HOTĂRÂRE nr. 1.026 din 11 noiembrie 2014
pentru reorganizarea Comisiei Naţionale privind Schimbările Climatice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 20 noiembrie 2014  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  (1) Comisia Naţională privind Schimbările Climatice este organism interministerial, cu rol consultativ, fără personalitate juridică, a cărui activitate este coordonată de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi schimbări climatice.
  (2) Comisia Naţională privind Schimbările Climatice se află în subordinea Consiliului interministerial pentru agricultură, dezvoltare rurală şi mediu, conform pct. VIII poz. 3 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 2

  Comisia Naţională privind Schimbările Climatice promovează măsurile şi acţiunile necesare aplicării unitare pe teritoriul României a obiectivelor şi prevederilor Convenţiei-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnată la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992, ratificată prin Legea nr. 24/1994, cu modificările ulterioare, ale Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, adoptat la 11 decembrie 1997, ratificat prin Legea nr. 3/2001, precum şi a prevederilor adoptate la nivelul Uniunii Europene şi la nivel naţional.


  Articolul 3

  (1) Preşedintele Comisiei Naţionale privind Schimbările Climatice este conducătorul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi schimbări climatice.
  (2) Vicepreşedintele Comisiei Naţionale privind Schimbările Climatice este secretarul de stat din cadrul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, cu responsabilităţi în domeniul protecţiei mediului şi schimbărilor climatice.
  (3) Lucrările reuniunilor Comisiei Naţionale privind Schimbările Climatice sunt conduse de către preşedinte, iar în lipsa acestuia de vicepreşedinte.


  Articolul 4

  (1) Componenţa Comisiei Naţionale privind Schimbările Climatice este prevăzută în anexa nr. 1.
  (2) În cadrul Comisiei Naţionale privind Schimbările Climatice se organizează reuniuni bianuale sau ori de câte ori este cazul.


  Articolul 5

  (1) Se constituie, în subordinea Comisiei Naţionale privind Schimbările Climatice, un grup tehnic de lucru privind schimbările climatice, denumit în continuare grupul tehnic.
  (2) Grupul tehnic este alcătuit din experţi ai autorităţilor, instituţiilor şi organizaţiilor guvernamentale şi neguvernamentale, prevăzute în anexa nr. 2.
  (3) Lucrările reuniunilor grupului tehnic sunt conduse de coordonatorul direcţiei cu responsabilităţi în domeniul schimbărilor climatice din cadrul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi schimbări climatice, iar în situaţia în care acesta nu poate participa va desemna un înlocuitor din cadrul direcţiei cu responsabilităţi în domeniul schimbărilor climatice din cadrul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi schimbări climatice.
  (4) În cadrul grupului tehnic se organizează, la iniţiativa autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi schimbări climatice, reuniuni ori de câte ori este cazul.
  (5) La reuniunile grupului tehnic sunt invitaţi reprezentanţi ai instituţiilor academice şi de învăţământ superior, precum şi ai organizaţiilor societăţii civile şi mediului de afaceri, care contribuie la soluţionarea unor aspecte tehnice specifice la nivel sectorial.


  Articolul 6

  (1) Pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor Comisiei Naţionale privind Schimbările Climatice se înfiinţează un secretariat care funcţionează în subordinea direcţiei cu responsabilităţi în domeniul schimbărilor climatice din cadrul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi schimbări climatice.
  (2) Principalele atribuţii ale secretariatului sunt:
  a) pregătirea şi supunerea spre aprobarea preşedintelui Comisiei Naţionale privind Schimbările Climatice a agendei reuniunilor;
  b) verificarea existenţei cvorumului necesar pentru luarea deciziilor, respectiv a două treimi din totalul participanţilor prezenţi în cadrul reuniunii;
  c) convocarea membrilor Comisiei Naţionale privind Schimbările Climatice şi pe cei ai grupului tehnic;
  d) punerea la dispoziţia membrilor Comisiei Naţionale privind Schimbările Climatice şi ai grupului tehnic a documentelor ce fac obiectul reuniunilor;
  e) redactarea minutelor reuniunilor Comisiei Naţionale privind Schimbările Climatice şi ale grupului tehnic;
  f) arhivarea documentelor supuse dezbaterilor Comisiei Naţionale privind Schimbările Climatice şi grupului tehnic şi a oricăror altor documente legate de activitatea acesteia;
  g) îndeplinirea oricăror altor sarcini stabilite în cadrul reuniunilor Comisiei Naţionale privind Schimbările Climatice şi ale grupului tehnic.


  Articolul 7

  Comisia Naţională privind Schimbările Climatice are următoarele atribuţii principale:
  a) propune modificarea şi completarea Strategiei naţionale a României privind schimbările climatice şi a Planului de acţiune subsecvent, elaborate de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi schimbări climatice;
  b) analizează rapoartele elaborate în cadrul grupului tehnic, în vederea informării Guvernului României;
  c) informează autorităţile publice centrale cu privire la sectoarele cu potenţial ridicat de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră şi asupra sarcinilor de reducere a emisiilor ce revin acestor instituţii;
  d) la propunerea grupului tehnic, recomandă autorităţilor publice centrale efectuarea de studii de specialitate necesare implementării politicii europene în domeniul schimbărilor climatice;
  e) propune autorităţilor publice centrale iniţierea de acţiuni de colaborare externă sau participarea la acţiuni iniţiate de alte state în domeniul schimbărilor climatice în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră;
  f) contribuie la creşterea gradului de conştientizare publică a efectelor schimbărilor climatice asupra mediului, vieţii cotidiene şi necesităţii susţinerii politicilor publice şi măsurilor adoptate la nivel naţional şi european pentru încetinirea acestor schimbări şi diminuarea numărului de acţiuni antropice care favorizează producerea schimbărilor cu impact negativ asupra mediului şi vieţii, prin informări publice, ori de câte ori este cazul.


  Articolul 8

  Principalele atribuţii ale grupului tehnic sunt:
  a) analizează impactul asupra României a mecanismelor propuse sau adoptate la nivel internaţional şi european vizând reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;
  b) analizează şi propune potenţialul sectorial de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră asumat de România în negocierile la nivelul Uniunii Europene;
  c) propune cadrul şi responsabilităţile de realizare a strategiei naţionale de dezvoltare economică bazată pe emisii reduse de carbon, strategie dezvoltată de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi schimbărilor climatice, în cooperare cu autorităţile din subordine şi din coordonare şi cu alte autorităţi publice centrale;
  d) analizează şi propune măsurile necesare asigurării îndeplinirii obiectivelor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră stabilite la nivelul Uniunii Europene sau asumate la nivel naţional, inclusiv a acelora pentru conformarea cu regulamentele europene privind mecanismul de monitorizare şi de raportare, la nivel naţional şi european, a datelor privind emisiile de gaze cu efect de seră şi a altor date relevante privind schimbările climatice;
  e) analizează periodic stadiul realizării obiectivelor prevăzute în Strategia naţională a României privind schimbările climatice, precum şi rezultatul acţiunilor prevăzute în Planul naţional de acţiune subsecvent şi urmăreşte revizuirea şi completarea acestora;
  f) identifică procedura optimă de implementare în România a prevederilor Deciziei nr. 406/2009/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră astfel încât să respecte angajamentele Comunităţii de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în anul 2020, ţinând cont de caracterul prioritar al intereselor naţionale în domeniul schimbărilor climatice şi în cel al dezvoltării economice şi sociale pe termen scurt, mediu şi lung;
  g) propune defalcarea responsabilităţilor sectoriale în domeniul elaborării politicilor şi măsurilor necesare reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, precum şi a responsabilităţilor privind monitorizarea şi raportarea rezultatelor asigurând totodată coordonarea acţiunilor şi măsurilor sectoriale;
  h) analizează metodologiile propuse la nivel european pentru utilizarea acestora la nivel naţional şi sectorial, în scopul monitorizării emisiilor de gaze cu efect de seră în vederea respectării limitelor de emisii de gaze cu efect de seră;
  i) analizează efectele implementării politicilor şi măsurilor europene şi naţionale privind schimbările climatice şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, la nivel sectorial;
  j) monitorizează integrarea la nivel sectorial a măsurilor de adaptare la efectele schimbărilor climatice incluse în documentele elaborate de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi schimbări climatice în conformitate cu politica europeană specifică;
  k) elaborează rapoarte care urmează a fi înaintate Comisiei Naţionale privind Schimbările Climatice spre avizare;
  l) pregăteşte din punct de vedere tehnic participarea la reuniunile internaţionale din cadrul Convenţiei-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice şi ale Protocolului de la Kyoto la care participă delegaţia României, cu excepţia aspectelor stabilite pentru pregătirea şi participarea României la negocierile de la nivelul Uniunii Europene.


  Articolul 9

  Activitatea desfăşurată de către membrii Comisiei Naţionale privind Schimbările Climatice şi de cei ai grupului tehnic constituie atribuţie de serviciu şi nu este remunerată.


  Articolul 10

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 11

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 658/2006 privind reorganizarea Comisiei Naţionale privind Schimbările Climatice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 30 mai 2006, şi Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 1.190/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale privind Schimbările Climatice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 972 din 5 decembrie 2006.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  -----------------
  Viceprim-ministru,
  ministrul afacerilor interne,
  Gabriel Oprea
  Viceprim-ministru,
  ministrul dezvoltării regionale
  şi administraţiei publice,
  Nicolae-Liviu Dragnea
  Viceprim-ministru,
  ministrul agriculturii
  şi dezvoltării rurale,
  Daniel Constantin
  p. Ministrul mediului
  şi schimbărilor climatice,
  Anne-Rose-Marie Jugănaru,
  secretar de stat
  p. Ministrul delegat pentru ape,
  păduri şi piscicultură,
  Cătălin Diaconescu,
  secretar de stat
  Ministrul fondurilor europene,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul economiei,
  Constantin Niţă
  p. Ministrul delegat pentru energie,
  Borbely Karoly,
  secretar de stat
  Ministrul delegat
  pentru întreprinderi mici şi mijlocii,
  mediul de afaceri şi turism,
  Florin Nicolae Jianu
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleşcanu
  Ministrul muncii,
  familiei, protecţiei sociale
  şi persoanelor vârstnice,
  Rovana Plumb
  p. Ministrul delegat pentru dialog social,
  Alexandra Patricia Braica,
  secretar de stat
  Ministrul educaţiei naţionale,
  Remus Pricopie
  Ministrul delegat
  pentru învăţământ superior,
  cercetare ştiinţifică
  şi dezvoltare tehnologică,
  Mihnea Cosmin Costoiu
  p. Ministrul sănătăţii,
  Francisk Iulian Chiriac,
  secretar de stat
  Ministrul transporturilor,
  Ioan Rus
  Ministrul apărării naţionale,
  Mircea Duşa
  Bucureşti, 11 noiembrie 2014.
  Nr. 1.026.


  Anexa 1
  Componenţa Comisiei Naţionale privind Schimbările Climatice
  1. Ministrul mediului şi schimbărilor climatice, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi schimbări climatice
  2. Secretar de stat din cadrul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi schimbări climatice*)
  3. Reprezentant al autorităţii publice centrale în domeniile ape, păduri şi piscicultură
  4. Reprezentant al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului
  5. Reprezentant al autorităţii publice centrale în domeniul economiei
  6. Reprezentant al autorităţii publice centrale în domeniul energiei
  7. Reprezentant al autorităţii publice centrale în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale
  8. Reprezentant al autorităţii publice centrale în domeniul transporturilor
  9. Reprezentant al autorităţii publice centrale în domeniul educaţiei naţionale
  10. Reprezentant al autorităţii publice centrale în domeniul cercetării
  11. Reprezentant al autorităţii publice centrale în domeniul afacerilor externe
  12. Reprezentant al autorităţii publice centrale în domeniul sănătăţii
  13. Reprezentant al autorităţii publice centrale în domeniul fondurilor europene
  14. Reprezentant al autorităţii publice centrale în domeniul apărării naţionale
  15. Reprezentant al autorităţii publice centrale în domeniul dezvoltării regionale şi administraţiei publice
  16. Reprezentant al autorităţii publice centrale în domeniul turismului Notă

  ──────────

  *) Nivelul de reprezentare în cadrul Comisiei Naţionale privind Schimbările Climatice este de secretar de stat pentru instituţiile de la poziţiile 2-16.

  ──────────


  Anexa 2
  Componenţa Grupului tehnic de lucru privind schimbările climatice*)
  1. Reprezentant al autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi schimbări climatice
  2. Reprezentant al autorităţii publice centrale în domeniile ape, păduri şi piscicultură
  3. Reprezentant al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului
  4. Reprezentant al autorităţii publice centrale în domeniul economiei
  5. Reprezentant al autorităţii publice centrale în domeniul energiei
  6. Reprezentant al autorităţii publice centrale în domeniul afacerilor interne
  7. Reprezentant al autorităţii publice centrale în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale
  8. Reprezentant al autorităţii publice centrale în domeniul transporturilor
  9. Reprezentant al autorităţii publice centrale în domeniul educaţiei naţionale
  10. Reprezentant al autorităţii publice centrale în domeniul cercetării
  11. Reprezentant al autorităţii publice centrale în domeniul afacerilor externe
  12. Reprezentant al autorităţii publice centrale în domeniul sănătăţii
  13. Reprezentant al autorităţii publice centrale în domeniul fondurilor europene
  14. Reprezentant al autorităţii publice centrale în domeniul apărării naţionale
  15. Reprezentant al autorităţii publice centrale în domeniul dezvoltării regionale şi administraţiei publice
  16. Reprezentant al autorităţii publice centrale în domeniul turismului
  17. Reprezentant al Comisiei Naţionale de Prognoză
  18. Reprezentant al Institutului Naţional de Statistică
  19. Reprezentant al Institutului Naţional de Sănătate Publică
  20. Reprezentant al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă
  21. Reprezentant al Registrului Auto Român
  22. Reprezentant al Institutului de Geografie al Academiei Române
  23. Reprezentant al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism
  24. Reprezentant al Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice
  25. Reprezentant al Administraţiei Naţionale Apele Române
  26. Reprezentant al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului
  27. Reprezentant al Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie
  28. Reprezentant al Administraţiei Naţionale de Meteorologie;
  29. Reprezentant al Asociaţiei Municipiilor din România
  30. Reprezentant al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei
  31. Reprezentant al Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor
  32. Reprezentant al Administraţiei Fondului pentru Mediu
  33. Reprezentant al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării
  34. Câte un reprezentant al organizaţiilor neguvernamentale cu activitate sau cu implicare în domeniul schimbărilor climatice Notă

  ──────────

  *) Nivelul de reprezentare în cadrul Grupului tehnic de lucru privind schimbările climatice este de director sau specialist.

  ──────────

  ----