METODOLOGIE din 14 aprilie 2009
privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii
EMITENT
 • SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 18 mai 2009  A. Prevederi generale

  Articolul 1

  Devizul general este documentaţia economică prin care se stabileşte valoarea totală estimativă a cheltuielilor necesare realizării obiectivelor de investiţii sau a cheltuielilor asimilate investiţiilor, necesare realizării lucrărilor de intervenţii la construcţii şi instalaţii, în faza de proiectare studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii.


  Articolul 2

  Devizul general se structurează pe capitole şi subcapitole de cheltuieli, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10 la instrucţiuni.


  Articolul 3

  În cadrul fiecărui capitol/subcapitol de cheltuieli se înscriu obiectele de investiţie (la cap. 4 şi, după caz, la cap./subcap. 1.2, 1.3, 2, 3.1, 5.1) sau natura cheltuielilor (la celelalte capitole/subcapitole).


  Articolul 4

  Compensarea cheltuielilor între capitolele/subcapitolele de cheltuieli cuprinse în devizul general, pe parcursul derulării investiţiei, în cadrul aceleiaşi valori totale, se face prin actualizarea devizului general, prin grija unităţii beneficiare.


  Articolul 5

  (1) Devizul general întocmit la faza de proiectare - studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii - se actualizează prin grija unităţii beneficiare ori de câte ori este necesar, dar de regulă în următoarele situaţii:
  a) la data supunerii spre aprobare a studiului de fezabilitate/documentaţiei de fezabilitate;
  b) la data solicitării autorizaţiei de construire;
  c) la data organizării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică pentru execuţia de lucrări;
  d) după încheierea contractelor de achiziţie, rezultând valoarea de finanţare a obiectivului de investiţie/lucrărilor de intervenţii;
  e) la data întocmirii sau modificării de către ordonatorul principal de credite, potrivit legii, a listei obiectivelor de investiţii, anexă la bugetul de stat sau la bugetul local, atât pentru obiective de investiţii noi, cât şi în continuare.
  (2) Actualizarea devizului general se efectuează în funcţie de evoluţia indicelui preţurilor de consum lunar (total), comunicat de Institutul Naţional de Statistică, în conformitate cu prevederile art. 43 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare.
  (3) Valoarea actualizată se compune din cheltuielile legal efectuate până la data actualizării, conform evidenţelor contabile, şi din valoarea restului de executat multiplicat cu indicele preţurilor de consum lunar (total), comunicat de Institutul Naţional de Statistică, calculat între data întocmirii devizului general şi data actualizării.
  (4) Valoarea restului de executat actualizată în condiţiile alin. (3) poate fi finanţată numai în limita fondurilor bugetare aprobate.


  Articolul 6

  Valoarea actualizată a obiectivelor de investiţii se aprobă de ordonatorul principal de credite, potrivit prevederilor legale în vigoare.


  Articolul 7

  (1) Elaborarea devizului general se face conform precizărilor prezentate la lit. B.
  (2) Structura devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii este prevăzută în anexa nr. 10 la instrucţiuni.

  B. Structura devizului general pe capitole de cheltuieli

  Articolul 8

  În capitolele/subcapitolele devizului general prevăzut în anexa nr. 10 la instrucţiuni se cuprind următoarele cheltuieli:
  Capitolul 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
  1.1. Obţinerea terenului
  Se includ cheltuielile efectuate pentru cumpărarea de terenuri, plata concesiunii (redevenţei) pe durata realizării lucrărilor, exproprieri, despăgubiri, schimbarea regimului juridic al terenului, scoaterea temporară sau definitivă din circuitul agricol, precum şi alte cheltuieli de aceeaşi natură.
  1.2. Amenajarea terenului
  Se includ cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului şi care constau în demolări, demontări, dezafectări, defrişări, evacuări de materiale rezultate, devieri de reţele de utilităţi din amplasament, sistematizări pe verticală, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază), devieri de cursuri de apă, strămutări de localităţi sau de monumente istorice etc.
  1.3. Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială
  Se includ cheltuielile efectuate pentru lucrări şi acţiuni de protecţia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, precum plantare de copaci, reamenajare spaţii verzi şi reintroducerea în circuitul agricol a suprafeţelor scoase temporar din uz.
  Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
  Se includ cheltuielile aferente asigurării cu utilităţile necesare funcţionării obiectivului de investiţie, precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicaţii, drumuri de acces, căi ferate industriale, care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparţinând obiectivului de investiţie, precum şi cheltuielile aferente racordării la reţelele de utilităţi.
  Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
  3.1. Studii de teren
  Se cuprind cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiţie.
  3.2. Obţinerea de avize, acorduri, autorizaţii
  Se includ cheltuielile pentru:
  a) obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism;
  b) obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare;
  c) obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie etc.;
  d) obţinerea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă;
  e) întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului cadastral provizoriu şi înregistrarea terenului în cartea funciară;
  f) obţinerea acordului de mediu;
  g) obţinerea avizului P.S.I.;
  h) alte avize, acorduri şi autorizaţii.
  3.3. Proiectare şi inginerie
  Se includ cheltuielile pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare (studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, proiect tehnic şi detalii de execuţie), pentru plata verificării tehnice a proiectării şi pentru plata elaborării certificatului de performanţă energetică a clădirii, precum şi pentru elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie (documentaţii ce stau la baza emiterii avizelor şi acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentaţii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, studii de trafic etc.).
  Pentru lucrările de intervenţii la construcţii existente sau pentru continuarea lucrărilor la obiective începute şi neterminate, se includ cheltuielile efectuate pentru expertizarea tehnică.
  Pentru lucrările de creştere a performanţei energetice a clădirilor ca urmare a modernizărilor/reabilitărilor, se includ cheltuielile pentru efectuarea auditului energetic.
  3.4. Organizarea procedurilor de achiziţie
  Se includ cheltuielile aferente organizării şi derulării procedurilor de achiziţii publice, precum: cheltuieli aferente întocmirii documentaţiei de atribuire şi multiplicării acesteia (exclusiv cele cumpărate de ofertanţi); cheltuielile cu onorariile, transportul, cazarea şi diurna membrilor desemnaţi în comisiile de evaluare; anunţuri de intenţie, de participare şi de atribuire a contractelor, corespondenţă prin poştă, fax, poştă electronică etc., în legătură cu procedurile de achiziţie publică.
  3.5. Consultanţă
  Se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:
  a) plata serviciilor de consultanţă la elaborarea studiilor de piaţă, de evaluare etc.;
  b) plata serviciilor de consultanţă în domeniul managementului execuţiei investiţiei sau administrarea contractului de execuţie.
  3.6. Asistenţă tehnică
  Se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:
  a) asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor (în cazul în care aceasta nu intră în tarifarea proiectului);
  b) plata diriginţilor de şantier, desemnaţi de autoritatea contractantă, autorizaţi conform prevederilor legale pentru verificarea execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii.
  Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază
  4.1. Construcţii şi instalaţii
  Se cuprind cheltuielile aferente execuţiei tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiţie: clădiri, construcţii speciale, instalaţii aferente construcţiilor, precum instalaţii electrice, sanitare, instalaţii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicaţii şi alte tipuri de instalaţii impuse de destinaţia obiectivului.
  Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie, iar delimitarea obiectelor se face de către proiectant.
  Cheltuielile aferente fiecărui obiect de construcţie sunt estimate prin devizul pe obiect.
  4.2. Montajul utilajelor tehnologice
  Se cuprind cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora. Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie.
  4.3. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj
  Se cuprind cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale. Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie.
  4.4. Utilaje fără montaj şi echipamente de transport
  Se includ cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor care nu necesită montaj, precum şi a echipamentelor şi a echipamentelor de transport tehnologic. Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie.
  4.5. Dotări
  Se cuprind cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria activelor corporale fixe sau materialelor de natura obiectelor de inventar, precum: mobilier, dotări P.S.I., dotări de uz gospodăresc, dotări privind protecţia muncii. Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie.
  4.6. Active necorporale
  Se cuprind cheltuielile cu achiziţionarea activelor necorporale: drepturi referitoare la brevete, licenţe, know-how sau cunoştinţe tehnice nebrevetate.
  La rubricile "TOTAL" şi "TOTAL GENERAL" din devizul general se precizează partea de cheltuieli care reprezintă construcţii-montaj (C+M). Lucrările de construcţii-montaj sunt cele prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 2, 4.1, 4.2 şi 5.1.1 din devizul general.
  Capitolul 5 Alte cheltuieli
  5.1. Organizare de şantier
  Se cuprind cheltuielile estimate ca fiind necesare contractantului în vederea creării condiţiilor de desfăşurare a activităţii de construcţii-montaj.
  5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier
  Se cuprind cheltuielile aferente construirii provizorii sau amenajării la construcţii existente pentru vestiare pentru muncitori, grupuri sanitare, rampe de spălare auto, depozite pentru materiale, fundaţii pentru macarale, reţele electrice de iluminat şi forţă, căi de acces - auto şi căi ferate, branşamente/racorduri la utilităţi, împrejmuiri, panouri de prezentare, pichete de incendiu şi altele asemenea. Se includ, de asemenea, cheltuielile de desfiinţare de şantier. Aceste cheltuieli se estimează de proiectant.
  5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de şantier
  Se cuprind cheltuielile pentru: obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare aferente lucrărilor de organizare de şantier, taxe de amplasament, închirieri semne de circulaţie, întreruperea temporară a reţelelor de transport sau distribuţie de apă, canalizare, agent termic, energie electrică, gaze naturale, a circulaţiei rutiere, feroviare, navale sau aeriene, contractele de asistenţă cu poliţia rutieră, contract temporar cu furnizorul de energie electrică, cu unităţi de salubrizare, taxe de depozit ecologic, taxe locale; chirii pentru ocuparea temporară a domeniului public, costul energiei electrice şi al apei consumate în incinta organizării de şantier pe durata de execuţie a lucrărilor, costul transportului muncitorilor nelocalnici şi/sau cazarea acestora, paza şantierului, asigurarea pompierului autorizat etc. În această categorie se includ şi cheltuielile necesare readucerii terenurilor la starea iniţială la terminarea execuţiei lucrărilor de investiţii/intervenţii, operaţiune care constituie obligaţia executanţilor, prevăzută la art. 23 lit. l) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, cu excepţia cheltuielilor aferente pct. 1.3 "Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială" din structura devizului general.
  5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului
  Se cuprind, după caz: comisionul băncii finanţatoare, cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii, cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii, cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor, valoarea primelor de asigurare din sarcina autorităţii contractante, taxe pentru acorduri, avize şi autorizaţia de construire/desfiinţare, precum şi alte cheltuieli de aceeaşi natură, stabilite în condiţiile legii. În costul creditului se cuprind comisioanele şi dobânzile aferente creditului pe durata execuţiei obiectivului.
  5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute
  a) Estimarea acestora se face procentual din valoarea cheltuielilor prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 2, 3 şi 4 din devizul general, în funcţie de natura şi complexitatea lucrărilor.
  b) În cazul obiectivelor de investiţii noi, precum şi al reparaţiilor capitale, extinderilor, transformărilor, modificărilor, modernizărilor, reabilitării la construcţii şi instalaţii existente, se aplică un procent de până la 10%.
  c) În cazul lucrărilor de intervenţii de natura consolidărilor la construcţii existente şi instalaţiile aferente, precum şi în cazul lucrărilor pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acţiuni accidentale şi/sau calamităţi naturale, se aplică un procent de până la 20%, în funcţie de natura şi complexitatea lucrărilor.
  d) Din procentul stabilit se acoperă, după caz, cheltuielile rezultate în urma modificărilor de soluţii tehnice, cantităţi suplimentare de lucrări, utilaje sau dotări ce se impun pe parcursul derulării investiţiei, precum şi cheltuielile de conservare pe parcursul întreruperii execuţiei din cauze independente de autoritatea contractantă.
  Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar
  6.1. Pregătirea personalului de exploatare
  Se cuprind cheltuielile necesare instruirii/şcolarizării personalului în vederea utilizării corecte şi eficiente a utilajelor şi tehnologiilor.
  6.2. Probe tehnologice şi teste
  Se cuprind cheltuielile aferente execuţiei probelor/încercărilor, prevăzute în proiect, rodajelor, expertizelor la recepţie, omologărilor etc.
  În situaţia în care se obţin venituri ca urmare a probelor tehnologice, în devizul general se înscrie valoarea rezultată prin diferenţa dintre cheltuielile realizate pentru efectuarea probelor şi veniturile realizate din acestea.

  C. Structura devizului pe obiect

  Articolul 9

  Obiectul de construcţie este o parte a obiectivului de investiţie, cu funcţionabilitate distinctă în cadrul ansamblului acestuia.


  Articolul 10

  Delimitarea obiectelor din cadrul obiectivului de investiţie se face la faza de proiectare - studiu de fezabilitate de către proiectant, iar valoarea fiecărui obiect se estimează prin devizul pe obiect.


  Articolul 11

  Devizul pe obiect este sintetic şi valoarea să se obţine prin însumarea valorilor categoriilor de lucrări ce compun obiectul.


  Articolul 12

  Valoarea categoriilor de lucrări din devizul pe obiect se stabileşte estimativ, pe baza cantităţilor de lucrări şi a preţurilor acestora, la faza studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii.


  Articolul 13

  Devizul pe obiect întocmit la faza de proiectare - studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii se reface avându-se în vedere cantităţile de lucrări rezultate la faza de proiect de execuţie şi preţurile unitare rezultate în urma aplicării procedurilor de achiziţie publică.


  Articolul 14

  Devizul pe obiect se structurează cu respectarea conţinutului-cadru prevăzut în anexa nr. 10 la instrucţiuni.
  -------