DECRET nr. 383 din 29 octombrie 1984
privind perfecţionarea sistemului de stimulare a oamenilor muncii şi a întreprinderilor în obţinerea de beneficii suplimentare
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 81 din 29 octombrie 1984  În vederea cointeresarii oamenilor muncii şi a întreprinderilor în îndeplinirea exemplara a prevederilor de plan, în creşterea mai puternica a productivitatii muncii, introducerea progresului tehnic, ridicarea calităţii produselor, reducerea costurilor de producţie şi creşterea mai accentuata a eficientei economice,
  Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:

  Articolul 1

  Ministerele, centralele şi întreprinderile au obligaţia, potrivit legii, sa ia măsuri pentru realizarea ritmica a producţiei fizice, de înalt nivel calitativ, competitivă pe plan internaţional, pentru creşterea continua a productivitatii muncii, reducerea costurilor de producţie, îndeosebi pe seama scaderii consumurilor materiale, valorificarea resurselor refolosibile, înlocuirea tehnologiilor invechite, gospodărirea cu eficienta maxima a fondurilor materiale şi băneşti, obţinerea unor rentabilitati şi beneficii cît mai ridicate.
  Totodată, organele de conducere colectivă ale ministerelor, centralelor şi întreprinderilor trebuie să acţioneze pentru întărirea continua a autoconducerii muncitoresti, creşterea gradului de autofinanţare a tuturor unităţilor economice, pentru sporirea participării la formarea resurselor necesare dezvoltării generale a societăţii.


  Articolul 2

  Oamenii muncii, în calitate de proprietari, producători şi beneficiari, răspund de realizarea exemplara a sarcinilor de producţie, respectarea normelor tehnologice şi de disciplina a muncii, folosirea cu randament superior a maşinilor şi utilajelor, ridicarea calităţii produselor, valorificarea superioară a materiilor prime, materialelor, combustibililor şi energiei, respectarea disciplinei de plan, financiare şi contractuale, care să elimine plata de amenzi şi penalităţi, sporirea contribuţiei la creşterea eficientei economice, a venitului naţional, sursa din care se asigura fondurile necesare dezvoltării economico-sociale a tarii şi ridicării nivelului de trai al întregului popor.


  Articolul 3

  Pentru creşterea răspunderii întreprinderilor şi a oamenilor muncii în realizarea ritmica a prevederilor de plan şi a celor contractuale, rambursarea la termen a creditelor, eliminarea imobilizarilor, care să ducă la reducerea şi eliminarea amenzilor şi penalitatilor, influentele negative rezultate din amenzi şi penalităţi care, potrivit legii, nu sînt imputabile unor persoane, se suporta astfel:
  a) 50 la suta din aceste influente, din fondul de participare a oamenilor muncii la realizarea producţiei, a beneficiilor şi la împărţirea beneficiilor, determinat pe baza cotelor stabilite potrivit legii.
  Consiliile oamenilor muncii din întreprinderi vor stabili, pe fiecare colectiv de oameni ai muncii, suma cu care se reduce fondul de participare la beneficii în raport cu răspunderea ce îi revine pentru plata de amenzi şi penalităţi;
  b) suma reprezentind diferenţa de amenzi şi penalităţi care a rămas neacoperita se suporta din beneficiul total al întreprinderii, înainte de determinarea beneficiului de repartizat potrivit legii.


  Articolul 4

  Pentru sporirea preocuparii oamenilor muncii în identificarea tuturor posibilităţilor de creştere, peste prevederile de plan, a productivitatii muncii şi reducerea consumurilor specifice de materii prime, materiale, combustibili şi energie, fondul de participare la beneficii se majorează cu o parte din sumele reprezentind efectul aplicării acestor măsuri care se regăsesc în beneficii peste plan, astfel:
  a) 50 la suta în primul an de aplicare a măsurilor de creştere a productivitatii muncii şi reducere a consumurilor materiale peste prevederile de plan;
  b) 25 la suta în al doilea an de aplicare, dacă măsurile respective au un efect corespunzător şi în acest an.
  Sumele reprezentind stimulentele prevăzute la alin. 1 se repartizează colectivelor de oameni ai muncii care au participat nemijlocit la creşterea productivitatii muncii şi reducerea consumurilor materiale peste prevederile de plan.


  Articolul 5

  În vederea stimulării creşterii producţiei pentru export, a ridicării nivelului calităţii acesteia, a valorificării superioare a materiilor prime, materialelor, combustibililor şi energiei şi obţinerii pe aceasta cale a unor preţuri externe cît mai mari, fondul de participare la beneficii se majorează cu o parte din sumele reprezentind contravaloarea în lei a valutei obţinute peste plan de întreprinderile care produc mărfuri pentru export, ca urmare a realizării unor preţuri externe superioare celor planificate, astfel:
  a) 50 la suta în primul an;
  b) 25 la suta în cel de-al doilea an, dacă preţurile externe realizate sînt cel puţin la nivelul anului anterior.


  Articolul 6

  Pentru creşterea cointeresarii personalului de cercetare şi inginerie tehnologică în elaborarea unor noi tehnologii, realizarea de produse cu caracteristici tehnico-functionale superioare, creşterea continua a competitivitatii produselor româneşti, valorificarea materiilor prime, materialelor, combustibililor şi energiei, precum şi pentru stimularea personalului din întreprinderi în aplicarea în producţie a rezultatelor cercetării ştiinţifice, din beneficiile suplimentare obţinute ca efect al aplicării acestora o parte va fi destinată majorării fondului de participare la beneficii, astfel:
  a) 60 la suta din beneficiile suplimentare în primul an de aplicare;
  b) 30 la suta în al doilea an de aplicare, dacă măsurile respective asigura obţinerea de beneficii suplimentare.


  Articolul 7

  În scopul stimulării oamenilor muncii de a contribui cu soluţii noi şi eficiente la creşterea productivitatii muncii şi reducerea costurilor de producţie, prin invenţii şi inovaţii, fondul de participare la beneficii se majorează cu suma reprezentind efectele aplicării în producţie a inventiilor şi inovatiilor, în următoarele proporţii:
  a) 50 la suta din efectele aplicării în producţie a inventiilor şi inovatiilor, în primul an de aplicare;
  b) 25 la suta în al doilea an de aplicare, dacă se menţine efectul inventiei sau inovatiei.


  Articolul 8

  În sensul prevederilor art. 4, 6 şi 7 din prezentul decret, prin an de aplicare se înţelege perioada de cîte 12 luni care începe să curgă de la data aplicării în producţia curenta a măsurilor prevăzute de articolele respective.


  Articolul 9

  Sumele cu care se majorează fondul de participare la beneficii potrivit prevederilor art. 4 se acoperă din beneficiile realizate peste plan, obţinute pe ansamblul unităţii.


  Articolul 10

  Sumele cu care se majorează fondul de participare la beneficii potrivit art. 5, 6 şi 7 se suporta din rezultatele financiare ale unităţilor economice.


  Articolul 11

  Conducătorii unităţilor socialiste şi personalul muncitor din compartimentele care au sarcini legate de stabilirea fondului de participare la beneficii răspund de aplicarea corecta a prevederilor prezentului decret.
  Sumele reprezentind efectul aplicării măsurilor prevăzute la art. 4, 6 şi 7 se determina prin compararea costurilor efectiv realizate cu cele planificate, pe baza datelor privind reducerea consumurilor specifice de materii prime, materiale, combustibili şi energie, a consumului de manopera şi a cheltuielilor de amortizare, pe unitatea de produs. În situaţia în care în timpul aplicării acestor măsuri intervin reduceri sau cresteri de costuri de producţie ca urmare a modificării unor preţuri sau retribuţii ori prin aplicarea altor măsuri, influenţa acestora nu se ia în considerare în calculul avantajelor economice.
  Organele financiar-bancare au obligaţia sa controleze modul de determinare şi constituire a fondului de participare la beneficii, potrivit legii.


  Articolul 12

  Sumele individuale de care poate beneficia personalul de cercetare ştiinţifică şi inginerie tehnologică din fondul constituit potrivit art. 6, precum şi autorii inventiilor şi inovatiilor din fondul constituit potrivit art. 7, se acordă independent de celelalte premii sau stimulente de care beneficiază personalul respectiv şi nu sînt plafonate.


  Articolul 13

  Ministerul Muncii, Ministerul Finanţelor şi Comitetul de Stat al Planificarii vor elabora norme metodologice în vederea aplicării unitare a prevederilor prezentului decret.


  Articolul 14

  Prevederile prezentului decret se aplică începînd cu data de 1 noiembrie 1984.
  ----------------