 464.522
  Ministerul Sănătății
  14. Organizația Mondială a Sănătății (O.M.S.) $ S.U.A. 2.443.936
  -------------------------------------------------------------------------------
  Total în echivalent dolari S.U.A. 10.656.012
  -------------------------------------------------------------------------------
  Notă
  * Cuantumul cotizației anuale datorate de România este: valoarea unei unități de contribuție CHF x 3 unități.
  Valoarea unei unități de contribuție CHF = valoarea maximă bugetară anuală raportată la numărul total de unități contribuții al Uniunii.

  (la 29-05-2017, Anexa 2.1. a fost modificată de Punctul 9, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 111 din 19 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 26 mai 2017 )


  Anexa nr. 2.2

  COTIZAȚII
  la alte organisme internaționale

  -------------------------------------------------------------------------------
  Sume propuse
  la plată
  Nr. Organismul internațional Valută în anul 1994
  crt. (cotizații
  curente plus
  restante)

  -------------------------------------------------------------------------------
  0 1 2 3

  -------------------------------------------------------------------------------
  Ministerul Afacerilor Externe
  1. Comisia Dunării Franci elvețieni 186.650
  2. Consiliul Europei Franci francezi 15.466.758
  3. Organizația pentru Interzicerea Armelor
  Chimice $ S.U.A. 12.007
  Florini olandezi 58.547

  4. Uniunea Latină ECU 10.385
  5. Federația Mondială a Asociațiilor pentru
  Națiunile Unite (F.M.A.N.U.) Franci elvețieni 1.150
  6. Academia Diplomatică Internațională Franci francezi 19.000
  7. Asociația de Drept Internațional $ S.U.A. 300
  8. Comitetul O.N.U. pentru Eliminarea
  Discriminării Rasiale $ S.U.A. 1.184
  9. Convenția contra torturii și a altor
  tratamente aplicate cu cruzime, inumane sau
  degradante $ S.U.A. 6.500
  10. Biroul Internațional al Expozițiilor (B.I.E.) Franci francezi 45.000

  Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului
  1. Conferința Europeană a Aviației Civile
  (C.E.A.C.) Franci francezi 58.390
  2. Asociația Internațională Permanentă a Congre-
  selor de Navigației (A.I.P.C.N.) Franci belgieni 45.000
  3. Asociația Internațională Permanentă a Congre-
  selor Rutiere (A.I.P.C.R.) Franci francezi 18.000
  4. Autostrada transeuropeană N-S (T.E.M.) $ S.U.A. 7.500
  5. Conferința Europeană a Miniștrilor de
  Transporturi (C.E.M.T.) Franci francezi 61.453
  6. Secretariatul Permanent euro 7.000
  al Comisiei Interguvernamentale
  TRACECA
  7. OCDE - Comitetul
  Transporturilor Maritime euro 5.000

  Ministerul Comunicațiilor
  1. Conferința Europeană a Administrațiilor de
  Posta și Telecomunicații (C.E.P.T.) ECU 2.178

  Ministerul Industriilor
  1. Comisia Electrotehnică Internațională (C.E.I.) Franci elvețieni 227.148
  2. INTERELECTRO - Moscova $ S.U.A. 40.000
  3. Federația Internațională de Control în
  Automatică (I.F.A.C.) Franci elvețieni 4.800
  4. Institutul Internațional de Sudură Franci elvețieni 17.380
  5. Carta Europeană a Energiei ECU 23.039
  6. Confederația Europeană a euro 20.490
  Organismelor de Control (CEOC)

  Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului
  1. Federația Internațională pentru Locuire,
  Urbanism și Amenajarea Teritoriului
  (F.I.H.U.A.T.) Florini olandezi 5.324

  Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului
  1. Convenția de la Basel privind controlul
  deșeurilor toxice $ S.U.A. 4.780
  2. Convenția privind zonele umede de importanță
  internațională, în special ca habitat al
  păsărilor "RAMSAR" 91 Franci elvețieni 4.228
  3. Comisia Internațională a Marilor Baraje Franci francezi 21.687
  4. Convenția de la Viena pentru protejarea
  stratului de ozon $ S.U.A. 524
  5. Protocolul de la Montreal pentru protejarea
  stratului de ozon $ S.U.A. 5.878
  6. Comisia Internațională pentru Exploatarea
  Științifică a Mării Mediterane (C.I.E.S.M.) Franci francezi 80.000
  7. Uniunea Internațională pentru Conservarea
  Naturii și Resurselor Sale (I.U.C.N.) Franci elvețieni 35.953

  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
  1. Comisia Europeană de Lupta contra Febrei
  Aftoase $ S.U.A. 15.600
  2. Oficiul Internațional al Epizootiilor Franci francezi 365.770
  3. Oficiul Internațional al Viei și Vinului Franci francezi 510.944
  4. Federația Europeană de Zootehnie Franci elvețieni 15.000
  5. Comisia Internațională pentru Irigații si
  Drenaje $ S.U.A. 7.220
  6. Societatea Internațională pentru Științe
  Horticole Florini olandezi 2.300
  7. Sistemul O.C.D.E. pentru certificarea semin-
  țelor destinate comerțului internațional Franci francezi 27.000
  8. Organizația Europeană și Mediteraneană
  pentru Protecția Plantelor Franci francezi 146.000
  9. Sistemul O.C.D.E. pentru aplicarea normelor
  internaționale la fructe și legume proaspete Franci francezi 86.300
  10. Asociația Internațională pentru Controlul
  Semințelor (I.S.T.A.) Franci elvețieni 4.813
  11. Institutul Internațional de Resurse Genetice
  Vegetale $ S.U.A. 5.000
  12. OCDE - Comitetul pentru Agricultură (CoAg) euro 10.300

  Ministerul Apărării Naționale
  1. Asociația Internațională de Semnalizare
  Maritimă Franci francezi 29.000
  2. Comitetul Internațional de Medicină și
  Farmacie Militară Franci belgieni 41.600
  3. Comisia Internațională de Istorie militară Franci elvețieni 550

  Ministerul de Interne
  1. Interpol Franci elvețieni 138.400
  2. Asociația Internațională a Arhivelor
  Francofone Franci francezi 500
  3. Consiliul Internațional al Arhivelor $ S.U.A. 1.902
  4. Comitetul Tehnic Internațional pentru
  Prevenirea și Stingerea Incendiilor Franci elvețieni 2.180

  Ministerul Culturii
  1. Fondul Cultural al Consiliului Europei Franci francezi 299.460
  2. Centrul Internațional de Studii pentru Con-
  servarea și Restaurarea Bunurilor
  Culturale (I.C.C.R.O.M.) $ S.U.A. 10.941
  3. Consiliul Internațional al Muzeelor Franci francezi 46.800
  4. Institutul Internațional de Teatru Franci francezi 13.700
  5. Comisia Internațională de Numismatică Franci elvețieni 400
  6. Uniunea Internațională a Marionetiștilor $ S.U.A. 1.200
  7. Consiliul Internațional al Muzicii $ S.U.A. 1.800
  8. Asociația Internațională a Teatrelor pentru
  Copii și Tineret $ S.U.A. 350
  9. Federația Internațională a Asociațiilor de
  Bibliotecari Florini olandezi 2.830
  10. Asociația Internațională a Teatrelor de
  Amatori Coroane daneze 3.200
  11. Organizația Internațională a Scenografilor,
  Tehnicienilor și Arhitecților de Teatru $ S.U.A. 300
  12. Fondul Patrimoniului Cultural Mondial $ S.U.A. 5.254
  13. Consiliul Internațional al Monumentelor și
  Siturilor Istorice Franci francezi 1.560
  14. Federația Internațională de Arta Fotografică Mărci germane 800
  15. Societatea Internațională de Muzică
  Contemporană Mărci germane 2.600
  16. Uniunea Internațională a Federațiilor
  Grupurilor Folclorice Franci francezi 2.000
  17. Consiliul Internațional al Organizatorilor de
  Festivaluri Folclorice $ S.U.A. 700
  18. Sistemul internațional de înregistrare a
  publicațiilor în serie (I.S.D.S.) Franci francezi 16.758

  Ministerul Finanțelor
  1. Asociația Autorităților care Controlează
  Asigurările din Țările în Curs de Dezvoltare $ S.U.A. 250
  2. Consiliul de Cooperare Vamală (C.C.V.) Franci belgieni 772.000
  3. Biroul Internațional pentru Tarife Vamale Franci belgieni 765.451

  Ministerul Justiției
  1. Conferința de la Haga de Drept Internațional
  Privat euro 19.370,25
  2. Curtea Permanentă de Arbitraj de la Haga Florini olandezi 1.791
  3. Institutul Internațional pentru Unificarea
  Dreptului Privat (UNIDROIT) euro 20.240
  4. Academia Interanațională Anticorupție euro 10.000
  5. Fondul de pensii al Conferinței de la Haga de
  Drept Internațional Privat euro 25.354
  6. Rețeaua de cooperare legislativă între
  ministerele justiției din statele membre euro 650
  ale Uniunii Europene

  Biroul Român de Metrologie Legală
  1. Biroul Internațional pentru Măsuri și Greutăți Franci francezi 215.881
  2. Biroul Internațional de Metrologie Legală Franci francezi 71.240

  Institutul Național de Statistică
  1. Institutul Internațional de Statistică Franci elvețieni 500
  2. OCDE - Comitetul de Statistică euro 10.300

  Parlamentul României - Camera Deputaților
  1. Uniunea Interparlamentara Franci elvețieni 52.637
  2. Adunarea Parlamentară a Conferinței pentru
  Securitate și Cooperare în Europa $ S.U.A. 8.809

  Institutul Român de Standardizare
  1. Organizația Internaționala de Standardizare
  (I.S.O.) Franci elvețieni 112.500
  2. Comitetul European pentru Standardizare în
  Electrotehnică (C.E.N.E.L.E.C.) ECU 7.000
  3. Comitetul European de Standardizare (C.E.N.) ECU 12.000
  4. Institutul European de Standardizare în
  Telecomunicații (E.T.S.I.) ECU 6.780

  Institutul de Fizică Atomică
  1. Institutul Unificat de Cercetări Nucleare
  (I.U.C.N.) - Dubna $ S.U.A. 381.900
  2. Societatea Europeană de Fizică Franci elvețieni 4.930
  3. Centrul Internațional de Seismologie $ S.U.A. 1.660

  Institutul Național de Informare și Documentare
  1. Federația Internațională de Informare și
  Documentare $ S.U.A. 195
  Florini olandezi 2.448
  2. Centrul Internațional de Informare Științi-
  fică și Tehnică (C.I.I.S.T.) $ S.U.A. 131

  Oficiul pentru Protecția Consumatorilor
  1. Organizația Internațională a Uniunilor de
  Consumatori (I.O.C.U.) $ S.U.A. 1.000

  Secretariatul de Stat pentru Handicapați
  1. Uniunea Mondială a Nevăzătorilor $ S.U.A. 400
  2. Uniunea Europeană a Nevăzătorilor Mărci germane 160
  3. Asociația Internațională a Șahului în Braille Franci elvețieni 300
  4. Comitetul Internațional al Sportului pentru
  Surzi (C.I.S.S.) Coroane daneze 2.075
  5. Comitetul Internațional al Sahului Tăcut Franci elvețieni 240
  6. Federația Mondială a Surzilor $ S.U.A. 1.000
  7. Organizația Europeană a Sportului pentru
  Surzi Mărci germane 100

  Academia Română
  1. Consiliul Internațional al Uniunilor
  Științifice (I.C.S.U.) $ S.U.A. 8.728
  2. Uniunea Academica Internațională (I.A.U.) Franci belgieni 100.000
  3. Uniunea Internațională de Matematică (I.M.U.) Franci elvețieni 4.200
  4. Uniunea Astronomică Internațională (U.A.I.) Franci elvețieni 7.385
  5. Comitetul Internațional pentru Cercetarea
  Spațiului (C.O.S.P.A.R.) Franci francezi 58.035
  6. Federația Internațională de Astronautică
  (I.A.F.) Franci elvețieni 1.300
  7. Confederația Internațională de Analiză
  Termică (I.C.T.A.) $ S.U.A. 97
  8. Uniunea Internațională de Științe Biologice
  (I.U.B.S.) Franci francezi 19.210
  9. Federația Europeană a Societăților de
  Biochimie Mărci germane 280
  10. Uniunea Geografică Internațională (I.B.U.) $ S.U.A. 750
  11. Uniunea Internațională de Geodezie și
  Geofizica (I.U.G.G.) $ S.U.A. 2.235
  12. Uniunea Internațională de Științe Geologice $ S.U.A. 2.900
  13. Programul Internațional Geosfera-Biosferă
  (Global change) $ S.U.A. 1.000
  14. Asociația Internațională de Științe
  Economice $ S.U.A. 1.000
  15. Asociația Internațională de Științe Politice
  (I.P.S.A.) $ S.U.A. 885
  16. Asociația Internațională de Istorie
  Economică Franci elvețieni 200
  17. Federația Internațională a Societăților
  de Filozofie Franci elvețieni 400
  18. Uniunea Internațională de Istorie și Filozo-
  fie a Științei :
  - Divizia de logică, metodologie și filozofie
  a științei $ S.U.A. 250
  - Divizia de istorie a științei $ S.U.A. 150
  19. Uniunea Internațională de Științe Psiholo-
  gice (I.U.P. sys) $ S.U.A. 200
  20. Comitetul Internațional de Științe Istorice
  (C.I.S.H.) Franci elvețieni 800
  21. Asociația Internațională de Studii Sud-Est
  Europene (A.I.E.S.E.E.) $ S.U.A. 600
  22. Comitetul Internațional Permanent al
  Lingviștilor (C.I.P.L.) $ S.U.A. 200
  23. Uniunea Internațională de Mecanică
  Teoretică și Aplicată $ S.U.A. 1.419
  24. Comitetul Științific pentru Cercetări dolari
  Antarctice (SCAR) S.U.A. 15.000

  Consiliul Superior al Magistraturii
  1. (RECJ) Rețeaua Europeană a euro echivalentul în
  Consiliilor Judiciare euro al sumei de
  15.500 lei la
  data efectuării
  plății
  Institutul Național al Magistraturii
  1. (EJTN) Rețeaua Europeană euro 4.000
  de Formare Judiciară
  2. Rețeaua Euro-Arabă de Formare Judiciară euro 5.000
  (REAFJ)
  Institutul Național de Expertize
  Criminalistice

  1. Rețeaua Europeană a Institutelor
  de Științe Criminalistice (ENFSI) euro 2.500

  Curtea Constituțională a României
  1. Conferința Mondială a Justiției euro 1.000
  Constituționale

  Oficiul Național al Registrului
  Comerțului
  1. Forumul European al Registrelor Comerțului euro 4.000
  2. Forumul Registrelor Comerțului euro 400
  3. Asociația Internațională a Reglementărilor liră
  de Insolvență sterlină 4.000
  4. Registrul European al Comerțului euro 15.000

  Înalta Curte de Casație și Justiție
  1. Asociația Internațională a Înaltelor euro 310
  Jurisdicții Administrative (AIHJA)

  Administrația Națională a
  Penitenciarelor
  1. Organizația Europeană a Serviciilor euro 6.000
  Penitenciare și Corecționale - EuroPris

  Consiliul Concurenței
  1. Organizația pentru Cooperare și euro 10.800
  Dezvoltare Economică -
  Comitetul de Concurență

  Consiliul Național pentru
  Combaterea Discriminării
  1. Rețeaua Europeană a Organismelor euro 2000
  Naționale de Egalitate (EQUINET)

  Ministerul Public
  1. Asociația Internațională a Procurorilor (AIP) euro 1.500

  Secretariatului General al Guvernului
  1. Consiliul Internațional pentru Tehnologia lire 3.000
  Informației în Administrația Guvernamentală (ICA) sterline
  -------------------------------------------------------------------------------
  Total în echivalent dolari S.U.A. 4.398.062

  -------------------------------------------------------------------------------

  (la 11-01-2019, Anexa nr. 2.2 a fost modificată de Articolul II din LEGEA nr. 2 din 4 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 08 ianuarie 2019 )